Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
5. izredna seja

(6. junij 1997)

Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik Državnega zbora.
Seja se je začela ob 10.34 uri.


PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Predno pričnemo s 5. izredno sejo, bi se vam najprej opravičil za zamudo s pričetkom seje, ki je nastala zaradi posveta vodij poslanskih skupin. Pred začetkom te seje smo bili obveščeni v vodstvu Državnega zbora, da bo Vlada Republike Slovenije na podlagi mnenja ustavnega sodišča, ki ste ga tudi vsi poslanke in poslanci prejeli na klop, predlagala, da se iz zakonodajne procedure umakne predlog zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma o pridružitvi med Republike Slovenijo. Ta odločitev vlade pa je v povezavi tudi z 2. točko današnje izredne seje. Zato smo se danes tik pred začetkom seje na neformalnem pogovoru srečali vodje poslanskih skupin in se dogovorili za naslednji vrstni red današnjih razprav.
Najprej bi Državni zbor prešel na nadaljevanje 5. redne seje in obravnaval 2. točko dnevnega reda - predlog zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma oziroma predlog za umik te točke iz procedure, to pa pomeni tudi iz dnevnega reda, ki ga bo posredovala Vlada Republike Slovenije. Po obravnavi te točke bo Državni zbor prešel na obravnavo 5. izredne seje Državnega zbora, na kateri bi po obravnavi 2. točke, torej po umiku iz procedure predloga zakona o ratifikaciji, ne bi bilo več razlogov, da bi Državni zbor obravnaval 2. točko izredne seje, torej predlog glede, da Državni zbor v skladu s 15. členom zakona o referendumu in ljudski iniciativi poda mnenje o nejasnosti referendumskega vprašanja. Ko bi končali izredno sejo, pa bi Državni zbor nadaljeval z razpravo o 14. točki dnevnega reda 5. redne seje, to je predlog zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb itn.
Nekoliko težko je bilo to povedati. Mislim, da sem korektno povzel dogovor. Prosil bi vas za potrpežljivost. Prav tako smo tudi bili sedaj v stikih z vlado, da bi predstavniki vlade pri 2. točki redne seje tukaj predstavili stališče za umik te točke s procedure in bi tudi z nadaljevanjem 5. redne seje pričeli takoj, ko bi prišli predstavniki vlade in to tudi predlagali. Povedati moram, da smo pač ob 10. uri, je bila ta odločitev sprejeta in smo izvedeli za umik iz procedure. Predlagal bi, da bi Državni zbor nadaljeval sejo ob 11. uri.

(Seja je bila prekinjena ob 10.40 uri in se je nadaljevala ob 12.43 uri.)

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kolegice in kolegi, pričenjam 5. izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 49. člena, prvega odstavka 51. člena in 54. člena poslovnika Državnega zbora. Glede zadržanosti današnje seje velja isto obvestilo kot pri nadaljevanju 5. redne seje. V tem času se nam je pridružil gospod Franc Kangler.
Preden preidemo na določitev dnevnega reda, bi prosil, da ugotovimo navzočnost v dvorani. Ugotovimo sklepčnost! (49 prisotnih.) Državni zbor je sklepčen in lahko odloča.
Na sejo sem vabil tudi predstavnike Vlade Republike Slovenije in jih lepo pozdravljam.
Prehajamo na določitev dnevnega reda 5. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije. Prejeli ste ga s sklicem dne 5. junija 1997 in je bil pripravljen na podlagi dogovora na 16. seji kolegija predsednika Državnega zbora, ki je bila 4. junija 1997. Predlagani dnevni red obsega naslednji točki:
1. Predlog ugotovitvenega sklepa v zvezi z razpisom predhodnega zakonodajnega referenduma o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji.
2. Predlog, da Državni zbor v skladu s 15. členom zakona o referendumu in o ljudski iniciativi poda mnenje o nejasnosti referendumskega vprašanja, vsebovanega v pobudi "Gibanja 23. december" z dne 27. maja 1997.
O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu z drugim odstavkom 64. člena poslovnika Državnega zbora.
Prehajamo na predloge umikov. Pri predlogu umikov mi dovolite, da sam predlagam predlog umika.

JANEZ PODOBNIK: Na podlagi sklepa Državnega zbora o umiku predloga zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma - ne bom bral cel naslov tega zakona, ki je zelo dolg - predlagam, da Državni zbor, torej predlagam umik 2. točke dnevnega reda 5. izredne seje Državnega zbora. To bi obrazložil z naslednjimi besedami: Ker je Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije sprejel sklep o umiku predloga tega zakona iz zakonodajnega postopka, je 2. točka dnevnega reda 5. izredne seje Državnega zbora postala brezpredmetna, kajti v zakonodajnem postopku ni več zakona, ki bi urejal vprašanja, na katera bi se lahko nanašala referendumska pobuda gibanja "23. december" z dne 17. maja 1997.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Želi besedo na ta predlog umika poročevalec matičnega delovnega telesa? (Ne želi.) Želi besedo predstavnik sekretariata? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.)
Zato dajem na glasovanje predlog, da se umakne 2. točko dnevnega reda. Ugotovimo sklepčnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (53 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog za umik sprejet.
Drugih predlogov za umik tukaj ni, ker če bi bil še kakšen, potem bi bila izredna seja lahko tudi brez točke.
Prehajamo na razširitve. Predlogov za razširitev dnevnega reda nismo prejeli. Želi kdo v zvezi s tem besedo? (Ne želi.)
Zato dajem na glasovanje dnevni red izredne seje z eno samo točko dnevnega reda, torej s točko "predlog ugotovitvenega sklepa v zvezi z razpisom predhodnega zakonodajnega referenduma o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji". Ugotovimo sklepčnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za? (52 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo dnevni red 5. izredne seje z eno točko dnevnega reda sprejeli in tudi prehajamo na TO TOČKO DNEVNEGA REDA: Predlog ugotovitvenega sklepa je v obravnavo in sprejem zboru predložil Odbor za notranjo politiko in pravosodje in se ugotovitveni sklep glasi:
"Ker je predstavnik predlagateljev zahteve, zaradi bistvene spremembe referendumskega vprašanja po odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije, z dne 3. junija 1997, umaknil zahtevo za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma glede predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji, Državni zbor ugotavlja, da ni pogojev za odločanje o zahtevi za razpis referenduma in je postopek glede te zahteve končan."
Rad bi vas še seznanil z dogovorom na seji kolegija, kjer smo sprejemali odločitev o tej izredni seji, da ima ta sklep procesno naravo, in je bil dogovor - nihče mu ni nasprotoval - da o tem sklepu ne bo razprave, niti obrazložitve glasu. Bi prosil, da bi se tega dogovora, ki je bil sprejet na kolegiju, tudi držali. Torej, ugotovitveni sklep o postopkovnem vprašanju - o tem sklepu odloča zbor brez razprave in brez obrazložitve glasu. Seveda pa vprašujem poročevalca odbora, če želi besedo? (Ne želi.) Predstavnik sekretariata? (Ne želi.)
Kolegice in kolegi, na glasovanje dajem predlagani ugotovitveni sklep. Ugotovimo sklepčnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za predlagani ugotovitveni sklep? (56 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani ugotovitveni sklep sprejet.
S tem zaključujem to točko dnevnega reda in zaključujem tudi 5. izredno sejo Državnega zbora.
V skladu z napovedanim dnevnim redom današnjega dela Državnega zbora predlagam, da Državni zbor nadaljuje s prekinjeno 5. redno sejo Državnega zbora s 14. točko dnevnega reda. V tem času, ko je potekala izredna seja oziroma med prejšnjo točko 5. redne seje, ste poslanke in poslanci v skladu s poslovniki še vlagali dopolnila. Kar dosti jih je bilo vloženih in zdaj še nimamo pregleda vseh dopolnil. Mislim, da je bila vaša želja, da bi jih pred razpravo in odločanjem imeli. Lepo vas bi prosil, če se lahko dogovorimo, da bi ob 13. uri nadaljevali sejo.
Ob 13. uri nadaljujemo s 14. točko 5. redne seje Državnega zbora. Hvala lepa.

(Seja je bila končana 6. junija 1997 ob 12.52 uri.)

Zadnja sprememba: 07/18/1997
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej