SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Odločitev o izidu javnega naročila za izdelavo odlikovanj Repulike Slovenije

10. 10. 2016 | arhivska objavaODLOČITEV O IZIDU NAROČILA

Javno naročilo »Izdelava odlikovanj Republike Slovenije« se konča z zavrnitvijo edine prispele ponudbe.

Postopek zavrnitve:
V skladu s 3. alinejo 3 . odstavka 90. člena ZJN-3 (Ur. List RS št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3), se edina prispela ponudba zavrne kot nedopustna.

Naročnik bo za predmet javnega naročila izvedel nov postopek.

Obrazložitev:

Postopek javnega naročila je bil voden na podlagi naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. List RS št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3).

Naročnik je dne 23. 6. 2016 objavil javno naročilo na Portalu javnih naročil pod številko objave JN 002966/2016. Rok za predložitev ponudb se je iztekel dne 12. 9. 2016 ob 12.00 uri.

Naročnik je prejel samo eno ponudbo ponudnika AB Line d.o.o., Cesta v Mestni Log 55, 1000 Ljubljana. Ponudbena cena odlikovanj s ceno zlata na dan 23.6.2016 znaša 9.537,29 EUR z DDV.

V nadaljevanju je preveril predloženo ponudbeno dokumentacijo. Strokovna komisija za javno odpiranje ponudb je, poleg ostalih pomanjkljivosti, za katere bi naročnik lahko zahteval dopolnitev, ugotovila, da predloženi vzorci niso skladni s tehnično specifikacijo za odlikovanja Republike Slovenije, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v poglavju TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA ODLIKOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE določil parametre za izdelavo odlikovanj. Ponudba edinega ponudnika v delu, povezanim z izpolnjevanjem pogojev iz tehnične specifikacije, ni ustrezala potrebam in zahtevam naročnika (glej prilogo Obrazložitev ustreznosti priloženih vzorcev).

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je v točki 9 'Ugotavljanje sposobnosti' določeno, da bo ponudba izločena kot nedopustna, v kolikor zahtevani vzorci ne bodo priloženi ali po tehničnih lastnostih ne bodo ustrezali zahtevam iz tehnične specifikacije.

V skladu z 29. točko 2. člena ZJN-3 je 'dopustna ponudba' ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba pa ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ker zahtevani vzorci ne ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je ponudba nedopustna.

Pravica do zahtevka za revizijo:
Naročnik bo odločitev o oddaji javnega naročila objavil na Portalu javnih naročil v skladu z 90. členom ZJN-3.

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet (5) delovnih dni od objave odločitve o dodelitvi naročila. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali elektronsko , pri čemer mora biti zahtevek podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, ki znaša 500 EUR, kar predstavlja 5,24 % od ponudbene cene 9.537,29 z DDV.

Vlagatelj mora plačati takso na račun Ministrstva za finance, št. 01100-1000358802, sklic 16110-7111290-00002016.


Nataša Kovač
Generalna sekretarka


Priloga: Obrazložitev ustreznosti priloženih vzorcev

Obrazložitev ustreznosti priloženih vzorcev

Priloženi so vzorci ponudnika AB Line d. o. o.

Ponudnik AB Line d. o. o. je pri oddaji javnega naročila priložil vzorce izdelkov (mape, škatle in listine), ki morajo po tehničnih lastnostih ustrezati naročnikovemu razpisu za:
- red za izredne zasluge
- zlati red za zasluge
- srebrni red za zasluge
- red za zasluge
- medalja za zasluge

Dodatek k priloženim vzorcem ponudnika AB Line d. o. o. je bila tudi dostava dveh medalj, ki jih je ponudnik izdeloval za naročnika v Litvi in naj bi bili referenca k ponudbi preostalih vzorcev. Vzorca nista bila predmet določanja ustreznosti in ne vplivata na ugotavljanje ustreznosti priloženih vzorcev.

Iz priloženih vzorcev ponudnika AB Line d. o. o. je bilo ugotovljeno naslednje:

Predloženi vzorci map
Redi/medalja
Neustrezno
Red za izredne zaslugeBarva izgleda mape, vložni žepi v notranjosti mape bi morali biti oblečeni v papir, na mapi ni s tiskom vtisnjenega napisa oz. je neustrezen tisk. Platnice imajo na in v mapi dva utora v širini 7 mm, ki sta od roba mape po dolžini in širini oddaljena 2 cm.
Zlati red za zaslugeBarva izgleda mape, vložni žepi v notranjosti mape bi morali biti oblečeni v papir, na mapi ni s tiskom vtisnjenega napisa oz. je neustrezen tisk.
Srebrni red za zaslugeVložni žepi v notranjosti mape bi morali biti oblečeni v papir, na mapi ni s tiskom vtisnjenega napisa oz. je neustrezen tisk. Platnice imajo na mapi dva utora v širini 7 mm, ki sta od roba mape po dolžini in širini oddaljena 2 cm.
Red za zaslugeBarva izgleda mape, vložni žepi v notranjosti mape bi morali biti oblečeni v papir, na mapi ni s tiskom vtisnjenega napisa oz. je neustrezen tisk.
Medalja za zaslugeVložni žepi v notranjosti mape bi morali biti oblečeni v papir, na mapi ni s tiskom vtisnjenega napisa oz. je neustrezen tisk. Platnice imajo na in v mapi dva utora v širini 7 mm, ki sta od roba mape po dolžini in širini oddaljena 2 cm.

Predloženi vzorci škatel
Redi/medalja
Neustrezno
Red za izredne zaslugeBarva izgleda škatle, neustrezne dimenzije, znotraj škatle slabo izdelano modelirano ležišče, zapiralo na škatli se slabo zapira. Na škatli ni s tiskom vtisnjenega napisa. Škatle imajo na zunanjem gornjem delu en utor v širini 4 mm, ki je od roba škatle po dolžini in širini oddaljen 1 cm. V škatli je vložena zastavica, ki ni bila predmet predložitve vzorca.
Zlati red za zaslugeBarva izgleda škatle, neustrezne dimenzije, znotraj škatle slabo izdelano modelirano ležišče, zapiralo na škatli se slabo zapira. Na škatli ni s tiskom vtisnjenega napisa. V škatli sta vloženi zastavica in trak, ki nista bili predmet predložitve vzorca.
Srebrni red za zaslugeNeustrezne dimenzije, znotraj škatle slabo izdelano modelirano ležišče, zapiralo na škatli se slabo zapira. Na škatli ni s tiskom vtisnjenega napisa. Škatle imajo na zunanjem gornjem delu en utor v širini 4 mm, ki je od roba škatle po dolžini in širini oddaljen 1 cm.
Red za zaslugeBarva izgleda škatle, neustrezne dimenzije, znotraj škatle slabo izdelano modelirano ležišče, zapiralo na škatli se slabo zapira. Na škatli ni s tiskom vtisnjenega napisa.
Medalja za zaslugeNeustrezne dimenzije, znotraj škatle slabo izdelano modelirano ležišče, zapiralo na škatli se slabo zapira, zapiralo bi moralo biti v srebrni barvi. Na škatli ni s tiskom vtisnjenega napisa oz. je neustrezen tisk. Škatle imajo na zunanjem gornjem delu en utor v širini 4 mm, ki je od roba škatle po dolžini in širini oddaljen 1 cm.

Predloženi vzorci listin
Redi/medalja
Neustrezno
Red za izredne zaslugeBarvna lestvica linije listine.
Zlati red za zaslugeBarvna lestvica linije listine.
Srebrni red za zaslugeBarvna lestvica linije listine..
Red za zaslugeBarvna lestvica linije listine.
Medalja za zaslugeNapačna listina. Predložena je bila listina »medalja za častno dejanje« in ne zahtevana listina »medalja za zasluge«.

Na podlagi ugotovljenih več neustreznih lastnosti vzorcev ugotavljamo, da priloženi vzorci ponudnika AB Line d. o. o. niso v skladu s tehnično specifikacijo naročnikovega razpisa.

Ponudnik je bil seznanjen z izgledom in željami naročnika, saj se je pred oddajo javnega naročila z njimi seznanil z dvakratnim ogledom odlikovanj, ki sta bila 5. julija in 2. avgusta 2016, (vpogled odlikovanj in vseh njihovih sestavnih delov, torej samih odlikovanj, sestavljenih iz plemenite kovine in žganega emajla ter nosilne ploščice, nadomestnih znakov, škatel, map in listin) ter orodij za izdelavo odlikovanj in klišejev za tisk listin.

Poleg tega je bil ponudnik od leta 2014 do leta 2016 že pogodbeni partner za izdelavo odlikovanj Republike Slovenije in je bil seznanjen z zahtevami glede izdelave, za pripravo ustreznih vzorcev pa je imel na voljo dovolj časa.

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je pod točko št. 9 'Ugotavljanje sposobnosti' zapisano, da 'V kolikor zahtevani vzorci ne bodo priloženi ali po tehničnih lastnostih ne bodo ustrezali zahtevam iz tehnične specifikacije, bo ponudba izločena kot nedopustna.'

29. točka 2. člena ZJN-3 določa, da je 'dopustna ponudba' ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba pa ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ker zahtevani vzorci ne ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, menimo, da je ponudba nedopustna.