Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti

Hide details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI

Naslov zakona: Zakon o reprezentativnosti sindikatov
Klasifikacijska številka:022-01/91-9/6-1
EPA:72
Kratica:ZRSin
Seja DZ:02/26/1993
Objava v Ur. listu:13/93, 03/12/1993 (stran 567)
SOP:1993-01-0589


Z A K O N
O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATOV1. člen

Ta zakon določa način pridobitve lastnosti pravne osebe in reprezentativnosti sindikatov.

I. PRIDOBITEV LASTNOSTI PRAVNE OSEBE

2. člen

Sindikat postane pravna oseba z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta oziroma drugega temeljnega akta (v nadaljnjem besedilu: statut).

Statute sindikatov za območje občin ali širših lokalnih skupnosti, ter sindikatov v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah in pri delodajalcih ter v organih republike, občin oziroma širših lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: organizacije) hranijo upravni organi, pristojni na prvi stopnji za področje dela.

Statute sindikatov za območje republike, za več občin ali širših lokalnih skupnosti, panog, dejavnosti in poklicev hrani ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

3. člen

Hrambo statuta zahteva pooblaščena oseba sindikata. Zahtevi za hrambo morata biti priložena zapisnik z ustanovitvenega sestanka in statut, katerega hramba se zahteva.

Odločbo o hrambi izda minister, pristojen za delo (v nadaljnjem besedilu: minister) oziroma predstojnik upravnega organa iz drugega odstavka prejšnjega člena, najkasneje v osmih dneh po prejemu zahteve.

Izrek odločbe o hrambi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave plača sindikat.

4. člen

Ime, kratica in znak sindikata se morajo bistveno in nedvoumno razlikovati od imena, kratice in znaka drugega sindikata, ki ima svoj statut že v hrambi.

Sindikat, ki meni, da se ime, kratica in znak drugega sindikata ne razlikuje bistveno in nedvoumno od njegovega imena, kratice in znaka, opredeljenega v statutu, ki ga že ima v hrambi, ima pravico s tožbo izpodbijati odločbo o hrambi statuta drugega sindikata.

Rok za vložitev tožbe iz prejšnjega odstavka je 15 dni od objave izreka odločbe o hrambi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. člen

Organi iz drugega in tretjega odstavka 2. člena tega zakona vodijo evidenco statutov, ki jih imajo v hrambi.

Minister predpiše način vodenja evidenc iz prejšnjega odstavka.

II.PRIDOBITEV LASTNOSTI REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATOV
6. člen

Reprezentativni so tisti sindikati, ki:
- so demokratični in uresničujejo svobodo včlanjevanja v sindikate, njihovega delovanja in uresničevanja članskih pravic in obveznosti,
- neprekinjeno delujejo najmanj zadnjih šest mesecev;
- so neodvisni od državnih organov in delodajalcev,
- se financirajo pretežno iz članarine in drugih lastnih virov,
- imajo določeno število članov v skladu z določili tega zakona.

Število članov iz zadnje alinee prejšnjega odstavka dokazuje sindikat na podlagi podpisanih pristopnih izjav svojih članov.

7. člen

Reprezentativni sindikati sklepajo kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo in sodelujejo v organih, ki odločajo o vprašanjih ekonomske in socialne varnosti delavcev ter predlagajo kandidate delavcev, ki sodelujejo pri upravljanju, v skladu s posebnimi predpisi.

8. člen

Ob pogojih iz 6. člena tega zakona se kot reprezentativne določijo zveze ali konfederacije sindikatov za območje države, v katere se povezujejo sindikati iz različnih panog, dejavnosti ali poklicev, in v katere je včlanjenih najmanj 10 % delavcev iz posamezne panoge, dejavnosti ali poklica.

9. člen

V panogi, dejavnosti, poklicu, občini oziroma širši lokalni skupnosti ali v organizaciji so reprezentativni sindikati, ki so združeni v zvezo ali konfederacijo sindikatov, ki je reprezentativna za območje države.

Ne glede na določbe 8. člena tega zakona je v panogi, dejavnosti, poklicu, občini oziroma širši lokalni skupnosti reprezentativen tudi tisti sindikat, ki ni včlanjen v zvezo ali konfederacijo iz prejšnjega odstavka, če izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega zakona in če je vanj včlanjenih najmanj 15% delavcev posamezne panoge, dejavnosti, poklica, občine oziroma širše lokalne skupnosti.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka je reprezentativen tudi sindikat v organizaciji.

10. člen

Reprezentativni sindikati iz 8. člena in drugega odstavka prejšnjega člena se določijo z odločbo, ki jo, na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih s tem zakonom, izda minister.

Za sindikate, reprezentativne na podlagi prvega odstavka prejšnjega člena se šteje, da imajo odločbo o reprezentativnosti, če je bila odločba izdana zvezi oziroma konfederaciji, v katero so združeni.

Odločitev o reprezentativnosti sindikata iz tretjega odstavka prejšnjega člena sprejme delodajalec.

Za spore v zvezi z odločitvijo iz prejšnjega odstavka je zagotovljeno sodno varstvo v postopku pred sodišči, pristojnimi za spore iz delovnih razmerij.

11. člen

Izrek odločbe o reprezentativnosti sindikatov se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odločitev o reprezentativnosti sindikata se objavi v organizaciji na običajni način.

III.PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen

V 30 dneh po uveljavitvi tega zakona predpiše minister način vodenja evidence iz drugega odstavka 5. člena tega zakona.

13. člen

Ne glede na določilo prvega odstavka 3. člena tega zakona pridobi lastnost pravne osebe tisti sindikat, ki je že deloval ob uveljavitvi tega zakona, če v roku 30 dni po njegovi uveljavitvi predloži v hrambo statut.

14. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Številka: 022-01/91-9/6-1
Ljubljana, dne 26. februarja 1993


Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
dr. Lev Kreft
Zadnja sprememba: 07/13/2000
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti