Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Nadaljevanje 28. izredne seje
(12. november 1998)

Sejo je vodil Miroslav Luci, podpredsednik zbora.
Seja se je pričela ob 10.10 uri.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Pričenjam nadaljevanje 28. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije.
Obveščen sem, da so zadržani in se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanci in poslanke: Rudolf Moge, Štefan Klinc, Ivan Kebrič, Vincencij Demšar, Bojan Kontič, Boris Sovič, Franc Pukšič za popoldanski del seje; Janez Mežan, Josip Bajc za popoldanski del seje; Franc Kangler, Darinka Mravljak, Peter Hrastelj, Branko Kelemina, Majda Kregelj-Zbačnik - od 17.00 ure dalje; Roman Jakič za pričetek seje, Branko Janc, Jože Lenič, Herman Tomažič, Jurij Malovrh za pričetek seje in Maria Pozsonec do 11.00 ure. Po moji evidenci je 19 opravičeno odsotnih. Priključila se nam je Darinka Mravljak, tako da lahko tudi njo črtamo kot odsotno.
Prosim, da ugotovimo prisotnost v dvorani. (50 poslank in poslancev.) Zbor je sklepčen in lahko odloča.
Na sejo so vabljeni tudi predstavniki vlade, ki jih lepo pozdravljam.
Današnje nadaljevanje 28. izredne seje bomo pričeli s prekinjeno obravnavo 6. točke dnevnega reda, to je predloga zakona o ohranjanju narave. Nato bomo šli na obravnavo prekinjene 4. točke, to je predloga zakona o pogojih za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah. Amandmaje in mnenje vlade ste prejeli v svoje pisarne.
Po zaključku 28. izredne seje bom odredil pol ure odmora, da se pripravimo za nadaljevanje 10. seje zbora. Pregled boste dobili na klop. V zvezi z 10. sejo zbora ste danes med sejo prejeli pregled nedokončanih zadev, kar boste dobili na klop in o tem bomo kasneje odločali.
Gospod Bajc ima proceduralni predlog. Kar se tiče seje, gospod Bajc, kajne?

JOSIP BAJC: Da. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Lep pozdrav vsem skupaj! Glede na to, da smo gradivo dobili za 4. točko dnevnega reda v poslanske pisarne, predlagam, da po zaključku 6. točke dnevnega reda dobimo 15 minut odmora in po njem nadaljujemo 4. točko dnevnega reda, da bomo imeli s sabo gradivo.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Mislim, da je to primerno. Gradivo je pa v pisarnah, tako da ga je treba pač pregledati in dobiti, potem bi bilo tako, da nadaljujemo z obravnavo 6. točke dnevnega reda, 15 minut odmora in nato nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda. Nihče nima nič proti temu, zato bi to kar osvojili. Vodje poslanske skupine bi pa opozoril. Spoštovani vodje poslanskih skupin, pri 4. točki bomo rabili dvotretjinsko večino in prosim vodje poslanskih skupin, da pri 4. točki to zagotovijo, sicer ne bomo mogli odločati.

Prehajamo torej na 6. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE PREDLOG ZAKONA O OHRANJANJU NARAVE. Razprave so končane in smo pri odločanju o stališčih in sklepih. Te sklepe in stališče predlaga matično delovno telo. Prešli bi kar na odločanje o prvem sklepu. Imate jih pred sabo, upam, da jih imate, ni treba brati. To so sklepi odbora. Med tem časom, da odprete, bi mogoče prvi sklep prebral. "Predlog zakona o ohranjanju narave, prva obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo." Prehajamo na odločanje o tem sklepu. Ugotavljamo prisotnost. (46 prisotnih.)
Kdo je za ta sklep, sklep pod številko 1? (35 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prvi sklep sprejet.
Sedaj že imate, upam, pred sabo drugi sklep. Začetek bi mogoče prebral: "Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteva naslednja stališča..." Ne bi jih bral, ker jih imate pred seboj. Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost. Ugotavljamo prisotnost. (45 prisotnih.) Ponovili bomo ugotavljanje prisotnosti in glasovanje. Ugotavljamo prisotnost. (47 prisotnih.)
Kdo je za stališča, podana pod točko 2? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da so stališča pod točko 2 sprejeta.
S tem zaključujemo to točko dnevnega reda.
Kot je bilo predlagano s strani poslanca Bajca, odrejam 15 minut odmora. Vodje poslanskih skupin prosim, da zagotovite potrebno sklepčnost. Če imajo vodje poslanskih skupin probleme z navzočnostjo, naj o tem obvestijo vodstvo državnega zbora.
Nadaljujemo ob 10.35 uri.

(Seja je bila prekinjena ob 10.19 uri in se je nadaljevala ob 10.39 uri.)

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Spoštovane kolegice poslanke, poslanci! Nadaljujemo s sejo.

Prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O POGOJIH ZA PRIDOBIVANJE LASTNINSKE PRAVICE TUJCEV NA NEPREMIČNINAH. Splošna razprava je končana. Prehajamo na obravnavo amandmajev. V skladu z zadnjo alineo 189. člena poslovnika zbor razpravlja in glasuje o vseh tistih členih skupaj, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? Kolega Battelli sprašuje, za kaj.
Zboru predlagam, da skladno z zadnjo alineo 189. člena poslovnika razpravlja in glasuje o vseh tistih členih skupaj, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Ali je dobro?
Kdo je za? (49 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da so vsi tisti členi skupaj, h katerim niso bili vloženi amandmaji, sprejeti.
Sedaj prehajamo k predlogu vloženih amandmajev. Imate jih na mizi. Imate pregled amandmajev z datumom 10.11.1998. Vsak trenutek pa bo še nov pregled, kjer bodo zavzeti tudi dodatni amandmaji.
Predno preidemo k 1. členu. Gospod Zagožen. Proceduralno? Proceduralno, gospod Zagožen.

DR. JOŽE ZAGOŽEN: Zaradi tega, ker poslanska skupina ni uspela preučiti amandmajev, ki smo jih dobili na klop, in zaradi tega, ker se želi posvetovati o vsebini teh amandmajev, zahtevam v imenu poslanske skupine zahtevam eno uro odmora.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Glede na predlog poslanca gospoda Zagožna in ker še nimamo vseh dodatnih amandmajev v enem pregledu, predlagam, da odobrimo uro odmora, da se poslanska skupina posvetuje o teh amandmajih.
S sejo nadaljujemo ob 11.45 uri. Pozivamo vse poslanske skupine, da se je takrat udeležijo, da bomo lahko izglasovali te amandmaje. Tudi vsa posvetovanja se naj opravijo v tem času. Hvala lepa.

(Seja je bila prekinjena ob 10.43 uri in se je nadaljevala ob 11.50 uri.)

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci. Nadaljujejo z 28. izredno sejo državnega zbora Republike Slovenije. Smo pri 4. točki - to je predlog zakona o pogojih za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah. Končali smo splošno razpravo. Smo pri pregledu in sprejemanju vloženih amandmajev. Imate jih na mizi pod datumsko številko 10.11.1998, čistopis bo kmalu na mizah. Tako bomo lahko pri naslednjih členih mogoče že odločali po tistem spisku. Preden preidemo na glasovanje, vas želim ponovno opozoriti, da bo na podlagi tretjega odstavka 1. člena ustavnega zakona o spremembi 68. člena ustave Republike Slovenije člen oziroma amandma in vsak vsebinski sklep v zvezi s tem zakonom sprejet, če bo zanj glasovalo dve tretjini vseh poslancev. To je najmanj 60 ali več poslancev. Najprej ugotavljamo prisotnost v dvorani! (59 prisotnih.)
Spoštovani kolegi poslanci, kolegice poslanke! Nimamo potrebnega kvoruma za odločanje o tem, zato bomo glasovanje ponovili. Ugotavljamo prisotnost! (59 prisotnih.) Ponovno preverjam prisotnost čez 10 minut. Vodje poslanskih skupin prosim, da zagotovijo primeren kvorum za sprejemanje teh amandmajev. Čez 10 minut ponovno ugotavljamo prisotnost. Torej smo ob 12.05 uri ponovno zbrani.

(Seja je bila prekinjena ob 11.54 uri in se je nadaljevala ob 12.05 uri.)

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Kolegice poslanke, kolegi poslanci, nadaljujemo z 28. izredno sejo državnega zbora.
Smo pri 4. točki, pri pregledu in razpravi o vloženih amandmajih. Najprej ugotovimo prisotnost v dvorani. (63 poslank in poslancev.) Zbor je sklepčen in lahko nadaljuje z delom.
Preden preidemo na amandmaje, dajem besedo še predstavniku poslanske skupine socialdemokratov, ki bo podal mnenje, izoblikovano v zahtevanem odmoru. Gospod Janez Janša, izvolite.

JANEZ JANŠA: Spoštovani gospod predsedujoči, kolegice in kolegi! Razpravljamo o pomembnem zakonu; o zakonu, ki je doslej delil mnenja in buril politične duhove tako v vladi kot v javnosti; o zakonu, ki je šest mesecev, po besedah podpredsednika vlade, ležal v predalih, preden je prišel v parlament, zdaj pa ga moramo sprejeti po hitrem postopku z dvotretjinsko večino glasov.
Amandmaje, ki smo jih dobili na mizo, lahko tako, površno pogledamo. Tudi v nekaterih temeljnih delih tega zakona, pri nekaterih ključnih členih je veliko pomislekov. Pomisleki ravno v zvezi z naravo tega zakona. Mi smo o tem razpravljali v odmoru, vložili smo tudi nekatere amandmaje, ki popravljajo ali pa izostrujejo osnovni namen tega zakona, ker drugače je brez teh amandmajev vprašanje, ali je to zaščitni zakon ali je zakon, ki liberalizira možnost nakupa nepremičnin za tujce - to je veliko vprašanje. To je eno.
Drugi razlog za to, da smo zahtevali odmor, je težava, s katero se državni zbor srečuje, ko gre za sklepčnost v teh dneh, pa tudi dejstvo, da dogovori, ki so bili sklenjeni ob začetku dela tega državnega zbora; dogovori, ki so omogočili konstituiranje tega zakonodajnega telesa, izvolitev delovnih teles in mednarodnih delegacij, od današnjega dne ne držijo več. Kajti vladna večina je na seji KVIAZ-a izglasovala, da še ena mednarodna delegacija namesto socialdemokratski stranki, kot je bil dogovor, pripada liberalni demokraciji - in zdaj se je vse to nakopičilo. Mi se sprašujemo, kakšen je namen tega, da nekdo v času, ko se predlaga, da naj bi stranke zaradi zamude pri vstopanju v Evropo dosegle nek nov dogovor, da se v tem istem času kršijo stari dogovori - kakšen smisel ima to? Očitno nekomu ni v interesu, da bi se karkoli dogovorili, tudi glede zakonodaje, o kateri zdaj govorimo, in se bo šlo samo na glasovanje. Če se gre samo na glasovanje v državnem zboru, potem glasujte! V nobenem parlamentu stvari ne morejo potekati samo tako, da se o vsem glasuje. Če mislite, da se tukaj da, potem to naredite. Ko gre za dvotretjinsko večino - enkrat smo vam pomagali, ko je šlo za spremembo ustave, to je bil edini korak v zadnjem času, ko ste potrebovali tudi opozicijo - zdaj naprej, če ste se odločili, da ti dogovori ne veljajo več, boste glasovali sami o sklepčnosti, o dvotretjinski večini in o vsem ostalem. Tako da mi predlagamo, da se sestane kolegij predsednika državnega zbora - če boste predsednika državnega zbora sploh našli, ker ga že dve uri menda ni moč dobiti - in da razpravlja o tem, kako se bo naprej delalo v tem parlamentu, potem ko je največja vladna stranka in največja parlamentarna stranka prekršila dogovor, ki je za silo držal po prvih dveh letih tega mandata.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa za obrazložitev o posvetovanju v poslanski skupini. Za zadevo, ki je predlagana, bomo zagotovo, poskušali najti kontakt s predsednikom državnega zbora in mu predstaviti zadevo, ki je predlagana. Upam, da bomo s tem uspeli.
Sedaj smo pa pri pregledu vloženih amandmajev, izgleda, da je bil primeren kvorum, da lahko gremo na obravnavo, torej na drugo obravnavo in tako na razpravo k 1. členu predloga zakona o pogojih za preoblikovanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah.
Prehajamo k 1. členu, razprava o 1. členu in amandmaju. Tu sta dva amandma, prvi je amandma poslanske skupine socialdemokratske stranke, drugi je amandma odbora za notranjo politiko in pravosodje. Odpiram razpravo. Proceduralno, gospod Špiletič.

BOGOMIR ŠPILETIČ: Hvala za besedo. Ko smo to točko dnevnega reda predvčerajšnjim prekinili, je bil razlog te prekinitve, da poslanci pravočasno dobijo oziroma dobimo tudi amandmaje vlade, da jih lahko preučimo in da bomo danes o tem odločali.
Zanimivo, da smo mi tega istega dne tudi vložili tri amandmaje, pa vlada, kljub temu da so bili pravočasno vloženi, do teh amandmajev sploh ni zavzela stališča, vsaj iz tega materiala to ni videti, ki smo ga doslej poslanci dobili na klop. Zato predlagam oziroma prosim, da ob vsakem amandmaju, tako tistem, ki smo ga vložili v naši poslanski skupini, kot tudi v vseh drugih primerih, ko mnenja vlade v gradivih, ki so pred nami, ni jasno izraženo, da predstavniki vlade podrobno obrazložijo stališče vlade do posameznega amandmaja.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa, kolega Špiletič. Torej odpiram razpravo k 1. členu in dveh amandmajih, prvi poslanske skupine socialdemokratov in drugi odbora za notranjo politiko in pravosodje. Razprava je odprta. Prvi amandma je amandma socialdemokratske stranke. Želi dati vlada svoje mnenje? Prosim predstavnika vlade. Gospa Nives Marinšek, državna sekretarka ministrstva za pravosodje.

NIVES MARINŠEK: Uvodoma bi rada povedala, da vlada ni na svoji seji danes obravnavala in sprejela posebnega mnenja na te amandmaje, zato bom pač govorila kot predstavnica vlade in izrazila strokovno stališče.
Vlada tega amandmaja ne podpira. Predlaga, naj se ohrani prvotno besedilo. V tem prvem odstavku 1. člena se razmejuje, da zakon velja za tiste tujce, za katere z mednarodno pogodbo pogoji niso drugače določeni. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa predstavnici vlade. Gospod Boris Sovič.

BORIS SOVIČ: Hvala lepa. Cenjene dame, spoštovani. Rad bi dal proceduralni predlog, če lahko. Priča smo sprejemanju enega od ključnih zakonov, ki bo v veliki meri vplival na razmere, ki bodo v državi potem, ko bo Republika Slovenija postala najprej pridružena članica in kasneje tudi - predpostavljamo - polnopravna članica.
Mislim, da je s tega vidika neodgovorno, da pri takem zakonu, ki ima tak pomen, ne dobimo stališča vlade. Najmanj, kar bi človek pričakoval, je, da bo vlada Republike Slovenije do te mere operativna, da bo v stanju oblikovati stališča k predlogom, ki jih državni zbor pri tako pomembnem zakonu obravnava. Pustimo vnemar dejstvo, da tudi državni zbor danes zaseda s precejšnjimi težavami. Dejstvo, ki je meni popolnoma nerazumljivo, da predsednik državnega zbora ne čuti potrebo, da je pri taki točki dnevnega reda in pri taki seji prisoten. Vendar gre za tako večino, kot bi morala biti. Ne oziraje se na to, vlada Republike Slovenije se vendarle mora opredeliti do stvari. Sam zelo cenim strokovno mnenje posameznih strokovnjakov iz vlade, vendar brez mnenja vlade se preprosto to ne da obravnavati. Zato predlagam, da preprosto to mnenje od vlade pridobimo. Hvala.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Slišali smo proceduralni predlog, da dobimo prej mnenje vlade in tudi stališče s sklepom. Na podlagi 204. člena, drugega odstavka dajem ta predlog na glasovanje. Torej zahtevek, da vlada poda svoje mnenje k stališčem, sklepom in amandmajem. Predlog gospoda Soviča dajem na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (63 prisotnih.)
Kdo je za ta predlog? (29 poslancev.) Je kdo proti? (23 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog gospoda Soviča sprejet.
Pred nadaljevanjem seje moramo pridobiti mnenje vlade, ki ga nimamo. Imate proceduralno? Rešitev imamo tudi mi tukaj, ampak, da vidimo predlog poslanca gospoda Pahorja.

BORUT PAHOR: Naš predlog je, da vlada pove, kdaj je sposobna svoje mnenje predložiti državnemu zboru, da bi lahko odločal.
Vsi naši kolegi iz vseh poslanskih skupin imajo v teh dneh tudi neke druge obveznosti, ki so povsem razumljive. Glede tega ne gre licitirati, kdo je bolj odgovoren in kdo ne. Mislim, da vsi podpiramo ta zakon in bi bilo za to primerno izvedeti stališče vlade, kdaj ga lahko s svojimi mnenji dokončno predloži v sprejem zato, da bi se tukaj zbrala kvalificirana večina in podprla ta zakon, ki ga, kot rečeno, če prav razumem, podpirajo vse poslanske skupine. Ali lahko dobimo to mnenje vlade?

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa. Mislim, da to mnenje po predhodnem glasovanju ni potrebno. Glede na to, kar smo odločili, na izglasovani sklep, prekinjam to točko dnevnega reda.
S tem prekinjam tudi 28. izredno sejo državnega zbora. Ker ni izgledov, da bi popoldne lahko imeli - po podatkih, ki jih imamo - kvorum za nadaljevanje te seje, bomo popoldne nadaljevali z 10. redno sejo državnega zbora. O nadaljevanju te seje pa bomo, kot je bilo rečeno, čimprej obvestili vodje poslanskih skupin; verjetno bo vmes še kolegij predsednika državnega zbora.
Predlog dnevnega reda za nadaljevanje 10. seje državnega zbora imate na klopi. Ne vem, ali je potrebno, da bi ga bral, ker ga imate na klopeh. Ampak vseeno, da bomo vsaj vedeli, s čim bomo začeli. Začeli bomo s 6. točko dnevnega reda, to so volitve in imenovanja. Nato bomo nadaljevali z 41. točko in potem dalje po predloženem dnevnem redu.
S sejo bomo pričeli ob 14.30 uri.

(SEJA JE BILA PREKINJENA DNE 12.11.1998 OB 12.19 URI.)

Zadnja sprememba: 11/13/1998
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej