Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
nadaljevanje 1. izredne seje
(16. januar 1997)


Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik Državnega zbora.
Seja se je pričela ob 11.05 uri.


PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 1. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije. Zadržanih poslank in poslancev ni. Prosim, da ugotovimo prisotnost v dvorani. Ugotavljam, da je prisotnih 82 poslank in poslancev, tako je zbor sklepčen in lahko odloča.
Preden preidemo na obravnavo 2. točke dnevnega reda, bo Državni zbor, na predlog Mandatno-imunitetne komisije, določil kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi.
Prehajamo na DOLOČITEV KANDIDATA, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi.
Republiška volilna komisija je zboru posredovala ugotovitev o pridobitvi mandata poslanca Državnega zbora. Ugotovitev je obravnavala Mandatno-imunitetna komisija, ki je zboru pisno poročala. Želi poročevalec komisije besedo? (Da.) Besedo ima Pavel Rupar.

PAVEL RUPAR: Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi! Danes dopoldan se je sestala Mandatno-imunitetna komisija in bi vam rad prebral poročilo.
K določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi. Zakon o poslancih v 14. členu določa, da poslanec ne more opravljati funkcije poslanca, če je bil izvoljen za predsednika vlade oziroma imenovan za podpredsednika vlade ali ministra. To pomeni, da mu v tem času poslanski mandat miruje in v primeru, da mu preneha funkcija v vladi, ponovno prične opravljati funkcijo poslanca.
Drugi odstavek 14. člena navedenega zakona določa, da opravlja v tem času funkcijo poslanca tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki začasno ne more opravljati funkcije poslanca. Če tega kandidata ni, opravlja funkcijo poslanca kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista največji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Mandatno-imunitetna komisija je obravnavala obvestilo Republiške volilne komisije o ugotoviti, kateri kandidat bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec dr. Janez Drnovšek, ki je nastopil funkcijo v vladi. Iz obvestila Republiške volilne komisije je razvidno, da bi bil, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki začasno ne more opravljati funkcije poslanca, izvoljen Ciril Metod Pungartnik, rojen 24.6.1936, stanujoč Rimska 18, Trebnje. Navedeni kandidat je pisno izrazil soglasje, da je pripravljen opravljati funkcijo poslanca.
Komisija se je ob tem tudi seznanila z dopisom predsednika liste LDS v 6. volilni enoti, Gregorja Golobiča, da se odpoveduje pravici do pritožbe. Glede na navedeno ugotovitev je komisija sklenila predlagati Državnemu zboru Republike Slovenije, da na podlagi 14. člena zakona o poslancih sprejme naslednji sklep: "V času, dokler poslanec dr. Janez Drnovšek, ki je bil izvoljen za predsednika Vlade, v skladu s prvim odstavkom 14. člena zakona o poslancih ne more opravljati funkcije poslanca, opravlja to funkcijo v skladu z drugim odstavkom 14. člena navedenega zakona od 16.1.1997 gospod Ciril Metod Pungartnik, rojen 24.6.1936, stanujoč Rimska 18, Trebnje. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Rupar. Ali želi besedo predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne.) Besedo dajem poslankam in poslancem. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.
Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: "V času, dokler poslanec dr. Janez Drnovšek, ki je bil izvoljen za predsednika Vlade, v skladu s prvim odstavkom 14. člena zakona o poslancih ne more opravljati funkcije poslanca, opravlja to funkcijo v skladu z drugim odstavkom 14. člena navedenega zakona od 16.1.1997 gospod Ciril Metod Pungartnik, rojen 14.6.1936, stanujoč Rimska 18, Trebnje. Ugotovimo prisotnost! (81 prisotnih.)
Kdo je za? (82 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet.
Povabil bi novega poslanca, da se nam pridruži. (Aplavz.) Čestitam novemu kolegu poslancu in tudi kolegu županu, gospodu Cirilu Metodu Pungartniku.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ODLOKA O IZVOLITVI KOMISIJE ZA VOLITVE, IMENOVANJA IN ADMINISTRATIVNE ZADEVE. Predlog odloka je pripravljen v skladu z dogovorom predstavnikov vseh poslanskih skupin, ki je bil podpisan in dogovorjen sinoči; sestavni del tega dogovora je tudi sestava in predlog za vodenje in podpredsedniško mesto Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli, prav tako smo tudi prejeli spremembo: Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke predlaga zamenjavo članov in umika Alojza Vesenjaka kot člana komisije in na njegovo mesto predlaga Darinko Mravljak.
Želi besedo predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Besedo dajem poslankam in poslancem. Nihče ne želi razpravljati. Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve v sestavi, ki je predlagana, in spremembo, ki sem jo že napovedal. Torej, spremembo v primeru kandidata Slovenske ljudske stranke. Ugotovimo prisotnost! (85 prisotnih.)
Kdo je za? (82 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je ta odlok sprejet.
Glede na izid glasovanja ugotavljam, da je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve v predlagani sestavi izvoljena.
Preden zaključim to točko dnevnega reda, čestitam tako predsedniku, podpredsedniku in vsem članom te komisije. Imeli bodo zelo pomembno delo.
Zaključujem to točko dnevnega reda.
Spoštovane kolegice in kolegi, prekinjam sejo in prosim Komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve oziroma sprašujem predsednika komisije gospoda Bavčarja, če se strinja s predlogom, da bi komisija pričela z delom 11.45 v salonu Državnega zbora. Prav tako tudi predlagam, da bi Državni zbor nadaljeval z obravnavo predloga odlokov za 3. in 3.a točko dnevnega reda ob 15.45 uri. Pričakujemo, da bo možno po treh urah intenzivnega dela pripraviti sestavo teh odlokov.
Gospod Bavčar želi besedo.

IGOR BAVČAR: Spoštovani gospod predsednik! Najprej hvala lepa za čestitke v svojem imenu in v imenu članov komisije. Predlagam, da sejo nadaljujemo ob 15.00 uri, ne ob 15.45. Zato, da bi to lahko storili, bi prosil predstavnike vseh poslanskih skupin, da nemudoma dostavijo vse svoje predloge imen in priimkov za posamezne komisije in odbore strokovnim službam Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. To velja tako za odbore kot tudi za mednarodne delegacije, o katerih bomo razpravljali na tej komisiji in sam sodim, da je mogoče v tem primeru, če boste takoj to lahko storili, sejo nadaljevati že ob 15.00 uri. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Bavčarju. Torej, ob 11.45 se prične KVIAZ, nadaljevanje seje pa ob 15.00 uri. Prekinjam sejo.

(Seja je bila prekinjena ob 11.17 uri in se je nadaljevala ob 15.00 uri.)

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Spoštovane poslanke in poslanci! Rad bi vas obvestil, da je KVIAZ uspešno opravil vse točke dnevnega reda, da se gradivo razmnožuje in da se bo seja nadaljevala ob 15.30 uri, to je pa tista ura, ki sem jo prej kot predsednik tudi sam predlagal.

(Seja je bila prekinjena ob 15.01 uri in se je nadaljevala ob 15.38 uri.)

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Nadaljujemo z danes prekinjeno 1. izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije. Ugotavljamo prisotnost! Ugotavljam, da je prisotnih 81 poslank in poslancev. Za popoldansko nadaljevanje seje se je opravičil poslanec gospod Battelli. Prav tako bi bilo dobro, če bi se nam čim prej pridružil gospod Bavčar, ki je poročevalec k temu gradivu. Ugotavljam, da je zbor sklepčen in lahko odloča.

Prehajamo na prvi del 3. TOČKE DNEVNEGA REDA - PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI IN NALOGAH KOMISIJ IN ODBOROV DRŽAVNEGA ZBORA. Predlog odloka je zboru v obravnavo in v sprejem predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Pred nekaj minutami ste ga prejeli na klop. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne želi.) Želi besedo predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Besedo dajem poslankam in poslancem. Kdo želi besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o ustanovitvi in nalogah odborov Državnega zbora. Ugotovimo prisotnost! (86 prisotnih.)
Kdo je za? (84 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Prehajamo na drugi del 3. točke dnevnega reda, in sicer na obravnavo in sprejem predlogov odlokov o sestavi in izvolitvi komisij in odborov Državnega zbora. Predloge odlokov je zboru v obravnavo in sprejem predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Nekatere od teh odlokov ste že prejeli na klop. Tu se bo potrebno dogovoriti, ker je očitno, da je vendarle tehnična zmožnost razmnoževanja omejena, da se najprej opredelimo do odlokov, ki jih imamo na klopi, potem pa se odločimo še za kratko pavzo, da dobimo razmnožene vse odloke in delo nadaljujemo. Predlagam oziroma sprašujem, če bi uvodno obrazložitev poročevalca komisije k vsem predlogom odlokov kot tudi morebitna mnenja predstavnika sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve ter predstavnike poslanskih skupin, torej ali želi kdo o vseh teh odlokih besedo oziroma, če želi poročevalec komisije besedo? Gospod Bavčar ima besedo.

IGOR BAVČAR: Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi! Komisija je opravila delo, ki pravzaprav niti ni bilo težko. Spoštovala je dogovor, ki je bil dosežen včeraj. Opremila je odloke s potrebnimi imeni in priimki. Dosegla je dogovor tudi v točki, v kateri predstavniki poslanskih skupin včeraj niso uspeli doseči dogovora, to je o delegacijah v določenih mednarodnih institucijah oziroma organih in organizacijah v evropskih integracijah. Jaz predlagam, glede na to, da praktično ni bilo ene same točke, ki bi bila sporna na tej seji in da smo soglasno potrdili predloge vseh odlokov, da morda dam tudi predlog, če je to mogoče, da na podoben način gremo skozi tudi skozi to glasovanje. Ker ne vidim nobenih posebnih problemov, bi se morda tega lahko lotili tudi v paketu. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospod Bavčar. Poslanke in poslanci, jaz bi predlagal, da bi v izogib kakršnimkoli nejasnostim počakali, da dobimo na klop vse odloke in potem zelo hitro tudi o vseh razpravljamo in jih izglasujemo. Mislim, da bi o teh, ki jih imamo na klopi, glasovali. Se strinjate?
Predlog odloka o sestavi in izvolitvi Mandatno-imunitetne komisije. Besedo dajem poslankam in poslancem. Kdo želi besedo?
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi in izvolitvi Mandatno-imunitetne komisije. Ugotovimo prisotnost! (86 prisotnih.)
Kdo je za? (66 poslancev.) Je kdo proti? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Predlog odloka o izvolitvi predsednika in štirih članov Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.)
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi predsednika in štirih članov Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. Ugotovimo prisotnost! (86 prisotnih.)
Kdo je za? (81 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslana.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Predlog odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za peticije. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za peticije. Ugotovimo prisotnost! (85 prisotnih.)
Kdo je za predlagani odlok? (85 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
Sedaj pa je aktualen predlog, ki sem ga prej poskušal podati, da prekinemo sejo za 15 minut in ob 16.00 uri nadaljujemo.

(Seja je bila prekinjena ob 15.47 uri in se je nadaljevala ob 16.08 uri.)

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Poslanke in poslanci, ker še niso razmnoženi vsi odloki, se opravičujemo, bomo sejo nadaljevali ob 16.30, takrat pa pričakujemo, da bomo imeli vso gradivo. Hvala.

(Seja je bila prekinjena ob 16.08 uri in se je nadaljevala ob 17.00 uri.)

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Predlagam spoštovane poslanke in poslanci, da nadaljujemo sejo. Najprej ugotavljamo prisotnost! (75 poslank in poslancev.) Ugotavljam, da je Državni zbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom. Še enkrat se vam opravičujem za to čakanje. Mislim pa, da je pomembno, da dobimo vse odloke o sestavi in izvolitvi posameznega delovnega telesa pravočasno na klop, da jih lahko pred sprejemom pogledate in da jih potem v razpravi tudi sprejmemo.
Torej, v razpravo dajem predlog odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za poslovnik. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za poslovnik. Ugotovimo prisotnost! (77 prisotnih.)
Kdo je za? (73 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za narodni skupnosti. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za narodni skupnosti. Ugotovimo prisotnost! (80 prisotnih.)
Kdo je za? (69 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je glede na izid glasovanja predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za lokalno samoupravo. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za lokalno samoupravo. Ugotovimo prisotnost! (80 prisotnih.)
Kdo je za? (70 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je glede na izid glasovanja predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije. Ugotovimo prisotnost! (78 prisotnih.)
Kdo je za? (69 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za vprašanje invalidov. Ali želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za vprašanje invalidov. Ugotovimo prisotnost! (77 prisotnih.)
Kdo je za? (77 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za evropske zadeve. Ali želi kdo besedo? (Nihče.) Ugotavljam, da nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi in izvolitvi Komisije za evropske zadeve. Ugotovimo prisotnost! (79 prisotnih.)
Kdo je za? (72 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za gospodarstvo. Ali želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za gospodarstvo. Ugotovimo prisotnost! (77 prisotnih.)
Kdo je za? (80 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za infrastrukturo in okolje. Ali želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za infrastrukturo in okolje. Ugotovimo prisotnost! (81 prisotnih.)
Kdo je za? (74 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ali želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ugotovimo prisotnost! (81 prisotnih.)
Kdo je za? (77 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za finance in monetarno politiko. Ali želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za finance in monetarno politiko. Ugotovimo prisotnost! (77 prisotnih.)
Kdo je za? (74 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za mednarodne odnose. Želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo.
Dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za mednarodne odnose. Ugotovimo prisotnost! (79 prisotnih.)
Kdo je za? (74 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za notranjo politiko in pravosodje. Želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo.
Dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za notranjo politiko in pravosodje. Ugotovimo prisotnost! (81 prisotnih.)
Kdo je za? (75 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za obrambo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za obrambo. Ugotovimo prisotnost! (79 prisotnih.)
Kdo je za? (77 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za znanost in tehnologijo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za znanost in tehnologijo. Ugotovimo prisotnost! (78 prisotnih.)
Kdo je za? (76 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko. Prosim. Gospod Kebrič.

IVAN KEBRIČ: Spoštovani predsednik, spoštovane kolegice in kolegi! Naša skupina in stranka DeSUS ima na tem področju posebni interes. To je tako široko področje in menimo, da je samo en član z naše skupine premalo in predlagamo dodatnega člana. Upam, da soglašate z mojim predlogom. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Kebrič. Predlagam, da Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na prvi naslednji seji upošteva oziroma obravnava vaš predlog in za naslednjo sejo Državnega zbora na podlagi odločitve komisije predlaga spremembo odloka o tem odboru in upošteva vaše stališče. Hvala. Želi še kdo besedo? (Nihče.)
Če ne želi, zaključujem razpravo. Ugotovimo prisotnost! (80 prisotnih.)
Kdo je za? (75 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za kulturo, šolstvo in šport. Ali želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za kulturo, šolstvo in šport. Ugotovimo prisotnost! (78 prisotnih.)
Kdo je za? (67 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za spremljanje uresničevanja resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije. Ali želi kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi in izvolitvi Odbora za spremljanje uresničevanja resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije. Ugotovimo prisotnost! (80 prisotnih.)
Kdo je za? (71 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarno Skupščino Sveta Evrope. Ali želi kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarno Skupščino Sveta Evrope. Ugotovimo prisotnost! (78 prisotnih.)
Kdo je za? (75 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarno konferenco Srednjeevropske pobude. Ali želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog tega odloka. Ugotovimo prisotnost! (76 prisotnih.)
Kdo je za? (76 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarno Skupščino Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Ali želi kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog omenjenega odloka. Ugotovimo prisotnost! (78 prisotnih.)
Kdo je za? (76 delegatov.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o izvolitvi Pridružene delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Severnoatlantski skupščini. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog tega odloka. Ugotovimo prisotnost! (81 prisotnih.)
Kdo je za? (77 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
V razpravo dajem predlog odloka o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije s statusom pridružene partnerke v Skupščino Zahodnoevropske unije. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje ta odlok. Ugotovimo prisotnost! (80 prisotnih.)
Kdo je za? (77 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, glede na izid glasovanja, da je predlagani odlok sprejet.
Preden zaključim 3. točko dnevnega reda, bi čestital vsem izvoljenim predsednikom in podpredsednikom delovnih teles in nenazadnje tudi članom delovnih teles! Prepričan sem, da bodo uspešno opravili svoje delo.

Prehajamo na 3.a TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ODLOKA O IMENOVANJU GENERALNE SEKRETARKE DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE.
Predlog tega odloka je v obravnavo in sprejem zboru predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Želi poročevalec komisije besedo? (Ne želi.) Želi besedo predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Besedo dajem poslankam in poslancem. Želi kdo besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju gospe Jožice Velišček za generalno sekretarko Državnega zbora Republike Slovenije. Ugotovimo prisotnost! (80 prisotnih.)
Kdo je za? (78 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet in čestitam gospe Jožici Velišček za izvolitev za generalno sekretarko Državnega zbora Republike Slovenije!
(Aplavz.)
Želi še kdo besedo? (Ne želi.)
S tem zaključujem to točko dnevnega reda in zaključujem 1. izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije. Hvala lepa.

(Seja je bila končana 16. januarja 1997 ob 17.18 uri.)


Opomba uredništva: do zaključka redakcije še nismo dobili zapisnika seje.

Zadnja sprememba: 03/25/1997
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej