Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Nadaljevanje 21. seje

(24. maj 2000)

Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik državnega zbora.
Seja se je pričela ob 14.11 uri.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Pričenjam nadaljevanje 21. seje Državnega zbora Republike Slovenije. Obveščen sem, da so zadržani in se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Mirko Zamernik, Jožef Jagodnik, do 16. ure Samo Bevk, mag. Marijan Schiffrer od 16. ure dalje, Franc Pukšič, od 17. ure dalje Josip Bajc, Štefan Klinc, Peter Hrastelj, Andrej Fabjan od 16. ure dalje, Mirko Kaplja, Jelko Kacin, Alojz Peterle in za pričetek seje Vincencij Demšar. Ugotovimo navzočnost v dvorani? (58 prisotnih.)
Ugotavljam, da je zbor sklepčen in lahko odloča.
Na sejo sem povabil predstavnike vlade Republike Slovenije ter vse prav lepo pozdravljam. Današnje nadaljevanje 21. seje bo zbor pričel z obravnavo prekinjene 10.a točke, to je predloga zakona o letalstvu. Zatem bomo prešli na 26. točko, to je razpravo o odgovoru vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje Benjamina Henigmana v zvezi z ogrožanjem ljudi in premoženja s strani medvedov in nato na obravnavo 35. točke, to je predloga zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. To so tudi točke 21. seje, ki so pripravljene in jih danes zbor lahko obravnava.

Prehajamo torej na prekinjeno 10.A TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O LETALSTVU. Preden pa pričnemo razpravo in odločanje, ima proceduralni predlog Ivo Hvalica. Prosim.

IVO HVALICA: Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi! Danes sicer nadaljujemo redno sejo, ampak ne morem si kaj, da pravzaprav sprašujem predsednika državnega zbora in vodstvo državnega zbora, ali lahko nadaljujemo redno sejo potem, ko se je zgodilo to, kar se je zgodilo sinoči ponoči. Ne ne vem, ne vem. Danes, ko je že z neke časovne distance torej stvar lahko, bi rekel, mirneje analizirati, lahko mirno ugotovimo, da je bil včeraj kršen poslovnik, poslovnik državnega zbora, njegov 98. člen. Zelo jasno je, potem ko sem pregledal magnetograme, potem ko sem pregledal poslovnik, je to, da pač, tudi zaradi tega, ker predsednik ni razglasil rezultatov po prvem glasovanju, kar bi moral storiti v skladu s poslovnikom, torej zelo jasno je, da je bil kršen poslovnik. Ker gre za veliko odločitev, ker gre za veliko stvar, bi jaz sedaj najprej vzel pol ure pavze, da vidimo, kako lahko nadaljujemo to sejo. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, kolega Hvalica. Vaše vprašanje, proceduralno vprašanje ni vezano na nadaljevanje 21. redne seje in 10.a točko dnevnega reda. Če ocenjujete, da je bil kakorkoli kršen poslovnik, sprožite postopke, ki pač v tem primeru veljajo, in seveda postopki se bodo speljali.
Tako da smo sedaj pri odločanju o 10.a točki dnevnega reda, in sicer smo pred odločanjem - torej, smo pred glasovanjem o 8. členu v celoti. In ker je poslanski kolega Ivo Hvalica pred glasovanjem o tem členu v imenu poslanske skupine socialdemokratov predlagal polurni odmor, bom v skladu s poslovnikom tak odmor tudi dodelil, če pri njem vztrajate. Vendar ta odmor ni povezan z vsebino 8. člena zakona o letalstvu. /Poslanec Hvalica govori iz klopi./ Hvala lepa, kolega Hvalica.
Torej, na glasovanje dajem 8. člen, ki je v pregledu na strani 2. Razprava je bila zaključena. Ugotovimo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za 8. člen? (46 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Odpiram razpravo o 10. členu in amandmaju odbora. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Amandma k 10. členu dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 10. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za 10. člen v celoti? (41 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je 10. člen sprejet.
Smo pri 11. členu in amandmaju odbora. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Amandma dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (48 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 11. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za 11. člen? (33 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Odpiram razpravo o 12. členu, predlagatelj je odbor. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Amandma dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (45 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost, drugič! (48 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet; spremenili smo podnaslov člena.
Na glasovanje dajem 12. člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za ta člen? (39 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Člen je sprejet.
Smo pri 13. členu in amandmaju odbora. Dajem ga na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (41 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem 13. člen. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za člen? (36 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Člen je sprejet.
Smo pri 15. členu. Imamo šest amandmajev, pet. Prvega predlaga poslanska skupina SKD, odbor ga ne podpira. Amandma pod točko dva, predlagatelj je odbor. Amandma pod točko tri je amandma vlade, ki ga odbor podpira. Amandma pod točko štiri, predlagateljica je poslanska skupna SDS. Amandma pod točko pet je amandma vlade, ki je pa postal brezpredmeten, ker je že vsebovan v amandmaju vlade pot točko tri. Ali želi kdo besedo? Gospod Božič.

IVAN BOŽIČ: Hvala lepa, predsednik. Torej amandma, ki smo ga vložili k 15. členu, da se črta, smo vložili z namenom, da se naredi isto v tem zakonu kot v zakonu o varnosti v železniškem prometu. Tudi v tistem zakonu smo iz zakona črtali vse, kar je govora o stavkah. Imamo zakon o stavkah, zato ni potrebno, da imamo v vsakem zakonu posebej našteto, kaj naj se godi, ker je specialen zakon o stavkah. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Božič. Besedo ima gospod Čebulj. Prosim obiskovalce na balkonu, da ne motijo dela državnega zbora.

FRANC ČEBULJ: Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi! Amandma, ki ga je vložila socialdemokratska stranka, je v zaporedni številki štiri. Poslanska skupina SDS se je sestala s predstavniki sindikata in na osnovi tega je bil tudi vložen ta amandma. Res je, kot je rekel gospod Božič, da stavke že opredeljuje sam zakon o stavkah, ampak kljub temu so predstavniki sindikata in tudi naše poslanske skupine mnenja, da je prav, da gre v sam zakon o letalstvu tudi ta člen, kot 15. člen samega zakona, ki jasno precizira pod prvo, drugo, tretjo točko, kaj je potrebno v času stavke, da letališče ravno tako izvaja določene naloge, kot je v samem amandmaju jasno zapisano. In zato predlagam, da se seveda sprejme naš amandma. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, kolega, Čebulj. Ali želi še kdo besedo? Gospod Potrč.

MIRAN POTRČ: Hvala lepa. Jaz bi rad najprej opozoril, da gre po mojem prepričanju za vsebinsko zelo pomembno vprašanje. Zakon, pač predlog zakona v 15. členu, tako kot je predlagan, prvič uvaja zelo zelo stroge kriterije možnosti izvedbe stavke. Če smo malo bolj določni. .../Nemir v dvorani./... Ali lahko daste mir!

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kolegice in kolegi, prosim za pozornost v dvorani, da se lahko slišimo. Prosim, kolega Potrč.

MIRAN POTRČ: Če smo bolj določni, potem lahko rečemo, da 15. člen stavko onemogoča. Zaradi tega, ker če pogledate vsebino drugega odstavka oziroma v osnovnem tekstu prvega, ki pove, v katerih primerih je treba pač normalno zagotoviti vse dejavnosti na letališču, in letališkega osebja in zračnega osebja in drugih, potem pomeni 1. točka zračni promet v tujino in iz tujine. Slovenija ima domačega notranjega zračnega prometa tako zelo malo, da ga praktično ni. V glavnem ima zračni promet s tujino in iz tujine, in če se mora zagotavljati ta zračni promet poleg še drugih stvari, ki so več ali manj nesporne - v humanitarne in v zdravstvene namene, v primeru iskanja zrakoplovov in podobno, to je nesporno - potem bi takšna določba pomenila pravzaprav prepoved stavke. In jaz bi rekel, da so zato predlogi, ki so pripravljeni za spremembo 15. člena, nujni in potrebni. Tudi kar nas zadeva, podpiramo te predloge, ker so se tudi v naši poslanski skupini oglasili predstavniki vseh sindikatov in smo z njimi imeli daljši razgovor.
Želel bi pa opozoriti, da bi bilo prav povedati, da tako, kot sicer na videz izgleda, med posameznimi predlogi niso tako velike razlike. Dejansko pa so in med predlogom vlade, posebej če bi bil sprejet amandma odbora za infrastrukturo in okolje, se potem vračamo na osnovni tekst in praktično prepovedujemo stavko. Ker odbor za infrastrukturo in okolje predlaga, da se ponovno uvaja določba, po kateri se v tem členu zakona predvidi obveznost opravljanja tudi v času stavke letov zrakoplovov, ki opravljajo prevoze v rednem mednarodnem zračnem prometu. To je pa spet, bi rekel, praktično velika večina vsega, samo čarterski poleti eventualno bi bili iz tega izključeni.
Druga pomembna dopolnitev ali novost, ki je tukaj, je to, da se predvideva, da stavkovnih pravil v skladu s tem zakonom ne sprejemajo sindikati, ampak da jih sprejemajo sindikati v skladu z delodajalcem, kar predlaga tudi vladni amandma. Tudi to mislim, da je poseg v pravico, ki jo delodajalci pri določanju strokovnih pravil, seveda v skladu z zakonom, imajo. Zato bomo v naši poslanski skupini glasovali proti amandmaju odbora za infrastrukturo in okolje in proti amandmaju vlade. Glede na oddaljenost pa celo menimo, da bi najprej po prvem amandmaju, ki pač predlaga črtanje, morali glasovati o četrtem amandmaju, to je o amandmaju socialdemokratske stranke, in šele kasneje o amandmajih vlade in matičnega delovnega telesa. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Presečnik želi besedo.

JAKOB PRESEČNIK: Hvala lepa za besedo. Kolegice in kolegi! Ne glede na to, kakšen je predlog odbora - torej odbor seveda predlaga, da se sprejme amandma vlade in pa amandma odbora na amandma vlade - jaz predlagam, da se torej ali ta dva oba amandmaja sprejmeta ali vsaj - to je stvar seveda odločitve posameznikov - da se sprejme amandma vlade, tudi glede na to, da imamo seveda pri tem zakonu še kar nekaj stvari, ki jih je treba do tretje obravnave doreči. Ena od teh stvari je stavka. Druga od teh stvari bo pa potem na vrsti okoli 155. člena, ki se tiče seveda organizacije ali statusa letaliških podjetij in nekaterih služb na samih letališčih. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, kolega Presečnik. Replika, gospod Čebulj, nato gospod Rejc. Gospod Čebulj ima repliko, potem pa razpravlja gospod Rejc.

FRANC ČEBULJ: Hvala lepa, gospod predsednik. Poglejte, gospod predsednik odbora za infrastrukturo, gospod Presečnik, v redu, vaša trditev. Toda jaz mislim, da je amandma, ki smo ga na pobudo predstavnikov sindikatov vložili, bližje rešitvam, tako kot je tudi jasno z obrazložitvijo tukaj obrazložil vso zadevo gospod Potrč. Ne gre tukaj za neko navijaštvo neke poslanske skupine, ampak gre za bližjo rešitev, katero so predlagali predstavniki sindikata. Še enkrat poudarjam - bližje rešitvi smo glede samih pristopov sindikata k stavkam, kot pa eventualno z amandmaji, ki ste jih predlagali vi, gospod Presečnik, da jih podpremo. Zato še enkrat pozivam vas, spoštovane poslanke in poslanci, da podprete amandma, ki ga je vložila poslanska skupina SDS. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, kolega Čebulj. Razpravlja kolega Rejc.

IZIDOR REJC: Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje! Vidim, da ste že pri stavkih, sem par minut zamudil, in druga obravnava, sosednji členi, ki seveda so zelo novi in predstavljajo povsem nov pristop k urejevanju zakona o letalstvu oziroma tudi mislim, da ime kot tako ni preveč posrečeno, vendar o tem bomo še lahko kasneje govorili. Vendar ko se človek sprehodi - priznam, nisem v odboru, matičnem odboru, kjer se to dela oziroma kjer ste obravnavali to drugo obravnavo in predloge za in te amandmaje, ki jih je zelo veliko in v teh 216 členih je ta zakon zelo na zanimiv način urejen. Amandmajev je veliko in seveda pomenijo povsem nov pristop, nov pa predvsem v tej smeri, da kdor pozna letalstvo - ne letalstvo, letalstvo ni pravi izraz, pozna letališča in seveda letalski promet, ker to je bistvo - potem mora vedeti, da se na tak način stvari ne morejo dogajati. Ta zakon je tako napisan, da bi ga lahko uporabili verjetno v La Guardii v New Yorku ali pa recimo v Heathrowu ali pa kjerkoli, v Frankfurtu ali pa na nekih velikih letališčih, nekako tako izzveni. Točno tako izzveni, kjer seveda je gotovo ogromen promet, vsake toliko sekund prihajajo, odhajajo avioni itn. in je seveda potrebna določena konkurenčnost, kar gotovo tudi pri nas mora biti.
Vendar ko to gledam oziroma ko to berem, potem se mi postavlja vprašanje, ali vemo, za kakšno dimenzijo delamo ta zakon. Ali delamo to za mednarodno letališče brez primere prometa itn. ali delamo za eno, bom temu rekel zelo, za ameriške pojme vaško letališče, v katerem se seveda gotovo nekaj dogaja, odhajajo, prihajajo tuje firme in odhajajo, in domače seveda ravno tako, v tem primeru samo ena. Ampak drugače povedano, ko sem se prebil skozi te amandmaje in seveda sem zavonjal tendenco, za katero gre - gre za to, da se ustvarijo povsem novi pristopi, nove službe, skratka da lahko vsak, ki se bo boril gor, bo nekaj počel, vsak ima lahko pristop in podobno. Jaz seveda na Brniku, ki ga slučajno precej dobro poznam, in poznam vse tiste kote in "cimre" in hangarje, v katerih se kaj dogaja, moram reči, da so neke stvari urejene, "pošlihtane", kot se reče po domače, se ve, kaj mora biti, kaj čaka, kako tisti velekamion z vsemi lastnostmi, ki je že prižgan tako rekoč, neki signali in že potem funkcije delajo, ki jih je veliko in seveda ki gotovo zagotovi to, da se nesreča ne more dogoditi, ali pa, če se že dogodi, da je takoj zraven in takoj operacijsko in operativno sposoben. Namreč, kdor to pozna ali pa malo poznaš dimenzijo in to, bom temu rekel, teh nekaj hangarjev na Brniku in morda še kje drugje, ki so, pa seveda, ker ta zakon to zadevo zelo internacionalno razvija, seveda se postavi pri meni vprašanje, ali smo, ali znamo realno oceniti, kaj je pa kaj ni. Jaz pravim, da ne. Ker ta zakon je napisan, kot pravim, za eno veleletališče, pri katerem prihajajo svetovne firme in na katerem je seveda - in tudi pri nas mora biti zagotovljena -konkurenčna ponudba uslug, ki so v zaporedju naštete. Pa verjetno še kakšna manjka, ker tudi sami ste ugotovili in sekretariat je ugotovil, da so nekatere zadeve, ki niso tu napisane ali pa ki niso v teh alineah napisane, da naj bodo te zadeve tudi notri, ker to predstavlja nivo slovenske ponudbe ali pa slovenskega vključevanja v mednarodni potniški promet, v tem primeru avionski, in ki vnaša evropsko zakonodajo v ta naš pravni red, ki se mu reče slovenski. Ampak ko se prebiješ skozi, sem se, recimo, ustavil ali pa nekako me je kar zbodlo, kot da sem ne vem kje, ko pravi pri členu 162, ki govori o podzakonskih aktih, in tam lepo govori, kako mora minister, pristojen za ta promet in tako naprej, predpisati način zagotavljanja služb na letališču "na primeren, nepristranski, pregleden in nediskriminatoren...". Ja, kako pa naj drugače naredi, bog se usmili! Ja, kje pa smo?! Kakšen je pa lahko nek predpis ali pa neka zadeva, ki mora zagotavljati tako rekoč sredi noči in sredi belega dneva, v vsakem vremenu, da se neke stvari dogodijo?! Ko potnik pride, da gre skozi in da niti ne čuti, ne ve, kje je, v glavnem samo tisti kovček odda naprej, ga prejmejo, saj ga taksi počaka, avtobus ali pa znanec ali karkoli.
Skratka, tako smo zakomplicirali, tako so zakomplicirali, kot pravim, da ne vem, kaj bo iz tega zakona nastalo, res ne vem. Je pa tako napisan, kot da je nekomu že skoraj dolgčas in ne ve, kaj bi napisal, ampak toliko napiše, da bo ja vse notri, pa še tisto, kar je in kar ne "paše". Hočem povedati, pristop je gotovo, kot pravim, tak, kot da smo mi neko veleprometno stičišče, na katerem je treba sedaj zagotoviti - pa dobro sami veste, da pristaja tudi verjetno Swissair pa tudi Lufthansa pa tudi British Airways pa tako naprej, pa še kakšna druga firma in tako naprej, ali pa Lufthansa in podobno, ali pa tudi avstrijske avio firme in podobno, da se vendar zavedajo vsi, in tudi tisti, ki sedaj opravljate službe, da morajo te službe biti konkurenčne in take, kot so povsod po svetu. In verjemite, kakorkoli je, nisem še slišal, žal mi je, ampak res nisem še slišal nobene take, drugačne, pete ali pa devete pritožbe, kako je na Brniku zaplankan svet in kako je tam čisto nekaj tretjega, kar je v svetu. Res ne, žal mi je, ampak...
Iz tega zakona pa, kot pravim, sem si ga v zadnjem času malo bolje ogledal, predvsem pa vse amandmaje, ki pravite, da so usklajeni. Lahko, da so usklajeni, samo mene spravlja v neko čudno občutje in, kot pravim, če bi pisalo za letališča, kot sem jih prej omenil, kjer smo dosti potovali in vemo, kako to izgleda, pa kjer je polno teh izhodov pa vhodov in kjer v bistvu se težko orientiraš, bi rekel, v redu, ni kaj. Ampak za tu, domače, lepo, majhno, prisrčno letališče, tam pod Storžičem in tako naprej, pa da delamo sedaj nek velezakon, v katerem bomo pa sedaj predvideli tako rekoč verjetno do leta 3020 neko zadevo, ki se gotovo ne bo nikoli zgodila.
Skratka, menim, da so zelo čudno in tendenciozno tile amandmaji napisani v drugi obravnavi, povsem novi teksti. Pri tem pa sekretariat za zakonodajo tudi ugotavlja, da so mnoge stvari izpuščene, ki pa v določenih, bom temu rekel, resolucijah, ki stojijo in ki brez dvoma pomenijo abecedo tega zrcala in te podobe naše letališke ponudbe in sposobnosti, najbrž, da še niso in menim, da bo morala tretja obravnava še marsikatero stvar spremeniti. Morda je pa v tem tudi nekaj dobrega, ker je toliko členov napadenih. Menim pa, kot pravim, da so bili povsem drugi, tretji in peti in deveti interesi, ko se je to pisalo. In to brniško letališče, pa recimo še mariborsko, pa še kakšno drugo majčkeno, to so res majčkene, bom temu rekel po domače, gostilnice pa nič več. In tako se tudi obnašajmo. Dobro. Napišimo zakon, ampak ne takega, ki seveda bi se ga skoraj ustrašili, kot sem rekel, na letališčih, kjer le ta so in ki pomenijo grozno prekrivanje vseh interesov in konkurenčno sposobnost.
Trdim, da vsaka firma, vsak tujec, ki pristaja pri nas, takoj ugotovi, ali so usluge predrage ali niso predrage. In seveda primerjajo z drugod. Tako da pa tudi menim, da je eno osnovno določilo, da se mora tudi vsak, ki nekaj dela, to velja seveda tudi za kontrolo, kjerkoli je, da tisti, ki nekaj ustvari z vajo, mora biti kontrola nekje drugje in obratno. Skratka, da se te stvari ne prekrivajo, da ni en gospodar za vse, za to, da predpisuje, in za to, da kontrolira, in za to, da izvaja represijo ali pa izvaja kritiko ali pa recimo v mednarodnih organih v bistvu prijavlja ali pa reče, pri vas se pa neke stvari ne dogajajo, kot bi se morale dogajati.
Skratka, menim da je zakon še precej od tega, da bi bil dosti dober, in menim, da bo ta druga obravnava morala še marsikatero stvar obdelati, predvsem pri pripravah zakona za tretjo obravnavo, kjer bo dobil dokončno podobo. Menim, da bi moral biti dosti krajši in da smo ga zakomplicirali do zadnjega vlakna. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, kolega Rejc. Kolega Rejc je sedaj tudi v bistvu razpravljal kar splošno o zakonu, ne samo o 15. členu in petih amandmajih. Replika? Razprava, kolega Jerič.

MIRAN JERIČ: Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Jaz bom podprl amandma vlade k 15. členu zakona o letalstvu. Mislim, da je vladni amandma boljši kot amandma poslanske skupine socialdemokratov. Vendar ne bom pa podprl amandmaja na amandma vlade, ki ga je pa predlagal odbor za infrastrukturo in okolje, ker s tem se dejansko postavimo spet na začetek in v bistvu stavko onemogočamo. Zakaj je po mojem mnenju vladni amandma boljši? Boljši je zato, ker v 2. točki poleg letov, ki naj bi jih osebje zagotovilo, poleg zdravstvenih poletov zagotavlja tudi humanitarne polete. In v 4. točki daje možnost, da reprezentativni sindikati in delodajalci določajo stavkovna pravila. In jaz mislim, da v času stavke neka pravila pa morajo veljati. In to vsebuje vladni amandma. Poleg tega ima pa tudi malo daljši rok, v katerem morajo organizatorji stavke napovedati stavko delodajalcu. Vladni amandma ima rok 15 dni, poslanska skupina socialdemokratov je pa predlagala 10 dni. Zato bom jaz podprl amandma vlade pod točko 3, ne bom pa podprl nobenega drugega amandmaja k 15. členu. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Prehajamo na odločanje. Prvi amandma se glasi: "Člen se črta." Če je ta sprejet, so seveda vsi ostali amandmaji brezpredmetni. Amandma pod točko 1 predlaga poslanska skupina SKD, odbor ga ne podpira. Ugotovimo prisotnost! Prosim za pozornost v dvorani. Glasujemo o prvem amandmaju k 15. členu. (56 prisotnih.)
Kdo je za tak amandma? (21 poslancev.) Je kdo proti? (33 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem amandma odbora na amandma vlade, to je amandma pod točko 2. Proceduralno? Gospod Potrč, prosim.

MIRAN POTRČ: Hvala lepa. Prosil bi, da le upoštevate moje opozorilo, da je po vsebini amandma pod točko 4 bolj oddaljen glede na temeljno vsebino člena. Gospod Jerič je govoril o enem primeru, 10 ali 15 dni, govoril je tudi o drugem, o katerem sem tudi sam, sporazumno ali nesporazumno določanje stavkovnih pravil. Poleg tega gre za vprašanja vsebine točke 2, ali poleti samo v zdravstvene in humanitarne namene - sam sicer s humanitarnimi tudi soglašam, ampak to se da še dopolniti. Tako da mislim, da po vsebini res gre za to, da je četrti amandma bolj oddaljen in bi bilo korektno, da se o njem prej glasuje. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, kolega Potrč. Ali kdo nasprotuje, da se torej državni zbor najprej opredeli do amandmaja pod točko 4, ki je po mnenju gospoda Potrča bolj oddaljen kot amandma vlade pod točko 3? Oba v celoti spreminjata besedilo člena in se izključujeta. Ni nasprotovanja.
Na glasovanje dajem torej amandma pod točko 4, to je amandma, ki ga predlaga poslanska skupina socialdemokratov. Ugotovimo prisotnost! (63 prisotnih.)
Kdo je za tak amandma? (20 poslancev.) Je kdo proti? (38 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Sedaj prehajamo na amandma pod točko 2. Kot že rečeno, je to amandma na amandma vlade, predlagatelj je odbor. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (9 poslancev.) Je kdo proti? (44 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem tretji amandma, to je amandma vlade. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za amandma vlade pod točko 4? (55 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet; člen smo v celoti spremenili, amandma pod točko 5 pa je brezpredmeten.
Odpiram razpravo o členu 16, kjer imamo amandma pod točko 1, ki ga predlaga odbor, ravno tako odbor predlaga amandma pod točko 2, predlagateljica amandmaja pod točko 3 pa je vlada, odbor ga podpira. Ali želi kdo besedo? Gospod Veber.

JANKO VEBER: Hvala za besedo, predsednik in lep pozdrav vsem. Želim razpravljati predvsem o tretjem amandmaju k 16. členu. Namreč vlada je s tem amandmajem v 74. točki določila, da upravljavec letališča je organ, ki se ustanovi na podlagi določb tega zakona, s ciljem, da skupaj z drugimi dejavnostmi ali brez njih, odvisno od potrebe, administrira, upravlja in vodi letališko infrastrukturo ter usklajuje in nadzira dejavnost različnih izvajalcev, ki so prisotni na zadevanem letališču.
Obrazložitev k temu je pač: "Zaradi potrebe po uveljavitvi določb direktive do dostopa do trga storitev zemeljske oskrbe na letališču itn." Sama direktiva določa, da v primeru, ko imamo na letališču enega upravljavca, ni potreben dodaten upravni organ oziroma upravljavec, ki bi ga še posebej določali na podlagi nekega zakona in s tem seveda odvzeli tisto pristojnost, ki jo daje tudi direktiva upravljavcu, ki je edini na letališču.
To zadevo je seveda tudi v nadaljevanju upošteval predlagatelj, oziroma ne predlagatelj, pač pa odbor za infrastrukturo in okolje, ki v 158. členu govori o tem, oziroma amandmaju k 158. členu govori o tem, če je na letališču en tak upravljavec oziroma izvajalec, ima položaj upravljavca letališča. Torej gre za očitno neskladje v zakonu. V tem 16. členu poskušamo uveljavljati nekega upravljavca letališča, ki se ustanovi na podlagi določb tega zakona, v 158. členu pa seveda že govorimo o tem, da če je le en tak upravljavec oziroma izvajalec, ima položaj upravljavca letališča. To je tudi določba direktive.
Tako da razlaga oziroma obrazložitev k amandmaju pri 16. členu seveda je nepopolna in povzema samo del direktive, ki pa se nanaša na tiste primere, ko imamo na letališču več upravljavcev. Sedaj seveda razlage za takšno ravnanje in za takšen amandma je mogoče dobiti tudi ob tem, ko ugotavljamo, da se v nadaljevanju v 155. členu predlagatelj odloča za uvajanje gospodarskih javnih služb za opravljanje dejavnosti na letališču.
Sprašujem predlagatelja - ker v odboru, ko smo o tem razpravljali, ni bilo podanih dodatnih obrazložitev, odbor je to sprejel brez kakršnihkoli dodatnih obrazložitev - in sprašujem predlagatelja, ali ima namen, glede na to, da uvaja gospodarske javne službe, na letališču razdeliti po posameznih segmentih dejavnosti in za posamezne dejavnosti seveda tudi ustanoviti gospodarske javne službe. V kolikor je predviden tak postopek, potem je seveda ta amandma oziroma 74. točka pri 16. členu upravičena. Imamo za posamezne dejavnosti več upravljavcev in potem določimo nek skupen organ, ki poskuša te upravljavce usklajevati. V kolikor temu ni tako, je ta določba nepotrebna. Želel bi odgovor na to vprašanje, ali se predvideva na slovenskih javnih letališčih več upravljalcev, ki bodo to dejavnost opravljali kot gospodarske javne službe. S tem bi seveda dobili odgovor, ali je ta amandma oziroma 74. točka sploh potrebna. V kolikor ni, seveda je to nepotrebno, kajti sama direktiva že zelo jasno govori, da če je na letališču le en tak upravljavec oziroma izvajalec, ima položaj upravljavca letališča. Po dosedanjih vedenjih lahko ugotovimo, da na aerodromu, torej da na ljubljanskem letališču imamo enega upravljavca, da imamo enega upravljavca na portoroškem letališču in tudi enega na mariborskem. Tako, da edina razlaga, ki jo vidim pri tem, je, da verjetno predlagatelj želi na vseh teh letališčih uvesti več upravljavcev, več gospodarskih javnih služb, kar pa pomeni ne nazadnje tudi težave po vsej verjetnosti pri usklajevanju operativnih ukrepov varovanja na mednarodnih letališčih.
Predvsem iz naslova varnosti pa tudi sprašujem predlagatelja, kdo bo potem pravzaprav neposredno odgovoren za varnost na letališču. Če se ustanavlja organ na podlagi tega amandmaja in ta organ predlaga in določi postopek ustanovitve in način njegovega delovanja minister, kar je razvidno iz 194. člena, sprašujem, ali potem tudi nosi odgovornost za varnost na tem letališču neposredno minister. Kajti organ, ki se ustanavlja, je pravzaprav neke vrste državna uprava, za katero pa je odgovoren minister. Seveda to pomeni, da bomo imeli bistveno bolj zamegljeno sliko, predvsem pri zagotavljanju varnosti na letališču, in mislim, da je dosedanja oblika, ko imamo enega upravljavca in zelo natančno vemo, kdo je potem odgovoren tudi za varnost, veliko enostavnejša, jasnejša in odgovornejša. S tem, s to spremembo pa seveda poskušamo z nekim skupnim upravljanjem zamegliti situacijo in verjetno da s tem se tudi oddaljujemo od preglednosti tega, kdo je sploh odgovoren za varnost na letališču. Še posebej to ni razvidno iz samega zakona, ker pač v nadaljevanju šele s podzakonskim aktom minister določi način, postopek ustanovitve in način delovanja upravljavca ter njegova pooblastila glede usklajevanja in nadzora dejavnosti zemeljske oskrbe. Vse je pravzaprav še nekako potem predano samemu ministru, da se odloča, kako bo pravzaprav ta vloga upravljavca opredeljena. Menim oziroma lahko tudi nekako zaključim s tem, da bo verjetno minister poskušal odgovornost za varnost na letališču nekako neposredno odvrniti od svoje pristojnosti in dati nekemu organu oziroma delu tega organa, ki pa seveda bi zopet se lahko skliceval na nekatere druge določbe in s tem bi dejansko dobili zelo slabo rešitev v tem zakonu, ki bi predvsem slabo vplivala na zagotavljanje varnosti na mednarodnem letališču. Ta pa je, mislim, da eden od osnovnih pogojev tega zakona in ne nazadnje tudi vez Slovenije do vseh tistih, ki prihajajo v našo državo, da jim zagotavljamo seveda čim večjo varnost pri pristajanju in pri postopkih, ki sledijo na letališču.
Želel bi odgovore na ta zastavljena vprašanja, kajti vse preveč razlag je bilo do sedaj danih, da bomo vse nejasnosti poskušali reševati v tretji obravnavi. Vse lepo in prav, vendar tretja obravnava ni namenjena spremembi koncepta zakona, ampak zgolj piljenju nekaterih določb, popravkov, ki so mogoče ali pa predvsem redakcijske narave. In seveda pričakovati, da bo prišlo v tretji obravnavi do korenitih sprememb tega zakona, je pravzaprav iluzorno in v nasprotju ne nazadnje s poslovnikom državnega zbora, ki takšen način urejanja pravzaprav tudi v svojih določbah odsvetuje, če že ne prepoveduje. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Besedo ima kolega Jelinčič, nato predstavnik vlade.

ZMAGO JELINČIČ: Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi! Gospod Veber je pozabil, da je bila že javna predstavitev vseh teh zadev. Na javni predstavitvi so predstavniki združene liste spraševali isto in več ali manj na isti način. Tam jim je bilo pojasnjeno, da zadeva ni takšna, kot jo oni razumejo, in da je potrebno sprejeti evropsko usmeritev, da konkurenca je potrebna. Je potrebna in pravzaprav zaželena, če hočemo pripeljati slovenska letališča od nivoja drugega najdražjega letališča na svetu na nivo normalnega svetovnega letališča.
In ravno to je tisto, o čemer govori tudi direktiva Evropske skupnosti. Evropska skupnost ne pristaja na sedanje stanje, obstoječe stanje, ki govori o absolutnem monopolu enega upravljavca letališča. In potrebno je pri letališčih dovoliti možnost konkurence. Brez konkurence, večina nas že ve, da brez konkurence ni razvoja. Določeni kolegi iz združene liste tega še ne vedo in mislim, da bi bilo smiselno, da razumejo to zadevo, kajti že večkrat jim je to bilo pojasnjeno. Celo in tudi na javni predstavitvi v državnem zboru.
Zato je smiselno, da kolegi in kolegice podpremo amandmaje, ki jih je pripravil odbor in s katerimi se odbor strinja. Kajti tudi na odboru smo enako debato že opravili in seveda tudi z enakim rezultatom. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Besedo ima državni sekretar. Replika, gospod Veber najprej.

JANKO VEBER: Repliciram gospodu Jelinčiču, ker navedbe, ki jih je pač uporabljal pri 16. členu, niso bile namenjene 16. členu in določanju upravljavca in tudi razprava, ki sem jo imel, ni govorila o tem, ali govorimo o konkurenci ali ne govorimo o konkurenci in kaj je bilo na javni predstavitvi povedano.
Moram pa povedati, da smo se v združeni listi zavzemali za to, da se organizira javna predstavitev mnenj ravno zaradi tega, da se prenekatera vprašanja pojasnijo in seveda s tem tudi izboljša potem sam zakon. Vendarle bi pa opozoril gospoda Jelinčiča, da si prebere amandma k 155. členu, ki mu bo zelo lepo pojasnil stališče združene liste do konkurenčnosti na letališčih.
Namreč predlog združene liste je, da se opravlja dejavnost na letališču kot gospodarska dejavnost in gospodarska dejavnost je tista, ki seveda na trgu se sooča s konkurenco, in je bistveno bolj konkurenčen pristop, kot pa če uvedemo državno gospodarsko javno službo. Državna gospodarska javna služba je gotovo neke vrste monopol, ki preprečuje konkurenčnost na letališčih. Medtem ko gospodarska dejavnost pa se seveda s konkurenco mora soočiti, ima tudi ustrezne organe, ki zahtevajo uspešno poslovanje od te gospodarske družbe, in seveda s tem je pristop združene liste zelo jasen.
Ne nazadnje, tudi naš amandma govori o tem, da mora upravljavec letališča na zahtevo omogočati zračnim prevoznikom, da opravljajo za svoje potrebe vse ali posamezne kategorije storitev oskrbe zrakoplovov. Torej govorimo o tem, da se omogoči zračnim prevoznikom, da opravljajo svoje potrebe, nikakor ne govorimo o tem, da nekaj preprečujemo, ampak da se omogoča. Enako potem tudi v naslednjih točkah našega amandmaja, o katerem bom pa več raje govoril, ko bomo prišli do njega, to je 155. člen in ne 16., h kateremu se je sicer gospod Jelinčič oglasil in tudi ni bil vsebinsko neposredno tako povezan s tem, o čemer je on razpravljal. Vendar do takrat, ko pridemo do 155., pa predlagam, da si gospod Jelinčič prebere amandma združene liste in bo potem mogoče lažje razpravljal o tem, kaj je konkurenčno in kaj ni konkurenčno. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Replika na repliko, Zmago Jelinčič.

ZMAGO JELINČIČ: Hvala lepa, gospod predsednik. Enostavno povedano gre za to, kdo bo pobiral denar. Gre za to, da se ne da dovoliti in da se ne sme dovoliti, da bo neko podjetje pobiralo denar od vseh uslužnostnih dejavnosti, in to celo na dva načina - prvič, da bo delilo koncesije za izvajanje določenih dejavnosti in drugič, da bo že vnaprej v teh firmah, ki jim bo dajalo koncesije, lastnik v določenem odstotku, recimo v varnosti s 30%. Mislim, da to je skregano z več stvarmi. Predvsem z gospodarsko logiko, z logiko konkurence, z logiko Evropske unije, pa še s kakšno drugo logiko. Mislim, da ne moremo dovoliti, da ostajamo na izhodiščih bivšega zakona iz časov SFRJ, ki je to določal na ta način, da je nekdo bil absolutni monopolist in je seveda vlekel tako denar, ki ga je potem razpošiljal in dajal določenim svojim, tistim, ki so pač bili zanj ali pa so delovali v njegovi smeri. Če že hočemo iti v Evropo; jaz nisem za Evropo. Jaz sem za normalne gospodarske odnose in celo v normalnih gospodarskih odnosih je pomembno to, da konkurenca mora biti in da monopolizma ne sme biti. In zaradi tega sem povedal tisto, kar sem gospodu Vebru, predstavniku združene liste, povedal že prej. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Besedo ima državni sekretar mag. Lučovnik. Pri tretjem amandmaju, to je amandma vlade, bi se najverjetneje moral napovedni stavek glasiti tako: "Spremeni se besedilo 17. točke 16. člena tako, da se glasi ...", nato vsebina amandmaja.
Prosim, gospod Lučovnik.

MAG. BRANKO LUČOVNIK: Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani! 16. člen zakona o letalstvu govori o definicijah, zato je mogoče ta debata bila malo preuranjena.
Druga stvar pa je, da več upravljavcev letališča na letališčih danes že obstaja. Slovenska vojska upravlja letališče na svojem delu, Adria Airways upravlja letališče na svojem delu in seveda letališko podjetje na svojem delu. To je, kar zadeva to. Ta stvar ni povezana z gospodarskimi službami. To je nekaj drugega.
Druga stvar, kar zadeva varnost na letališču samem; zakon govori o varnosti v letalstvu in ne samo na letališču. Na letališču je za varnost odgovoren vsak zase. Na primer, če pride do letalske nesreče, ko letalo zaradi ne vem kakšnega vzroka, ki pa je stvar prevoznika, prevozi letališko stezo, je seveda za to odgovoren prevoznik in sigurno ne letališče. Druga stvar je, če pride do napake kontrole letenja, je seveda za to napako odgovorna kontrola letenja in nikakor ne letališče.
Tretja stvar pa je, da varnost v letalstvu - če gremo po nekih normativih, ko pridemo do letališkega podjetja, je tukaj v bistvu tako tudi v zakonu o obligacijskih razmerjih, ki je bil sprejet v tem parlamentu - je jasno, da je letališka odgovornost za varnost čisto nekaj drugega kot prevoznika na primer. Primarno odgovoren za varnost v letalstvu je seveda prevoznik.
Tretja stvar, o ministrovi odgovornosti. Seveda je potrebno reči, da minister ni odgovoren za letališko varnost, je pa odgovoren v smislu izdaje predpisov, pravilnosti predpisov in to je to. Mislim, da sem na vse odgovoril. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Veber, replika.

JANKO VEBER: Hvala. Repliciral bi v tem delu oziroma popravil navedbe ali pa obrazložitev, ki je dana k temu amandmaju, da je pač ta tekst usklajen z direktivo Evropske unije. Iz izvajanja državnega sekretarja smo lahko ugotovili, da imamo na letališčih več upravljavcev, da je med njimi tudi Adria kot zračni prevoznik. Seveda direktiva izrecno prepoveduje, da so v organih upravljanja tudi zračni prevozniki. Torej ustanavljanje tega upravnega organa, ki se ustanavlja, seveda je torej tudi s tem v nasprotju z direktivo in ta razlaga, ki smo jo dobili, seveda to samo še potrjuje. Še bolj pa se s tem odpira zopet vprašanje tudi doseganja neke konkurenčnosti pri storitvah, kajti s tem dajemo seveda tudi letalskemu prevozniku možnost, da kot upravljavec sodeluje pri upravljanju tega letališča in seveda bo ta konkurenčnost vedno vedno vprašljiva. Seveda s tem so zagotovo porušene tudi določbe, za katere si prizadeva Evropska unija.
Tako da uvajanje tega upravljavca kot neke vrste državnega organa, ki ga določi minister, menim, da tudi bi v tem primeru potem morala biti neposredna odgovornost ministra za dogodke na letališču. In če se pogovarjamo potem o tem, da bo vsak posamezni upravljavec ali pa tisti, ki opravlja določene storitve, odgovoren za posamezen segment varnosti na letališču, je tisto, na kar sem opozarjal - odgovornost se razgubi. Ko se bomo pogovarjali o tem, kdo je odgovoren, v kolikor bi prišlo do neke nesreče, bo seveda to tudi potrjeno, nihče ne bo želel prevzeti odgovornosti. Pričakoval pa bi, da če že skupnega upravljavca uvajamo, da je potem neposredno odgovoren ta, ki predlaga tega skupnega upravljavca in v katerega je na konec koncev zagotovo vključen tudi urad za letalstvo ministrstva za promet in zveze, s tem pa seveda tudi, mislim da je zelo jasno, bi morala biti zelo jasno definirana tudi odgovornost ministra.
Torej potrjujeta se pač dve ugotovitvi, da vendarle se uvajajo neke rešitve, ki niso usklajene in dogovorjene, in da seveda tudi varnost na letališču zaradi takšnega načina reševanja ne bo izboljšana, ampak kvečjemu manj pregledna. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem prvi amandma k 16. členu, predlagatelj je odbor. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (43 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem drugi amandma, to je amandma odbora na amandma vlade. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (32 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Amandma je sprejet.
In na glasovanje dajem tretji amandma, to je amandma vlade. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (32 poslancev.) Kdo je proti? (7 poslancev.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen 16 v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za člen? (40 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Člen je sprejet.
Prehajamo na poglavje 2, "Zrakoplovi". K 19. členu imamo amandma odbora. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Ta amandma dajem na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (41 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem 19. člen. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (35 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Člen je sprejet.
Smo pri členu 22 in amandmaju odbora. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Ta amandma dajem na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem 22. člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (34 poslancev.) Kdo je proti? (4 poslanci.)
Člen je sprejet.
Smo pri 24. členu in amandmaju odbora. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (33 poslancev.) Kdo je proti? (5 poslancev.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za člen? (35 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Člen je sprejet.
Smo pri členu 28 in amandmaju odbora. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (31 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 28. člen. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (38 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 30. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (35 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 30. člen. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za 30. člen? (39 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo na 31. člen in amandma odbora. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 31. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (37 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k 32. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (41 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 32. člen. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za člen? (36 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k 34. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (37 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 36. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za člen? (34 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k 37. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (35 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotavljamo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za člen? (32 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Člen je sprejet.
Smo pri členu 38 in amandmaju odbora. Ugotavljamo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (40 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotavljamo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za člen? (33 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Člen je sprejet.
Smo pri členu 41 in amandmaju odbora. Ugotavljamo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (43 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Amandma je sprejet. Člen smo v celoti spremenili.
Prehajamo na poglavje tri - letalsko in drugo osebje. Odpiram 42. člen. Amandma pod točko ena je amandma odbora. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Ta amandma dajem na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (36 poslancev.) Kdo je proti? (4 poslanci.)
Amandma smo sprejeli, 42. člen pa v celoti spremenili.
Prehajamo k členu 43 in amandmaju odbora. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (39 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Amandma smo sprejeli in člen v celoti spremenili.
Smo pri členu 44 in amandmaju odbora. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (44 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Člen je sprejet.
Smo pri členu 46, amandma odbora. Ugotavljamo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Člen je sprejet.
Smo pri členu 47 in amandmaju odbora. Ugotavljamo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za člen? (41 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Člen je sprejet.
Prehajamo na člen 49 - amandma odbora: člen se črta. Ugotavljamo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Amandma je sprejet, člen je črtan.
Prehajamo k členu 50 in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet, člen pa smo v celoti spremenili.
Za novi 50.a člen imamo amandma odbora. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (33 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo sprejeli novi 50.a člen.
Prehajamo k 51. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 52. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 53. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (35 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (34 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 54. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (38 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k 55. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (38 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (35 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Smo pri 56. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da smo amandma sprejeli, člen pa v celoti spremenili.
Smo pri 57. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (4 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (35 poslancev.) Je kdo proti? (4 poslanci.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k 63. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (38 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za ta člen? (34 poslancev.) Je kdo proti? (8 poslancev.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k poglavju 4 - zračni prevoz in druge letalske aktivnosti.
Smo pri 67. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za člen? (41 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 69. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (42 poslancev.) Je kdo proti? (4 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za člen? (39 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 70. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za amandma odbora? (41 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za člen? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 71. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (41 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotovimo prisotnost! (43 prisotnih.) Nekoliko hitro. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za 71. člen v celoti? (42 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 72. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (40 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za člen? (39 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k 73. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (38 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo na odločanje o 74. členu. Vložen je amandma odbora. Ugotavljamo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotavljamo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za člen? (46 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Člen je sprejet.
Prehajamo k členu 75 in amandmaju odbora. Ugotavljamo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Kdo je proti? (4 poslanci.)
Člen je sprejet.
Smo pri členu 76 in amandmaju odbora. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (38 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Člen je sprejet.
Prehajamo k členu 77 in amandmaju odbora. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Člen je sprejet.
V razpravo dajem člen 78 in amandma odbora. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (39 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za člen? (38 poslancev.) Kdo je proti? (4 poslanci.)
Člen je sprejet.
Prehajamo k členu 79 in amandmaju vlade ter amandmaju odbora pod točko dva. Najprej dajem na glasovanje amandma pod točko ena. Ugotavljamo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Na glasovanje dajem amandma pod točko dva. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (4 poslancev.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k 80. členu in amandmaju vlade, odbor ga podpira. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (33 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k poglavju 5 - letališča in vzletišča. K členu 84. imamo amandma pod točko 1 odbora in pod točko 2 poslanske skupine Združene liste socialnih demokratov. Odbor - ne podpira.
Gospod Veber želi besedo.

JANKO VEBER: Hvala za besedo. K 84. členu je dal pripombo tudi sekretariat, ki pravi, "da predvidena opredelitev prometnega sistema javnih letališč bi bila pravno korektnejša, v kolikor bi temeljila na zagotavljanju javnega zračnega prometa", in v tem smislu je tudi poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov k 84. členu vložila amandma, ki določa, da "letališča, ki so vključena v sistem javnih letališč, so v prometnem smislu infrastruktura države oziroma lokalne skupnosti pod pogoji, ki jih določa zakon". Predlagana sprememba pomeni dejansko vsebinsko zaokrožitev člena, ki ureja na eni strani sistem javnih letališč in na drugi strani, pač, določa, da so letališča v prometnem smislu infrastruktura države oziroma lokalne skupnosti. S tem so tudi vzpostavljeni pogoji, da vlada Republike Slovenije s sprejemom dokumenta o prometnem sistemu javnih letališč opredeli, na katerih letališčih oziroma v okolju, v katerem se nahajajo, morajo osebe javnega in zasebnega prava upoštevati to dejstvo in vzpostaviti ustrezne pogoje za njihov obstoj, delovanje in razvoj.
Predlagam, da amandma k 84. členu poslanske skupine združene liste podprete, ki dejansko tudi povzema mnenje sekretariata in poenostavlja pravzaprav ta zakon, ki bo na konec koncev, če bo glasovanje potekalo tako, kot je do sedaj, postal, verjetno da, eden najtežje izvedljivih. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, kolega Veber. Želi še kdo besedo? Gospod Jelinčič.

ZMAGO JELINČIČ: Hvala lepa, gospod predsednik. Odbor za infrastrukturo in okolje je v svojem amandmaju povzel in pripravil pravzaprav vse tisto, kar je rekel tudi gospod Veber. In pričakoval bi od gospoda Vebra, da podpre amandma odbora za infrastrukturo in okolje, kajti amandma, ki ga je vložila združena lista, nikakor ne služi tistemu namenu, za katerega se mi zdi, da ga je gospod Veber hotel prikazati. In zato, dragi kolegi, predlagam, da podpremo amandma odbora. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo ... Na glasovanje dajem amandma pod točko 1, to je amandma odbora. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (44 poslancev.) Kdo je proti? (5 poslancev.)
Amandma je sprejet.
Ali je amandma pod točko 2 postal brezpredmeten? Ne.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2. Ugotavljamo prisotnost! Predlagatelj - poslanska skupina združene liste, odbor ga ne podpira. (46 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (19 poslancev.) Kdo je proti? (29 poslancev.)
Amandma ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem člen 84. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (24 poslancev.) Kdo je proti? (9 poslancev.)
Člen je sprejet.
Smo pri členu 86, pod točko 1 - amandma poslanske skupine združene liste socialdemokratov, člen se črta. Delovno delo - ne podpira. Pod točko 2 je amandma odbora. Gospod Veber želi besedo.

JANKO VEBER: Torej oglašam se tudi k temu členu, ne glede na sistem glasovanja. Gre za to, da dejansko poskušamo s črtanjem tega člena poenostaviti ta zakon, kajti smatramo, da so določbe v 85. členu v povezavi s 107. členom tega zakona že zadovoljive in ustrezno urejajo materijo, ki se nanaša na letališko infrastrukturo in službe na letališču. In podvajanje pri členu 86, kot se pač predlaga, vodi samo k temu, da je zakon bistveno manj pregleden kot pa, če bi seveda upoštevali nekatere določbe, ki so že dovolj jasne in jih ne v nekaterih členih podvajali, dopolnjevali na način, da bo pozneje v končni fazi zakon seveda tudi postal bistveno nepreglednejši in težje izvedljiv.
To zagotovo ni v interesu državnega zbora. Bi pa opozoril nenazadnje tudi na to, da amandmaji, ki jih je sprejel odbor za infrastrukturo niso bili nikoli potrjeni tudi s strani vlade. Tako da vse tisto, kar se danes sprejema, se sprejema tudi z neposredno odgovornostjo državnega zbora do rešitev, ki bodo, pač, nastale s takšnim načinom glasovanja. Seveda tudi zaradi tega predlagam, da vendarle poskušamo prisluhniti nekaterim rešitvam, ki poenostavljajo ta zakon in s tem, seveda, tudi omogočajo lažjo izvedbo pozneje tudi - nenazadnje - vladi, ne samo tistim, ki se bodo srečevali s težavami na letališču bodisi pri upravljanju ali pa tudi pri upravljanju prometa oziroma letalskih prevoznikov. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, kolega Veber. Besedo želi kolega Jelinčič.

ZMAGO JELINČIČ: Hvala lepa, gospod predsednik. Ne razumem gospoda Vebra, kako govori o preglednosti in eksaktnosti ter točnosti zakona in s tem zahteva, da se črta kompleten člen, ki govori pravzaprav o letališki infrastrukturi.
Mislim, da je zelo smiselno, da se sprejme amandma odbora, ki ta osnovni 86. člen popravlja, nikakor pa ne, da se črta. Predlagam, kolegice in kolegi, da sprejmemo amandma odbora in zavrnemo amandma Združene liste socialnih demokratov. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem torej amandma pod točko ena, da se črta. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (12 poslancev.) Kdo je proti? (30 poslancev.)
Amandma ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko dva. Ugotavljamo prisotnost! Predlagatelj je odbor. (45 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost, drugič! (47 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (35 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen 86. Ugotavljamo prisotnost! (43 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost, drugič! Glasujemo o členu 86 v celoti. (50 prisotnih.)
Kdo je za člen? (36 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Člen je sprejet.
Prehajamo na glasovanje o členu 87. Najprej pod točko ena amandma poslanske skupine Združene liste socialnih demokratov, člen se črta, odbor ga ne podpira. Pod točko dva je amandma odbora, pod točko tri je amandma vlade. Odbor pa ne podpira, ker je vsebino delno povzel v svojem amandmaju. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 1, predlagatelj je poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (13 poslancev.) Je kdo proti? (27 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2, predlagatelj je odbor. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (30 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma vlade pod točko 3. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (16 poslancev.) Je kdo proti? (19 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (43 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost - drugič. (48 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (39 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k 89. členu. Pod točko 1 je amandma poslanske skupine Združene liste socialnih demokratov, ki ga odbor ne podpira, ker je drugi odstavek smiselno zajet v amandmaju k 156. in 161. členu. Amandma pod točko 2 je amandma odbora. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Na glasovanje dajem amandma pod točko 1 poslanske skupine združene liste. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (13 poslancev.) Je kdo proti? (26 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (32 poslancev.) Je kdo proti? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (44 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost - drugič. (48 prisotnih.)
Kdo je za 89. člen v celoti? (37 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k 92. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (35 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 92. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za člen? (37 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 93. členu in amandmaju odbora pod točko 1, pod točko 2 je amandma vlade, ki ga odbor podpira. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (35 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 1 sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2, predlagatelj je vlada. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (31 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 93. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet. S tem smo glasovali o 93. členu.
Prehajamo k 94. členu in amandmaje odbora. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 94. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 95. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanjem dajem 95. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (34 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k 96. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet. To je bil amandma pod točko 1. S tem smo člen v celoti spremenili in je postal amandma vlade pod točko 2 brezpredmeten in tudi bil vsebovan v amandmaju odbora.
Smo pri 97. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 97. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (35 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k 98. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (38 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za člen? (41 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Člen je sprejet.
Prehajamo na odločanje o členu 99 in amandmaju pod točko 1. To je predlagatelj odbor. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Amandma je sprejet. Člen je v celoti spremenjen.
Smo pri 100. členu in amandmaju odbora. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (37 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Amandma je sprejet. S tem smo spremenili 100. člen.
Smo pri 101. členu. Amandma odbora pod točko 1 in amandma vlade pod točko 2 - je brezpredmeten, ker je vsebovan v amandmaju odbora pod točko 1. Če bo sprejet amandma pod točko 1, je amandma pod točko 2 brezpredmeten. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 1? (36 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem 101. člen. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za 101. člen? (36 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Člen je sprejet.
Smo pri 102. členu in amandmaju odbora. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma odbora? (36 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Amandma odbora je sprejet.
Na glasovanje dajem 102. člen. Ugotavljamo prisotnost! (44 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost drugič! (50 prisotnih.)
Kdo je za 102. člen? (38 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Člen je sprejet.
Smo pri členu 105 in amandmaju odbora. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (35 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem 105. člen. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (37 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Člen je sprejet.
Danes ste na klop prejeli amandma k 106. členu, predlagatelj je Franc Čebulj: "Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: Dokumentacija iz prvega odstavka tega člena je dostopna predstavnikom prizadetih lokalnih skupnosti." Ali želi kdo besedo? (Ne želi.) Ta amandma dajem na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (45 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost drugič! (49 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (22 poslancev.) Kdo je proti? (16 poslancev.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem 106. člen. Ugotavljamo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za 106. člen? (31 poslancev.) Kdo je proti? (4 poslanci.)
Člen je sprejet.
Smo pri členu 107, predlagatelj amandmaja je odbor. Ugotavljamo prisotnost! (45 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost, drugič! (48 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (36 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Amandma je sprejet, 107. člen smo v celoti spremenili.
Danes ste prejeli na klop amandma k 108. členu. Torej smo pri 108. členu.
Preden preidemo na 108. člen, dajem še v celoti na glasovanje 107. člen, kajti z amandmajem odbora smo spremenili samo 7. točko, ne pa člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (31 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Člen je sprejet.
Smo pri 108. členu. V pregledu je amandma odbora. Amandma pod točko dva pa je danes prišel na klop, to pa je amandma Franca Čebulja: V petem odstavku se besedilo dopolni tako, da se za besedo "reševanje" črta vejico in vrine naslednje besedilo: "v soglasju s prizadetimi lokalnimi skupnostmi". Če je sprejet amandma odbora, bi seveda potem amandma kolega Čebulja postal brezpredmeten. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Na glasovanje dajem torej amandma odbora k 108. členu. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (40 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Amandma je sprejet in amandma kolega Čebulja je postal brezpredmeten.
Glasujemo o členu v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (35 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.)
Člen je sprejet.
Prehajamo k členu 110, amandma odbora. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (32 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 110. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za člen? (38 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k 112. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (4 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 112. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k 113. členu. Amandma pod točko 1 je amandma odbora, amandma pod točko 2 predlaga Franc Čebulj, odbor ga ne podpira, ker je vsebovan v amandmaju odbora. Želi kdo besedo? V proceduri sta oba amandmaja.
Najprej dajem na glasovanje amandma pod točko 1. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 1? (43 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2, predlagatelj je Franc Čebulj. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (18 poslancev.) Je kdo proti? (26 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma pod točko 2 ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem 113. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (35 poslancev.) Je kdo proti? (6 poslancev.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri poglavju 6 - navigacijske službe zračnega prometa.
Smo pri 114. členu, kjer je predlagatelj amandmaja odbor. Amandma dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (40 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za člen? (31 poslancev.) Je kdo proti? (6 poslancev.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 117. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (44 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost - drugič. (43 prisotnih.)
Sejo nadaljujemo čez deset minut, ob 16.10 uri. Mislim, da smo zelo pridno delali to uro in pol.

(Seja je bila prekinjena ob 16.00 uri in se je nadaljevala ob 16.14 uri.)

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ugotovimo prisotnost, tretjič! Glasujemo o amandmaju k 117. členu. Predlagatelj je odbor. Ugotovimo prisotnost! (61 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (33 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo k 118. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za? (35 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (33 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslancev.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 119. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet. Člen je v celoti spremenjen.
Smo pri 121. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (38 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 7 poglavju - varovanje in olajšave. 123. člen, predlagatelj amandmaja je odbora. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Člen je sprejet.
Smo pri členu 125, amandma pod točko ena - poslanska skupina združene liste. Odbor ga ne podpira. Amandma pod točko dva - predlagatelj je odbor. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem amandma pod točko ena. Ugotavljamo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (23 poslancev.) Kdo je proti? (20 poslancev.)
Amandma pod točko ena je sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko dva. Ugotavljamo prisotnost! Svoj glas bo obrazložil gospod Jelinčič.

ZMAGO JELINČIČ: Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da zadeva je šla zelo hitro in se je pravzaprav nekako izvila izpod rok zaradi tega. Sprejet je bil amandma združene liste k 125. členu, kar je bistveno narobe, kajti odbor za infrastrukturo in okolje je sprejel svoj amandma, ki zadevo dejansko ureja kompleksno in pravilno. Zato predlagam kolegicam in kolegom, da glasujemo proti sprejemu 125. člena, kajti v tem primeru je amandma - mislim, nesmiselno je, da sprejmemo amandma, ki ga je predstavila združena lista. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Torej glasujemo o amandmaju pod točko dva. Svoj glas bo obrazložil gospod Veber. Obrazložitev glasu?

JANKO VEBER: No, eno od pomembnih izhodišč za sprejemanje zakona o letalstvu je bilo to, da se do tretje obravnave dogovori, kakšne rešitve so pa tiste prave, ki bodo omogočile, da bo zakon o letalstvu resnično v redu, izvedljiv in seveda usklajen z vsemi predpisi, tako Evropske unije kot tudi našimi.
Ta pripravljenost za dialog je bila vedno, bi rekel, nekako predstavljena tako s strani vlade, tako s strani neke vrste strokovnih skupin, ki naj bi se ukvarjale s tem zakonom, in vsi pravijo: dajmo se dogovoriti do tretje obravnave. Na konec koncev je tudi sekretariat popustil pri vseh teh pritiskih in pravi: "Dobro, v redu, počakajmo na tretjo obravnavo in se dajmo v tem vmesnem obdobju dogovoriti."
V kolikor je karkoli spornega pri tem členu, kar močno dvomim, razlog, ki ga je navedel gospod - se opravičujem, obrazložitev glasu. Torej ta spor in ta amandma, ki je bil sprejet, v ničemer ne, bi rekel, onemogoča, da se ta zakon ne bi dal izvajati, še posebej pa seveda daje možnost in dejansko legalizira tisti predlog, o katerem smo govorili, da se do tretje obravnave vsa ta odstopanja poskušajo uskladiti. Če je pripravljenost za to usklajevanje, je treba sprejeti v tej drugi fazi tudi amandmaje združene liste in ne samo amandmaje, za katere se pravzaprav glasuje nekako "letalsko" - vključiš avtomatskega pilota in zadeva gre skozi. Ta amandma je bil sprejet na pravi način, ko ti avtomatski piloti niso bili vključeni, zato ima sprejem tega še toliko večjo vrednost kot vsi ostali do sedaj. S tem mislim, da je več kot prav, da smo podprli ta amandma. Obrazložitev mojega glasu je, da je pravilno, da je bil podprt amandma združene liste, in nasprotujem ostalim. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala.
Torej, glasujemo o amandmaju pod točko 2, to je amandma odbora. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (45 poslancev.) Je kdo proti? (5 članov.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 125. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za 125. člen? (39 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 126. členu, kjer imamo pod točko 1 amandma Združene liste socialnih demokratov, pod točko 2 je amandma odbora. Ali želi kdo besedo? Amandmaja pod točko 1 odbor ne podpira, ker je oblikoval svoj amandma. Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 1 predlagatelja poslanske skupine združene liste? (15 poslancev.) Je kdo proti? (36 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2, predlagatelj je odbor. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (34 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 126. člen. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 131. členu. Pod točko 1 imamo amandma poslanske skupine združene liste in pod točko 1 imamo amandma odbora. Amandmaja pod točko 1 odbor ne podpira. Ali želi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za amandma poslanske skupine združene liste pod točko 1? (26 poslancev.) Je kdo proti? (28 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma pod točko 1 ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (42 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet; člen smo v celoti spremenili.
Smo pri 132. členu in amandmaju vlade. Ugotovimo prisotnost! (61 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (4 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Smo pri 8. točki. Člen v celoti najprej. Glasujemo o 132. členu. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (44 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo na odločanje o poglavju 8 - iskanje in reševanje zrakoplovov ter letalske nesreče in incidenti. 154. člen, amandma odbora. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (33 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Prehajamo k 135. členu - amandma vlade, odbor ga podpira. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (35 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Smo pri 136. členu in amandmaju odbora. Želi kdo besedo?
Ta amandma dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 139. členu in amandmaju vlade. Odbor podpira. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (34 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za člen? (41 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Člen je sprejet.
Smo pri členu 141 in amandmaju vlade. Ugotavljamo prisotnost! Pod točko ena je amandma vlade, pod točko dva je amandma odbora. Na glasovanje dajem amandma pod točko ena. (52 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko dva, predlagatelj je odbor. Ugotavljamo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (33 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen 141. Ugotavljamo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za člen? (35 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Člen je sprejet.
Smo pri členu 142. Imamo dva amandmaja, pod točko ena odbora, pod točko dva vlade. Če je sprejet amandma pod točko ena, je amandma pod točko dva brezpredmeten. Amandma dajem na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko ena? (44 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (37 poslancev.) Kdo je proti? (1 poslanec.)
Člen je sprejet.
Smo pri členu 151. Amandma vlaga poslanska skupina SKD. Ugotavljamo prisotnost! Razpravo želi kolega Jelinčič.

ZMAGO JELINČIČ: Hvala lepa, gospod predsednik. Amandma, ki ga vlaga poslanska skupina SKD, ni smiseln, kajti pravi, da se v drugem odstavku črta besedica "lahko". Namreč tam piše: "Minister, pristojen za promet, zaradi zagotovitve varnosti zračnega prometa lahko predpiše omejitve glede gibanja in uporabe objektov, namenjenih premikanju v zraku, ki jih ni mogoče uvrstiti med zrakoplove."
Za kaj gre pri tej stvari? Pri tej stvari gre za leteče modele, ki se uporabljajo v določenih segmentih slovenskega zračnega prostora, ne uporabljajo se pa kjerkoli in vedno. Zato beseda "lahko" omogoča izdajo tega predpisa za določen prostor. Če pa črtamo besedico "lahko", pa pomeni, da se mora predpisati. V primeru, da se mora predpisati, pomeni, da je omejitev pripravljena in urejena ne glede na kakršnokoli dogajanje v zraku. Skratka, da se upošteva tudi možnost dogajanja v zraku, kar pa ni smiselno. Zato mislim, da moramo pustiti ministru možnost, da lahko predpiše. Kajti v primeru, če je notri še vedno besedica "lahko", pomeni, da bo obstoječe stanje upošteval in ravnal v skladu z varnostjo zračnega prometa. V primeru, če bomo pa črtali, se pravi, če bomo sprejeli amandma SKD, pa to ne bo mogoče. Zato predlagam, da se ta amandma ne sprejme. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Kolega Božič želi besedo.

IVAN BOŽIČ: Hvala lepa, predsednik. Torej, vloženi amandma ni tako preprost, kot si je sedaj gospod kolega Jelinčič privoščil razlago. V občinah, kjer imamo veliko preletov z zmaji in padali, nimamo nobene osnove za ureditev preletov zmajarjev in padal. V državnem zboru vas tudi danes sedi veliko županov. Povejte, kje ste že lahko z odloki uredili prelete! Vsepovsod zmajarji in padalci padajo na tla, in tudi v poglavju, ki smo ga že prešli, o organiziranju reševanja, 8. poglavje, ni nič o tem. Toda v občinah, kjer je veliko tekmovanj - pri nas smo imeli državno prvenstvo v nedeljo, v Tolminu in nad mestom Tolmin je bilo prek sto padal. Res, da na državno prvenstvo pridejo najboljši, ampak pogosto smo tudi padalce drugih držav iskali po grmovju in po stenah in jih prenašali mrtve ali pa polomljene v dolino. Ne želimo, da je to tako, naj bo nek red. Naj minister - ne lahko, ampak mora predpisati, in na to naj se potem nanašajo odloki občin, ki bodo uredili letenje po zraku in tudi, kje morajo ta padala pristajati, ne pa vsepovsod, po koruzi, po njivah, travnikih, na tovarniških dvoriščih in hišah. To ni vzdržno, kot se danes v Sloveniji godi.
Enako je s plovbo po rekah. V časopisih ste dovolj prebrali o plovbi po reki Soči, o raftu, o smrtnih nesrečah, ki se dogajajo na Soči in v zraku v Soški dolini. Mi pa bomo tu danes rekli, "ni potrebno, lahko predpiše minister ali pa ne". Ne, mora predpisati! Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Replika, kolega Jelinčič.

ZMAGO JELINČIČ: Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegu Božiču bi povedal, da je on govoril o zmajih in o prostoletečih padalcih. Vendar se je treba zavedati, da tako zmajarji kot jadralni padalci sodijo v okvir zakona in sodijo v okvir zrakoplovov. Namreč, v drugem odstavku 151. člena piše: "... uporabe objektov, namenjenih premikanju v zraku, ki jih ni mogoče uvrstiti med zrakoplove". Tja notri niti padalci oziroma jadralni padalci, niti klasični padalci, niti zmajarji ne sodijo, tja sodijo zgolj leteči modeli. Res pa je, ko ste omenili smrtne žrtve, da se lahko tudi pri teh modelih zgodijo smrtne žrtve, vendar je zaenkrat pri letečih modelih znana ena sama smrtna žrtev, ko je tistemu, ki je radijsko vodeni model narobe usmeril, priletel v glavo s 320 kilometri na uro, vendar se je to zgodilo v Združenih državah Amerike. In ravno to je tisto, čemur se hočemo izogniti. Zato dovoljujemo ministru, da lahko predpiše za določene segmente slovenskega zračnega prostora tako zadevo, ne smemo mu pa tega zapovedati.
Še druga zadeva pa je, da se to nikakor ne tiče ne jadralnih padalcev in ne zmajarjev. Tisti sodijo v uredbo o jadralnih padalcih, ki pa je že izdana. Mislim, da bi občine že morale to vedeti in se ravnati v skladu s to uredbo. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Prehajamo na odločanje.
Torej glasujemo o amandmaju k 151. členu. Predlagateljica je poslanska skupina SKD. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za? (25 poslancev.) Je kdo proti? (26 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma k 151. členu je bil sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (35 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Člen ni bil sprejet, zato smo glasovali o členu 151. Amandma k 151. členu pa ni bil sprejet. 25 za, 26 proti.
Smo pri poglavju 10 - opravljanje služb na letališču in navigacijskih služb zračnega prometa ter javna gospodarska infrastruktura.
154. člen, amandma pod točko 1 vlaga poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov. Odbor ne podpira. Amandma pod točko 2, predlagatelj je odbor. Če je amandma pod točko 1 sprejet, je amandma pod točko 2 brezpredmeten.
Prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem torej amandma pod točko 1, predlagateljica je poslanska skupina združene liste. Ugotovimo prisotnost! (42 prisotnih.) Ali je bilo prehitro? Ugotovimo prisotnost! (59 prisotnih.)
Kdo je za? (16 poslancev.) Je kdo proti? (31 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2, predlagatelj je odbor. Ugotovimo prisotnost! (30 prisotnih.) Ugotovimo prisotnost! (61 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (4 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Smo pri členu 155, pod točko 1 je amandma poslanske skupine združene liste. Pod točko 2 je amandma odbora. Pod točko 3 pa imamo amandma vlade. Če je amandma pod točko 2 sprejet, je amandma pod točko 3 brezpredmeten. To velja seveda tudi za amandma pod točko 1. Vsi amandmaji se med seboj izključujejo. Ali želi kdo besedo? Gospod Veber in nato gospod Jelinčič.

JANKO VEBER: No, ta člen je tisti, ki je pravzaprav pri vsej tej obravnavi ključen. In tudi sicer očitki, ki so bili dani pri 16. členu s strani gospoda Jelinčiča, so v celoti zavrženi, če pogledamo dejansko vsebino našega amandmaja k 155. členu. Prva točka pri tem amandmaju govori o tem, da se letališka dejavnost opravlja kot gospodarska dejavnost. Torej na osnovi tržnih mehanizmov. Nadalje, izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka ter storitev oskrbe zrakoplovov mora zagotoviti upravljavec letališča v skladu z obratovalnim dovoljenjem letališča. Torej vse je vezano tudi na obratovalno dovoljenje in v obratovalnem dovoljenju so natančno opredeljeni vsi pogoji, ki jih mora upravljavec izpolnjevati. In tudi vlada, ko daje takšno obratovalno dovoljenje, ima v tem obratovalnem dovoljenju vse mehanizme, za katere pač smatra, da mogoče danes ne funkcionirajo in da jih je potrebno pač izboljšati ali korigirati. Skratka, obratovalno dovoljenje je tudi tisti ključen dokument, ki ga v dosedanjih razpravah nihče ni niti omenjal, kaj šele da bi ga seveda poskušal uveljavljati v vsebini, kot je pač sprejeta.
V tretji točki, upravljavec letališča, govorimo o tem, mora na njihovo zahtevo omogočiti zračnim prevoznikom, da opravljajo za svoje potrebe vse ali posamezne kategorije storitev oskrbe zrakoplovov. Torej v ničemer ne izključujemo letalskih prevoznikov, ampak govorimo o tem, da upravljavec mora, vendar seveda na njihovo zahtevo. Če letalski prevoznik ne poda zahteve, da bi opravljal za svoje potrebe posamezne kategorije storitev, seveda mu tudi upravljavec letališča tega ne more omogočiti. S tem pač želimo poudariti, da če hoče kdo opravljati kakšno storitev na letališču, mora vsaj vložiti zahtevo. Ne more pa kar tako dobiti, kot je verjetno v tem konceptu, kot je zdajle bil sprejet zakon, da bo kar nek upravljavec združil in letališke prevoznike in upravljavce letališč itn. In to bo potem nek čuden konglemorat, iz katerega se pravzaprav ne bo dalo ugotoviti, za kaj sploh gre. Ravno tako v četrti točki govorimo,da upravljavec letališč mora, ko so izpolnjeni predpisani pogoji glede obsega prevoza potnikov in stvari, izvesti postopek za izbiro neodvisnega izvajalca za opravljanje storitev oskrbe zrakoplovov tretjim osebam. Tukaj je dejansko še enkrat poudarjena tista vsebina, ki je potrebna, da se omogoči konkurenca pri oskrbi zrakoplovov. In seveda, naš amandma to omogoča. Ko govorimo o gospodarskih dejavnostih, ta konkurenčnost dobi pravzaprav podlago šele v tem, če imamo gospodarsko dejavnost v tem območju. V kolikor imamo republiško gospodarsko javno službo, je seveda konkurenca onemogočena, kajti vlada lahko z nekimi dampinškimi ukrepi seveda prepreči kakršnokoli konkurenčnost. To je v nasprotju tudi z direktivo oziroma usmeritvami Evropske unije.
Torej, če upravljavec letališča, recimo, tudi ne izvede takega postopka, ga lahko na stroške upravljavca izvede ministrstvo, pristojno za promet. Torej tudi, če upravljavec ne bi upošteval teh obvez, predvsem direktive, ima ministrstvo za promet in zveze pristojnost, da na strošek upravljavca ta postopek izpelje. Torej v celoti so izpolnjeni vsi pogoji, da se opravlja dejavnost na letališču pod konkurenčnimi pogoji in da te storitve lahko opravlja konec koncev tudi prevoznik, ko je dosežena kvota števila potnikov in seveda tovora, ki je prav tako predpisana v direktivi Sveta Evrope.
Ravno tako državni in drugi organi ter upravljavec letališča - govorim o točki pet - morajo opravljati dejavnost služb na letališču ter omogočiti dostop do skupnih naprav na nepristranski, pregleden in nediskriminatoren način, ob upoštevanju zahtev po zagotavljanju varnosti in prednosti zračnega prometa in z obveznostjo uporabnikov do plačila predpisanega nadomestila. Torej tudi ta peta točka zelo jasno govori o tem, da upravljavec letališča mora opravljati svojo dejavnost na način, da omogoča dostop do skupnih naprav na nepristranski in nediskriminatoren način. To je dejansko tudi zahteva direktive in jo v našem amandmaju tudi v celoti upoštevamo.
V šesti točki, minister, pristojen za promet, predpiše vrsto storitev oskrbe zrakoplovov in pogoje za njihovo opravljanje, pogoje, kriterije in postopek za izbiro izvajalca iz četrtega odstavka, ko govorimo o izbiri neodvisnega izvajalca. Torej tudi tukaj zdajšnjemu upravljavcu pravzaprav jemljemo to pristojnost, da sam poskuša preprečiti nekako konkurenčnost pri oddajanju storitev oziroma pri izvajanju postopka za izbiro neodvisnega izvajalca za opravljanje storitve oskrbe zrakoplovov. To pristojnost nalagamo ministrstvu in s tem dejansko zopet - še enkrat ponavljam - so omogočeni vsi mehanizmi, da se ta dejavnost na letališču lahko opravlja kot gospodarska dejavnost in ne kot gospodarska javna služba.
K tem ugotovitvam oziroma k vsebini 155. člena je dal bistveno pripombo tudi sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve. Zelo jasno opozarja na to, da je vprašanje ocenjevati zlasti z vidika interesa države, da kljub danim možnostim na trgu sama prevzema breme zagotavljanja teh storitev in ob kakšnih pogojih jih sploh prevzema. Torej opozarja na to, da so izpolnjeni pogoji, da se ta dejavnost lahko opravlja kot tržna dejavnost in da ni potrebe po uvajanju gospodarske javne službe.
Uvajanje gospodarskih javnih služb je tako tudi v nasprotju z zakonom o gospodarskih javnih službah, ki seveda zelo jasno določa, da v kolikor so dani tržni pogoji oziroma možnosti opravljanja neke storitve na trgu, se gospodarska javna služba ne uvaja, predvsem iz interesa, da je ta dejavnost kvalitetnejša, varnejša, kar se tiče tudi samega letališča. Ne nazadnje tudi cene, ki se pri tem dosegajo, se določajo na trgu. V kolikor uvajamo gospodarsko javno službo, tudi če se bo vlada odločila za to, da gre z nižjimi cenami pri teh storitvah, bo potrebno iz proračuna Republike Slovenije zagotavljati tem gospodarskim javnim službam dodatna sredstva. Torej gre predlog vlade v smer, da se obremenjuje državni proračun po nepotrebnem.
Dejstvo je, da delniška družba, ki danes opravlja to dejavnost, opravlja to dejavnost z dobičkom, in da ima zaradi tega tudi lep prihodek proračun Republike Slovenije. In ko ta mehanizem spremenimo, je državni proračun seveda dvakrat oškodovan. Prvič zato, ker delniška družba ne bo več prispevala konkretnih sredstev v državni proračun, in drugič zato, ker bodo gospodarske javne službe seveda zahtevale oziroma jim bo država morala omogočiti v primeru izgub pokritje teh izgub iz proračuna.
Torej povsem nelogične rešitve, ki jih lahko zasledimo v tem zakonu. In obljube, ki so bile dane, da se bo v tretji obravnavi spremenila vsebina zakona, seveda so iz trte izvite, kajti tretja obravnava ni namenjena menjanju koncepta zakona, ampak zgolj nekim nujnim popravkom zaradi sprejetih amandmajev, denimo v drugi obravnavi. In seveda to je možno predvsem in samo pri tistih členih, ki so bili v drugi obravnavi odprti oziroma h katerim so bili sprejeti amandmaji. In seveda, tudi če gremo potem menjat koncept v tretji obravnavi, smo omejeni zaradi tega, ker členov, ki niso odprti, pač ne bo možno spreminjati in bo zakon zaradi tega tudi neusklajen.
Ta neusklajenost pa ne grozi samo iz tega, da se v tretji obravnavi lotimo nekih sprememb, ki so obljubljene, ker jih pač ne bo možno izvajati. Ta neusklajenost zakona seveda grozi tudi s tem, ker je bivše družbeno podjetje Aerodrom Ljubljana že preoblikovano v delniško družbo. Preoblikovano je v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah, zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij in zakonom o gospodarskih družbah ter na podlagi sklepa vlade Republike Slovenije z dne 15. decembra 1994 in tudi soglasja agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, ravno tako iz leta 1995 in iz leta 1996. Torej dejstvo je, da je to podjetje že oblastninjeno in da bi ta zakon moral izhajati iz obstoječega stanja in to stanje upoštevati pri svojih rešitvah. Na to opozarja tudi sekretariat za zakonodajo.
In ne nazadnje sklepi, ki jih je vlada sprejela za izpeljavo lastninjenja, so takšne narave, da infrastrukturni objekti, naprave in omrežja, mobilna in druga sredstva, ki so namenjena izvajanju dejavnosti, so pravzaprav vložek države v to delniško družbo. Torej država se je odločila, da vloži kapital v obliki pač teh infrastrukturnih objektov v delniško družbo. Torej, kako lahko vlada kar naenkrat ugotovi, da postopek, ki ga je izpeljala, ni ustrezen in da bi bilo treba zdajle kar čez noč sprejete odločitve vlade spremeniti, jih postaviti na glavo in seveda s tem porušiti tudi ne nazadnje konsistentnost tega zakona z ustavo.
V kolikor bodo šli ti postopki naprej kot uvajanje gospodarske javne službe, bo zagotovo grozil tudi ustavni spor, kar pomeni, da ta zakon še lep čas ne bo izvedljiv in ga bo moral parlament ponovno obravnavati, ponovno zapraviti ogromno časa in seveda izpeljati vse potrebne postopke, da se odločba ustavnega sodišča spoštuje. Nekaj teh primerov, kako smo sprejemali zakon, seveda imamo že v naši dosedanji praksi in seveda mislim, da zakonodaja, ki jo sprejemamo predvsem zaradi vključitve v Evropsko unijo, pa ne samo zato, tudi zato da se dejansko sprejme slovenska zakonodaja, mislim, da bi morala biti dejansko sprejeta tako, da se upoštevajo vsi dejavniki, ki so prisotni, najprej znotraj Republike Slovenije, predvsem pa dejstvo, da danes že govorimo o zelo jasnem načinu upravljanja na ljubljanskem letališču. In ta način vodenja, upravljanja skozi delniško družbo omogoča tudi to, da prednostne delnice z omejeno glasovalno pravico imajo polno glasovalno pravico najmanj pri oblikovanju, sprejemanju in spremembah statuta kapitalske družbe Aerodrom Ljubljana. Potem pri odločanju o sklepanju koncesijskih pogodb, imenovanju članov nadzornega sveta, odločanju o stečaju ali likvidaciji kapitalske družbe, odločanju o prodaji sredstev podjetja, odločanju o povečanju osnovnega kapitala in zdaj novih delnic, odločanju o prenosu delnic na novega delničarja, odločanju ob drugih primerih, opredeljenih v statutu bodoče kapitalske družbe. Te alinee omogočajo dejansko, da se kakršnekoli težave, ki jih danes zaznavajo s strani vlade, znotraj delniške družbe rešijo na znan in zakonsko predpisan mehanizem, ki je predpisan za delovanje delniške družbe. Te alinee so navedene v sklepu vlade. Torej vlada lahko vse te postopke, ki so potrebni zato, da se mogoče izboljša neko poslovanje ali pa da se prepreči neka samovolja ali celo očitek, kot je bil dan, da se prepreči monopolni položaj, so dani v sedanjih mehanizmih.
Ne nazadnje tudi odločanje o stečaju ali likvidaciji kapitalske družbe. Sprašujem vlado, zakaj se potem raje ne odloči o tem in gre jasno v postopek likvidacije kapitalske družbe. To bi bilo bistveno pravno bolj korektno, kot pa spremeniti delniško družbo v gospodarsko javno službo. In pri tem trditi, da se tej delniški družbi ne bo nič zgodilo, da bo delniška družba lahko normalno poslovala naprej, da je to zgolj neko olepševalno dejstvo. Temu seveda ni tako. To je grob poseg v obstoječo delniško družbo, in to je tista osnova, ko sem govoril tudi o tem, da bo zagotovo sledil tem dogodkom, če bodo šli v smer gospodarske javne službe, tudi ustavni spor, kar je povsem logično ob tem, kar je že zapisano v zakonodaji ali v sprejetih sklepih vlade, neka logična posledica tega.
Tako da predlagam, da se amandma združene liste k 155. členu sprejme. S tem upoštevamo vse zahteve direktive, s tem upoštevamo dejansko stanje v državi pri upravljanju z letališči in omogočimo, da bo ta zakon, za katerega vsi pravite, da ga moramo čimprej sprejeti zaradi zahtev Evropske unije, na koncu koncev sploh izvedljiv. To so tisti argumenti, ki mislim, da bi morali prepričati vse, ki boste o tem glasovali, da se ta amandma podpre in da se zavrne rešitev, ki dejansko nima nobenih pravnih podlag za to, da se uvajajo republiške gospodarske službe v tej dejavnosti.
Hvala za poslušanje. V pričakovanju sprejetja tega amandmaja zaključujem razpravo.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, kolega Veber. Besedo želi kolega Jelinčič.

ZMAGO JELINČIČ: Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se kolegu Vebru iz Združene liste socialnih demokratov, kajti pojasnil je vse tisto, česar meni sedaj ni potrebno. Na kratko bi naredil samo še povzetek.
Spoštovane kolegice in kolegi! Treba je glasovati proti prvemu amandmaju združene liste in proti tretjemu amandmaju, ki ga predlaga vlada Republike Slovenije, kajti v drugem amandmaju odbora za infrastrukturo in okolje so vse te zadeve, o katerih je govoril gospod Veber, že združene in je smiselno, da ga podpremo. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Replika, kolega Veber.

JANKO VEBER: Repliciram gospodu Jelinčiču, ker zavaja s trditvijo, da je predlagatelj, odbor za infrastrukturo in okolje, povzel vsebino amandmaja združene liste, kajti 2. točka amandmaja k 155. členu, ki ga je sprejel odbor za infrastrukturo in okolje, govori o tem: "Službe iz prejšnjega odstavka", torej iz prvega odstavka tega člena, "se opredelijo na mednarodnem letališču kot republiška gospodarska javna služba". To je točen dokaz, da gre za povsem drugačno vsebino. In ne nazadnje, spoštovane poslanke in poslanci, gre za amandma, ki ga naj bi predlagal oziroma ga je predlagal odbor za infrastrukturo in okolje. S tem postopkom si dejansko tudi vlada posredno opere roke pri sprejetju takšnega amandmaja in takšnega zakona in prelaga vso odgovornost na državni zbor. To je tisto, na kar bi še posebej opozoril. In seveda, še enkrat opozarjam, da je tudi v obrazložitvi pri tem amandmaju napisano naslednje: "Upoštevano je mnenje sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve z dne 3.4.2000." Ne bom še enkrat delal povzetka tega mnenja sekretariata, ker sem ga predstavljal že pri amandmaju združene liste, vendar to enostavno ni res. In tudi sekretariat je zahteval na odboru, da se obrazložitve k vsem amandmajem pri tem zakonu, pri katerih piše, da je upoštevano mnenje sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, zamenjajo z besedilom, ki bo dejansko razlagalo vsebino amandmaja. Tudi to ni bilo upoštevano, kar je bilo opozorjeno s strani sekretariata. Torej je ta amandma zagotovo tudi v nasprotju z mnenjem sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. To je dodaten argument in mislim, da tudi mnogi med nami spoštujete sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve kot tisti organ, ki nam velikokrat pokaže pravo pot pri odločanju. In seveda tudi tokrat jo je pokazal in mislim, da je tudi to dodaten argument, seveda, da ga upoštevamo. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, kolega Veber. Sedaj pa prehajam... Kolega Rejc. Replika? Razprava.

IZIDOR REJC: Kratka razprava. Hvala, gospod predsednik. Gospe in gospodje! Zavijanje ali pa usmerjanje zakona o letalstvu proti gospodarskim javnim službam gotovo nikamor ne vodi, iz preprostega razloga, ker smo mi, ki smo delali na lastninskem preoblikovanju, in vsi ste delali in vemo, kaj smo počeli, je to v bistvu nacionalizacija, podržavljenje. Da vas spomnim tudi na primer zakona o zavarovalnicah, ki je bil pred kratkim sprejet v državnem zboru in kot sami veste, so ravno zaradi določil, ki govorijo o tem, kakšno bo lastništvo in kakšna bo sestava kapitala oziroma lastniška sestava kapitala, so lastniki, sedanji lastniki zavarovalnice in zavarovalnic že dali svoj ugovor in ustavno sodišče je to ustavilo. Torej v nobenem primeru po tej poti ne moremo, pa tudi če je to republiška javna služba. To je samo neko izbrano ali pa od nekod vzeto ime. Enostavno smo mi zadolženi tukaj, da delamo skladno z ustavo in skladno z določili in seveda tudi z zakonodajo, ki smo jo sprejeli, in ne moremo obračati tu poti nazaj. Tako, da absolutno zavračam vsakršno usmerjanje tega zakona v smeri gospodarske javne službe. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Prehajamo na odločanje. Imamo torej dva amandmaja, tri amandmaje, ki se vsi med seboj izključujejo. Prvega dajem na glasovanje. To je amandma poslanske skupine združene liste. Odbor tega amandmaja ni podprl. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (20 poslancev.) Kdo je proti? (31 poslancev.)
Amandma ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko dva, predlagatelj je odbor. Če je ta sprejet, je amandma pod točko tri, ki ga predlaga vlada, brezpredmeten. Ugotavljamo prisotnost! (44 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost, drugič! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko dva? (37 poslancev.) Kdo je proti? (10 poslancev.)
Amandma smo sprejeli in amandma pod točko tri je postal brezpredmeten. S tem smo v celoti spremenili člen 155.
Prehajamo na člen... Proceduralni predlog? Prosim? Smo že glasovali. Sedaj smo pa pri členu 156. Imamo pod točko ena amandma poslanske skupine združene liste - člen se črta, tukaj piše "briše". Odbor ga ne podpira. Amandma pod točko dva, predlagatelj je odbor in amandma pod točko tri, predlagateljica je vlada. Če je amandma pod točko dva sprejet, je pod točko tri brezpredmeten. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem prvi amandma, to je amandma, da se člen črta. Predlagateljica je poslanska skupina združene liste. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (12 poslancev.) Kdo je proti? (18 poslancev.)
Amandma ni bil sprejet.
Prehajamo na amandma pod točko dva, predlagatelj je odbor. Ugotavljamo prisotnost! (45 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost, drugič! (47 prisotnih.)
Kdo je za drugi amandma? (37 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Amandma je sprejet, s tem smo v celoti spremenili 156. člen.
Smo pri členu 157. Pod točko ena je amandma poslanske skupine združene liste: "Člen se črta." Odbor ga ne podpira. Pod točko dva je amandma odbora na amandma vlade, pod točko tri je amandma vlade. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem prvi amandma k 157. členu. Poslanska skupina združene liste ga predlaga. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (14 poslancev.) Kdo je proti? (32 poslancev.)
Amandma ni bil sprejet.
Prehajamo na odločanje o amandmaju pod točko dva, predlagatelj je odbor. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (26 poslancev.) Kdo je proti? (4 poslanci.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko tri. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (32 poslancev.) Kdo je proti? (3 poslanci.)
Amandma je sprejet in člen v celoti spremenjen.
Smo pri členu 158. Amandma pod točko ena, poslanske skupine združene liste: "Člen se črta." Delovno telo ga ne podpira. Amandma pod točko dva je povsem enak kot točka ena. Predlagateljica je vlada. Amandma pod točko tri, predlagatelj je odbor. Če je sprejet amandma pod točko 1 ali 2, je amandma pod točko 3 brezpredmeten.
Na glasovanje dajem prvi amandma k 158. členu, to je prvi in drugi amandma poslanske skupine združene liste in amandma vlade, ki ga delovno telo ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (10 poslancev.) Je kdo proti? (31 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 3. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma odbora pod točko 3? (27 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet; člen smo v celoti spremenili.
Smo pri amandmaju za novi 158.a člen, predlagatelj je odbor. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (32 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet; sprejeli smo novi 158.a člen.
Smo pri 159. členu in amandmaju poslanca Franca Čebulja, ki ga delovno telo podpira, vlada mu ne nasprotuje. Gospod Presečnik želi besedo.

JAKOB PRESEČNIK: Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Kolegice in kolegi! Odbor amandma res podpira; pri glasovanju je podprl ta amandma, čeprav se mi ne zdi logičen in je dobesedno neizvedljiv. Preseneča pa me, da predstavnik vlade na seji odbora temu amandmaju ni nasprotoval. Zato ga prosim, da pojasni, na kakšen način si predstavlja promet oziroma delovanje posameznih letališč v tem primeru. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ali želi še kdo besedo? (Ne želi.)
Ta amandma dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 159. členu? (24 poslancev.) Je kdo proti? (19 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (27 poslancev.) Je kdo proti? (9 poslancev.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 160. členu in amandmaju odbora pod točko 1, pod točko 2 je amandma vlade. Če bo sprejet amandma pod točko 1, bo amandma pod točko 2 brezpredmeten. Gospod Veber želi besedo.

JANKO VEBER: Hvala za besedo. 160. člen govori o navigacijskih službah. In zanimivo, pri upravljanju letališča, ki se lahko opravlja po tržnih načelih, je bilo sprejeto, da moramo uvesti gospodarsko javno službo. Pri navigacijskih službah, ki pa so tipična javna služba, pa uvajamo gospodarsko družbo. Torej, še ena nelogičnost, neusklajenost predlagateljev tega zakona.
In seveda predlagam, da se ta amandma ne podpre, ker dejansko se sprejemajo neizvedljive rešitve, nerazumljive, brez kakršnihkoli obrazložitev. Ne vem, ali tega avtomatičnega pilota resnično ni moč izključiti. Dejstvo je, da se je nelogičnost predlagatelja dejansko izkazala še v tem členu, ko za navigacijske službe pravzaprav, ki se že danes opravljajo kot gospodarske javne službe, poskuša uvesti spremembo na način, da se ustanovi gospodarska družba v lasti države in s tem določen način opravljanja navigacijskih služb zračnega prometa. Dodaten strošek. Država bo šla ustanavljat neko gospodarsko družbo v njeni 100 procentni lasti. Zakaj? Zakaj? Bila so vprašanja, da imamo najdražje letališče v Evropi ipd. Nihče seveda ne govori o popustih, ki jih to letališče da uporabnikom oziroma letalskim prevoznikom. In seveda po drugi strani pa izredno z vsemi sprejetimi amandmaji povečujemo obveznosti do proračuna oziroma do javnih financ. Takšno obnašanje, takšen sprejem zakonodaje se mi zdi povsem nelogičen. In tudi sprejem prejšnjega amandmaja, ki je bil sprejet - vsi tisti, ki si želite, da boste lepo leteli z Adrio, boste imeli težave, zaradi prej sprejetega amandmaja. Zelo omejeni leti bodo. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK ANDREJ GERENČER: Hvala, gospod Veber. Želi še kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem amandma pod številko 1 k členu 160. Ugotovimo sklepčnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (31 poslancev.) Je kdo proti? (9 poslancev.)
Amandma je sprejet. Drugi je brezpredmeten. Člen se v celoti spremeni.
Smo pri členu 161. Imamo amandma poslanske skupine združene liste, drugi je amandma na amandma vlade, ki ga vlaga vlada sama na svoj amandma, in tretji amandma odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo, prehajam na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 1? (11 poslancev.) Je kdo proti? (29 poslancev.)
Amandma ni sprejet.
Na glasovanje dajem amandma na amandma pod številko 2. Ugotovimo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (12 poslancev.) Je kdo proti? (25 poslancev.)
Amandma ni sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod številko 3. Ugotovimo prisotnost! (43 prisotnih.) Bomo ponovili. Ugotovimo sklepčnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet. Člen se v celoti spremeni.
Smo pri 162. členu. Imamo amandma poslanske skupine združene liste, odbor ga ne podpira. Potem drugi, amandma odbora, tretji amandma, vlade Republike Slovenije. Odbor ne podpira, ker je vsebina upoštevana v amandmaju odbora. To je vse. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.)
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 1? (11 poslancev.) Je kdo proti? (23 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Amandma pod številko 2. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (38 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma... Ja, tretji je brezpredmeten.
Smo pri 11 poglavju - nadzor. 163. člen. Prvi je amandma na amandma vlade, ki ga odbor ne podpira. Pod 2 je amandma odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Se pa med seboj izključujeta.
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (17 poslancev.) Je kdo proti? (26 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod številko 2. Ugotovimo prisotnost! (45 prisotnih.) Malce premalo. Ugotovimo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet. Člen smo spremenili.
Smo pri 164. členu. Imamo amandma odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo.
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet. Člen se spremeni v celoti.
Še en člen, 164. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? ( Nihče.)
Člen 164. smo sprejeli.
Smo pri členu 165 in amandmaju odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (35 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen 165. Ugotovimo sklepčnost! (44 prisotnih.) Drugič ugotavljamo sklepčnost! Drugič! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Smo pri členu 166 in amandmaju odbora. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! (45 prisotnih.) Ugotovimo sklepčnost, drugič! (44 prisotnih.)
Naslednje glasovanje bo ob 17.28. Kolegi me opozarjajo, da je bilo prehitro, prosim... Dobro, ob 17.28 glasovanje, ponovno.

(Seja je bila prekinjena ob 17.18 uri in se je nadaljevala ob 17.30 uri.)

PODPREDSEDNIK ANDREJ GERENČER: Tretjič ugotavljamo sklepčnost za glasovanje o amandmaju. (61 prisotnih.)
Kdo je za amandma odbora k 166. členu, na strani 58? (46 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da smo amandma sprejeli.
Na glasovanje dajem 166. člen. Ugotovimo sklepčnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za 166. člen? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Smo pri amandmaju odbora k 167. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne.)
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (39 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da smo amandma sprejeli.
Na glasovanje dajem 167. člen. Ugotovimo sklepčnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za člen? (37 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Smo pri kazenskih določbah, poglavje 12.
K 176. členu je amandma vložil odbor. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.)
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.) Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 176. člen. Ugotovimo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za člen? (36 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Smo pri 177. členu, kjer imamo amandma odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.)
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 177. člen. Ugotovimo sklepčnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za člen? (40 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Smo pri 178. členu in amandmaju odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.)
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! (45 prisotnih.) Drugič ugotavljamo sklepčnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (41 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo amandma sprejeli.
Na glasovanje dajem 178. člen. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo 178. člen sprejeli.
Smo pri 179. členu. Amandma odbora. Nihče ne želi razpravljati. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 179. člen. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 180. členu. Amandma odmora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.)
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 180. člen. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Smo pri 181. členu. Amandma odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.)
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 181. člen. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
182. člen, amandma odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.)
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 182. člen. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Smo pri 183. členu. Amandma odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (37 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Amandma smo sprejeli.
Na glasovanje dajem člen 183. Ugotovimo sklepčnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za člen? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Člen 183 smo sprejeli.
Smo pri členu 184, amandma odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Amandma smo sprejeli.
Na glasovanje dajem člen 184. Ugotovimo sklepčnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za člen? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Člen smo sprejeli.
Člen 185. Imamo dva amandmaja. Prvega vlaga odbor, drugega pa vlada. Odbor podpira amandma vlade. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajam na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 1? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Amandma smo sprejeli.
Na glasovanje dajem amandma pod številko 2. Ugotovimo sklepčnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (38 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Amandma smo sprejeli.
Na glasovanje dajem člen 185. Ugotovimo sklepčnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za člen 185? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Člen smo sprejeli.
Člen 186. Amandma odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (36 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Amandma smo sprejeli.
Na glasovanje dajem člen 186. Ugotovimo sklepčnost! (45 prisotnih.) Ugotavljamo sklepčnost drugič! Prehitro je bilo. Dobro. Drugič ugotavljamo sklepčnost! Česa zloraba? Prstov. (47 prisotnih.)
Kdo je za člen? (42 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Člen smo sprejeli.
Člen 187, amandma odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Amandma smo sprejeli.
Na glasovanje dajem člen 187. Ugotovimo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za člen? (39 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Člen smo sprejeli.
Člen 188, amandma odbora. Ugotovimo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (39 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Amandma smo sprejeli.
Na glasovanje dajem člen 188. Ugotovimo sklepčnost! (45 prisotnih.) Ugotovimo sklepčnost! Kolegi, jaz bi rad, da bi to končali, nimamo dosti tega. Dajmo! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Amandma smo sprejeli.
Na glasovanje dajem člen 188. Ugotovimo sklepčnost! Se opravičujem, smo že člen sprejeli.
Torej na glasovanje dajem amandma k členu 189. Ugotovimo sklepčnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Amandma smo sprejeli.
Na glasovanje dajem člen 189. Ugotovimo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za člen? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Člen smo sprejeli.
Člen 190, amandma odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Amandma smo sprejeli.
Na glasovanje dajem člen 190. Ugotovimo sklepčnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Člen smo sprejeli.
Člen 192, amandma odbora. Ugotovimo sklepčnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Amandma smo sprejeli.
Na glasovanje dajem člen 192. Ugotovimo sklepčnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za člen? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Poglavje 13 - akti vlade in akti ministrov. 193. člen, amandma odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.)
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (45 prisotnih.)
Kdo je za? (38 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 193. člen. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 194. členu. Amandma Vlade Republike Slovenije pod točko 1, pod točko 2 je amandma odbora. Odbor podpira amandma vlade. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.)
Prehajam na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma vlade? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo amandma sprejeli.
Kdo je za amandma pod številko 2. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (38 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 194. člen. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Smo pri 195. členu. Prvi je amandma vlade Republike Slovenije, drugi je amandma odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.)
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo amandma sprejeli.
Na glasovanje dajem amandma pod številko 2. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 195. člen. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Smo pri prehodnih in končnih določbah. 196. člen, amandma vlade. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.)
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 196. člen. Ugotovimo sklepčnost! (45 prisotnih.)
Kdo je za člen? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Smo pri 197. členu in amandmaju odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.)
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 197. člen. Ugotovimo sklepčnost! (44 prisotnih.) Ugotovimo sklepčnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za 197. člen? (44 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Smo pri 198. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo sklepčnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 198. člen. Ugotovimo sklepčnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za člen? (40 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je 198. člen sprejet.
Smo pri 199. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo sklepčnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 199. člen. Ugotovimo sklepčnost! (42 prisotnih.) Še malo koncentracije, prosim. Ugotovimo sklepčnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za člen? (44 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Smo pri 200. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo sklepčnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 200. člen. Ugotovimo sklepčnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za člen? (44 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo 200. člen sprejeli.
Smo pri 201. členu in amandmaju odbora. Ugotovimo sklepčnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (38 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da smo amandma sprejeli.
Na glasovanje dajem 201. člen. Ugotovimo sklepčnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za člen? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Člen smo sprejeli.
Člen 202, amandma odbora. Ni razprave, prehajamo na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (41 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen 202. Ugotovimo sklepčnost! (45 prisotnih.) Ugotavljamo sklepčnost, drugič! (47 prisotnih.)
Kdo je za člen 202? (44 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Člen je sprejet.
Člen 203, amandma odbora. Ugotovimo sklepčnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Amandma smo sprejeli.
Na glasovanje dajem člen 203. Ugotovimo sklepčnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za člen 203? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Člen smo sprejeli.
Člen 204, amandma odbora. Ni razprave, prehajamo na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Amandma smo sprejeli.
Na glasovanje dajem člen 204. Ugotovimo sklepčnost! (44 prisotnih.) Ugotovimo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za člen 204? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Člen smo sprejeli.
205. člen, amandma odbora. Prehajamo na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Amandma smo sprejeli.
Na glasovanje dajem člen 205. Ugotovimo sklepčnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za člen? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Člen smo sprejeli.
Člen 206. Amandma vlade. Odbor ga podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajam na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Amandma smo sprejeli.
Na glasovanje dajem člen 206. Ugotovimo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za člen? (40 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Člen smo sprejeli.
Imamo amandma za novi 206.a člen. To je amandma vlade Republike Slovenije. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajam na odločanje. Ugotovimo sklepčnost! Ugotovimo sklepčnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? Prosim, tišina! (1 poslanec.)
Novi 206.a člen je sprejet.
Smo pri členu 207. Amandma odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Ugotovimo sklepčnost! Ugotovimo sklepčnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (35 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Amandma smo sprejeli.
Na glasovanje dajem člen 207. Ugotovimo sklepčnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za člen 207? (37 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Člen smo sprejeli.
Imamo amandma za novi 207.a člen. Pod točko 1 je to odbor, pod točko 2 je vlada. Odbor tudi vladnega podpira. Želi kdo razpravljati? Ugotovimo sklepčnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 1? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem amandma vlade pod točko 2. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Smo pri 208. členu. Amandma odbora. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.)
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 208. člen. Ugotovimo prisotnost! (43 prisotnih.) Ugotovimo prisotnost, drugič! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (44 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen 208 sprejet.
211. člen. Amandma združene liste socialnih demokratov, poslanske skupine. Odbor ga ne podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) To je prvi, drugi, se opravičujem, je amandma vlade, ki ga odbor podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.)
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 1? (16 poslancev.) Je kdo proti? (32 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod številko 2. Ugotovimo prisotnost! (42 prisotnih.) Gospod Jakič! Ugotovimo prisotnost drugič! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet. Člen je spremenjen.
In še zadnji 213. člen, to je amandma odbora. Ugotovimo sklepčnost! (45 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (34 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet in člen spremenjen.
Prehajamo na razpravo o preostalih členih, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Na glasovanje dajem preostale člene, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Še malo pozornosti, prosim. Ugotovimo sklepčnost! (45 prisotnih.) Dajte se, prosim, še prijaviti! Prosim za mir v dvorani! Ugotovimo sklepčnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za? (46 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet.
Prehajamo na razpravo o naslovu zakona. Želi kdo razpravljati o naslovu zakona? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje.
Na glasovanje dajem naslov zakona. Ugotovimo sklepčnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za naslov zakona? (36 poslancev.) Je kdo proti? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je naslov zakona sprejet.
V razpravo dajem še naslednji sklep:
"Predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi vlada Republike Slovenije."
Želi kdo o tem razpravljati? (Ne želi.)
Predlog dajem na glasovanje. Ugotovimo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za predlagani sklep? (39 poslancev.) Je kdo proti? (4 poslanci.)
Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet.
Še malo, prosim, ker imamo še dva dodatna sklepa poslanske skupine združene liste socialnih demokratov (imate jih na mizi). Oba dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Predlagam, da glasujemo o vsakem posebej, razen če nimate nič proti. Lahko glasujemo o obeh skupaj? Hvala. Glasujemo o obeh sklepih skupaj. Dobro, za mir v hiši, o vsakem posebej!
Glasujemo o prvem sklepu. Ugotovimo sklepčnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za prvi sklep? (25 poslancev.) Je kdo proti? (22 poslancev.)
Ugotavljam, da je prvi sklep sprejet.
Na glasovanje dajem drugi sklep. Ugotovimo sklepčnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za drugi sklep? (16 poslancev.) Je kdo proti? (28 poslancev.)
Drugi sklep ni sprejet.
Zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam sejo. Obveščeni boste, kdaj jo bomo nadaljevali. Hvala lepa.
Jutri in pojutrišnjem so delovna telesa. Hvala lepa. Delovna telesa so že sklicana.

(SEJA JE BILA PREKINJENA 24. MAJA 2000 OB 18.05 URI.)Zadnja sprememba: 05/30/2000
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej