Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Nadaljevanje 19. izredne seje
(4. februar 1998)

Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik državnega zbora.
Seja se je pričela ob 10.12 uri.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Pričenjam nadaljevanje 19. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije.
Obveščen sem, da so zadržani in se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Ivan Božič za popoldanski del seje, Jože Možgan, Zoran Lešnik, Borut Pahor, Zmago Jelinčič od 11.00 naprej, mag. Marijan Schiffrer, Davorin Terčon, Maria Pozsonec, Pavel Rupar za pričetek seje (se nam je že priključil), Janez Mežan za popoldanski del seje in Janez Per za popoldanski del seje.
Prosim, da ugotovimo prisotnost v dvorani. 58 poslank in poslancev, državni zbor je sklepčen in lahko odloča.
Na sejo sem povabil tudi predstavnike vlade Republike Slovenije in jih lepo pozdravljam.
Današnje nadaljevanje 19. izredne seje bomo pričeli s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo predloga zakona o delni privatizaciji Slovenskih železarn, ter zatem prešli na prekinjeno obravnavo 5., 6. in 7. točke, to so predlogi zakonov o poroštvih in soglasju Republike Slovenije Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji.

Prehajamo na prekinjeno 4. točko dnevnega reda izredne seje, smo v tretji obravnavi zakona.
V skladu s sinočnjo napovedjo sta poslanski skupini SLS in LDS vložili amandmaje k 1. členu, 2. členu, 4. členu, 16. členu in 20. členu, in imamo amandma poslanske skupine socialdemokratov k 13. členu.
Torej smo v tretji obravnavi. Odpiram razpravo o zakonskem predlogu v celoti. Želi kdo besedo? Če ne želi nihče, razpravo zaključujem.
Prebral sem že, kateri amandmaji so bili vloženi v skladu s poslovnikom in h katerim členom. V tem trenutku so amandmaji že tudi v razmnoževanju, da jih boste poslanke in poslanci prejeli na klop.
Če imate pred seboj včerajšnji pregled glasovanja oziroma pregled amandmajev, potem vam lahko preberem amandma k 1. členu, ki se glasi: V prvem odstavku 1. člena se za besedo "posameznih" doda beseda "odvisnih". V obrazložitvi sta poslanski skupini SLS in LDS zapisali, da je amandma pripravljen v skladu z drugim dodatnim mnenjem sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in je redakcijske narave.
Želi kdo razpravljati o tem amandmaju? (Ne.) Razpravo zaključujem in ga dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost!
Proceduralni predlog, gospod Bevk.

SAMO BEVK: Hvala za besedo, gospod predsednik. Pri glasovanju sem opazil, da ne dela tipka, vsaj lučka ne, pa ne vem, kaj zdaj narediti. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Še enkrat bomo ugotovili prisotnost. Prosim gospoda Bevka, da preveri tudi svojo številko, če mu bo označila prisotnost, sicer pa bomo morali sejo prekiniti za toliko, da tehnično pogledamo vašo glasovalno napravo.
Ugotovimo prisotnost! (61 prisotnih.) Je označena vaša prisotnost? (Je označena.) To pomeni, da najverjetneje samo svetilo pri vaši glasovalni napravi... Deluje! Hvala lepa. 61 poslancev je prijavljenih.
Kdo je za amandma k 1. členu? Kot sem že povedal, za besedo "posameznih" se doda beseda "odvisnih", amandma je redakcijske narave in je v skladu z mnenjem sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
Kdo je za ta amandma? (50 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
K 2. členu sta prav tako isti poslanski skupini predlagali naslednji amandma: V prvem odstavku se za besedami "zakon je" beseda "prehod" nadomesti z besedo "prodaja." V obrazložitvi je zapisano, da je prav tako amandma pripravljen v skladu z drugim dodatnim mnenjem sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in je redakcijske narave. Želi kdo besedo? (Ne.) Ugotavljamo sklepčnost! (61 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 2. členu? (45 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Amandma k 4. členu: V prvem odstavku 4. člena se beseda "potrdili" nadomesti z besedami "z izročitvijo potrdil." Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: "Pri izračunavanju in izdaji potrdil iz prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe uredbe o izdajanju in upoštevanju potrdil na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih plač." Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. Amandma je obrazložen takole: "V skladu s pripombo sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve je predlagano besedilo bolj jasno v izogib kasnejšim nejasnostim ob predlaganju potrdil iz prvega odstavka tega člena." Želi kdo besedo? (Ne.) Ugotavljamo sklepčnost! (60 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 4. členu? (39 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma k 4. členu sprejet.
K 13. členu poslanska skupina socialdemokratov predlaga naslednji amandma: V 13. členu se k drugi alinei doda naslednje besedilo: "V slučaju dokapitalizacije podjetja z novo tehnologijo ali novo opremo se za oceno primernosti in kvalitete tehnologije oziroma opreme imenuje strokovna komisija, ki jo večinsko sestavljajo strokovnjaki s tehnično oziroma naravoslovno izobrazbo iz vseh delov Slovenskih železarn, delniška družba. Komisijo imenuje Nadzorni svet Slovenskih železarn, delniška družba. Komisija oceno poda pisno." Gospod Jerovšek želi besedo. Prosim.

JOŽEF JEROVŠEK: Hvala, gospod predsednik. Kolegice in kolegi! Pred vami je ta amandma, ki je sedaj usklajen z ministrstvom za gospodarske dejavnosti. Rad bi ga samo malo obrazložil. Ta amandma je namenjen temu, da se prepreči možnost, da se ...(nerazumljivo) podjetja kupi, se pravi dokapitalizira z neustrezno tehnologijo ali pa celo lastno tehnologijo podjetja. Takšnih primerov je nekaj že bilo v slovenskem gospodarstvu in navedel bom recimo enega, kjer je prišlo do usodne napake - EMO Energetika, Šentjur. Tam je bilo podjetje dokapitalizirano delno tudi s tehnologijo na podlagi nekega patenta, ki je v bistvu utopičen. Na podlagi tega so strokovnjaki v tovarni že vnaprej opozarjali, da ni možno izdelovati parnih kotlov, ki jih je to podjetje sicer zelo kvalitetno izdelovalo, in to je bilo včasih partnersko podjetje Omnecal(?). To se pravi, zelo kvaliteten parni kotel, vendar razvojna družba tega ni upoštevala, strokovnjakov iz podjetja ni upoštevala, niso mogli uveljaviti recimo kot notranji partnerji svojih tehnoloških dosežkov. Odločila se je za nasprotno in danes je šlo to podjetje v stečaj, je bankrotiralo na podlagi napačne odločitve.
Takih primerov je še polno, pa ne bi drugih navajal. Prosim, da to podprete, ker je to sedaj tudi z ministrstvom usklajeno, da se takšne stvari ne bi dogajale naprej. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Jerovšek. Besedo želi dr. Jože Zagožen.

DR. JOŽE ZAGOŽEN: Spoštovane kolegice in kolegi! Precej sem bil presenečen, ko ste glasovali proti temu amandmaju. Namreč, če že dajemo, če že dajejo slovenski davkoplačevalci 6 milijard tolarjev za dokapitalizacijo, potem bi moral biti naš skupni interes, da je ta denar čim bolj smotrno porabljen, in ker gre za tehnične stvari, gotovo ni samo holding ali koncern tisti, ki je edini usposobljen, da lahko takšno stvar nadzira. Ta amandma je docela korekten; predvideva, da bi bili tu strokovnjaki iz vseh treh delov Slovenskih železarn, tako da je takšna komisija, po moji oceni, smotrna in nujno potrebna in ni nobenih razlogov, da tega amandmaja ne bi podprli, še zlasti zato, ker se z njim strinja tudi vlada, kot smo slišali gospoda Jerovška. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Predlagam, da pred nadaljevanjem odločanja poslanke in poslanci dobite na klop vložene amandmaje. Prvi trije, o katerih smo glasovali, so bili vsi tudi na podlagi stališč sekretariata in so bili redakcijske narave. Sedaj pa gre za vsebinske amandmaje in mislim, da je korektno, da poslanke in poslanci dobite le-te tudi razmnožene na klop. Ker smo jih prejeli tik pred začetkom seje, so sedaj v razmnoževanju.
Mislim, da amandmaji že prihajajo. Amandmaji so že v razmnoževanju. Predlagam samo petminutni odmor, da se amandmaji razmnožijo. Gospod Anderlič, kar mirno! Mirno, gospod Anderlič! Prosim? (Poslanec govori iz klopi.) Saj je red.

(Seja je bila prekinjena ob 10.25 uri in se je nadaljevala ob 10.40 uri.)

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kolegice in kolegi, nadaljujemo sejo. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.) Državni zbor je sklepčen in lahko nadaljuje delo. Smo pri obravnavi amandmajev k predlogu zakona o delni privatizaciji Slovenskih železarn, hitri postopek, tretje branje, tretja obravnava. Smo pri amandmaju k 13. členu, ki ga je vložila poslanska skupina socialdemokratov. O njem so že razpravljali nekateri poslanci. Besedo pri tem želi tudi gospa Bitenčeva. Prosim.

TINA BITENC-PENGOV: Gospod predsednik, spoštovani zbor, hvala za besedo. Radi bi povedali zgolj redakcijsko opozorilo v zvezi z amandmajem, v katerega vsebino se sploh ne spuščamo. Amandma je dan k 2. alinei 13. člena in ga je redakcijsko izredno težko vkomponirati v sedanje besedilo. Predlagamo, da se v končni redakciji to besedilo opredeli kot nadaljnji drugi in tretji odstavek tega člena, ki pa se nanaša na drugo alineo. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospa Bitenčeva. Vprašal bi predstavnike poslanske skupine socialdemokratov, če želijo na podlagi sugestije gospe namestnice dopolniti svoj amandma in s tem pač kakršnikoli dodatni popravki ne bi bili več potrebni. Gospod Jerovšek.

JOŽEF JEROVŠEK: Hvala lepa. Glede te redakcijske sugestije smo se zdajle posvetovali in se strinjamo in se bomo prilagodili.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Torej amandma je dopolnjen v smislu razprave gospe Bitenčeve. To pomeni, da se v 13. členu dodata 2. in 3. odstavek z vsebino, kot je predlagana. Želi še kdo besedo o tem amandmaju? (Ne.) Razpravo zaključujem in ga dajem na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (62 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 13. členu? (42 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Amandma k 13. členu je sprejet.
Smo pri amandmaju k 16. členu: Besedilo 3. odstavka se spremeni tako, da se glasi "kupnine iz 1. odstavka tega člena se lahko uporabljajo za namene iz prejšnjega odstavka ne glede na višino sredstev, ki je za te namene predvidena v proračunu." Amandma je pripravljen v skladu z drugim dodatnim mnenjem sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in je redakcijske narave. Ali želi kdo besedo? Vložili sta ga poslanski skupini LDS in SLS. (Nihče.)
Razpravo zaključujem in dajem na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 16. členu? (37 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma k 16. členu sprejet.
Prehajamo na amandma k 20. členu: Besedilo prvega odstavka 20. člena se spremeni tako, da se za višino zneska glavnice črta besedilo "s pripadajočimi obrestmi". Obrazložitev: Besedilo člena je s to spremembo bolj jasno glede določitve obveznosti, ki jo bo Republika Slovenija prevzela v letu 1998 iz naslova kreditov, ki so jih Slovenske železnice, delniška družba, najele ob poroštvu države. Predlagateljici sta poslanska skupina LDS in poslanska skupina SLS. Odpiram razpravo. Razprave ni.
Dajem na glasovanje amandma k 20. členu. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 20. členu? (34 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma k 20. členu sprejet.
Kljub temu, da smo želeli, da bi dobili poslanke in poslanci na klop vse amandmaje, smo v odmoru prejeli še naslednji amandma, ki ga bom prebral zelo pozorno. Prosim, da poslušate. Če boste pa želeli, da ga dobite pisno, je pa tudi v razmnoževanju. Torej poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov predlaga naslednji amandma k 20.a členu: Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: "S ciljem kadrovske sanacije Slovenskih železarn, delniška družba, in posameznih družb, v sistemu Slovenskih železarn se reševanje presežnih delavcev - invalidov zagotavlja na naslednji način: Prvič. S prerazporeditvijo v Logistični center Ravne (Ravne in Štore) in Center za prestrukturiranje kadrov Jesenice. Drugič. Stroški za pokrivanje plač in drugih stroškov, povezanih z delom, se zagotovijo v okviru sredstev, predvidenih v četrtem odstavku 18. člena tega zakona. Za učinkovito reševanje problematike iz prejšnjega odstavka Republiški zavod za zaposlovanje zagotovi ustrezno strokovno pomoč." Obrazložitev: Omenjena dikcija je jasnejša od prvotno vloženega amandmaja. Želi kdo razpravljati o tem amandmaju? (Ne.) Razpravo zaključujem in ga dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 20.a členu? (30 poslancev.) Je kdo proti? (10 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Drugih amandmajev nismo prejeli. Na podlagi tretjega odstavka 198. člena poslovnika sprašujem sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve, če je zaradi sprejetih amandmajev porušena medsebojna skladnost določb zakona! (Ni.)
Prehajamo na glasovanje o zakonu. Na glasovanje dajem predlog zakona v celoti. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za predlog zakona v celoti? (41 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet.
Prejeli smo tudi dva dodatna sklepa, ki ju imate v pregledu z dne 29.1.1998, od komisije za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije. Prvi sklep se glasi: "Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da pri operacionalizaciji zakona o privatizaciji Slovenskih železarn vpliva na vodstvo poslovnega sistema Slovenskih železarn, da le-to v dogovoru z lokalnimi skupnostmi v postopku dezinvestiranja poslovnega sistema Slovenskih železarn tudi neodplačno prenaša objekte in naprave, ki jih uporabljajo in upravljajo društva in javni zavodi za potrebe športnih dejavnosti, na lokalne skupnosti."
Ta dodatni sklep predlaga komisija za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije. Želi kdo besedo? (Ne.)
Na glasovanje dajem prvi dodatni sklep. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za prvi dodatni sklep? (34 poslancev.) Je kdo proti? (6 poslancev.)
Ugotavljam, da je dodatni sklep pod točko 1 sprejet.
Drugi dodatni sklep prav tako predlaga komisija in se glasi: "Vlada Republike Slovenije v roku 90 dni od uveljavitve zakona o delni privatizaciji Slovenskih železarn posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije program privatizacije Slovenskih železarn in posameznih družb v poslovnem sistemu Slovenskih železarn."
Želi kdo besedo o tem dodatnem sklepu? (Ne.)
Razpravo zaključujem in ga dajem na glasovanje. Gospod Rejc želi besedo, prosim.

IZIDOR REJC: Gospod predsednik, opozarjam vas na tisti izraz "delni", ker smo tudi v naslovu to spremenili, pa bi dali ven, tako da je v bistvu usklajeno.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Torej, redakcijsko se bo v tem sklepu seveda spremenilo tako, da bo v njem vsebovan naslov zakona, ki je bil v obravnavi nekoliko spremenjen.
Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za drugi dodatni sklep? (33 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da smo tudi drugi dodatni sklep sprejeli.
S tem zaključujem 4. točko dnevnega reda izredne seje.

Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DARS IZ POGODBE O NAJETJU KREDITA PRI BANKI "KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAN", HITRI POSTOPEK.
Smo v drugi obravnavi v okviru hitrega postopka. Prejeli smo tudi amandmaje in poročilo matičnega delovnega telesa.
Vlada Republike Slovenije je k 1. členu predlagala amandma, ki ga odbor podpira. Mislim, da imate amandma na klopi. Ali je potrebno, da ga preberem? (Ni potrebno.)
Želi kdo razpravljati o amandmaju k 1. členu? (Ne.) Razpravo zaključujem in prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 1. členu? (27 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma k 1. členu sprejet.
Na glasovanje dajem 1. člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (34 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je 1. člen sprejet.
K 2. in 3. členu ni bilo vloženih amandmajev. Želi kdo razpravljati o teh dveh členih? (Ne.) Potem dajem na glasovanje 2. in 3. člen skupaj. Ugotavljamo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (26 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da sta 2. in 3. člen sprejeta.
K 4. členu je predlagatelj amandmaja odbor za infrastrukturo in okolje. Amandma se glasi: V besedilu tretjega odstavka se v prvi vrstici navedba 3. člena zamenja z navedbo 2. člena. Obrazložitev: Pooblastilo za sklenitev poroštvene pogodbe je predvideno pri 2. členu predlaganega zakonskega besedila, zato je potrebno sklicevanje na dotični člen ustrezno popraviti. Želi kdo besedo? (Ne.) Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 4. členu? (27 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma k 4. členu sprejet.
Na glasovanje dajem 4. člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (45 prisotnih.) Ponovili bomo ugotavljanje prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za 4. člen v celoti? (26 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da smo 4. člen sprejeli.
V razpravo dajem 5. člen. Nanj ni bilo vloženih nobenih amandmajev. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za 5. člen? (30 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je 5. člen sprejet.
Opravili smo glasovanje in razpravo o posameznih členih. Glasovati moramo o naslovu zakona. Želi kdo besedo? (Ne.) Na glasovanje dajem naslov zakona. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za naslov zakona? (34 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je naslov zakona sprejet.
Prehajamo na tretjo obravnavo. Izglasovali smo zakon po členih in naslov zakona. Sprejeta sta bila dva amandmaja, in sicer k 1. in 4. členu. Ali želi kdo izkoristiti poslovniško možnost in vložiti amandma? (Ne.) Odpiram razpravo o zakonskem predlogu v celoti. Želi kdo besedo? Gospod Veber.

JANKO VEBER: Hvala. Mislim, da bi vendarle morali nekaj reči o tem, da smo ob nedavnem obravnavanju teh predlogov zakonov opozarjali na mnoge nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, da bi lahko ustrezno in uspešno odločali o predlaganih zakonih v državnem zboru.
Nekaj od teh je seveda bilo upoštevanih, predvsem s strani sekretariata za zakonodajo, in tudi v obliki amandmajev smo jih pravkar sprejeli. Vendar dejstvo je, da velja, da je gradnja avtocest iz dneva v dan dražja, da so bistvena odstopanja tudi od nacionalnega programa. Torej zgrajenih je kljub temu, da je gradnja dražja, manj kilometrov avtocest. Ugotavljamo lahko tudi, da se koristi več slabših, manj kvalitetnih finančnih virov, kot pa je bilo predvideno v nacionalnem programu.
Velja pa tudi ta ugotovitev, da poslanci državnega zbora pravzaprav izredno težko pridemo do podatkov, s katerimi bi lahko utemeljevali to, kar sem povedal. Saj na podlagi vseh predloženih gradiv, ki smo jih dobili med prekinjeno obravnavo na tej seji, pa tudi sicer že pri obravnavi plana dela DARSA za leto 1997, ki smo ga sprejeli v letu 1997, ravno tako ni bilo ustreznih gradiv, na podlagi katerih bi resnično lahko kvalitetno pripravili pripombe in tudi s tem nekako poskušali oblikovati ustrezen program dela DARSA. In če samo poskušam preleteti vsa poročila, ki jih je bilo cel kup - 8 poročil, ki jih je pravzaprav tudi nemogoče v tem kratkem obdobju natanko obdelati. Tudi to je kritika hitrega postopka sprejemanja teh zakonov, ki pravzaprav ne omogoča kvalitetne obravnave predloženih poročil.
In če samo pogledamo poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev za obdobje - je sicer več poročil, po trimesečjih, ampak je tudi neko zaključno poročilo od 1.1.1997 do 30.9.1997 in lahko ugotovimo, da so za posamezne odseke avtocest navedeni zneski, okvirni zneski konkretnega vira, ali je to kredit ali je to avtocestni oziroma ali je to bencinski tolar ali pa cestnina. Ni pa nikjer v tem poročilu o izdvajanju sredstev navedeno, koliko od posameznega vira je namenjeno v posamezni odsek avtoceste. S tem je praktično onemogočen kakršenkoli nadzor, kvaliteten nadzor nad porabo sredstev. Govorimo v nekem globalu, govorimo o neki kepi denarja, ki se deli, vendar poslanci ne vemo, kako se deli. To je razvidno tudi iz tega poročila o izdvajanju sredstev, ki dejansko ne omogoča kvalitetnega vpogleda v uporabo tega denarja.
Tudi v predloženem poročilu o izvajanju programa dela DARS za obdobje - ravno tako so bila poročila po trimesečjih in tudi poročilo od januarja do septembra 1997 - ni nič bolje. Tudi tu lahko ugotovimo, da v tabelah, ki govorijo o osnovnih stroškovnih podatkih o posameznem projektu, denimo pri nacionalnem programu imamo zapisan samo skupni znesek, ki je bil predviden v nacionalnem programu, ni pa zneska projektov, ni zneska odkupov zemljišč, ni zneska gradnje, ni ostalih stroškov, ki nastajajo pri gradnji, in seveda je nemogoča tudi primerjava med nekim začetnim, planiranim stanjem in dejanskim stanjem, ki se je pozneje zgodilo na terenu. Torej tudi to poročilo je pomanjkljivo in ne omogoča kvalitetnega nadzora, tudi nad samo dinamiko in izvedbo fizičnih del na terenu.
Zato mislim, da bi resnično morali opozoriti na te pomanjkljivosti in jih tudi resneje obravnavati oziroma upoštevati pri nadaljnjih obravnavah sprejemanja tudi rebalansa plana nacionalnega programa. Kajti prav gotovo je dejstvo, da Družba za izgradnjo avtocest računa na to, da se poslanci zavedamo, da avtoceste potrebujemo, in pričakuje seveda tudi podporo. Vsej tej kepi denarja, katero bomo sprejeli, katero bomo potrjevali s temi zakoni.
Drugo je pa seveda, kako potem stroka znotraj Družbe za avtoceste ravna s tem denarjem. Seveda mislim, da bi bilo nujno razmišljati o tem, da se tudi tej družbi postavi limit, do kje pa lahko gre pri odstopanjih pri izvedbi teh projektov. Namreč, procenti odstopanj so "blazni", do 90 in 100%-ni, in seveda to vsekakor ni pohvalno predvsem za stroko. Mislim, da vendarle v Sloveniji gradbena stroka je na nivoju, ki lahko sledi evropskim trendom, kjer je možno odstopanje nekje od idejnih zasnov za največ 30%; pri nas je to 100% in več. Zato se mi tudi postavlja vprašanje, da ne gre samo za strokovne odločitve, ampak najbrž tudi za vpliv drugih faktorjev, ki pa tudi niso nikjer v teh poročilih razdelani in predstavljeni. Namreč, tudi v vseh teh poročilih ni nikjer natančno obdelano področje odstopanja pri gradnji oziroma pri več delih, zakaj je prišlo do večje porabe sredstev, zakaj je prišlo do odstopanja od prvotnega plana. Seveda se mi tudi postavlja vprašanje, ko gledam te postavke, ki pa vendarle vsebujejo tudi oceno racionalizacije že na samem začetku gradnje, ali je to potem sploh smiseln strošek, če se te racionalizacije očitno ne upoštevajo ali pa so narejene kar tako, da se neka storitev opravi, končnega efekta pa pri tej storitvi ni.
Zato mislim, da bi tudi Družba za avtoceste morala odgovorneje pristopiti k izvajanju tega programa in ne samo računati na to, da smo poslanci za to, da se avtoceste zgradijo, ampak tudi sama prispevati veliko k temu, da se ne veča poraba sredstev brez omejitev. Mislim, da bi tudi pri nadaljnji obravnavi rebalansa dejansko morali resno razmišljati, kje je tisti limit, do katerega Slovenija lahko gre pri izgradnji avtocest. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Vebru. Želi še kdo besedo pri razpravi o zakonskem predlogu v celoti? (Ne.) Ker ni več razprave, jo zaključujem.
Prehajamo na glasovanje o zakonu v celoti.
Na glasovanje torej dajem zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, delniška družba, iz pogodbe o najetju kredita pri banki "Kreditanstalt Für Wiederambban". Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za zakon v celoti? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo zakon sprejeli. Dodatnih sklepov ni bilo vloženih.
S tem zaključujem 5. točko dnevnega reda.

Prehajamo na prekinjeno 6. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS-U ZA NAJETJE KREDITOV ZA GRADNJO AVTOCESTNIH ODSEKOV VRANSKO-BLAGOVICA, BLAGOVICA-ŠENTJAKOB, PESNICA-SLIVNICA, OBVOZNICA LENDAVA, KOZINA-KLANEC IN VIŠNJA GORA-BIČ, hitri postopek.
V okviru hitrega postopka smo v drugi obravnavi. Poslanke in poslanci smo prejeli dva amandmaja vlade k 1. in 2. členu. Oba amandmaja k 1. in 2. členu odbor tudi podpira. Prehajamo na obravnavo 1. člena in amandmaja k 1. členu. Želi kdo besedo? (Ne.)
Razpravo zaključujem in dajem na glasovanje amandma k 1. členu. Ugotavljamo prisotnost! (43 prisotnih.) Glasovanje bomo ponovili. Ugotavljamo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 1. členu? (31 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Amandma k 1. členu je sprejet in s tem je 1. člen v celoti spremenjen.
Prehajamo na razpravo k 2. členu in amandmaju k 2. členu, predlagateljica je vlada, matično delovno ga telo podpira. Želi kdo besedo? (Ne.)
Razpravo zaključujem in dajem amandma k 2. členu na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 2. členu? (30 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma k 2. členu sprejet.
Na glasovanje dajem 2. člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za 2. člen v celoti? (28 poslancev.) Kdo mu nasprotuje? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 2. člen je sprejet.
K 3. in 4. členu ni bilo vloženih amandmajev.
V razpravo dajem 3. člen. Ni razprave. Zaključujem razpravo.
Na glasovanje dajem 3. člen. Ugotavljamo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za 3. člen. (24 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je 3. člen sprejet.
V razpravo dajem 4. člen. Želi kdo besedo? (Ne.)
Ugotavljamo prisotnost! Ponovimo glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za 4. člen? (33 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 4. člen sprejet.
Prehajamo na razpravo o naslovu zakona. Želi kdo besedo? (Ne.)
Na glasovanje dajem naslov zakona v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za naslov zakona? (31 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je naslov zakona sprejet.
Prehajamo v tretjo obravnavo. Izglasovali smo zakon po členih in naslov zakona. Sprašujem, ali želijo poslanke in poslanci vložiti eventualni amandma k 1. oziroma 2. člen! (Ne želijo.) Odpiram razpravo o zakonskem predlogu v celoti. Ni razprave, jo zaključujem in dajem na glasovanje zakon v celoti. Sprašujem sekretariat, ali smo z izglasovanimi amandmaji v kakršnemkoli smislu porušili medsebojno skladnost določb zakona! (Nismo.) Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za zakon v celoti? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo zakon v celoti sprejeli.
S tem smo zaključili 6. točko dnevnega reda.

Prehajamo na prekinjeno 7. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS D.D. ZA OBVEZNOSTI DARS D.D. IZ KREDITOV, NAJETIH ZA GRADNJO AVTOCESTNIH ODSEKOV VRANSKO-BLAGOVICA, BLAGOVICA-ŠENTJAKOB, PESNICA-SLIVNICA, OBVOZNICA LENDAVA, KOZINA-KLANEC IN VIŠNJA GORA-BIČ. V okviru hitrega postopka smo v drugi obravnavi. Poslanke in poslanci ste prejeli tri amandmaje vlade. Zboru predlagam, da skladno z zadnjo alineo 198. člena poslovnika razpravlja in glasuje o vseh tistih členih skupaj, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Ta predlog dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za tak predlog? (33 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet.
Prehajamo na obravnavo posameznih členov in amandmajev. K 1. členu je vlada vložila amandma in odbor za infrastrukturo in okolje je oblikoval svoj amandma na amandma k 1. členu. Prejeli ste ga v poročilu, dodatnem poročilu odbora. Amandma na amandma in amandma odbora in vlade dajem v razpravo. Razprave ni in jo zaključujem. Prehajamo na glasovanje. Najprej dajem na glasovanje amandma na amandma, ki ga predlaga odbor za infrastrukturo in okolje. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za amandma na amandma? (35 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma na amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma k 1. členu. Ugotovimo prisotnost! (42 prisotnih.) Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 1. členu? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 1. členu sprejet in besedilo člena smo v celoti spremenili.
Prehajamo na razpravo o 2. členu in amandmaju, ki ga je vložila vlada Republike Slovenije; odbor ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne.) Razpravo zaključjem.
Dajem na glasovanje amandma k 2. členu. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 2. členu? (24 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 2. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za 2. člen v celoti? (31 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo na razpravo in obravnavo tretjega amandmaja k 4. členu, ki ga je vložila vlada. Se opravičujem! Smo pri obravnavi 4. člena in amandmaja, ki ga je vložila vlada, odbor ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne.)
Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 4. členu? (28 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 4. členu sprejet.
Na glasovanje dajem 4. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za 4. člen v celoti? (34 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 4. člen v celoti sprejet.
V razpravo dajem vse člene, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za preostale člene zakona? (34 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da so preostali členi zakona sprejeti.
Prehajamo na razpravo o naslovu zakona. Želi kdo razpravljati? Gospod Rupar? (Ne želite.)
Na glasovanje dajem naslov zakona. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za naslov zakona? (37 poslancev.) Je kdo proti?
Se opravičujem, ponovili bomo glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za naslov zakona? (36 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je naslov zakona sprejet.
Izglasovali smo zakon po členih in naslov zakona. Želi kdo od poslank in poslancev vložiti amandma v okviru tretje obravnave? (Ne.) Odpiram razpravo o zakonskem predlogu v celoti. Razprave ni. Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona v celoti. Ali so izglasovani zakoni - sprašujem sekretariat - porušili medsebojno skladnost? (Ne.) Ugotavljamo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za sprejem zakona v celoti? (40 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da smo zakon v celoti sprejeli.
Vloženih ni bilo dodatnih sklepov pri 7. točki dnevnega reda in s tem zaključujem 7. točko dnevnega reda. Kolegice in kolegi, s tem smo tudi izčrpali dnevni red 19. izredne seje, ki jo zaključujem. V skladu z delovnim dogovorom o nadaljevanju dela predlagam, da bi si poslanci pridobili potrebno gradivo za nadaljevanje 7. redne seje. Če se strinjate, bi nadaljevali ob 12.00 uri. Ob 12.00 uri državni zbor nadaljuje s prekinjeno 7. redno sejo državnega zbora. Hvala.

(Seja je bila končana dne 4. februarja 1998 ob 11.21 uri.)


Zadnja sprememba: 02/09/1998
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej