Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
nadaljevanje 10. redne seje
(23. december 1998)


Sejo je vodil Andrej Gerenčer, podpredsednik državnega zbora.
Seja se je pričela ob 12.18 uri.


PODPREDSEDNIK ANDREJ GERENČER: Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Pričenjam nadaljevanje 10. seje državnega zbora Republike Slovenije. Obveščen sem, da so zadržani in se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Jože Možgan, Miroslav Luci, Boris Sovič, Ciril Pucko, Josip Bajc, Rudolf Moge, Andrej Fabjan, Franc Čebulj, Franc Jazbec, Pavel Rupar, mag. Marijan Schiffrer, Vili Trofenik, Jožef Košir, Jurij Malovrh od 13 ure dalje. Prosim da ugotovimo navzočnost v dvorani. Ugotavljamo sklepčnost. (51 prisotnih.) Tako je zbor sklepčen in lahko odloča.
Na sejo sem povabil predstavnike vlade Republike Slovenije, ki jih lepo pozdravljam.
V današnjem nadaljevanju 10. seje državnega zbora bomo opravili najprej obravnavo 36. točke dnevnega reda, to je predloga zakona o nadomestitvi indeksov drobnoprodajnih cen z indeksom življenjskih potrebščin, ter nato prešli na obravnavo 39. in 40. točke, to je predlog zakona o upravnih taksah in predlog zakona o centralnem registru prebivalstva. Zatem bomo prešli na obravnavo 10. točke dnevnega reda, to je predloga zakona o računovodstvu.
Zbor bo danes delal do 13.00 ure, nakar bo odmor, popoldan pa bo z delom nadaljeval od 14.30 ure do 16.00 ure, se pravi od pol treh do štirih popoldne še delamo.

Smo pri 36. TOČKI DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O NADOMESTITVI INDEKSA DROBNOPRODAJNIH CEN Z INDEKSOM ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN, SKRAJŠANI POSTOPEK.
Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila vlada Republike Slovenije. Želi predstavnik vlade besedo? Prosim, državni sekretar, gospod Grabeljšek.

ANTON GRABELJŠEK: Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovane poslanke in spoštovani poslanci! Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj kot koordinator je na podlagi podatkov pripravilo predlog zakona, katerega predmet je urejanje nadomestitve indeksa na drobno, ki je kot kazalec inflacije vsebovan v različnih zakonih, z indeksom cen življenjskih potrebščin. Zakon vsebuje usklajene določbe 15 drugih zakonov, ki se ukvarjajo s to problematiko. Ta uskladitev je z vidika harmonizacije zakonodaje Republike Slovenije z zakonodajo Evropske zveze ena izmed nujnosti, saj mora vsak država kandidatka za članstvo v Evropski zvezi statističnemu uradu Evropske zveze posredovati podatke o inflaciji; primerljivost podatkov pa je mogoča le na podlagi enakega merila za merjenje inflacije. Na dolgi rok se pričakuje, da se indeksa cen ne bosta bistveno razlikovala in da dolgoročno to ne bo imelo negativnih finančnih učinkov.
Gradivo smo posredovali, pa bom kasneje odgovarjal na vprašanja, če bo potrebno. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK ANDREJ GERENČER: Hvala lepa. Predlog zakona je obravnaval odbor za gospodarstvo kot matično delovno telo. Prosim poročevalca, če želi predstaviti mnenje odbora. (Ne želi.) Ali želite, dr. Zagožen? (Ne.) Hvala lepa.
Želi besedo predstavnik sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Besedo dajem poslankam in poslancem. Pisnih prijav nimam, zato bom razpravo omejil na pet minut. Kdo želi razpravljati? Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem splošno razpravo.
Prehajamo na drugo obravnavo, in sicer na odločanje o posameznih členih predloga zakona. Zboru predlagam, da v skladu z drugo alineo 189. člena poslovnika razpravlja in glasuje o vseh členih skupaj. Ugotavljamo prisotnost! (45 prisotnih.) Ponovili bomo glasovanje sklepčnosti. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za tak predlog? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet.
Smo pri amandmajih, amandmaje imamo v poročilu odbora za gospodarstvo na 2. strani. K 1. členu so vloženi trije amandmaji. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem amandma pod številko 1. Ugotavljamo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (34 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod številko 1 sprejet.
Ugotavljamo prisotnost za glasovanje o amandmaju pod številko 2! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Smo pri amandmaju pod številko 3. Ugotavljamo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (27 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 1. člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za 1. člen? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 1. člen sprejet.
V razpravo dajem 2. člen. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem 2. člen. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za 2. člen? (39 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je 2. člen sprejet.
Opravili smo razpravo in glasovanje o posameznih členih. Glasovati moramo še o naslovu zakona. Ali želi kdo razpravljati o naslovu zakona? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za naslov zakona? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je naslov zakona sprejet.
S tem je končana druga obravnava, torej smo v tretji obravnavi. Podpiram razpravo o zakonskem predlogu v celoti. Želi kdo razpravljati? Želi kdo vložiti amandma k 1. členu? (Ne želi.) Zaključujem razpravo. Sprašujem sekretariat za zaknodajo in pravne zadeve, če smo usklajeni? (Smo.) Hvala lepa. Na glasovanje dajem predlog zakona v celoti. Ugotovimo prisotnost! (41 prisotnih.) Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za predlog zakona v celoti? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona v celoti sprejet.
S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 39. TOČKO DNEVNEGA REDA - TRETJA OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH. Predlog zakona je za tretjo obravnavo pripravila vlada Republike Slovenije. Želi predstavnik vlade besedo? (Ne želi.) Predlog zakona je obravnaval odbor za finance in monetarno politiko kot matično delovno telo. Želi besedo poročevalec odbora? Prosim, gospod Kopač.

MAG. JANEZ KOPAČ: Hvala za besedo. Predlog zakona je v celoti usklajen, pomemben je pa predvsem zaradi tega, ker bo povečal prihodke občin, kajti vsebuje delilno razmerje za pobrane upravne takse med občinami in državo, kar krepi finančno samostojnost občin. Poleg tega odpravlja nekatere nesmisle iz preteklosti. In še enkrat poudarjam, predlog zakona je bil obravnavan in sprejet popolnoma brez pripomb na seji odbora. Hvala.

PODPREDSEDNIK ANDREJ GERENČER: Hvala lepa, mag. Kopač. Želi predstavnik sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve besedo? Prosim, gospa Bitenčeva.

TINA BITENC-PENGOV: Gospod podpredsednik, spoštovani zbor! Rada bi podala samo pojasilo v zvezi s predlaganim uskladitvenim amandmajem odbora za finance, ki je bil dan vnaprej, na kar smo opozorili tudi v našem mnenju, ker je pač odbor tako pohitel z obravnavo, da je njegovo poročilo predhodilo našemu mnenju. Gre za naslednje. Odbor za finance je predlagal uskladitveni amandma k tarifni številki 54 in seveda se sklicuje na usklajevanje z zakonom o ekonomskih conah. Mi bi radi opozorili samo na to, da bo ta uskladitev res potrebna, vendar zato, da se zagotovi notranja konsistentnost zakona, ki bo, če bo sprejet amandma k 28. tarifni postavki, dejansko že uvedel v ta zakon tudi, bom rekla, obravnavanje ekonomskih con. In bo torej ta uskladitveni amandma, na katerega bomo morali mi opozoriti ali pa že zdaj opozarjamo v primeru sprejetja amandmaja 28, kot sem rekla, zagotovil notranjo skladnost zakona, ne pa medsebojno zakonsko skladnost, česar v skladu s poslovnikom ne moremo skozi uskladitveno fazo zagotavljati. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK ANDREJ GERENČER: Hvala. Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Dajem besedo poslankam in poslancem. Pisnih prijav nimam. Razpravo omejujem na 5 minut. Želi kdo razpravljati? Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na obravnavo in odločanje o posameznih amandmajih. Imate jih v pregledu z datumom 22.7.
Najprej je prvi amandma k tarifni številki 28, taksne tarife, predlagatelj vlada Republike Slovenije, matično delovno telo podpira. Želi kdo razpravljati? Dobro. Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! Amandmaje je vložila vlada in so v prilogi predloga zakona, ki smo ga dobili za tretjo obravnavo. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 1? Torej, gre za tarifno številko 28, taksne tarife. (34 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
K tarifni številki 29, taksne tarife, imamo amandma vlade, ki ga matično delovno telo podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (36 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
K tarifni številki 53, taksne tarife, imamo amandma vlade, ki ga matično delovno telo podpira. Želi kdo razpravljati? Zaključujem razpravo, prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (36 prisotnih.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
K tarifni številki 66, taksne tarife, imamo amandma vlade, ki ga matično delovno telo podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo, prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (45 prisotnih.) Ponovili bomo glasovanje o sklepčnosti. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (34 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
K tarifni številki 74, taksne tarife, imamo amandma vlade, ki ga matično delovno telo podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo, prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (36 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
K tarifni številki 76, taksne tarife, imamo amandma vlade, ki ga matično delovno telo podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (35 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na podlagi tretjega odstavka 198. člena poslovnika vprašujem sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve, če je zaradi sprejetja amandmajev porušena medsebojna skladnost določb zakona. Smo usklajeni? Hvala. Ker smo usklajeni, prehajamo na odločanje o zakonskem predlogu v celoti. Ugotovimo prisotnost! Obrazložitev glasu, gospod Demšar.

VINCENCIJ DEMŠAR: Hvala za besedo. Jaz sem že pri prejšnjih obravnavah upravnih taks opozarjal na nekatere, na astronomsko povišano število točk za posamezna opravila. In kot vidim tudi zdaj v tej zadnji verziji, je to tako ostalo, skorajda se ni nič spremenilo. Glede na dejstvo, da smo želeli z upravnimi taksami Slovence podučiti, da bi se manj tožili pa manj hodili po raznih pisarnah, kjer bi iskali razne dokumente, vsaj tako je tudi nekako omenjeno, glede na to povem, da za tak zakon na noben način ne morem glasovati. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK ANDREJ GERENČER: Hvala. Želi še kdo besedo? Samo trenutek, prosim. Prosim za malo potrpljenja, da se uskladimo, da ne bi bilo kaj narobe.

TINA BITENC-PENGOV: Gospod podpredsednik, spoštovani zbor! Ker smo med potekom glasovanja razčiščevali še določene zadeve, smo ugotovili, da je zbor v pregledu amandmajev amandma k 54. členu predvidel kot zadnji amandma. O njem je potrebno glasovati, zaradi tega, ker pomeni uskladitev s sprejetim amandmajem k 28. tarifni številki. Glede na to to glasovanje med posamičnimi amandmaji, kot je vlada predlagala, ni bilo opravljeno, in bi bilo treba o tem uskladitvenem amandmaju vseeno glasovati, zato da se doseže medsebojna usklajenost postavk, kar se tiče zagotavljanja tudi vključitve dejanj v ekonomskih conah v upravne takse. Zaradi tega bi bilo treba dejansko opraviti še to glasovanje o uskladitvenem amandmaju, kot ga je predlagal že vnaprej - kar sicer ni povsem v redu - odbor za finance, kot izhaja iz njegovega poročila in pregleda amandmajev povsem na koncu. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK ANDREJ GERENČER: Hvala. Kolegice in kolegi, da ne bo kaj narobe, predlagam, da ponovno odpremo uskladitveni postopek, in sicer pred sabo imamo uskladitveni amandma, o katerem je govorila gospa Bitenčeva in je v poročilu odbora za finance in monetarno politiko; imate pa ga tudi v pregledu.
Želi predstavnik vlade besedo? (Ne želi.) Želi predstavnik matičnega delovnega telesa besedo? (Ne želi.)
O vsebini uskladitvenega amandmaja razprava ni možna, možna je le obrazložitev glasu. Želi kdo obrazložiti svoj glas? (Ne želi.)
Na glasovanje dajem uskladitveni amandma odbora. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za uskladitveni amandma odbora? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je uskladitveni amandma sprejet.
Torej prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za zakon v celoti? (42 prisotnih.) Je kdo proti? (7 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlagani zakon v celoti sprejet.
S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 40. TOČKO DNEVNEGA REDA - TRETJA OBRAVNAVA O PREDLOGU ZAKONA O CENTRALNEM REGISTRU PREBIVALSTVA. Predlog zakona je za tretjo obravnavo pripravila vlada Republike Slovenije. Želi predstavnik vlade besedo? (Ne želi.) Predlog zakona je obravnaval odbor za znanost in tehnologijo, kot matično delovno telo. Želi besedo poročevalec odbora? (Ne želi.) Želi predstavnik sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve besedo? (Ne želi.) Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne želijo.) Besedo dajem poslankam in poslancem. Pisnih prijav nimam. Razprava je na pet minut. Kdo želi razpravljati? Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na obravnavo in odločanje o posameznih amandmajih. Amandmaje je vložila vlada Republike Slovenije in jih imate v pregledu in so pripeti k predlogu zakona o centralnem registru prebivalstva. In sicer imamo tri amandmaje. Prvi je k 5. členu, drugi je k 11. členu in 3. k 13. členu. V razpravo dajem amandma k 5. členu. Kdo želi razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (30 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Smo pri amandmaju pod številka 2 k 11. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (43 poslancev.) Malo pozornosti še prosim, da izglasujemo. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (33 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Ugotavljam, da je amandma sprejet.
In še zadnji amandma, k 13. členu. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo, prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (47 poslancev.)
Kdo je za amandma? (25 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na podlagi tretjega odstavka 198. člena poslovnika sprašujem sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve, če je zaradi sprejetja amandmajev porušena medsebojna skladnost določb zakona? (Ni.) Hvala. Ker ni, lahko preidemo na glasovanje o zakonu. Na glasovanje dajem predlog zakona v celoti. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za predlagani zakon v celoti? (41 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlagani zakon v celoti sprejet.
S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 10. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, DRUGA OBRAVNAVA. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila vlada Republike Slovenije. Želi predstavnik vlade besedo? (Ne želi.) Predlog zakona je obravnaval odbor za finance in monetarno politiko kot matično delovno telo. Prosim poročevalca, da predstavi mnenje odbora. Mag. Kopač.

MAG. JANEZ KOPAČ: Hvala za besedo. Predlog zakona je sicer, bom rekel, zapletene strokovno - tehnične narave, zato ob njem ni bilo tudi nikakršnih polemik. Vsi amandmaji so, ali vlade ali odbora za finance in monetarno politiko, v glavnem narejeni na podlagi pripomb sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. Amandmajev je veliko, predvsem po krivdi, če lahko tako rečem, odbora za finance, ki je najprej 12.5.1998 že prvi odstavek 1. člena spremenil tako, kot piše v prvem amandmaju v pregledu amandmajev, in to je, da se s tem zakonom ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelava letnih poročil za proračun. Prvotno je bilo mišljeno samo za proračun in proračunske uporabnike, mi smo pa dodali še "ter za pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih družbah, zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o društvih". Skratka, razširili smo, če lahko rečem tako, delokrog tega zakona še na vse pravne osebe javnega prava. Zaradi tega je potem bilo potrebno vložiti toliko amandmajev, ker je to seveda spremenilo vsebino zakona. Ker skratka nekih polemičnih stvari ob tem ni bilo, razen te konceptualne, ki pa je bila potem tudi soglasno sprejeta na odboru, prosim za strpnost pri številnih glasovanjih in seveda predlagam, da vse te amandmaje podprete in tudi predlog zakona. Nastaja pa en problem. Predlog zakona je v proceduri namreč zdaj že več kot dve leti, zato se je datum uveljavitve prestavljal. K 65. členu je odbor zato dal junija letos amandma, da se datum uveljavitve 1.1.1998 nadomesti z datumom 1.1.1999. Ta hip je to seveda ponovno nerealno, zato bom poskušal organizirati, da se med obravnavo vloži še amandma k 65. členu, ki bo datum uveljavitve prestavil na 1.1.2000. Sredi leta pa seveda tega zakona ni moč uveljavljati. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK ANDREJ GERENČER: Hvala. Želi besedo predstavnik sekretariata za zakonodaje in pravne zadeve? (Ne želi.) Prehajamo na obravnavo in odločanje o posameznih členih predloga zakona. Zboru predlagam, da skladno z drugo alineo 198. člena poslovnika... Prosim, proceduralno, gospod Špiletič.

BOGOMIR ŠPILETIČ: Gospod predsednik, jaz sem izredno začuden, da ob tako pomembnem zakonu, kot je ta, gre za pomemben sistemski zakon, predstavnik vlade enostavno ne čuti potrebe - oziroma niti nikogar v tej dvorani ni - ne pride za to govornico in jasno pove, kaj se s tem zakonom ureja, katere pravne osebe bodo vključene v paket tega zakona. Predvsem pa je pri tem zakonu pomembno, ali so določila tega zakona skupaj s številnimi amandmaji usklajena z računovodskimi standardi, ki jih izdaja slovenski inštitut za revizijo. Jaz menim, da vsaj v celoti te uskladitve ni. Ve pa se, kakšna so pooblastila slovenskega inštituta za revizijo. Ta namreč izdaja slovenske računovodske standarde, ki so obvezujoči in ali jih bomo zdaj s tem zakonom, bom rekel, derogirali. Če ti odgovori ne bodo jasno znani vnaprej, potem bomo namesto reda v financah naredili nered. Spet se bo vsaka pravna oseba našla v tistem delu, kjer ji bo to bolj odgovarjalo, in namesto enotnega sistema bomo imeli zopet hibrid. Jaz menim, da ne moremo začeti sploh glasovanja o posameznih amandmajih, dokler teh temeljnih vprašanj predstavnik vlade ne pojasni. Gre za razjasnitev koncepta zelo pomembnega sistemskega zakona. In to je moj proceduralni predlog, da ne začnemo z glasovanjem o posameznih členih, preden predstavnik vlade ne pojasni rešitev, ki izhajajo iz zakona, ki je pripravljen za drugo obravnavo, in številnih amandmajev.

PODPREDSEDNIK ANDREJ GERENČER: Hvala. Kolegice in kolegi, prekinjam dopoldanski del seje, pozivam vlado, da se nam pridruži ob 14.30, da bi lahko vse te dileme razčistili.
Pozivam vse poslanke in poslance, da v preddverju prisostvujemo predstavitvi projekta ureditve naše dvorane.

(Seja je bila prekinjena ob 12.54 uri in se je nadaljevala ob 14.48 uri.)

PODPREDSEDNIK ANDREJ GERENČER: Kolegice poslanke, kolegi poslanci! Nadaljujemo sejo državnega zbora. Smo pri 10. točki dnevnega reda - predlog zakona o računovodstvu. Najprej prosim, da ugotovimo prisotnost v dvorani! Ugotavljamo prisotnost v dvorani! (56 prisotnih.) Zbor je sklepčen in lahko odloča. Dodatno so opravičeni za nadaljevanje 10. redne seje: Feri Horvat, dr. Franc Zagožen in Polonca Dobrajc.
Kolegice in kolegi! Mi smo sicer že prešli na odločanje o amandmajih. Ampak glede na razpravo gospoda Špiletiča - zaradi tega smo tudi prekinili sejo - predlagam, da damo besedo vladi, da nam pojasni okoli tega zakona. Ali kdo k temu nasprotuje? Vidim, da ne. Besedo dajem vladi, da pojasni vse okoli tega zakona. Državna sekretarka, gospa Janc.

MARIJA JANC: Gospod predsedujoči! Hvala lepa. Najprej sem verjetno dolžna opravičilo poslancem, zakaj me že prej ni bilo tukaj, ko ste začeli obravnavati zakon o računovodstvu. Enostavno prepozno sem zvedela. Ko sem prišla sem, je bila že prekinitev seje.
Obrazložitev k predloženemu zakonu je naslednja. Državni zbor je na svoji 5. redni seji opravil prvo obravnavo predloga zakona o računovodstvu. Sprejel je sklep, da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo predloga za drugo obravnavo in zato je predlagatelj na osnovi sprejetih sklepov parlamenta, stališč državnega zbora in amandmaja, ki ga je sprejel odbor za finance in monetarno politiko k 1. členu predloga zakona v letošnjem aprilu, pripravil besedilo zakona za drugo obravnavo v državnem zboru.
Kaj je bistvena sprememba med zakonom, ki je bil predložen v prvo obravnavo, in zakonom, ki je predložen za drugo obravnavo. Bistvena sprememba je, da predloženi zakon velja v bistvu za celotni javni sektor, tudi za proračun in proračunske uporabnike. V predlogu zakona je predvideno, da minister, pristojen za finance, zato, da bodo vse osebe javnega prava enakozvočno prikazovale svoje poslovne dogodke, predpiše enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Gre za osebe civilnega prava, dekontni okvir je pripravil institut za revizijo.
Revalorizacija je predvidena le za tista osnovna sredstva in kapitalske naložbe, ki so dane v gospodarske družbe ali druge upravne osebe, ki vodijo računovodstvo po zakonu o gospodarskih družbah oziroma po računovodskih standardih. Za vsa ostala sredstva in pa obveznosti do virov sredstev pa je predlagano, da se revalorizacija opravlja le, če je tako določeno s pogodbo ali drugim predpisom. V tem primeru revalorizacijski učinek povečuje ali pa zmanjšuje vire sredstev.
Pomembna sprememba je v okviru 15. člena predloga zakona, kjer se predlaga, da se prihodki in odhodki priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. Vendar to ne pomeni, da obveznosti v računovodskih evidencah ne bodo evidentirane. Temeljno računovodsko načelo bo spoštovano. Poslovni dogodki bodo knjigovodsko evidentirani takoj po nastanku poslovne spremembe oziroma najkasneje v osmih dneh. Na osnovi vloženega amandmaja skupine poslancev in pa mnenja vlade Republike Slovenije k temu amandmaju pa minister za finance za tiste uporabnike enotnega kontnega načrta, ki pridobivajo prihodke tudi iz naslova prodaje proizvodov in storitev na trgu ter iz drugih neproračunskih virov, določi, da se prihodki in odhodki priznavajo v skladu z računovodskimi standardi. Tu mislim predvsem na zavode. S tem je zavodom omogočen obračun in uporaba amortizacije v skladu z računovodskimi standardi. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK ANDREJ GERENČER: Hvala lepa, gospa državna sekretarka. Kolegice in kolegi! Jaz sem dolžan opravičilo za to zamudo, ki je bila, bil sem na seji odbora za obrambo in smo odločali o nekaterih zadevah, zato je tudi ta zamuda bila in se opravičujem.
Slišali smo vlado. Preden gremo na amandmaje, predlagam zboru, da skladno z drugo alineo 198. člena poslovnika razpravlja in glasuje o vseh tistih členih skupaj, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Želi s tem v zvezi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (42 prisotnih.) Bomo ponovili glasovanje. Prosim za mir v dvorani! Sekretarji poslanskih skupin, prosim, poglejte v preddverje, če je še kateri od poslancev zunaj. Ugotavljamo sklepčnost! (45 prisotnih.) Naslednje ugotavljanje sklepčnosti bo pet čez petnajsto uro.

(Seja je bila prekinjena ob 14.57 uri in se je nadaljevala ob 15.08 uri.)

PODPREDSEDNIK ANDREJ GERENČER: Kolegice poslanke in kolegi poslanci! Tretjič bomo ugotavljali prisotnost; vemo pa, kaj to pomeni. Ugotovimo prisotnost! 59 poslank in poslancev; zbor je sklepčen in lahko odloča.
Smo pri predlogu sklepa, ki ga bom še enkrat prebral. Pri tem prosim za malo pozornosti.
Zboru predlagam, da skladno z drugo alineo 189. člena poslovnika razpravlja in glasuje o vseh členih skupaj, h katerim niso bili vloženi amandmaji.
Želi kdo razpravljati o tem sklepu? (Ne želi.)
Predlagani sklep dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za predlagani sklep? (38 poslancev.) Je kdo proti? (4 poslanci.)
Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet.
Smo pri amandmajih. Imamo pregled z datumom 16.6., potem pa imamo še tri zadeve, in sicer vlade z datumom 10.11. - amandma, seveda - prav tako poslanske skupine LDS, z datumom 23. december, in poslanca Janeza Kopača ter skupine poslancev z datumom 2. oktober. Umika? Ta je umaknjen. V redu, hvala.
Torej, k 1. členu imamo amandma odbora za finance in monetarno politiko in vlade Republike Slovenije. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo.
Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 1? (31 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Odločamo o amandmaju pod številko 2. Ugotovimo prisotnost! (43 prisotnih.) Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 2? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Dajem na glasovanje 1. člen. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za 1. člen? (44 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo 1. člen sprejeli.
K 2. členu imamo amandma vlade Republike Slovenije, matično delovno telo ga podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (36 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 2. člen. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za 2. člen? (27 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo 2. člen sprejeli.
Smo pri 4. členu, imamo dva amandmaja, in sicer odbora in pa vlade. Vladnega odbor podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 1? (31 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod številko 2. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (23 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Člen je v celoti spremenjen, o njem ne bomo odločali.
K 7. členu imamo amandma vlade, matično delovno telo podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Ugotovimo prisotnost! (45 prisotnih.) Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 7. člen. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za 7. člen? (36 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo 7. člen sprejeli.
Smo pri 10. členu, amandma vlade, matično delovno telo ga podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (37 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Člen je spremenjen, o njem ne bomo glasovali.
Smo pri 13. členu, imamo amandma vlade, matično delovno telo ga podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (44 prisotnih.) Kolegi, malo pozornosti še prosim. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (33 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Člen je v celoti spremenjen, o njem ne bomo glasovali.
Smo pri 14. členu, amandma vlade, matično delovno telo podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! Trenutek prosim. Samo za trenutek prosim. Torej smo razjasnili. Gre za amandma k 14. členu, ne amandma, amandma vlade. Ugotavljamo torej sklepčnost. (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (31 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen 14. Ugotavljamo sklepčnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za člen 14? (33 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 14. člen sprejet.
K 15. členu imamo amandma vlade in amandma na amandma, prav tako vlade. Najprej bomo glasovali o amandmaju na amandma. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo, pardon, se opravičujem. Prosim? Želi. Izvolite. Gospod Potrč ima besedo.

MIRAN POTRČ: Hvala lepa. To je zelo strokoven zakon in jaz, po domače povedano, v besedilu ne trdim, da ga razumem. Mene so, pa najbrž še koga, opozorili nekateri predstavniki zavodov, v konkretnem primeru skupnosti socialnih zavodov Slovenije, da bi rešitve, kakor so predlagane v zakonu - ne toliko v 15. členu, kot kasneje v 48. in 49. členu - v amandmajih k tem členom s strani vlade lahko imele za posledico, da ti zavodi ne bi mogli več obračunavati amortizacije. Če ne bi mogli obračunavati amortizacije, bi morali zagotoviti, da je za vsak stol, da rečemo, amortizacija predvidena v državnem proračunu, ali zahtevati za to od vlade, od pristojnega ministrstva potrebna sredstva, kar bi jim bistveno otežilo poslovanje. Posebej zato, ker so to amortizacijo doslej na podlagi podatkov, ki jih imam, kar koristno uporabljali v smeri svoje osnovne dejavnosti, predvsem pa za dopolnilno dejavnost, ki jim je potem omogočila, da so na trgu pridobivali še več sredstev in s tem lahko tudi pocenili, recimo, domsko dejavnost in najemnino za uporabo prostorov.
Slišal sem, da je gospa državna sekretarka na koncu svojega uvoda rekla, da je z amandmajem na amandma, ki ga vlaga vlada in s katerim se uvaja nov četrti odstavek, na zelo strokoven način rešeno tudi to vprašanje. Jaz ji verjamem, vendar bi rad ob tem najprej opozoril na nekatere stvari, potem pa bi prosil za neko izjavo. Tudi če bo to sprejeto in je to res, bi vprašal, ali ostajajo v veljavi vsi predlogi za amandmaje, ki jih je dala vlada. Namreč, amandma vlade številka 12 k naslovu 9. točke pravi: "Iz naslova se črta amortiziranje." Obrazložitev: "Ker amortizacija po tem predlogu zakona ni več predvidena." Zelo jasno: ni več predvidena. Amandma k 48. členu: "Besedilo zadnjega stavka se črta." Obrazložitev: "Predlagani zakon predvideva le odpis opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev kot popravek nabavne vrednosti v breme virov sredstev, ne pa tudi popravka vrednosti v breme prihodkov kot stroškov amortizacije. Enako velja v obrazložitvi 49. člena.
V vseh teh obrazložitvah piše "amortizacija se ne bo več obračunavala". Lepo prosim, ali potem lahko še verjamem kljub temu vaši trditvi, da če bodo sprejeti vsi ti amandmaji, s tako obrazložitvijo, da amortizacije ne bo več, da velja, da se bo z uvedbo novega četrtega odstavka, ki je zelo "kunšten" in piše, "ne glede na določbo tretjega odstavka lahko minister", se pravi, ni nujno, "lahko", "pristojen za finance, za uporabnike enotnega kontnega načrta, ki pridobivajo prihodke iz naslova prodaje proizvodov in storitev na trgu ali drugih neproračunskih virov" - s tem delom se strinjam, mora biti, ne samo proračun, ampak še kaj drugega - "določi, da se prihodki in odhodki priznavajo v skladu z računovodskimi standardi". To bi naj menda pomenilo, kar jaz ne vem, ampak verjamem, da lahko tudi obračun amortizacije, ampak zakaj v tistih treh členih obrazlagate, da tega ne bo več?
Jaz bi prosil, da se najprej preveri, ali je res prav, da se vsi tisti amandmaji k naslovu 9. točke, k 48. in 49. členu sprejmejo. Kot drugo bi prosil gospo državno sekretarko, da zelo jasno in nedvoumno pove, da problema obračunavanja amortizacije za zavode, ki pridobivajo del prihodka tudi na trgu, ne bo, da torej ne bodo dolžni, tako kot je sedaj že v primeru šol, da za vsak stol posebej prosijo, da se odobri na ministrstvu. Hvala lepa.

PODPREDSEDNIK ANDREJ GERENČER: Hvala, gospod Potrč. Gospa državna sekretarka, prosim.

MARIJA JANC: Hvala lepa za besedo. Tako, kot sem že v uvodni obrazložitvi povedala: zavodom ne bo vzeta amortizacija; obračun amortizacije bo omogočen.
K predlogu dopolnitve 15. člena in dodatka v četrtem odstavku predlagamo, da minister za finance določi za tiste pravne osebe, ki pridobivajo prihodke in odhodke tudi na trgu, da se jim priznavajo prihodki in odhodki v skladu z računovodskimi standardi. Slovenski računovodski standard 13 ima naslov "amortizacija". Tam je obrazloženo, za kakšne namene in kako se amortizacija lahko uporablja.
Zakaj šole sedaj ne morejo obračunavati amortizacije? Verjetno se spomnite, kateri člen po številu v zakonu o izvrševanju proračuna je bil - ne vem številke, vem pa za vsebino - da zavodi lahko obračunavajo amortizacijo samo v višini, ki jim je določena v proračunu. Iz številčnega dela proračuna tega ni bilo razvidnega. Zaradi tega tudi šole niso mogle obračunavati amortizacije. Z dopolnjenim 15. členom bo to omogočeno. Črtali smo pa tudi določbo iz ZIPR-a. Mislim, da tu je kontinuiteta.
Zakaj v nadaljevanju teh popravkov ni? Posvetovali smo se z institutom za revizijo, če je potreben še kakšen popravek zakona. Mnenja so bila, da ti drugi popravki niso, ker osnovna tendenca zakona je plačana realizacija oziroma računovodsko načelo denarnega toka. Izjeme so pa tudi. Izjeme so pa tudi in te izjeme so zajete v 15. členu. In upam, da je to tudi izjava in zagotovilo amortizacije v zavodih bo.

PODPREDSEDNIK ANDREJ GERENČER: Hvala lepa, gospa državna sekretarka. Lahko odločamo o amandmaju? Lahko? Torej prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma na amandma k 15. členu? (38 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma na amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma k 15. členu. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (29 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Člen je tudi v celoti spremenjen.
Prehajamo na 17. člen, imamo amandma vlade, matično delovno telo podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (41 prisotnih.) Kolegi, več nas je v dvorani, do 16.00 ure danes delamo, dajmo opraviti še s tem zakonom. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 17. člen. Ugotovimo prisotnost! (45 prisotnih.) Kolegi! Gospod Partljič, soseda malo držite na liniji. Ugotovimo prisotnost! Še nekateri niste pritisnili, pa sedite v dvorani. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za 17. člen? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 17. člen sprejet.
Pri 18. členu imamo amandma vlade, matično delovno telo ga podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (33 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 18. člen. Ugotovimo prisotnost! (44 prisotnih.) Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za 18. člen? (35 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je 18. člen sprejet.
K 19., 20. in 21. členu imamo amandma vlade, matično delovno telo ga podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (36 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Smo pri 23. členu, imamo amandma vlade, matično delovno telo ga podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (31 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Člen je spremenjen.
Prehajamo na 24. člen. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Ugotavljamo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (31 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Dajem na glasovanje 24. člen. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za 24. člen? (34 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 26. členu. Imamo amandma vlade, matično delovno telo podpira. Ker ni razprave, prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (33 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 26. člen. Ugotavljamo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za 26. člen? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 26. člen sprejet.
K 28. členu imamo amandma vlade, matično delovno telo podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (34 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 28. člen. Ugotavljamo prisotnost! (45 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za 28. člen? (38 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 28. člen sprejet.
Smo pri 29. členu, imamo amandma vlade. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 29. člen. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za 29. člen? (35 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Smo pri 30. členu. Imamo amandma na amandma vlade, ki ga vlaga odbor in pod 2 amandma vlade. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma na amandma? (32 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma na amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod številko 2. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za amandma vlade? (34 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Člen je v celoti spremenjen in o njem ne bomo odločali. Pri 33. členu imamo amandma vlade. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (32 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Člen je črtan.
Pri 34. členu imamo amandma vlade, matično delovno telo ga podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (34 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo amandma sprejeli.
Na glasovanje dajem 34. člen. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za 34. člen? (38 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
K 35. členu imamo amandma vlade, matično delovno telo ga podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (37 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Člen je spremenjen.
Prehajamo na 36. člen. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (36 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Člen smo črtali.
Prehajamo na 37. člen, imamo amandma vlade. Želi kdo razpravljati? Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (37 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 37. člen. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za 37. člen? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Smo pri 39. členu, imamo amandma vlade. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo amandma sprejeli.
Na glasovanje dajem 39. člen. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za 39. člen? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 39. člen sprejet.
Smo pri 43. členu, imamo amandma vlade. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (37 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 43. člen. Ugotavljamo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za 43. člen? (36 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo 43. člen sprejeli.
K naslovu 9. točke imamo amandma vlade, matično delovno telo ga podpira. Gospod Potrč, prosim.

MIRAN POTRČ: Podpredsednik! Jaz bi ob tem amandmaju predlagal, da na koncu sprejmemo še dodatni sklep.
Vlada naj do tretje obravnave zakona posebej preuči skladnost rešitev v 15., 48. in 49. členu glede možnosti bračunavanja amortizacije javnih zavodov in o tem poroča državnemu zboru. Hvala.

PODPREDSEDNIK ANDREJ GERENČER: Hvala. To bo dodatni sklep. Še kdo? (Nihče.) Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem naslov. Ugotavljamo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za naslov? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo naslov sprejeli.
K 46. členu imamo amandma vlade. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (40 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 46. člen. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za 46. člen? (33 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
K 47. členu imamo dva amandmaja, prvega predlaga odbor, drugega vlada. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost! (45 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 1? (33 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod številko 2. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (32 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 47. člen. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za 47. člen? (29 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Smo pri 48. členu, imamo amandma vlade. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (38 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 48. člen. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za člen? (36 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
K 49. členu imamo amandma vlade. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (36 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Člen je črtan.
Prehajamo k 51. členu, imamo amandma vlade. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (31 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Spremenili smo tudi člen.
Smo pri 52. členu, imamo amandma vlade. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (35 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Člen se je spremenil v celoti in o njem ne bomo glasovali.
Smo pri 53. členu, imamo amandma vlade. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (34 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet in tudi člen je spremenjen.
Smo pri 56. členu, imamo dva amandmaja, odbora in pa vlade. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! Kolegice in kolegi, samo še nekaj glasovanj! Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za amandma na amandma? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma na amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod številko 2. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Člen je v celoti spremenjen.
Smo pri 58. členu, imamo amandma odbora in pa amandma vlade. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 1? (36 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Amandma na amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod številko 2. Ugotavljamo prisotnost. (46 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (33 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Amandma je sprejet.
Na glasovanje dajem člen 58. Ugotavljamo prisotnost. (45 prisotnih.)
Kdo je za člen 58? (29 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Člen je sprejet.
K členu 60 je amandma vlade. Matično telo ga podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo. Prehajam na odločanje. Ugotavljamo prisotnost. (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (36 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet in tudi člen je spremenjen.
Smo pri členu 61. Imamo amandma vlade. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost. (44 prisotnih.) Prosim še malo. Ugotavljamo prisotnost. (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (39 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet in člen je tudi spremenjen v celoti.
Smo pri členu 62. Imamo amandma vlade. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ugotavljamo prisotnost. Ugotavljamo prisotnost. (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Amandma je sprejet, člen tudi v celoti spremenjen.
Imamo amandma za novi 63a. člen. Vlaga ga vlada Republike Slovenije. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost. (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (35 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Amandma je sprejet.
Smo pri členu 64. Imamo amandma vlade in amandma, oba sta amandmaja vlade. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotavljamo prisotnost. (46 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 1? (34 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod številko 2. Ugotavljamo prisotnost. (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod številko 2? (34 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Na glasovanje dajem člen 64. Ugotovimo prisotnost! (45 prisotnih.)
Kdo je za 64. člen? (38 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je 64. člen sprejet.
K 65. členu imamo amandma odbora in amandma poslanske skupine LDS. Najprej bomo glasovali o amandmaju poslanske skupine; če bo ta sprejet, bo drugi brezpredmeten. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (41 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet; s tem je prvi amandma brezpredmeten.
Prehajamo na obravnavo preostalih členov, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Kdo želi besedo? Ker ne želi nihče besede, dajem na glasovanje preostale člene, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za ta predlog? (43 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da so preostali členi sprejeti.
Opravili smo razpravo in glasovanje o posameznih členih. Glasovati moramo še o naslovu zakona. Ali želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem naslov zakona. Ugotovimo prisotnost! (56 prisotnih.)
Kdo je za? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo naslov zakona sprejeli.
Imamo predlog sklepa: Predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi vlada Republike Slovenije. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za predlog sklepa? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet.
Imamo dodatni sklep poslanca, gospoda Potrča: Vlada naj do tretje obravnave zakona posebej prouči skladnost rešitev v 15., 48. in 49. členu glede možnosti obračunavanja amortizacije javnih zavodov in o tem poroča državnemu zboru. Želi kdo o tem razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za dodatni sklep? (42 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je dodatni sklep sprejet.
S tem zaključujem, kolegice in kolegi, to točko dnevnega reda. Besedo dajem predsedniku državnega zbora, Janezu Podobniku. S tem tudi prekinjam 10. redno sejo državnega zbora.

JANEZ PODOBNIK: Spoštovani kolega podpredsednik, poslanke in poslanci! Prijetno mi je, ker lahko ob taki delovni vnemi in korektnemu odnosu tudi do točk dnevnega reda, ki so se zgodili v zadnjih dneh na tej naši zadnji plenarni seji oziroma na plenarni seji pred prihodnjim letom, da spregovorim nekaj misli.
Sam tudi izražam upanje, da je ta simbolni prehod danes, ko smo zaključili izredno sejo in prešli na redno sejo, naj bo to znak in zaveza, da bo leto 1999 leto rednih sej v državnem zboru. V službah državnega zbora samo na kratko so mi pripravili pregled dela v letu 1998 in to do te točke dnevnega reda. Ker smo se še nekoliko izboljšali, dovolite samo na kratko, da povem. Na rednih in izrednih sejah smo sprejeli. Imeli smo 296 točk dnevnega reda in sprejeli smo 74 zakonov. Sprejeli smo tudi 40 ratifikacij in dva druga akta. Prav tako smo sprejeli 60 sklepov, 27 dodatnih sklepov, 18 stališč in 241 različnih odlokov.
Na tem mestu bi se rad zahvalil podpredsednici in podpredsednikoma za korektno sodelovanje. Upam tudi, da se bo kolega podpredsednik gospod Luci, ki je imel smolo na enem od prijetnejših dolžnosti, da se bo čimprej pozdravil in prišel nazaj med nas. Prav tako tudi želim, da bi se kolega dr. Možgan čimprej vrnil med nas. Zahvala velja vsem poslankam in poslancem, vodjem poslanskih skupin, generalni sekretarki, njenemu namestniku, predvsem pa tudi strokovnim službam in vsem, ki ste v letu 1998 pripomogli, da je državni zbor uspešno deloval. Zahvalil bi se vam rad za vaše delo in vas tudi povabil, da se ob 18.30 uri srečamo na slavnostni seji državnega zbora ob dnevu samostojnosti.
Hvala lepa in srečno.

PODPREDSEDNIK ANDREJ GERENČER: Hvala, gospod predsednik. ... (Aplavz.) ...
Kolegice in kolegi! Hvala predsedniku za lepe besede. Tudi v imenu predsedujočih v tem državnem zboru se zahvaljujem, predvsem strokovnim sodelavcem, ki so nam pomagali in vam za korektno delo. Na koncu kot pravimo. Na koncu se pozna rezultat in danes smo veliko naredili. Hvala lepa. Srečno in zdravo vam želim. ... (Aplavz.) ...

(SEJA JE BILA PREKINJENA 23. DECEMBRA 1998 OB 15.59 URI.)

Zadnja sprememba: 12/30/1998
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej