Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
8. izredna seja
(9. julij 1997)


Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik zbora.
Seja se je pričela ob 10.08 uri.


PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci! Pričenjam 8. izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 49. člena, prvega odstavka 51. člena in 54. člena poslovnika Državnega zbora.
Obveščen sem, da so zadržani in se današnje izredne seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Miroslav Luci, Franc Žnidaršič, Polonca Dobrajc, Alojz Peterle in Janko Veber.
Prosim, da ugotovimo navzočnost v dvorani. (55 prisotnih.)
Ugotavljam, da je Državni zbor sklepčen in lahko odloča. Na sejo sem vabil tudi predstavnike Vlade Republike Slovenije in jih lepo pozdravljam.
Prehajamo na določitev dnevnega reda 8. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli s sklicem, dne 8. julija, ki je bil pripravljen na podlagi dogovora na seji kolegija predsednika Državnega zbora, ki je bila 8. julija 1997. Za današnjo sejo predlagam dnevni red z eno samo točko dnevnega reda in sicer predlog poslanca Izidorja Rejca za umik predloga zakona o lastninjenju stavbnih zemljišč iz zakonodajnega postopka. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu z drugim odstavkom 64. člena poslovnika Državnega zbora. Predlogov za umik nismo prejeli. Želi s tem v zvezi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na razširitve. Predlogov za širitev dnevnega reda nismo prejeli. Želi s tem v zvezi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje o dnevnem redu, kot je bil predlagan. Ugotovimo sklepčnost! (67 prisotnih.)
Kdo je za? (63 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je dnevni red 8. izredne seje Državnega zbora sprejet z eno samo točko dnevnega reda.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG POSLANCA IZIDORJA REJCA ZA UMIK PREDLOGA ZAKONA O LASTNINJENJU STAVBNIH ZEMLJIŠČ IZ ZAKONODAJNEGA POSTOPKA. Predlagatelj navedenega zakona je z dopisom, z dne 7. julija 1997, zbor obvestil, da iz zakonodajnega postopka umika predlog zakona o lastninjenju stavbnih zemljišč. Želi poslanec, gospod Izidor Rejc, besedo? Prosim.

IZIDOR REJC: Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje, minister, državni sekretar! Spomladi leta 1993 so trije poslanci SKD, gospod Frim, gospod Geržina in jaz, vložili zakon o lastninjenju stavbnih zemljišč. Državni zbor je na 11. seji, leta 1993 17. septembra, opravil prvo obravnavo in sprejel stališča in sklepe, iz katerih se vidi, da je bilo rečeno, da se za drugo obravnavo pripravi skupaj z vlado, predlagatelji skupaj z vlado pripravijo predlog. In drugič, da se ta obravnava, druga, opravi pred prekluzivnim rokom, ki je veljal za zakon o decionalizaciji, ki je potekel 7. decembra 1993, kjer so bili tudi problemi in vprašanja, ki so se nanašali na zahtevke za decionalizacijo. Tretji sklep je bil, da se upoštevajo možne načine pridobitve pravice uporabe na stavbnih zemljiščih in pa zadnji, da se pri vpisu v zemljiško knjigo zadeve uredijo skladno s konzultacijo, oziroma posvetovanji s strokovnjaki z tega področja.
Na osnovi vsega tega kar je kazalo, da zakon res ni tako enostaven in da vsebuje pomembno in obsežno materijo, zelo komplicirano, ki jo je urejeval po letu 1954, celo urejevalo celo 19 zakonov na tem področju ali pa za to področje je bila imenovana posebna strokovna skupina, v kateri smo sodelovali podpisniki in seveda predstavniki vlade in pa predstavnik Minister za okolje in prostor, Ministrstvo za pravosodje, potem je bila katedra Pravne fakultete, predstavniki sodišč, zemljiške knjige, urbanistov, urbanistična inštituta, praktiki, geodeti in praktiki urbanisti.
Na osnovi teh posvetov, ki jih je bilo 12 v zaporedju leta 1993 oziroma 1994, so prišli razni predlogi, kar je kazalo, da je temetika obsežna. In naj vam povem, da je tudi od tega prvega predloga, ki smo ga obravnavali leta 1993, bilo potem pripravljenih celo 10 novih predlogov zakona, ki so zelo razširjali, zelo poskušali zaobjeti v najbolj tedaj znane tančine te problematike. No in sedaj na zadnje je prišel tudi predlog, ki je po vrsti 12, ki nekako naj bi uredil to področje.
Prvotni naziv zakona je bil zakon o lastninjenju stavbnih zemljišč, zdajšnji naslov pa je malo spremenjen in pomeni lastninjenje nepremičnin v družbeni lasti. Jasno je, da tudi prvi se nanaša na lastninjenje stavbnih zemljišč v družbeni lasti in je hotel urediti posamezna področja oziroma to problematiko. Ker smo...

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim za mir v dvorani kolegice in kolegi.

IZIDOR REJC: Bom kratek. Ker smo pred določenim temeljnimi odločitvami v Državnem zboru, v katerem bi bilo potrebno zaradi predstoječe seje Državnega zbora, ki bo obravnavalo v ponedeljek ali kasneje tudi vprašanje spremembe ustave in seveda te ratifikacije, je to področje lastninjenja nepremičnin tudi eno od temeljnih in je gotovo in umevno, da sem se nekako kot še edini preostali podpisnik tega zakona odločil, da predlagam, da se v drugi obravnavi ta zakon umakne. In da seveda vstrajam tudi da sem sovlagatelj skladno s 174. členom pri novem zakonu, ki ima naslov zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti. Ker menim, da je ta tematika izjemno pomembna in je tudi predmet včerajšnjega in jutrišnjega razmišljanja in razreševanja te problematike, menim, da je prav, da to zadevo čim preje uredimo. Ker kakor sem povedal iz 12 predlogov, najbrž da bo treba nekaj zrušiti in seveda sprejeti. Menim pa, da je to na poti oziroma zahteva časovne stiske, ki so in menim, da je to umestno in zaradi tega sem se tako odločil. Predlagam, da ta moj predlog potrdite. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Rejcu. Želi besedo predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. (Ne želi.) Želi besedo predstavnik vlade? Minister doktor Pavle Gantar, prosim.

DR. PAVLE GANTAR: Spoštovani predsednik, cenjene poslanke in poslanci! Zelo na kratko. Vlada se strinja in podpira predlog umika tega zakona in hkrati seveda tudi poslanec gospod Izidor Rejc in vlada vlagata nov zakon, ki naj bi bil predmet obravnave na sejah, ki so predvidene. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu ministru. Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Besedo dajem poslankam in poslancem. Tudi ni razprave, torej jo zaključujem. In dajem na glasovanje predlog poslanca Izidorja Rejca za umik predloga zakona o lastninjenju stavbnih zemljišč iz zakonodajnega postopka. Ugotavljamo prisotnost! (72 prisotnih.)
Kdo je za tak predlog? (71 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je tak predlog sprejet. S tem je tudi ta zakon umaknjen iz zakonodajnega postopka.
S tem smo zaključili to točko dnevnega reda.
Preden zaključim izredno sejo, bi vas rad obvestil o naslednjem: da je ob 14. uri sklican Odbor za notranjo politiko in pravosodje, ki bo obravnaval zakon o notariatu in zakon o tujcih; ob 15. uri je sklican Odbor za infrastrukturo in okolje, ki bo obravnaval spremembe zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in zakon o stavbnih zemljiščih. Jutri ob 9. uri zjutraj pa bo zasedala Komisija za nadzor nad lastninjenjem in privatizacijo, kajti tako bom sedaj po tem izglasovanem sklepu lahko zakon, o katerem je govoril gospod minister, torej o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, tej komisiji tudi dodelili. Mislim, da je želja in pripravljenost vseh nas, da bi današnji in jutrišnji dan poslanke in poslanci v poslanskih skupinah in na delovnih telesih preživeli v dobri pripravi na jutrišnjo izredno sejo.
S tem zaključujem izredno sejo. Hvala lepa.

(Seja je bila končana 9. julija 1997 ob 10.19 uri.)

Zadnja sprememba: 07/18/1997
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej