Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
nadaljevanje 1. seje
(3. december 1996)


Sejo sta vodila: predsedujoči mag. Marijan Schiffrer in Janez Podobnik, predsednik Državnega zbora.
Seja se je pričela ob 10.12 uri.


PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Pričenjam nadaljevanje 1. seje Državnega zbora Republike Slovenije. Obveščen sem, da ni nihče zadržan. Prosim, da ugotovimo prisotnost v dvorani! (76 prisotnih.) Zbor je sklepčen in lahko odloča.
Za današnje nadaljevanje 1. seje nam je ostala prekinjena obravnava 4. TOČKE DNEVNEGA REDA - to je VOLITVE PREDSEDNIKA IN PODPREDSEDNIKOV DRŽAVNEGA ZBORA. Obveščam vas, da je bila za danes ob 9.30 sklicana seja Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki pa se ni začela zaradi nesklepčnosti. Očitno zaradi poznega zaključka včerajšnjega zasedanja Državnega zbora. Poznega sklica mogoče. Komisija bo začela z delom ob 10.30, zato odrejam odmor do 12. ure. Hvala.

(Seja je bila prekinjena ob 10.10 uri in se je nadaljevala ob 14.34 uri.)

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: KVIAZ še zaseda, bomo prekinili sejo Državnega zbora. Sejo bomo nadaljevali po končani seji KVIAZ-a.
Spoštovane poslanke in poslanci! Ker se še vedno dela po poslanskih klubih, podaljšujemo odmor do 14.30 uri. Ob 14.30 se bomo dobili v dvorani, da nadaljujemo s sejo Državnega zbora. Hvala.
Spoštovane gospe poslanke in gospodje poslanci! Nadaljujemo z volitvami predsednika in podpredsednikov Državnega zbora. Ugotovimo prisotnost! (79 prisotnih.)
Najprej bomo opravili izvolitev predsednika Državnega zbora po ponovljenem kandidacijskem postopku, ki bo nato nadaljeval z vodenjem seje torej tudi z vodenjem volitev podpredsednikov. Prosim predsednika Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, da predstavi predlog kandidata za predsednika Državnega zbora. Gospod Bavčar.

IGOR BAVČAR: Spoštovani gospod predsedujoči, gospe in gospodje! Obveščen sem, da službe Državnega zbora še vedno razmnožujejo pisno poročilo, ki ga boste dobili na klop. Poročilo zadeva ločeno dve točki dnevnega reda, s katerima se je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve za potrebe 1. seje Državnega zbora ukvarjala dva dni. Mi smo uspeli po mnogih napornih trenutkih v komisiji, usklajevanju in proceduralnih zapletih vendarle priti do dogovora med poslanci oziroma predstavniki istoimenskih poslanskih list. Obžalujem, da nam ni uspeli k temu dogovoru pritegniti prav vseh poslanskih skupin, še posebej glede na to, da je po dveh dneh napornih usklajevanj vendarle na koncu prevladala modrost, spoznanje dejstva, da v tem državnem zboru obstaja nuja za dogovor, dogovor, ki ga seveda pričakujejo ljudje, slovenske državljanke in državljani, od predstavnikov ljudstva, izvoljenih na volitvah pred nekaj več kot tremi tedni.
Na seji komisije je tako v 1. točki prišlo do z zelo veliko večino izraženega soglasja, da predlagamo v imenu komisije v izvolitev kandidata za predsednika Državnega zbora gospoda Janeza Podobnika, doktorja medicine. Hvala lepa.

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Hvala lepa. Volili bomo, kot sem prej rekel, najprej predsednika Državnega zbora, pozneje bo novi predsednik, če bo izvoljen, nadaljeval z volitvami podpredsednikov. Odpiram razpravo. Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin besedo? (Da.)

DR. SLAVKO GABER: Spoštovani gospod predsedujoči, gospe poslanke, gospodje poslanci! Smo tik pred sklopom glasovanj, ki pomenijo zaključek konstituiranja Državnega zbora. Dosežen dogovor med tukaj prisotnimi strankami oziroma poslanskimi skupinami kaže, da smo skupaj dojeli temeljno sporočilo letošnjih volitev, to je sporočilo, ki ga je poenostavljeno mogoče strniti v pričakovanje, da se bomo v tem državnem zboru znali dogovoriti o vseh bistvenih stvareh in da bomo razumeli, da tukaj ni politične stranke in tudi ne skupine, ki bi lahko z večino, ki bi jo dobila pri poslancih, ki bi jo dobila pri volivkah in volivcih, preprosto sama, po svoje določala, kakšna bo usoda tistega, kar se počne v Državnem zboru in s tem tudi, kakšna bo usoda države. Gre torej za preprosto sporočilo, da nihče nima pravice do absolutne, pa tudi ne do pretirane oblasti.
Dogovor, ki je bil sklenjen v tej točki, bo - tako upamo v Liberalni demokraciji Slovenije - peljal tudi naprej v dogovore glede strukture delovnih teles v Državnem zboru in naprej do oblikovanja močne, strokovno kompetentne Vlade. Pri nas ta dogovor jemljemo kot znak za to, da smo to dojeli v posamičnih poslanskih skupinah, da so presežene iluzije o tem in pa pričakovanja o tem, kako lahko ima nekdo v Državnem zboru pa tudi v Vladi daleč nesorazmerno moč glede na zaupanje, ki ga je požel oziroma mu ga pripisujejo volivke in volivci v tej državi. To upanje, ki ga utemeljujemo na tem dogovoru, nas pelje tudi v prepričanje, da bo mogoč dogovor v nadaljevanju, ne le o oblikovanju že prej omenjenih delovnih teles, temveč tudi pri dogovarjanju glede sestave Vlade, ki jo ta država potrebuje zato, da bi se začeto delo lahko normalno odvijalo naprej. Nobena skrivnost ni, da Liberalna demokracija Slovenije ponuja v tej točki svojo kandidaturo, in sicer kandidaturo dr. Janeza Drnovška za to mesto. To je kandidatura človeka, ki ima izkušnje z vodenjem Vlade, ki je dokazal kompetenco za opravljanje tega dela. V prepričanju, da dogovori, ki so bili doseženi doslej, kažejo na to, da se bomo znali dogovoriti tudi v bodoče, bomo podprli to, kar je bilo dogovorjeno tudi z glasovanjem. Hvala, gospod predsedujoči.

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Besedo ima gospod Anton Delak.

ANTON DELAK: Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani Državni zbor! V naši poslanski skupini smo že včeraj napovedali, da bomo podprli vsak predlog, ki bo večinsko usklajen. Nekatere politične stranke včeraj niso bile za to. Zmagala je modrost, kot se temu reče, in danes je prišlo do tega sporazuma. Mi smo veseli, da je prišlo do tega in izjavljam v imenu naše poslanske skupine, da bomo tudi v bodoče podpirali tiste predloge, ki bodo večinsko usklajeni. Hvala.

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Gospod Miran Potrč ima besedo.

MIRAN POTRČ: Hvala. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi! Veseli smo, da je velika večina poslank in poslancev, ki so bili izvoljeni na istoimenskih listah, danes dopoldan dosegla skupni dogovor o kandidatu za predsednika in dveh kandidatih ter kandidatki za podpredsednico Državnega zbora. Zadovoljni smo, da smo s svojimi predlogi k takšnemu dogovoru prispevali. Ugotovimo lahko, da so izpolnjeni pogoji, da se Državni zbor na podlagi takšnega dogovora konstituira in verjamem, da bodo podpisi, ki smo jih predstavniki poslancev iz istoimenskih list, polno potrjeni tudi pri vseh štirih glasovanjih. Menim, da je prav poudariti, da smo pri tem dokazali sposobnost, ki se pričakuje od nas, medsebojnega dogovarjanja in dogovora in da sta ta dva dneva skupnih dogovorov pokazala tudi to, da je ob odkritem medsebojnem sodelovanju in dogovarjanju vseh poslancev, vseh list, ki so dobile svoje poslance v Državni zbor, mogoče dogovor doseči lažje, kot pa v posamičnih, morda ne vedno tudi v dovolj javnih pogajanjih, ki jih opravljajo posamezne stranke. Zelo vesel bi bil, če bi ta izkušnja rodila tudi kakšno spoznanje za nadaljnje odgovorno delo, ki stoji pred strankami, ko bo potrebno oblikovati dogovor za dovolj kompetentno in z dovolj veliko podporo tudi izvoljenemu mandatarju in novi Vladi. Naša želja je, da bi tudi pri takšnih dogovorih, ne glede na to, kakšna bo dokončna odločitev, lahko vsi sodelovali in v takih primerih ne bo nič novega, če povem, da je naša prva prioriteta, da dobi mandatarja najmočnejša stranka, to je LDS. Hvala.

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Hvala lepa. Še kakšna prošnja, še kakšna pripomba? Gospod Zagožen.

DR. FRANC ZAGOŽEN: Spoštovani predsedujoči, spoštovani zbor! V imenu poslank in poslancev, izvoljenih na listi Slovenske ljudske stranke, izjavljam, da je dogovor, ki smo ga podpisali, za nas zavezujoč, da bomo tudi glasovali za vse predloge, ki jih je v skladu z dogovorom oblikovala Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, in da bomo seveda tudi v prihodnjem delu Državnega zbora konstruktivno iskali rešitve, ki bodo omogočale dobro delo. Hvala.

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Še kdo izmed poslank ali poslancev želi besedo? Zaključujem razpravo.
V skladu z 244. členom poslovnika je glasovanje za predsednika Državnega zbora tajno. Tako moramo izvoliti volilno komisijo v skladu s 97. členom poslovnika. Tajno glasovanje pa vodi predsedujoči s pomočjo sekretarke Državnega zbora in štirih poslancev, ki jih izvoli Državni zbor na predlog predsedujočega.
Predlagam naslednjo volilno komisijo: Gerenčar Andrej, Bajc Josip, Rupar Pavel, Kužnik Rafael in predsedujoči.
Prosim za potrditev prisotnosti. Ugotovimo prisotnost! (88 poslancev.)
Kdo je za? (88 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je bila volilna komisija izvoljena z veliko večino.
V skladu z drugim odstavkom 97. člena poslovnika Državnega zbora bodo poslancem vročene glasovnice tako, da pride vsak k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Poslancu poslanec, ki pomaga predsedniku pri izvedbi glasovanja, izroči glasovnico, sekretarka Državnega zbora pa označi pri imenu in priimku poslanca v seznamu, da mu je bila glasovnica vročena.
Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži beseda "za" ali "proti". Izvoljen bo kandidat, ki bo dobil večino glasov vseh poslancev, to je 46 ali več. Glasovali bomo v avli pred dvorano. Prosim poslanke in poslance, da izpolnjeno glasovnico oddajo v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi predsedujočega.
Glasovnice so že pripravljene in bomo čez 10 minut pričeli z glasovanjem, to se pravi ob 15.00 uri. Glasovanje bo trajalo 20 minut, se pravi do 15.20 ure in ob 15.30 uri, po končanem glasovanju, prosim poslance, ki mi bodo pomagali pri glasovanju, da se zberejo v sobi 117.

(Seja je bila prekinjena ob 14.52 uri in se je nadaljevala ob 15.49 uri.)

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Izpadel je en volivec, ki je bil ob 15.16 tukaj in smo mu rekli, da ne more več voliti. Zdaj bomo še enkrat te volitve ponovili, se pravi, da bo dotični gospod lahko volil. Volilno komisijo prosim, če se vrne v sobo 117, kjer se bomo pogovorili.
Nadaljujemo sejo. Ugotovimo prisotnost! (71 prisotnih.)
Obvestilo. Prebral vam bom dodatek k zapisniku o izidu glasovanja o kandidatu za predsednika Državnega zbora, gospoda Janeza Podobnika, 3.12.1996. Volilna komisija se je po zaključenem glasovanju sestala v sobi 117 in ugotovila izid glasovanja, kot izhaja iz zapisnika, ki ga bomo potem prebrali. Pred razglasitivjo rezultatov je poslanec Janez Janša opozoril volilno komisijo, da je glasovanje zaključila prezgodaj, in sicer ob 15.15 uri in ne ob 15.20 uri, kot je bilo na zboru povedano in kar izhaja iz magnetograma seje. Volilna komisija se je sestala pred razglasitvijo rezultatov in po pregledu magentograma ugotovila, da so navedbe gospoda Janše resnične, zato bo glasovanje o kandidatu za predsednika Državnega zbora ponovno odprla še za 5 minut. Glasovanje se izvede na podlagi volilnega imenika in nerazdeljenih glasovnic po enakem postopku. Hvala.
Odpiramo glasovanje od 15.51 do 16.01 ure. Ali 15.55 uri? Dobro.

(Seja je bila prekinjena ob 15.51 uri in se je nadaljevala ob 16.08 uri.)

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Nadaljujemo sejo. Prosim za sklepčnost. Ugotovimo prisotnost! (82 prisotnih.)
Ugotavljam, da je zbor sklepčen in objavljam izid glasovanja. Zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o izvolitvi predsednika Državnega zbora. Glasovanje je potekalo 3. decembra 1996 v prostorih Državnega zbora Republike Slovenije. Razdeljenih je bilo 90 glasovnic. Oddanih je bilo 89 glasovnic. Neveljavne so bile 3 glasovnice. Veljavnih je 86 glasovnic. "Za" je glasovalo 82 poslancev. (Aplavz.) "Proti" 4 poslanci. Na podlagi tega izida glasovanja je bil za predsednika Državnega zbora izvoljen Janez Podobnik, doktor medicine. Čestitamo! (Aplavz.)

JANEZ PODOBNIK: Spoštovane poslanke in poslanci! Dovolite mi, da ob izvolitvi za predsednika Državnega zbora spregovorim nekaj besed.
Spoštovane kolegice in kolegi! Zahvaljujem se vam za veliko zaupanje, ki ste mi ga izkazali ob izvolitvi za predsednika Državnega zbora. Zahvaljujem se predsedujočemu gospodu Schiffrerju, ki je uspešno in z njemu lastno sproščenostjo vodil dosedanji potek konstitutivne seje Državnega zbora. ...(Aplavz).. V tem trenutku se želim zahvaliti za opravljeno delo tudi predsednikoma v prejšnjem sklicu Državnega zbora, magistru Hermanu Rigelniku in še posebej gospodu Jožefu Školču in vsem poslankam in poslancem Državnega zbora v preteklem sklicu.
Državni zbor je najvišji organ v parlamentarni demokraciji, kot ga opredeljuje tudi slovenska ustava. V zakonodajni funkciji Državni zbor gradi in postavlja obenem okvire svobode posameznega človeka in vse družbe. V svoji politični funkciji pa postavlja temelje in vsebino dogovorov med ljudmi na osnovi medsebojnega spoštovanja pravic, dolžnosti in odgovornosti med posamezniki in družbo. In v tem smislu, spoštovane kolegice in kolegi, lahko Državni zbor pojmujemo tudi kot prostor mostov, ki jih moramo poslanke in poslanci kot izvoljeni predstavniki državljank in državljanov graditi v prostoru slovenske države.
Kakorkoli že gledamo na politiko, prispodoba mostov je dobra. Morda je bilo nekoliko zajedljivosti v preteklih dneh ob tej besedi, toda mostovi so bistvo demokratičnega delovanja zrele politike.
Samo na kratko bi omenil nekaj temeljev, na katerih naj bi taki mostovi sloneli. Spoštovati moramo proceduro, ki izhaja tako iz naše ustave, zakonov in še posebej poslovnika Državnega zbora. Prizadevati si moramo za držo dialoga, to pomeni, da nam poslankam in poslancem veliko pomeni osebna odgovornost, civiliziranost in zmožnost, da prisluhnemo nasprotnim argumentom in stališčem. Obenem pa drža dialoga pomeni tudi odprtost in sposobnost tehtanja vrednosti lastnih in drugačnih mnenj in biti vedno pripravljen na doseganje sporazumov. V ospredju dela Državnega zbora v naslednjih štirih letih bi morala biti vztrajnost, s katero bomo razreševali probleme, ki so pomembni za sedanjost in prihodnost naše skupne države Slovenije in za vse njene prebivalce, ob tem, da bomo zmogli tudi treznega premisleka pri oblikovanju strateških odločitev za prihodnost Slovenije. In še en temelj našega skupnega mostu bom omenil. Gre za človeško bližino in vzdušje, ki ga sooblikujemo vsi, ki bomo v tem mandatu predstavljali slovenski narod in vse državljanke in državljane Slovenije. Prepričan sem, da je želja vseh nas, da Državni zbor postane spodbudno in prijetno delovno okolje za vse, ki v njem opravljamo svoje delo in poslanstvo, kot sem prepričan, da vsi skupaj želimo s svojim delom in prizadevanjem doprinesti k dvigu ugleda najvišje institucije v slovenski državi. Krepitev in dvig ugleda Državnega zbora pomeni tudi krepitev notranje trdnosti slovenske države in prispevek k večjemu ugledu Slovenije navzven.
Spoštovane kolegice in kolegi, še enkrat se vam zahvaljujem za izvolitev. Zagotavljam vam, da je moja iskrena želja, da bi bil predsednik vseh poslancev in poslank Državnega zbora, da bi korektno sodeloval z vsemi poslanskimi skupinami, s strokovnimi službami in drugimi službami Državnega zbora in seveda, da bi dobro in tvorno sodeloval s podpredsedniki Državnega zbora, ki jih bomo čez nekaj trenutkov volili. Želim tudi, da bi Državni zbor korektno in profesionalno sodeloval s predstavniki medijev. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Nadaljujemo sejo zbora in prehajamo na glasovanje o predlogih za izvolitev podpredsednikov Državnega zbora. Prosim gospoda Bavčarja, da poda predloge.

IGOR BAVČAR: Gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje! Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je v 2. točki dnevnega reda na svoji 1. seji na podlagi poslovnika in na podlagi diskusije, ki je bila opravljena, opravila tudi glasovanje o kandidatih za podpredsednike Državnega zbora. Na podlagi te diskusije in na podlagi dejstva, da je komisija posebej pozdravila tudi sprejem sporazuma med večino poslanskih skupin - predstavnikov poslanskih skupin istoimenskih poslanskih list, je oblikovala 3 predloge. Na podlagi soglasne odločitve oziroma dogovora so bili imenovani 3 kandidati za podpredsednika Državnega zbora oziroma 2 kandidata in 1 kandidatka. Predlagala je gospoda Zorana Thalerja, gospo dr. Heleno Hren-Vencelj, specialistko mikrobiologije, in gospoda Boruta Pahorja, dipl. politologa. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala gospodu Bavčarju. Odpiram razpravo. Ali želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? Besedo dajem poslankam in poslancem. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo. V skladu z 244. členom poslovnika je glasovanje za podpredsednika Državnega zbora tajno, tako da moramo izvoliti volilno komisijo. V skladu s 97. členom poslovnika vodi tajno glasovanje predsedujoči s pomočjo sekretarke Državnega zbora in štirih poslancev, ki jih izvoli Državni zbor na predlog predsedujočega. Predlagam naslednje člane volilne komisije: Gerenčer Andrej, Josip Bajc, Pavel Rupar, Kužnik Rafael. Član te komisije sem tudi sam kot predsedujoči. Ali kdo nasprotuje temu predlogu? Če ne, dajem na glasovanje predlog za tako sestavo volilne komisije. Ugotovimo prisotnost! (87 poslancev.)
Kdo je za? (86 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo izvolili člane volilne komisije.
V skladu z drugim odstavkom 97. člena poslovnika Državnega zbora bodo poslancem vročene 3 glasovnice, tako da pride vsak k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Poslanec, ki pomaga predsedniku pri izvedbi glasovanja, izroči glasovnice, sekretarka Državnega zbora pa označi pri imenu in priimku poslanca v seznamu, da mu je bila glasovnica vročena. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži beseda "za" ali "proti". Izvoljen bo tisti kandidat, ki bo dobil večino glasov vseh poslancev, to je 46 ali več. Glasovali bomo v avli pred dvorano. Prosim poslanke in poslance, da izpolnjene glasovnice oddajo v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi predsedujočega. Glede na to, da so glasovnice tik pred zaključkom priprave, predlagam 15 minutni odmor za pripravo glasovnic, tako da se bo glasovanje pričelo čez 30 minut, in sicer ob 16.45. Glasovanje bo trajalo do 17.05. 20 minut. Nadaljevanje seje bo ob 17.30 uri. Hvala.

(Seja je bila prekinjena ob 16.22 uri in se je nadaljevala ob 17.30 uri.)

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Nadaljujemo s sejo. Prosim poslanke in poslance, da prijavijo svojo prisotnost v dvorani. Ugotovimo prisotnost! (79 prisotnih.) Ugotavljam, da je zbor sklepčen in objavljam izid glasovanja.
Zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora gospoda Zorana Thalerja. Glasovanje je potekalo 3. decembra v prostorih Državnega zbora Republike Slovenije. Razdeljenih je bilo 90 glasovnic, oddanih je bilo 90 glasovnic. Neveljavne so bile 4 glasovnice. Veljavnih je bilo 86 glasovnic. "Za" je glasovalo 76 poslancev, "proti" pa 10 poslancev. Na podlagi tega izida glasovanja je bil za podpredsednika Državnega zbora izvoljen Zoran Thaler, dipl. politolog.
Zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora gospe dr. Helene Hren-Vencelj. Razdeljenih je bilo 90 glasovnic. Oddanih je bilo 90 glasovnih. Neveljavnih je bilo 5 glasovnic. Veljavnih je bilo 85 glasovnic. "Za" je glasovalo 75 poslank in poslancev, "proti" pa 10 poslank in poslancev.
Na podlagi tega izida glasovanja je bila za podpredsednico Državnega zbora izvoljena dr. Helena Hren-Vencelj, specialist mikrobiolog.
Zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora gospoda Boruta Pahorja.
Razdeljenih je bilo 90 glasovnic. Oddanih je bilo 90 glasovnic. Neveljavna je bila 1 glasovnica. Veljavnih je bilo 89 glasovnic. "Za" je glasovalo 81 poslancev in poslancev, "proti" pa 8 poslank in poslancev.
Na podlagi tega izida glasovanja je bil za podpredsednika Državnega zbora izvoljen Borut Pahor, diplomirani politolog.
Vsem trem podpredsednikom oziroma podpredsednikoma in podpredsednici Državnega zbora čestitam ob izvolitvi!
Sprašujem vas, če želite na kratko spregovoriti Državnemu zboru? Prosim, dr. Vencljeva.

DR. HELENA HREN-VENCELJ: Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke! Zahvaljujem se vam, da ste mi izkazali tako zaupanje. Po drugi strani se vam zahvaljujem še enkrat, ker ste izbrali prvo žensko za podpredsednico Državnega zbora. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Thaler ima besedo.

ZORAN THALER: Spoštovani gospod predsednik, kolega in kolegica podpredsednika, spoštovani poslanci, spoštovane poslanke! Najprej se vam zahvaljujem za izkazano zaupanje. Mislim, da smo danes priča pomembnemu dogodku, konstituiranju Državnega zbora in postavitvi njegovega vodstva. Rad bi čestital gospodu predsedniku, se priporočil za dobro sodelovanje, kakor tudi kolegoma v vodstvu zbora in predvsem bi rad čestital celotnemu Državnemu zboru, da smo zmogli ta dogovor danes, ki je pripeljal do postavitve tudi vodstva Državnega zbora in njegovega dokončnega konstituiranja. Moj namen je, kolikor bo pač moja vloga pri tem potrebna in omogočena, da se v Državnem zboru zavzemam za duh sodelovanja, za dialoškost, za dogovor, za upoštevanje večinskih in manjšinskih mnenj ter zato, da tako Državni zbor kot tudi njegovo vlogo v slovenski politiki čim bolje peljemo. Mislim, da je to danes, kar smo storili, pomembno. Še pomembnejši dogodki so pred nami. Dogovoriti se moramo o tem, kako bomo vodili našo državo, postavili Vlado in tu računam, da se bo duh, ki je prevladoval danes, obdržal tudi za naprej. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, podpredsedniku, gospodu Thalerju. Gospod Borut Pahor ima besedo.

BORUT PAHOR: Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vam za zaupanje. Moja dolžnost je, da ga opravičim. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Zaključujem 4. točko dnevnega reda 1. seje Državnega zbora. Spoštovane poslanke in poslanci! Ugotavljam, da smo potrdili mandate poslankam in poslancem, izvoljenih na volitvah 10. novembra letos, da smo izvolili predsednika in tri podpredsednike Državnega zbora. Tako je Državni zbor v celoti konstituiran. Vsem skupaj želim uspešno delo in dobro počutje v Državnem zboru. Ob tem vas vabim, da skupaj v avli pred veliko dvorano nazdravimo. Zaključujem 1. sejo Državnega zbora. Gospod Lešnik ima proceduralno.

ZORAN LEŠNIK: Spoštovani predsednik! Nisem prej nalašč, pa vam sedaj čestitam. En stavek. Spoštovane kolegice in kolegi, če smem tako reči, v dvorani imamo kolega, ki praznuje danes svoj rojstni dan. Mislim, da ni skrivnost, če rečem, da je to 55. rojstni dan, kajti danes je napolnil 54 let starosti. To je naš poslanski kolega, dr. Franc Zagožen. Če mi dovolite, iskrene čestitke v imenu skupine DeSUS, verjetno pa lahko rečem tudi v vašem imenu in prilika bo, da bomo zunaj nazdravili. Zdravje, srečo in zadovoljstvo, predvsem pa obilo uspeha v parlamentu.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala gospodu Lešniku. Lahko samo ponovim njegovo misel, čestitam ob rojstnem dnevu v imenu Državnega zbora dr. Francu Zagožnu. S tem zaključujem 1. sejo Državnega zbora.

(Seja je bila končana 3. decembra 1996 ob 17.38 uri.)

Zadnja sprememba: 03/25/1997
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej