Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Nadaljevanje 22. izredne seje
(15. maj 1998)

Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik zbora.
Seja se je pričela ob 10.09 uri.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kolegice in kolegi! Pričenjam nadaljevanje 22. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije.
Obveščen sem, da so zadržani in se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Branko Janc, Jakob Presečnik, Jurij Malovrh, Polonca Dobrajc, Jelko Kacin, dr. Ciril Ribičič, Feri Horvat, Miroslav Mozetič, do 11.00 ure Mirko Zamernik, Rudolf Petan, Boris Sovič, Eda Okretič-Salmič, (Peter Hrastelj je med nami, Josip Bajc je med nami), Tone Anderlič, Roman Jakič, Miran Jerič, Rudolf Moge, Geza Džuban, Jože Lenič za pričetek seje, Mirko Kaplja za pričetek seje, Rafael Kužnik, Zmago Jelinčič in Janez Kramberger.
Prosim, da ugotovimo navzočnost v dvorani. Ugotavljamo prisotnost! 34 poslank in poslancev. Še enkrat ugotavljamo prisotnost. Ugotovimo prisotnost, kolegice in kolegi! 38 poslank in poslancev. Med nami je sicer več kot 38 poslank in poslancev.
Naslednje ugotavljanje sklepčnosti bo čez deset minut, ob 10.22 uri.

(Seja je bila prekinjena ob 10.12 uri in se je nadaljevala ob 10.23 uri.)

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Nadaljujemo sejo. Tretjič ugotavljamo prisotnost! Ugotovimo prisotnost! Kolegice in kolegi! Preden bomo ugotovili prisotnost, tudi pozdravljam angleške predstavnike parlamenta, člane interparlamentarne unije. Lepo jih pozdravljam v državnem zboru Republike Slovenije. (Aplavz.) Torej tretjič ugotavljamo prisotnost po 15 minutah. Ugotovimo prisotnost! (60 prisotnih.) Državni zbor je sklepčen in lahko odloča. Na sejo sem vabil tudi predstavnike vlade Republike Slovenije in jih lepo pozdravljam.

Za današnje nadaljevanje 22. izredne seje nam je preostala prekinjena obravnava 1. TOČKE DNEVNEGA REDA - PREDLOG ODLOKA O RAZPISU REFERENDUMA IN DOLOČITVI REFERENDUMSKIH OBMOČIJ ZA USTANOVITEV OBČIN TER ZA DOLOČITEV OZIROMA SPREMEMBO NJIHOVIH OBMOČIJ IN RAZPISU REFERENDUMA ZA SPREMEMBO SEDEŽA OBČINE. Vsi imate na klopi v skladu s včerajšnjim sklepom državnega zbora pregled amandmajev k predlogu odloka o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij in razpisu referenduma za spremembo sedeža občine, enofazni postopek. Predlagam, da se lotimo odločanja. Predlagam tudi, da če oceni po potrebi, da se v razpravo k posameznim amandmajem oziroma točki vključi predstavnik vlade ali predstavnik sekretariata in seveda poslanke in poslanci.
K 1. točki - določitev referendumskih območij za ustanovitev občin z izločitvijo dela občin v novo občino je k 3. točki predlagan amandma kot nov tekst: Bela cerkev, Dolenje-Kronovo, Draga, Družinska vas, Gradenje, Hrib, Sela, Strelac in Vinji vrh. Predlagatelj tega amandmaja je komisija za lokalno samoupravo. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo podpira ta amandma? (45 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je ta amandma sprejet.
Za novo 11.a točko, amandma na amandma. Nanaša se na točko 1 Brežice, 1.1. Čatež ob Savi in glasi: "Za naseljem Kraška vas se doda ime naselja Krška vas in nadaljuje z naselji Laze itd." Predlagatelj je Jože Avšič, matično delovno telo ne podpira. To je amandma na amandma poslanske skupine SKD. Ugotovimo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo podpira ta amandma na amandma? (18 poslancev.) Je kdo proti? (32 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma na amandma ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem amandma, ki ga predlaga poslanska skupina SKD, Čatež ob Savi in potem so našteta naslednja naselja, ker jih je zelo veliko, dovolite, da jih ne preberem. Ugotovimo prisotnost! (60 prisotnih.)
Kdo podpira ta amandma? (18 poslancev.) Je kdo proti? (32 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Amandma pod točko 3, predlagatelj je poslanska skupina Socialdemokratske stranke. Predlog za ustanovitev občine Čatež ob Savi, z izločitvijo dela občine Brežice. Opomba: Komisija se do predloga amandmaja na podlagi mnenja sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, da amandma ni pravilno vložen, glede navajanja naselij in sedeža občin, ni opredeljevala. O amandmaju državni zbor ne bo odločal.
Prehajamo na novo 11.b točko. Prvi amandma: "Dobova - nova občina obsega naselja..." in so našteta. Predlagatelj amandmaja je poslanska skupina SKD. Matično delovno telo tega amandmaja ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo podpira amandma pod točko 1? (16 poslancev.) Je kdo proti? (31 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma pod točko 1 ni sprejet.
Amandma pod točko 2: Predlog za ustanovitev občine Dobova z izločitvijo dela občine Brežice - amandma ni bil pravilno vložen, zato se državni zbor do njega ne bo opredeljeval.
Za novo 11.c točko - amandma pod točko 1: Celje, Teharje. Predlagatelj je poslanska skupina SKD, matično delovno telo amandmaja ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za prvi amandma za novo 11.c točko? (16 poslancev.) Je kdo proti? (33 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Prehajamo k amandmaju za novo 11.č točko. Pod točko 1: Destrnik, Trnovska vas. Predlagatelj je poslanska skupina SKD. Matično delovno telo amandmaja ne podpira. Prosim, gospod Pukšič ima besedo.

FRANC PUKŠIČ: Hvala lepa za besedo. To je eden izmed amandmajev, zato ker je vodstvo krajevne skupnosti Trnovska vas dalo en dan prepozno oziroma za tistim, ko je ustavno sodišče že odločalo. Vodstvo krajevne skupnosti Sv. Andraž v Slovenskih goricah je dalo en dan prej - in sedaj bo državni zbor naredil razliko. Zato, ker pač vodstvo krajevne skupnosti, ki je bilo predlagatelj za ustanovitev treh referendumskih območij, tega ni naredilo, se mu bo za štiri leta onemogočilo, če bo glasovalni stroj državnega zbora glasoval tako, kot je dosedaj vseskozi glasoval. Če je to korektno, boste pokazali z glasovanjem. Povem vam pa, da je zopet to arbitrarno - to, kar je povedalo tudi ustavno sodišče. Ampak izgleda, da bo potrebno zopet počakati, da bo ustavno sodišče povedalo svoje.
Lahko pa je, seveda, tudi nasmejati se takšnim zadevam, ker seveda za gospode poslanke in poslance to za sabo ne potegne nobene odgovornosti. Torej, ne moremo govoriti o nobeni materialni odgovornosti, o moralni pa toliko težje, ker je morale zelo malo. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim za mir v dvorani!

FRANC PUKŠIČ: Da je morale res zelo malo ali pa je skoraj ni, se izkazuje prav z glasovanjem, ki se v tem državnem zboru dogaja. Jaz sem predlagal že včeraj v razpravi, da bi bilo korektno vsaj to, da se dobi seznam na odboru za lokalno samoupravo od ustavnega sodišča za vse tiste, ki so vložili tudi ustavni spor, in za katere obstaja dokumentacija, torej za vsa tista referendumska območja, za katere vlada ni dala podpore. Ampak za vsa ta imamo torej dokumentacijo, imamo elaborate, imamo vse narejeno in vlada je včeraj, minister za lokalno samoupravo je bil pripravljen torej v tehničnem smislu dopolniti, pomagati, skratka dati določena pojasnila, če karkoli ne bi bilo jasno. Računam, da boste začeli razmišljati v tej smeri in seveda ta amandma, ki je sedaj na glasovanju, tudi podprli. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Pukšič. Razpravo smo včeraj zelo obširno že opravili, zato bi apeliral na poslanke in poslance, da so v bistvu vaše razprave bolj v smislu obrazložitve glasu. Gospa Zbačnikova želi besedo.

MAJDA ANA KREGELJ-ZBAČNIK: Lep pozdrav! Glasovala bom za in sicer zaradi tega, ker že zadnjič sem razložila oziroma prosila, da je potrebno spoštovati demokratične odločitve ljudi in tudi ta odločitev, načelo lokalne samouprave je uvrščena med temeljne določbe ustave ter je natančno opredeljena v posebnem poglavju o lokalni in posebni samoupravi. Pravica do lokalne samouprave je neizbežen nasledek spoštovanja temeljnega ustavnega zagotovila lokalne samouprave. Pa tudi evropska listina lokalne samouprave navaja, da so lokalne oblasti eden od glavnih temeljev vsake demokratične vladavine, da je pravica državljanov, da sodelujejo pri upravljanju javnih zahtev ena od demokratičnih načel, ki so skupne vsem državam članic evropskega sveta, in da se ta pravica najbolj izraža na lokalni ravni. Zato bom podprla. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospa Zbačnikova. Prehajamo na odločanje. Odločamo o amandmaju za novo 11.č točko pod točko 1. Ugotovimo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (19 poslancev.) Je kdo proti? (28 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma za novo 11.č točko pod točko 1 ni bil sprejet.
Amandma pod točko 2, o njem državni zbor ne bo odločal.
Za novo 11.d točko je poslanska skupina SKD predlagala amandma Desternik. Matično delovno telo ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (58 prisotnih.) Obrazložitev glasu, gospod Pukšič.

FRANC PUKŠIČ: Hvala lepa. Torej kar sem rekel, se je potrdilo.
Iz odločbe ustavnega sodišča iz 17.4.1998 na šesti strani piše: "Vendar pa državni zbor pri uporabi kriterijev, ki si jih sam postavil, ne sme ravnati arbitrarno. Tako, da bi pri ustanavljanju občin različno obravnaval enake objektivne situacije ter da bi po drugi strani enako obravnaval različne dejanske stanove. Državni zbor bi moral ravnati dosledno in enako obravnavati zahteve prebivalcev vseh območij, da na svojem območju oblikujejo samostojno občino. Ta ugotovitev velja zlasti za zahteve po ustanovitvi samostojnih občin na območjih" in tako dalje, našteva in na koncu še piše: "Še posebej, če so prebivalci na referendumu izrazili večinsko voljo za ustanovitev samostojne občine".
Leta 1994 so prebivalci na referendumu Desternika, Trnovske vasi in Vitomarc izrazili voljo prek 80%, ki jih je bilo na volišču, na volišču pa jih je bilo prek 70% volilnih upravičencev, so se izrazili za samostojno občino.
Vi gospodje poslanci zopet teptate to njihovo pravico. Kar dajte! Kar dajte! Verjamem, da dolgo tega več ne boste mogli delati.
Za ta amandma bom glasoval za.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Pukšiču. Ponovno ugotavljamo prisotnost! (57 prisotnih.) Glasujemo o amandmaju pod 1. točko za 11.d točko.
Kdo je za? (19 poslancev.) Je kdo proti? (27 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma za novo 11.d točko ni bil sprejet.
Za novo 11.e točko, amandma Dobrova, Horjul, Polhov Gradec, Šentjošt. Predlagatelj poslanska skupina SKD. Ugotavljamo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo podpira ta amandma? (18 poslancev.) Je kdo proti? (27 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma za novo 11.e točko ni bil sprejet.
Za novo 11.f točko, kot terensko območje se določi del občine Idrija, ki naj bi se izločil iz občine Idrija v novo občino Idrija in obsega naslednja območja naselij Čekovnik, Idrijska Bela, Vojsko. Gospod Bevk prosim. Se opravičujem. Predlagatelj gospod Samo Bevk, matično delovno telo ne podpira.
Gospod Bevk je včeraj v ustni razpravi tudi amandma popravil in pri vprašanju, to vprašanje se glasi: "Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Idrija v novo občino z imenom Idrija in sedežem v Idriji". Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo podpira ta amandma? (15 poslancev.) Je kdo proti? (28 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Za novo 11.g točko - Idrija, Sp. Idrija. Predlagatelj je poslanska skupina SKD, matično delovno telo ne podpira. Povsem identičen amandma - predlagatelj Davorin Terčon. Ugotovimo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo podpira amandma za novo 11.g točko? (19 poslancev.) Je kdo proti? (30 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet. Ker je drugi amandma povsem identičen, je s tem brezpredmeten.
Za novo 11.h točko - Ig, Iška vas. Predlagatelj je poslanska skupina SKD, matično delovno telo ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo podpira ta amandma? (14 poslancev.) Je kdo proti? (31 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Za novo 11.i točko - Ilirska Bistrica, Podgrad. Poslanska skupina SKD je predlagatelj. Matično delovno telo ga ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo podpira ta amandma? (18 poslancev.) Je kdo proti? (30 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Za novo 11.j točko - Kočevje, Kočevska Reka. Predlagatelj je poslanska skupina SKD. Matično delovno telo ga ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo podpira ta amandma? (18 poslancev.) Je kdo proti? (28 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet. O amandmaju pod točko 2 ne bomo glasovali.
Za novo 11.k točko - Kranj, Kokrica-Predoslje. Predlagatelj je poslanska skupina SKD. Identičen amandma je vložila tudi poslanska skupina Socialdemokratov.
Prosim, gospod Božič ima besedo.

IVAN BOŽIČ: Hvala lepa. Obrazložitev glasu. Podprl bom, normalno, ker smo vložili predlog za referendumsko območje Kokrica-Predoslje. Ampak današnje glasovanje - to, kar je prej gospod Pukšič rekel - me spominja malo na neko aukcijo, na neko prodajo nepremičnin v Angliji, kjer nekdo licitira oziroma prodaja, pa nihče noče kupiti. Ali je to res mogoče, da ni nihče za te predloge? In ko bo ustavno sodišče, tako kot nam je zadnjič odgovorilo, da nismo prav glasovali - kaj bomo pa potem rekli? Predoslje-Kokrica imajo prek 8.000 prebivalcev! Mi pa jim ne damo možnosti, da bi se izjasnili, ali hočejo imeti svojo občino ali ne. Malo čudno!

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Božič.
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 1 za novo 11.k točko? (19 poslancev.) Je kdo proti? (23 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Amandma pod 2. točko je identičen in s tem brezpredmeten.
Za novo 11.l točko Kranjska Gora - Rateče - Planica je predlagatelj poslanska skupina SKD. Matično delovno telo ne podpira. Ugotavljamo prisotnost! Svoj glas bo obrazložila gospa Darja Lavtižar-Bebler.

DARJA LAVTIŽAR-BEBLER: Hvala lepa besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Kot veste, jaz prihajam ravno iz tega dela Slovenije iz sedanje občine Kranjska Gora. Glasovala bom proti temu predlogu zaradi tega, ker sem bila na več pogovorih s krajani Rateč in so mi rekli, da ne vztrajajo več pri svoji občini. Da so se res na poprejšnjem referendumu zanjo opredelili, vendar pa so si zdaj, tako pravijo, večina premislila in da so v okviru občine Kranjska Gora zadovoljni, zlasti tudi zaradi tega, ker njihova krajevna skupnost ima dovolj svojih pooblastil in pristojnosti, da lahko uspešno zastopa interese krajanov. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospa Beblerjeva. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo podpira amandma za novo 11.l točko? (16 poslancev.) Kdo mu nasprotuje? (32 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Za novo 11.m točko Krško - Senovo, ožje območje, je predlagatelj poslanska skupina SKD. Ugotavljamo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo podpira amandma za novo 11.m točko pod točko 1? (19 poslancev.) Kdo mu nasprotuje? (29 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
O amandmaju pod točko 2 državni zbor ne bo odločal.
Za novo 11.n točko je predlog za ustanovitev občine Senovo, širše območje, z izločitvijo dela občine Krško. Na podlagi mnenja sekretariata za zakonodajo državni zbor o tem amandmaju ne bo odločal.
Za novo 11.o točko poslanska skupina SKD predlaga amandma za Moravske Toplice - Bugojina. Matično delovno telo tega amandmaja ne podpira. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za amandma, za novo 11.o točko? (17 poslancev.) Je kdo proti? (24 poslancev.)
Ugotavljam, da ta amandma ni bil sprejet.
Za novo 11.p točko, amandma Nova Gorica - Branik, predlog poslanske skupine SKD. Ugotavljamo prisotnost! (56 poslancev.)
Kdo podpira ta amandma? (15 poslancev.) Kdo mu nasprotuje? (28 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil potrjen.
11.r točka Novo mesto - Hinje, predlagatelj poslanska skupina SKD. Opomba je tukaj nepravilno zapisana in ne velja. Matično delovno telo pa tega amandmaja ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (15 poslancev.) Je kdo proti? (30 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Za novo 11.s točko, amandma je bil nepravilno vložen, o njem ne bomo odločali.
Nova 11.š točka, poslanska skupina SKD, Ormož. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo podpira ta amandma? (15 poslancev.) Je kdo proti? (36 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Za novo 11.t točko, središče ob Dravi. Ta amandma ni bil pravilno vložen.
Za 11.u točko, amandma pod točko 1, Poljčane-Studenice. Poslanska skupina SKD je predlagatelj, matično delovno telo ne podpira.
Pod točko 2 je Štefan Klinc vložil amandma na nepravilen način in ga ne bomo obravnavali. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 1 za novo 11.u točko? (21 poslancev.) Je kdo proti? (31 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Za novo 11.v točko je poslanska skupina SKD predlagala amandma Makole. Matično delovno telo ga ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (15 poslancev.) Je kdo proti? (26 poslancev.)
Ugotavljam, da ta amandma ni bil potrjen.
Pod točko 2 je poslanska skupina Socialdemokratske stranke predlagala podoben amandma, ki pa ni bil pravilno vložen.
Za novo 11.z točko je poslanska skupina SKD vložila sicer amandma, ampak na podlagi mnenja sekretariata o njej ne bomo odločali.
Za novo 11.ž točko, poslanska skupina SKD, Šentjur pri Celju-Ponikva. Matično delovno telo ne podpira. Ugotovimo pristnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (14 poslancev.) Je kdo proti? (28 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Za novo 11.aa točko, Trebnje-Mokronog, poslanska skupina SKD, matično delovno telo ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (16 poslancev.) Je kdo proti? (26 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Za novo 11.ab točko, Šentrupert. Poslanska skupina SKD, matično delovno telo ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo podpira ta amandma? (17 poslancev.) Je kdo proti? (25 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Za novo 11.ac točko, Videm-Leskovec. Poslanska skupina SKD, matično delovno telo ne podpira. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo podpira ta amandma? (16 poslancev.) Je kdo proti? (30 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Za novo 11.ač točko Vipava-Podnanos. Poslanska skupina SKD ga predlaga, matično delovno telo ne podpira. Podoben amandma je vložila tudi poslanska skupina Socialdemokratov o njem ne bomo odločali. Ugotavljamo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo podpira amandma za novo 11.ač točko, kot točko 1.? (19 poslancev.) Je kdo proti? (29 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni potrjen.
Za novo 11.ad točko. Predlog za ustanovitev občine Hoče-Pohorje, z izločitvijo dela občine Maribor. Na podlagi opombe sekretariata za zakonodajo državni zbor o tem ne bo odločal.
Za novo 11.ae točko. Predlog za ustanovitev občine Slivnica za izločitev dela občine Maribor - tudi ta amandma ima tako usodo in o njem ne bomo odločali.
Za novo 11.af točko je Franci Rokavec predlagal amandma, da se določi kot referendumsko območje del občine Litija, ki naj se izloči iz občine Litija v novo občino Jevnica- Kresnice. Matično delovno telo ne podpira. Ugotavljamo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod 1. točko za novo 11.af točko? (20 poslancev.) Je kdo proti? (29 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma pod 1. točko ni bil potrjen.
O amandmaju pod 2. točko ne bomo odločali.
Za novo 11.ag točko. Predlog za ustanovitev občine Šmartno z izločitvijo dela občine Litija. Tukaj velja omeniti opombo. Da je na referendumskem območju dela občine Litija, ki naj bi se izločil iz občine Litija v novo občino Šmartno pri Litiji, je že bil izveden referendum pred enim mesecem, 19. aprila. Na tej podlagi se komisija za lokalno samoupravo do tega amandmaja ni opredelila. Ugotavljamo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo podpira amandma za novo 11.ag točko? (15 poslancev.) Je kdo proti? (33 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Za novo 11.ah točko. Franci Rokavec predlaga, da se določi del občine Litija, ki naj se izloči iz občine Litija v novo občino Dole. Ugotavljamo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo podpira ta amandma? (20 poslancev.) Je kdo proti? (32 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Pod 2. točko o amandmaju ne bomo odločali.
Za novo 11.ai točko. Predlog za ustanovitev občine Litija z izločitvijo dela občine Litija ožje območje. Na podlagi mnenja sekretarita o tem amandmaju ne bomo odločali.
Za 11.aj točko - Štefan Klinc predlaga amandma, da se kot referendumsko območje določi del občine Račje-Fram, ki naj bi se izločil iz občine Račje-Fram v novo občino Fram. Matično delovno telo tega predloga ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo podpira ta amandma? (20 poslancev.) Je kdo proti? (30 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Za novo 11.ak točko - Ivan Božič predlaga, da se k predlogu odloka doda referendumsko območje za občino Prevalje, ki zajema naselje Dobja vas-del in naslednje hišne številke... Opomba: Na referendumskem območju dela občine Ravne-Prevalje, ki naj bi se izločil iz občine Ravne-Prevalje v novo občino Prevalje, je že bil izveden referendum dne 19. aprila letos. Na podlagi mnenja Vlade Republike Slovenije, da je možno vsebino predlaganega amandmaja urediti z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, na podlagi sklepa občinskega sveta, ki ga je že sprejel, se komisija ni opredeljevala do navedenega amandmaja.
Ali vztrajate na amandmaju? (Umik.) Gospod Božič amandma umika. Hvala lepa.
Za novo II.a točko - določitev referendumskih območij za ustanovitev občin z razdelitvijo občine Žalec na nove občine - je poslanska skupina Socialdemokratske stranke vložila amandma. Na podlagi opombe sekretariata pa o tem amandmaju državni zbor ne bo odločal.
Pod točko 2 pa je poslanska skupina SKD vložila amandma - Žalec, Griže, Vransko. Opomba: Referendum za razdelitev občine Žalec na pet novih občin, Braslovče-Prebold, Vransko-Tabor, Žalec-Polzela, je bil izveden 19. aprila letos. Ugotovimo prisotnost! (60 prisotnih.)
Kdo podpira amandma pod točko 2 za določitev referendumskih območij za ustanovitev občin z razdelitvijo občine Žalec na nove občine? (17 poslancev.) Je kdo proti? (32 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Za novo III.a točko - določitev referendumskih območij za ustanovitev občin z razdelitvijo občine Litija na pet novih občin: Litija-Dole, Jevnica-Kresnice, GEOSS-Prevače. Predlagatelj je poslanska skupina SKD, matično delovno telo ga ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo podpira ta amandma? (19 poslancev.) Je kdo proti? (28 poslancev.)
Ugotavljam, da ta amandma ni sprejet.
Za novo III.a točko - določitev referendumskega območja za izločitev dela občine in njegovo priključitev sosednji občini. Amandma predlaga poslanska skupina SKD. Predlog za izločitev naselja Velika vas iz občine Moravče ter priključitev k sosednji občini Dol pri Ljubljani. Matično delovno telo amandmaja ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo podpira ta amandma? (15 poslancev.) Je kdo proti? (31 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Za novo III.b točko - predlog za izločitev naselja Erzelj iz občine Vipava in priključitev k občini Ajdovščina. Predlagatelj je poslanska skupina SKD, matično delovno telo ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (22 poslancev.) Je kdo proti? (27 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Za novo III.c točko - predlog za izločitev naselja Veliki Cernik iz občine Sevnica in priključitev k sosednji občini Trebnje. Predlagatelj je poslanska skupina Socialdemokratov, matično delovno telo pa amandmaja ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo podpira ta amandma? (15 poslancev.) Je kdo proti? (27 poslancev.)
Ugotavljam, da ta amandma ni bil sprejet.
Za novo III.č točko, amandma, določitev referendumskega območja za določitev dela občine in njegove priključitve sosednji občini predlaga Jože Avšič, da se določena naselja izločijo iz občine Škocijan in priključijo občini Sevnica. Matično delovno telo ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo podpira ta amandma? (24 poslancev.) Je kdo proti? (31 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Za novo III.d točko se kot referendumski območji določita del občine Škocijan, ki se priključi sosednji občini Sevnica. Predlagatelj magister Franc Žnidaršič je amandma umaknil.
Spoštovane kolegice in kolegi! Glasovali smo o vseh vloženih amandmajih. Na glasovanje dajem odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij in razpisu referenduma za spremembo sedeža občine v celoti. Gospod Juri ima besedo. Obrazložil bo svoj glas.

AURELIO JURI: Proceduralno imam. Mi smo prvoten odlok glasovali seveda po posameznih predlogih. Ne vem, ali je sedaj utemeljena, utemeljen predlog, da se pa v paketu in v celoti glasuje ne glede na to, da nas je seveda v ta odlok prisilila sodba Ustavnega sodišča. Mislim, da bi morali po enaki proceduri ravnati tudi tokrat. Naj še temu dodam, seveda naša poslanska skupina, kot veste, nasprotuje ustanavljanju novih občin na tak način, ne nasprotuje pa tistim referendumom, ko gre za premeščanje določenih območij iz ene v drugo občino, kajti pri tem se nove občine ne ustanavljajo. In mislim, da bi morali to in ta različen pristop tudi na ločeno glasovanje po predlogih omogočiti. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Juri je pravilno ugotovil, da smo pri zadnjem odločanju o odloku glasovali po posameznih delih odloka. To bomo storili tudi danes.
Po delih odloka, kot so predlagani, za določitev referendumskih območjih za ustanovitev občin. Mi smo glasovali o amandmajih k posameznim točkam.
Sprejet je bil samo amandma k I., komisije. Drugih amandmajev ni bilo.
Se opravičujem. Imate pred seboj odlok? Na glasovanje dajem predlog, da se pod 1. točko, da se kot referendumsko območje določi del občine Desternik-Trnovska vas, ki naj bi se izločil iz občin Desternik-Trnovska vas v novo občino Sveti Andraž v Slovenskih Goricah.
Ne bom bral vseh posameznih referendumskih območij. Torej v celoti, če pogledate v odloku od pod I. 1-11. Na glasovanje dajem ta del odloka. Ugotavljamo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za določitev referendumskih območij za ustanovitev občin za izločitev dela občino pod I.? (37 poslancev.) Je kdo proti? (10 poslancev.)
Ugotavljam, da je del odloka sprejet.
Na strani 4, dajem na glasovanje pod II. Določitev referendumskih območij za ustanovitev občin z razdelitvijo občine Lenart na sedem novih občin. Od 1-7. Ugotavljamo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za? (38 poslancev.) Je kdo proti? (13 poslancev.)
Ugotavljam, da je ta del odloka sprejet.
Na glasovanje dajem pod III. Določitev območja za izločitev dela občine in njegovo priključitev k sosednji občini. To je samo a in p. Ugotavljamo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (14 poslancev.)
Ugotavljam, da je sprejeto.
IV - sprememba sedeža občine - en sam predlog na območju Desternik-Trnovska vas. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (4 poslanci.)
Ugotavljam, da je sprejeto.
Sedaj je potrebno, da državni zbor zglasuje še nekaj tehničnih sklepov.
V - glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo 21. junija 1998. Ugotavljamo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet, del odloka je sprejet.
VI - za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje 21. maj 1998. Ugotavljamo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? (4 poslanci.)
Ugotavljam, da je sprejeto.
VII - za izvedbo tega odloka skrbi republiška volilna komisija. Ugotavljamo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je to sprejeto.
VIII - ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (44 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je to sprejeto.
Kolegice, kolegi! Na glasovanje dajem sedaj odlok v celoti. Ugotovimo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za odlok v celoti? (37 poslancev.) Je kdo proti? (10 poslancev.)
Ugotavljam, da je državni zbor sprejel odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij in razpisu referenduma za spremembo sedeža občin. S tem pa tudi zaključil 1. točko izredne seje državnega zbora.
Dovolite mi še kratko obvestilo. V torek, prihodnji torek ob 14.00 uri državni zbor prične 9. redno sejo. Poslanke in poslance, ki ste vložili poslanska vprašanja in pobude, pa spominjam, da bomo takoj po sprejemu dnevnega reda imeli to točko na dnevnem redu. V sredo ob 10.00 uri dopoldan pa prične 2. točka dnevnega reda - razprava o ustavni obtožbi predsednika vlade. Hvala za udeležbo in nasvidenje. Zaključujem 22. izredno sejo.

(Seja se je končala dne 15. maja 1998 ob 11.11 uri.)

Zadnja sprememba: 05/21/1998
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej