SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Katalog informacij javnega značaja


1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organaUrad predsednika Republike Slovenije
Odgovorna uradna osebaNataša Kovač, generalna sekretarka
Datum prve objave kataloga09.12.2004
Datum zadnje spremembe1.4.2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovuhttps://www.up-rs.si ali https://www.predsednik.si
Druge oblike katalogaInterno: Domino Lotus Notes – zbirka podatkov "Akti Urada predsednika republike"
NaslovErjavčeva 17, 1000 Ljubljana
Telefon01 478 12 09
Faks01 478 13 57
E-naslovgp.uprs@up-rs.si

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa
  V Uradu predsednika Republike Slovenije se zagotavlja izvrševanje zadev v zvezi z opravljanjem funkcije predsednika republike.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
  Urad predsednika Republike Slovenije vodi in zastopa generalna sekretarka Nataša Kovač.

  Urad ima tri notranje organizacijske enote:

  1. Sekretariat
  Vodi ga generalna sekretarka Nataša Kovač.

  2. Kabinet predsednika
  Vodja kabineta predsednika je dr. Alja Brglez.

  3. Pisarna predsednika, ki mu je prenehala funkcija
  Predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, ima pravico do pisarne, svetovalca in delavca, ki opravlja administrativne in tehnične naloge, ter uporabe službenega vozila z voznikom za čas, kolikor je opravljal funkcijo predsednika republike, vendar največ eno leto.
Organigram organa
2.b Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojna oseba
Vodja službe za splošne zadeve

Erjavčeva 17, SI-1000 Ljubljana,
telefon: 01 478 12 09
telefax: 01 478 13 57
e-pošta: ijz@up-rs.si
2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
Predpisi lokalnih skupnosti
Predpisi EU
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
  Urad predsednika republike ni predlagatelj predpisov.
2.e Seznam sprejetih in predlaganih programov
Seznam strateških in programskih dokumentov
  -
2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Seznam vrst uradnih postopkov
  Urad predsednika Republike Slovenije v upravnem delu svojih nalog vodi upravne postopke.
2.g Seznam javnih evidenc
Seznam javnih evidenc
  -
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk· Katalog prejetih daril (Zakon o integriteteti in preprečevanju korupcije)
· Zbirka podatkov predlaganih za odlikovanja in odlikovanih (Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije)
· Evidenca o podeljenih odlikovanjih (Zakon o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije)
· Zbirka dokumentarnega gradiva
· Evidenca poslane in prejete elektronske pošte
· Evidenca o izrabi delovnega časa
· Evidenca o stroških dela (MFERAC)
· Evidenca o zaposlenih delavcih (personalne mape)
· Evidenca o zaposlenih (MFERAC)
· Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih
· Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
· Evidenca dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (Zakon o tajnih podatkih)
· Evidenca aktov Urada predsednika republike
· Seznam poročanih lobističnih stikov
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
 • Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja.
 • Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Erjavčeva 17, Ljubljana, vsak delovnik po predhodni najavi.
 • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
 • Opis delnega dostopa: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
4. Stroškovnik
V stroškovniku so podane cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja.V stroškovniku so podane cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja. Stroškovnik je določen v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) 16., 17. in 18. člen (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941):

Za posredovanje informacij lahko Urad predsednika Republike Slovenije prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV). V teh primerih Urad predsednika Republike Slovenije zaračuna prosilcu materialne stroške za posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi, za pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki, za pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če je informacija izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki, za izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente, za poštnino za pošiljanje po pošti.

Urad predsednika Republike Slovenije ne zaračuna stroškov za vpogled v dokumente, kadar ne gre za izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente, za vpogled v dokumente v elektronski obliki, ne glede na izveden delni dostop, če se ga opravi v elektronski obliki, za telefonsko posredovanje informacij, za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki, za posredovanje informacij po telefaksu, ki skupaj ne presegajo petih strani.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Za plačilo stroškov posredovanja izda Urad predsednika Republike Slovenije prosilcu sklep ob posredovanju zahtevanih informacij, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s cenikom. Urad predsednika Republike Slovenije določi rok, v katerem mora prosilec plačati stroške posredovanja informacij. Rok ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča Informacijski pooblaščenec.

Če Urad predsednika Republike Slovenije ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 eurov (z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. V pozivu za plačilo vnaprejšnjega pologa mora Urad predsednika Republike Slovenije določiti rok za plačilo, ki ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema poziva, in obrazložiti višino pologa. Po posredovanju informacij Urad predsednika Republike Slovenije obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda sklep v skladu s prejšnjim odstavkom. Če polog presega dejanske materialne stroške, Urad predsednika Republike Slovenije prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec razliko plača skladno s prejšnjim odstavkom.

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja
--
6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
--