Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
NADALJEVANJE 17. SEJE
(23. december 1999)


Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik državnega zbora.
Seja se je pričela ob 13.48 uri.


PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci! Pričenjam nadaljevanje 17. seje državnega zbora Republike Slovenije. Obveščen sem, da so bili zadržani in se te seje niso mogli udeležiti naslednje poslanke in poslanci - pač to je poslovniška določba, lepo prosim za potrpežljivost - Franc Potočnik, Jože Možgan, Alojz Peterle, Ciril Metod Pungartnik, Jožef Zimšek, Franc Čebulj, Jožef Košir, Jože Lenič, Anton Delak, Ivan Kebrič in Franc Kangler. Prosim, da ugotovimo navzočnost v dvorani! (57 prisotnih.) Ugotavljam, da je državni zbor sklepčen in lahko odloča.
Za današnje nadaljevanje 17. seje sta nam preostali obravnavi dveh točk, prekinjene 41. točke in 42. točka, to sta predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1996 in spremembe pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Na podlagi drugega odstavka 73. člena poslovnika predlagam, da se obe nedokončani točki s te redne seje predložita na 18. sejo, ki se bo pričela 21. januarja 2000. Zboru predlagam, da odločitev sprejme v paketu, torej z enim sklepom. Pričakujem, da temu ne bo nihče nasprotoval. Sprašujem, ali želi katera od poslanskih skupin predstaviti stališče do tega predloga? (Ne želi.) Ta predlog dajem na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (61 prisotnih.)
Kdo je za predlagani sklep? (47 poslancev.) Kdo je proti? (6 poslancev.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet.
Predno zaključimo 17. redno sejo, spoštovane kolegice in kolegi, mi dovolite, da v skladu s prakso, da predsednik tik pred zaključkom seje v tekočem letu spregovori samo nekaj kratkih besed.
Spoštovane poslanke in poslanci. Ob koncu letošnjega leta, po izredno delovnem zaključku bogatega leta, mi v tem našem krogu, krogu poslancev in poslank, ampak vendarle na seji, dovolite, da bi navedel nekaj številk, ki na svoj način govorijo o našem delu v zadnjem koledarskem letu tega stoletja. Do vključno 3. decembra smo poslanke in poslanci na sivo tipko pritisnili 7392-krat in od takrat dalje še kar nekajkrat. Tehtanje magnetogramov sej, ki se je zgodilo pred temi zadnjimi dnevi plenarnega zasedanja, je pokazalo, da je bilo zbranih kar 7500 listov papirja. V letu 1999 smo vključno z današnjim dnem sprejeli skupaj 116 zakonov in 82 ratifikacij. Skupna števila torej 198. Sprejeli smo 163 odlokov, 596 stališč ter 81 sklepov. Proceduralnih sklepov je bilo 88, dodatnih sklepov pa 56. Ob 116 sprejetih zakonov, jih je 102 predlagala Vlada Republike Slovenije, 14 pa poslanci. Do vladnih predlogov se jih je od 102 kar 57 nanašalo na uskladitev slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije.
Državni zbor je v letošnjem letu tudi ponovno odločal o 9 zakonih, na katere je Državni svet vložil suspenzivni veto, pri čemer jih je od predlaganih 6 sprejel, 3 pa zavrnil. Seznam vseh zavrnjenih zakonov v letu 1999 pa pokaže, da smo vseh skupaj zavrnili 11 zakonskih predlogov. In kot rečeno, v tretjem branju pa smo tudi zavrnili predlog sprememb in dopolnitev poslovnika državnega zbora. Na rednih in izrednih sejah v letošnjem letu smo zasedali skupaj 123 dni. Od tega 88 dni na rednih sejah in 43 na izrednih sejah. To je razmerje, ki smo ga v primerjavi s prejšnjimi leti lahko veseli. Jaz sem prepričan, da bi bili še bolj veseli, ko bi bilo izrednih sej še manj. Na sejah smo do včerajšnjega dneva preživeli skupaj 660 ur. Tem pa lahko dodamo še današnje dopoldne. Predelali smo 406 točk dnevnega reda.
In delovna telesa. Imela so 393 sej v skupnem trajanju 738 ur, na njih pa so poslanke in poslanci predelali 1.518 točk dnevnega reda.
Sam se zavedam relativnosti teh podatkov, vendarle menim, da je pravilno, da jih povem.
V tem letu smo pričeli tudi s prenašanjem sej državnega zbora Republike Slovenije po internetu. Od 16. septembra do danes je v prenos neposrednih sej v živo vstopilo 12.522 obiskovalcev. Posnetke sej pa si je v tem času ogledalo 3.011 obiskovalcev. Zanimivo, najbolj je bila obiskana 39. izredna seja s 508 obiskovalci v živem prenosu in 196 s posnetkov seje. Spletne strani državnega zbora Republike Slovenije pa je v letošnjem letu obiskalo več kot milijon 200 tisoč obiskovalcev (podatek je bil dodatno preverjen in drži).
Uvedli smo tudi redne mesečne novinarske konference, na katerih smo javnosti sproti poročali o delu državnega zbora. Poleg tega smo enkrat mesečno uvedli tudi odprti telefon, prek katerega lahko državljanke in državljani posredujejo svoja vprašanja, predloge ali kritike neposredno predsedniku, podpredsednikom ali generalni sekretarki državnega zbora Republike Slovenije.
Nismo uspeli prešteti vseh domačih in mednarodnih obiskovalcev, ki so v letošnjem koledarskem letu obiskali slovenski parlament, vendar vam zagotavljam, da jih je bilo veliko.
Poslanke in poslanci smo v različnih delegacijah opravili tudi veliko mednarodnih poti, ki so bile namenjene navezovanju trdnih stikov s prijateljskimi, predvsem evropskimi državami na vseh parlamentarnih ravneh. S tem smo pomembno pripomogli tudi k mednarodnemu uveljavljanju naše države, pripomogli pa tudi k dejavnejši vlogi, ki jo na področju mednarodnega sodelovanja prevzemajo vsi parlamenti v svetu.
Na tem mestu bi se rad zahvalil podpredsednikom, vodjem poslanskih skupin, generalni sekretarki državnega zbora in namestniku, sekretariatu in vsem službam državnega zbora. Zahvala tudi vladi Republike Slovenije za zelo dobro vpeljano sodelovanje in državnemu svetu Republike Slovenije.
Nismo uspeli prešteti vseh izjav, intervjujev ali občasno tudi demantijev, s katerimi smo se kot državni zbor Slovenije odpirali domači ali mednarodni javnosti.
Naj bo dovolj naštevanja, s katerim sem vas želel samo spomniti, da je za nami naporno in zelo delovno leto, kar si vsi skupaj lahko štejemo v dobro, kot uspeh, ki naj nas spodbudi, da bomo do izteka tega parlamentarnega sklica še z večjo odgovornostjo še naprej vlagali naše najboljše moči v dobro ljudi, ki so nas izvolili.
Dovolite mi, da se v imenu poslank in poslancev zahvalim tudi vsem zaposlenim v državnem zboru, pa tudi vsem novinarkam in novinarjem, ki so naše delo spremljali. Zavedam se, da je uspešen končni rezultat lahko le povezana in skupna vsota dobrega dela vseh, zato iskrena hvala!
Zaključujem in z veseljem izrekam misel oziroma ugotovitev, da se je ugled državnega zbora Republike Slovenije v javnosti izboljšal. Zavedam pa se, da je ugled parlamenta vedno tudi izraz odnosa državljanov do najvišje zakonodajne institucije.
Vsem skupaj želim doživeto praznovanje božiča v krogu vaših družin, ki vas in nas zaradi naporne narave dela, ki ga opravljamo, prepogosto pogrešajo. Želim vam, da bi bili praznični dnevi v krogu vaših družin lepi in osvežujoči, naj vam dajo novih moči za velik izziv v tretje tisočletje. Na zdravje in srečno! (Aplavz.)
Ker je danes ob 18.00 uri slavnostna seja državnega zbora, sem prepričan, da boste tudi gradivo, ki je na klopeh, odnesli s seboj v svoje pisarne.
Sedaj, ob 14.00 uri, pa imamo v preddverju srečanje z vsemi zaposlenimi, vsemi novinarji ter poslankami in poslanci državnega zbora. Prisrčno vabljeni!

(SEJA JE BILA PREKINJENA 23.12.1999 OB 13.58 URI.)

Zadnja sprememba: 12/27/1999
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej