Občinski predpisID:ODLO1712
Občina:Ribnica -
Naslov:Odlok o reji, registraciji in označevanju psov ter reji ostalih domačih živali


Na podlagi 4. odstavka 17. člena zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi (Ur. list SRS, št. 18/77), 167. in 168. člena statuta občine Ribnica (Skupščinski Dolenjski list št. 11/78) je skupščina občine Ribnica na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 8. 5. 1981 sprejela


ODLOK
o reji, registraciji in označevanju psov ter reji ostalih domačih živali1. člen

Ta odlok ureja rejo, registracijo, cepljenje, označevanje, postopek z neregistriranimi in neceplje3nimi psi ter rejo ostalih živali.

REJA

2. člen

Na območju občine Ribnica lahko imajo pse občani in pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: posestnik psa), če jih imajo pod pogoji, ki so predpisani s tem odlokom.

3. člen

Posestnik psa je dolžan skrbeti, da pes ne ogroža ljudi, živali in ne moti okolice.

4. člen

Posestnik psa je dolžan _____________* V strnjenih naseljih se sme psa voditi le na vrvici, popadljivi psi pa morajo imeti tudi nagobčnik.

5. člen

Če je pes za okolico nevaren in ga ni mogoče zadostno zavarovati ali če lastnik v nasprotju z določbami tega odloka in odloka o hišnem redu psa zanemarja, se psa odvzame, odda primernemu lastniku ali humano pokonča na lastnikove stroške.
Predlog za prepoved reje ali odvzem psa iz 1. odstavka tega člena da zbor stanovalcev skupine stanovalcev, posamezni občani in Društvo za zaščito živali.
Sklep o izvršitvi predloga izda pristojni veterinarski inšpektor.

6. člen

Popadljivi psi in psi, ki jih imajo lastniki v strnjenih naseljih, morajo biti v ograjenem ali zaprtem prostoru ali pripeti na verigi vendar tako, da ne ogrožajo ljudi, ki želijo priti do vhodnih vrat. Posestnik mora ob prostoru, kjer pes biva, namestiti opozorilni napis Hud pes. Opozorilni napis mora biti nameščen na vidnem mestu.

7. člen

V stanovanjskih zgradbah je dovoljeno rediti pse le v soglasju z zborom stanovalcev, oziroma lastnikom zgradbe.
Prepovedano je imeti pse na podstrešjih, v kleteh in drugim neprimernih prostorih. Balkoni in terase nadstropnih stavb ne smejo biti psom bivališče.

8. člen

Veterinarski inšpektor odredi, kadar je to potrebno zaradi preprečevanja širjenja nevarnih kužnih bolezni, da morajo biti psi zaprti ali privezani na vrvici in da se smejo gibati zunaj bivališča le z nagobčnikom in na vrvici.


9. člen

Posestnik psa mora skrbeti za pravilno nego, prehrano in zdravstveno zaščito psa. Prepovedano je vsakršno fizično nasilje in nehumano ravnanje s psi in z drugimi živalmi.
Če je pes prenašalec nevarnih zajedalskih bolezni, lahko pristojna veterinarska inšpekcija odredi obvezno zdravljenje psa na lastnikove stroške

10. člen

Za vzrejo in vzgajanje pasjih mladičev ter šolanje psov mora posestnik urediti prostore, ki ustrezajo minimalnim higienskim pogojem za tako dejavnost. ________________________* tega člena, mora imeti dovoljenje pristojnega veterinarskega inšpektorja.
Veterinarski inšpektor lahko prepove vzrejo in vzgajanje psov in pasjih mladičev ter šolanje psov tistemu, ki nima za to primernega prostora ali ne spoštuje določil tega odloka in zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi.

11. člen

Pse je dovoljeno voditi v javne in poslovne prostore, če za vstop ni izrecne prepovedi. Vodijo se lahko le na vrvici, popadljivi psi pa morajo nositi nagobčnik.
Psa je dovoljeno prevažati z javnimi prometnimi sredstvi, če ima lastnik ustrezno pismeno potrdilo o registraciji in vakcinaciji psa, pes pa mora nositi nagobčnik ter biti na vrvici.

12. člen

Prepovedano je puščati pse na urejena otroška igrišča in posamezne zelenice ter parke, ki so ustrezno vzdrževani in namenjeni za sprehode in rekreacijo.

REGISTRACIJA

13. člen

Posestnik psa je dolžan psa, starejšega od treh mesecev prijaviti v osmih dne.
Lastnik prijavi psa Veterinarskemu zavodu KRIM Grosuplje, enota Ribnica, ki vodi evidenco o prijavi, odjavi in cepljenjih psa.

14. člen

Evidenca o prijavi, odjavi in cepljenjih psa vsebuje podatke o lastništvu in identiteti psa ter njegovo registrsko številko.
V evidenco o prijavi, odjavi in cepljenjih psa se vpisujejo po predpisanem obrazcu podatki,ki so pomembni za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje stekline.

15. člen

Posestnik psa je dolžan v treh dneh prijaviti pogin, odtujitev, pobeg ter vsako drugo spremembo o reji psa veterinarsko organizaciji, kjer je pes prijavljen.
Prijava psa za vpis ali izbris iz evidence ter izdaja pasje znamke se opravi na stroške posestnika psa.

CEPLJENJE

16. člen

Psi, starejši od treh mesecev morajo biti preventivno cepljeni pri steklini.
Na javni razglas o preventivnem cepljenju mora posestnik ______________________*


OSTALI PREVENTIVNI UKREPI

17. člen

Če se pri psu, mački ali drugi živali pojavijo znaki, ki vzbujajo sum, da je žival zbolela ali poginila za steklina (spremenjeno vedenje, močna razdraženost ali potrtost, napadi brez vzroka, ohromelost spodnje čeljusti ali zadnjega dela telesa, močno slinjenje) mora posestnik tako žival takoj izolirati v poseben, dobro zaprt prostor, ločeno od ljudi in živali, sum bolezni pa nemudoma prijaviti pristojni veterinarski organizaciji ali veterinarski inšpekciji.

18. člen

Če pes ali mačka z ugrizom ali s prakso poškoduje človeka, mora poškodovani ali oseba, ki to vidi, takoj obvestiti najbližjo veterinarsko organizacijo in Zdravstveni dom Ribnica.
Žival iz 1. odstavka tega člena mora biti po poškodbi človeka 15 dni pod veterinarskim nadzorstvom. Za psa velja to ne glede na to, če je bil cepljen proti steklini.
Po prijavi poškodbe opravlja veterinarsko nadzorstvo živali pooblaščena veterinarska organizacija.
Stroške za veterinarsko nadzorstvo živali, ki je poškodovala človeka, nosi posestnik živali.

19. člen

Da se prepreči širjenje stekline in drugih nalezljivih bolezni, ki jih prenašajo psi ter druge živali ter da se preprečuje škoda, mora veterinarsko higienska služba občine v občasnih akcijah loviti živali brez lastnikov in pse, ki ne nosijo pasjih znamkic ali se gibljejo brez nadzorstva. Pri lovu je potrebno upoštevati načela humanosti.
Žival, ki je bila ulovljena v okoliščinah iz prvega odstavka tega člena, se na zahtevo vrne lastniku, če ta dokaže lastništvo živali, evidenco o prijavi, odjavi in cepljenju psa.

Lastnik lahko zahteva vrnitev psa v času 4 dni od dneva, ko je bil pes ulovljen, mora pa povrniti stroške, ki so nastali z lovom in oskrbo psa.
Če lastnik živali ne zahteva v roku štirih dni, oziroma če ne plača stroškov lova in oskrbo, se žival humano pokonča oziroma se izroči v lati drugi osebi.

20. člen

O vlogah občanov, ki se nanašajo na 18. in 19. člen tega odloka, odloča v upravnem __________________*

21. člen

Veterinarska inšpekcija lahko v primeru nevarnosti širjenja stekline pooblasti za opravljanje nalog tudi lovsko družino ali organizacijo združenega dela.

22. člen

Posestnikom, ki goje še druge živali, se posebej nalaga, da upoštevajo določbe zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, predvsem določbe o ukrepih za preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni (Ur. l. SRS, št. 18/77).

23. člen

Izvajanje tega odloka nadzorujejo veterinarska inšpekcija in Uprava javne varnosti ob pomoči Kinološkega društva Ribnica.

KAZENSKE SANKCIJE

24. člen

Z denarno kaznijo300 do 3.000 din se kaznuje posameznika ali pravno osebo:
- če ne preskrbi, da je žival, ki je poškodovala človeka, 14 dni po poškodbi človeka pod veterinarskimi nadzorstvom (drugi odstavek 18. člen odloka),
- če ne upošteva določil 10., 13., 15. in 16. člena tega odloka.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo 100 do 300 din.

25. člen

Z denarno kaznijo 200 do 1.000 din se kaznuje za prekršek posameznik ali pravno osebo:
- če ne upošteva določil 4. člena tega odloka,
- če ne upošteva 6. člena tega odloka,
- če ne upošteva 7. člena tega odloka,
- če ne upošteva 1. odstavka 9. člena odloka,
- če ne upošteva določil 11. člena odloka,
- če ne obvesti pristojno službo, da je žival poškodovala človeka (1. odstavek 18 člena odloka).

26. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 322-18-81-01
Datum: 13. 5. 1981

Predsednik
skupščine občine Ribnica:
STANE KROMAR, l.r.