Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Nadaljevanje 17. izredne seje
(17. december 1997)


Sejo je vodil Miroslav Luci, podpredsednik državnega zbora.
Seja se je pričela ob 14.14 uri.


PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Spoštovane kolegice poslanke in poslanci! Gospe in gospodje. Pričenjam nadaljevanje 17. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije.
Kot smo že včeraj odločili, bo zbor danes zasedal do 20.00 ure. Obveščen sem, da so zadržani in se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Ciril Pucko, Franc Kangler, Vincencij Demšar, Branko Kelemina, Roberto Battelli, Vili Trofenik, Peter Hrastelj, Franc Zagožen do 15.00 ure.
Prosim, da ugotovimo prisotnost v dvorani! Ugotavljamo prisotnost v dvorani! (67 prisotnih.)
Zbor je sklepčen in lahko odloča. Na sejo sem vabil predstavnike vlade, nekaj jih je tukaj. Tudi ti prisrčno pozdravljeni. Današnje nadaljevanje seje 16. izredne seje bomo pričeli z obravnavo 5. točke... Se opravičujem. Torej današnje nadaljevanje 17. izredne seje bomo pričeli z obravnavo 5. točke dnevnega reda, to je obvestilo Okrožnega sodišča v ljubljani v zvezi z vloženo zasebno tožbo zoper poslanca državnega zbora ter za tem prešli na obravnavo preostalih točk po dnevnem redu, kot so dogovorjene.
V zvezi z včeraj prekinjeno 3. točko dnevnega reda, vas obveščam, da boste tekom današnje seje dobili informacijo in bomo to točko po tem prejetju informacije lahko tudi zaključili.

Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA REDA - OBRAVNAVA OBVESTILA OKROŽNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI V ZVEZI Z VLOŽENO ZASEBNO TOŽBO, ZOPER POSLANCA DRŽAVNEGA ZBORA.
Obvestilo v zvezi z zasebno tožbo zoper poslanca državnega zbora, dr. Jožeta Zagožna, je v obravnavo zboru predložilo Okrožno sodišče v Ljubljani.
Obvestilo je obravnavala mandatno imunitetna komisija, ki je zboru pisno poročala. Želi poročevalec te komisije besedo? (Ne želi.) Na podlagi drugega odstavka 38. člena poslovnika državni zbor o vzpostavitvi ali odvzemu poslanske imunitete, odloča brez razprave in brez obrazložitve poslanskih glasov.
Na glasovanje dajem naslednji sklep: "Državni zbor Republike Slovenije, na podlagi tretjega odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije ter tretjega odstavka 22. člena zakona o poslancih v zvezi z obvestilom Okrožnega sodišča v Ljubljani, številka 1K263/97 z dne 15. oktobra 1997 v zvezi z vloženo zasebno tožbo, zasebnega tožilca Ilija Jurančiča, zaradi kaznivega dejanja žalitve, obdolžitve po členu 171/1, 2. in 3. Kazenskega zakonika Republike Slovenije ne prizna imunitete poslancu Državnega zbora Republike Slovenije, gospodu dr. Jožetu Zagožnu, in dovoli nadaljevanje kazenskega postopka." Slišali ste (sklic) sklep.
Prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (68 prisotnih.)
Kdo je za prebrani sklep? (46 poslancev.) Je kdo proti? (9 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet.
S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 6. TOČKO DNEVNEGA REDA - OBVESTILO OKROŽNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI V ZVEZI Z VODENJEM KAZENSKEGA POSTOPKA ZOPER POSLANCA DRŽAVNEGA ZBORA. Obvestilo v zvezi z vodenjem kazenskega postopka zoper poslanca državnega zbora, gospoda Zmaga Jelinčiča, je v obravnavo zboru predložilo Okrožno sodišče v Ljubljani. Obvestilo je obravnavala Mandatno-imunitetna komisija, ki je zboru pisno poročala. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne.) Na podlagi drugega odstavka 38. člena poslovnika državni zbor o vzpostavitvi ali odvzemu poslanske imunitete odloča brez razprave in brez obrazložitve poslanskih glasov. Zato dajem na glasovanje naslednji sklep: "Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije ter prvega in drugega odstavka 22. člena zakona o poslancih v zvezi z obvestilom Okrožnega sodišča v Ljubljani, obr.št. 1K 319/95, z dne 17.10.97, v zvezi z vodenjem kazenskega postopka zaradi nadaljevanja kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali razstrelilnih snovi po drugem in prvem odstavku 310. člena kazenskega zakonika Republike Slovenije, prizna imuniteto poslancu Državnega zbora Republike Slovenije, gospodu Zmagu Jelinčiču in ne dovoli nadaljevanja kazenskega postopka."
Razprave ni. Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (68 poslancev.)
Kdo je za? (44 poslancev.) Je kdo proti? (7 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet.
S tem je zaključena ta točka dnevnega reda.

