Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti

Show details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU
IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU1. člen

V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92) se v prvem odstavku 22. člena besedilo "vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Izjemoma je otrok zdravstveno zavarovan kot družinski član tudi po dopolnjenem 26. letu, če traja njegovo redno šolanje na visoki stopnji pet ali šest let." črta.

Drugi odstavek se črta.
2. člen

V 30. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Na predlog zdravniške komisije I. stopnje lahko zdravniška komisija II. stopnje izjemoma podaljša trajanje pravice do nadomestila osebnega dohodka za nego otroka, in sicer v primerih, ko je taka odsotnost potrebna zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja otroka oziroma v drugih izjemnih primerih. Taka odsotnost ne more biti daljša od 6 mesecev."
3. člen

V 2. točki 49. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
"- pravne in fizične osebe, pri katerih so zavarovanci iz 1. do 9. točke 17. člena tega zakona na usposabljanju oziroma delu;".
4. člen

V drugem odstavku 109. člena zakona se datum "31.12.1992" spremeni tako, da se glasi "31.12.1993".
5. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 500-01/91-2/39-1
Ljubljana, dne 26. februarja 1993
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
dr. Lev Kreft
Zadnja sprememba: 07/13/2000
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti