SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Javno zbiranje ponudb

22. 4. 2016 | arhivska objava

VZOREC POGODBE.pdf
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Številka: 430-00-3/2016
Ljubljana, 19. 4. 2016


Na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana, ki ga zastopa Nataša Kovač, generalna sekretarka, objavlja

javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega osebnega vozila

1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana

2. Predmet prodaje: rabljeno osebno vozilo.
      Osebno vozilo AUDI A4 QUATTRO 3.2 FSI, datum prve registracije 11. 12. 2007, število prevoženih kilometrov 224.000, identifikacijska številka WAUZZZ8K18A001457, prostornina bencinskega motorja 3197 cm3, moč motorja 195 Kw, ročni menjalnik, kovinska barva E7B (srebrna), oprema vozila: 6 x zračna blazina, ABS, ESP, aktivni volan, ksenon žarometi, padavinski senzor, električni pomik vseh stekel ter zunanjih ogledal, usnjeni sedeži + električni pomik s pomnilno funkcijo, zadnja stekla močneje temnjena, navigacijska naprava (MMI), senzorji za parkiranje + kamera zadaj, alu platišča 18 col.
Na premičnini, ki je predmet prodaje, ne obstoji predkupna pravica.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnine na podlagi javnega zbiranja ponudb.

4. Ocenjena vrednost dne 16. 3. 2016 znaša 7.818,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer v roku največ 30 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ponudba za nakup vozila AUDI A4 QUATTRO – Ne odpiraj«. Rok: 9. 5. 2016 do 12.00 ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na naslov prodajalca. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od objave tega javnega poziva za zbiranje ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije.

7. Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% ocenjene vrednosti premičnine. Varščino je potrebno nakazati na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, modul 18, sklic 11118-7201001-11912016. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. Potrdilo o vplačani varščini mora ponudnik priložiti svoji ponudbi.

8. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne podatke (ime, priimek, naziv firme ter ime in priimek zastopnika za pravne osebe, naslov, davčno, matično in telefonsko številko), potrdilo o plačani varščini s točno številko računa za primer vračila in ponudbeno ceno v evrih.

9. Sklenitev pogodbe:
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Urad predsednika Republike Slovenije zadrži njegovo varščino.

10. Drugi pogoji: vozilo se prodaja po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec.

11. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je skupna ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločala strokovna komisija na Uradu predsednika Republike Slovenije. Javno odpiranje ponudb opravi strokovna komisija, ki izbere najugodnejšega ponudnika.

12. Javno odpiranje ponudb bo 9. 5. 2016 v sobi 127, II. nadstropje, ob 13. uri, na Uradu predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.

13. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od ocenjene vrednosti. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija z najugodnejšimi ponudniki opravila dodatna pogajanja.

14. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8 dneh od odpiranja ponudb.

15. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o premičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Uradu predsednika Republike Slovenije, kontaktna oseba je Tine Hribar, tel. 01/478 1332, mobilni tel. 031 749 930.

16. Predstojnik Urada predsednika Republike Slovenije lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.

    Urad predsednika Republike Slovenije

    Nataša KOVAČ
    GENERALNA SEKRETARKA