Prehajamo na 7. TOČKO DNEVNEGA REDA - VOLITVE IN IMENOVANJA. K tej točki sem vabil predlagatelja oziroma njihove predstavnike in jih vse lepo pozdravljam. Predloge posameznih predlagateljev ter predloge in mnenje Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ste prejeli. Zbor bo pod to točko dnevnega reda obravnaval: predlog odloka o imenovanju Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Predlagatelj je Vlada Republike Slovenije. Predlog odloka o imenovanju predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Predlagatelj je minister za pravosodje. Pet predlogov odlokov o izvolitvi v sodniško funkcijo, predlagatelj Sodni svet ter predloge Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, in sicer naslednje predloge odlokov: o razrešitvi in imenovanju predsednika Nadzornega odbora Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, o razrešitvi in imenovanju članov Nadzornega sveta Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije, o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za vprašanje invalidov, o spremembi odloka o sestavi ter izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo, o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko, o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za znanost in tehnologijo ter o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, šolstvo, šport, o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje ter o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko.
Gradivo ste prejeli s sklicem seje. Prehajamo na obravnavo in sklepanje ob posameznih predlogih, ki jih je kar veliko.
Pod točko A, predlog Vlade Republike Slovenije za imenovanje Sveta sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Predlog je v obravnavo zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Želi predstavnik vlade besedo? (Ne želi.) Predlog je obravnavala Komisija za volitve, imenovanja, administrativne zadeve in zboru predložila poročilo ter predlog odloka. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne želi.) Želi predstavnik sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Besedo dajem poslankam in poslancem. Pisno ni prijavljen nihče, torej je razprava omejena na 5 minut. Želi kdo razpravljati? Gospod Kopač, pardon nič. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju Sveta sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za dobo 4 let.
Ugotavljamo prisotnost! (67 prisotnih.)
Kdo je za predlagani odlok? (41 poslancev.) Je kdo proti? (19 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Prehajamo na drugi predlog, to je predlog Ministra za pravosodje za imenovanje predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Minister za pravosodje je v obravnavo državnemu zboru predložil predlog za imenovanje magistra Mitje Deisingerja za predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za dobo 6 let. Želi predlagatelj dodatno obrazložiti svoj predlog? (Ne želi.) Predlog je obravnavala Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in zboru predložila poročilo ter predlog odloka. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne želi.) Želi predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Dajem besedo poslankam in poslancem, na voljo je 5 minut, ker se pisno ni nihče prijavil. Želite besedo? Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju mag. Mitje Deisingerja, vrhovnega sodnika, svetnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije,
za predsednka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za dobo šestih let. Ugotavljamo prisotnost! (67 poslancev.)
Kdo je za predlagani odlok? (54 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Prehajamo na C točko. Predlogi sodnega sveta o izvolitvi sodniško funkcijo v sodni svet. Kar precej je materiala. Jaz bi predlagal, da delamo čimbolj hitro in strpno, da bomo čim prej končali. Sodni svet je državnemu zboru predložil predloge za izvolitev v sodniško funkcijo za sodniška mesta: ena okrožna sodnica je na Okrožnem sodišču v Ljubljani, treh okrajnih sodnic na okrajnih sodiščih v Ljubljani, Šmarju pri Jelšah, v Slovenskih konjicah ter ene okrožne sodnice na Delovnem sodišču v Kopru. Želi predstavnik sodnega sveta besedo? (Ne želi.) Predloge je obravnavala Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in zboru predložila poročila ter predloge o odloku. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne želi.) Želi predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve besedo? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Besedo dajem poslankam in poslancem. Ker ne želi nihče razpravljati, razpravo zaključujem. Prehajamo na glasovanje k posameznim predlogom odlokov. Prvič. Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi za sodniško funkcije, gospe Blanke Javorac na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Ugotovimo prisotnost? (63 poslancev.)
Kdo je za predlagani odlok? (49 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Drugič. Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi za sodniško funkcijo dr. Mateje Končina Peternel na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Na Okrajnem sodišču v Ljbuljani Ugotavljamo prisotnost? (60 poslancev.)
Kdo je za predlagani odlok? (51 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Tretjič. Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi za sodniško funkcijo gospe Teodore Glušič na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah. Ugotavljamo prisotnost! (51 poslancev.)
Kdo je za predlagani odlok? (43 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Vinke Savšek-Stevovič na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah. Ugotovimo prisotnost! (61 poslancev.)
Kdo je za predlagani odlok? (40 poslancev.) Je kdo proti? (12 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Pod točko 5 dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi v sodniško funkcijo gospe Martine Andrejašič Zazula na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem sodišču v Kopru.
Ugotavljamo prisotnost! (54 poslancev.)
Kdo je za predlagani odlok? (44 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Prehajamo na predlog odloka pod točko D o razrešitvi in imenovanju predsednika Nadzornega odbora Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije. Predlog odloka je v obravnavo zboru predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne želi.) Želi besedo predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Besedo dajem poslankam in poslancem. Nihče ne želi razpravljati. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predsednika nadzornega odbora Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije. Ugotavljamo prisotnost! (60 poslancev.)
Kdo je za predlagani odlok? (48 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega sveta Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Predlog odloka je v obravnavo zboru predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne želi.) Želi besedo predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Besedo dajem poslankam in poslancem. Ker nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega sveta Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ugotavljamo prisotnost! (?)
Kdo je za predlagani odlok? (47 poslancev.) Je kdo proti? (4 poslanci.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Prehajamo na predlog odloka o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije. Predlog odloka je v obravnavo zboru predložila Komisija za imenovanje volitve in administrativne zadeve. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne želi.) Želi predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Besedo dajem poslankam in poslancem. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije.
Ugotavljamo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za predlagani odlok? (51 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Prehajamo na predlog odloka o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za vprašanje invalidov. Predlog odloka je v obravnavo zboru predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne želi.) Želi predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Predstavniki poslanskih skupin želite besedo? (Ne želijo.) Poslanci in poslanke želite besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za vprašanje invalidov. Ugotavljamo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za predlagani odlok? (56 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Prehajamo na predlog odloka o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za gospodarstvo. Predlog odloka je v obravnavo zboru predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne želi.) Želi predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Beseda je od poslancev in poslank. Nihče ne želi razpravljati. Torej zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za gospodarstvo. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za predlagani odlok? (50 poslancev.) Je kdo proti?
(1 poslanec.)
Ugotavljamo, da je predlog odloka sprejet.
Prehajamo na predlog odloka o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za finance in monetarno politiko. Predlog odloka je obravnaval zbor, predložila ga je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Poslanci in poslanke beseda je vaša? (Ne želite.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo.
Dajem na glasovanje predlog odloka o spremembi odloka, sestavi in izvolitvi odbora za finance in monetarno politiko. Ugotavljamo prisotnost! (47 poslancev.)
Kdo je za predlagani odlok? (60 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Prehajamo na predlog odloka o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi odbora za znanost in tehnologijo. Predlog Odloka je obravnaval odbor, predložila ga je Komisija za volitve imenovanja in administrativne zadeve. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne želi.) Želi predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želi.) Poslanci in poslanke želite besedo? (Ne želi.) Ker ne želite razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o spremembi odloka o sestavi izvolitvi Odbora za znanost in tehnologijo. Ugotavljamo prisotnost! (49 poslancev.)
Kdo je za predlagani odlok? (48 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Prehajamo na predlog odloka o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za kulturo, šolstvo in šport. Predlog odloka je obravnaval zbor, predložila ga je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne želite.) Predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želite predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Poslanci in poslanke? (Ne želi.) Ker nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo. Dajem na glasovanje predlog odloka o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za šolstvo, kulturo in šport. Ugotavljamo prisotnost! (54 poslancev.)
Kdo je za predlagani odlok? (51 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je omenjeni predlagani odlok sprejet.
Prehajamo na predlog odloka o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka je v obravnavo zboru predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne želi.) Želi predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Poslanke in poslanci? (Ne želijo.) Torej zaključujemo razpravo. Dajem na glasovanje predlog odloka o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Ugotavljamo prisotnost! (47 poslancev.)
Kdo je za? (46 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Prehajamo na predlog odloka o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za infrastrukturo in okolje. Predlog odloka je v obravnavo zboru predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne.) Želi besedo predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne.) Besedo imajo poslanke in poslanci. Nihče ne želi razpravljati, zato zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za infrastrukturo in okolje. Ugotavljamo prisotnost! (54 poslancev.)
Kdo je za? (47 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Prehajamo na predlog odloka o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko. Predlog odloka je v obravnavo zboru predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne.) Želi besedo predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne.) Želijo besedo poslanci in poslanke? (Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko. Ugotavljamo prisotnost! (54 poslancev.)
Kdo je za predlagani odlok? (48 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 8. TOČKO DNEVNEGA REDA - OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO DRŽAVE KUVAJT O KONSOLIDACIJI IN REPROGRAMIRANJU DOLOČENIH DOLGOV, KI JIH REPUBLIKA SLOVENIJA DOLGUJE DRŽAVI KUVAJT. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Želi predstavnik vlade besedo? (Ne.) Predlog zakona je obravnaval Odbor za mednarodne odnose kot matično delovno telo. Želi besedo predstavnik Odbora za mednarodne odnose? (Ne.) Želi besedo poročevalec Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne.) Ali želijo besedo poslanske skupine? (Ne želijo.) Poslanci in poslanke? (Ne želijo.) Ker ne želi nihče razpravljati in ker predlogov k zakonu do začetka obravnave ni bil predložen noben pisni amandma, predlagam zboru, da skladno z drugim odstavkom 213. člena poslovnika državnega zbora sklene, da bo glasoval le o predlogu zakona v celoti. S tem v zvezi vas želim opozoriti, da navedeni predlog sklepa ne bo sprejet, če mu bo nasprotovalo najmanj tretjina navzočih poslancev.
Želi v zvezi s predlaganim sklepom, kdo razpravljati? Gospod Feri Horvat, izvolite. Oprostite. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje.
Ugotavljamo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za predlagani sklep? (50 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet.
Nadaljujemo z glasovanjem - namreč o predlogu zakona v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za predloga zakona v celoti? (53 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona v celoti sprejet.Prehajamo na 9. TOČKO DNEVNEGA REDA - OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VPISU DELNIC V DELNIŠKE KAPITALNE EVROPSKE BANKE ZA OBNOVO IN RAZVOJ - hitri postopek.
Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Smo pri prvi obravnavi. Želi predstavnik vlade besedo? (Ne želi.) Predlog zakona je obravnaval Odbor za finance in monetarno politiko, kot matično delovno telo. Ga ni tu in kdo drugi? (Nihče.) Želi besedo predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Besedo imajo poslanke in poslanci. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujemo razpravo in to splošno razpravo.
Prehajamo torej na drugo obravnavo, na obravnavo in odločanje o posameznih členih predloga zakona. Zboru predlagam... Prehajamo torej k 1. členu in amandmaju na amandma Vlade Republike Slovenije. Predlagatelj je Odbor za finance in kreditno-monetarno politiko. In pod 2. amandma, ki ga predlaga Vlada Republike Slovenije. Material imate na klopeh, tako da ne bi vsega čitali. Želi kdo besedo? Ker ne želi nihče besede, zaključujem razpravo in prehajam na odločanje. Na glasovanje dajem prvi amandma k 1. členu. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 1? (34 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod številko 1 k 1. členu sprejet.
Prehajamo na amandma pod številko 2. Prehajamo na glasovanje. Torej, amandma pod točko 2 k 1. členu. Ugotovimo prisotnost! Spoštovani kolegi, ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 2? (46 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljamo, da je tudi amandma pod številko 2 k 1. členu sprejet.
Sedaj glasujemo o 1. členu v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (54 poslancev.)
Kdo je za 1. člen v celoti? (40 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je 1. člen v celoti sprejet.
Prehajamo k 2. členu in štirim amandmajem. Pod številko 1 je amandma Vlade Republike Slovenije. Matično delovno telo ta amandma podpira. Predlagatelj amandamaja pod številko 2 je Vlada Republike Slovenije. Tudi tega matično delovno telo podpira. Amandma pod številko 3, to je amandma na amandma vlade, ki ga predlaga Odbor za finance in monetarno politiko, ker je matično delovno telo tudi predlagatelj, ga torej podpira. Pod številko 4 pa je prav tako predlagatelj Vlada Republike Slovenije. Matično delovno telo ga podpira. Želi kdo razpravljati? Nihče. Prehajamo h glasovanju o posameznih amandmajih. Najprej glasujemo o amandmaju pod številko 1 k 2. členu. Ugotavljamo prisotnost! (51 poslancev.)
Kdo je za amandma pod številko 1? (42 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma pod številko 1 k 2. členu sprejet.
Prehajamo na odločanje za amandma pod številko 2 k 2. členu. Ugotavljamo prisotnost! (52 poslancev.)
Kdo je za amandma pod številko 2? (47 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod številko 2 sprejet.
Prehajamo na odločanje o amandmaju pod številko 3 k 2. členu. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 3? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod številko 3 sprejet.
Prehajamo na odločanje o amandmaju pod številko 4 k 2. členu. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 4? (43 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma pod številko 4 sprejet.
Prehajamo k glasovanju k 2. členu v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za 2. člen v celoti? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 2. člen v celoti sprejet.
V razpravo dajem še 3. člen, h kateremu ni bil vložen noben amandma. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Prehajamo na odločanje k 3. členu. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za 3. člen? (42 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je 3. člen sprejet.
Opravili smo razpravo in glasovanje o posameznih členih. Eventuelno razpravljati in glasovati pa moramo še o naslovu zakona. Ali želi kdo razpravljati o naslovu zakona? Če ne želi nihče razpravljati, zaključujemo razpravo in prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za naslov zakona v celoti? (48 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je naslov zakona sprejet.
Prehajamo na tretjo obravnavo. Želi kdo vložiti kakršenkoli amandma? (Nihče.) Odpiram razpravo o zakonskem predlogu v celoti. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo. Dajem na glasovanje zakon v celoti. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za zakon v celoti? (49 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet.
S tem tudi zaključujem to točko dnevnega reda.
Prehajamo na... Trenutek! Informiran sem, da za 9. točko, torej za 10. točko, 11 in 12 še ni pripravljeno za sprejemanje.

Predlagam, da gremo na 13. TOČKO DNEVNEGA REDA - OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH, SKRAJŠANI POSTOPEK. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Smo pri prvi obravnavi. Želi predstavnik vlade besedo? (Ne želi.) Predlog zakona je obravnaval Odbor za notranjo politiko in pravosodje kot matično delovno telo. Prosim poročevalca, v kolikor želi predstaviti mnenje odbora o predlogu zakona. Torej ga ni in tudi nihče ni pooblaščen, da daje. Nadaljujemo. Torej, želi predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Poslanske skupine, želite besedo? (Ne želite.) Besedo imajo poslanke in poslanci. Kdo želi razpravljati? K razpravi se ni prijavil nihče, zato zaključujem splošno razpravo.
Tako prehajamo na drugo obravnavo. Torej na odločanje o posameznih členih predloga zakona. Zboru predlagam, da skladno z zadnjo alineo 189. člena poslovnika razpravlja in glasuje o vseh tistih členih skupaj, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za ta predlog? (50 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet.
Torej na mizah imate amandmaje k 1. členu, in sicer štiri amandmaje k 1. členu. To je v poročilu Odbora za notranjo politiko in pravosodje. Želi kdo razpravljati o amandmajih in 1. členu? Gospa predsednica, želite vi razpravljati? (Ne želi.) V kolikor ne želi nihče razpravljati, prehajamo na odločanje in sicer o amandmaju, ki ga imate pod številko ena k 1. členu. Ugotavljamo prisotnost! (53 poslancev.)
Kdo je za amandma pod številko ena? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavlja, da je amandma pod številko ena sprejet.
Prehajamo na odločanje o amandmaju pod številko dva. Ugotavljamo prisotnost? (54 poslancev.)
Kdo je za amandma pod številko dva? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod številko dva sprejet.
Prehajamo na odločanje o amandmaju pod številko tri. Ugotavljamo prisotnost! (49 poslancev.)
Kdo je za amandma pod številko tri? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod številko tri sprejet.
Prehajamo na odločanje o amandmaju pod številko 4. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 4? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod številko 4 k 1. členu sprejet.
Prehajamo na glasovanje o 1. členu v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za 1. člen v celoti? (36 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je 1. člen v celoti sprejet.
Prehajamo na glasovanje k preostalim členom, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Želi kdo razpravljati ali besedo? (Nihče.) Na glasovanje dajem preostale člene, katerim niso bili vloženi amandmaji. Ugotavljamo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da so preostali členi, h katerim niso bili vloženi amandmaji sprejeti.
Opravili smo razpravo in glasovanje o posameznih členih. Glasovati in eventualno razpravljati pa moramo še o naslovu zakona. Ali želi kdo razpravljati o naslovu zakona? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je naslov zakona v celoti sprejet.
Prehajamo na tretjo obravnavo. Želi kdo vložiti amandmaje? (Nihče.) Glasovali smo zakon po členih in naslov zakona, dodatnih amandmajev ni, razprave ni. Zato odpiram razpravo o zakonskem predlogu v celoti. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ugotavljam, da k predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma. Ne želi nihče razpravljati in dajem na glasovanje predlog zakona v celoti. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za predlog zakona v celoti? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona v celoti sprejet.
Izgleda, da smo prehitri. 14. točka in 15. točka nista pripravljeni, tudi 16. ne.

Prehajamo na 17. TOČKO DNEVNEGA REDA. Če bomo hitri, bo verjetno potrebna pavza. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NOTRANJIH ZADEVAH, HITRI POSTOPEK. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Smo v prvi obravnavi. Predstavnik vlade ima besedo, če želi. Predstavnik vlade ne želi besede. Predlog zakona je obravnaval odbor za notranjo politiko in pravosodje kot matično delovno telo. Želi poročevalec podati mnenje odbora? Zgleda, da ne želi. Želi besedo predstavnik sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Besedo imajo poslanke in poslanci. Kdo želi razpravljati? Gospod Potrč, izvolite.

MIRAN POTRČ: Hvala lepa. Če imamo čas sproti gledati poročila, bi jaz v zvezi s tem zakonom le naslednje vprašal. Ko sem listal po mnenju Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, se mi je zdelo opozorilo sekretariata v zvezi z neprecizno določbo 1. člena utemeljeno. Namreč, po 1. členu, po mnenju sekretariata, ni v celoti jasno v zvezi z zadnjim členom, ki pravi, da zakon začne veljati naslednji dan po objavi. Kdaj pravzaprav preneha beneficirana delovna doba določeni skupini zaposlenih v Ministrstvu za notranje zadeve? Gospod minister Bandelj je sporočil, da jih bo verjetno med 1.600 in 2.000, kar je razvidno za sporočila. Mislim, da bi bilo prav, ker je isto povzeto tudi v mnenju odbora, kasneje pa ni rečeno nič, niti, da je to v redu, niti da je narobe in ni vložen noben amandma. Jaz bi ministra in predstavnico oziroma predstavnika odbora, ki je vodil to, če predsednice ni bilo, le prosil za pojasnilo, kaj je razlog. Ali je zdaj ugotovoljeno, da ni nobenega problema in da je zakon jasen, ali pa so kakšna vprašanja in bi najbrž z dopolnitvijo kazalo to stvar razrešiti. Jaz sem pa prepričan, da bi bilo smotrno oziroma, da bi bilo edino mogoče razrešiti to na ta način, da se izgubi pravica do benificirane dobe najbrž prvega naslednjega v mesecu, ker ne verjamem, da se za vsak dan posebej računa, od takrat, ko je na podlagi tega pravilnika oziroma pravil, ki jih je določil minister, bila konkretna odločitev sprejeta. 2. člen pravi: "Vlada Republike Slovenije določi najkasneje v tridesetih dneh od uveljavitve tega zakona delovna mesta." Potem pa pravi: "Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je potrebno zgraditi z določbami tega zakona in z aktom vlade, najkasneje v roku trideset dni od uveljavitve akta iz prejšnjega člena." Tako imamo dvakrat po trideset dni rok. In po mojem, po tem, ko je ta sistemizacija usklajena z aktom vlade prvega naslednjega meseca najbrž pač preneha beneficirana delovna doba. Vsaj to, jaz predlagam, da le v zakonu preciziramo. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa, gospod Potrč. Izvolite, gospod minister. Minister za notranje zadeve, gospod Bandelj.

MIRKO BANDELJ: Spoštovani! Mislim, da si je gospod Potrč tudi sam odgovoril, čeprav tudi v samem poročilu odbora piše, da je na podlagi pojasnila bilo ugotovljeno, da pravzaprav ni treba v zakonu nič popravljati, kajti beneficirana delovna doba je vezana na delovno mesto. Zato zakon predvideva cel izvršilni scenarij. Na koncu seveda predvideva tudi individualno odločbo delavcev in na osnovi te individualne odločbe bo delavcu ali ostala ali odvzeta beneficirana delovna doba. Tako je vse popolnoma jasno in umeščeno v veljavno delovnopravno zakonodajo. Pomeni tudi to scenarij po tem, ko je zakon uvlejavljen, sprejetje podzakonskega akta, se pravi uredbe vlade, ki določi, bi rekel, delovna mesta ali pa grupe delovnih mest, kjer bo beneficirana delovna doba v skladu s tem zakonom ostala oziroma definirana na novo. Potem je predviden še en akt, to je akt o sistemizaciji in na koncu sledi individualna odločba delavcu. Hvala.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala, gospod minister. Želi še kdo razpravljati? Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem splošno razpravo, s tem pa tudi prvo obravnavo.

Prehajamo na DRUGO OBRAVNAVO - OBRAVNAVO IN ODLOČANJE O POSAMEZNIH ČLENIH PREDLOGA ZAKONA. Zboru predlagam, da skladno z zadnjo alineo 189. člena poslovnika razpravlja in glasuje o vseh členih skupaj. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (49 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet.
Ker k posameznim členom ni bil vložen noben amandma, in skladno s sprejetim sklepom, dajem v razpravo vse člene predloga zakona. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Na glasovanje dajem vse člene. Ugotavljamo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da so vsi členi predloga zakona sprejeti.
Opravili smo razpravo in glasovanje o členih. Sedaj moramo glasovati še o naslovu samega zakona. Želi kdo razpravljati o naslovu zakona? Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za naslov zakona v celoti? (45 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je naslov zakona v celoti sprejet.

Tako prehajamo na TRETJO OBRAVNAVO, ker smo že izglasovali zakon po členih in naslov zakona. Odpiram razpravo o zakonskem predlogu v celoti. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Torej zaključujem razpravo. Ugotavljam, da k predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, zato ni možno vlaganje dodatnih amandmajev. Na glasovanje dajem predlog zakona v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za predlog zakona v celoti? (50 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlog zakona v celoti sprejet.
S tem pa je tudi zaključena ta točka. Zgleda, da res prehitevamo, tudi 18. točka ni pripravljena, jo bomo preskočili.

Prehajamo na 19. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O PROMETNEM DAVKU. Skrajšani postopek. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada Republike Slovenije.
Prehajamo na prvo obravnavo. Želi predstavnik vlade besedo? (Ne želi.) Predlog zakona je obravnaval Odbor za finance in monetarno politiko. Želi besedo? (Ne želi.) Želi predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo razpravljati poslanske skupine? (Ne želijo.) Besedo imajo poslanke in poslanci. Ali želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem splošno razpravo.
Prehajamo na drugo obravnavo. Obravnavo in odločanje o posameznih členih predloga zakona. Torej imamo amandmaje k trem členom: k 1. členu, 3. členu in 4. členu.
Zboru predlagam, da skladno z zadnjo alineo 189. člena poslovnika razpravlja in glasuje o vseh tistih členih skupaj, katerim niso bili vloženi amandmaji.
Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za tak predlog? (45 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet.
Sedaj prehajamo k amandmajem, najprej k 1. členu in edinemu amandmaju k 1. členu. Predlagatelj je odbor za finance in monetarno politiko. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Potem prehajamo na glasovanje o amandmaju pod številko 1 k 1. členu. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 1 k 1. členu? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljamo, da je amandma pod številko 1 k 1. členu sprejet.
Prehajamo k odločanju k amandmaju pod številko 1 k 3. členu. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Potem prehajamo na odločanje k amandmaju pod številko 1 k 3. členu. Ugotovimo sklepčnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 1 k 3. členu? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljamo, da je amandma pod številko 1 k 3. členu sprejet.
Prehajamo k 4. členu in edinemu amandmaju, torej amandmaju pod številko 1. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na odločanje k amandmaju pod številko 1 k 4. členu. Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 1 k 4. členu? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod številko 1 k 4. členu sprejet.
Sedaj moramo glasovati še o 4. členu v celoti.
Ugotavljamo prisotnost! (49 poslancev.)
Kdo je za 4. člen v celoti? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 4. člen v celoti sprejet.
Sedaj prehajamo na odločanje o preostalih členih, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče besede, dajem na glasovanje preostale člene, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Ugotavljamo prisotnost! (52 poslancev.)
Kdo je za? (44 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da so preostali členi sprejeti.
Opravili smo torej razpravo in glasovanje o posameznih členih. Razpravljati in glasovati pa moramo še... Oprostite. Imamo še en amandma. Opravili smo razpravo o posameznih členih. Sedaj moramo glasovati še o naslovu zakona. Imamo amandma: "V naslovu predloga zakona se beseda "spremembi" nadomesti z besedilom "spremembah in dopolnitvah". Predlagatelj je odbor za finance in monetarno politiko.
Kdo je za amandma pod številko ena k naslovu zakona. Želi kdo razpravljati? Če ne, prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (49 poslancev.)
Kdo je za amandma pod številko ena k naslovu? (44 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljamo, da je amandma pod številko ena k naslovu sprejet.
Sedaj moramo glasovati o naslovu v celoti. Ugotavljamo prisotnost? (56 poslancev.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je naslov zakona v celoti sprejet.
Torej, izglasovali smo zakon po členih in naslov zakona.

Prehajamo na tretjo obravnavo. Odpiram razpravo o zakonskem predlogu v celoti. Želi kdo besedo? (Nihče.) Zato zaključujem razpravo. Želi kdo vložiti amandma? (Nihče.) Zato prehajamo na glasovanje zakona v celoti. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (57 poslancev.)
Kdo je za predlog zakona v celoti? (46 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlog zakona v celoti sprejet.
S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 20. TOČKO DNEVNEGA REDA - DRUGA IN TRETJA OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNICE IZDANE ZARADI SANACIJE SLOVENSKIH ŽELEZARN. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Zbor je na 12. izredni seji že opravil prvo obravnavo, zato danes v okviru hitrega postopka nadaljujemo z drugo obravnavo predloga zakona, po končani drugi obravnavi pa tudi s tretjo obravnavo predloga zakona.
Prehajamo torej na drugo obravnavo imenovanega zakona - na obravnavo in odločanje o posameznih členih predloga zakona. Imamo amandma k 1. členu in pa amandma k samemu naslovu zakona. Prehajamo torej k 1. členu in amandma pod številka 1 k 1. členu. Predlaga ga Vlada Republike Slovenije. Če ni materiala na mizo, bi ga mogoče prebral. V 1. členu se besedilo na koncu odstavka "do konca leta 2002 nadomesti z besedilom: do konca leta 1998". Želi kdo besedo, želi kdo razpravljati o tem amandmaju? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 1? (30 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma pod številko 1 k 1. členu sprejet.
Sedaj prehajamo na odločanje o 1. členu v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (54 poslancev.)
Kdo je za 1. člen v celoti? (36 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljamo, da je 1. člen v celoti sprejet.
Na glasovanje dajem 2. člen, h kateremu ni bil vložen noben amandma. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (53 poslancev.)
Kdo je za 2. člen? (37 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljamo, da je tudi 2. člen sprejet.
Sedaj prehajamo še na glasovanje o naslovu zakona. Tudi tukaj imamo amandma pod številko 1. V naslovu se beseda "sprememba" nadomesti z besedo "spremembi", torej majhna sprememba. Predlagatelj je odbor za gospodarstvo. Želi kdo razpravljati o amandmaju pod številka 1 k naslovu zakona? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (49 poslancev.)
Kdo je za amandma pod številko 1 k naslovu zakona? (37 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Glasovati moramo še o naslovu v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (52 poslancev.)
Kdo je za naslov zakona v celoti? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je naslov zakona v celoti sprejet.
S tem je tudi druga obravnava končana.
Prehajamo na tretjo obravnavo. Izglasovali smo torej zakon po členih in naslov zakona. Odpiram razpravo o zakonskem predlogu v celoti. Želi kdo besedo? (Ne želi.) S tem zaključujem razpravo. Ker ni razprave, prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za predlog zakona v celoti? (47 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je predlog zakona v celoti sprejet.
S tem zaključujem to točko dnevnega reda.
Ker smo bili zelo ekspeditivni in hitri, predlagam pol ure pavze. Takrat bomo dali informacijo. Ob 16.30 uri se dobimo ponovno v dvorani, takrat bomo dali informacije, glede 3. točke, včerajšnje in eventualno, če bo že kaj materiala, nadaljevali sejo. Dobimo se ob 16.30 uri v dvorani.

(Seja je bila prekinjena ob 15.49 uri in se je nadaljevala ob 16.35 uri.)

PREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Spoštovane kolegice in kolegi! Prosim, da zasedete svoja mesta. Nadaljevali bomo 17. izredno sejo državnega zbora. Predvidevamo, da končamo 3. točko in nato prekinemo s sejo državnega zbora jutri do 11.00. Ugotavljamo prisotnost! (57 poslancev.) Zbor je sklepčen in lahko nadaljuje z delom. Proceduralno, gospod Ivo Hvalica. Izvoli.

IVO HVALICA: Hvala lepa. Gospod predsedujoči! Spoštovane kolegice in kolegi! Ko sem se vrnil v dvorano ob 16.30, sem dobil na klopi anonimko. Anonimka se glasi:
"Informacija k 3. točki dnevnega reda 17. izredne seje državnega zbora."
Zdaj pa, ne vem, kdo je to poslal. Ni datuma, ni pošiljatelja, ni glave, ni podpisa, ni nič. Predlagam, da se avtor te anonimke pojavi za to govornico in pojasni, kako lahko ta državni zbor nekdo na takšen način podcenjuje. Poglejte, tega niti na sestanku krajevne skupnosti ne dobimo tako. Jaz mislim, da je kdo od vas član. Da ne govorimo o občinah. To je neverjetno, kaj si nekateri dovolijo. Ali je mogoče koga sram, ker je to napisal? Ponavadi se ljudje ne podpišejo pod tisto, česar jih je sram. Torej, predlagam avtorju te anonimke, da pride sem gor in da pojasni, zakaj nam je na tako skrivnosten način dostavil to "hobotnico". Hvala.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa, gospod Ivo Hvalica. Zgleda, da hitrost ni nikoli dobra. Material, informacijo, ki je pripravljena in jo imate na mizi, je pripravila služba državnega zbora kot tudi ves drugi material. Ob tem so seveda sodelovali tudi z Ministrstvom za zunanje zadeve in pa Uradom predsednika Republike. Predlagam, da predstavnica sekretariata ustno poda to poročilo oziroma informacijo. Želite, da ponovno za petnajst minut prekinemo? Ali to želite? Govori se samo za govornico. Gospod Ivo Hvalica, izvolite.

IVO HVALICA: Gospod predsedujoči. Mogoče nisem bil dovolj jasen. Jaz nisem hotel brati tega teksta, ker ste ga verjetno vsi prebrali, ker tu govori tudi nekaj v imenu Ministrstva za zunanje zadeve. Kako naj bi si sam lahko predstavljal, ker je to možno, da je to naša služba za pravne zadeve. Niti na misel mi ni prišlo. Mislil sem, da je to nekaj podtaknjenega, ker je nekdo to prinesel. Torej, predlagam, da pride avtor sem in da pove kakšno ingerenco ima nad Ministrstvom za zunanje zadeve in da sploh pojasni to anonimko. Hvala.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa, gospod Ivo Hvalica. Kot ves material, še enkrat ponavljam, je tudi tega pripravila služba državnega zbora v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve in skladno tudi z Uradom predsednika Republike. V trenutku bo sprejemni dopis k temu dopisu. Predlagam pet minut odmora, da boste dobili spremni dopis. Takrat bomo nadaljevačo s 3. točko dnevnega reda. Predlagam 5 minutni odmor. Nadaljujemo ob 16.50 uri. Ob 16.50 uri bo spremni dopis na klopeh.

(Seja je bila prekinjena ob 16.40 uri in se je nadaljevala ob 17.02 uri.)

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Spoštovane kolegice in kolegi! Nadaljujemo s 17. izredno sejo državnega zbora. Ugotavljamo prisotnost! (61 prisotnih.)
Zbor je sklepčen in lahko nadaljuje z delom. Opravičujemo se za dopis, ki je prišel na mizo. Bil je posredovan samo predsedniku, da bi to prebral, vendar sem želel, da se to razpošlje po mizah in seveda je ostal brez glave. Tako ste dobili dodatni material, upam, da je sedaj zadovoljeno in tako nadaljujemo s 3. točko dnevnega reda in z informacijo, ki ste jo dobili na mizo. Ker jo imate na mizi, mislim, da je ni treba brati. Sprašujem predstavnika Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve oziroma predstavnika vlade, če želita besedo? (Ne želita.) Želi kdo drug razpravljati? (Ne želi.)
S tem zaključujem 3. točko dnevnega reda in današnje zasedanje. Trenutek, če še ostanete v dvorani, ker gre za nadaljnje delo.
Predlagam oziroma odrejam, da sejo pričenjamo jutri ob 11.00 uri. Predlagal bi tudi, da se v tem času, če je možno, nadaljujejo delo delovna telesa, tako da bi lahko mogoče jutri zelo ekspeditivno delali. Prvi je gospod Izidor Rejc, ki želi obvestiti svojo komisijo. Izvolite.

IZIDOR REJC: Spoštovani gospod podpredsednik, hvala lepa za besedo. Gospodje, člani Komisije za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije in predlagatelji zakona. Takoj sedaj bomo obravnavali v sobi 209 sprejemanje in odobritev zakona o začasnem zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o denacionalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.
Prosim, da se vsi udeležite, ker smo danes izgubili zadnjo gospo iz svoje komisije, da se udeležite seje v sobi 209. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Trenutek, še zasedamo, še ni konec. Gospod Kopač izvolite.

MAG. JANEZ KOPAČ: Hvala. Tako kot gospod Rejc prosim tudi člane Odbora za finance in monetarno politiko, da nadaljujemo čez 5 minut svoje danes dopoldne prekinjeno zasedanje v sobi 217. Hvala.

PODPREDSEDNIK MIROSLAV LUCI: Hvala lepa. Želi še kdo obvestiti za kako delovno telo? Če ne, prekinjam 17. izredno sejo državnega zbora za danes. Jutri nadaljujemo ob 11.00 uri.


(SEJA JE BILA PREKINJENA 17. DECEMBRA 1997 OB 17.05 URI.)


Zadnja sprememba: 01/09/1998
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej