Občinski predpisID:ODLO1000
Občina:Ptuj -
Naslov:Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Markovci


Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41.in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 11. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/95, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/96), je Mestni svet Mestne občine Ptuj na seji, dne 26. maja 1997, sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola MarkovciI. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ptuj, s sedežem Mestni trg 1, Ptuj (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojnoizobraževalni zavod Osnovna šola Markovci (v nadaljevanju: zavod).


I. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen
Zavod posluje pod imenom:
Osnovna šola Markovci
Sedež zavoda: Markovci 33/d, 2281 Markovci
Skrajšano ime zavoda: OŠ Markovci

Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.

3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga. Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.

4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju, na registrskem vložku št. 1/146-00.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.


1. Pečat zavoda

1. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa izpisano: Republika Slovenija, Osnovna šola Markovci, Mestna občina Ptuj.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz 1. odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz 1. odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja organom, organizacijam, občinam, učencem in varovancem oz. njihovim staršem.
Pečat is 2. odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.

2. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

1. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

1. člen
Zavod zastopa in prestavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

2. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi ravnatelj.

1. Območje zadovoljevanja vzgojnoizobraževalnih potreb – šolski okoliš

1. člen
Zavod je ustanovljen za zadovoljevanje vzgojnoizobraževalnih potreb za šolski okoliš, ki obsega območje:

OSNOVNA ŠOLA MARKOVCI:
Primestna četrt Markovci:
Borovci, Bukovci, Markovci, Nova vas pri Markovcih, Prvenci, Sobetinci, Stojnci, Strelci in Zabovci
III. DEJAVNOST ZAVODA

2. člen
Dejavnosti zavoda so:
· M/80.102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje
· O/92.511 Dejavnost knjižnic
· K/70.20 Oddajanje prostorov v najem

Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

1. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

2. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojnoizobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudba vzgojnoizobraževalnega dela in s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

3. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.


IV. ORGANI ZAVODA

1. člen
Organi zavoda so:
· sveta zavoda
· ravnatelj
· strokovni organi
· svet staršev

1. Svet zavoda

1. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
· 3 predstavniki ustanovitelja,
· 5 predstavnikov delavcev zavoda in
· 3 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev se voli:
· 4 predstavnike delavcev zavoda in
· 1 predstavnik izmed upravno administrativnih in tehničnih delavcev.

Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet izmed občanov posameznih naselij šolskega okoliša.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Za izvedbo volitev predstavnikov staršev se smiselno uporabljajo določbe tega odloka o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok oz. varovancev v zavodu.

1. člen
Svet zavoda:
· imenuje in razrešuje ravnatelja,
· sprejema program razvoja zavoda,
· sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
· odla o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
· obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
· odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
· odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
· odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
· sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
· določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
· predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
· daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in menja o posameznih vprašanjih,
· razpisuje volitve predstavnikov delavcev sveta zavoda,
· sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
· odloča o najemanju kreditov,
· imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
· odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in opravljanje drugih skupnih del,
· opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

1. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu delavcev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

2. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci z aktivno volilno pravico.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.

3. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov delavcev zavoda ter izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je bilo potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

4. člena
Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

5. člen

a) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico. Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

1. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev sveta zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona o sodelovanju delavcev v upravljanju podjetij.

1. Ravnatelj

1. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo zavoda in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitosti dela zavoda.
Imenovanje, obveznosti in pristojnosti ravnatelja določa zakon.


2a) Pomočnik ravnatelja

2. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Imenovanje, obveznosti in pristojnosti pomočnika ravnatelja določa zakon.

1. Strokovni organi

26. člen
Strokovni organi v zavodu so:
§ učiteljski zbor
§ oddelčni učiteljski zbor
§ razrednik
§ strokovni aktivi


1. člen
Pristojnosti učiteljskega zbora, oddelčnega učiteljskega zbora, razrednika in strokovnih aktivov so določene z zakonom.

1. Svet staršev

1. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Mandat članov sveta traja dve leti, z možnostjo ponovnega imenovanja. Prvi sklic staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:
· predlaga nadstandardne programe,
· daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
· daje mnenja o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
· razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
· obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
· voli predstavnike staršev v svet zavoda in
· opravlja druge naloge v skladu z zakonom.


IV. SVETOVALNA SLUŽBA

29. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojnoizobraževalnega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim Zavodom za zaposlovanje.


V. KNJIŽNICA

30. člen
¸Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko- dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojnoizobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.Učbeniški sklad vodi knjižničar.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.

31. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oz. se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.


VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

32. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
33. člen
Ustanovitelj v soglasju z ravnateljem zavoda in v skladu z zakonom s posebnim sklepom določi za katere dejavnosti se lahko uporabljajo prostori in naprave zavoda. V sklepu določi tudi pogoje in način uporabe prostorov in naprav.

34. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.

35. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada upravni odbor sprejme pravila.


VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

36. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.


VIII. NADZOR

37. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v 1. odstavku tega člena izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.

38. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.

39. člen
Ustanovitelj ima pravico opravljati v zavodu nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih daje zavodu za opravljanje dejavnosti.


IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

40. člen
Zavod ima lahko pravila zavoda, ki jih z dvotretjinsko večino članov sprejme svet zavoda.
Druge splošne akte sprejme svet zavoda ali ravnatelj v skladu z veljavnimi predpisi.


X. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

42. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov–osnovnih šol, št. 028-1/92-13 sprejet na 10. seji Skupščine občine Ptuj, dne 10.03. 1992 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/92-33).
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati tudi statut zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 05.10.1992 in potrjen s sklepom Skupščine občine Ormož in Ptuj, št. 028-25/92-8 z dne 16.02.1993 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 6/93-28).

43. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom.

44. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu z zakonom in s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.


45. člen
Zavod je devetletna šola takoj, ko so zato ustvarjeni pogoji.

46. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 028-2/96-50
Datum: 26.5.1997
Predsednik
Mestnega sveta Mestne občine Ptuj
Milan ČUČEK,s.r.