Občinski predpisID:ODLO189
Občina:Murska Sobota -
Naslov:Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota


Na podlagi 14. in 95. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95) in 90. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94) je svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 18. julija 1995 sprejel


O D L O K
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska SobotaI. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanavlja Stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: sklad) z namenom, da se zagotovi izvajanje občinskega stanovanjskega programa, vzpodbuja stanovanjska gradnja, prenova in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš.

2. člen
Sklad je javnopravna oseba s pravicami in obveznostmi, določenimi s stanovanjskim zakonom, s tem odlokom in statutom sklada. Sklad odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem. Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun. Sklad se vpiše v sodni register.

3. člen
Ime sklada je: Stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota.
Sedež sklada je: Murska Sobota, Kardoševa 2.
Sklad upravlja upravni odbor.
Sklad zastopa in predstavlja direktor sklada.

II. DEJAVNOST SKLADA

4. člen
Dejavnost sklada je:
– gospodarjenje s stanovanji, prenešenimi na sklad,
– gradnja in nakup stanovanj, s posebnim poudarkom na pridobivanju socialnih in neprofitnih stanovanj,
– določanje in spremljanje najemnin za socialna stanovanja, ter ostala stanovanja prenešena na sklad,
– oddajanje socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj v najem ter poslovnih prostorov, sklepanje in odpoved najemnih pogodb,
– zagotavljanje prenove stanovanj in stanovanjskih hiš,
– dodeljevanje posojil za gradnjo in prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– opravljanje drugih nalog določenih z zakonom, odlokom in statutom sklada.

III. SREDSTVA SKLADA

5. člen
Sklad pridobiva sredstva:
– iz občinskega proračuna,
– iz sredstev, ustvarjenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– iz najemnin za stanovanja in poslovne prostore,
– iz republiškega stanovanjskega sklada,
– z vračili stanovanjskih kreditov,
– iz namenskih dotacij domačih in tujih pravnih oseb,
– z izdajo vrednostnih papirjev,
– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz drugih virov.

6. člen
Uporabniki sredstev sklada so lahko pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor sklada. Denarna sredstva, ki so namenjena za posojila pravnim in fizičnim osebam, se delijo na podlagi javnega razpisa.

IV. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SKLADA

7. člen
Sklad ima naslednje organe:
– upravni odbor,
– nadzorni odbor.

1. Upravni odbor

8. člen
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov. Predsednika in člane upravnega odbora imenuje in razrešuje svet Mestne občine Murska Sobota za dobo dveh let. Enega člana upravnega odbora imenuje svet za varstvo pravic najemnikov. Predstojnik mestnega upravnega organa pristojnega za stanovanjsko gospodarstvo je po funkciji član upravnega odbora.

9. člen
Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema statut sklada,
– sprejema poslovnik o delu delovnih teles sklada,
– sprejema in objavi pravilnik in razpis posojil,
– imenuje in razrešuje direktorja sklada,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema naložbeno politiko,
– sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslovanju in rezultatih dela sklada,
– daje navodila in usmeritve za delo direktorju,
– opravlja druge naloge, določene s statutom sklada.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren svetu mestne občine.

10. člen
Upravni odbor sklada lahko za reševanje posameznih zadev iz pristojnosti sklada imenuje stalna ali začasna delovna telesa. Podrobnejša organizacija in pristojnosti delovnih teles sklada se določijo s statutom sklada in poslovnikom o delu delovnih teles sklada.

2. Nadzorni odbor

11. člen
Delo upravnega odbora sklada, finančno poslovanje sklada in zakonitost delovanja sklada nadzira nadzorni odbor, ki ima predsednika in dva člana. Predsednika in člana nadzornega odbora imenuje svet mestne občine za dobo dveh let in po izteku ne morejo biti ponovno imenovani. Nadzorni odbor o svojem delu poroča svetu mestne občine. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren svetu mestne občine.

13. člen
Člani upravnega in nadzornega odbora, ter delovnih teles sklada in njihovi ožji družinski člani ne morejo opravljati dejavnosti, ki bi bile povezane z njihovo funkcijo pri skladu.

3. Direktor sklada

14. člen
Direktor sklada ima naslednje pristojnosti:
– vodi in organizira delo sklada,
– zastopa in predstavlja sklad,
– pripravlja seje upravnega odbora in predlaga njihov sklic,
– opravlja druge dejavnosti v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom sklada.
Direktor sklada je lahko zaposlen kot delavec sklada.

15. člen
Mestni svet daje soglasje k:
– statutu sklada,
– naložbeni politiki sklada in finančnemu načrtu,
– zaključnemu računu sklada in letnemu poročilu o poslovanju sklada in rezultatih dela sklada,
– imenovanju in razrešitvi direktorja sklada.

V. KONSTITUIRANJE SKLADA

16. člen
Sklad prične z delom, ko je sprejet statut, imenovan upravni odbor in direktor.
Statut sklada določa zlasti:
– notranjo organizacijo in način poslovanja sklada,
– naloge in pristojnosti upravnega odbora,
– pooblastila za zastopanje,
– imenovanje in mandat, ter naloge delovnih teles sklada,
– postopek za sprejem in spremembo statuta sklada,
– druga vprašanja, ki so pomembna za delo sklada.
Statut sprejme upravni odbor sklada v soglasju s svetom mestne občine. Konstituiranje sklada ugotovi svet mestne občine s sklepom.

17. člen
Za opravljanje finančnih, administrativnih in drugih strokovno tehničnih opravil organizira sklad lastno strokovno službo oziroma pooblasti druge strokovne službe. Do organiziranja lastne strokovne službe opravlja navedena opravila mestni upravni organ, pristojen za stanovanjsko gospodarstvo.

18. člen
Sklad z vsakoletnim planom dela opredeli naloge, ki jih bo izvajal v tekočem letu. Sklad oblikuje plan na podlagi sprejetega občinskega stanovanjskega programa.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Z dnem ustanovitve sklada prenese mestna občina na sklad vsa stanovanja, katerih lastnica je postala po določilu prvega odstavka 113. člena stanovanjskega zakona in vsa stanovanja, na katerih je pridobila lastninsko pravico do konstituiranja sklada. Z dnem ugotovitve konstituiranja sklada prenese Mestna občina Murska Sobota na sklad vsa denarna sredstva pridobljena s prodajo stanovanj v njeni lasti in vse prihodke pridobljene iz naslova gospodarjenja s stanovanji.

20. člen
Za vsa sredstva, ki jih mestna občina prenese na sklad, se izdelajo bilance po stanju na dan konstituiranja sklada. Sklad izdela na osnovi zaključnih bilanc otvoritveno bilanco na dan konstituiranja sklada, ki je osnova za stanovanjski program sklada.

21. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-1/95
Murska Sobota, dne 18. julija 1995.

Predsednik
sveta Mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.