Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti

Show details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI
Z A K O N
O TRAJNEM PRENEHANJU IZKORIŠČANJA URANOVE RUDE IN PREPREČEVANJE
POSLEDIC RUDARJENJA V RUDNIKU URANA ŽIROVSKI VRH1. člen

Rudnik urana Žirovski vrh trajno preneha z izkoriščanjem in raziskovanjem uranove rude.

2. člen

Po tem zakonu pomeni trajno prenehanje izkoriščanja in raziskovanja uranove rude:
- načrtovanje in izvedbo začasnega zavarovanja okolja ter objektov pred nevarnostjo za zdravje ljudi, dokler se ne bo v celoti začel izvajati program trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh;
- načrtovanje in izvedbo zaprtja objektov;
- načrtovanje in izvedbo trajnega zavarovanja okolja pred posledicami izkoriščanja uranove rude in potrebno dekomisijo;
- zagotavljanje nadzora nad zavarovanjem okolja, vključno z radiološkim in meteorološkim monitoringom v času zapiranja in po zaprtju rudnika;
- programiranje in uvedbo primernih nadomestnih dejavnosti za zaposlovanje delavcev, ki v rudniku niso več potrebni, s posebno presojo vplivov na okolje, če gre za uvedbo dejavnosti na območju rudnika;
- spremljanje zdravstvenega stanja delavcev, ki delajo ali so delali na delovnih mestih z benificirano delovno dobo.

3. člen

Za izvedbo trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja se Rudnik urana Žirovski vrh preoblikuje v javno podjetje.

4. člen

Firma javnega podjetja se glasi: RUDNIK ŽIROVSKI VRH, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, polna odgovornost, Todraž št. 1, Gorenja vas.

Skrajšana firma javnega podjetja je RUDNIK ŽIROVSKI VRH, p.o. Todraž št. 1, Gorenja vas.

Sedež javnega podjetja je v Todražu št. 1, Gorenja vas.

5. člen

Dejavnosti javnega podjetja so:
- načrtovanje in izvedba zapiranja rudnika urana;
- načrtovanje in izvedba trajnega zavarovanja okolja pred posledicami izkoriščanja rudnika urana;
- dejavnosti, potrebne za izvedbo zaprtja rudnika urana.

6. člen

Organ upravljanja v javnem podjetju je upravni odbor, ki ima 5 članov. Vlada Republike Slovenije imenuje v upravni odbor 3 člane, od katerih je eden iz občine, v kateri se nahaja rudnik. Dva člana imenujejo delavci javnega podjetja.

7. člen

V javnem podjetju se oblikuje nadzorni odbor, ki ga imenuje Skupščina Republike Slovenije. Nadzorni odbor ima 5 članov, od katerih imenuje Skupščina Republike Slovenije enega člana na predlog občine Škofja Loka in enega člana na predlog krajevne skupnosti Gorenja vas.

Nadzorni odbor nadzira poslovanje javnega podjetja ter pregleduje in objavlja letna poročila o poslovanju javnega podjetja.

8. člen

Premoženje Rudnika urana Žirovski vrh, v ustanavljanju postane z dnem uveljavitve tega zakona lastnina Republike Slovenije in se prenese v upravljanje javnemu podjetju.

9. člen

Za uresničitev nalog iz 2. člena tega zakona Vlada Republike Slovenije sprejme program izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh.

Sredstva za financiranje priprave in izvedbe tega programa se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
10. člen

Za izvajanje nalog po programu izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh, izdela javno podjetje vsako leto do 1. septembra operativni plan aktivn osti za izvedbo programa vnaslednjem letu z oceno potrebnih sredstev in do 31. marca poročilo o izvajanju programa za preteklo leto.

Operativni plan aktivnosti in poročilo o izvajanju programa obravnava in sprejme Vlada Republike Slovenije in o tem poroča Skupščini Republike Slovenije.

11. člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanjem posledic rudarjenja opravljajo v okviru pristojnosti Republiški rudarski inšpektorat, Republiški energetski inšpektorat, Republiški sanitarni inšpektorat, Republiški vodnogospodarski inšpektorat ter Republiška uprava za jedrsko varnost.

12. člen

Po izpolnitvi programa iz 9. člena tega zakona in zagotovitvi nadaljnjega nadzora nad vplivom na okolje se opravi redna likvidacija javnega podjetja.

13. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Številka: 801-06/90-1/7
Ljubljana, dne 22. julija 1992

Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar

Zadnja sprememba: 07/13/2000
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti