Občinski predpisID:ODLO1350
Občina:Brežice -
Naslov:Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko


Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 57. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Brežice na 31. seji dne 12. 5. 1997 sprejel


O D L O K
o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola BizeljskoI. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Brežice, s sedežem Cesta prvih borcev 18, Brežice (v nadaljevanju: ustanovitelj) preoblikuje na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Bizeljsko (v nadaljevanju: zavod). Ustanoviteljske pravice uresničuje Občinski svet občine Brežice.

II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda je Osnovna šola Bizeljsko. Sedež zavoda je na Bizeljski cesti 78, Bizeljsko. Skrajšano ime zavoda je OŠ Bizeljsko.
3. člen
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v oddelkih vrtca ali ukine obstoječe oddelke vrtca, če so za to podani zakonski razlogi.
4. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu. Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
5. člen
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
6. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.

2. Pečat zavoda
7. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa sta izpisana ime in sedež zavoda.
Zavod ima tudi pečat premera 20 mm z enakim besedilom.

8. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
9. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja oziroma pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja. Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
10. člen
Za zavod podpisuje ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet podpisuje za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
11. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja: Bizeljsko, Nova vas, Brezovica, Stara vas, Gregovce, Dramlja, Vitna vas, Bračna vas, Drenovec, Bukovje, Orešje, Bizeljska vas.

III. DEJAVNOSTI ZAVODA
12. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.4 izobraževanje odraslih,
– M/80.101 dejavnost vrtcev,
– H/55.51 storitve menz,
– I/60.23 cestni potniški prevoz,
– K/72.60 druge računalniške dejavnosti,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– A/01.131 vinogradništvo.
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z vzgo-
jo in izobraževanjem, kot na primer:
– organizacija kulturnih, športnih in drugih prireditev,
– prodaja lastnih proizvodov,
– razmnoževanje in fotokopiranje.
Dejavnosti zavoda štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

13. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
14. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
15. člen
Zavod lahko opravlja tudi druge naloge, povezane z vzgojo in izobraževanjem, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje v register vpisanih dejavnosti.
16. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.

IV. ORGANI ZAVODA
17. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.

1. Svet zavoda
18. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov in je sestavljen iz:
– treh predstavnikov ustanovitelja,
– petih predstavnikov delavcev zavoda,
– treh predstavnikov staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta, članov sveta krajevne skupnosti ter občanov šolskega okoliša.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah in sicer na predlog učiteljsko vzgojiteljskega zbora zavoda in reprezentativnih sindikatov oziroma zbora delavcev.
Predstavnike delavcev zavoda se izvoli tako, da so v svetu zastopani delavci šole in oddelkov vrtca, enega člana pa se izvoli izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev zavoda.
Volitve predstavnikov delavcev so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov tistih volilnih upravičencev, ki se udeležijo volitev.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člane sveta zavoda so iste osebe lahko izvoljene le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok – učencev v zavodu.
19. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda.
20. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema programe razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročilo o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učencev in otrok,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnih razmerij,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim in vzgojno-varstvenim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akti zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitve dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predlog in mnenje o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema programe razreševanja presežnih delavcev,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

2. Ravnatelj
21. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– odgovarja za strokovno vodenje zavoda,
– pripravlja programe razvoja zavoda in odgovarja za njihovo uresničevanje,
– podpisuje javne listine zavoda vezane na vzgojno- izobraževalni in vzgojno-varstveni proces,
– sprejema sklepe o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določa delavce, ki so odgovorni zanje,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za namensko porabo sredstev šole,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti otrok in učencev,
– vodi delo učiteljsko-vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in vzgojno-varstvenem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti otrok in učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda v okviru pooblastil,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
odloča o sklepanju delavnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika,
– odgovarja za varstvo pri delu,
– pripravlja izračun plač delavcev zavoda,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Ravnatelj lahko za nadomeščanje v času odsotnosti ali za opravljanje posameznih nalog iz svojih pristojnosti pisno pooblasti delavce zavoda.
22. člen
V zavodu se v skladu z normativi sistemizira mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju njegovih nalog.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen, če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktih o sistemizaciji.

3. Strokovni organi
23. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljsko-vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski in oddelčni vzgojiteljski zbori, razredniki in strokovni aktivi.
24. člen
Učiteljsko-vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljsko-vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim in vzgojno-varstvenim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogih za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
25. člen
Oddelčne učiteljske in oddelčne vzgojiteljske zbore sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno oziroma vzgojno-varstveno delo v posameznih oddelkih.
Oddelčni učiteljski in oddelčni vzgojiteljski zbori:
– obravnavajo vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno problematiko v oddelkih,
– oblikujejo programe dela z nadarjenimi otroci in učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
– odločajo o vzgojnih ukrepih in
– opravljajo druge naloge v skladu z zakonom.
26. člen
Razredniki vodijo delo v oddelkih, analizirajo vzgojne in učne rezultate oddelkov, skrbijo za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodelujejo s starši in šolsko svetovalno službo, odločajo o vzgojnih ukrepih ter opravljajo druge naloge v skladu z zakonom.
27. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istih predmetov oziroma predmetnih področij, strokovne aktive v oddelkih vrtca pa vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmetov oziroma predmetnih področij, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljsko-vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Strokovni aktivi v oddelkih vrtca obravnavajo vzgojno delo, dajejo učiteljsko-vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.

4. Svet staršev
28. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da imajo v njem vsi oddelki šole in vrtca po enega predstavnika. Predstavnike starši izvolijo na roditeljskih sestankih oddelkov. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe, daje soglasja k predlogom ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenja o predlogih programov razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja, o vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim in vzgojno-varstvenim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
29. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda v skladu z zakonom.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje oddelkov vrtca.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
30. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz drugih virov v skladu z zakonom.
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo storitev oziroma proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z opravili drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporabljajo za plačilo materialnih stroškov, investicijskega vzdrževanja in investicij, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Delitev presežkov prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet za delitev sredstev, ki jih sprejme svet zavoda.
31. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad ali sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznih razredov in oddelkov ali starostnih skupin vrtcev, ki niso sestavine vzgojno-izobraževalnega ali vzgojno-varstvenega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka ter vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobi sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev.
Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
32. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja zavodu v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
33. člen
Zavod je dolžan upravljati premoženje, ki mu je dano v uporabo, s skrbnostjo dobrega gospodarja.

VII. NADZOR
34. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda s področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije, določene z zakonom.
35. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.

VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
36. člen
Zavod lahko zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi s pravili. S pravili uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
37. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.

IX. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
38. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja z dajanjem sporočil staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti. Novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu in vzgojno-varstvenemu delu zavoda, razen v primerih, ko je to določeno z zakonom in drugimi predpisi, ali jih ravnatelj zavoda sam povabi. O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki jih pooblasti.
39. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri opravljanju vzgojno-izobraževalne in vzgojno-varstvene dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost. Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovne tajnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovne tajnosti se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporočijo pristojni organi ali druge organizacije.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe odloka o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter varstva predšolskih otrok (Uradni list RS, št. 1/92), ki se nanašajo na zavod iz tega odloka.

41. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
42. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan.


43. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
44. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 601-6/97-2/7
Brežice, dne 12. maja 1997.


Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.