Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti

Show details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI
Z A K O N

O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O VARSTVU PROSTO ŽIVEČEGA EVROPSKEGA RASTLINSTVA IN ŽIVALSTVA TER NJUNIH NARAVNIH ŽIVLJENJSKIH PROSTOROV (MKVERZ)


1. člen

Ratificira se Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, sprejeta v Bernu 19. septembra 1979.

2. člen

Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:KONVENCIJA

o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov


UVOD


Države članice Sveta Evrope in druge podpisnice te konvencije, ki

upoštevajo, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med njegovimi članicami;

upoštevajo željo Sveta Evrope po sodelovanju z drugimi državami pri ohranjanju narave;

priznavajo, da prosto živeče rastlinstvo in živalstvo pomenita naravno dediščino estetske, znanstvene, kulturne, rekreativne, gospodarske in izvirne vrednosti in jo je treba ohraniti in predati naslednjim generacijam;

priznavajo bistveno vlogo prosto živečega rastlinstva in živalstva pri vzdrževanju biološkega ravnovesja;

ugotavljajo, da se številčnost mnogih prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst resno zmanjšuje in da nekaterim od njih grozi izumrtje;

se zavedajo, da je ohranjanje naravnih življenjskih prostorov bistveno za varstvo in ohranitev prosto živečega rastlinstva in živalstva;

priznavajo, da bi vlade v svojih nalogah in programih morale upoštevati varstvo prosto živečega rastlinstva in živalstva ter da bi bilo treba vzpostaviti mednarodno sodelovanje še posebej za varstvo selivskih vrst;

upoštevajo vsesplošne zahteve vlad ali mednarodnih teles po skupnem ukrepanju, posebej zahteve, ki sta jih izrazili Konferenca Združenih narodov o človekovem okolju leta 1972 in Posvetovalna skupščina Sveta Evrope;

si želijo še posebej pri ohranjanju prosto živečega rastlinstva in živalstva upoštevati priporočila resolucije št. 2 Druge evropske ministrske konference o okolju,

so se sporazumele o naslednjem:

I. POGLAVJE - Splošne določbe
1. člen

1. Cilji te konvencije so ohranitev prosto živečega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, še posebej tistih vrst in življenjskih prostorov, katerih ohranitev zahteva sodelovanje med državami ter spodbuja tako sodelovanje.

2. Poseben poudarek je namenjen zelo ogroženimi in ranljivim vrstam, vključno z zelo ogroženimi in ranljivimi selivskimi vrstami.

2. člen

Pogodbenice sprejmejo potrebne ukrepe za vzdrževanje populacije prosto živečega rastlinstva in živalstva na ravni, ki ustreza zlasti ekološkim, znanstvenim in kulturnim zahtevam, ali jo prilagodijo tej ravni, pri čemer upoštevajo gospodarske in rekreativne zahteve in potrebe podvrst, varietat ali form, ki so krajevno ogrožene.

3. člen

1. Vsaka pogodbenica v skladu z določbami te konvencije spodbuja državno politiko za ohranitev prosto živečega rastlinstva, živalstva in naravnih življenjskih prostorov s posebno pozornostjo do ogroženih in občutljivih vrst, posebej endemičnih, kakor tudi ogroženih življenjskih prostorov.

2. Vsaka pogodbenica se obvezuje, da bo v svoji politiki načrtovanja in v razvojni politiki ter v ukrepih proti onesnaževanju upoštevala ohranitev prosto živečega rastlinstva in živalstva.

3. Vsaka pogodbenica spodbuja izobraževanje in razširjanje splošnih informacij o potrebi po ohranjanju vrst prosto živečega rastlinstva in živalstva in njunih življenjskih prostorov.


II. POGLAVJE - Varstvo življenjskih prostorov
4. člen

1. Vsaka pogodbenica z ustreznimi in potrebnimi zakonskimi in upravnimi ukrepi zagotovi ohranitev življenjskih prostorov prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih, ki so navedene v Dodatkih I in II, ter ohranitev ogroženih naravnih življenjskih prostorov.

2. Pogodbenice v svoji politiki načrtovanja in razvojni politiki upoštevajo varstvene zahteve območij, ki so zavarovana v skladu s prejšnjim odstavkom, tako da bi se izognile ali kolikor mogoče zmanjšale vsako poslabšanje stanja teh območij.

3. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo posvečale posebno pozornost zavarovanju območij, pomembnih za selivske vrste, navedene v Dodatkih II in III, in ki so na selitvenih poteh namenjena za prezimovanje, počivanje, prehranjevanje, razmnoževanje ali goljenje.

4. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo v skladu s tem členom na primeren način usklajevale svoja prizadevanja za zavarovanje naravnih življenjskih prostorov, če so ti na obmejnih območjih.


III. POGLAVJE - Varstvo vrst
5. člen

Vsaka pogodbenica sprejme ustrezne in potrebne zakonske in upravne ukrepe, da bi zagotovila posebno varstvo prosto živečih rastlinskih vrst, navedenih v Dodatku I. Namerno nabiranje, zbiranje, sekanje ali ruvanje teh rastlin je prepovedano. Vsaka pogodbenica na ustrezen način prepove prisvajanje ali prodajo teh vrst.

6. člen

Vsaka pogodbenica z ustreznimi in potrebnimi zakonskimi in upravnimi ukrepi zagotovi posebno varstvo prosto živečih živalskih vrst, navedenih v Dodatku II. Za navedene vrste so še posebej prepovedani:

a) vse oblike namernega lovljenja in zadrževanja ter namernega ubijanja;

b) namerno poškodovanje ali uničenje krajev za razmnoževanje ali počivanje;

c) namerno vznemirjanje vrst prosto živečega živalstva, zlasti med razmnoževanjem, vzrejo mladičev in prezimovanjem, v taki meri, da bi vznemirjanje lahko postalo moteče glede na cilje te konvencije;

d) namerno uničevanje ali prisvajanje jajc iz narave oziroma zadrževanje teh jajc, čeprav so prazna;

e) prisvajanje teh živali, živih ali mrtvih, vključno z nagačenimi in katerim koli z lahkoto prepoznavnim delom ali izdelkom iz teh, ali domače trgovanje z njimi, če bi to prispevalo k učinkovitosti določb tega člena.

7. člen

1. Vsaka pogodbenica z ustreznimi in potrebnimi zakonskimi in upravnimi ukrepi zagotovi varstvo prosto živečih živalskih vrst, navedenih v Dodatku III.

2. Vsako izkoriščanje prosto živečega živalstva, navedenega v Dodatku III, je urejeno tako, da so populacije zunaj nevarnosti, pri čemer je treba upoštevati zahteve 2. člena.

3. Ukrepi, ki jih je treba sprejeti, vključujejo:

a) časovne omejitve in/ali druge postopke, ki urejajo izkoriščanje;

b) začasno ali krajevno prepoved izkoriščanja, kot je to primerno, z namenom zadovoljivo obnoviti populacijsko raven;

c) ustrezna ureditev trgovanja, zadrževanja za prodajo, transporta za prodajo ali ponudbe za prodajo živih in mrtvih prosto živečih živali.

8. člen

V zvezi z lovljenjem ali ubijanjem prosto živečih živalskih vrst, navedenih v Dodatku III, in v primerih, ko v skladu z 9. členom veljajo izjeme za vrste, navedene v Dodatku II, pogodbenice prepovejo uporabo vseh sredstev brez izjeme za lovljenje in ubijanje ter uporabo vseh sredstev, ki lahko povzročijo krajevno izginjanje populacij neke vrste ali resno vznemirjanje populacij neke vrste, in zlasti sredstev, navedenih v Dodatku IV.

9. člen

1. Vsaka pogodbenica lahko uveljavi izjeme k določbam 4., 5., 6. in 7. člena in k prepovedim uporabe sredstev, omenjenih v 8. členu, pod pogojem, da ni nobene druge zadovoljive rešitve in da ta izjema ne bo ogrozila preživetja zadevne populacije:

- za zavarovanje rastlinstva in živalstva;

- za preprečitev resne škode na posevkih, živini, gozdovih, gojiščih rib, vodi in drugih oblikah lastnine;

- v interesu splošnega zdravja in varnosti, varnosti zračnega prometa ali drugih prevladujočih splošnih interesov;

- za raziskovalne in izobraževalne namene, za obnovitev populacije, ponovno naseljevanje in potrebno razmnoževanje;

- za dovolitev prisvajanja, zadrževanja ali drugega sprejemljivega izkoriščanja določenih prosto živečih živali in rastlin v majhnem številu pod strogo nadzorovanimi pogoji na selektivni podlagi in v omejenem obsegu.

2. Pogodbenice vsaki dve leti poročajo stalnemu odboru o izjemah, ki jih uveljavljajo v skladu s p rejšnjim odstavkom. Ta poročila morajo natančno navesti:

- populacije, ki so ali so bile obravnavane kot izjema, in če je možno, tudi število zajetih primerkov;

- sredstva, odobrena za ubijanje ali lovljenje;

- pogoje tveganja ter časovne in krajevne okoliščine, pod katerimi so bile te izjeme odobrene;

- organ, pooblaščen za izjavo o izpolnjevanju pogojev in za odločanje o sredstvih, ki se lahko uporabljajo, njihovih omejitvah in o osebah, ki so dobile navodila za izvajanje teh odločitev;

- uporabljene nadzorne mehanizme.


IV. POGLAVJE - Posebne določbe za selivske vrste
10. člen

1. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo poleg ukrepov, ki so navedeni v 4., 6., 7. in 8. členu, usklajevale svoja prizadevanja za varstvo selivskih vrst, navedenih v Dodatkih II in III, katerih območje sega na njihova ozemlja.

2. Pogodbenice sprejmejo ukrepe s katerimi zagotovijo, da so obdobja lovopusta in/ali drugi postopki, ki urejajo izkoriščanje v skladu s tretjim a) odstavkom 7. člena, ustrezni in razporejeni tako, da zadostijo potrebam selivskih vrst, navedenih v Dodatku III.


V. POGLAVJE - Dodatne določbe
11. člen

1. Pri izvajanju določb te konvencije se pogodbenice zavezujejo, da bodo:

a) sodelovale kadar koli bo potrebno in še posebej tam, kjer bi to povečalo učinkovitost ukrepov, sprejetih na podlagi drugih členov te konvencije;

b) spodbujale in usklajevale raziskave, povezane s cilji te konvencije.

2. Vsaka pogodbenica se zavezuje, da bo:

a) spodbujala ponovno naseljevanje domorodnih prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, kadar bi to prispevalo k varstvu določene ogrožene vrste, pod pogojem, da se naredi študija glede na izkušnje drugih pogodbenic in ugotovi, da bi bilo tako ponovno naseljevanje učinkovito in sprejemljivo;

b) strogo nadzirala naseljevanje tujerodnih vrst.

3. Vsaka pogodbenica obvesti stalni odbor o popolno zavarovanih vrstah na svojem ozemlju, ki niso vključene v Dodatka I in II.

12. člen

Pogodbenice lahko sprejmejo strožje ukrepe za varstvo prosto živečega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, kot jih predvideva ta konvencija.

VI. POGLAVJE - Stalni odbor
13. člen

1. Za namene te konvencije se ustanovi stalni odbor.

2. Vsako pogodbenico lahko v stalnem odboru predstavlja en ali več delegatov. Vsaka delegacija ima en glas. Na področjih svoje pristojnosti Evropska gospodarska skupnost uresničuje svojo pravico do glasovanja z enakim številom glasov, kot je število njenih držav članic, ki so pogodbenice te konvencije; Evropska gospodarska skupnost ne uresniči svoje pravice do glasovanja v primerih, ko jo zadevne države članice uveljavijo same, in obratno.

3. Vsaka država članica Sveta Evrope, ki ni pogodbenica te konvencije, je lahko v odboru kot opazovalka.

Stalni odbor lahko s soglasno odločitvijo povabi katero koli državo nečlanico Sveta Evrope, ki ni pogodbenica te konvencije, da jo na sestanku predstavlja opazovalec.

Vsako telo ali agencija, ki je tehnično usposobljena za varstvo, ohranjanje ali upravljanje prosto živečega rastlinstva in živalstva ter njunega življenjskega prostora in spada v eno od navedenih kategorij:

a) mednarodne vladne ali nevladne agencije ali telesa ter državne vladne agencije ali telesa;

b) državne nevladne agencije ali telesa, ki jih je v ta namen pooblastila država, v kateri so, lahko obvesti generalnega sekretarja Sveta Evrope najmanj tri mesece pred sestankom odbora o svoji želji, da bi ga na tem sestanku predstavljali opazovalci. Sprejeti bodo, če najmanj en mesec pred sestankom ena tretjina pogodbenic ne obvesti generalnega sekretarja o svojem nasprotovanju.

4. Stalni odbor bo sklicuje generalni sekretar Sveta Evrope. Prvi sestanek je v enem letu po datumu začetka veljavnosti te konvencije. Kasneje se redno sestaja najmanj vsaki dve leti in vedno, kadar tako zahteva večina pogodbenic.

5. Stalni odbor je sklepčen, če je na sestanku prisotna večina pogodbenic.

6. V skladu z določbami te konvencije stalni odbor sestavi svoj poslovnik.

14. člen

1. Stalni odbor je odgovoren za spremljanje uporabe te konvencije. Posebej lahko:

- pregleduje določbe te konvencije, vključno z dodatki, in prouči vse potrebne spremembe;

- priporoča pogodbenicam ukrepe, ki jih je treba sprejeti zaradi te konvencije;

- priporoča primerne ukrepe, potrebne za stalno obveščanje javnosti o dejavnostih, ki se izvajajo v okviru te konvencije;

- priporoča Odboru ministrov, katere države nečlanice Sveta Evrope naj bi bile povabljene, da pristopijo k tej konvenciji;

- daje predloge za izboljšanje učinkovitosti te konvencije, vključno s predlogi za sklenitev sporazumov z državami, ki niso pogodbenice te konvencije, za pospešitev učinkovitega varstva vrst ali skupin vrst.

2. Pri opravljanju svojih nalog lahko stalni odbor na lastno pobudo organizira sestanke skupin strokovnjakov.

15. člen

Po vsakem sestanku stalni odbor pošlje Odboru ministrov Sveta Evrope poročilo o svojem delu in uresničevanju konvencije.

VII. POGLAVJE - Spremembe
16. člen

1. Vsaka sprememba členov te konvencije, ki jo predlaga pogodbenica ali Odbor ministrov, se sporoči generalnemu sekretarju Sveta Evrope, ki jo najmanj dva meseca pred sestankom stalnega odbora pošlje državam članicam Sveta Evrope, vsaki podpisnici, vsaki pogodbenici, vsaki državi, ki je bila povabljena k podpisu te konvencije v skladu z določbami 19. člena, in vsaki državi, ki je bila povabljena, da k njej pristopi v skladu z določbami 20. člena.

2. Vsako spremembo, predlagano v skladu z določbami prejšnjega odstavka, pregleda stalni odbor, ki:

a) predloži pogodbenicam v sprejem besedilo sprememb 1. do 12. člena, sprejeto s tričetrtinsko večino oddanih glasov;

b) predloži Odboru ministrov v odobritev besedilo sprememb 13. do 24. člena, sprejeto s tričetrtinsko večino oddanih glasov. Po njegovi odobritvi se to besedilo pošlje pogodbenicam v sprejetje.

3. Vsaka sprememba začne veljati trideseti dan po tem, ko so vse pogodbenice obvestile generalnega sekretarja, da so jo sprejele.

4. Določbe prvega, drugega a) in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo za sprejemanje novih dodatkov k tej konvenciji.

17. člen

1. Vsaka sprememba dodatkov te konvencije, ki jo predlaga ena pogodbenica ali Odbor ministrov, se sporoči generalnemu sekretarju Sveta Evrope, ki jo najmanj dva meseca pred sestankom stalnega odbora pošlje državam članicam Sveta Evrope, vsaki podpisnici, vsaki pogodbenici, vsaki državi, ki je bila povabljena k podpisu te konvencije v skladu z določbami 19. člena, in vsaki državi, ki je bila povabljena, da k njej pristopi v skladu z določbami 20. člena.

2. Vsako spremembo, predlagano v skladu z določbami prejšnjega odstavka, pregleda stalni odbor, ki jo lahko sprejme z dvotretjinsko večino pogodbenic. Sprejeto besedilo se pošlje pogodbenicam.

3. Tri mesece po tem, ko stalni odbor sprejme spremembo, in če ena tretjina pogodbenic ni sporočila nasprotovanja, začne vsaka sprememba veljati za tiste pogodbenice, ki niso sporočile svojega nasprotovanja.

VIII. POGLAVJE - Reševanje sporov
18. člen

1. Stalni odbor si po najboljših močeh prizadeva za mirno rešitev katere koli težave, ki lahko nastane pri izvajanju te konvencije.

2. Vsak spor med pogodbenicami v zvezi z razlago ali uporabo te konvencije, ki ni bil rešen v skladu z določbami prejšnjega odstavka ali s pogajanji med prizadetimi strankami, se na zahtevo ene od njih predloži arbitraži, če se omenjene stranke ne dogovorijo drugače. Vsaka stranka imenuje po enega razsodnika, oba razsodnika pa določita tretjega. Če ena od strank ni imenovala svojega razsodnika v treh mesecih po zahtevi za arbitražo, ga v skladu z določbami tretjega odstavka tega člena na zahtevo druge stranke imenuje predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice v naslednjih treh mesecih. Isti postopek se izvede, če se razsodnika ne moreta dogovoriti o izboru tretjega razsodnika v treh mesecih po svojem imenovanju.

3. V primeru spora med pogodbenicama, od katerih je ena država članica Evropske gospodarske skupnosti, in ko je tudi Evropska gospodarska skupnost sama pogodbenica, druga pogodbenica naslovi zahtevo po arbitraži obema, tako državi članici kot tudi Skupnosti, ti dve jo nato skupaj obvestita v dveh mesecih po prejemu zahteve, ali bo stranka v tem sporu država članica ali Skupnost ali članica in Skupnost skupaj. Če tega obvestila v navedenem roku ni, se šteje, da sta za izvajanje določb, ki urejajo sestavo in postopek arbitražnega sodišča, država članica in Skupnost ena in ista stranka v sporu. Isto velja, če se država članica in Skupnost skupaj predstavljata kot ena stranka v sporu.

4. Arbitražno sodišče sestavi svoj lastni poslovnik. Njegove odločitve se sprejemajo z večino. Njegova razsodba je dokončna in zavezujoča.

5. Vsaka stranka v sporu krije stroške za razsodnika, ki ga sama imenuje, in stranke si enakovredno delijo stroške za tretjega razsodnika, kar velja tudi za druge stroške, ki nastanejo zaradi arbitraže.

IX. POGLAVJE - Končne določbe
19. člen

1. Konvencija je na voljo za podpis državam članicam Sveta Evrope in državam nečlanicam, ki so sodelovale pri njeni pripravi, in Evropski gospodarski skupnosti.

Do dneva, ko začne veljati, je konvencija prav tako na voljo za podpis vsem drugim državam, ki jih k temu povabi Odbor ministrov.

Konvencija se ratificira, sprejme ali odobri. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.

2. Konvencija začne veljati prvega dne v mesecu po izteku trimesečnega obdobja po dnevu, na katerega je pet držav, vključno z vsaj štirimi državami članicami Sveta Evrope, izrazilo svoje soglasje, da jih konvencija zavezuje v skladu z določbami prejšnjega odstavka.

3. Za katero koli državo podpisnico ali Evropsko gospodarsko skupnost, ki kasneje izrazi svoje soglasje, da jo konvencija zavezuje, začne konvencija veljati prvega dne v mesecu po izteku trimesečnega obdobja od dne, ko je bila deponirana njihova listina o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

20. člen

1. Po začetku veljavnosti te konvencije lahko Odbor ministrov Sveta Evrope po posvetovanju s pogodbenicami povabi k pristopu h konvenciji katero koli državo nečlanico Sveta, ki je bila povabljena k podpisu v skladu z določbami 19. člena in tega še ni storila, ter katero koli drugo državo nečlanico.

2. Za vsako državo, ki pristopi h konvenciji, začne ta veljati prvega dne v mesecu po izteku trimesečnega obdobja od dne, ko je bila deponirana listina o pristopu pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.

21. člen

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali ko deponira svojo listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, natančno navede ozemlje ali ozemlja, za katera se uporablja ta konvencija.

2. Vsaka pogodbenica lahko ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu ali kadar koli pozneje z izjavo, ki jo naslovi na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi uporabo te konvencije na katero koli drugo ozemlje, navedeno v izjavi in za katerega mednarodne odnose je odgovorna ali v imenu katerega je pooblaščena, da se zavezuje.

3. Z obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja se lahko umakne vsaka izjava v skladu s prejšnjim odstavkom za katero koli ozemlje, omenjeno v taki izjavi. Umik začne veljati prvega dne v mesecu po izteku šestmesečnega obdobja od dne, ko je generalni sekretar prejel obvestilo o tem.

22. člen

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali ko deponira svojo listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, izrazi enega ali več pridržkov v zvezi z določenimi vrstami, navedenimi v Dodatkih I do III, in/ali vrstami, navedenimi v pridržku ali pridržkih o določenih sredstvih ali načinih ubijanja, lovljenja in drugega načina izkoriščanja, ki ga navaja seznam v Dodatku IV. Splošni pridržki niso dopustni.

2. Vsaka pogodbenica, ki razširja uporabo konvencije na ozemlje, omenjeno v izjavi po drugem odstavku 21. člena, lahko v zvezi s tem ozemljem izrazi enega ali več pridržkov v skladu z določbami prejšnjega odstavka.

3. Nobeni drugi pridržki niso dopustni.

4. Vsaka pogodbenica, ki je izrazila pridržek v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, lahko ta pridržek v celoti ali delno umakne z uradnim obvestilom generalnemu sekretarju Sveta Evrope. Tak umik začne veljati na dan, ko generalni sekretar prejme uradno obvestilo.

23. člen

1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli odpove to konvencijo z uradnim obvestilom generalnemu sekretarju Sveta Evrope.

2. Taka odpoved začne veljati prvega dne po izteku šestmesečnega obdobja od dne, ko generalni sekretar prejme uradno obvestilo.

24. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta Evrope, vsako državo podpisnico,
Evropsko gospodarsko skupnost, če je podpisnica te konvencije, in vsako pogodbenico o:

a) vsakem podpisu;

b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu;

c) vsakem datumu začetka veljavnosti te konvencije v skladu z 19. in 20. členom;

d) vsakem obvestilu, ki ga prejme na podlagi določb tretjega odstavka 13. člena;

e) vsakem poročilu, pripravljenem v skladu z določbami 15. člena;

f) vsaki spremembi ali novem dodatku, sprejetem v skladu s 16. in 17. členom, in datumu, ko sprememba ali nov dodatek začne veljati;

g) vsaki izjavi na podlagi določb drugega in tretjega odstavka 21. člena;

h) vsakem pridržku na podlagi določb prvega in drugega odstavka 22. člena;

i) umiku vsakega pridržka na podlagi določb četrtega odstavka 22. člena;

j) vsakemu uradnemu obvestilu na podlagi določb 23. člena in datumu, ko odpoved začne veljati.


V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali to konvencijo.

Podpisano v Bernu 19. septembra 1979 v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem izvodu, ki je shranjen v arhivih Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsaki državi članici Sveta Evrope, vsaki državi podpisnici, Evropski gospodarski skupnosti, če je podpisnica, in vsaki državi, ki je bila povabljena, da konvencijo podpiše ali k njej pristopi.

DODATEK I

STROGO ZAVAROVANE RASTLINSKE VRSTE


(Med.) = in the Mediterranean / v Sredozemlju


PTERIDOPHYTA / PRAPROTI

ASPLENIACEAE / SRŠAJEVKE
Asplenium hemionitis L.
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE / REBRENJAČEVKE
Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE
Culcita macrocarpa C.Presl

DRYOPTERIDACEAE / GLISTOVNIČEVKE
Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

HYMENOPHYLLACEAE /
Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE / BIČJEVKE
Isoetes boryana Durieu
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE / MARZILOVKE
Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L. / štiriperesna marzilka
Marsilea strigosa Willd.
Pilularia minuta Durieu ex.Braun

OPHIOGLOSSACEAE / KAČJEJEZIKOVKE
Botrychium matricariifolium A. Braun ex Koch / kamiličastolistna mladomesečina
Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr. / deljena mladomesečina
Botrychium simplex Hitchc. / enostavna mladomesečina
Ophioglossum polyphyllum A.Braun

SALVINIACEAE / PLAVČEVKE
Salvinia natans (L.) All. / plavajoči plavček

GYMNOSPINACEAE / BOROVKE
Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei


ANGIOSPERMAE / KRITOSEMENKE

ALISMATACEAE / POREČNIKOVKE
Alisma wahlenbergii (O.R.Holmb.) Juz.
Caldesia parnassiifolia (L.) Parl. / srčastolistna kaldezija
Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE / NARCISOVKE
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus angustifolius Curt.
Narcissus longispathus Pugsley
Narcissus nevadensis Pugsley
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L.
Narcissus viridiflorus Schousboe
Sternbergia candida B.Mathew & Baytop

APOCYNACEAE / PASJESTRUPOVKE
Rhazya orientalis (Decaisne) A.DC.

ARACEAE / KAČNIKOVKE
Arum purpureospathum Boyce

ARISTOLOCHIACEAE / PODRAŠČNICE
Aristolochia samsunensis Davis

ASCLEPIADACEAE / SVILNIČEVKE
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

BORAGINACEAE / SRHKOLISTOVKE
Alkanna pinardii Boiss.
Anchusa crispa Viv. (inclu. A. littorea Moris)
Lithodora nitida (H.Ern) R.Fernandes
Myosotis praecox Hülphers
Myosotis rehsteineri Wartm.
Omphalodes kuzinskyana Willk.
Omphalodes littoralis Lehm.
Onosma halophila Boiss. & Heldr.
Onosma polyphylla Lebed.
Onosma proponticum Aznav.
Onosma tornensis Javorka
Onosma troodi Kotschy
Solenanthus albanicus (Degen et alt.)
Degen & Baldacci
Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE / ZVONČIČEVKE
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
Campanula abietina Griseb. & Schenk.
Campanula damboldtiana Davis

Campanula gelida Kovanda
Campanula lanata Friv.
Campanula lycica Sorger & Kit Tan
Campanula morettiana Reichenb.
Campanula romanica Savul.
Campanula sabatia De Not.
Jasione lusitanica A.DC.
Physoplexis comosa (L.) Schur
Trachelium asperuloides Boiss. & Orph.

CARYOPHYLLACEAE / KLINČNICE
Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis Chater & Halliday
Cerastium alsinifolium Tausch
Dianthus hypanicus Andrz.
Dianthus nitidus Waldst. & Kit.
Dianthus rupicola Biv.
Dianthus serotinus Waldst. & Kit.
Dianthus urumoffii Stoj. & Acht.
Gypsophila papillosa P.Porta
Herniaria algarvica Chaudri
Herniaria maritima Link
Minuartia smejkalii Dvorakova
Moehringia fontqueri Pau
Moehringia hypanica Grynj. & Klok.
Moehringia jankae Griseb. ex Janka
Moehringia tommasinii Marches. / tommasinijeva popkoresa
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O.Bolós & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas
Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor.
Silene cretacea Fisch. ex Spreng.
Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters
Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn.
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
Silene holzmannii Heldr. ex Boiss.
Silene mariana Pau
Silene orphanidis Boiss.
Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss.
Silene rothmaleri Pinto da Silva
Silene salsuginea Hub.-Mor.
Silene sangaria Coode & Cullen
Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE / METLIKOVKE
Beta adanensis Pamuk. ex Aellen
Beta trojana Pamuk. ex Aellen
Kalidiopsis wagenitzii Aellen
Kochia saxicola Guss.


Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) Font Quer
subsp. anatolicum Wagenitz
Salicornia veneta Pignatti & Lausi
Salsola anatolica Aellen
Suaeda cucullata Aellen

CISTACEAE / BRŠKINOVKE
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum arcticum (Grosser) Janch.
Helianthemum caput-felis Boiss.
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

COMPOSITAE / KOŠARNICE
Achillea glaberrima Klok.
Achillea thracica Velen.
Anacyclus latealatus Hub.-Mor.
Andryala levitomentosa (E. I. Nayardy) P. D. Sell
Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter
Anthemis halophila Boiss. & Bal.
Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge
Artemisia granatensis Boiss.
Artemisia insipida Vill.
Artemisia laciniata Willd.
Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
Aster pyrenaeus Desf. ex DC.
Aster sibiricus L.
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
Carlina diae (Rech.f.) Meusel & Kästner
Carlina onopordifolia Besser
Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal
(Centaurea heldreichii Halacsy)
Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.)
Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)
Centaurea akamantis Th Georgiades & G Chatzikyriakou
Centaurea attica Nyman subsp. megarensis
(Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea
megarensis Halacsy & Hayek)
Centaurea balearica J.D.Rodriguez
Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday
Centaurea citricolor Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea dubjanskyi Iljin.
Centaurea hermannii F.Hermann
Centaurea horrida Badaro
Centaurea jankae Brandza
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
Centaurea lactiflora Halacsy
Centaurea niederi Heldr.
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
Centaurea pineticola Iljin.
Centaurea pinnata Pau
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nayardy
Centaurea pseudoleucolepis Kleop
Centaurea pulvinata (G.Blanca) G.Blanca
Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey.
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) G.Blanca & M.Cueto
Crepis purpurea (Willd). Bieb.
Dendranthema zawadskyi (Herb.) Tzvel.
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
Helichrysum sibthorpii Rouy
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
Jurinea fontqueri Cuatrec.
Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss.
Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon boryi Boiss. ex DC.
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Picris willkommii (Schultz-Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
Serratula tanaitica P. Smirn.
Sonchus erzincanicus Matthews
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal


CONVOLVULACEAE / SLAKOVKE
Convolvulus argyrothamnos Greuter
Convolvulus pulvinatus Sa'ad

CRUCIFERAE / KRIŽNICE
Alyssum akamasicum B.L.Burtt
Alyssum borzaeanum E. I. Nayardy
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum
(Lapeyr.) Boiss.)
Arabis kennedyae Meikle
Armoracia macrocarpa (Waldst. & Kit.) Kit. ex
Baumg.
Aurinia uechtritziana (Bornm.) Cullen & T. R.
Dudley
Biscutella neustriaca Bonnet
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica hilarionis Post
Brassica insularis Moris
Brassica macrocarpa Guss.
Brassica sylvestris (l.) Mill. subsp. taurica Tzvel.
Braya purpurascens (R.Br.) Bunge
Cochlearia polonica Fröhlich
Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta)
Coronopus navasii Pau
Crambe koktebelica (Junge) N. Busch.
Crambe litwinowii K. Gross.
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo
Diplotaxis siettiana Maire
Draba dorneri Heuffel
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.
Iberis arbuscula Runemark
Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.
Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Lepidium turczaninowii Lipsky
Murbeckiella sousae Rothm.
Schivereckia podolica (Besser) Andrz.
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo
(S. matritense P.W.Ball & Heywood)
Sisymbrium confertum Stev.
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi cariense A.Carlström
Thlaspi jankae A. Kern

CYPERACEAE / OSTRIČEVKE
Carex secalina Willd. ex Wahlenb.
Eleocharis carniolica Koch / kranjski šebenik

DIOSCOREACEAE / BLJUŠČEVKE
Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DIPSACACEAE / ŠČETIČEVKE
Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha

DROSERACEAE / ROSIKOVKE
Aldrovanda vesiculosa L.

ERICACEAE / VRESOVKE
Vaccinium arctostaphylos L.

EUPHORBIACEAE / MLEČKOVKE
Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GENTIANACEAE / SVIŠČEVKE
Centaurium rigualii Esteve Chueca
Centaurium somedanum Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E.F.Warburg

GERANIACEAE / KRVOMOČNIČEVKE
Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
Erodium chrysanthum L'Herit. ex DC.
Erodium paularense Fernández-González & Izco
Erodium rupicola Boiss.

GESNERIACEAE
Haberlea rhodopensis Friv.
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic

GRAMINEAE / TRAVE
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus bromoideus (Lej.) Crepin
Bromus grossus Desf. ex DC. / mnogocvetna stoklasa
Bromus interruptus (Hackel) Druce
Bromus moesiacus Velen.
Bromus psammophilus P.M.Smith
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Eremopoa mardinensis R.Mill
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco Cabezudo
Poa granitica Br.- Bl.
Poa riphaea (Ascherson & Graebner) Fritsch
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
Stipa austroitalica Martinovsky
Stipa bavarica Martinovsky & H.Scholz
Stipa danubialis Dihoru & Roman
Stipa styriaca Martinovsky
Stipa syreistschikowii P. Smirn.
Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman

GROSSULARIACEAE / KOSMULJEVKE
Ribes sardoum Martelli

HYPERICACEAE / KRČNIČEVKE
Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B.Robson
Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor.

IRIDACEAE / PERUNIKOVKE
Crocus abantensis T.Baytop & Mathew
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy
Crocus etruscus Parl.
Crocus hartmannianus Holmboe
Crocus robertianus C.D. Brickell
Gladiolus felicis Mirek
Iris marsica Ricci & Colasante

LABIATAE / USTNATICE
Dracocephalum austriacum L.
Dracocephalum ruyschiana L.
Micromeria taygetea P.H.Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
Nepeta sphaciotica P.H.Davis
Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.)
Vogel (Amaracus cordifolium Auch & Montbr.)
Origanum dictamnus L.
Origanum scabrum Boiss. & Heldr
Phlomis brevibracteata Turrill
Phlomis cypria Post
Rosmarinus tomentosus Hub-Mor. & Maire
Salvia crassifolia Sibth. & Smith
Sideritis cypria Post
Sideritis incana L. subsp. glauca (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium charidemi Sandwith
Teucrium lamiifolium D'Urv.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
Thymus aznavourii Velen.
Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
Thymus cephalotos L.

LEGUMINOSAE / METULJNICE
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E.Sierra
Astragalus aitosensis Ivanisch.
Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
Astragalus aquilanus Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
Astragalus kungurensis Boriss.
Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis
Agerer-Kirchoff & Meikle
Astragalus maritimus Moris
Astragalus peterfii Jav.
Astragalus physocalyx Fischer
Astragalus pseudopurpureus Gusul.
Astragalus setosulus Gontsch.
Astragalus tanaiticus C. Koch.
Astragalus tremolsianus Pau
Astragalus verrucosus Moris
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Genista tetragona Bess.
Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor.
Hedysarum razoumovianum Fisch. & Helm.
Ononis maweana Ball
Oxytropis deflexa (Pallas) DC. subsp. norvegica Nordh.
Sphaerophysa kotschyana Boiss.
Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködü
Trifolium banaticum (Heuffel) Majovsky
Trifolium pachycalyx Zoh.
Trifolium saxatile All.
Trigonella arenicola Hub.-Mor.
Trigonella halophila Boiss.
Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr.
Vicia bifoliolata J.D.Rodriguez

LENTIBULARIACEAE / MEŠINKOVKE
Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE / LILIJEVKE
Allium grosii Font Quer
Allium regelianum A. Beck.
Allium vuralii Kit Tan
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richter
Androcymbium rechingeri Greuter
Asparagus lycaonicus Davis
Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva
Chionodoxa lochiae Meikle
Chionodoxa luciliae Boiss.
Colchicum arenarium Waldst. & Kit.
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Colchicum davidovii Stef.
Colchicum fominii Bordz.
Colchicum micranthum Boiss.
Fritillaria conica Boiss.
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria epirotica Turrill ex Rix
Fritillaria euboeica Rix
Fritillaria graeca Boiss.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria montana Hoppe / gorska logarica
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy
Lilium jankae A. Kerner
Lilium rhodopaeum Delip.
Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Ornithogalum reverchonii Lange
Scilla morrisii Meikle
Scilla odorata Link
Tulipa cypria Stapf
Tulipa goulimyi Sealy & Turrill
Tulipa hungarica Borbas
Tulipa praecox Ten.
Tulipa sprengeri Baker

LINACEAE / LANOVKE
Linum dolomiticum Borbas

LYTHRACEAE / KRVENKOVKE
Lythrum flexuosum Lag.
Lythrum thesioides M.Bieb.

MALVACEAE / SLEZENOVKE
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE / PODVODNIČEVKE
Caulinia tenuissima (A. br. ex Magnus) Tzvel.
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.Schmidt
Najas tenuissima (A.Braun) Magnus

OLEACEAE / OLJKOVKE
Syringa josikaea Jacq. fil.

ORCHIDACEAE / KUKAVIČEVKE
Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner
Cypripedium calceolus L. / lepi čeveljc
Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub.
Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch.

Liparis loeselii (L.) Rich. / loeselova grezovka
Ophrys argolica Fleischm.
Ophrys isaura Renz & Taub.
Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó
Ophrys lunulata Parl.
Ophrys lycia Renz & Taub.
Ophrys oestrifera Bieb.
Ophrys taurica (Aggeenko) Nevski
Orchis provincialis Balb.
Orchis punctulata Stev. ex Lindl.
Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp.
oligantha (Turcz.) Hulten
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard / poletna škrbica
Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter

PAEONIACEAE / POTONIKOVKE
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia clusii F.C.Stern. (Stern.) subsp. rhodia (Stearn)
Tzanoudakis
Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rochel) Soó
Paeonia parnassica Tzanoudakis
Paeonia tenuifolia L.

PALMAE / PALME
Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE / MAKOVKE
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PLUMBAGINACEAE / PEČNIKOVKE
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
Armeria rouyana Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter
Limonium anatolicum Hedge
Limonium tamaricoides Bokhari

POLEMONIACEAE
Polemonium boreale Adams

POLYGONACEAE / DRESNOVKE
Polygonum praelongum Coode & Cullen
Rheum rhaponticum L.
Rumex rupestris Le Gall

POSIDONIACEAE / POZEJDONOVKE
Posidonia oceanica (L.) Delile (Med.) / morska pozidonija


PRIMULACEAE / JEGLIČEVKE
Androsace cylindrica DC.
Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
Cyclamen coum Mill.
Cyclamen kuznetzovii Kotov & Czernova.
Cyclamen mirabile Hildebr.
Lysimachia minoricensis J.D.Rodriguez
Primula apennina Widmer
Primula deorum Velen.
Primula frondosa Janka
Primula egaliksensis Wormsk.
Primula glaucescens Moretti
Primula palinuri Petagna
Primula spectabilis Tratt.
Primula wulfeniana Schott subsp. baumgarteniana
(Degen & Moesz) Lüdi
Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE / ZLATIČEVKE
Aconitum corsicum Gayer
Aconitum flerovii Steinb.
Aconitum lasiocarpum (Reichenb.) Gáyer
Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph.
Adonis distorta Ten.
Anemone uralensis Fisch. ex DC.
Aquilegia bertolonii Schott / bertolonijeva orlica
Aquilegia kitaibelii Schott / Kitaibelova orlica
Aquilegia ottonis Orph. ex Boiss. subsp. taygetea
(Orph.) Strid
Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis
(Heywood) Galiano & Rivas Martínez
(Aquilegia cazorlensis Heywood)
Consolida samia P.H.Davis
Delphinium caseyi B.L.Burtt
Pulsatilla grandis Wend. (Pulsatilla vulgaris Miller subsp. grandis (Wend.) Zamels) / velikonočnica
Pulsatilla patens (L.) Miller
Pulsatilla slavica G. Reuss
Ranunculus fontanus C. Presl
Ranunculus kykkoensis Meikle
Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE / KATANČEVKE
Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE / ROŽNICE
Crataegus dikmensis Pojark
Geum bulgaricum Panc.
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Potentilla emilii-popii E. I. Nayardy
Potentilla silesiaca Uechtr.
Pyrus anatolica Browicz

RUBIACEAE / BROŠČNICE
Galium cracoviense Ehrend.
Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese
Galium litorale Guss.
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco
Galium rhodopeum Velen.
Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SANTALACEAE / LANIKOVKE
Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE / KAMNOKREČEVKE
Saxifraga berica (Beguinot) D.A.Webb
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE / ČRNOBINOVKE
Antirrhinum charidemi Lange
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. / marchesettijeva smetlika
Linaria algarviana Chav.
Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.
Linaria hellenica Turrillcelak
Linaria loeselii Schweigger
Linaria ricardoi Cout.
Linaria tursica B.Valdes & Cabezudo
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox / polegla lindernija
Odontites granatensis Boiss.
Pedicularis sudetica Willd.
Verbascum afyonense Hub.-Mor.
Verbascum basivelatum Hub.-Mor.
Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze
Verbascum degenii Hal.
Verbascum purpureum (Janka) Hub.-Mor.
Verbascum stepporum Hub.-Mor.
Veronica euxina Turrill
Veronica oetaea L.-A.Gustavsson
Veronica turrilliana Stoj. & Stef.

SELAGINACEAE / DREŽIČEVKE
Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE / RAZHUDNIKOVKE
Atropa baetica Willk.
Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE / VOLČINOVKE
Daphne arbuscula Celak.
Daphne petraea Leybold
Daphne rodriguezii Texidor
Thymelea broterana Coutinho


TRAPACEAE / VODOOREHOVKE
Trapa natans L. / vodni orešek

TYPHACEAE / ROGOZOVKE
Typha minima Funck ex Hoppe / najmanjši rogoz
Typha shuttleworthii Koch & Sonder / schuttleworthov rogoz

ULMACEAE / BRESTOVKE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE / KOBULNICE
Angelica heterocarpa Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffman
Apium bermejoi Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag. / plazeča zelena
Athamanta cortiana Ferrarini
Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
Bupleurum dianthifolium Guss.
Bupleurum kakiskalae Greuter
Eryngium alpinum L. / alpska možina
Eryngium viviparum Gay
Ferula halophila H.Pesmen
Ferula orientalis L.
Ferula sadleriana Ledebour
Laserpitium longiradium Boiss.
Naufraga balearica Constance & Cannon
Oenanthe conioides Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Seseli intricatum Boiss.
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE / ŠPAJKOVKE
Centranthus kellereri (Stoj., Stef .& Georg.) Stoj. Et Stef.
Centranthus trinervis (Viv.) Béguinot

VIOLACEAE / VIJOLIČEVKE
Viola athois W.Becker
Viola cazorlensis Gandoger
Viola cryana Gillot
Viola delphinantha Boiss.
Viola hispida Lam.
Viola jaubertiana Marčs & Vigineix


BRYOPHYTA / MAHOVI

BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE

ANTHOCEROTACEAE
Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.


BRYOPSIDA: HEPATICAE / JETRENJAKI
AYTONIACEAE
Mannia triandra (Scop.) Grolle

CEPHALOZIACEAE
Cephalozia macounii (Aust.) Aust.

CODONIACEAE
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. ex Lehm.

FRULLANIACEAE
Frullania parvistipula Steph.

GYMNOMITRIACEAE
Marsupella profunda Lindb.

JUNGERMANNIACEAE
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.

RICCIACEAE
Riccia breidleri Jur. ex Steph.

RIELLACEAE
Riella helicophylla (Mont.) Hook.

SCAPANIACEAE
Scapania massalongi (K.Muell.) K.Muell.

BRYOPSIDA: MUSCI / LISTNATI MAHOVI

AMBLYSTEGIACEAE
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.

BRUCHIACEAE
Bruchia vogesiaca Schwaegr.

BUXBAUMIACEAE
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.)
Brid. ex Moug. & Nestl.

DICRANACEAE
Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb.
Cynodontium suecicum (H.Arn. & C.Jens.) I.Hag.
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

FONTINALACEAE
Dichelyma capillaceum (With.) Myr.

FUNARIACEAE
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

HOOKERIACEAE
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

MEESIACEAE
Meesia longiseta Hedw.

ORTHOTRICHACEAE
Orthotrichum rogeri Brid.

SPHAGNACEAE / ŠOTNI MAHOVI
Sphagnum pylaisii Brid.

SPLACHNACEAE
Tayloria rudolphiana (Garov.) Bruch & Schimper

ALGAE / ALGE

CHLOROPHYTA / ZELENE ALGE
Caulerpa ollivieri (Med.)

FUCOPHYCEA / RJAVE ALGE
Cystoseira amentacea (incl. var. stricta &
var. spicata) (Med.)
Cystoseira mediterranea (Med.)
Cystoseira sedoides (Med.)
Cystoseira spinosa (incl. C. adriatica) (Med.)
Cystoseira zosteroides (Med.)
Laminaria rodriguezii (Med.)
Laminaria ochroleuca (Med.)

RHODOPHYTA / RDEČE ALGE
Goniolithon byssoides (Med.)
Lithophyllum lichenoides (Med.)
Ptilophora mediterranea (Med.)
Schimmelmannia schousboei = S. ornata (Med.)


ENDEMIČNE VRSTE MAKARONEZIJSKE REGIJE


PTERIDOPHYTA / PRAPROTI

ASPLENIACEAE / SRŠAJEVKE
Asplenium azoricum Lovis, Rasbach & Reichstein

DRYOPTERIDACEAE / GLISTOVNIČEVKE
Polystichum drepanum (Swartz) C.Presl

HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderense Gibby & Lowis

ISOETACEAE / BIČJEVKE
Isoetes azorica Durieu ex Milde

LYCOPODIACEAE / LISIČJAKOVKE
Diphasium maderense (Wilce) Rothm.

MARSILEACEAE / PLAVČEVKE
Marsilea azorica Launert


GYMNOSPERMAE / GOLOSEMENKE

CUPRESACEAE / CIPRESOVKE
Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine


ANGIOSPERMAE / KRITOSEMENKE

AGAVACEAE / AGAVOVKE
Dracaena draco (L.) L.

ASCLEPIADACEAE / SVILNIČEVKE
Caralluma burchardii N.E.Brown
Ceropegia chrysantha Svent.

BERBERIDACEAE / ČEŠMINOVKE
Berberis maderensis Lowe

BORAGINACEAE / SRHKOLISTOVKE
Echium gentianoides Webb ex Coincy
Echium handiense Svent.
Echium pininana Webb & Berth
Myosotis azorica H.C.Watson
Myosotis maritima Hochst. ex Seub.

CAMPANULACEAE / ZVONČIČEVKE
Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer
Musschia aurea (L.f.) DC.
Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE / KOVAČNIKOVKE
Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE / KLINČNICE
Cerastium azoricum Hochst.
Silene nocteolens Webb & Berth

CISTACEAE / BRŠKINOVKE
Cistus chinamadensis Bańares & Romero
Helianthemum bystropogophyllum Svent.
Helianthemum teneriffae Cosson

COMPOSITAE / KOŠARNICE
Andryala crithmifolia Ait.
Argyranthemum lidii Humphries
Argyranthemum pinnatifidum (L.) Lowe
subsp. succulentum (Lowe) Humphries
Argyranthemum winteri (Svent.) Humphries
Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz-Bip.
Bellis azorica Hochst. ex Seub.
Calendula maderensis DC.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus falcisectus Montelongo & Moraleda
Cheirolophus ghomerythus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus metlesicsii Montelongo
Cheirolophus santosabreui Santos
Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub
Cheirolophus tagananensis (Svent.) Holub
Helichrysum monogynum B.L. Burtt. & Sunding
Helichrysum gossypinum Webb
Hypochoeris oligocephala (Svent. & D.Bramwell) Lack
Lactuca watsoniana Trelease
Leontodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm.
Onopordum carduelium Bolle
Onopordum nogalesii Svent.
Pericallis hadrosoma Svent.
Pericallis malvifolia (L'Hér) B. Nord.
Phagnalon benettii Lowe
Senecio hermosae Pitard
Sonchus gandogeri Pitard
Stemmacantha cynaroides (C. Smith in Bruch) Dittrich
Sventenia bupleuroides Font Quer
Tanacetum o'shanahanii Febles Marrero & Suárez
Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz-Bip.
Tolpis glabrescens Kämmer


CONVOLVULACEAE / SLAKOVKE
Convolvulus caput-medusae Lowe
Convolvulus lopez-socasi Svent.
Convolvulus massonii A.Dietr.
Pharbitis preauxii Webb

CRASSULACEAE / TOLSTIČEVKE
Aeonium balsamiferum Webb & Berth.
Aeonium gomerense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
Aichrysum dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Bańares & Scholz

CRUCIFERAE / KRIŽNICE
Crambe arborea Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
Crambe scoparia Svent.
Crambe sventenii B.Petters. ex Bramw. & Sunding
Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron sempervivifolium Mnzs.

CYPERACEAE / ŠAŠEVKE
Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE / ŠČETIČEVKE
Scabiosa nitens Roem. & Schult.

ERICACEAE / VRESNICE
Daboecia azorica Tutin & Warb.
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D.A.Webb

EUPHORBIACEAE / MLEČKOVKE
Euphorbia bourgaeana Gay ex Boiss.
Euphorbia handiensis Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H.C.Watson

GERANIACEAE / KRVOMOČNIČEVKE
Geranium maderense Yeo

GRAMINEAE / TRAVE
Agrostis gracililaxa Franco
Deschampsia maderensis (Hack. & Bornm.) Buschm.
Phalaris maderensis (Mnzs.) Mnzs.

LABIATAE / USTNATICE
Micromeria glomerata P. Pérez
Micromeria leucantha Svent. ex Pérez
Salvia herbanica Santos & Fernández
Sideritis cystosiphon Svent.
Sideritis discolor (Webb ex de Noé) Bolle
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis marmorea Bolle
Teucrium abutiloides l'Hér.

LEGUMINOSAE / METULJNICE
Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort.
Anthyllis lemanniana Lowe
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.
Cicer canariensis Santos & Lewis
Dorycnium spectabile Webb & Berthel.
Genista benehoavensis (Bolle ex Svent.) Del Arco
Lotus azoricus P.W.Ball
Lotus callis-viridis D.Bramwell & D.H.Davis
Lotus eremiticus Santos
Lotus kunkelii (Esteve) D.Bramwell & D.H.Davis.
Lotus maculatus Breitfeld
Lotus pyranthus P. Perez
Teline nervosa (Esteve) A. Hansen & Sund.
Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
Teline salsoloides Arco & Acebes
Vicia dennesiana H.C.Watson

LILIACEAE / LILIJEVKE
Androcymbium psammophilum Svent.
Smilax divaricata Sol. ex Wats.

MYRICACEAE
Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE / OLJKOVKE
Jasminum azoricum L.
Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE / KUKAVIČEVKE
Barlia metlesicsiaca Teschner
Goodyera macrophylla Lowe
Orchis scopulorum Summerh.

PITTOSPORACEAE
Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton

PLANTAGINACEAE / TRPOTČEVKE
Plantago famarae Svent.
Plantago malato-belizii Lawalrée

PLUMBAGINACEAE / PEČNIKOVKE
Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.
Limonium fruticans (Webb) O. Kuntze

Limonium perezii (Stapf) Hubb.
Limonium preauxii (Webb & Berth.) O. Kuntze
Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding
Limonium sventenii Santos & Fernández Galván

POLYGONACEAE / DRESNOVKE
Rumex azoricus Rech.

RHAMNACEAE / KRHLIKOVKE
Frangula azorica Tutin

ROSACEAE / ROŽNICE
Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia exstipulata Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
Chamaemeles coriacea Lindl.
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Bornm.) Svent.
Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Moui.) Franco

RUTACEAE / RUTIČEVKE
Ruta microcarpa Svent.

SANTALACEAE / LANIKOVKE
Kunkeliella canariensis Stearn
Kunkeliella psilotoclada (Svent.) Stearn
Kunkeliella subsucculenta Kämmer

SAPOTACEAE
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE / KAMNOKREČEVKE
Saxifraga portosanctana Boiss.

SCROPHULARIACEAE
Euphrasia azorica H.C.Watson
Euphrasia grandiflora Hochst.
Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

SELAGINACEAE / DREŽIČEVKE
Globularia ascanii D.Bramwell & Kunkel
Globularia sarcophylla Svent.

SOLANACEAE / RAZHUDNIKOVKE
Solanum lidii Sunding

UMBELLIFERAE / KOBULNICE
Ammi trifoliatum (Wats.) Trel.
Bunium brevifolium Lowe
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Chaerophylum azoricum Trel.
Monizia edulis Lowe
Ferula latipinna Santos
Sanicula azorica Guthn. ex Seub.

VIOLACEAE / VIJOLIČEVKE
Viola paradoxa Lowe

BRYOPHYTA / MAHOVI

BRYOPSIDA: MUSCI / LISTNATI MAHOVI

ECHINODIACEAE
Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.

POTTIACEAE
Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M.Hill

THAMNIACEAE
Thamnobryum fernandesii Sergio


DODATEK II

STROGO ZAVAROVANE ŽIVALSKE VRSTE

VRETENČARJI

(Med.) = v Sredozemlju

Sesalci

INSECTIVORA / ŽUŽKOJEDI

Erinaceidae / ježi
* Atelerix algirus (Erinaceus algirus) / alžirski jež

Soricidae / rovke
* Crocidura suaveolens ariadne (Crocidura ariadne)
* Crocidura russula cypria (Crocidura cypria)
Crocidura canariensis

Talpidae / krti
Desmana moschata / ruski vihulj, dežman
Galemys pyrenaicus (Desmana pyrenaica) / pirenejski pižmov vihulj

MICROCHIROPTERA / mali netopirji
vse vrste z izjemo malega netopirja Pipistrellus pipistrellus

RODENTIA / GLODALCI

Sciuridae / veverice
Pteromys volans (Sciuropterus russicus) / evropska poletuša
Sciurus anomalus
* Spermophilus citellus (Citellus citellus)
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Muridae / miši in podgane
Cricetus cricetus / veliki hrček
Mesocricetus newtoni
* Microtus bavaricus (Pitymys bavaricus)
Microtus cabrerae
Microtus tatricus
Spalax graecus

Gliridae / polhi
Dryomis laniger
Myomimus roachi (Myomimus bulgaricus)

Zapodidae / skočice in brezove miši
Sicista betulina / brezova miš
Sicista subtilis

Hystricidae / ježevci starega sveta
Hystrix cristata / afriški ježevec

CARNIVORA / ZVERI

Canidae / psi
Alopex lagopus / polarna lisica
Canis lupus / volk
Cuon alpinus / rdeči volk

Ursidae / medvedi
vse vrste

Mustelidae / kune
Gulo gulo / rosomah
Mustela eversmannii / stepski dihur
Mustela lutreola (Lutreola lutreola) / vidrica
Lutra lutra / vidra
Vormela peregusna / pegasti dihur

Felidae / mačke
Caracal caracal / karakal, puščavski ris
Felis silvestris / divja mačka
* Lynx pardinus (Lynx pardina)
Panthera pardus / leopard
Panthera tigris / tiger

Odobenidae / mroži
Odobenus rosmarus / mrož

Phocidae / pravi tjuljnji
Monachus monachus / sredozemska medvedjica
Phoca hispida saimensis
Phoca hispida ladogensis

ARTIODACTYLA / SODOPRSTI KOPITARJI

Cervidae / jeleni
Cervus elaphus corsicanus

Bovidae / rogarji ali votlorogi
Capra aegagrus / bezoarska koza, bezoarka
Capra pyrenaica pyrenaica / španski kozorog, pirenejski kozorog
Gazella subgutturosa / golšasta gazela, perzijska gazela
Gazella dorcas / navadna gazela
Ovibos moschatus / moškatno govedo
Rupicapra rupicapra ornata

CETACEA / KITI

Monodontidae / samorogi
Monodon monoceros / samorog

Delphinidae / delfini
Delphinus delphis / navadni delfin
Globicephala macrorhynchus / kratkoplavuta mrka pliskavka
Globicephala melas / dolgoplavuta mrka pliskavka
Grampus griseus / okrogloglavi delfin
Lagenorhynchus acutus / atlantski pisani delfin
Lagenorhynchus albirostris / belokljuni pisani delfin
Orcinus orca / orka
Pseudorca crassidens / mala orka
Steno bredanensis / brazdastozobi delfin
Stenella coeruleoalba / navadni progasti delfin
Stenella frontalis
Tursiops truncatus (tursio) / velika pliskavka

Phocoenidae / rjave pliskavke
Phocoena phocoena / pristaniška rjava pliskavka

Physeteridae / glavači
Kogia breviceps / mali glavač
Kogia simus (Med.) / pritlikavi glavač
Physeter macrocephalus (Med.) / glavač

Ziphiidae / kljunati kiti
Hyperoodon rostratus
Mesoplodon bidens / sowerbyjev dvozob, sowerbyjev kit
Mesoplodon densirostris (Med.) / blainvillov dvozob
Mesoplodon mirus / severni dvozob
Ziphius cavirostris / cuvierjev kljunati kit

Balaenopteridae / brazdasti kiti
Balaenoptera acutorostrata (Med.) / ščukasti kit
Balaenoptera borealis (Med.) / zajval
Balaenoptera edeni / brydov kit
Balaenoptera physalus / hrbtopluti kit
Megaptera novaeangliae (longimana, nodosa) / kit grbavec
Sibbaldus (Balaenoptera) musculus / sinji kit

Balaenidae / gladki kiti
Balaena mysticetus / grenlandski kit
Eubalaena glacialis / biskajski kit

Ptice

GAVIIFORMES / SLAPNIKI

Gaviidae / slapniki
vse vrste

PODICIPEDIFORMES /ponirki ali potapljavci

Podicipedidae / ponirki
Podiceps auritus / zlatouhi ponirek
Podiceps griseigena / rjavovrati ali sivogrli ponirek
Podiceps nigricollis (caspicus) / črnovrati ali črnogrli ponirek
Podiceps ruficollis / mali ponirek

PROCELLARIIFORMES / cevonosci ali viharniki

Hydrobatidae / strakoši
vse vrste

Procellariidae / viharniki
Bulweria bulwerii / siva bulverija
Procellaria diomedea / rumenokljuni viharnik
Pterodroma madeira / madeirski švigavec
Pterodroma feae / zelenortski švigavec
Puffinus assimilis baroli
Puffinus puffinus / atlantski viharnik
Puffinus yelkouan / sredozemski ali črnokljuni viharnik

PELECANIFORMES / VESLONOŽCI

Phalacrocoracidae / kormorani
Phalacrocorax aristotelis (Med.) / vranjek
Phalacrocorax pygmaeus / pritlikavi kormoran

Pelecanidae / pelikani
vse vrste

CICONIIFORMES / MOČVIRNIKI

Ardeidae / čaplje
Ardea purpurea / rjava čaplja
Ardeola ralloides / čopasta čaplja
Botaurus stellaris / velika bobnarica
Bulbucus (Ardeola) ibis / kravja čaplja
Casmerodius albus (Egretta alba) / velika bela čaplja
Egretta garzetta / mala bela čaplja
Ixobrychus minutus / mala bobnarica
Nycticorax nycticorax / kvakač

Ciconiidae / štorklje
vse vrste

Threskiornithidae / ibisi
vse vrste

Phoenicopteridae / plamenci
Phoenicopterus ruber / plamenec

ANSERIFORMES / plojkokljuni

Anatidae / plovci
Anser erythropus / mala gos
Branta leucopsis / belolična gos
Branta ruficollis / rdečevrata gos
Bucephala islandica / islandski zvonec
Cygnus cygnus / labod pevec
Cygnus bewickii (columbianus) / mali labod
Histrionicus histrionicus / harlekinka
Marmaronetta (Anas) angustirostris / marmorna raca
Mergus albellus / mali žagar
Oxyura leucocephala / beloglava trdorepka
Polysticta stelleri / ruska gaga
Somateria spectabilis / pisana gaga
Tadorna tadorna / duplinska kozarka ali votlinska gos
Tadorna ferruginea / rjasta kozarka ali rjasta gos

FALCONIFORMES / UJEDE
vse vrste

GALLIFORMES / KURE

Tetraonidae / gozdne ali koconoge kure
Tetrao urogallus cantabricus

GRUIFORMES / žerjavovci ali žerjavi

Turnicidae / tekačice
Turnix sylvatica / tekačice

Gruidae / žerjavi
vse vrste

Rallidae / tukalice
Crex crex / kosec
Fulica cristata / grebenasta liska
Porphyrio porphyrio / sultanka
Porzana porzana / grahasta tukalica
Porzana pusilla / pritlikava tukalica
Porzana parva / mala tukalica

Otididae / droplje
vse vrste

CHARADRIIFORMES / POBREŽNIKI

Charadriidae / deževniki
Arenaria interpres / kamenjar
Charadrius alexandrinus / beločeli deževnik
Charadrius dubius / mali deževnik
Charadrius hiaticula / komatni deževnik
Charadrius leschenaultii / debelokljuni deževnik
Eudromias morinellus / dular
Hoplopterus spinosus / ostrogasta priba

Scolopacidae / kljunači ali sloke
Calidris alba /beli prodnik ali peščenec
Calidris alpina / spremenljivi prodnik
Calidris ferruginea / srpokljuni prodnik
Calidris maritima / morski prodnik
Calidris minuta / mali prodnik
Calidris temminckii / temminckov prodnik
Gallinago media / čoketa
Limicola falcinellus / ploskokljunec
Numenius tenuirostris / tenkokljuni škurh
Tringa cinerea / sabljasti martinec
Tringa glareola / močvirski martinec
Tringa hypoleucos / mali martinec
Tringa ochropus / pikasti martinec
Tringa stagnatilis / jezerski martinec

Recurvirostridae / sabljarke
vse vrste

Phalaropodidae / liskonožci
vse vrste

Burhinidae / prlivke
Burhinus oedicnemus / prlivka

Glareolidae / tekalci
vse vrste

Laridae / galebi
Chlidonias hybrida / belolična čigra
Chlidonias leucopterus / beloperuta čigra
Chlidonias niger / črna čigra
Gelochelidon nilotica / črnonoga čigra
Hydroprogne caspia / kaspijska čigra
Larus audouinii / sredozemski galeb
Larus genei / zalivski galeb
Larus melanocephalus / črnoglavi galeb
Larus minutus / mali galeb
Larus (Xenia) sabini / lastovičji galeb
Pagophila eburnea / beli galeb
Sterna albifrons / mala čigra
Sterna dougallii / rožnata čigra
Sterna hirundo / navadna čigra
Sterna paradisaea (macrura) / polarna čigra
Sterna sandvicensis / kričava čigra

COLUMBIFORMES / GOLOBI

Pteroclididae / stepske kokoške
vse vrste

Columbidae / golobi
Columba bollii / kanarski golob
Columba junoniae / lovorov golob

CUCULIFORMES / KUKAVICE

Cuculidae / kukavice
Clamator glandarius / čopasta kukavica

STRIGIFORMES / SOVE
vse vrste

CAPRIMULGIFORMES / LEŽETRUDNIKI

Caprimulgidae /podhujke ali ležetrudniki
vse vrste

APODIFORMES / HUDOURNIKI

Apodidae / hudourniki
Apus caffer / gibraltarski hudournik
Apus melba / planinski hudournik
Apus pallidus / bledi hudournik
Apus unicolor / enobarvni hudournik

CORACIIFORMES / VPIJATI

Alcedinidae / vodomci
Alcedo atthis / vodomec
Ceryle rudis / črnobeli pasat
Halcyon smyrnensis / izmirski gozdomec

Meropidae /legati ali čebelarji
Merops apiaster / čebelar

Coraciidae / zlatovranke
Coracias garrulus / zlatovranka

Upupidae / smrdokavre
Upupa epops / smrdokavra

PICIFORMES / PLEZALCI
vse vrste

PASSERIFORMES / PEVCI

Alaudidae / škrjanci
Calandrella brachydactyla / kratkoprsti škrjanček ali kratkoprsti škrjanec
Calandrella rufescens / mali škrjanček
Chersophilus duponti / dupontov škrjanec
Eremophila alpestris / uhati škrjanec

Galerida theklae / španski škrjanec
Melanocorypha bimaculata / gorski kalander
Melanocorypha calandra / laški škrjanec
Melanocorypha leucoptera / beloperuti kalander
Melanocorypha yeltoniensis / črni kalander

Hirundinidae / lastovke
all species / vse vrste

Motacillidae / pastirice
vse vrste

Pycnonotidae / dlakavci
Pycnonotus barbatus / bulbul

Laniidae / srakoperji
vse vrste

Bombycillidae / pegami
Bombycilla garrulus / pegam

Cinclidae / povodni kosi
Cinclus cinclus / povodni kos

Troglodytidae / stržki
Troglodytes troglodytes / stržek

Prunellidae / pevke
vse vrste
Muscicapidae / muharji
Turdinae
Cercotrichas galactotes / mejačica
Erithacus rubecula / taščica
Irania gutturalis / belogrlež
Luscinia luscinia / veliki slavec
Luscinia megarhynchos / mali slavec
Luscinia (Cyanosylvia) svecica / modra taščica
Monticola saxatilis / slegur
Monticola solitarius / puščavec
Oenanthe finischii / turški kupčar
Oenanthe hispanica / sredozemski ali španski kupčar
Oenanthe isabellina / bledi kupčar
Oenanthe leucura / črni kupčar
Oenanthe oenanthe / kupčar
Oenanthe pleschanka (leucomela) / črnomorski kupčar
Phoenicurus ochruros / šmarnica
Phoenicurus phoenicurus / pogorelček
Saxicola dacotiae / kanarska repaljščica
Saxicola rubetra / repaljščica

Saxicola torquata / prosnik
Tarsiger cyanurus / plavščica
Turdus torquatus / komatar
Sylviinae
vse vrste
Regulinae
vse vrste
Muscicapinae
vse vrste
Timaliinae
Panurus biarmicus / brkata sinica

Paridae / sinice
vse vrste

Sittidae / brglezi
vse vrste

Certhiidae / drevesni plezalčki ali plezavci
vse vrste

Emberizidae / strnadi
Calcarius lapponicus / laponski ostroglež
Emberiza aureola / vrbji strnad
Emberiza caesia / balkanski strnad
Emberiza cia / skalni strnad
Emberiza cineracea / turški strnad
Emberiza cirlus / plotni strnad
Emberiza citrinella / rumeni strnad
Emberiza leucocephala / beloglavi strnad
Emberiza melanocephala / črnoglavi strnad
Emberiza pusilla / mali strnad
Emberiza rustica / gozdni strnad
Emberiza schoeniclus / trsni strnad
Plectrophenax nivalis / snežni strnad

Fringillidae / ščinkavci
Carduelis cannabina / repnik
Carduelis carduelis / lišček
Carduelis chloris / zelenec
Carduelis flammea / brezovček
Carduelis flavirostris / severni repnik
Carduelis hornemanni / polarni brezovček
Carduelis spinus / čižek
Carpodacus erythrinus /škrlatec ali rdeči kalin
Coccothraustes coccothraustes / dlesk
Fringilla teydea / kanarski ščinkavec
Loxia curvirostra / mali krivokljun
Loxia leucoptera / beloperuti krivokljun
Loxia pityopsittacus / veliki krivokljun
Loxia scotica / škotski krivokljun

Pinicola enucleator / smrekov kalin
Rhodopechys githaginea / trobentar
Serinus citrinella / kopeljščica ali laška konopeljščica
Serinus pusillus / rdečečeli grilček
Serinus serinus / grilček

Ploceidae / tkalci
Montrifringilla nivalis / planinski ali snežni vrabec
Petronia petronia / skalni vrabec

Sturnidae / škorci
Sturnus roseus / rožasti škorec
Sturnus unicolor / črni škorec

Oriolidae / kobilarji
Oriolus oriolus / kobilar

Corvidae / vrani
Cyanopica cyanus / modra sraka
Nucifraga caryocatactes / krekovt
Perisoreus infaustus / zlovešča šoja
Pyrrhocorax graculus / planinska kavka
Pyrrhocorax pyrrhocorax / planinska vrana

Plazilci

TESTUDINES / Želve

Testudinidae / kopenske želve, kornjače
Testudo graeca / mavrska kornjača
Testudo hermanni / grška kornjača, navadna želva
Testudo marginata

Emydidae / sklednice
Emys orbicularis / močvirska sklednica
* Mauremys caspica 1 / rečna sklednica

Dermochelyidae / usnjače
Dermochelys coriacea / orjaška usnjača

Cheloniidae / morske želve
Caretta caretta / glavata kareta
Chelonia mydas / orjaška črepaha, velikanska črepaha
Eretmochelys imbricata / prava kareta
Lepidochelys kempii

Trionychidae
Rafetus euphraticus
Trionyx triunguis

SAURIA / KUŠČARJI

Gekkonidae / gekoni
Cyrtodactylus kotschyi / egejski goloprstnik
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Phyllodactylus europaeus / listoprsti gekon

Agamidae / agame
* Stellio stellio (Agama stellio) / hardun

Chamaeleontidae / kameleoni
Chamaeleo chamaeleon / navadni kameleon

Lacertidae / kuščarice
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus / črnopikčasta kuščarica
* Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae)
* Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola)
Gallotia galloti
* Gallotia simonyi (Lacerta simonyi)
Gallotia stehlini
Lacerta agilis / martinček, siva kuščarica
Lacerta clarkorum
Lacerta dugesii
Lacerta graeca
Lacerta horvathi / horvatova kuščarica, velebitska kuščarica, gorska kuščarica
Lacerta lepida / biserjasta kuščarica
Lacerta parva
Lacerta princeps
Lacerta schreiberi / španski zelenec
Lacerta trilineata
Lacerta viridis / navadni zelenec
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis / nabrežna kuščarica, kraška kuščarica
Podarcis milensis
Podarcis muralis / navadna pozidna kuščarica
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula / primorska kuščarica
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana

Anguidae / slepci, breznogi kuščarji
Ophisaurus apodus / žoltoplaz, azijski blavor

Scincidae / skinki
Ablepharus kitaibelii / ivanja kuščarica, panonski srepogled
Chalcides bedriagai / španski valjasti skink
Chalcides ocellatus / pegasti skink, valjasti peskoril
Chalcides sexlineatus
* Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus / breznogi peščeni skink

OPHIDIA / KAČE
Colubridae / goži
Coluber cypriensis

Coluber gemonensis / belica
Coluber hippocrepis / podkvarica
* Coluber jugularis 2 / velika poljarica
* Coluber najadum 3 / vitka poljarica
Coluber viridiflavus / črnica
Coronella austriaca / navadna smokulja
Elaphe longissima / navadni gož, eskulapova kača
Elaphe quatuorlineata / progasti gož
Elaphe situla / leopardovka, rdeča krpa
Natrix megalocephala
Natrix tessellata / kobranka
Telescopus fallax / črnostral, mačjeoka kača, črna krpa

Viperidae / gadi
Vipera albizona
Vipera ammodytes / modras
Vipera barani
Vipera kaznakovi
Vipera latasti
* Vipera lebetina 4 / gjurza, levantski gad
Vipera pontica
Vipera ursinii / mali gad
Vipera wagneri
Vipera xanthina

Dvoživke

CAUDATA / repati krkoni

Salamandridae / močeradi
Chioglossa lusitanica / progasti močerad
Euproctus asper / pirenejski evprokt
Euproctus montanus / korziški evprokt
Euproctus platycephalus / ščukasti pupek
* Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
* Salamandra atra 5 / planinski močerad
Salamandrina terdigitata / naočar
Triturus carnifex / veliki pupek
Triturus cristatus
Triturus dobrogicus
Triturus italicus / južnoitalijanski pupek
Triturus karelinii
Triturus montandoni / karpatski pupek

Plethodontidae / brezplučarji
* Speleomantes flavus (Hydromantes flavus)
* Speleomantes genei (Hydromantes genei) / evropski jamski močerad
* Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis)
* Speleomantes italicus (Hydromantes italicus) / italijanski jamski močerad
* Speleomantes supramontis (Hydromantes supramontis)

Proteidae / močerilarji
Proteus anguinus / navadni močeril, človeška ribica

ANURA / BREZREPCI, ŽABE

Discoglossidae / kolutojezičnice
Alytes cisternasii / iberijski porodničar
Alytes muletensis
Alytes obstetricans / porodničarska krastača, porodničar
Bombina bombina / nižinski urh
Bombina variegata / hribski urh
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Neurergus crocatus
Neurergus strauchi

Pelobatidae / česnovke
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus / navadna česnovka
Pelobates syriacus / sirijska česnovka
Pelodytes caucasicus

Bufonidae / krastače
Bufo calamita / smrdlja, mala krastača
Bufo viridis / zelena krastača

Hylidae / rege
Hyla arborea / zelena rega
Hyla meridionalis
Hyla sarda / sardska rega

Ranidae / prave žabe
Rana arvalis / barska žaba
Rana dalmatina / rosnica, sivka
Rana holtzi
Rana iberica / španska žaba
Rana italica
Rana latastei / laška žaba

Ribe

CHONDRICHTHYES / Hrustančnice

PLEUROTREMATA

Cetorhinidae
Cetorhinus maximus (Med.)

Lamnidae
Carcharodon carcharias (Med.)


OSTEICHTHYES / KOSTNICE

PETROMYZONIFORMES

Petromyzontidae / piškurji
Lethenteron zanandrai (Med.) / laški piškur

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae / jesetrovke
Acipenser naccarii
Acipenser sturio / atlantski jeseter
Huso huso (Med.) / beluga

SALMONIFORMES

Umbridae / senčice, umbre
Umbra krameri / velika senčica

CYPRINIFORMES

Cyprinidae / krapovci
Pomatoschistus canestrinii (Med.)
Pomatoschistus tortonesei (Med.)

SYNENTOGNATHI

Belonidae
Hippocampus hippocampus (Med.)
Hippocampus ramulosus (Med.)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae / zobati krapovci
Aphanius fasciatus (Med.) / solinarka
Aphanius iberus (Med.)
Valencia hispanica
Valencia letourneuxi

PERCIFORMES

Percidae / pravi ostriži
Romanichthys valsanicola
Zingel asper

CHIMAERIFORMES
Chimaeridae / kratkonose morske podgane
Mobula mobular (Med.)


NEVRETENČARJI

Členonožci

INSECTA / ŽUŽULKE

Emphemeroptera / vrbnice
Palingenia longicauda

Mantodea / bogomoljke
Apteromantis aptera

Odonata / kačji pastirji
Aeshna viridis / zelena deva
Brachythemis fuscopalliata
Calopteryx syriaca
Coenagrion freyi / bilekov škratec
Coenagrion mercuriale / brzični škratec
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons / ozibni spreletavec
Leucorrhinia caudalis / mrtvični spreletavec
Leucorrhinia pectoralis / dristavični spreletavec
Lindenia tetraphylla / velika peščenka
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia / kačji potočnik
Oxygastra curtisii
Stylurus (= Gomphus) flavipes / rumeni porečnik
Sympecma braueri / vzhodni zimnik

Orthoptera / ravnokrilci
Baetica ustulata
Saga pedo / žagarica

Coleoptera / hrošči
Buprestis splendens
Carabus olympiae
Cerambyx cerdo / strigoš, hrastov kozliček
Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita / eremit, puščavnik
Rosalia alpina / alpski kozliček, planinski kozliček

Lepidoptera / metulji
Apatura metis
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus / barjanski rjavček
Erebia calcaria

Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas) aurinia / grintavčev pisanček
Fabriciana elisa
Hyles hippophaes
Hypodryas maturna / jesenov pisanček
Lopinga achine / scopolijev okar
Lycaena dispar / barjanski cekinček
Maculinea arion / veliki modrin
Maculinea nausithous / močvirski modrin
Maculinea teleius / strašničin modrin
Melanargia arge
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo / rdeči apolon
Parnassius mnemosyne / črni apolon
Plebicula golgus
Polyommatus galloi
Polyommatus humedasae
Proserpinus prosperpina
Zerynthia polyxena / petelinček


ARACHNIDA / PAJKOVCI

Araneae / pajki
Macrothele calpeiana

CRUSTACEA / RAKI

Decapoda / deseteronožci
Ocypode cursor (Med.)
Pachyplasma giganteum (Med.)


Mehkužci

GASTROPODA / POLŽI

Dyotocardia / prapolži
Gibbula nivosa (Med.)
Patella ferruginea (Med.)
Patella nigra (Med.)

Monotocardia / enosrčniki
Charonia rubicunda (= C. lampas =C. nodiferum) (Med.) / troblja, triton
Charonia tritonis (= C. seguenziae) (Med.) / gladka tritonova troblja
Dendropoma petraeum (Med.)
Erosaria spurca (Med.) / venerin polž
Luria lurida (= Cyprća lurida) (Med.) / progasta porcelanka

Mitra zonata (Med.)
Ranella olearia (Med.)
Schilderia achatidea (Med.)
Tonna galea (Med.) / sodec
Zonaria pyrum (Med.) / hruškasta porcelanka

Stylommatophora / kopenski pljučarji
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
*Discus defloratus 6
Discus guerinianus
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa

BIVALVIA / ŠKOLJKE

Unionoida / škržki
Margaritifera auricularia

Mytiloida / klapavice
Lithophaga lithophaga (Med.) / morski datelj
Pinna pernula (Med.)

Myoida
Pholas dactylus (Med.) / zavrtač, datljevka


Iglokožci

ASTERIDAE / navadne morske zvezde
Asterina pancerii (Med.)
Ophidiaster ophidianus (Med.)

ECHINIDAE / ehini
Centrostephanus longispinus (Med.)


Ožigalkarji

HYDROZOA / TRDOŽIVNJAKI
Errina aspera (Med.)

ANTHOZOA / KORALNJAKI
Astroides calycularis (Med.)
Gerardia savaglia (Med.) / zlatorumena korala


Spužve

PORIFERA / SPUŽVE
Aplysina cavernicola (Med.)
Asbestopluma hypogea (Med.)
Axinelle polyploďdes (Med.)
Petrobiona massiliana (Med.)

___________________
Opombe k Dodatku II

Stalni odbor konvencije je 3. decembra 1993 sprejel naslednje priporočilo (št. 39 (1993)):

Stalni odbor Konvencije o varstvu evropskega rastlinstva in živalstva in njunih naravnih habitatov priporoča glede na 14. člen konvencije državam pogodbenicam, da pri izvajanju konvencije upošteva naslednje tehnično navodilo. Z zvezdico so označene vrste, katerim so posodobili ime, staro ime pa je navedeno v oklepaju. V opombah pod črto so taksonomski popravki imen za nekatere taksone.

1 Mauremys caspica je razvrščena v dve novi vrsti:

Mauremys caspica
Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)


2 Coluber jugularis je razvrščena v dve novi vrsti:

Coluber jugularis
Coluber caspius (Coluber jugularis caspius)


3 Coluber najadum je razvrščena v dve novi vrsti:

Coluber najadum
Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)

4 Vipera lebetina je razvrščena v dve novi vrsti:

Vipera lebetina
Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)


5 Salamandra atra je razvrščena v dve novi vrsti:

Salamandra atra
Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)


6 Discus defloratus : Vrsta ni več spoznana kot taksonomsko veljavna, ker je bila opisana le po nekaj primerkih. Pripada drugi vrsti rodu Discus.

DODATEK III

ZAVAROVANE ŽIVALSKE VRSTE
(med.) - v Sredozemlju

Vretenčarji

Sesalci

INSECTIVORA / žužkojedi

Erinaceidae / ježi
Erinaceus europaeus / rjavoprsi jež

Soricidae / rovke
vse vrste

MICROCHIROPTERA / mali netopirji

Vespertilionidae / gladkonosi netopirji, navadni netopirji
Pipistrellus pipistrellus / mali netopir

DUPLICIDENTATA

Leporidae / zajci in kunci
Lepus capensis (europaeus) / kapski zajec
Lepus timidus / planinski zajec

RODENTIA / glodalci

Sciurdae / veverice
Marmota marmota / alpski svizec
Sciurus vulgaris / navadna veverica

Castoridae / bobri
Castor fiber / evropski bober

Muridae / miši in podgane
Microtus nivalis (lebrunii) / snežna voluharica
Microtus ratticeps (oeconomus)

Gliridae / polhi
vse vrste

CETACEA / KITI
Vse vrste, ki niso omenjene v Dodatku II

CARNIVORA / ZVERI

Mustelidae / kune
Martes foina / kuna belica
Martes martes / kuna zlatica
Meles meles / evrazijski jazbec
Mustela erminea / hermelin, velika podlasica
Mustela nivalis / mala podlasica
Putorius (Mustela) putorius / navadni dihur

Viverridae / cibetovke
vse vrste

Felidae / mačke
Lynx lynx / ris

Phocidae / pravi tjuljni
Cystophora cristata / kapičasti tjulenj, kučmar
Erignathus barbatus / brkati tjulenj
Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica) / grenlandski tjulenj, sedlasti tjulenj
Phoca vitulina / navadni tjulenj
Phoca hispida (Pusa hispida) / kolobarjasti tjulenj
Halichoerus grypus / sivi tjulenj, stožčastoglavi tjulenj

ARTIODACTYLA / sodoprsti kopitarji

Suidae / svinje
Sus scrofa meridionalis

Cervidae / jeleni
vse vrste

Bovidae / rogarji ali votlorogi
Bison bonasus / zober
Capra ibex / kozorog, alpski kozorog
Capra pyrenaica / španski kozorog, pirenejski kozorog
Ovis aries (musimon, ammon) / muflon
Rupicapra rupicapra / gams


Ptice

Vse vrste, ki niso vključene v Dodatek II, z izjemo:

Columba palumbus / grivar
Corvus corone (corone and / et cornix) / siva in črna vrana
Corvus frugilegus / poljska vrana
Corvus monedula / kavka
Garrulus glandarius / šoja
Larus argentatus / srebrni galeb
Larus fuscus / rumenonogi galeb

Larus marinus / morski galeb
Passer domesticus / domači vrabec
Sturnus vulgaris / navadni škorec
Pica pica / sraka

Plazilci
Vse vrste, ki niso vključene v Dodatek II


Amphibians /Dvoživke
Vse vrste, ki niso vključene v Dodatek II


Fish / Ribe

CHONDRICHTHYES / HRUSTANČNICE

PLEUROTREMATA

Lamnidae
Isurus oxyrinchus (Med.) / atlantski mako
Lamna nasus (Med.) / atlantski morski pes

Carcharhinidae / morski tigri
Prionace glauca (Med.) / sinji morski pes

Squatinidae / sklači
Squatina squatina (Med.) / navadni sklač

HYPOTREMATA

Rajidae / pravi skati
Raja alba (Med.)

OSTEICHTHYES / KOSTNICE

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae / piškurji
Eudontomyzon hellenicum
Eudontomyzon mariae / ukrajinski potočni piškur
Eudontomyzon vladykovi
Lampetra fluviatilis / rečni piškur
Lampetra planeri / potočni piškur
Lampetra zanandreai / laški piškur
Petromyzon marinus / morski piškur

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae / jesetrovke
Acipenser ruthenus / kečiga

Acipenser stellatus
Huso huso / beluga

CLUPEIFORMES

Clupeidae / sledi
Alosa alosa
Alosa fallax / čepa
Alosa pontica

SALMONIFORMES

Coregonidae / ozimice
Coregonus
vse vrste

Thymallidae / lipani
Thymallus thymallus / lipan

Salmonidae / postrvi
Hucho hucho / sulec
Salmo salar (*) / atlantski losos

CYPRINIFORMES

Cyprinidae / krapovci
Abramis ballerus / kosalj
Abramis sapa / črnooka
Abramis vimba / ogrica
Alburnoides bipunctatus / primorska belica
Alburnus albidus
Aspius aspius / bolen
Barbus bocagei
Barbus comiza
Barbus meridionalis / pohra in mrenič
Barbus microcephalus
Barbus peloponesis
Barbus plebejus / grba
Barbus sclateri
Barbus steindachneri
Chalcalburnus chalcoides
Chondrostoma genei / primorska podust
Chondrostoma kneri
Chondrostoma lemingi
Chondrostoma lusitanicum
Chondrostoma nasus / podust
Chondrostoma phoxinus
Chondrostoma polylepis
Chondrostoma soetta / saveta
Chondrostoma toxostoma
Chondrostoma willkommi

Gobio albipinnatus /beloplavuti globoček
Gobio kessleri
Gobio uranoscopus / zvezdogled
Leucaspius delineatus / belica
Leucaspius stymphalicus
Leuciscus illyricus
Leuciscus lucumotis
Leuciscus microlepis
Leuciscus polylepis
Leuciscus pyrenaicus
Leuciscus soufia / blistavec in primorski blistavec
Leuciscus svallize
Leuciscus turskyi
Leuciscus ukliva
Pachychilon pictum
Pelecus cultratus / sabljarka
Phoxinellus adspersus
Phoxinellus hispanicus
Pseudophoxinus marathonicus
Pseudophoxinus stymphalicus
Rhodeus sericeus
Rutilus alburnoides
Rutilus arcasii
Rutilus frisii
Rutilus graecus
Rutilus lemmingii
Rutilus macedonicus
Rutilus macrolepidotus
Rutilus pigus / platnica
Rutilus racovitzai
Rutilus rubilio / mazenica

Cobitidae / činklje
Cobitis elongata / velika nežica
Cobitis hassi
Cobitis larvata
Cobitis paludicola
Cobitis taenia / nežica, polžača
Cobitis trichonica
Misgurnis fossilis / činklja
Sabanejewia aurata / zlata nežica
Sabanejewia calderoni

SILURIFORMES

Siluridae / somi
Siluris aristotelis
Siluris glanis / som

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae / zobati krapovci
Aphanius fasciatus / solinarka
Aphanius iberus

GASTEROSTEIFORMES

Syngnathidae / morska šila
Syngnathus abaster / navadno morsko šilo
Syngnathus nigrolineatus

Gasterosteida / zetie
Pungitius hellenicus
Tuntitius platygaster

SCORPAENIFORMES

Cottidae / glavači, kaplji
Cottus poecilopus / vzhodni glavač
Myoxocephalus quadricornis

PERCIFORMES

Serranidae / zobčaste pirke
Epinephelus marginatus (Med.)

Sciaenidae / grbe
Sciaena umbra (Med.)
Umbrina cirhosa (Med.) / pisana grba
Percidae / ostriži
Gymnocephalus baloni / grbasti okun
Gymnocephalus schraetzer / smrkež
Stizostedion volgense
Zingel streber / upiravec
Zingel zingel / čep

Blenniidae / smrkavice
Blennius fluviatilis / smrkavica

Gobiidae / glavoči, kapiči
Gobius fluviatilis
Gobius kessleri
Gobius nigricans
Gobius ophiocephalus
Gobius syrman
Gobius thressalus
Padogobius martensi / potočni glavoč
Padogobius panizzai
Pomatoschistus canestrini
Pomatoschistus microps / obrežni kapič
Pomatoschistus minutus / mali kapič
Proterorhinus marmoratus

Nevretenčarji

Členonožci

INSECTA / ŽUŽELKE

Coleoptera / hrošči
Lucanus cervus / rogač

Lepidoptera / metulji
Graellsia isabellae

CRUSTACEA / RAKI

Decapoda / deseteronožci
Astacus astacus / potočni rak, jelševec
Austropotamobius pallipes / primorski koščak
Austropotamobius torrentium / navadni koščak
Homarus gammarus (Med.) / hlap, jastog
Maja squinado (Med.) / veliki morski pajek
Palinurus elephas (Med.)
Scyllarides latus (Med.) / veliki nagajivec
Scyllarides pigmaeus (Med.)
Scyllarus arctus (Med.) / rak nagajivček

Mehkužci

GASTROPODA / POLŽI

Stylommatophora
Helix pomatia / veliki vrtni polž

BIVALVIA / ŠKOLJKE

Unionida
Margaritifera margaritifera
Microcondymaea compressa
Unio elongatulus

Kolobarniki

HIRUDINEA / PIJAVKE

Arhynchobdellae
Hirudo medicinalis / medicinska pijavka

Iglokožci

ECHINOIDEA / MORSKI JEŽKI
Paracentrotus lividus (Med.) / vijoličasti morski ježek

Ožigalkarji

HEXACORALLIA / ŠESTEROSOMERNI Koralnjaki
Antipathes sp. plur. (Med.)

ALCIONARIA / USNJATE KORALE
Corallium rubrum (Med.) / rdeča korala

Sponges / Spužve

PORIFERA / SPUŽVE
Hippospongia communis (Med.)
Spongia agaricina (Med.) / slonovo uho
Spongia officinalis (Med.) / prava spužva
Spongia zimocca (Med.)
_________________
(*) Določbe tega dodatka ne veljajo za atlantskega lososa v morju.


DODATEK IV

Prepovedana sredstva in načini ubijanja, zajetja in drugih načinov izkoriščanja


SESALCI

zanke

uporaba slepih ali pohabljanih živali za žive vabe

magnetofoni

električne naprave za ubijanje in omamljanje

žarometi

ogledala in druga sredstva za zaslepitev sredstva za osvetlitev cilja

opazovalne naprave za nočni lov, ki vsebujejo elektronski ojačevalec slike ali slikovni konverter

eksplozivi1

mreže2

pasti2

strupi in zastrupljene vabe, vabe za omamljanje

zaplinjanje ali zadimljenje

polavtomatsko ali avtomatsko orožje z okvirjem, ki vsebuje več kot dva naboja

letala

motorna vozila med vožnjo

____________________

1 razen za kitolov
2 če se uporablja v velikem obsegu ali za neselektivno ubijanje


PTICE

zanke 1

limanice

kavlji

uporaba slepih ali pohabljenih živih ptic za vabo

magnetofoni

električne naprave za ubijanje in omamljanje

žarometi

ogledala in druga sredstva za zaslepitev

sredstva za osvetlitev cilja

opazovalne naprave za nočni lov, ki vsebujejo elektronski ojačevalec slike ali slikovni konverter

eksplozivi

mreže

pasti

strupi in zastrupljene vabe, vabe za omamljanje

polavtomatsko ali avtomatsko orožje z okvirjem, ki vsebuje več kot dva naboja

letala

motorna vozila med vožnjo

________________________

1 razen vrste iz rodu Lagopus severno od 58° N vzporednika


SLADKOVODNE RIBE


eksploziv

strelno orožje

strupi

sredstva za omamljanje

izmenični električni tok

žarometi


RAKI (deseteronožci)


eksploziv

strupi


3. člen

V skladu z določbo prvega odstavka 22. člena in v zvezi s 6. členom konvencije daje Republika Slovenija pridržek k Dodatku II za vrsti volk (Canis lupus) in rjavi medved (Ursus arctos).

4. člen

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za okolje in prostor.

5. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.Številka: 801-12/99-15/1
Ljubljana, dne 15. junija 1999Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.

Zadnja sprememba: 07/13/1999
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti