Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
nadaljevanje 3. seje
(27. marec 1997)


Sejo je vodila dr. Helena Hren-Vencelj, podpredsednica Državnega zbora.
Seja se je pričela ob 10.09 uri.


PODPREDSEDNICA DR. HELENA HREN-VENCELJ: Prosim, da zasedete svoja mesta, da bi lahko začeli! Ugotovimo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Ugotavljam, da je zbor sklepčen in lahko začnemo.
Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Pričenjam nadaljevanje 3. seje Državnega zbora. Obveščena sem, da so zadržani in se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanci: gospod Andrej Gerenčar, gospod Josip Bajc, dr. Franc Zagožen, dr. Miroslav Luci, gospod Miroslav Mozetič, gospod Ciril Ribičič, gospod Vincencij Demšar, gospod Peter Lešnik, gospod Jakob Presečnik, gospod Anton Delak in gospod Anton Partljič.
Torej, navzočih je dovolj poslancev, da lahko začnemo delo, zbor je sklepčen. Na sejo smo povabili predstavnike Vlade Republike Slovenije in vse lepo pozdravljam.
Današnje nadaljevanje bomo začeli z obravnavo 7. TOČKE DNEVNEGA REDA - TO JE PREDLOG ZAKONA O ARHIVSKEM GRADIVU IN ARHIVIH, nato pa prešli na obravnavo prekinjene 9. točke - to je predlog zakona o državnem pravobranilstvu. Za tem bomo prešli še na obravnavo 11. točke - to je predlog zakona o upravnem sporu in na obravnavo 14. točke - spremembe poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi. Predlog zakona o arhivskem gradivu je pripravila za tretjo obravnavo Vlada Republike Slovenije. Želi predstavnik vlade besedo?
Prosim, gospod minister Školč.

JOŽEF ŠKOLČ: Spoštovana podpredsednica, spoštovane poslanke in poslanci! Sprejem zakona o arhivih ima zelo dolgo zgodbo, čeravno je to predvsem zgodba razčiščevanj strokovnih dilem. Tako imate v tem trenutku pred seboj zakon, ki je predvsem usklajen znotraj stroke in večina amandmajev, ki so predlagani za tretjo obravnavo, je taka, da jih je mogoče sprejeti. Opozoril bi kasneje pri 8. in 41. členu na tisto, kar se nem zdi bolj smiselna rešitev, sicer pa menimo, da je skrajni čas da Državni zbor ta zakon sprejme in s tem omogoči, da začnejo arhivi delovati na enoten način. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA DR. HELENA HREN-VENCELJ: Hvala, gospod minister. Predlog zakona je obravnaval Odbor za kulturo, šolstvo in šport kot matično delovno telo. Želi poročevalec Odbora za kulturo, šolstvo in šport besedo? (Ne.) Želi predstavnik sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve besede? (Ne.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? V imenu poslanske skupine Slovenskih krščanskih demokratov bi povedala nekaj besed.

DR. HELENA HREN-VENCELJ: Lep pozdrav! Zakon o arhivih in arhivski dejavnosti je zakon po evropskih merilih in ureja predvsem štiri področja, to je nadzor in varstvo arhivskega in dokumentarnega gradiva na terenu, potem status državnih arhivov in ustanoviteljske pristojnosti, skladnost z arhivsko zakonodajo v državah Evropske unije in pa način sodelovanja in sožitje pri arhivski dejavnosti med državo in lokalnimi skupnostmi. Zakon se je pripravljal od 1992. leta, 1994. pa do 1996. leta, ko je bil v tretji obravnavi, prišlo je do neke pravne luknje in zato je res nujno, da ta zakon danes sprejmemo, da bodo lahko strokovne službe delovale in pa da bo mogoče uporabljati ta zakon, da bo lahko delala tudi znanstvena sfera, kajti nerešeni problemi so to onemogočali. Slovenski krščanski demokrati smo dali nekaj amandmajev na ta zakon in glede na tretjo obravnavo in na obravnavo na pristojnem odboru sta pomembna predvsem dva amandmaja, in prvi je amandma k 41. členu. Naša poslanska skupina sprejema dikcijo, ki jo je oblikovala Združena lista oziroma amandma Združene liste, glede 66. člena pa ne sprejemamo tega amandmaja oziroma ga ne podpiramo iz razloga, ker 66. člen določa, da postane arhivsko gradivo bivših družbenopolitičnih organizacij javno. Vemo, da so bile te v privilegiranem položaju, zdaj pa niso več, torej ni razloga, da ne bi bili ti materiali dostopni raziskovalni sferi.
Z ostalimi amandmaji pa se strinjamo. Hvala.

PODPREDSEDNICA DR. HELENA HREN-VENCELJ: Besedo želi gospod Samo Bevk, Združena lista.

SAMO BEVK: Hvala lepa za besedo. Spoštovane gospe in gospodje! Strinjam se, da je potrebno sprejeti dopolnjen 41. člen tega zakona. Glede 66. člena mi ne vztrajamo, ni pa res, da to gradivo ni dostopno javnosti. To gradivo je dostopno javnosti preko raziskovalcev, novinarjev in vseh, ki za strokovne namene uporabljajo gradivo nekdanjih družbenopolitičnih organizacij. To tudi drugi členi urejajo in mislim, da ni nobenega posebnega razloga, da tudi našega amandmaja pri 66. členu ne bi upoštevali. Če pa ga ne boste upoštevali, pa tudi ne bomo posebej protestirali.

PODPREDSEDNICA DR. HELENA HREN-VENCELJ: Hvala, gospod Bevk. Morda želi še kdo razpravljati v imenu poslanske skupine? Če ne, potem imajo besedo poslanci in poslanke. Želi še kdo razpravljati? (Ne želi.)
Prehajamo na obravnavo in odločanje o posameznih amandmajih. V razpravo dajem amandma k 3. členu, ki ga imate v pregledu in datum je 19.3.1997, torej pregled amandmaja k predlogu zakona o arhivskih gradivih - tretja obravnava.
K 3. členu je dala Vlada Republike Slovenije amandma in matični delovni odbor amandma podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Ugotovimo sklepčnost! (61 prisotnih.)
Kdo je za? (55 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Naslednji je amandma k 8. členu, dal ga je matični odbor. To je amandma na amandma vlade k prvemu odstavku. Dikcijo tega amandmaja imate. Želi kdo besedo?
Imamo pa še en amandma na amandma vlade pod točko 2. Tudi tega je pripravila vlada in ga matični odbor podpira. In pod 3 imamo amandma matičnega odbora in nimamo stališča vlade. Prosim za razpravo. Želi kdo besedo? Gospod minister, prosim.

JOŽEF ŠKOLČ: Hvala lepa. Poglejte, k 8. členu so trije amandmaji. Najprej bi rad rekel, da tudi tretji, do katerega se vlada ni opredelila in ga je predlagala poslanska skupina SLS, je amandma, ki je sprejemljiv in ki rešuje problem vodenja evidenc teh simbolov. Kar se pa tiče amandmaja na amandma vlade, matičnega odbora, bi rad opozoril, da ta amandma zmanjšuje manever za zbiranje gradiv. Razlika je samo v tej besedici "oziroma", ki dopušča, da arhiv zbira tudi gradivo, recimo železnice in PTT-ja, sicer pa amandma, ki ga predlaga matični odbor, pomeni kumulativo in bi lahko povzročilo določene zaplete pri tem tolmačenju. Zato predlagam, da ostanemo pri tej osnovni rešitvi, ki jo predlaga vlada, in hkrati tudi podprete amandma, ki ga predlaga poslanska skupina SLS. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA DR. HELENA HREN-VENCELJ: Hvala, gospod minister. Želi še kdo razpravljati? (Ne želi.) Če ne, prehajamo k ugotavljanju sklepčnosti in glasovanju o prvem amandmaju. Ugotovimo sklepčnost! (64 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (8 poslancev.)
Ugotavljam, da je prvi amandma k 8. členu sprejet.
Drugi amandma. Ugotovimo sklepčnost! Ponovimo! Še enkrat prosim, če pritisnite na gumb. Ugotovimo sklepčnost! (66 prisotnih.)
Kdo je za? (59 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Glasujemo o tretjem amandmaju k 8. točki. Oprostite, tehnični zaplet oziroma naša napaka. K 8. členu prvi amandma vlade ni amandma na amandma, ampak je samostojni amandma in tega smo sprejeli in je bolj oddaljen kot drugi amandma, zato je prav, da smo najprej o tem glasovali. Ker je ta sprejet, potem o drugem ni potrebno oziroma ne bi smeli glasovati. Tako je sprejet amandma pod točko 1. Prosim za sklepčnost! Izvolite.

MAG. JANEZ KOPAČ: Hvala za besedo. Ker smo vsi v dobri vesti, da je tisto prvo bil amandma na amandma vlade in smo torej podprli prvo in drugo rešitev, s tem smo se sami zapletli v nasprotje, navsezadnje ne povsem po svoji krivdi, predlagam, da se preprosto ponovi glasovanje tako o prvem kot o drugem amandmaju in na ta način naredimo odločitev nedvoumno. Vem, da se sicer ta hip formalno po ustaljeni praksi da predlagati ponovitev glasovanja samo za zadnje glasovanje, torej za glasovanje o amandmaju vlade, ki ste ga razglasili za brezpredmetnega, ampak če ga res razglašate za takega, bi se torej dalo ponoviti glasovanje tudi o zadnjem še veljavnem glasovanju, torej o glasovanju o prvem amandmaju. Skratka, predlagam ponovitev glasovanja. Hvala.

PODPREDSEDNICA DR. HELENA HREN-VENCELJ: Hvala, gospod Kopač. Mislim, da je pravilno, da ste to povedali, da bo vsem jasno, o čem glasujemo in prosim, če bi ponovili glasovanje o prvem amandmaju, to je samostojni amandma na 8. člen. Če bo ta sprejet, potem o drugem ne bomo glasovali, ker ni potrebno. Ugotavljamo sklepčnost! Ponovno glasujemo pod točko 1 prvi amandma k 8. členu. Gospod minister želi besedo.

JOŽEF ŠKOLČ: Hvala lepa gospa podpredsednica. Menim, da ne bi bilo zapletov, če bi rekli, da se glasuje o amandmaju na amandma, za katerega vlada meni, da ne rešuje na ustrezen način tega, kar predlaga matično delovno telo. Amandma na amandma zožuje manever pri zbiranju gradiva, je pod 1. točko in mu vlada nasprotuje. Amandma vlade je tisti, ki z besedico "oziroma" omogoča, da se zbira gradivo tudi za organizacije, ki delujejo za področje cele Slovenije. Potem pa je spet amandma, ki gre k tretjemu odstavku, poslanske skupine Slovenske ljudske stranke, ki v ničemer ne posega v materijo teh prvih dveh in je tudi sprejemljiv. Torej, če se sprejme amandma na amandma, potem je težko glasovati o onem drugem, oni drugi je pa širši, kar se tiče zbiranja gradiv. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA DR. HELENA HREN-VENCELJ: Hvala. Ponovimo torej. Gospod Moge še želi besedo. Prosim.

RUDOLF MOGE: Podpredsednica, hvala za besedo. V odboru, ki odloča o teh amandmajih, smo imeli purista slovenskega jezika, to je bil gospod Tone Peršak. Vsak stavek smo natanko pregledali. Gre pa pri teh dikcijah za osnove iz javne logike med konjunkcijo in med disjunkcijo. Za zbiranje gradiva pomeni to, kar je odbor predlagal, popolnoma jasno dikcijo: "drugih pravnih oseb, ki jih ustanovi država in ki delujejo na območju celotne države." Ta "in" je konjunkcija, torej če rečem, gledam televizijo in jem hruške, je to pravilno, če gledam televizijo in jem hruško. Razlika med tem, kar je pa predlagala vlada, je pa tisti "oziroma". Ta "oziroma" ni nikoli jasen pojem. Če bi hotela predlagati pravilno, bi morala reči "ali". Torej bi bilo "ki jih ustanovi država ali ki delujejo na območju celotne države". Kaj je sedaj ta "oziroma". Če rečem: gledam televizijo oziroma jem hruško, kdaj je ta reč pravilna. To se da dvosmiselno razumeti, ker smo takrat poudarjali, če hočejo imeti razširitev, torej ne restrikcijo, kot smo jo mi dali, bi morala potem biti tam beseda "ali". Toliko sem te stvari razumel. Boljše pa je, kot smo mi rekli: "ki jih ustanovi država in ki delujejo na območju celotne države", da se to zelo jasno definira. Kaj bo sedaj to pomenilo, da jih ne ustanovi država, delujejo pa na območju celotne države ali pa "da jih ustanovi država, ne delujejo pa na območju celotne države", ali bomo takrat zbirali, ali pa, "da jih ustanovi država in da delujejo na območju celotne države". Ta beseda je edino takrat bila pravilna - to je kot konjukcija - če je prvo in drugo res. Če bi pa hoteli to razširiti na to, kot sem jaz povedal, bi lahko šli v disjunkcijo, "ki jih ustanovi država ali ki delujejo na območju celotne države", potem bi bila ta reč jasna. Zato se je odbor takrat zavzel za matični odbor in ni bilo s strani vlade takrat še nasprotovanja, sedaj pa je.

PODPREDSEDNICA DR. HELENA HREN-VENCELJ: Hvala gospod Moge. Mislim, da je sedaj vsem jasno, kakšna je dikcija enega in drugega predloga. Prosim, če glasujemo, in sicer o prvem amandmaju k 8. členu. Ugotovimo sklepčnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za prvi amandma k 8. členu? Oprostite, če dovolite, bila je naša napaka in če dovolite bi ponovili glasovanje od začetka na podlagi moje odločitve, če si smem vzeti to pravico. Hvala. Prosim, da ugotovimo sklepčnost! (68 prisotnih.)
Kdo je za? (26 poslancev.) Je kdo proti? (40 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Ponovno glasujemo o drugem amandmaju. Ugotovimo sklepčnost! (64 prisotnih.)
Kdo je za? (53 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.) Drugi amandma, pardon, 5 poslancev, ugotavljam 5.
Ugotavljam, da je drugi amandma sprejet.
Ponovno glasujemo o tretjem amandmaju. Ugotovimo sklepčnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za? (48 poslancev.) Je kdo proti? (7 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Prehajamo na četrti amandma poslanske skupine SLS. Želi kdo besedo? (Ne.) Potem imamo še en amandma k 8. členu, ki ga predlaga poslanska skupina SLS in ga matično delovno telo podpira. Želi kdo besedo? (Ne.) Torej lahko glasujemo najprej o amandmaju na amandma poslanske skupine SLS. Ugotovimo sklepčnost! (68 prisotnih.)
Kdo je za? (66 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
K 11. členu imamo en amandma, ki ga je oblikovala poslanska skupina SLS. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Torej lahko glasujemo. Ugotovimo sklepčnost! (61 prisotnih.)
Kdo je za? (56 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Če si pogledate na 3. strani, imamo amandma k 41. členu in ta drugi amandma k 41. členu bi moral biti amandma na amandma, če ga bo vlada prekvalificirala. Gospod minister želi besedo.

JOŽEF ŠKOLČ: Hvala lepa. Gre samo za to, da rešimo morebitni proceduralni nesporazum, zato amandma vlade spreminjam v amandma na amandma, tako da bo mogoče o obeh glasovati in oba sta v bistvu korektna in rešujeta tisto, kar je namen predlagateljev. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA DR. HELENA HREN-VENCELJ: Hvala. Ker je gospod minister spremenil pod točko 2 amandma na amandma, glasujemo najprej o njem, torej o 2. točki. Želi morda še kdo besedo? (Ne.) Potem prosim za sklepčnost. Ugotovimo sklepčnost! (69 prisotnih.)
Kdo je za? (54 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sprejeto.
Zdaj pa dajem na glasovanje amandma pod številko 1, poslanska skupina Združena lista. Želi še kdo besedo? Lahko glasujemo. Ugotovimo sklepčnost! (62 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (25 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Prehajamo na amandma k 55. členu. Amandma predlaga vlada in matični odbor ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne.) Ugotovimo sklepčnost! (66 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (53 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Prehajamo k amandmaju na 66. člen. Poslanska skupina Združene liste predlaga, da se črta. Mnenja smo že slišali. Matični odbor amandma podpira. Želi kdo besedo?
Gospod minister, prosim.

JOŽEF ŠKOLČ: Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci! Menim, da je s tem, ko so bili sprejeti amandmaji k 41. členu, zagotovljeno varstvo zasebnosti ljudi, ki nastopajo v teh arhivih družbenopolitičnih organizacij in ne bi bilo smiselno tega amandmaja podpreti, se pravi, črtanja 66. člena. 66. člen govori o tem, da so arhivi bivših družbenopolitičnih organizacij dostopni pod enakimi pogoji in z omejitvami iz 41. člena. Menim, da je potrebno zagotoviti, tudi z zakonom, izenačitev vseh arhivov. Do problema pa je prišlo iz preprostega razloga, ker si je ustvarjalec arhiva, bivša ZKS, ob predaji teh arhivov zagotovila daljšo dobo čuvanja in gre za izenačitev. Drži pa tudi to, kar je govoril gospod Bevk, da so za raziskovalne namene, sploh pa za namene preiskovalnih komisij, ti arhivi že v tem trenutku uporabni. Menim pa, da bi bilo korektno, če jih obravnavamo tako kot vse druge in zato ne podpiram črtanja tega 66. člena. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA DR. HELENA HREN-VENCELJ: Hvala. Želi še kdo razpravljati. Prosim, gospod Bevk.

SAMO BEVK: Že prej sem, spoštovane gospe in gospodje, povedal, da se ne bomo razburjali, če ta amandma ne bo sprejet. Gradivo je tako ali tako dostopno za javnost, za raziskovalce, za izobraževalne namene, kulturne namene, publicistične namene in tako dalje. In tudi ne drži, da je gradivo CK, ki ga je prevzel arhiv Slovenije, zavarovano z neko daljšo dobo. Tudi za to gradivo velja 30 let, kot za drugo javno gradivo, ki ga ureja ta zakon, je pa že sedaj in je bilo v preteklosti dostopno vsem, ki so za strokovne, raziskovalne, publicistične namene to gradivo lahko uporabljali. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA DR. HELENA HREN-VENCELJ: Hvala. Želi še kdo besedo? (Ne.) Torej lahko o tem glasujemo. Ugotavljamo sklepčnost! (74 prisotnih.)
Kdo je za amandma Združene liste? (10 poslancev.) Je kdo proti? (56 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
K 67. členu je pripravila Vlada Republike Slovenije amandma in matično delovno telo ga podpira. Želi še kdo besedo? (Ne.) Torej lahko glasujemo. Ugotavljamo sklepčnost! (73 prisotnih.)
Kdo je za? (66 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Sprašujemo, če ima sekretariat za zakonodajo in pravosodje morda kakšne uskladitvene amandmaje? (Nima.) Potem lahko glasujemo za sprejetje zakona v celoti. Ugotavljamo sklepčnost! (68 prisotnih.)
Kdo je za? (61 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet v celoti. Zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 11. TOČKO DNEVNEGA REDA - TO JE NA DRUGO OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O UPRAVNEM SPORU. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Želi predstavnik vlade besedo? (Ne.) Predlog zakona je obravnaval Odbor za notranjo politiko in pravosodje kot matično delovno telo. Ali želi poročevalec, predstaviti mnenje odbora o predlogu plana? (Ne želi.) Potem sprašujem, če želi besedo predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.)
Potem prehajamo na obravnavo in odločanje o posameznih členih predloga zakona. Pregled amandmajev imate v materialih, z dne 26.3.1997, druga obravnava in tukaj imamo več amandmajev. Prvi je amandma k 5. členu. Pripravila ga je Vlada Republike Slovenije, matično delovno telo ga podpira. Želi kdo besedo?
Opravičujem se, najprej zboru predlagam, da skladno z zadnjo alineo 189. člena poslovnika razpravljamo in glasujemo o vseh tistih členih skupaj, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Ugotovimo sklepčnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za? (43 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je to sprejeto.
Prehajamo na glasovanje o amandmajih k 5. členu. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Ugotovimo sklepčnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za? (45 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 5. členu sprejet.
Glasujemo o 5. členu v celoti. Ugotovimo sklepčnost! (60 prisotnih.)
Kdo je za? (49 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 5. člen sprejet.
V seznamu imate tudi amandma k 7. členu in njegovo dikcijo, ki je bolj obširna. Predlaga ga Odbor za notranjo politiko in pravosodje. Pod dva imamo pa amandma na amandma vlade in pod tri še en amandma na amandma vlade skupine poslancev ter četrti amandma, ki ga predlaga Vlada Republike Slovenije. Matično delovno telo ga ne podpira. Potem imamo še peti amandma poslanske skupine SDS in nimamo mnenja matičnega delovnega telesa, pač pa imamo opombo, ki jo lahko preberete. Ali ima kdo pojasnila k prvemu amandmaju 7. člena? Želi kdo o tem razpravljati? Gospod Potrč, prosim.

MIRAN POTRČ: Hvala lepa. Jaz ne želim razpravljati, ampak bi lepo lepo prosil vlado ali pa tudi matično delovno telo, če nam da kakšna pojasnila o teh amandmajih, ki so zelo podobni, pa malo različni, pa bistveno spreminjajo 7. člen in ga hkrati ne. Pojasnilo bi bilo potrebno, ker drugače se jaz bojim, da bomo spet trikrat glasovali in popravljali glasovanje. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA DR. HELENA HREN-VENCELJ: Hvala. Pojasnilo, prosim. Gospod Tratnik, državni sekretar.

JOŽE TRATNIK: Hvala lepa. Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovane gospe, gospodje poslanci. Sprememba 7. člena glede na tekst v prvem branju je v tem, da bi namesto štirih upravnih sodišč imeli v Sloveniji eno samo upravno sodišče, ki bi imelo oddelek na sedežu in tri zunanje oddelke. To je namen 1. točke tega amandmaja k 7. členu. Amandma pod številko 4, ki ga predlaga vlada, bi vlada lahko umaknila oziroma ga ne izglasujete, ker je dejansko pojasnjevalne narave na stari tekst zakona glede krajevne pristojnosti. Amandmaje, ki jih je pa dala vlada, pa razdeljujejo amandma pod številko 1, tako da tudi lahko umaknemo amandma pod številko 4 k 7. členu. Amandma na amandma vlade pod številko 2 pa spreminja koncept upravnih sodišč in že izglasovani amandma k 5. členu. To pomeni, da ne bi imeli upravnih sodišč, ampak bi imeli samo oddelke pri višjih sodiščih. Če se spominjate, v koncepciji organizacije sodstva v Sloveniji je povedano, da imamo redna sodišča, ta pa se delijo na sodišča splošne pristojnosti in specializirana sodišča. Sodišča splošne pristojnosti so okrajna, okrožna, višja in pa vrhovno, specializirana sodišča pa so sodišča za delovne in socialne spore in sodišča za prekrške po konceptu zakona, ki je v obravnavi v Državnem zboru in je že v bistvu prešel prvo fazo, kot je prešel že prvo fazo zakona o upravnih sporih. Racionalizacija sodišč v eni sami organizacijski obliki bi zagotovo pomenila določeno racionalizacijo poslovanja v upravnem in organizacijskem področju. Seveda bi pa pomenila zaplete pri odločanju o konkretnih zadevah, zato je takrat ko se je Republika Slovenija odločala za koncepcijo organizacije sodstev, s tem da imamo spodaj široko bazo splošnih sodišč in špecializiranih sodišč, ki pa se seveda v vrhu v vrhovnem sodišču združijo v en sam sistem, ta koncept je bil sprejet in seveda z amandmajem pod točko 2 na 7. člen bi pa ta koncept rušili, poleg tega pa je ta amandma seveda že v nasprotju s sprejetim amandmajem k 5. členu.
Naj na kratko še enkrat ponovim. 7. člen se spreminja v tem, da bi namesto štirih upravnih sodišč imeli eno samo upravno sodišče, ki pa bi bilo organizacijsko delovalo na štirih enotah. S tem bi pocenili in racionalizirali sodno upravo tega sodišča. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA DR. HELENA HREN-VENCELJ: Hvala. Sprašujem, ali je amandma pod točko 4 umaknjen? (Da.) Želi morda še kdo besedo? (Ne.) Torej glasujemo o amandmaju pod točko 1. Ugotavljamo sklepčnost! (62 prisotnih.)
Kdo je za? (54 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet. Torej amandma dva in pa tri se vežejo na štiri, ki je umaknjen, pet pa ostane brezpredmeten. Torej smo zaključili amandmaje k 7. členu oziroma predlogu zakona o upravnem sporu.
Na vrsti so amandmaji k 8. členu. Prvi je amandma na amandma vlade, ki ga je predlagal Odbor za notranjo politiko in pravosodje. Drugi je amandma na amandma vlade, ki ga je prav tako predlagalo matično delovno telo. Tretji amandma je predlagala Vlada Republike Slovenije, matično delovno ga podpira in daje amandma na amandma v tem smislu, da se črta tretji odstavek. Želi kdo besedo? (Da.) Besedo ima gospod Borut Pahor.

BORUT PAHOR: Hvala lepa, gospa podpredsednica. Čeprav formalno nisem podpisan pod predlogom kolega Branka Tomažiča, se seveda z njim zelo strinjam in sprašujem, zakaj ne glasujemo o amandmaju pod številko tri, ki predlaga, da se na oddelku v Novi Gorici za območje sodnih okrožij Višjega sodišča v Kopru organizira oddelek. Ali bi lahko glasovali kot amandma k 1. členu?

PODPREDSEDNICA DR. HELENA HREN-VENCELJ: To je pa sedaj, mislim, zamujeno. Amandma pod točko 4 je pa umaknjen.

BORUT PAHOR: Se pravi, če hočemo doseči to spremembo, moramo v tretji obravnavi vložiti amandma.

PODPREDSEDNICA DR. HELENA HREN-VENCELJ: Na 7. člen, da. Hvala. Želi kdo razpravljati o amandmajih k 8. členu? (Ne želi.)
Predlagam, da glasujemo o prvem amandmaju odbora. Ugotovimo sklepčnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (34 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je prvi amandma sprejet.
Glasujemo o amandmaju na amandma vlade pod točko 2. Amandma je pripravilo matično delovno telo. Ugotovimo sklepčnost! (59 prisotnih.)
Kdo podpira amandma? (44 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Glasujemo o amandmaju pod številko 3 vlade Republike Slovenije. Ugotovimo sklepčnost! (60 prisotnih.)
Kdo je za? (31 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Glasujemo o 8. členu v celoti, vključno z amandmaji. Ugotovimo sklepčnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (51 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 8. člen v celoti sprejet.
K 10. členu imamo dva amandmaja. Prvega je vložil gospod Janez... Umika. Dobro.
Imamo samo en amandma Odbora za notranjo politiko in pravosodje. Mnenja vlade nimamo. Želi kdo besedo? (Ne.) Ugotovimo sklepčnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (45 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Glasujemo o 10. členu v celoti. Ugotovimo sklepčnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (54 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 10. člen sprejet.
K 11. členu predlaga Odbor za notranjo politiko in pravosodje, da se ta člen črta, ker je vsebinsko povezan z amandmajem odbora k 7. členu. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Ugotovimo sklepčnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (38 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je sprejeto.
K 15. členu imamo amandma, ki ga je pripravil Odbor za notranjo politiko in pravosodje. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Torej lahko glasujemo. Ugotovimo sklepčnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (47 poslanec.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je sprejeto.
Glasujemo še o členu v celoti. Ugotovimo sklepčnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (50 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 15. člen v celoti sprejet.
Amandma k 22. členu je pripravil Odbor za notranjo politiko in pravosodje. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Torej lahko o njem glasujemo. Ugotovimo sklepčnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (50 poslancev) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Glasujemo še o 22. členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (44 poslanec.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 22. člen sprejet.
K 28. členu imamo amandma matičnega delovnega telesa. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Torej lahko glasujemo. Ugotovimo sklepčnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (45 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Glasujemo še za člen v celoti. Ugotovimo sklepčnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (46 poslanec.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 28. člen v celoti sprejet.
K 33. členu je pripravil amandma Odbor za notranjo politiko in pravosodje in ta predlaga, da se člen črta. Želi kdo besedo? (Ne.) Lahko zopet glasujemo? (Da.) Ugotovimo sklepčnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da 33. člen torej odpade.
K 44. členu je matično delovno telo pripravilo amandma. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Potem lahko glasujemo. Ugotovimo sklepčnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (47 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
44. člen dajem na glasovanje v celoti. Ugotovimo sklepčnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je člen v celoti sprejet.
K 88. členu imamo amandma matičnega delovnega telesa. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Torej lahko zopet glasujemo. Ugotovimo sklepčnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za? (53 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
88. člen dajem v celoti na glasovanje. Ugotovimo sklepčnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za? (48 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo ga sprejeli.
K 95. členu predloga zakona imamo več amandmajev. Prvega je pripravilo matično delovno telo, to je Odbor za notranjo politiko in pravosodje, drugega poslanska skupina DeSUS, tretjega vlada Republike Slovenije in četrtega tudi poslanska skupina DeSUS. Želi kdo besedo? Opozarjam, da če je sprejet prvi amandma, ki ga je pripravilo matično delovno telo, potem ostali amandmaji odpadejo. Glasujemo o prvem amandmaju pod točko 1 k 95. členu. Ugotovimo sklepčnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za? (47 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da smo ta amandma sprejeli.
Ostali amandmaji postanejo s tem brezpredmetni in zato moramo potrditi še 95. člen s sprejetim amandmajem. Ugotovimo sklepčnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (48 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je člen v celoti sprejet.
K 96. členu imamo prav tako več amandmajev. Prvi amandma je pripravilo matično delovno telo, drugega poslanska skupina DeSUS, tretjega poslanska skupina SDS. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Če sprejmemo prvi amandma, je drugi brezpredmeten, tretji pa ostane. Ugotovimo sklepčnost! (61 prisotnih.)
Kdo je za prvi amandma? (57 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prvi amandma k 96. členu sprejet.
S tem postane drugi amandma brezpredmeten.
Glasujemo o tretjem amandmaju k 96. členu poslanske skupine SDS. Ugotovimo sklepčnost! (61 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (13 poslancev.)
Ugotavljam, da je tretji amandma k 96. členu sprejet.
Glasujemo o 96. členu v celoti. Ugotovimo sklepčnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (48 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je 96. člen sprejet.
Imamo amandma k 97. členu Vlade Republike Slovenije, matično delovno telo ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne.) Ugotovimo sklepčnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (49 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Glasujemo o 97. členu v celoti. Ugotovimo sklepčnost! (Ponovite, oprostite, nekaj je narobe.) Še enkrat ugotavljamo sklepčnost. (60 prisotnih.)
Kdo je za? (48 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo ta člen sprejeli.
K 98. členu imamo več amandmajev. Prvi amandma daje matično delovno telo, drugi amandma na amandma vlade je pripravila poslanska skupina DeSUS in tretji je amandma vlade Republike Slovenije, ki ga matično delovno telo ne podpira, ker daje svoj amandma. Če je prvi amandma sprejet, potem sta ostala dva brezpredmetna. Želi kdo besedo? (Ne.) Potem lahko glasujemo. Ugotavljamo sklepčnost! (60 prisotnih.)
Kdo je za? (52 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Ostala dva sta brezpredmetna.
Glasujemo še za 98. člen, ker smo ga zdaj v celoti spremenili. Se opravičujem, ni potrebno glasovanje. Torej člen je v celoti sprejet.
Naslednji je amandma k 99. členu matičnega delovnega telesa in amandma poslanske skupine DeSUS. Zopet velja, da če je prvi sprejet, potem je drugi brezpredmeten. Želi kdo besedo? (Ne.) Glasujemo o prvem amandmaju k 99. členu matičnega delovnega telesa. Ugotavljamo sklepčnost! (61 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Drugi amandma s tem postane brezpredmeten. Člen smo v celoti spremenili.
Prehajamo na obravnavo preostalih členov, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Želi kdo besedo? (Ne.) Ugotavljamo sklepčnost! (63 prisotnih.)
Kdo je za? (56 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo sprejeli.
Ugotavljam, da so ostali členi sprejeti.
Opravili smo razpravo in glasovanje o posameznih členih. Zdaj moramo glasovati še o naslovu zakona. Želi kdo razpravljati o naslovu zakona? (Ne.)
V obravnavo oziroma v glasovanje dajem naslov zakona. Ugotovimo sklepčnost! (61 prisotnih.)
Kdo je za? (57 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo naslov sprejeli.
Predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. Želi v zvezi s tem še kdo razpravljati? (Ne.) Potem damo to na glasovanje. Ugotovimo sklepčnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (49 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet.
S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo k 9. TOČKI DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O DRŽAVNEM PRAVOBRANILSTVU, dobili smo uskladitvene amandmaje, ki jih je oblikovala Vlada Republike Slovenije, k predlogu zakona o državnem pravobranilstvu - tretja obravnava. Želi predstavnik vlade obrazložiti amandmaje? Prosim, gospod Tratnik, državni sekretar.

JOŽE TRATNIK: Hvala lepa. Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovane gospe in gospodje poslanci! Samo kratek uvod o tem. Vlada je pripravila usklajevalne amandmaje. Glede na to, da je bil spremenjen mandat iz trajnega v 8-letni mandat državnih pravobranilcev, bi bilo potrebno potem črtati tretji odstavek oziroma četrti odstavek 3. člena s tem, da je pač ta mandat usklajen in zagotoviti pravice, ki jih imajo omenjeni funkcionarji, državni pravobranilci, v skladu z zakonom o pravobranilstvu. To je razdelano v ostalih treh členih. Hvala lepa.

PODPREDSEDNICA DR. HELENA HREN-VENCELJ: Hvala. Želi morda še kdo razpravljati? Vsebino teh uskladitvenih amandmajev ste dobili na klop. Ker je to sklop uskladitvenih amandmajev, lahko glasujemo za vse amandmaje, torej k 3., k 59., 60. in 71. členu skupaj. Ugotovimo sklepčnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (56 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti.
Zdaj moramo še izglasovati zakon v celoti. Ugotovimo sklepčnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za? (57 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon sprejet.
S tem zaključujemo to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 14. TOČKO DNEVNEGA REDA - OBRAVNAVA SPREMEMBE POROČILA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH, PODJETJIH ALI ZAVODIH, ZA KATERE V SKLADU S PRVIM ODSTAVKOM 20. ČLENA ZAKONA O NEZDRUŽLJIVOSTI OPRAVLJANJA JAVNE FUNKCIJE S PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO VELJA PREPOVED POSLOVANJA Z DRŽAVO, JAVNIMI PODJETJI IN JAVNIMI ZAVODI.
Spremembo poročila je odboru predložila komisija po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. Želi poročevalec komisije besedo? (Da.) Besedo ima gospod Kužnik, predsednik komisije.

RAFAEL KUŽNIK: Lep pozdrav vsem skupaj! Ugotovili smo, da je prišlo do nesporazuma, zato bi predlagal, da tak predlog, kot je bil predlagan, Državni zbor izglasuje.
Ja, nesporazum je bil odpravljen.

PODPREDSEDNICA DR. HELENA HREN-VENCELJ: Želi besedo predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Besedo imajo poslanci in poslanke. Ali želi kdo razpravljati? (Ne želi.)
Državnemu zboru predlagam, da v skladu s tretjim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo sprejme naslednji sklep:
"Državni zbor Republike Slovenije sprejema spremembo poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo, z javnimi podjetji in javnimi zavodi.
Sprememba poročila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije."
Želi o predlogu sklepa kdo razpravljati? (Ne želi.)
Potem bi lahko glasovali o sklepu. Ugotovimo sklepčnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (54 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo sklep sprejeli.
S tem zaključujem to točko dnevnega reda.
Izčrpali smo vse točke dnevnega reda, razen dve točki, to sta 4. točka in pa 11.a točka, o katerih pa bomo razpravljali prihodnji teden, ko bomo sejo nadaljevali. Predvidoma bo to v četrtek. Hvala za sodelovanje in želim vam prijeten dan! Pozivam vas, da se udeležite srečanja s slovenskimi veleposlaniki ob 14. uri v predprostoru dvorane.

ZORAN LEŠNIK: Spoštovane kolegice in kolegi! Bil bi nedosleden, če se ne bi oglasil. Oglašam se predvsem zato, ker bomo imeli možnost nazdraviti ob tej priliki, ob 14. uri našemu slavljencu, ki danes praznuje svoj rojstni dan, to je kolega Miran Potrč. Ne pozabite, da ima že 60. rojstni dan, ampak 60 let pa še ni star.

(SEJA JE BILA PREKINJENA 27. MARCA 1997 OB 11.26 URI.)

Zadnja sprememba: 07/24/2000
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej