SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Javno zbiranje ponudb za prodajo treh rabljenih osebnih vozil

6. 2. 2014 | arhivska objava

Številka: 430-00-1/2014
Ljubljana, 6. 2. 2014

Na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/13), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana, ki ga zastopa Nataša Kovač, generalna sekretarka, objavlja
javno zbiranje ponudb za prodajo treh rabljenih osebnih vozil

1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana

2. Predmet prodaje: Tri rabljena osebna vozila. Vozila prodajalec prodaja samo vsa skupaj.
    • Osebno vozilo Mercedes Benz E 430 Elegance, datum prve registracije 20. 11. 2000, število prevoženih kilometrov 281.000, identifikacijska številka WDB2100701B269979, prostornina bencinskega motorja 4266 cm3, moč motorja 205 kW, srebrne barve, oprema vozila (daljinsko centralno zaklepanje, alarm, električni pomik vseh stekel ter zunanjih ogledal, servo volan, kseon žarometi, ABS zavore, ESP sistem za stabilnost vozila, 8 x zračne blazine, samodejna klimatska naprava, avtoradio, alu platišča, WEBASTO ogrevanje na mestu)
    • Osebno vozilo: Toyota Prius 1.5 Hybrid, datum prve registracije 23. 4. 2008, število prevoženih kilometrov 71.200, identifikacijska številka JTDKB20UX03325335, prostornina bencinskega motorja 1497 cm3, moč motorja 57 kW, srebrne barve, oprema vozila (daljinsko centralno zaklepanje, električni pomik vseh stekel in zunanjih ogledal, servo volan, ABS zavore, ESP sistem za stabilnost vozila, 6 x zračne blazine, samodejna klimatska naprava, avtoradio, alu platišča)
    • Osebno vozilo Renault Megane Grandtour 1.6 16V, datum prve registracije: 20. 6. 2007, število prevoženih kilometrov 167.000, identifikacijska številka VF1KMR0H37875145, prostornina bencinskega motorja 1598 cm3, moč motorja 82 kW,srebrne barve, oprema vozila (daljinsko centralno zaklepanje, električni pomik sprednjih stekel, servo volan, ABS zavore, 4 x zračne blazine, ročna klima, avtoradio, alu platišča)
Na premičninah, ki so predmet prodaje, ne obstoji predkupna pravica.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin na podlagi prodajne pogodbe

4. Skupna ocenjena vrednost na dan 27. 1. 2014 znaša 12. 644,00 EUR.
Ocenjena vrednost za Mercedes Benz E 430 Elegance znaša 1.701,00 EUR
Ocenjena vrednost za Toyota Prius 1.5 znaša 7.396,00 EUR
Ocenjena vrednost za Renault Megane Grandtour 1.6 16V znaša 3.547,00 EUR

5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer v roku največ 30 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ponudba za nakup premičnine – Ne odpiraj«. Rok: 24. 2. 2014 do 12.00 ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na naslov prodajalca. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od objave tega javnega poziva za zbiranje ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije.

7. Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% ocenjene vrednosti premičnine. Varščino je potrebno nakazati na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, modul 18, sklic 11118-7201001-11912011. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. Potrdilo o vplačani varščini mora ponudnik priložiti svoji ponudbi.

8. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne podatke (ime, priimek, naziv firme ter ime in priimek zastopnika za pravne osebe, naslov, davčno, matično in telefonsko številko), potrdilo o plačani varščini s točno številko računa za primer vračila in ponudbeno ceno v evrih.

9. Sklenitev pogodbe:
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Urad predsednika Republike Slovenije zadrži njegovo varščino.

10. Drugi pogoji: vozila se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec.

11. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je skupna ponudbena cena. O najugodnejšem
ponudniku bo odločala strokovna komisija na Uradu predsednika Republike Slovenije. Javno odpiranje ponudb opravi strokovna komisija, ki izbere najugodnejšega ponudnika.

12. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 24. 2. 2014 ob 14.00 uri, na Uradu predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.

13. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od ocenjene vrednosti. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija z najugodnejšimi ponudniki opravila dodatna pogajanja.

14. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8 dneh od odpiranja ponudb.

15. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o premičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Uradu predsednika Republike Slovenije, kontaktna oseba je Tine Hribar, tel. 01/478 1332, mobilni tel. 031 749 930.

16. Predstojnik Urada predsednika Republike Slovenije lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.

Urad predsednika Republike Slovenije
Nataša Kovač
GENERALNA SEKRETARKA