Zbirke Državnega zbora RS - predlogi zakonov

Hide details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI

Predlog zakona
Naslov zakona:Pobuda za podpis Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem
Klasifikacijska številka:700-01 / 90 - 0005 / 0014
EPA:1702 - IV
Kratica:
Predlagatelj:V - Vlada Republike Slovenije
Dodelitev - MDT:16 - Odbor za zunanjo politiko
Dodelitev - ostali:17 - Odbor za notranjo politiko javno upravo in pravosodje
Datum prejema v DZ:10/15/2007
Vrsta postopka:pobuda za mednarodni sporazum
Faza:obravnava pobude
Objava v Poročevalcu:


Številka: 54205-5/2007/4
Ljubljana, 11.10.2007DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
Odbor za zunanjo politiko

LJUBLJANA


Vlada Republike Slovenije je na 141. redni seji dne 11.10.2007 sprejela:

- Pobudo za podpis Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem,


ki vam jo pošiljamo na podlagi petega odstavka 70. člena Zakona o zunanjih zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

- dr. Lovro Šturm, minister za pravosodje,
- Robert Marolt, državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje.
mag. Božo Predalič
GENERALNI SEKRETARPRILOGA: 1
Številka: 54205-5/2007/4
Ljubljana, 11.10.2007

POBUDA
za podpis Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem


Na podlagi prvega odstavka 70. člena Zakona o zunanjih zadevah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 113/2003 - uradno prečiščeno besedilo) daje Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije pobudo za podpis Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem.

1. Razlogi, zaradi katerih se predlaga podpis konvencije

Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem je sprejel Odbor ministrov Sveta Evrope dne 12. julija 2007 na 1002. sestanku Odbora ministrskih namestnikov Sveta Evrope. Sprejetje Konvencije predvideva Akcijski načrt, sprejet na tretjem Vrhu voditeljev držav in vlad članic Sveta Evrope v Varšavi 16. in 17. maja 2005, ki poziva k pripravi ukrepov za zaustavitev spolnega izkoriščanja otrok. Konvencija se navezuje predvsem na Priporočilo Odbora ministrov št. R(91) 11 o spolnem izkoriščanju, pornografiji in prostituciji in trgovanju z otroki in starejšimi mladoletniki, Priporočilo št. Rec(2001)16 o varstvu otrok pred spolnim izkoriščanjem in Konvencijo o kibernetski kriminaliteti (ETS št. 185, Uradni list RS-MP št. 17/2004), predvsem njen 9. člen, kot tudi Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi (ETS št. 197).
Konvencija upošteva tudi Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (ETS št. 5, Uradni list RS-MP, št. 7/1994 ), Revidirano Evropsko socialno listino (ETS št. 163, Uradni list RS, št. RS-MP, št. 7/99), Evropsko konvencije o izvajanju otrokovih pravic (ETS št. 160, Uradni list RS-MP, št. 86/1999), Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ-MP, št. 15/1990) , predvsem njen 34. člen, Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije (Uradni list RS-MP, št. 23/2004), Protokol za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki (Uradni list RS-MP, št.15/2004), ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (Uradni list RS-MP, št.14/2004) in tudi Konvencijo o prepovedi najhujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo Mednarodne organizacije dela (Uradni list RS-MP, št. 7/2001). Konvencija ravno tako upošteva Okvirni sklep Sveta Evropske unije o boju proti spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji (2004/68/PNZ), Okvirni sklep Sveta Evropske unije o položaju žrtev v kazenskem postopku (2001/220/PNZ) in Okvirni sklep Sveta Evropske unije o boju proti trgovini z ljudmi (2002/629/PNZ).
Konvencija upošteva tudi druge mednarodne instrumente in programe na tem področju, predvsem Stockholmsko izjavo in Agendo za ukrepanje, sprejeto na 1. Svetovnem kongresu proti komercialnemu spolnemu izkoriščanju otrok, Globalne zaveze iz Yokohame, sprejete na 2. Svetovnem kongresu proti komercialnemu spolnemu izkoriščanju otrok, Zaveze in agende za ukrepanje iz Budimpešte, sprejete na pripravljalni konferenci za 2. Svetovni kongres proti komercialnemu spolnemu izkoriščanju otrok 20. in 21. novembra 2001, Resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov S-27/2 »Svet po meri otrok« in triletni program »Gradimo Evropo za otroke in z njimi«, sprejet po tretjem vrhu in predstavljen na konferenci v Monaku 4. in 5. aprila 2006.
Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem predstavlja celovit mednarodni instrument, ki je osredotočen na vidike preprečevanje in zaščite žrtev tega pojava.
Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo bo podpisana na 28. konferenci evropskih ministrov za pravosodje v Lanzarotu (Španija), ki bo potekala 25. in 26. oktobra 2007.2. Bistveni elementi konvencije

Namen Konvencije je preprečevanje in boj proti spolnemu izkoriščanju in spolnemu zlorabljanju otrok, varstvo pravic otrok, ki so žrtve spolnega izkoriščanja in spolnega zlorabljanja, spodbujanje državnega in mednarodnega sodelovanja pri boju proti spolnemu izkoriščanju in spolnemu zlorabljanju otrok. Da bi se zagotovilo učinkovito izvajanje določb Konvencije s strani pogodbenic, Konvencija vzpostavlja poseben nadzorni mehanizem. Odbor pogodbenic, ki je sestavljen iz predstavnikov pogodbenic Konvencije nadzira izvajanje Konvencije.

Vsaka pogodbenica izvede zakonodajne ali druge ukrepe, ki so potrebni za preprečevanje vseh oblik spolnega izkoriščanja in spolne zlorabe otrok ter za zaščito otrok, in sicer glede zaposlovanja, usposabljanja in ozaveščanja oseb, ki delajo z otroki, izobraževanja otrok, preventivnih intervencijskih programov ali ukrepov, ukrepov, namenjenih splošni javnosti in sodelovanja otrok, zasebnega sektorja, medijev in civilne družbe.
Konvencija določa potrebne zakonodajne in druge ukrepe v državi pogodbenici Konvencije, s katerimi se zagotovi sodelovanje na nacionalni ali lokalni ravni med različnimi agencijami, ki so odgovorne za zaščito, preprečevanje in boj proti spolnemu izkoriščanju in spolnemu zlorabljanju otrok, predvsem izobraževalnim sektorjem, zdravstvenim sektorjem, socialnimi službami in sodno oblastjo in oblastmi javnega pregona. Konvencija določa, da vsaka pogodbenica zagotovi učinkovite socialne programe in vzpostavi strukture, namenjene zagotavljanju potrebne pomoči žrtvam, njihovim sorodnikom in vsem osebam, ki so odgovorne za njihovo oskrbo. Vsaka pogodbenica izvede potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi zagotovi, da pravila o zaupnosti, ki jih nalaga notranja zakonodaja glede nekaterih poklicev, ki so povezani z delom z otroki, za te zaposlene ne predstavljajo ovir pri možnosti posredovanja prijav službam, ki so odgovorne za zaščito otrok, o vseh okoliščinah, pri katerih obstajajo utemeljeni razlogi, da je otrok žrtev spolnega izkoriščanja ali spolnega zlorabljanja. Vsaka pogodbenica izvede potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi spodbuja in podpira vzpostavitev informacijskih storitev, kot so telefonske ali internetne linije za pomoč, ki uporabnikom nudijo pomoč, zaupno ali celo ob ustreznem upoštevanju njihove anonimnosti.

Vsaka pogodbenica zagotovi ali spodbuja, v skladu s svojim notranjim pravom, intervencijske programe ali ukrepe za določene osebe, z namenom preprečevanja in zmanjševanja tveganj za ponovna kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost otrok. Takšni programi ali ukrepi naj bi bili vedno na voljo med kazenskimi postopki, v zaporih in izven njih, v skladu s pogoji, določenimi v notranjem pravu.

Vsaka pogodbenica v skladu s svojim notranjim pravom zagotovi, da imajo osebe, ki se obravnavajo v kazenskih postopkih zaradi kakršnega koli kaznivega dejanja v skladu s to Konvencijo, dostop do programov ali ukrepov, pod pogoji, ki niso škodljivi in ne posegajo v pravice obrambe, hkrati pa niso v nasprotju z zahtevami o pošteni in nepristranski obravnavi, predvsem pa ob upoštevanju pravil, ki veljajo za načelo predpostavke o nedolžnosti. Vsaka pogodbenica v skladu s svojim notranjim pravom zagotovi, da so bile osebe, katerim so bili predlagani intervencijski programi ali ukrepi, popolnoma seznanjene z razlogi za takšen predlog in da soglašajo s programom ali ukrepom ob poznavanju vseh dejstev.
Vsaka pogodbenica izvede potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi zagotovi, da se inkriminirajo spolno zlorabljanje, kazniva dejanja, povezana z otroško prostitucijo, kazniva dejanja, povezana z otroško pornografijo, kazniva dejanja, ki se nanašajo na sodelovanje otrok v pornografskih delih, negativen vpliv na otroke in pridobivanje otrok za spolne namene. Udeležba in poskus teh opisanih dejanj sta kazniva.
Vsaka pogodbenica sprejme vse potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi zagotovi, da pravne osebe lahko odgovarjajo za kazniva dejanja, opredeljena v skladu s Konvencijo, ki jih v njihovo korist zagreši katera koli fizična oseba, ki deluje bodisi sama bodisi kot del organa pravne osebe in ki ima vodilni položaj znotraj pravne osebe na podlagi.
Vsaka pogodbenica sprejme potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi zagotovi, da se kazniva dejana, opredeljena v skladu s Konvencijo, kaznujejo z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi, pri čemer se upošteva njihova nebvarnost. Te kazni vključujejo kaznovanje z odvzemom prostosti, ki ima lahko za posledico izročitev.

Vsaka pogodbenica sprejme vse potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi zagotovi, da so preiskave in kazenski postopki izvedeni v najboljšem interesu in ob upoštevanju pravic otroka.

Konvencija določa tudi snemanje in shranjevanje osebnih podatkov o obsojenih za kazniva dejanja povezana s spolnostjo.

Pogodbenice med sabo sodelujejo v skladu z določbami Konvencije in prek uporabe ustreznih veljavnih mednarodnih in regionalnih instrumentov, sporazumov, sklenjenih na osnovi harmonizirane in vzajemne zakonodaje in notranjega prava, in sicer v največjem možnem obsegu za namene preprečevanja in boja proti spolnemu izkoriščanju in spolnemu zlorabljanju otrok, varovanja in zagotavljanja pomoči žrtvam in preiskav ali postopkov, ki se nanašajo na kazniva dejanja, opredeljena v skladu s to Konvencijo.


3. Predlog stališč delegacije

Ker je besedilo že bilo sprejeto na Odboru ministrov Sveta Evrope dne 12. julija 2007 na 1002. sestanku Odbora ministrskih namestnikov Sveta Evrope, stališča niso potrebna.


4. Predlog za sestavo delegacije, predračun stroškov in način pokritja

Predlagamo, da se Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo podpiše na 28. konferenci evropskih ministrov za pravosodje v Lanzarotu (Španija), ki bo potekala 25. in 26. oktobra 2007, zato posebnih stroškov ne bo.


5. Predlog, kdo naj konvencijo podpiše

Predlagamo, da se za podpis Konvencije pooblasti državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije, Roberta Marolta.


6. Ratifikacija konvencije in vpliv na domačo zakonodajo

Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo v skladu s tretjim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/2003 - uradno prečiščeno besedilo) z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Pred ratifikacijo bo potrebno preučiti usklajenost določb Zakona o kazenskem postopku in Kazenskega zakonika s predmetno Konvencijo.


7. Ocena potrebnih finančnih sredstev za izpolnitev konvencije in način njihove zagotovitve

Za uresničitev Konvencije ne bo potrebno zagotoviti dodatnih finančnih sredstev iz proračuna.


8. Predlog odobritve začasne uporabe pogodbe
/


9. Izjava o primernosti sklenitve pogodbe z vidika skladnosti s pravnim redom in usmeritvami Evropske unije

Podpis Konvencije je skladen s pravnim redom in usmeritvami Evropske unije.

Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem

(Sprejeta s strani odbora ministrov dne 12. julija 2007 na 1002. sestanku namestnikov ministrov)

Države članice Sveta Evrope in druge podpisnice te konvencije,

upoštevajoč, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med njegovimi članicami,

upoštevajoč, da ima vsak otrok pravico do ukrepov za zaščito, ki se zahtevajo v skladu z njegovim statusom mladoletne osebe, s strani njegove družine, družbe in države,

ob opažanju, da spolno izkoriščanje otrok, predvsem otroška pornografija in prostitucija, ter vse oblike spolnega zlorabljanja otrok, vključno z dejanji, ki so izvršena v tujini, izjemno uničujoče vpliva na zdravje in psihosocialni razvoj otroka,

ob opažanju, da je spolno izkoriščanje in spolno zlorabljanje otrok doseglo zaskrbljujoč obseg tako na državnem, kot tudi mednarodnem nivoju, predvsem v povezavi s povečanjem uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij (ICT) tako s strani otrok, kot tudi storilcev, in da preprečevanje in boj proti takšnemu spolnemu izkoriščanju in spolnemu zlorabljanju otrok zahteva mednarodno sodelovanje,

upoštevajoč, da dobro počutje in interesi otrok predstavljajo temeljne vrednote, ki so skupne vsem državam članicam in jih je treba spodbujati brez kakršne koli diskriminacije,

sklicujoč se na akcijski načrt, sprejet na tretjem Vrhu voditeljev držav in vodstva Sveta Evrope (Varšava, 16.-17. maj 2005), ki poziva k pripravi ukrepov za zaustavitev spolnega izkoriščanja otrok,

sklicujoč se predvsem na Priporočilo Odbora ministrov št. R(91) 11 o spolnem izkoriščanju, pornografiji in prostituciji in trgovanju z otroki in starejšimi mladoletniki, Priporočilo št. Rec(2001)16 o varstvu otrok pred spolnim izkoriščanjem in Konvencijo o kibernetski kriminaliteti (ETS št. 185), predvsem njen člen 9, kot tudi Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovanju z ljudmi (ETS št. 197),

ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (1950, ETS št. 5), revidirane Evropske socialne listine (1996, ETS št. 163) in Evropske konvencije o izvajanju otrokovih pravic (1996, ETS št, 160),

tudi ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, predvsem njenega člena 34, Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije, Protokola za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, kot tudi Konvencijo o prepovedi najhujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo Mednarodne organizacije dela,

ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta Evropske unije o boju proti spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji (2004/68/PNZ), Okvirnega sklepa Sveta Evropske unije o položaju žrtev v kazenskem postopku (2001/220/PNZ) in Okvirnega sklepa Sveta Evropske unije o boju proti trgovanju z ljudmi (2002/629/PNZ),

upoštevajoč druge mednarodne instrumente in programe na tem področju, predvsem stockholmsko izjavo in agendo za ukrepanje, sprejeto na 1. Svetovnem kongresu proti komercialnemu spolnemu izkoriščanju otrok (27.-31. avgust 1996), Globalne zaveze iz Yokohame, sprejete na 2. Svetovnem kongresu proti komercialnemu spolnemu izkoriščanju otrok (17.-20. december 2001), Zaveze in agende za ukrepanje iz Budimpešte, sprejete na pripravljalni konferenci za 2. Svetovni kongres proti komercialnemu spolnemu izkoriščanju otrok (20.-21. november 2001), Resolucijo generalne skupščine Združenih narodov S-27/2 »Svet po meri otrok« in triletni program »Gradimo Evropo za otroke in z njimi«, sprejet po tretjem vrhu in predstavljen na konferenci v Monaku (4.-5. april 2006),

z namenom učinkovito prispevati k skupnemu cilju zaščite otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem, ne glede na storilce, in zagotavljati pomoč žrtvam,

upoštevajoč potrebo po pripravi celovitega mednarodnega instrumenta, ki bo osredotočen na vidike preprečevanja, zaščite in kazenskega zakonika, namenjene boju proti vsem oblikam spolnega izkoriščanja in spolnega zlorabljanja otrok, in ki bo vzpostavljal poseben nadzorni mehanizem,

so se sporazumele o naslednjem:

Poglavje I – Namen, načelo nediskriminacije in opredelitve pojmov

Člen 1 – NamenČlen 2 – Načelo nediskriminacije

Izvajanje določb te konvencije s strani podpisnic, predvsem upravičenost do ukrepov za zaščito pravic žrtev, se zagotovi za način, ki ne povzroča nobene diskriminacije na osnovi spola, rase, barve, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, nacionalnega ali družbenega izvora, povezanosti z narodnostnimi manjšinami, lastnine, rojstva, spolne usmerjenosti, države rojstva, invalidnosti ali drugih statusov.

Člen 3 – Opredelitve pojmov

Posamezni izrazi v tej konvenciji pomenijo:

Poglavje II – Preventivni ukrepi

Člen 4 - Načela

Vsaka podpisnica izvede zakonodajne ali druge ukrepe, ki so potrebni za preprečevanje vseh oblik spolnega izkoriščanja in spolne zlorabe otrok ter za zaščito otrok.

Člen 5 – Zaposlovanje, usposabljanje in ozaveščanje oseb, ki delajo z otrokiČlen 6 – Izobraževanje otrok

Vsaka podpisnica izvede zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi zagotovi, da otroci v času osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja pridobijo informacije o tveganjih spolnega izkoriščanja in spolnega zlorabljanja, kot tudi o načinih za lastno zaščito, ki so prilagojene njihovi razvojni stopnji. Te informacije, zagotovljene v sodelovanju s starši, kjer je to primerno, se posredujejo v splošnejšem kontekstu informacij o spolnosti, posebna pozornost pa je posvečena okoliščinam, ki povečujejo tveganje, predvsem tistim, ki vključujejo uporabo novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Člen 7 – Preventivni intervencijski programi ali ukrepi

Vsaka podpisnica zagotovi, da imajo osebe, ki se bojijo, da bi lahko zagrešile katero koli izmed kaznivih dejanj, določenih v skladu s to konvencijo, kjer je to primerno, dostop do učinkovitih intervencijskih programov ali ukrepov, oblikovanih za ocenjevanje in preprečevanje tveganja za izvedbo kaznivih dejanj.

Člen 8 – Ukrepi, namenjeni splošni javnostiČlen 9 – Sodelovanje otrok, zasebni sektor, mediji in civilna družba

Poglavje III – Specializirani organi oblasti in usklajevalni organi

Člen 10 – Nacionalni usklajevalni ukrepi in ukrepi za sodelovanjePoglavje IV – Zaščitni ukrepi in pomoč žrtvam

Člen 11 - NačelaČlen 12 – Prijava sumov spolnega izkoriščanja ali spolnega zlorabljanja

Člen 13 – Linije za pomoč

Vsaka podpisnica izvede potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi spodbuja in podpira vzpostavitev informacijskih storitev, kot so telefonske ali internetne linije za pomoč, ki uporabnikom nudijo pomoč, zaupno ali celo ob ustreznem upoštevanju njihove anonimnost.

Člen 14 – Pomoč žrtvam


Poglavje V – Intervencijski programi ali ukrepi

Člen 15 – Splošna načelaČlen 16 – Prejemniki intervencijskih programov in ukrepov

Člen 17 – Informiranje in soglasje

Poglavje VI – Materialno kazensko pravo

Člen 18 – Spolno zlorabljanjeČlen 19 – Kazniva dejanja, povezana z otroško prostitucijo
Člen 20 – Kazniva dejanja, povezana z otroško pornografijo
Člen 21 – Kazniva dejanja, ki se nanašajo na sodelovanje otrok v pornografskih delih

Člen 22 – Negativen vpliv na otroke

Vsaka podpisnica izvede potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi inkriminira namerno povzročanje, v spolne namene, da je otrok, ki še ni dosegel starosti, navedene v odstavku 2 člena 18, priča spolnemu zlorabljanju ali spolnim dejavnostim, tudi če pri tem ne sodeluje.

Člen 23 – Pridobivanje otrok za spolne namene

Vsaka podpisnica izvede potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi inkriminira namerno nagovarjanje, prek informacijskih ali komunikacijskih tehnologij, odrasle osebe, da se sestane z otrokom, ki še ni dosegel starosti, določene v odstavku 2 člena 18, za namene zagrešitve katerega koli kaznivega dejanja proti njemu, opredeljenega v skladu z odstavkom 1a člena 18 ali odstavka 1a člena 20, pri čem so nagovarjanju sledila materialna dejanja, ki so imela za posledico takšno srečanje.

Člen 24 –Nudenje pomoči ali sodelovanje pri izvedbi poskusaČlen 25 – Sodna pristojnost

Člen 26 – Odgovornost pravne osebe

Člen 27 – Kazni in ukrepi

Člen 28 – Obteževalne okoliščine

Vsaka podpisnica lahko sprejme potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi zagotovi, da se lahko naslednje okoliščine, če le-te še ne predstavljajo znakov kaznivega dejanja, v skladu z ustreznimi določbami notranjega prava obravnavajo kot obteževalne okoliščine pri določanju sankcij v povezavi s kaznivimi dejanji, opredeljenimi v skladu s to konvencijo:

Člen 29 – Predhodne kazenske obsodbe

Vsaka podpisnica sprejme potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi je mogoče pri izrekanju sankcij upoštevati končne kazni, ki so bile izrečene v drugi podpisnici v povezavi s kaznivimi dejanji, opredeljenimi v skladu s to konvencijo.

Poglavje VII – Preiskava, pregon in procesno pravo

Člen 30 – Načela

Člen 31 – Splošni ukrep za zaščito

Člen 32 – Začetek sodnih postopkov

Vsaka podpisnica sprejme vse potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi zagotovi, da preiskave ali sodni pregoni kaznivih dejanj, opredeljenih v skladu s to konvencijo, niso odvisni od poročila ali obtožb žrtve in da se lahko postopki nadaljujejo tudi, kadar žrtev umakne svojo izjavo.

Člen 33 – Zastaranje

Vsaka podpisnica izvede potrebne zakonodajne ali druge ukrepe, s katerimi zagotovi, da rok zastaranja za sprožitev postopkov v povezavi s kaznivimi dejanji, opredeljenimi v skladu s členom 18, z odstavkoma 1a in b člena 19 in odstavkoma 1a in b člena 21 ne poteče v obdobju, ki zadostuje za učinkovit začetek postopkov po tem, ko je žrtev dosegla polnoletnost in ki ustreza resnosti zadevnega kaznivega dejanja.

Člen 34 – PreiskaveČlen 35 – Razgovori z otrokom

Člen 36 – Kazenski postopki Poglavje VIII – Snemanje in shranjevanje podatkov

Člen 37 – Snemanje in shranjevanje državnih podatkov o obsojenih za kazniva dejanja povezana s spolnostjoPoglavje IX – Mednarodno sodelovanje

Člen 38 – Splošna načela in ukrepi za mednarodno sodelovanjePoglavje X – Mehanizem spremljanja

Člen 39 – Odbor podpisnicČlen 40 – Drugi predstavniki

Člen 41 – Funkcije odbora podpisnic

Poglavje XI – Razmerja do drugih mednarodnih instrumentov

Člen 42 – Razmerje do Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah in Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije

Ta konvencija ne vpliva na pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz določb Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah in Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije in je namenjena izboljšanju zaščite, ki jo zagotavlja, ter razvoju in dopolnitvi standardov, ki so navedeni v konvenciji Združenih narodov.

Člen 43 – Povezava z drugimi mednarodnimi instrumentiPoglavje XII – Spremembe konvencije

Člen 44 – SpremembePoglavje XIII – Končne določbe

Člen 45 – Podpis in začetek veljavnostiČlen 46 – Pristop h konvenciji

Člen 47 – Ozemlje uporabe

Člen 48 – Pridržki

V povezavi s katero koli določbo te konvencije ni mogoče izvesti nobenega pridržka, z izjemo pridržkov, ki so izrecno določeni. Vsak pridržek je mogoče kadar koli umakniti.

Člen 49 – OdpovedČlen 50 – Uradno obvestilo

Generalni sekretar Sveta Evrope obvešča države članice Sveta Evrope, vse države podpisnice, vse države pogodbenice, Evropsko skupnost, vse države, ki so bile povabljene k podpisu te konvencije v skladu z določbami člena 45, in vse države, ki so bile povabljene, da pristopijo k tej konvenciji v skladu z določbami člena 46, o:

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali to konvencijo.

Sestavljeno v XX, dne [datum] v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem izvodu, ki je deponiran v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsaki državi članici Sveta Evrope, državam nečlanicam, ki so sodelovale pri pripravi te konvencije, Evropski skupnosti, in vsaki državi, ki je bila povabljena, da konvencijo podpiše ali k njej pristopi.

Zadnja sprememba: 10/15/2007
Zbirke Državnega zbora RS - spredlogi zakonov