Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Nadaljevanje 7. seje
(4. februar 1998)

Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik državnega zbora.
Seja se je pričela ob 12.11 uri.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kolegice in kolegi! Pričenjamo nadaljevanje 7. seje Državnega zbora Republike Slovenije.
Obveščen sem, da so zadržani in se nadaljevanja 7. redne seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Ivan Božič za popoldanski del, Jože Možgan, Zoran Lešnik, Borut Pahor, Zmago Jelinčič, mag. Marijan Schiffrer, Davorin Terčon, Maria Pozsonec, Janez Mežan za popoldanski del in Janez Per za popoldanski del.
Prosim, da ugotovimo prisotnost v dvorani. 61 poslank in poslancev. Zbor je sklepčen in lahko odloča.
Na sejo sem vabil predstavnike Vlade Republike Slovenije, ki jih lepo pozdravljam.
Nadaljevanje 7. redne seje bomo pričeli z obravnavo prekinjene 32. točke dnevnega reda, to je predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zatem pa prešli za obravnavo 18. točke, to je predloga zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe.

Prehajamo na prekinjeno 32. TOČKO DNEVNEGA REDA 7. redne seje državnega zbora, to je na PRVO OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU.
O tem zakonu smo že opravili splošno razpravo in smo točko prekinili pred obravnavo stališč in sklepov.
Proceduralno želi gospod Kebrič. Prosim, gospod Kebrič.

IVAN KEBRIČ: Hvala, gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi! Umikam moj predlog, kar utemeljujem z naslednjim:
Prvič. V splošni razpravi je bilo toliko pripomb z ene in druge strani, da je moj prvotni predlog postal popolnoma nepregleden. Zato sem se odločil, da ga umaknem, in sem že vložil v proceduro drugi predlog, pri katerem pa sem upošteval, kar se je dalo konstruktivnih predlogov od vas, poslanke in poslanci, kakor tudi od vlade. Zato prosim, da to izglasujemo in bo moj drugi predlog prišel v redno proceduro. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Kebrič. Gospod Kebrič skladno s prvim odstavkom 180. člena poslovnika državnega zbora umika predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je vložil dne 18. aprila 1997. Gre za proceduralni predlog. Ta člen poslovnika tudi govori, da o predlogu umika odloči državni zbor.
Na glasovanje torej dajem proceduralni predlog gospoda Kebriča.
Obrazložitev glasu pred glasovanjem gospod Potrč.

MIRAN POTRČ: Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gospod predsednik! Ker sem bil med redkimi, ki sem razpravljal o predlogu zakona gospoda Kebriča v prvi obravnavi, naj imam priliko in bom korekten in naj povem, da bom glasoval proti predlogu za umik. Mislim pa, da je prav, da obrazložim tudi razloge za to, ker sem v razpravi povedal, da bi sicer osnovni predlog, ki ga je gospod Kebrič vložil, podprl sam in tudi moji kolegi v poslanski skupini. Zdaj pa, kaj so razlogi za umik, najkrajše.
Prvič, so morda nenajpomembnejši, ampak kljub temu proceduralne narave. Gospodje, hudo je, če ta državni zbor postaja ujetnik slabih, dobrih, pravočasnih, nepravočasnih dogovorov v koaliciji tudi prek procedure in načina odločanja. Poglejte, zakon je bil 3. aprila vložen, stališča vlade smo dobili komaj po sedmih mesecih in pol. Stališča vlade so bila takšna, da je bilo normalno za pričakovati do zadnjega dne, da bo predlog zavrnjen, dokler se ni tik pred odločanjem v državnem zboru koalicija uskladila in rekla, ne, ne bomo zakona zavrnili, ga bomo v neki modificirani obliki podprli, ampak pod pogojem, da gospod Kebrič vključi v svoj zakon tudi vprašanja, glede katerih je gospod minister Rop javno izjavil, da se ne bodo vključevala v sedanji sistem, ker se dobro zaveda, da je nesmiselno v sedanje spremembe vključevati tudi vprašanja, ki so vezana na pokojninsko reformo, ki jo je treba dobro zamisliti.
Ko se je vse to naredilo in ko smo bili prepričani, da bomo pač v normalni proceduri obravnavali zakon, se je koalicija odločila, da je njena uskladitev dosežena do te mere, da jo zdaj zavira dejstvo, da bi morali o zakonu govoriti po normalni proceduri, ker pač to traja par mesecev, in da je zato pametno, da tisto, kar je usklajeno, sprejme po hitrem postopku, brez sodelovanja opozicije. Tako se je zdaj odločil gospod Kebrič in po mojem je takšen način dela nekorekten.
Spremembe pokojninskega sistema, gospe in gospodje, so - ne po moji trditvi, po trditvi gospoda ministra Ropa in vseh, ki se na to spoznajo - tako resne, da jih ne gre spreminjati vsak dan sproti, kakor kdo dobro ali slabo spi, in kakor se uspe koalicija v vseh velikih razlikah, ki jih ima do tega vprašanja, iz taktičnih razlogov v nekem momentu uskladiti. Mislim, da to ni prav in to ni dobro. Zato po hitrem postopku spremembe zakona mi ne moremo podpreti. Edini način, da to jasno izrazimo, je tudi, da smo proti umiku te normalne procedure.
Drugi razlog je vsebinske narave. Jaz sem si dovolil, ker gre za javne dokumente, da sem prebral oba predloga, ki ju je naknadno vložil gospod Kebrič - vložil je namreč že dva, ne samo enega po hitrem postopku - in moram reči, da današnja njegova trditev, da umika zato, da bi upošteval vsebinske pripombe, ki so bile izrečene v dosedanji razpravi, na žalost gospod Kebrič, ni resnična. Zakoni imajo točno tiste, ki si jih vložil, tisto isto vsebino, ki je bila predlagana sedaj, sicer v prvi obravnavi z majhno modifikacijo med tvojim drugim predlogom in tretjim predlogom. Ali je tudi tretji usklajen z vlado, ne vem? Bom še kasneje zvedeli. Ampak ne gre za nobene nove vsebinske stvari.
Gre pač samo za spremembo procedure.
In tretje. Mislim, še enkrat povem. Ni dobro, da posegamo v sistem, če potem, naj se to zelo jasno s strani vlade pove, kaj so tisti nujno potrebni takojšnji posegi, da bi lahko sistem v miru pripravili, ker doslej, gospe in gospodje, vsi posegi v sistem, ki so bili, so bili v škodo ciljev, ki si jih reforma zastavlja. Vsi! Ker so se povečali odkupi, ker se povečuje prejšnje odhajanje v pokoj in podobno. Vse, ko se nekaj najavi in to se dela tudi sedaj.
In še to, če morda ne veste. Ne vem, kaj se bo to zgodilo ali je to iz taktičnih razlogov ali sicer. Potem, ko bomo dva Kebričeva zakona po hitrem postopku obravnavali, nas čaka tudi zakon gospoda Kopača, ki je tudi po hitrem postopku vložen, kot tretji po vrsti, torej moram reči, delamo se norca iz resnega sistema in iz tega parlamenta.
Pri tem jaz ne bi želel sodelovati, zato bom glasoval proti predlogu za umik. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospod Potrč. Na glasovanje dajem predlog za umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz zakonodajnega postopka. Ugotavljamo prisotnost! (63 prisotnih.)
Kdo je za predlog, torej za umik? (41 poslancev.) Je kdo proti? (18 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog za umik sprejet.
S tem je zakonodajni postopek zaključen in tudi zaključena 32. točka 7. redne seje. Na dnevnem redu je samo še ena točka te seje.

Prehajamo na 18. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O ZAKLJUČKU LASTNINJENJA IN PRIVATIZACIJE PRAVNIH OSEB V LASTI SLOVENSKE RAZVOJNE DRUŽBE. Predlog zakona je v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. Na 12. izredni seji je državni zbor že opravil prvo obravnavo, danes pa v okviru hitrega postopka nadaljujemo z drugo obravnavo ter po končani drugi, s tretjo obravnavo predloga zakona.
Prehajamo na drugo obravnavo. Ni dosedanja praksa, da se pred drugo obravnavo omogoči, da predstavnik matičnega delavnega telesa predstavi pripravo gradiva oziroma amandmajev. Kot pa je znano je bilo gradivo oziroma poročil matičnega delavnega telesa več, mislim, da ima zadnja številko 6, torej še dodatno poročilo. Sprašujem državni zbor, če kdo temu nasprotuje, da bi predstavnik komisije za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije predstavil delo komisije in s tem tudi uvedel drugo obravnavo zakona. Ni nasprotovanja. Potem dajem besedo gospodu Rejcu. Pred tem pa ima še proceduralni predlog gospod Špiletič. Prosim.

BOGOMIR ŠPILETIČ: Hvala za besedo. Spoštovani! Jaz menim, da tako zajeten šop amandmajev že kaže na to, s kako kvalitetnim oziroma nekvalitetnim predlogom je vlada prišla s tem zakonom v ta državni zbor. Moram reči, da toliko amandmajev, toliko neusklajenosti, tudi s strani vlade, ki je predlagala amandma danes, jutri amandmaje na svoj amandma. Toliko zainteresiranih institucij, pooblaščenih in nepooblaščenih vlagateljev, ki so opozarjali na odprta vprašanja, ki jih bo ta zakon povzročil, so pač pripeljali do tega, da bomo ob tem, ko bomo odločali o tako zajetnem šopu zakonov, pravzaprav na koncu sprejeli nek zakon, ki bo povsem drugačen od tistega, ki ga je vlada predložila v državni zbor in to je spoznala že tudi sama vlada. Kajti podpira predlog komisije za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije, saj sama predlaga državnemu zboru, da se po drugi obravnavi vzame čas, da se pripravi čistopis, ker enostavno ni mogoče več slediti temu, o čem se sploh še glasuje.
Tako da jaz predlagam v skladu s 188. členom poslovnika v imenu poslanske skupine, da se opravi ponovno prva obravnava o tem zakonu, kajti samo na ta način bomo imeli pred sabo gradivo in bomo imeli jasno sliko o tem, o čem sploh odločamo.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Špiletič. Na glasovanje dajem predlog gospoda Špiletiča, da se v skladu z drugim odstavkom 188. člena poslovnika opravi ponovno prva obravnava zakona o zaključku lastninjenja in privatizacije pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe. Ugotovimo prisotnost! (57 prisotnih.)
Kdo je za proceduralni predlog gospoda Špiletiča? (21 poslancev.) Je kdo proti? (32 poslancev.)
Ugotavljam, da proceduralni predlog, da se ponovno opravi prva obravnava, ni bil sprejet.
Prosim, gospod Rejc.

IZIDOR REJC: Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje, predstavniki vlade! Ne mislim biti dolg pri predstavljanju številnih amandmajev. Dobili ste jih v pregledu z datumom 12.12. preteklega leta in je na 44 straneh. Bistvo tega ali pa smer in cilj tega zakona je gotovo v tem, da se proces lastninskega preoblikovanja čimprej konča. Namreč tudi v dogovorih z Evropsko skupnostjo smo dostikrat opozorjeni, da smo še v zaostanku in da je potrebno, da se ta zadeva uredi, ker le tako bodo znani lastniki in seveda v to tudi, upajmo vsaj, bolj odgovorni in bolj vestni gospodarji.
Ta zakon, ki je pred vami, se pravi zakon o zaključku lastninjenja in privatizacije pravnih oseb v lasti Slovenske razvoje družbe je naslednik zakona, ki je bil v lanskem septembru, oktobru v razpravi in smo pred volitvami tako rekoč že imeli zakon pod streho, ki se je imenoval zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti države. Namen tistega zakona je bil v tem, da se pokrije privatizacijska luknja, in ker je pa vlada smatrala, da je potrebno pripraviti nov zakon, ki bi pospešil proces privatizacije in zaključne operacije, kot temu po domače rečemo, je tisti zakon, ki je bil tako rekoč v finalu, že tako rekoč pred sprejemom, in v katerega je komisija vložila ogromno dela in je imela, mislim da 12 sej na to temo in usklajevala z vlado. Manjkal je samo še spisek posameznih družb, javnih služb, ki naj bi pokrile te certifikate. Vendar so nastopili drugi razlogi vmes in zakon se je umaknil.
Prišel je nov zakon, za katerega smo gotovo bili na začetku zelo nejevoljni nanj, ker je predstavljal povsem nov poseg, predvsem pa je predstavljal veliko ignoranco dotedanjega dela na področju lastninskega preoblikovanja, predvsem pa dotedanjega pravnega reda, ki je seveda vladal in za katerega smo se borili od leta 1990 naprej, tja do zadnjih let. Namreč, ta zakon so pač pripravili strokovnjaki izven vlade. Žal, je bil, kot pravim, zelo solistično napisan, napisan tako, kot da se prej ni nič dogodilo in je treba samo še neke posle napraviti, spraviti s tega sveta, kot se reče, razne agencije in seveda vse tiste, ki so sodelovali v postopku iskanja nepravilnosti in tudi raznih nepravilnih posegov in prisvajanja družbene imovine in pobega čez mejo in podobno, in tudi revizijskih pregledov.
No, in v delu komisije, moram reči, da moram pohvaliti vse člane komisije in članice komisije, ki so sodelovali v teh številnih sejah. Jasno je, da smo tudi vabili najširši možni krog, ki je sodeloval v lastninskem preoblikovanju skozi celo obdobje tega procesa, pa seveda tudi vlada, ki je le doumela in razumela, da je potrebno ta zakon nekako tako oblikovati, da bodo še nekatere, bodisi agencije bodisi tisti, ki so sodelovali v procesu lastninskega preoblikovanja, ostali na sceni in pomagali, da se ta zadeva, da se lastninsko preoblikovanje čimprej zaključi.
Smer tega lastninskega preoblikovanja gre v to, da se prenesejo podjetja, delniške družbe ali pa družbe z omejeno odgovornostjo, skratka, pravne osebe, ki še niso zaključile poslovnega oziroma privatizacijskega procesa, da se prenesejo v Slovensko razvojno družbo, seveda pod določenimi pogoji, v določenih rokih. Če tega posla po prejšnjem zakonu niso opravili ali pa če so se pritoževali na razne uredbe in razne ugotovitve revizijskih organov in tudi tožbe družbenega pravobranilca. Namreč, v procesu, da vas spomnim, so sodelovali mnogi, Agencija za prestrukturiranje, Agencija za revizijo, Družbeni pravobranilec, Sklad za razvoj - prejšnji, sedaj Slovenska razvojna družba.
No, pojem oziroma cilj ali pa gledanje vnaprej, v teh amandmajih je opaziti predvsem to, da smo pazili na to, da se vseeno poskuša napraviti vse in da se poskuša celovit proces lastninskega preoblikovanja čim bolj objektivno rešiti, čim bolj pošteno, kar je tudi bilo vodilo v času priprav lastninskih zakonov in v času, ko smo se borili za revizije in za elemente oškodovanja, da bi naj slovenska država in državljani imeli občutek, da je to lastninjenje bilo kar se da v redu, in če so napake, da se lahko še sanirajo. V tej smeri so tudi amandmaji pripravljeni.
Bistvo vsega je tudi v tem, da se tudi Agencija za sanacijo bank in hranilnic nekako ukine, da se tudi Agencija za privatizacijo in prestrukturiranje tudi ugasne, seveda Družbeni pravobranilec še ostane, Agencija za revidiranje še ostane. Prihaja pa na Slovensko razvojno družbo veliko obveznosti in veliko odgovornosti, pa tudi odgovornost, da se z vso silo in z vso vnemo in poštenostjo išče družbeni kapital, ki je "prebegnil", kot se temu reče, v tujino in kjer iščemo njegovega lastnika in vse potrebne ukrepe, ki bi omogočili, da se pridruži in se lastnini.
Tudi oblika lastninskega preoblikovanja je ostala podobna kot prej, kot pravim, kot se temu reče. Slovenska razvoja družba prevzema veliko odgovornost, da v okviru svojih kadrov in prihajajočih kadrov, ki so bili na Agenciji za prestrukturiranje in tudi drugod, na Agenciji za sanacijo bank in hranilnic, da s pomočjo teh kadrov, zaključi operacije čim prej v skladu z določili tega zakona oziroma teh amandmajev, ki jih je veliko.
Res je tisto, kot je bilo prej povedano s strani gospoda kolega Špiletiča. Zakon, ki je prišel pred nas, je povsem drugi. Jaz sem že dal prispodobo, predčasno, da je bil zakon podoben tistim 11 gumbom, ki jih prineseš krojaču in potem naročiš obleko in ta obleka je pred vami. Nekaj gumbov je tudi tu, tistih prvotnih, vendar v glavnem je, kot vidite, izjemen poseg z amandmaji. Upam pa, da so in upam si reči, da je bilo vloženega veliko dela, truda in da smo tudi pred koncem lanskega leta to delo dokončali in misleč, da bo tudi čimprej amandmaji sprejeti. In da na osnovi tega tudi nismo deležni kritike, kot češ, vi ste mudili, vi ste zavlačevali ta proces.
Nič ne dolžim nobenega, vendar v končnem je tudi sklep, ki smo ga zapisali, ki ga je komisija predlagala državnemu zboru, predvsem v tej smeri. Ko bomo te amandmaje na tak ali drugačne po zaporedju takem ali drugačnem sprejemali, prosim, da bi sprejeli tudi sklep, o katerem zavezujemo predlagatelja, da te sprejete amandmaje vključi v celovit tekst, novi tekst, ki pomeni osnovo za tretje branje, da bi tako videli, kaj smo popravili oziroma, da bi imeli pregled, ker je, kot sami vidite, ta poseg tak, da gotovo nobeden, kar na hitro, ne glede, da smo veliko na tem delali, ni sposoben spremljati in zagotoviti, da so vse stvari v redu.
Tako, da jaz predlagam, da bi v okviru hitrega postopka, ki še vedno velja za ta predloženi zakon, da bi napravila vlada čistopis oziroma v skladu s sekretariatom za zakonodajo in pravne zadeve skupaj napravila čistopis, in da bi to v okviru hitrega postopka potem enkrat v kratkem, čimprej sprejeli, in tako bi zakon zagledal beli dan. Istočasno pa tudi proces lastninskega preoblikovanja, ki naj bi s tem prišel v svoje zadnje operacije.
Želim, da s čim več dobre volje sodelujete, ne bodite preveč hudi na te amandmaje. Saj upam, da bo predsednik počasi to vodil in da bomo lahko spremljali in seveda tudi sodelovali in sprejemali, potrjevali ali zavračali. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospod Rejc. Vaš predlog, o katerem ste govoril na zaključku vaše razprave, bom seveda dal tudi na glasovanje, takoj ko bomo izglasovali vse amandmaje.
Razprave ni. Prešli bomo na glasovanje o amandmajih. Torej proceduralni predlog ima gospod Rokavec.

FRANCI ROKAVEC: Hvala gospod predsednik! Jaz bi samo opozoril, namreč da v pregledu amandmajev nimamo tudi amandmajev pod členom 39. točka 6 in 41. člen točka 2, ki sta bila tudi obravnavana na komisiji. V tem pregledu amandmajev jih pa nimamo in predlagam, da tudi o teh dveh amandmajih pri opredeljevanju tudi odločamo. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Prosim, če bi, bomo upoštevali vaš predlog. Prehajamo na odločanje o amandmajih. Skladno z zadnjo alineo 189. člena poslovnika, predlagam, da se razpravlja in glasuje o vseh tistih členih skupaj, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Ta predlog dajem na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za tak predlog? (34 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je ta predlog sklepa sprejet.
Prehajamo k 1. členu, k razpravi o 1. členu in amandmaju, ki ga je predlagala Vlada Republike Slovenije, matično delovno telo ga podpira. Želi kdo razpravljati o 1. členu in amandmaju? (Ne želi.) Ugotovimo prisotnost! (44 prisotnih.) Ponovili bomo glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 1. členu? (42 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma k 1. členu sprejet in 1. člen je v celoti spremenjen.
Prehajamo k 2. členu. Vlada Republike Slovenije predlaga amandma, spreminja celoten člen, komisija ta amandma podpira. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 2. členu? (40 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet. 2. člen je v celoti spremenjen.
K 3. členu so bili vloženi trije amandmaji. Amandma pod točko 2 je umaknjen, pod točko 1 je predlagatelj amandmaja Vlada Republike Slovenije, komisija ga podpira. Pod točko 3 predlaga amandma komisija za nadzor lastninskega preoblikovanja, vlada podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Ugotovimo prisotnost! (43 prisotnih.) Prosim za pozornost! Ugotovimo prisotnost! (45 prisotnih.) Moja napaka. Torej, jaz bom zelo previdno določal prisotnost, prosim pa tudi vas za pozornost, če sem bil prehiter. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.) Na glasovanje dajem prvi amandma k 3. členu.
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prvi amandma k 3. členu sprejet.
Na glasovanje dajem tretji amandma k 3. členu. Ugotovimo prisotnost! (45 prisotnih.) Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 3 k 3. členu? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 3 sprejet.
Na glasovanje dajem 3. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za 3. člen v celoti? (37 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 3. člen sprejet.
Za nov 3.a člen je bil amandma umaknjen.
Prehajamo k 4. členu in vloženim amandmajem. Vloženih je sedem amandmajev. Pod točko 1 je predlagatelj Vlada Republike Slovenije, komisija ga podpira. Amandma pod zaporedno številko 2 predlaga odbor za notranjo politiko in pravosodje, vlada in komisija ga ne podpirata. Pod točko 3 je predlagatelj komisija, vlada ga podpira. V opombah tudi piše "povezanost posameznih amandmajev". Amandma pod točko 4 predlaga vlada, komisija ga podpira. Pod točko 5 predlagatelj odbor za notranjo politiko in pravosodje, vlada in komisija ga podpirata. Amandma pod točko 6 je umaknjen in pod točko 7 predlaga Vlada Republike Slovenije, komisija ga podpira. Odpiram razpravo. Ni razprave. Prehajamo na glasovanje o amandmajih k 4. členu. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za prvi amandma k 4. členu? (39 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je prvi amandma k 4. členu sprejet. V opombi piše, da so določbe 4. člena, 4.a člena, 9. člena, 37. člena, 39., 52., 55., 56. in 57. člena vsebinsko povezane.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 2? (5 poslancev.) Je kdo proti? (33 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod zaporedno številko 3. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 3? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 3 sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 4. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 4? (33 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 4 sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 5. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 5? (40 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 5 sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 7. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod 7. točko? (31 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 4. člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za 4. člen v celoti? (32 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je 4. člen v celoti sprejet.
Prehajamo na novi 4.a člen. Predlagatelj tega amandmaja je Vlada Republike Slovenije. Komisija podpira. Želi kdo razpravljati? Gospod Špiletič, prosim.

BOGOMIR ŠPILETIČ: Hvala za besedo. Jaz bi ob tem členu pravzaprav prosil za eno pojasnilo, mogoče sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
Namreč, po eni strani se ves družbeni kapital, ki še preostane, prenese na Slovensko razvojno družbo in tako postane v bistvu to kapital v državni lastnini; po drugi strani pa imamo tukaj še vedno institut, da družbeni pravobranilec lahko vlaga tožbe iz naslova odškodovanja družbenega kapitala.
Samo sprašujem, ali je to pravno korektno ali bo to mogoče v praksi izvajati, da ne bi potem pri izvrševanju tega člena prihajalo do težav oziroma, da ne bi tožbe, ki jih družbeni pravobranilec vlaga, padale zaradi nekih procesnih zadev. Tako, da bi res prosil, za pojasnilo.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospod Špiletič. Prosim za odgovor na vprašanje gospoda poslanca. Predstavnik vlade. Državni sekretar dr. Pirkmajer.

DR. EDO PIRKMAJER: Hvala lepa za besedo. Jaz se sicer nisem takoj oglasil, ker sem pričakoval, da bo predstavnik sekretariata za zakonodajne in pravne zadeve dal odgovor.
Lahko samo povem, da je bilo to vprašanje, ki ga je postavil gospod Špiletič, že prisotno in da je bilo mnenje pravnih strokovnjakov, da ovir na tem področju ni, in takšno je bilo tudi mnenje takrat prisotne sodelavke iz sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
Tako, da vlada tu ne vidi ovir. Da ne bi mogli zadeve speljati tako, kot so mišljene. To se pravi, da se premoženje prenese na Slovensko razvojno družbo, za začete zadeve, a kot zaščitnik tega premoženja v pravdnih zadevah nastopa družbeni pravobranilec. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa državnemu sekretarju. Ali želi predstavnik sekretariata dodatno pojasniti? (Ne želi.) Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za nov 4.a člen? (45 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je novi 4.a člen sprejet.
Prehajamo k 5. členu in vloženim amandmajem - vloženih je 5 amandmajev. 1. je vložil odbor za notranjo politiko in pravosodje, vlada nasprotuje, ker je pripravila svojo rešitev, komisija ne podpira, ker podpira amandma vlade. 2. dopolnilo, predlagatelj vlada, komisija podpira. 3. predlagatelj vlada, komisija podpira. 4. dopolnilo, predlagatelj vlada, komisija podpira. In 5. predlagatelj komisija, stališče vlade pa ni zapisano. Želi kdo besedo o amandmajih k 5. členu? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo sklepčnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za prvi amandma k 5. členu? (8 poslancev.) Je kdo proti? (23 poslancev.)
Ugotavljam, da prvi amandma ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem drugi amandma. Ugotavljamo sklepčnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za drugi amandma? (36 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je drugi amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 3. Ugotavljamo sklepčnost! (45 prisotnih.) Ugotavljamo sklepčnost! (44 prisotnih.) Kolegice in kolegi, državni zbor ni sklepčen. Predlagam, da ne čakamo 10 minut, ampak sejo nadaljujemo ob 14.30 uri. Prosim vodje poslanskih skupin in sekretarje, da zagotovijo udeležbo v skladu s poslovnikom. Hvala.

(Seja je bila prekinjena ob 12.50 uri in se je nadaljevala ob 14.42 uri.)

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kolegice in kolegi, nadaljujemo 7. redno sejo državnega zbora.
Pred nadaljevanjem ugotovimo prisotnost v dvorani! Ugotovimo prisotnost! (53 poslancev.) Državni zbor je sklepčen in lahko nadaljuje z delom.
Smo pri drugi obravnavi zakona o zaključku lastninjenja in privatizacije pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe, hitri postopek. Smo pri amandmajih k 5. členu, in sicer smo prekinili pri glasovanju o tretjem amandmaju in predlagam, da nadaljujemo.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 3 k 5. členu. Ugotovimo prisotnost! (43 prisotnih.) Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za tretji amandma k 5. členu, ki ga predlaga Vlada Republike Slovenije? (29 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je tretji amandma k 5. členu sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 4, črta se četrti odstavek, predlagatelj je Vlada Republike Slovenije. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za četrti amandma? (37 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 5, predlagatelj je komisija za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 5? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 5 sprejet.
Na glasovanje dajem 5. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za 5. člen v celoti? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 5. člen sprejet.
Za nov 5.a člen je poslanska skupina Slovenske ljudske stranke vložila amandma; vlada ga podpira, komisija ga podpira. V opombi tudi piše, s katerimi amandmaji je ta amandma vsebinsko povezan. V razpravo dajem amandma za nov 5.a člen. Ker ni razprave, prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za nov 5.a člen? (35 poslancev.) Je kdo proti? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet in s tem nov 5.a člen.
Prehajamo k 6. členu, h kateremu je vložen en amandma. Vložila ga je poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov, vlada mu nasprotuje, komisija pa ga ne podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 6. členu? (12 poslancev.) Je kdo proti? (25 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma k 6. členu ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem 6. člen, kot je bil predlagan. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za 6. člen? (36 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je 6. člen sprejet.
Prehajamo k 7. členu. Amandma je vložil gospod Miran Potrč, vlada in komisija ga podpirata. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 7. členu? (37 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 7. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za 7. člen v celoti? (32 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 7. člen sprejet.
K 8. členu. Prehajamo na 8. člen, na katerega so vloženi trije amandmaji. V prvem amandmaju se uvodni stavek glasi: "Amandma na amandma Vlade Republike Slovenije k sedmemu odstavku 8. člena." To je amandma, ki ga je vložila komisija za nadzor. Vlada ga podpira, to je redakcijski amandma. Drugi amandma predlagatelj vlada, komisija ga podpira s svojim redakcijskim amandmajem. In tretji amandma, prav tako komisije, vlada ga podpira. Želi kdo razpravo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za prvi amandma? (28 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prvi amandma sprejet.
Na glasovanje dajem drugi amandma k 8. členu. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za drugi amandma? (28 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je drugi amandma sprejet.
Na glasovanje dajem tretji amandma. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za tretji amandma? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 8. člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za 8. člen v celoti? (31 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je 8. člen sprejet.
Prehajamo k 9. členu. Vlada republike Slovenije je vložila amandma, komisija ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (43 prisotnih.) Ponovili bomo glasovanje! Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 9. členu? (27 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet. Drugi odstavek člena se črta, torej moramo glasovati še o členu v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za 9. člen v celoti? (36 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 9. člen sprejet.
Prehajamo k 10. členu, h kateremu sta vložena dve dopolnili. Prvo je umaknjeno, drugega predlaga komisija za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije. Vlada ga podpira. Gre za redakcijski amandma. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 10. členu? (37 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 10. člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za 10. člen v celoti? (26 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je 10. člen sprejet.
Prehajamo k 12. členu - vloženo je dopolnilo s strani Vlade Republike Slovenije, komisija ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 12. členu? (32 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 12. člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (38 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost za glasovanje 12. člena v celoti. (39 prisotnih.) Sejo nadaljujemo ob 15.05 uri.

(Seja je bila prekinjena ob 14.50 uri in se je nadaljevala ob 15.08 uri.)

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.) Glasujemo o 12. členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za 12. člen v celoti? (40 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je 12. člen sprejet.
Za nov 12.a člen je vložen amandma s strani komisije, vlada ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma za nov 12.a člen? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet, sprejeli smo nov 12.a člen.
Prehajamo k 13. členu, na katerega je vloženih več dopolnil - štiri. Prvo dopolnilo - v opombi piše, da je brezpredmetno, ker je zajeto v drugem dopolnilu, ki ga predlaga Vlada Republike Slovenije. Tretji in četrti amandma sta umaknjena. Torej imamo vložen samo amandma pod točko 2. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za drugi amandma k 13. členu? (32 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Tako dajem na glasovanje 13. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za 13. člen v celoti? (31 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo sprejeli 13. člen.
Prehajamo k 15. členu. Vloženo je eno dopolnilo s strani Vlade Republike Slovenije, komisija ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 15. členu? (36 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma k 15. členu sprejet, spremenili smo prvi odstavek.
Glasujemo o 15. členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za 15. člen v celoti? (32 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je 15. člen je sprejet.
Prehajamo k 16. členu, vložena sta dva amandmaja, prvega predlaga Vlada Republike Slovenije, komisija ga podpira. Prav tako tudi drugi amandma, predlaga ga Vlada Republike Slovenije, komisija ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za prvi amandma k 16. členu? (31 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prvi amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2 k 16. členu. Ugotovimo prisotnost! (45 prisotnih.) Ponovili bomo glasovanje. Prosim poslance, da se usedejo na svoja mesta in glasujejo. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 2 k 16. členu? (38 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 16. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za 16. člen? (38 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 16. člen sprejet.
K 19. členu je vloženo dopolnilo s strani Vlade Republike Slovenije, komisija ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 19. členu? (39 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 19. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za 19. člen? (44 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 19. člen sprejet.
K 20. členu sta vložena dva amandmaja, prvega predlaga poslanska skupina SKD, komisija in vlada ga ne podpirata. Drugega pa vlada, ki ga pa komisija podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za prvi amandma? (18 poslancev.) Je kdo proti? (26 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2. Ugotovimo prisotnost! (39 prisotnih.) Glasovanje bomo ponovili. Ugotavljamo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 2 k 20. členu? (37 poslancev.) Je kdo proti? (4 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
S tem smo črtali tretji odstavek in glasujemo o 20. členu v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za 20. člen v celoti? (32 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je 20. člen sprejet.
K 21. členu je vloženih več amandmajev, in sicer sedem. Mislim, da imate vse v gradivu, tako da ni potrebno, da jih berem. Želi kdo razpravo o 21. členu in o amandmajih, ki so vloženi? Prosim, gospod Špiletič in gospod Potrč imata besedo.

BOGOMIR ŠPILETIČ: Hvala za besedo. V 21. členu pod točko 3 je določeno, da se bo certifikatska verzel med drugim zapolnjevala tudi na način, da bo Slovenska razvojna družba pooblaščenim investicijskih družbam prodajala poslovno nepotrebna sredstva in materialne naložbe, ki jih je ta pridobila v postopku lastninskega preoblikovanja.
Jaz sem že na komisiji, ko smo obravnavali te amandmaje, vprašal predstavnike Slovenske razvojne družbe, če lahko povedo, kakšno je to poslovno nepotrebno premoženje, ki ga bodo pa sedaj pooblaščene investicijske družbe lahko tako unovčile, lahko tako obračale, lahko z njim tako poslovale, da bodo lahko poslovale pozitivno. Odgovor je bil ta, da je predstavnik Slovenske razvojne družbe dejal, da na to vprašanje ni bil pripravljen in da podatka ne more posredovati.
Zato ponovno sprašujem danes na tem mestu predstavnike vlade oziroma Slovenske razvojne družbe, da postrežejo s tem podatkom. Za kakšno poslovno nepotrebno premoženje gre? Če bi bilo to premoženje vredno in bi prinašalo nek dobiček, potem ga gotovo podjetja ne bi izločala.
Drugo, kakšna je vrednost tega in ali je primerno, da se sploh uporabi za naložbe oziroma za pokrivanje certivikatske verzeli?

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospod Špiletič. Razpravljati želi gospod Potrč.

MIRAN POTRČ: Hvala lepa. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi!
Kdor je nekaj več sledil razpravi in pripravljanju sprejema tega zakona, je opazil, da je veliko časa bilo namenjenega pripravi tega zakona zato, ker je vsaj po mojem prepričanju zakon obravnaval tri komplekse ali tri pomembne skupine vprašanj.
Prva skupina vprašanj je zadevala, kdaj in pod kakimi pogoji bo opravljena privatizacija, premoženja, ki je še vedno ostalo v neolastninjenih podjetjih in tukaj so bila na koncu skupna prizadevanja, da tam, kjer je možno, v čim večji meri tudi v skladu z veljavnim zakonom o lastninjenju.
Drugi kompleks vprašanj je zadeval vprašanje, katere vse sedanje inštitucije naj ali naj ne, in v kakšni obliki, sodelujejo v procesu privatizacije. Šlo je predvsem za mnoge agencije, sklade in podobno, za družbenega pravobranilca in tako naprej. Tu je bilo veliko načelnih in praktičnih vprašanj. Tretja skupina vprašanj je zadevala, ali bo ali ne, in na kakšen način, zapolnjena privatizacijska vrzel oziroma luknja.
Oglašam se iz razloga, ker menim, da je v pripravi tega zakona do kompromisa ali pa do rešitev, ki morda - poudarjam, morda! - pomenijo zapolnitev privatizacijske luknje, prišlo. Bi pa rad poudaril, da je to stvar, ki se vleče, na žalost, že predolgo časa. Mi smo najprej v komisiji za lastninjenje tudi ob naši aktivnosti potrebovali približno leto dni, da je bila vlada pripravljena priznati, da privatizacijska luknja obstoja. Leto dni je bilo za to potrebnih! Kasneje, po tem, ko je bilo to priznano, je državni zbor resda dovolj na hitro, ampak prepričan sem, ne nepremišljeno, zaradi tega, ker je komisija za lastninjenje dolgo časa o tem problemu razpravljala, oktobra lani sprejel zakon o tem, da je potrebno privatizacijsko luknjo čimprej zapolniti. Naložil je vladi, da ustrezne predloge pripravi. Zdaj je uradni odgovor, da ni mogla, ker je pač ni bilo ali pa je postala malo kasneje. Jaz bi rad verjel, da je temu tako, čeprav mislim, da gre še za kaj drugega.
No, v tem predlogu zakona je končno nekaj rešitev pripravljenih, vendar je treba povedati, da te rešitve končno po dveh letih predpostavljajo, naj bi vlada storila tisto, kar naj bi storila dve leti nazaj - to je, določila premoženje, ki naj bi šlo tudi za namene pokrivanja privatizacijske luknje. Najmanj, kar je, to kaže, da vlada v teh dveh letih ali ni želela ali ni bila sposobna, ali je pa to pretežko, da bi to premoženje določila. Zato je najbrž upravičeno nekaj skepse, ali bo to v naslednjih treh mesecih lahko storila ali ne, ko bo zakon dokončno sprejet. Trdim namreč, da če bi res bila polna pripravljenost, potem bi, glede na to, kako se sprejemanje zakona odlaga, danes vlada prišla z amandmajem, na koncu ali pa v tretji obravnavi, in rekla, tam, kjer piše rok tri mesece, predlagamo mi spremembo in objavljamo, kakšen je ta spisek. Potem bi zares verjel, da je vlada v vsem tem času delala na določitvi tega seznama. Ker tega, kolikor vem, ne bo naredila, saj včeraj spoštovani gospod državni sekretar tega na "Pro et contra" ni najavil, ampak je rekel, da tega še vedno nimajo, pa da je težko, pa da je veliko vprašanj, in hkrati obljubil, da pa sigurno, ob vseh problemih, to bo narejeno. Moram reči, da je prav, da se na ta problem ponovno opozori in kljub vsem obljubam pri mnogih, mnogih sklepih, ki smo jih mi že sprejemali, vladi reče, da naj končno ta dolg do preko milijon 300 tisoč državljanov korektno povrne, ker je sprenevedanja dovolj.
Ker so v tej smeri bili doseženi dogovori in ker smo v tej smeri dajali tudi mi v poslanski skupini oziroma jaz v njenem imenu vrsto amandmajev, naj povem, da pri njih več ne vztrajam, ker tisto, kar je realno, naj se sprejme in nima smisla glasovati. Obveščam, da umikam amandma pod točko 5 k temu členu. Potem umikam amandma k 23. členu pod točko 1, za nov 23.a člen pod točko 1. Potem umikam amandma k 25. členu pod točko 2. Umikam amandma pod točko 5 k 46. členu. Pod točko 6 ne, ker tam ga komisija in vlada podpirata. Umikam amandma pod točko 1 k 46.a členu in enako amandma pod točko 2 k 46.a členu. Če sem kaj pozabil in spregledal, pa bom še pravočasno povedal. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Potrč. Jaz sem si zabeležil vaše umike in boste nas opozorili, če smo kaj prezrli. Vprašanje, ki ga je postavil gospod Špiletič. Želi kdo na njega odgovoriti? Gospod državni sekretar, doktor Pirkmajer.

DR. EDO PIRKMAJER: Hvala lepa za besedo. Najprej sem dolžan dati odgovor gospodu Špiletiču. Poskušal bom odgovoriti. Žal predstavnika Slovenske razvojne družbe danes ni tukaj. Pod poslovno nepotrebna sredstva so mišljena tista sredstva posameznih delovnih organizacij, takratnih oziroma družbenih podjetij, ki niso neposredno vezana na poslovni proces. Pri tem gre za vrsto zemljišč. Pogosta oblika teh nepotrebnih sredstev so razni rekreacijski objekti, počitniški objekti in podobne zadeve. Torej te stvari so podjetja ob pripravi otvoritvene bilance za lastninjenja prenesla na Slovensko razvojno družbo oziroma na Sklad za razvoj. Opozoril bi na prvi amandma k 21. členu, ki pravi, da se ta sredstva lahko prodajo pooblaščenim investicijskim družbam, če to premoženje predstavlja dopustno obliko naložb teh pooblaščenih investicijskih družb v skladu z zakonom o investicijskih skladih. Opozarjam zlasti na tisto določilo, ki zadeva nepremičnine, ker lahko PID-i vlagajo v nepremičnine samo tedaj, če so jim te nepremičnine ponujene od Slovenske razvojne družbe in velja tudi omejitev 20% v njihovih sredstvih. Jaz se zavedam, da nisem popolno odgovoril na vprašanje gospoda poslanca, pa vendar predlagam in prosim, da državni zbor o teh amandmajih odloča in razpravo nadaljuje.
Kar zadeva pripombe, ki jih je povedal gospod Potrč, bi še enkrat rad ponovil tisto, da je vlada trdno odločena, da v roku treh mesecev pride s spiskom konkretnega premoženja, ki bo namenjeno zapolnitvi privatizacijske vrzeli. Poudarjam, da je to trdna odločitev. Čeprav se zavedam, da to predstavlja precejšnjo nalogo, ki bo pred vlado stala in doslej pri uresničevanju te naloge še ni bil napravljen odločilni premik, pač pa lahko poročam, da se medresorska komisija, ki je predvidena s tem zakonom, za opredelitev premoženja še sestaja, čeprav je že formalno ni in da so bili tu pa že napravljeni koraki za identifikacijo premoženja. Zato verjamem, da bo v roku 3 mesecev oziroma 2 mesecev tak spisek predložen vladi v nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala gospod Pirkmajer, državni sekretar. Želi še kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na glasovanje o vloženih dopolnilih k 21. členu. Najprej bomo glasovali o dopolnilu pod točko 1. Predlagatelj vlada republike Slovenije, komisija podpira. Ugotavljamo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 1? (37 poslancev. ) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2, predlagatelj vlada republike Slovenije, komisija ga podpira. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 2? (31 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 2 je sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 3. Predlagatelj poslanska skupina SKD, vlada in komisija amandma podpirata. Ugotavljamo prisotnost! (45 prisotnih.) Ponovili bomo glasovanje. Ugotavljamo prisotnost za amandma pod točko 3. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 3? (38 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Amandma pod točko 4 je umaknjen.
Amandma pod točko 5 je gospod Potrč umaknil.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 6. Predlagatelj vlada republike Slovenije, komisija ga podpira. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (44 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Amandma pod točko 7 je umaknjen.
Na glasovanje dajem 21. člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za 21. člen v celoti? (35 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je 21. člen v celoti sprejet.
Prehajamo k 23. členu, kjer je bil po amandma umaknjen.
Prehajamo k 23.a členu. Tudi tu je predlagatelj amandma umaknil. Razpravljamo o 24. členu in dveh amandmajih. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Na glasovanje dajem prvi amandma, predlagatelj Miran Potrč, vlada in komisija ga podpirata.
Kdo je za ta amandma? (32 poslancev.) Je kdo proti? (10 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2 k 24. členu, predlagatelj vlada republike Slovenije, komisija ga podpira. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za drugi amandma k 24. členu? (36 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 24. člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za ta člen v celoti? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen v celoti sprejet.
Pri 25. členu je prvi amandma umaknjen. Se opravičujem. Je amandma pod točko 2, napovedan umik. Prvi amandma predlaga vlada republike Slovenije, komisija ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 1 k 25. členu? (32 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet. Črtali smo tretji odstavek.
Na glasovanje dajem 25. člen v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo ja za 25. člen? (37 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je 25. člen sprejet.
Prehajamo na 26. člen. Imamo vložena dva amandmaja. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje.
Najprej dajem na glasovanje amandma pod točko 1, predlagatelj vlada republike Slovenija, komisija ga podpira.
Ugotovimo prisotnost! (44 prisotnih.) Ponovili bomo ugotavljanje prisotnosti! Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 1? (40 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2, predlagatelj je vlada, komisija ga podpira. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (35 poslancev.) Je kdo proti? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 26. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za 26. člen? (38 poslancev.) Je kdo proti? (4 poslanci.)
Ugotavljam, da je 26. člen sprejet.
K 27. členu je vloženo dopolnilo s strani Vlade Republike Slovenije, komisija ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (42 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 27. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (44 prisotnih.) Glasujemo o 27. členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za 27. člen v celoti? (46 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
K 28. členu je vloženih več dopolnil, in sicer štiri. Vsi amandmaji so vsebinsko povezani. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Na glasovanje dajem amandma pod točko 1 k 28. členu.
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 2? (31 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 3. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 3? (41 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 4. Ugotovimo prisotnost! (44 prisotnih.) Ponovili bomo glasovanje. Glasujemo o amandmaju pod točko 4. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 4? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Po izglasovanih amandmajih bomo glasovali še o 28. členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za 28. člen v celoti? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 28. člen sprejet.
K 29. členu je vloženo eno dopolnilo s strani Vlade Republike Slovenije, komisija podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (37 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Glasujemo o 29. členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za 29. člen v celoti? (37 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
K 30. členu sta vložena dva amandmaja. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem prvi amandma, ki ga predlaga Vlada Republike Slovenije, komisija ga podpira. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (34 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2 k 30. členu, predlagatelj Vlada Republike Slovenije, komisija podpira. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 2 k 30. členu? (30 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem 30. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za ta člen? (33 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
K 31. členu je predlagatelj amandmaja Vlada Republike Slovenije, komisija podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (42 prisotnih.)
Ugotovimo ponovno prisotnost! (50 prisotnih.)
Na glasovanje dajem amandma k 31. členu.
Kdo je za? (47 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo izglasovali amandma k 31. členu.
Sedaj glasujemo o členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
K 32. členu je redakcijski amandma vložila Vlada Republike Slovenije, komisija ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (33 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje 32. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za 32. člen v celoti? (31 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
K 33. členu je vloženo dopolnilo s strani Vlade Republike Slovenije, in sicer kot redakcijski amandma. Komisija ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! Ponovili bomo glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 33. členu? (36 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Glasujemo še o členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za ta člen v celoti? (40 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je člen v celoti sprejet.
Za nov 34.a člen je predlagan amandma, ki je tudi umaknjen. Ker je amandma za nov 34.a člen umaknjen, potem o tem ne glasujemo.
Prehajamo na novo poglavje in člene 34.b, c, č in d. Amandma pod točko 1 pa je vsebinsko vezan na člene 43 in naprej, bomo pač ta amandma preskočili in seveda glasovali, ko bo prišlo do tega člena.
To pomeni, da imamo vložen amandma za nov 34.e člen. Predlaga ga Vlada Republike Slovenije, komisija ga podpira (stran 22 pregleda amandmajev). Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za nov 34.e člen? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo sprejeli nov 34.e člen.
K 35. členu je vloženo dopolnilo s strani komisije, vlada ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo sklepčnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (33 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da smo sprejeli amandma.
Dodali smo nov drugi odstavek. Glasujemo še o členu v celoti. Ugotavljamo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (32 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 35. člen sprejet.
K 37. členu sta vložena dva amandmaja. Oba je vložila Vlada Republike Slovenije. Želi kdo besedo? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo sklepčnost! (49 prisotnih.) Na glasovanje dajem amandma pod točko 1.
Kdo je za? (37 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2. Ugotavljamo sklepčnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za? (28 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotavljamo sklepčnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za? (36 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 37. člen sprejet.
Prehajamo na 38. člen, na katerega sta vložena dva amandmaja - prvega je vložila poslanska skupina SKD, vlada, komisija podpira; drugega je vložila vlada, komisija podpira. Želi kdo besedo? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo sklepčnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 1 k 38. členu? (36 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 1 sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2. Ugotavljamo sklepčnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 2? (38 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 2 sprejet.
Glasujemo še o 38. členu v celoti. Ugotavljamo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (32 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Prehajamo na 39. člen, h kateremu je vloženo več dopolnil - 5. Četrto dopolnilo je umaknjeno. Želi kdo besedo o dopolnilih? Poslanci ste prejeli tudi amandma poslanske skupine SLS. Glasovali bomo pod novo točko 4. Želi kdo besedo o vloženih amandmajih? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Na glasovanje dajem amandma pod točko 1, predlagatelj je odbor za notranjo politiko in pravosodje, vlada mu nasprotuje, komisija pa ga ne podpira.
Kdo je za ta amandma? (6 poslancev.) Je kdo proti? (31 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2, predlagatelj vlada republike Slovenije, komisija ga podpira. Ugotavljamo prisotnost! (45 prisotnih.)
Ugotovili bomo prisotnost, še enkrat prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 2? (28 poslancev.) Je kdo proti? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 2 sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 3, predlagatelj poslanska skupina SKD, vlada in komisija ta amandma podpirata. Ugotavljamo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 3? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma, ki ga je vložila poslanska skupina Slovenske ljudske stranke. Prejeli ste ga na klop. Ugotavljamo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (20 poslancev.) Je kdo proti? (22 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 5. Predlagatelj poslanska skupina SLS. Ugotavljamo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 5? (23 poslancev.) Je kdo proti? (14 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 5 sprejet.
S tem smo glasovali o vseh amandmajih. Glasujemo še o 39. členu v celoti. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za ta člen v celoti? (39 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
V razpravo dajemo 41. člen in amandmaja, ki sta bila vložena. Prvega je vložila poslanska skupina SKD, vlada ne podpira, ima svoj amandma, komisija ne podpira. Drugega je vložila Vlada Republike Slovenije, komisija podpira. Imamo še dodaten amandma, ki ste ga prejeli na klop s strani poslanske skupine Slovenske ljudske stranke. Želi kdo besedo? Ta amandma bo glasovan kot tretji. Gospod Rokavec, prosim.

FRANCI ROKAVEC: Hvala. Jaz bi obrazložil ta amandma. To je pač posledica prav tistega, kar sem že prej uvodoma omenil pri izpadu amandmaja, pregleda amandmajev. Komisija, ki je obravnavala amandmaje nepooblaščenih predlagateljev, je do sredine svojega dela obravnavala vse amandmaje, od sredine dela naprej pa ni obravnavala vseh amandmajev. V pregledu teh amandmajev je vlada dala pozitivno mnenje na ta amandma. Mislim, da je pa zelo pomembno, da se sprejme ta amandma predvsem v zvezi s tem, ker se tudi določajo pogoji, ker gre za podjetje iz 57. člena zakona o zadrugah. Hvala.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.) Na glasovanje dajem amandma pod točko 1 k 41. členu.
Kdo je za? (16 poslancev.) Je kdo proti? (22 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma pod točko 1 ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 2? (31 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem tretji amandma, ki ste ga prejeli na klop. Predlagatelj je Slovenska ljudska stranka. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (25 poslancev.) Je kdo proti? (18 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Izglasovali smo dva amandmaja, zato je potrebno, da glasujemo o členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za 41. člen v celoti? (25 poslancev.) Je kdo proti? (12 poslancev.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo na 42. člen, kjer je bilo vloženo dopolnilo s strani poslanske skupine SKD in pa Vlade Republike Slovenije. Prvo dopolnilo vlada ne podpira, komisija ne podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za prvi amandma k 42. členu? (15 poslancev.) Je kdo proti? (28 poslancev.)
Ugotavljam, da prvi amandma ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 2? (24 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 2 sprejet.
Glasujemo o 42. členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo člen sprejeli.
Za nov 42.a člen je predlagano dopolnilo s strani Vlade Republike Slovenije, komisija ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za nov 42.a člen? (34 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da smo nov 42.a člen sprejeli.
Prehajamo k 43. členu, kjer je vloženo dopolnilo s strani Vlade Republike Slovenije, komisija ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za amandma? (37 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (47 poslancev.)
Kdo je za? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 43. člen sprejet.
K 45. členu je vložen amandma s strani komisije, vlada ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (45 prisotnih.) Ponovili bomo ugotavljanje prisotnosti! Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 45. členu? (32 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za 45. člen? (37 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je 45. člen sprejet.
Za nov 45.a člen je predlagan amandma s strani Vlade Republike Slovenije. Danes pa ste prejeli na klop tudi amandma na amandma s strani komisije v popravku šestega dodatnega poročila. Želi kdo besedo o teh dveh amandmajih? (Ne želi.)
Prehajamo na glasovanje.
Ugotovimo sklepčnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za amandma na amandma k 45.a členu? (26 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma na amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod 1. točko k 45.a členu. Ugotovimo sklepčnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (32 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet. S tem smo sprejeli nov 45.a člen.
Sedaj prehajamo k 43., 44., 45. in 45.a členu. Predlagam, da se vrnemo na 22. stran v pregledu amandmajev. Amandma pod 1. točko za novo podpoglavje in 34.b, 34.c, 34.č in 34.d člene. Glasujemo o tem amandmaju. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo sklepčnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (38 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je ta amandma sprejet.
Sedaj pa ponovno pridemo na 28. stran pri pregledu amandmajev in glasujemo o amandmaju pod 1. točko, ki je amandma na amandma vlade. Predlagatelj je komisija, vlada ga podpira. To je amandma na amandma Vlade Republike Slovenije k 43., 44., 45. in 45.a členu. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo sklepčnost!(44 prisotnih.) Še enkrat ugotavljamo sklepčnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma pod 1. točko? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo ta amandma sprejeli. Po tem izglasovanem amandmaju je amandma pod 2. točko brezpredmeten. Prehajamo k razpravi in glasovanju o amandmaju k 46. členu. Vloženih je več dopolnil, in sicer 8. Želi kdo besedo? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. Pri vsakem dopolnilu bom prebral, kdo je predlagatelj. Na glasovanje dajem prvo dopolnilo, ki ga predlaga Vlada Republike Slovenije, komisija podpira. Ugotavljamo sklepčnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 1 k 46. členu? (31 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2. Predlagatelj je Vlada Republike Slovenije, komisija podpira. Ugotavljamo sklepčnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za? (41 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 2 sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 3. Predlagatelj je Vlada Republike Slovenije, komisija podpira. Ugotavljamo sklepčnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (29 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 3 sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 4. Predlagatelj je Benjamin Henigman. Vlada v tej obliki nasprotuje, komisija ne podpira. Ugotavljamo sklepčnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (8 poslancev.) Je kdo proti? (29 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma pod točko 4 ni sprejet.
Pod točko 5 je gospod Potrč napovedal umik. Amandma pod točko 6, predlagatelj gospod Miran Potrč, vlada in komisija ga podpirata. Ugotavljamo sklepčnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za? (40 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Izglasovali smo vse amandmaje. Na glasovanje dajem še člen v celoti. Ugotavljamo sklepčnost! Se opravičujem. Na glasovanje dajem amandma pod točko 7. Predlagatelj je Benjamin Henigman, vlada in komisija tega amandmaja ne podpirata. Ugotavljamo sklepčnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (14 poslancev.) Je kdo proti? (31 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma pod točko 7 ni sprejet.
Pod točko 8 sta amandma vložila gospod Jože Lenič in Peter Petrovič. Vlada mu nasprotuje, opredelitve komisije ni. Ugotavljamo sklepčnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za? (17 poslancev.) Je kdo proti? (16 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 8 sprejet.
Glasovali smo o vseh vloženih amandmajih. Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotavljamo sklepčnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za? (25 poslancev.) Je kdo proti? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo na nov 46.a člen, kjer je napovedan umik. Prav tako sta tudi prva dva amandmaja umaknjena. Je pa vložen amandma pod točko 3 s strani Vlade Republike Slovenije, ki ga komisija podpira. Prva dva amandmaja pa sta umaknjena. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 3 za nov 46.a člen? (21 poslancev.) Je kdo proti? (8 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 3 sprejet in s tem smo sprejeli nov člen v celoti.
Za nov 46.b člen je vložila amandma Vlada Republike Slovenije, ki ga komisija podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (41 prisotnih.) Ponovili bomo ugotavljanje prisotnosti! Glasujemo o novem 46.b členu, predlagatelj je Vlada Republike Slovenije. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo izglasovali nov 46.b člen.
Prehajamo na 47. člen, predlagatelj tega amandmaja je gospod Miran Potrč, vlada in komisija ga podpirata. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za ta člen? (36 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem še člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za ta člen v celoti? (36 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
K 50. členu je vložen amandma s strani vlade, komisija ga podpira. Želi kdo besedo? (Nihče.)
Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 50. členu? (32 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je ta amandma sprejet.
Na glasovanje dajem še člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (44 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost za glasovanje o členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za 50. člen v celoti? (32 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
K 51. členu je vložen amandma s strani Vlade Republike Slovenije pod točko 2, kajti prvi je umaknjen. Mnenje komisije ni razvidno. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 2 k 51. členu? (37 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za 51. člen v celoti? (31 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
K 52. členu sta vložena dva enaka amandmaja, drugi je umaknjen. Prvega predlaga odbor za notranjo politiko in pravosodje, vlada in komisija ga podpirata. Člen se črta. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet in člen je črtan.
K 53. členu so vloženi trije amandmaji. Drugi amandma je umaknjen. Prvega predlaga poslanska skupina DeSUS, tretjega poslanska skupina SLS. Želi kdo besedo? Gospod Špiletič.

BOGOMIR ŠPILETIČ: Hvala za besedo. Ob obravnavi amandmajev k 53. členu, ki v bistvu določa kazen za tiste, ki protipravno razpolagajo s premoženjem v tujini, bi apeliral na vse vas, da ravnate preudarno in da amandmaja, ki briše ta 53. člen oziroma kaznivo dejanje, ne podprete. Ne podprete pa iz enostavnega razloga, ker v vseh teh letih, odkar teče proces privatizacije, ugotavljamo, da je prihajalo in še vedno prihaja do velikega odliva kapitala v tujino, da ta še vedno ni dovolj nadziran s strani domačih pravnih oseb oziroma, da Slovenija do tega kapitala nima dostopa, nima vpogleda v obseg in vsaj te kazenske določbe lahko nekoliko pripomorejo k temu, da se izvedejo tudi že določila tega istega zakona oziroma tistih amandmajev, ki smo jih danes že podprli. V mislih imam pa amandmaje, ki nalagajo Slovenski razvojni družbi, da s tem premoženjem ravna preudarno oziroma da ga skuša čim več ugotoviti, prvič, kje je in tudi vrniti v državo.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Špiletič. Želi še kdo besedo? (Ne želi.) Torej imamo dva amandmaja. Prvi je amandma: člen se črta in tretji je amandma, ki ima pač drugo vsebino. Če je seveda prvi amandma sprejet, potem so ostali amandmaji brezpredmetni. Prvi amandma, vlada nasprotuje, komisija ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 1? (6 poslancev.) Je kdo proti? (34 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma pod točko 1 ni sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 3, vlada in komisija ga podpirata. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (37 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem še 53. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za člen v celoti? (33 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je člen v celoti sprejet.
Smo pri 54. členu. Amandma pod točko 1 je umaknjen, imamo samo amandma pod točko 2. Predlagatelj je poslanska skupina SLS, vlada in komisija ga podpirata. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 2? (34 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem še 54. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (40 prisotnih.) Ponovili bomo ugotavljanje prisotnosti! Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za 54. člen v celoti? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je člen v celoti sprejet.
Za novo sedmo podpoglavje in za nov 54.a člen je amandma vložila komisija, vlada ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (43 prisotnih.) Še enkrat bomo ugotovili prisotnost. Ugotovimo prisotnost! (46 prisotnih.)
Kdo je za novo sedmo podpoglavje in za nov 54.a člen v obliki amandmaja? (39 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je sprejet amandma in s tem tudi novo sedmo podpoglavje.
Prehajamo na 55. člen, h kateremu sta bila vložena dva amandmaja. Prvega vlaga komisija, vlada ga podpira, drugega predlaga vlada, komisija ga podpira. Prvi amandma je amandma na amandma. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za amandma na amandma pod točko 1? (29 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 1 sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 2? (45 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem še člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo je za 55. člen v celoti? (43 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo člen v celoti sprejeli.
Za nov 55.a člen je amandma vložila Vlada Republike Slovenije, komisija ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (54 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 1 za nov 55.a člen? (30 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet. Sprejeli smo tudi nov 55.a člen.
Prehajamo k 56. členu, h kateremu je vloženo več amandmajev in sicer 6. Amandma pod točko 3 je umaknjen. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem amandma pod točko 1, predlagatelj je Vlada Republike Slovenije. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 1? (32 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 1 sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2, predlagatelj je Vlada Republike Slovenije, komisija podpira ta amandma. Ugotovimo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 2? (33 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 2 sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 4, predlagatelj komisija, vlada podpira. Ugotovimo prisotnost! (40 prisotnih.) Smo pri četrtem amandmaju za 56. člen. Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (37 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 5, predlagatelj je vlada, komisija podpira. Ugotovimo prisotnost! (49 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 5? (36 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 6. Predlagatelj je odbor za notranjo politiko in pravosodje, vlada nasprotuje, komisija ne podpira, ker meni, da je nepotreben. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 6? (11 poslancev.) Je kdo proti? (25 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma pod točko 6 ni bil sprejet.
Na glasovanje dajem še 56. člen v celoti. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za ta člen v celoti? (34 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je člen v celoti sprejet.
Za nov 56.a člen je vložila amandma Vlade Republike Slovenije, komisija podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (45 prisotnih.) Ugotavljamo prisotnost za glasovanje o novem 56.a členu. Ugotovimo prisotnost! (48 poslancev.)
Kdo je za ta amandma? (39 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet. Sprejeli smo nov 56.a člen.
Prehajamo k 57. členu, amandma je vložil odbor za notranjo politiko in pravosodje, vlada nasprotuje, komisija podpira.
Amandma se glasi: 57. člen se črta. Tudi v gradivu imate opombo. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Na glasovanje dajem amandma k 57. členu. Ugotavljamo prisotnost! (52 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (20 poslancev. ) Je kdo proti? (17 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Člen je črtan.
Za nov 57.a člen se predlaga amandma, ki ga s strani Vlade Republike Slovenije, komisija predlog podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Ugotavljamo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za ta amandma? (33 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Izglasovali smo nov 57.a člen.
K 58. členu imamo amandma s strani Vlade Republike Slovenije, ki ga komisija podpira in amandma s strani gospoda Henigmana, vlada mu ne nasprotuje, komisija pa ne podpira. Želi kdo besedo? Dr. Jože Zagožen, prosim.

DR. JOŽE ZAGOŽEN: Spoštovani predsednik, drage kolegice in kolegi! Postavil bi vprašanje državnemu sekretarju, gospodu dr. Edu Pirkmajerju. Namreč s tem členom nekako se ukinja Agencija za sanacijo bank in se delnice prenašajo na sklad za sukcesijo. To pomeni bistven vsebinski poseg v bančni sistem in je vprašanje, ali ta stvar sodi v okviru tega zakona ali to sodi kam drugam. Če bi lahko dal nekaj pojasnil o tem.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala dr. Zagožen. Besedo dajem državnemu sekretarju, dr. Pirkmajerju.

DR. EDO PIRKMAJER: Hvala za besedo. Želel bi odgovoriti takole. Člen 58 ima pač dve določili. Prvo določa, da postane Republika Slovenija lastnik delnic Nove Ljubljanske banke in Nove kreditne banke Maribor v Mariboru. To določilo je vnešeno v zakon zato, da odpravi kakršenkoli dvom, kdo je lastnik teh bank. Sicer bi namreč po nekaterih tolmačenjih lahko bila lastnica teh bank tudi Agencija za sanacijo bank in hranilnic. S tem je ta stvar odpravljena.
Pri drugem delu tega istega amandmaja gre pa za določitev, kdo je lastnik delnic starih bank, Ljubljanske banke, d.d. in Kreditne banke Maribor, d.d. iz Ljubljane. Te pa prenaša na Sklad za sukcesijo prav zato, da se vsa vprašanja, ki so povezana s poslovanjem teh bank in z dolgovi, kar ni bilo prenešeno na Novo Ljubljansko banko, da se s temi zadevami ukvarja Sklad za sukcesijo in da se vprašanja vseh obveznosti teh bank rešujejo v tem sklopu. Hvala lepa. Jaz upam, da sem odgovoril in pojasnil.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Špiletič želi besedo.

BOGOMIR ŠPILETIČ: Če sem prav poslušal gospoda Pirkmajerja, je zdaj jasno potrdil, da se s tem zakonom Agencijo za sanacijo bank in hranilnic ukinja, da vse, kar je v tej instituciji bilo doslej, prehaja na Slovensko razvojno družbo oziroma na Republiko Slovenijo, kar se mi pa zdi nekoliko nenavadno. Namreč, če je proces sanacije bank oziroma obeh bank, ki sta bili v sanaciji, končan, potem bi bilo normalno, da dobimo pregled, elaborat o procesu, o postopku in o rezultatih te sanacije, da dobimo podatke o tem, koliko se je iz tega naslova povečal javni dolg, da se naredi, skratka, zaključni račun, in da na podlagi tega dobimo potem zakonsko gradivo, da o njem odločamo. Na tak način, na tako leva vrata zaključiti proces privatizacije, mislim, da je pa povsem nestrokovno in neprimerno.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Pirkmajer, prosim.

DR. EDO PIRKMAJER: Hvala za besedo ponovno. Delo Agencije za sanacijo bank in hranilnic je za sedaj zaključeno in o tem bi pravzaprav kolegi z ministrstva za finance bili pripravljeni - bi lahko dali podrobnejše poročilo, jaz ga žal ne morem dati. Morda pa je primerno, da se to poročilo dobi od tam.
Kar pa zadeva vprašanje prenašanja in ukinitve Agencije - s tem zakonom se agencija ne ukinja. S tem zakonom se samo prenaša premoženje iz Agencije za sanacijo bank in hranilnic na Slovensko razvojno družbo. V členu, h kateremu ste sprejeli amandma, je tudi določilo, da hkrati s temi obveznostmi, ki se prenašajo na Slovensko razvojno družbo, preidejo tudi ljudje, ki so opravljali te obveznosti, izterjevali in podobno. To seveda nima vpliva na to, da bi morala Agencija za sanacijo bank in hranilnic dati svoje zaključno poročilo, in verjamem, da ga bo dala.
Kar pa zadeva premoženje, je pa s tem jasno, da se pa delnice bank prenašajo na Republiko Slovenijo in ta je tista, ki jih bo privatizirala. Privatizacija za pooblaščene investicijske družbe je ena izmed možnost, čeprav zakon te možnosti eksplicitno ne predvideva, je pa brez dvoma implicitna možnost za to zadevo. Zaradi tega je po mnenju vlade primerno, da se ob tej priliki, ko se opredeljuje tudi premoženje, ki bi utegnilo priti v poštev za polnjenje privatizacijske vrzeli, uredi tudi na ta način. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Pirkmajer. Gospod Špiletič želi besedo.

BOGOMIR ŠPILETIČ: Hvala za besedo. Glavna naloga oziroma edina naloga delavcev v Agenciji za sanacijo bank in hranilnic je bila ta, da upravljajo s slabimi terjatvami, ki jih je Agencija za sanacijo bank in hranilnic prevzela od bank v sanaciji. Če se sedaj te terjatve prenašajo na državo oziroma na Slovensko razvojno družbo, ne vem, kaj lahko ta Agencija za sanacijo bank in hranilnic še počne. Toliko bolj je to vprašanje utemeljeno, ker je ravnokar gospod Pirkmajer povedal, da tudi zaposleni preidejo v Slovensko razvojno družbo. Ali to pomeni, da bomo imeli tam samo še neke prostore, ki bodo nosili tablo Agencija za sanacijo bank in hranilnic samo s tem razlogom, da ta Agencija za sanacijo bank in hranilnic ne bo ali da bo čim kasneje naredila zaključni račun, da bomo mi poslanci še vedno odločali nevedni ali pa vsaj en del poslancev odločali brez informacij. Ker ste pa dejali, da vi vseh teh podatkov, o katerih vas sprašujem predvsem o vplivu na javni dolg in pa o uspešnosti same izvedene sanacije, nimate podatkov ter da bi o tem lahko postregli vaši kolegi iz vladnih vrst oziroma ministrstva za finance, bi pa prosil, da tudi oni tu sedijo, ko se obravnava tako pomemben zakon in da nam s temi podatki postrežejo. Gospod predsednik, jaz predlagam, če je le mogoče, da to informacijo, preden o tem členu glasujemo; menim, da gre za izredno pomemben materialni člen in da to informacijo poslanci lahko oziroma, da smo do nje upravičeni.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Špiletič. Strinjam se, da so poslanci upravičeni do take informacije. Imam predlog. Ker je tudi komisija predlagala, da danes nadaljujemo do končnega sprejemanja zakona, ker potrebujemo čistopis, da do tretje obravnave okrog hitrega postopka dobimo informacijo, o kateri ste razpravljali, tako da bo omogočeno in če bo informacija taka, pač lahko tudi poslanec vloži amandma, če se ne strinja s tem glasovanjem. Prosim, gospod Špiletič.

BOGOMIR ŠPILETIČ: Gospod predsednik, jaz se z vašim predlogom strinjam, vendar pod pogojem, da ne bom izigran. Včeraj sem predlagal, da bi dobili informacijo o tem, ali SOVA razpolaga s podatki o Slovenskih železarnah ali ne. Pristal sem na vaš predlog, da bom dobil pojasnilo v teku glasovanja o amandmajih. Glasovanje je danes končano. Jaz sem še zdaj brez odgovora. Če tudi tokrat mislite na isti način izpolniti to obljubo, potem sem proti temu in se bom poslužil drugih načinov, da pridemo do te informacije; če pa obljubite, da boste res zagotovili to informacijo, potem se pa strinjam z vašim predlogom.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Špiletič, jaz se vam opravičujem za včerajšnjo situacijo. Nekako tako sem razumel, da če se bo v razpravi ponovno pojavilo vaše vprašanje, bi predstavnik kompetentne službe na vaše vprašanje odgovoril. Jaz vam lahko zagotovim, da bo dogovor, ki smo ga, če se dogovorimo torej, da poročilo, o katerem ste vi govorili, da so poslanci z njim seznanjeni. Prosil pa bi vas, če bi morda še enkrat točno povedali, katero poročilo oziroma kakšno informacijo želite oziroma, da morda to oblikujete kot sklep, s katerim bomo potem tudi končali to točko dnevnega reda. Se strinjate? Hvala, gospod Špiletič.
Potem pa predlagam, da gremo na glasovanje. Smo pri 58. členu in dveh dopolnilih. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 1? Predlagatelj Vlada Republike Slovenije, komisija podpira. (36 poslancev.) Je kdo proti? (6 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma pod točko 1 sprejet.
Na glasovanje dajem amandma pod točko 2, predlagatelj Benjamin Henigman. Vlada ne nasprotuje, komisija ne podpira. Ugotovimo prisotnost! (41 prisotnih.) Še enkrat bomo glasovali o tem amandmaju. Ugotovimo prisotnost! (53 prisotnih.)
Kdo podpira amandma pod točko 2? (8 poslancev.) Je kdo proti? (26 poslancev.)
Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.
Glasovali bomo še o členu v celoti. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za 58. člen v celoti? (39 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je člen sprejet.
Prehajamo na nov 58.a člen. Imamo dva amandmaja, prvi je umaknjen. Drugi amandma predlaga Vlada Republike Slovenije, komisija podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (51 prisotnih.)
Kdo je za amandma pod točko 2, za nov 58.a člen? (27 poslancev.) Je kdo proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet in nov 58.a člen je s tem sprejet.
Za nov 58.b člen imamo amandma, ki ga predlaga Vlada Republike Slovenije, komisija ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (48 prisotnih.)
Kdo je za amandma za nov 58.b člen? (33 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet in člen smo sprejeli.
Pred nami je 59. člen in amandma, ki ga predlaga Vlada Republike Slovenije, komisija ga podpira. Želi kdo besedo? (Ne želi.) Razpravo zaključujem in prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (47 prisotnih.)
Kdo je za amandma k 59. členu? (35 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet in s tem smo sprejeli novo vsebino 59. člena.
Smo na strani 44 pregleda, to pomeni na zadnji strani. K vsem poglavjem in podpoglavjem komisija za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije predlaga: "Označevanje poglavij in podpoglavij ter podnaslavljanje posameznih členov se opravi v skladu z uveljavljenimi pravili nomotehnike." Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Ugotovimo prisotnost! (55 prisotnih.)
Kdo podpira ta amandma? (30 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da smo sprejeli amandma komisije.
V razpravo dajem vse preostale člene, h katerim niso bili vloženi amandmaji. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Kdo je za preostale člene, h katerim niso bili vloženi amandmaji? (36 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da so preostali členi sprejeti.
Glasovali smo o amandmajih, glasovati moramo še o naslovu zakona. Amandmajev nismo prejeli. Želi kdo besedo? (Ne želi.)
Prehajamo na glasovanje. Ugotovimo prisotnost! (50 prisotnih.)
Na glasovanje dajem naslov zakona.
Kdo je za? (43 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je naslov zakona je sprejet.
S tem smo zaključili z drugo obravnavo predloga zakona o zaključku lastninjenja in privatizacije pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe.
Pred nadaljevanjem dela je komisija državnega zbora za lastninsko preoblikovanje predlagala naslednji sklep, ki ga imate tudi v pregledu, ki se glasi:
"Vlada Republike Slovenije naj po opravljeni drugi obravnavi predloga zakona pripravi celovito besedilo z vključenimi amandmaji predloga zakona za tretjo obravnavo."
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije pa v tej zvezi daje proceduralni predlog:
"Z obravnavo predloga zakona o zaključku lastninjenja, in sicer glede na izredno veliko število sprejetih amandmajev v drugi obravnavi predloga zakona, predlaga, da sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v skladu s prvim odstavkom 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije pripravi za tretjo obravnavo omenjenega predloga zakona celovito besedilo. Tretja obravnava navedenega zakona naj se uvrsti na 8. redno sejo."
Imamo torej dva predloga sklepov. Razlika je samo v tem, da komisija predlaga, da to opravi vlada, medtem ko poslanska skupina LDS predlaga, da to opravi sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve državnega zbora.
Želi kdo besedo o teh dveh predlogih sklepov? Gospod Rejc, potem pa gospod Anderlič.

IZIDOR REJC: Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje! Menim, da je predlog komisije umesten, pravilen, poleg tega pa ga tudi podpira vlada, istočasno pa tudi ostaja hitri postopek, in prosim, da ga sprejmete.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kdo ga tudi podpira?

IZIDOR REJC: Vlada.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Vlada, ja. Gospod Anderlič. Predlagam, da tudi tukaj dobimo dogovor. Mislim, da smo danes opravili veliko delo, samo da se dogovorimo, kdo pripravi besedilo za tretjo obravnavo. Gospod Anderlič.

ANTON ANDERLIČ: Jaz mislim, predsednik, da imate lahko delo: daste na glasovanje tisti sklep prej, ki je bolj oddaljen, in bomo o tistem najprej glasovali; če bo izglasovan, bo drugi brezpredmeten. Bolj oddaljen od tega je zagotovo naš, ki še neke druge stvari tukaj predlaga, je pa skladen s poslovnikom; poslovnik natanko tako govori, kot smo zapisali.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Anderlič.
Samo trenutek. 195. člen govori o tem vprašanju naslednje: "Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve pripravi za tretjo obravnavo predloga zakona celovito besedilo predloga zakona s sprejetimi amandmaji in z obrazložitvijo sprememb v besedilu členov, ki so bili predloženi za drugo obravnavo. To nalogo lahko državni zbor naloži predlagatelju zakona."
Torej smo pred odločitvijo, da se mi z glasovanjem odločimo, kdo bo opravil to delo, da bo pripravil besedilo. Gospod Anderlič, mislim, da se boste strinjali z mano, da je glede na dosedanjo prakso bolj oddaljen predlog komisije, ker predlaga, da besedilo pripravi vlada. Prosim? (Govor iz dvorane.)
Drugi odstavek pa govori o tem, kdaj se uvrsti ta zakon, na katero redno sejo. Predlagam, da je to ločen del, da je to dodatno o katerem bomo potem glasovali. Želi predstavnik vlade besedo? Prosim, državni sekretar.

DR. EDO PIRKMAJER: Gospod predsednik! Predstavniki vlade so na seji komisije za lastninsko oblikovanje podprli predlog, da se pripravi celovito besedilo za tretjo obravnavo, pri čemer pa so vztrajali na tem, da se tudi tretja obravnava opravi v hitrem postopku. Razumljivo je, da to ne more biti na isti seji kot je danes, kajti prečiščenega besedila tako hitro ne bo mogoče pripraviti. Ob prvi možnosti, na prvo zasedanje državnega zbora, bi prosil, da bi se ta stvar uvrstila. Mi bomo pa pripravili besedilo v najkrajšem možnem času. Smo pripravljeni pripraviti. Če bo pa sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve to nalogo opravil, po vašem nalogu, pa seveda bomo tudi hitro pogledali. Hvala lepa.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa državnemu sekretarju.
Torej na glasovanje dajem najprej predlog, ki ga je podala komisija, potem pa, če ta ne bo izglasovan, bom dal tudi predlog poslanske skupine Liberalne demokracije Slovenije.
Ugotavljamo prisotnost! (60 prisotnih.)
Kdo je za predlog, ki ga predlaga komisija za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije?
Kdo je za? (34 poslancev.) Je kdo proti? (17 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog komisije sprejet.
To pomeni, da bo vlada pripravila celovito besedilo z vključenimi amandmaji.
Na glasovanje pa dajem predlog poslanske skupine Liberalne demokracije Slovenije, da se tretja obravnava, navedenega zakona uvrsti na 8. redno sejo. Ugotavljamo prisotnost! Prosim še gospod Špiletiča, da ne odide, da bom predlagal še njegov predlog sklepa. Ugotavljamo prisotnost! (58 prisotnih.)
Kdo je za? (45 poslancev.) Je kdo proti? (7 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet.
V razpravi je gospod Špiletič predlagal... Prosil bi, če bi, najverjetneje bo gospod Špiletič se hitro vrnil nazaj, da se dogovorimo, da do tretje obravnave vlada pripravi tudi poročilo. Samo trenutek, predlagam, da počakamo. Prosim, gospod Špiletič.

BOGOMIR ŠPILETIČ: Gospod predsednik, jaz se opravičujem, mislil sem, da je sklep že natipkan, pa žal ni. Mi ga bomo čez kakšno minuto predložili, lahko ga pa preberem.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim.

BOGOMIR ŠPILETIČ: "Vlada naj do tretje obravnave zakona predloži državnemu zboru poročilo o zaključku sanacije Nove Ljubljanske banke in Nove kreditne banke Maribor, poročilo o vplivu sanacije na javni dolg ter poda informacijo, ali se z dnem uveljavitve tega zakona ukine Agencija za sanacijo bank in hranilnic." Če slednje velja, kdaj bo vlada državnemu zboru predložila revidirane računovodske izkaze Agencije za sanacijo bank in hranilnic?

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Špiletič. Želi kdo razpravljati o predlogu tega sklepa? Predvsem o drugem delu predloga sklepa, ki je bilo v obliki vprašanja. Ja, gospod Špiletič. Morda bo zadostovalo, če bi v miru še enkrat prebrali predlog sklepa? Ne bomo čakali, da se ga razmnoži. Prosim.

BOGOMIR ŠPILETIČ: "Vlada naj do tretje obravnave predloži državnemu zboru poročilo o zaključku sanacije Nove Ljubljanske banke in Nove kreditne banke. Naj poda poročilo o vplivu sanacije na javni dolg ter poda informacijo, ali se z dnem uveljavitve tega zakona ukinja tudi Agencija za sanacijo bank in hranilnic." Bom tu končal, da ne bo vprašanje postavljeno... Tako, da ne bo dvoma.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Želi o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne želi.) Ugotovimo prisotnost! (58 prisotnih.) Na glasovanje dajem predlog sklepa, ki ga je predlagal gospod Špiletič.
Kdo je za? (28 poslancev.) Je kdo proti? (13 poslancev.)
Ugotavljam, da je predlog tega sklepa sprejet.
Kolegice in kolegi! S tem smo izčrpali 18. točko 7. redne seje in ugotavljam, da smo s tem tudi zaključili 7. redno sejo državnega zbora, ki smo jo pričeli v torek, 28. oktobra 1997. Jaz bi se vam zahvalil za sodelovanje na današnji seji, vas obvestil, da bo jutri dopoldne v teh prostorih skupina mladih pravnikov imela strokovno srečanje in vas lepo prosim, če bi lahko svoje dokumente odnesli v svoje sobe. Jutri je tudi sklicana vrsta delovnih teles in želim vam uspešno delo. Hvala lepa.

(Seja je bila končana 4. februarja 1998 ob 16.53 uri.)

Zadnja sprememba: 02/09/1998
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej