Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti

Hide details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI

Naslov zakona: Zakon o posebnem davku na določene prejemke
Klasifikacijska številka: 435-01/90-5/2
EPA:386
Kratica:ZPDDP
Seja DZ:12/22/1993
Objava v Ur. listu:72/93, 12/31/1993 (stran 3786)
SOP:1993-01-2632


Z A K O N
O POSEBNEM DAVKU NA DOLOČENE PREJEMKE1. člen

S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja posebnega davka na določene prejemke, izplačane fizični osebi.

2. člen

Davek plačujejo pravne osebe in zasebniki, ki opravljajo dejavnost in izplačujejo s tem zakonom določene prejemke.

3. člen

Osnova za obračun in plačilo davka je vsako posamezno bruto izplačilo fizični osebi za opravljeno storitev na podlagi pogodbe o delu po zakonu o delovnih razmerjih in zakonu o obligacijskih razmerjih.

V bruto izplačilo iz prejšnjega odstavka se vštevajo tudi vsa povračila stroškov, ki jih je fizična oseba prejela v zvezi z opravljanjem storitve.

Za izplačilo za opravljeno storitev po tem zakonu se ne štejejo plačila za uporabo avtorskega dela na podlagi avtorskih pogodb po zakonu o avtorski pravici.

4. člen

Davek se ne plačuje od izplačil za začasno ali občasno opravljanje dela učencev in študentov, prejetih preko študentskih ali mladinskih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi pogodbe o koncesiji, v skladu s predpisi na področju zaposlovanja.

5. člen

Davek se plačuje po stopnji 25%.

6. člen

Davek se obračunava in plačuje najpozneje v treh dneh po izplačilu.

7. člen

Davek je prihodek proračuna Republike Slovenije.

8. člen

Pri pravnih osebah se glede kontrole, postopkov in izterjave davka uporabljajo predpisi o službi družbenega knjigovodstva.

Pri zasebnikih, ki opravljajo dejavnost, se glede izterjave davka uporabljajo določbe zakona o davkih občanov o prisilni izterjavi davka.

9. člen

Do uveljavitve predpisov o novi organiziranosti davčne službe opravljata nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem davka po tem zakonu Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji in Republiška uprava za javne prihodke v skladu s posebnimi predpisi.

10. člen

Agencije, preko katerih se opravlja plačilo avtorskih pogodb ter študentske in mladinske organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi pogodbe o koncesiji, v skladu s predpisi na področju zaposlovanja, morajo organom iz 9. člena tega zakona posredovati podatke o izvršenih pogodbah.

11. člen

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izplačevalec s tem zakonom določenih prejemkov :
- če davka ne obračuna in plača, če davka ne obračuna in plača v določenem roku ali davek obračuna in plača nepravilno (6. člen);
- če je plačilo fizični osebi izvršeno kot plačilo za uporabo avtorskega dela, ki se ne more šteti kot avtorsko delo po zakonu o avtorski pravici (tretji odstavek 3. člena);
- če je plačilo fizični osebi izvršeno kot plačilo za začasno ali občasno opravljanje dela učenca oziroma študenta, prejeto preko študentske ali mladinske organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela na podlagi pogodbe o koncesiji, v skladu s predpisi na področju zaposlovanja, četudi fizična oseba nima statusa učenca oziroma študenta (4. člen);
- če organom iz 9. člena tega zakona ne posreduje podatkov o izvršenih pogodbah (10. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba izplačevalca s tem zakonom določenih prejemkov, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

12. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Številka: 435-01/90-5/2
Ljubljana, dne 22. decembra 1993

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik
Zadnja sprememba: 07/13/2000
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti