Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti

Show details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DELNEM POVRAČILU ŠKODE
POVZROČENE Z VOJAŠKO AGRESIJO NA REPUBLIKO SLOVENIJO
V LETU 19911. člen

V zakonu o delnem povračilu škode povzročene z vojaško agresijo na Republiko Slovenijo v letu 1991 (Uradni list RS, št. 11/91-I) se v prvem odstavku 1. člena za besedo "neposredne" vstavita besedi "in posredne".

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Sredstva zbrana po tem zakonu se lahko uporabijo tudi za oskrbo beguncev iz Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji."

2. člen

V 19. členu in v drugem odstavku 23. člena se črta beseda "neposredna".

3. člen

V 22. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Komisija odloča tudi o uporabi sredstev za namen iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona."

Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

4. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 433-07/91-8/8
Ljubljana, dne 20. decembra 1991

Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar
Zadnja sprememba: 07/13/2000
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti