Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
1. seja
(28. november, 2. in 3. december 1996)

Seja se je pričela 28. novembra 1996 ob 10.12 uri.


...(Pevski zbor - Zdravljica.)...

JOŽEF ŠKOLČ: Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi poslanci, lepo pozdravljeni! Prvo sejo Državnega zbora je sklical predsednik republike gospod Milan Kučan, ki bo zbor tudi nagovoril.
V skladu z drugim odstavkom 10. člena Poslovnika Državnega zbora 1. sejo novoizvoljenega Državnega zbori vodi najstarejši poslanec, to je magister Marijan Schiffrer. Želim mu uspešno delo. (Aplavz.)

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Spoštovani gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje! V veliko čast mi je, da lahko predsedujem 1. seji Državnega zbora po tretjih demokratičnih volitvah kot poslanec, ki simbolično predstavlja številne Slovence po svetu. Zahvaljujem se za to čast in ob tej priliki čestitam vsem poslankam in poslancem za izvolitev, in jim želim uspešno delo, odgovornosti za prihodnost Slovenije pred začetkom tretjega tisočletja.
Pričenjam 1. sejo Državnega zbora Republike Slovenije, ki jo je na podlagi tretjega odstavka 81. člena Ustave Republike Slovenije sklical predsednik Republike Slovenije; predsednik republike, gospod Milan Kučan, je prisoten na seji in ga lepo pozdravljam. (Aplavz.) Izvolite, gospod predsednik.

MILAN KUČAN: Spoštovani gospod predsedujoči, poslanec magister Schiffrer, spoštovane poslanke in poslanci! Ustava mi je naložila pravico in dolžnost, da sem sklical vašo prvo sejo.
Spoštovane poslanke in poslanci! Izvoljeni ste bili na drugih demokratičnih parlamentarnih volitvah v suvereni slovenski državi. Ljudje so vas izbrali po svoji vesti in svobodni presoji. V skladu z njihovo voljo in našo skupno odgovornostjo do zgodovinskih interesov slovenskega naroda boste v času vašega mandata upravljali z državo. Njene temeljne vrednote so zapisane v ustavi. Utemeljene so v enotni volji Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov Slovenije, ki so ji izrazili na decembrskem plebiscitu 1990 leta in v ustavnih listinah slovenskega parlamenta ob razglasitvi neodvisnosti v juniju 1991 leta. Tedaj je vsa Slovenije izpovedala jasno skupno voljo upanja in pričakovanja, da s skupnimi močmi uresničimo zgodovinski cilj Slovencev in oblikujemo lastno državo kot del demokratičnega sveta. Državoz demokratičnim pravnim in socialnim redom, ki bo varoval človekove politične, socialne in druge pravice, državo, ki bo omogočila sedanjim in prihodnjim rodovom varno, prijazno, spoštljivo, strpno, ustvarjalno in prijazno življenje v naši domovini. Tej volji smo od tlej vsakokratni upravljalci države nepreklicno zavezani. Utemeljena so zato pričakovanja, da boste, spoštovane poslanke in spoštovani poslanci, novega sklica Državnega zbora med seboj in skupaj z državljani iskali rešitve, dogovore in soglasja za razcvet države za stabilno, varno in v svetu spoštovano Slovenijo. Utemeljena so pričakovanja, da bomo upravljalci države povezovali državljanke in državljane Slovenije v skupna prizadevanja za uspešno in pospešeno gospodarsko, politično, pravno in socialno preobrazbo, za zanesljivo prepoznavno in suvereno umestitev Slovenije v evropske in svetovne gospodarske, politične in varnostne obrambne povezave; da bomo v strpnem pogovoru ob medsebojnem spoštovanju s skupnim in dobrim delom in ob spoštovanju že doseženega zagotovili zanesljivo prihodnost slovenstva in slovenske države; da bomo spoštovali različnost in odpravljali pregrade nezaupanja, zavračanja in izključljivosti; da bomo preprečevali krivice ter nezakonita in nepoštena ravnanja, da bomo varovali svojo kulturno in nacionalno indentiteto, svojo zemljo, suverenost in življenjsko okolje, svojo kulturno in naravno dediščino, da namesto mostov v skupno dobro ljudi v tej državi med njimi ne bodo postavljeni zidovi.
V pričakovanju, da bo Državni zbor tega sklica z vašimi opredeljevanji in ravnanji uresničeval skupno voljo Slovencev, vam čestitam ob izvolitvi. Pri opravljanju vašega odgovornega in zahtevnega poslanstva v dobrobit države, dostojanstva in blaginje vseh njenih prebivalcev vam želim veliko uspeha in osebnega zadoščenja ter naklonjeno podporo in zaupanje državljank in državljanov Slovenije. Vam, spoštovani gospod magister Schiffrer, pa želim uspešno vodenje seje. (Aplavz.).

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Hvala lepa. Predsedniku republike, gospodu Milanu Kučanu, se zahvaljujem za izrečene besede.
Preden nadaljujemo z delom, gospod predsednik odhaja, prosim, da se poslovimo od njega s tem stoje. (Aplavz.)
Preden nadaljujemo z delom, sprašujem poslanke in poslance, ali ste pred dvorano vsi javili svojo prisotnost službi zbora in oddali potrdila o izvolitvi. V kolikor tega še kdo ni storil, prosim da potrdila odda tukaj pri predsedniški mizi. Je kdo, ki še ni oddal potrdila?
Pri vodenju seje zbora mi bo pomagala dosedanja sekretarka Državnega zbora, gospa Jožica Velišček. Hvala lepa, gospa.
Za današnjo sejo se nihče ni opravičil. Prisotnih pa je 87 poslank in poslancev. Preden ugotovimo navzočnost, uporabo glasovalne naprave, naj vas, zlasti nove poslance, obvestim, da ste na klop prejeli podrobnejše navodilo o uporabi glasovalne naprave. Bistveno je, da glasujete s pritiskom na "sivo tipko". Prosim, da ugotovimo prisotnost v dvorani. Ugotovimo prisotnost! (87 prisotnih.)
Ugotavljam, da je zbor sklepčen in lahko odloča.
Prehajamo na določitev dnevnega reda 1. seje Državnega zbora Republike Slovenije. Predlog dnevnega reda ste prejeli s sklicem. Dogovorjen je bil na sestanku s predstavniki strank, katerih poslanci so izvoljeni v Državni zbor, dne 19.11.1996.
Predlagani dnevni red se glasi:
1. Izvolitev predsednika, podpredsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije.
2. Poročilo Mandatno-imunitetne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter morebitnih pritožb kandidatov in predstavnikov list kandidatov zoper odločitve volilne komisije, ki lahko vplivajo na potrditev mandatov s predlogom za potrditev mandatov in za odločanje o pritožbah.
3. Izvolitev predsednika, podpredsednika in članov Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
4. Volitve predsednika in podpredsednikov Državnega zbora.
O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu z drugim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Pri tem je potrebno opozoriti, da predlagani dnevni red obsega štiri točke, ki izhajajo iz Ustave Republike Slovenije, zakona in Poslovnika Državnega zbora in njih je potrebno na konstitutivni seji nujno obravnavati. Tako o umiku posamezne točke z dnevnega reda ne moremo govoriti. Vprašanje se lahko postavi le pri 4. točki dnevnega reda, ki predvideva izvolitev predsednika in podpredsednikov Državnega zbora. Poslovnik Državnega zbora v 15. členu določa, da po potrditvi mandatov Državni zbor imenuje Komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ter izvoli predsednika in podpredsednike Državnega zbora. Državni zbor ima lahko največ tri podpredsednike (prvi odstavek 112. člena poslovnika). Glede na te določbe poslovnika je tudi predlagana 4. točka dnevnega reda. V kolikor se bo Državni zbor do obravnave te točke odločil, da ne bo izvolil vseh podpredsednikov, predvsem zato, ker še ni znano, katere stranke bodo v poziciji in katere v opoziciji, in ker je potrebno spoštovati nenapisano pravilo, da eno podpredsedniško mesto pripada opoziciji, bo zbor lahko na podlagi 73. člena poslovnika odločil, da to izvolitev prenese na prihodnjo ali eno izmed prihodnjih sej. Predlogov za širitev dnevnega reda nismo prejeli.
Tako prehajamo na glasovanje o pregledu dnevnega reda v celoti. Tako predlagam za današnjo sejo dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prosim poslanke in poslance, da s pritiskom na sivo tipko zabeležijo svojo navzočnost. Ugotovimo prisotnost! (88 prisotnih.)
Kdo je za? (88 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo glede na izid glasovanja, da je zbor predlog dnevnega reda 1. seje Državnega zbora sprejel.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - IZVOLITEV PREDSEDNIKA, PODPREDSEDNIKA IN ČLANOV MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE. Na podlagi 7. člena zakona o poslancih bomo najprej izvolili Mandatno-imunitetno komisijo Državnega zbora. V skladu z navedenim členom, mora biti Mandatno-imunitetna komisija sestavljena, tako da so v njej zastopani predstavniki vseh poslanskih skupin v Državnem zboru. Mandatno-imunitetna komisija bo morala pregledati potrdila o izvolitvi, prav tako pa tudi vse pritožbe kandidatov oziroma predstavnikov list kandidatov zoper odločitve Volilne komisije, ki lahko vplivajo na potrditev mandatov. Komisija bo obravnavala vse pritožbe, ki so bile vložene do 10. ure. Predstavniki strank, katerih kandidati so bili izvoljeni v Državni zbor, so se pred današnjo sejo sestali in skupno oblikovali predlog za izvolitev Mandatno-imunitetne komisije na današnji seji. Predlog predstavnikov poslanskih skupin bo predstavil gospod Anderlič.

ANTON ANDERLIČ: Spoštovani! Lepo pozdravljam vse skupaj. Predstavniki skupin poslancev izvoljenih na istoimenskih listah smo se večkrat sestali in po vloženih različnih predlogih smo se strinjali oziroma je prevladal predlog, da za današnjo sejo predlagamo, naj Mandatno-imunitetna komisija šteje 20 članov, vključno s predsednikom. Razdelitev glede na zastopanost oziroma izvoljenost na istoimenskih listah pa sledeč sestav:
- poslanci, ki so bili izvoljeni na listi LDS 5 članov;
- poslanci in poslanke, ki so bile izvoljene na listi SLS 4;
- prav tako tisti, ki so bili izvoljeni na listi SDS 4;
- tisti, ki so bili izvoljeni na listi SKD 2;
- prav tako tisti, ki so bili izvoljeni na listi Združene liste socialdemokratov;
- tisti, ki so bili izvoljeni na listi DeSUS-a 1;
- tisti, ki so bili izvoljeni na listi Slovenske nacionalne stranke 1;
- in predstavnika narodnih manjšin 1.
Do včerajšnje seje oziroma že pred tem, pa seveda glede na to razdelitev, so predstavniki list predlagali sledeča imena:
- predstavniki liste Slovenske nacionalne stranke predlagajo Petra Lešnika;
- predstavniki liste poslancev DeSUS-a Zorana Lešnika;
- predstavniki Združene liste Bojana Kontiča in dr. Cirila Ribičiča;
- predstavnika Narodnih manjšin Roberta Battellija;
- predstavniki liste LDS pa gospo Darjo Lavtižar-Bebler, gospoda Davorina Kračuna, gospoda Jožeta Zimška, gospoda Janeza Kopača in dr. Slavka Gabra.
Predstavniki ostalih poslanskih skupin niso dostavili še teh imen. Pričakujem, da bodo podani tukaj na sami seji, glede na strukturo. Kot edini predlog za predsednika Mandatno-imunitetne komisije je bil evidentiral s strani liste Slovenskih krščanskih demokratov gospod Miroslav Mozetič, vendar kot sem bil seznanjen pred sejo, je umaknil soglasje h kandidaturi in zato prav tako pričakujem, da bo nov predlog podan na seji. Hvala.

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Dodatno...

ANTON ANDERLIČ: Se opravičujem. Lapsus sem naredil. Gospoda Terčona in ne Kračuna, pa gospoda Kopača in tako naprej.

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Dodatno smo dobili predlog kandidatov za Mandatno-imunitetno komisijo Slovenske ljudske stranke, in sicer gospode poslance: Franca Potočnika, Janeza Krambergerja, Franca Kanglerja in Josipa Bajca.
Potem smo dobili predloge liste SDS, ki predlagajo gospode: Franca Pukšiča, Rudija Petana, Pavla Ruparja in Mirka Zamernika.
Torej, za predsednika nimamo kandidata, tudi za podpredsednika ne.

MIROSLAV MOZETIČ: Hvala lepa za besedo. Se opravičujem. Naš predlog je Ciril Pucko in Jurij Malovrh.

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Naredili bomo 10 minut odmora, da uskladimo ta predlog.

(Seja je bila prekinjena ob 10.34 uri in se je nadaljevala ob 10.57 uri.)

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Gospe poslanke, gospodje poslanci ugotovili bomo prisotnost, prosim, da pritisnite na tipke! Navzočih je 85 poslank in poslancev. Zbor je sklepčen zato lahko nadaljuje delo.
Najprej bom prebral sestavo Mandatno-imunitetne komisije, kot je bila predlagana. Predsednik Pavel Rupar, podpredsednika zaenkrat ni, člani LDS: Darja Lavtižar-Bebler, Davorin Terčon, Jožef Zimšek, Janez Kopač, dr. Slavko Gaber; člani SLS: Franc Potočnik, Janez Kramberger, Franc Kangler, Josip Bajc; člani SDS: Franc Pukšič, Rudi Petan, Mirko Zamernik; člani SKD: Ciril Pucko, Jurij Malovrh; člani Združene liste: Bojan Kontič, dr. Ciril Ribičič; član DeSUS-a: Zoran Lešnik; član SNS: Peter Lešnik; narodnosti Roberto Battelli.
Želi kdo izmed poslank in poslancev še kakšno pripombo? Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Glasujemo o navedenih predlogih v celoti, torej kot o listi kandidatov. Prosim poslanke in poslance, da najprej ugotovimo sklepčnost! (88 prisotnih.)
Kdo je za? (87 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da Mandatno-imunitetna komisija v predlagani sestavi izvoljena. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.
Predlagam, da se komisija sestane čez 15 minut v salonu, to je v prvem nadstropju; člane komisije prosim, da vzamejo s seboj gradivo, ki so ga prejeli za obravnavo 2. točke dnevnega reda ali pa ga boste še dobili.
Ponovno prekinjam sejo zbora, da ta Mandatno-imunitetna komisija lahko naredi svoje delo. Med tem pa vas povabim, poslanke in poslanci, da v tem odmoru opravimo skupinsko fotografiranje novoizvoljenih poslank in poslancev, ki bo takoj na notranjem stopnišču pred malo dvorano v pritličju na Šubičevi. Prosim vse, da se zberejo takoj. Čez 15 minut se dobimo zopet v dvorani!

(Seja je bila prekinjena ob 11.01 uri in se je nadaljevala ob 15.49 uri.)

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Ker se poročilo Mandatno-imunitetne komisije še razmnožuje, prosim še za kakšnih 5 do 10 minut potrpljenja, preden bomo lahko nadaljevali sejo.
Nadaljevali bomo s sejo Državnega zbora, in sicer prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA. Najprej bomo ugotovili sklepčnost. Prosim, da pritisnete na svoje tipke. Ugotovimo prisotnost! (83 prisotnih.)

2. TOČKA DNEVNEGA REDA je POROČILO MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE O PREGLEDU POTRDIL O IZVOLITVI TER MOREBITNIH PRITOŽB KANDIDATOV IN PREDSTAVNIKOV LIST KANDIDATOV ZOPER ODLOČITVE VOLILNE KOMISIJE, KI LAHKO VPLIVAJO NA POTRDITEV MANDATOV S PREDLOGOM ZA POTRDITEV MANDATOV IN ZA ODLOČANJE O PRITOŽBAH. Gradiva za obravnavo te točke dnevnega reda ste prejeli na klop, in sicer poročilo Republiške volilne komisije, ki je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 65/96, pritožbe kandidatov zoper odločitve volilne komisije ter pisno poročilo Mandatno--imunitetne komisije, katerega sestavni del je seznam izvoljenih kandidatov za poslance in potrdila o izvolitvi. Prosim predsednika Mandatno-imunitetne komisije, gospoda Ruparja, da poda poročilo te komisije.

PAVEL RUPAR: Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Dovolite mi, da preberem poročilo Mandatno-imunitetne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter morebitnih pritožb kandidatov in predstavnikov list kandidatov zoper odločitve volilne komisije, ki lahko vplivajo na potrditev mandatov s predlogom za potrditev mandatov in za odločanje o pritožbah. Mandatno-imunitetna komisija Državnega zbora je na 1. seji dne 28.11.1996 v skladu z določbami tretjega odstavka 7. člena zakona o poslancih pregledala potrdila o izvolitvi poslancev Državnega zbora in pritožbe kandidatov in predstavnikov list kandidatov zoper odločitve volilne komisije. Do začetka 1. seje Državnega zbora sta pritožbi pravočasno vložili Neva Miklavčič-Predan in Marjana Košir v zvezi z veljavnostjo o izvolitvi kandidatov na nacionalni listi Slovenskih krščanskih demokratov. Mandatno-imunitetna komisija je pregledala poročilo Republiške volilne komisije o izidu splošnih volitev poslancev Državnega zbora in poročilu priložene volilne komisije spise ter potrdila o izvolitvi poslancev in na podlagi tega ugotovila: Na volitvah 10. novembra 1996 je na podlagi 90. člena zakona o volitvah v Državni zbor pripadalo listam kandidatov skupaj 52 mandatov in je bilo po določbah 91. člena izvoljenih 52 kandidatov. Preostalih 36 mandatov je bilo razdeljenih na ravni države po določbah 92. in 93. člena zakona o volitvah v Državni zbor, in sicer 30 po določbah prvega odstavka 93. člena in 6 po določbi drugega odstavka 93. člena. Po 1 kandidat je bil izvoljen za poslanca predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti.
Potrdilo o izvolitvi je Mandatno-imunitetni komisiji predložilo 90 kandidatov. Na podlagi poročila Republiške volilne komisije, predloženih potrdil o izvolitvi in vloženih pritožb zoper odločitve volilne komisije, je Mandatno-imunitetna komisija ugotovila naslednje: 87 mandatov ni spornih. 3 mandati so sporni glede na vloženi pritožbi, in sicer mandat Izidorja Rejca, Miroslava Mozetiča in mag. Marjana Schiffrerja.
Kandidatki, Neva Miklavčič-Predan in Marjana Košir, sta na Državni zbor vložili pritožbo po 109. členu zakona o volitvah v Državni zbor zoper odločitev Republiške volilne komisije o dodelitvi mandatov kandidatom Izidorju Rejcu, Miroslavu Mozetiču in mag. Marjanu Schiffrerju, na podlagi spiska kandidatov z list kandidatov, ki ga je po drugem odstavku 93. člena zakona o volitvah v Državni zbor vložila politična stranka Slovenskih krščanskih demokratov. V pritožbah navajata, da spisek kandidatov ni bil določen v skladu s 43. členom zakona o volitvah v Državni zbor, ker naj bi bila kršena pravila politične stranke o določanju list kandidatov. Po pravilih politične stranke SKD je lista kandidatov določena, če je zanjo pri tajnem glasovanju na sklepčni seji sveta stranke glasovala večina navzočih članov. Pritožnici navajata, da je na seji sveta SKD pri določanju spiska kandidatov po drugem odstavku 93. člena zakona o volitvah v Državni zbor od 34 navzočih članov glasovalo za spisek 16 članov, proti 15 članov, 3 glasovnice pa so bile neveljavne, iz česar sledi, da je za spisek glasovalo manj kot polovica navzočih članov sveta.
Mandatno-imunitetna komisija je pregledala spise Republiške volilne komisije, ki se nanašajo na sporne mandate. V spisih je zapisnik seje sveta SKD, na kateri je bil določen spisek kandidatov po drugem odstavku 93. člena zakona o volitvah v Državni zbor. Iz zapisnika je razvidno, da je bilo na seji navzočih 35 članov sveta, da se je o spisku kandidatov odločilo s tajnim glasovanjem, da se je za spisek kandidatov "za" odločilo 19 članov, proti 15 članov, ena glasovnica pa ni bila oddana. Po pravilih politične stranke SKD se v listah kandidatov in s tem tudi v spisku kandidatov po drugem odstavku 93. člena zakona o volitvah v Državni zbor odloča z večino glasov navzočih članov sveta stranke. Iz zapisnika je torej razvidno, da je bil spisek kandidatov določen v skladu s pravili, saj je za spisek kandidatov glasovala večina navzočih članov sveta. Mandatno-imunitetna komisija pa v okviru svojih pristojnosti ni ugotavljala, ali zapisnik ustreza dejanskemu stanju. Del članov Mandatno-imunitetne komisije je menil, da spornih mandatov ni mogoče potrditi, ker glede na navedbe v pritožbah obstaja dvom o tem, ali zapisnik ustreza dejanskemu stanju, in glede na to ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, da je bil spisek kandidatov določen v skladu z zakonom in pravili politične stranke. Drugi del članov Mandatno-imunitetne komisije pa je menil, da je treba upoštevati zapisnik kot verodostojen dokument in da komisija ni pristojna za ugotavljanje njegove verodostojnosti.
Komisija je bila s strani predsednika Republiške volilne komisije opozorjena, da v primeru, če ne potrdi treh spornih mandatov, postanejo sporni še nadaljnji trije mandati, in sicer zaradi tega, ker je treba opraviti ponovno delitev mandatov po prvem odstavku 93. člena zakona o volitvah v Državni zbor. Pri tem ne gre za prerazporeditev mandatov med istoimenskimi listami kandidatov oziroma političnimi strankami, ampak samo za prerazdelitev mandatov znotraj treh list oziroma političnih strank. Ob tem je bilo ugotovljeno, da omenjeno opozorilo ne vpliva na odločanje o potrditvi mandatov.
Komisija je soglasno predlagala, da se 87 nespornih mandatov potrdi. Glede spornih mandatov pa je z 11 glasovi "za" in 9 "proti" predlagala, da se pritožbe zavrnejo in sporni mandati potrdijo.
Na podlagi navedenega in v skladu s prvim odstavkom 14. člena poslovnika Državnega zbora, Mandatno-imunitetna komisija ugotavlja: da 87 poslanskih mandatov ni spornih in zato predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da na podlagi 7. člena zakona o poslancih in drugega odstavka 14. člena poslovnika Državnega zbora, sprejme naslednji sklep:
"Potrdijo se mandati 87 poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, izvoljeni na volitvah 10. novembra 1996 po seznamu izvoljenih kandidatov, ki je sestavni del poročila Mandatno-imunitetne komisije."
V skladu s prvim odstavkom 14. člen Poslovnika Državnega zbora Mandatno-imunitetna komisija predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da na podlagi 109. člena zakona o volitvah v Državni zbor, četrtega odstavka 7. člena zakona o poslancih in drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme naslednje sklepe:
- potrdi se poslanski mandat Izidorju Rejcu, rojenemu 5.11.1936, stanujočemu Vodovodna 3, Ljubljana in s tem zavrne pritožbe Neve Miklavčič-Predan in Marjane Košir v delu, ki se nanašata na mandat Izidorja Rejca;
- potrdi se poslanski mandat Miroslavu Mozetiču, rojenemu 7.2.1950, stanujočemu Vaše 5/d, Medvode in s tem zavrne pritožbe Neve Miklavčič-Predan in Marjane Košir v delu, ki se nanašata na mandat Miroslava Mozetiča;
- potrdi se poslanski mandat mag. Marijanu Schiffrerju, rojenemu 4.6.1922, stanujočemu Lomas del Mirador, Temple 2688, Buenos Aires, Argentina in s tem zavrne pritožbe Neve Miklavčič-Predan in Marjane Košir v delu, ki se nanašata na mandat mag. Marijana Schiffrerja. Hvala lepa.

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Hvala lepa. Odpiram razpravo o poročilu Mandatno-imunitetne komisije. Želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? Prosim, če se vsak poslanec predstavi in pove ime in priimek, stranko bomo že lahko ugotovili.

DR. SLAVKO GABER: Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, Slavko Gaber v imenu Liberalne demokracije Slovenije. Želel bi nas vse opozoriti na dejstvo, da se nahajamo v najbolj občutljivi fazi konstituiranja slovenskega parlamenta oziroma Državnega zbora. Gre za točko, v kateri se potrdi volja volivk in volivcev. To je tista točka, o kateri ne sme, ko bo opravljena, na njen ostati niti najmanjšega dvoma, najmanjšega suma, da posel ni bil opravljen korektno. Ne sme biti dvoma, da nismo spoštovali volje volivk in volivcev, da nismo spoštovali procedur, ki nam jih nalaga naša zakonodaja in ki nam jih nalagajo interni akti naših strank. Težko bi si predstavljali stanje v katerem bi se po Slovenijo govorilo, da tukaj sedimo ljudje, ki si teh mest nismo zaslužili. Prav zaradi tega bomo v Liberalni demokraciji podprli 87 mandatov, podprli potrditev teh mandatov. Podprli zato, ker ne dvomimo in ker ni nobenega dvoma, vsaj ne izraženega dvoma o tem, da si teh 87 poslank in poslancev zasluži mesto v tem državnem zboru.
Imamo pa v naši stranki probleme s preostalimi tremi mandati. Ne zaradi tega, ker bi presodili ali pa želeli presoditi o upravičenosti pritožb, temveč zaradi tega, ker je dvom, ki je izražen v pritožbah - govorimo o dveh pritožbah - in gospod predsednik Mandatno-imunitetne komisije je vsebino tukaj predstavil - ki opozarjata na možnost, da je pri sprejemanju nacionalne liste v eni od strank, ki zaseda mesto v tem parlamentu, pri sprejemanju prišlo do rešitev, ki vzbujajo vsaj dvom v korektnost postopka.
Če bi kljub temu potrdili mandate tem poslankam in poslancem ta trenutek v tem Državnem zboru, bi prvič naredili slabo uslugo Državnemu zboru, ker bi padel sum na Državni zbor, da ne spoštuje volje volivk in volivcev in drugič, naredili bi izjemno slabo uslugo ljudem, ki bi jih na ta način potrdili v Državnem zboru. Za njih bi namreč v celotnem mandatu oziroma vseskozi dokler se to ne bi razčistilo lahko tekla beseda okrog po Sloveniji, da zasedajo mesto nekoga drugega, ki mu je mesto glede na glasove volivk in volivcev v tem Državnem zboru.
Z željo, da bi se ne zgodilo niti prvo, torej da ne bi bilo dvoma o spoštovanju volje volivk in volivcev in z željo, da kolegi poslanci ne bi bili predmet tovrstnih pogledov in tovrstnih vprašanj, Liberalna demokracija Slovenije ne bo podprla potrditve teh treh mandatov. Hvala, gospod predsedujoči.

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Hvala lepa. Še kdo prosim? Besedo dajem poslankam in poslancem. Kdo želi besedo? Prosim. Oprostite, za poslansko skupino še.

ZORAN LEŠNIK: Spoštovani, predsedujoči, poslanke in poslanci! Namreč ves čas sem držal roko gor, ampak, ker sem od zadaj morda ni bilo vidno. Govorim še vedno v imenu poslanske skupine. Zoran Lešnik, poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije.
Glede na to, da smo malo poprej slišali široko obrazlago, bom zelo kratek. V poslanski skupini Demokratične stranke upokojencev Slovenije nimamo ničesar proti gospodu Izidorju Rejcu, gospodu Miroslavu Mozetiču in mag. Marijanu Schiffrerju. Vendar z njihovo potrditvijo mandata ne bi želeli napraviti krivice drugim, kar se pa lahko zgodi. To preprosto zato, ker stvari niso kristalno čiste in prej ko slej lahko pride tudi stvar pred Vrhovno sodišče. Zaradi tega bo naša poslanska skupina glasovala proti potrditvi mandata navedenim trem gospodom Rejcu, Mozetiču in mag. Schiffrerju, ko pa bo dvom, ki obstaja, razčiščen in bo potrebno ponovno glasovati, in če bo zadeva kristalno čista, se bomo brez skrbi lahko odločili drugače.
Podpiramo pa predlog Mandatno-imunitetne komisije, da se danes potrdi mandat 87 poslankam in poslancem, za katere ni nobene pritožbe, nobenega dvoma in kot kaže smo kristalno čisti. Hvala lepa.

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Hvala lepa. Še kakšen predstavnik poslanske skupine? Prosim.

DR. CIRIL RIBIČIČ: Hvala lepa za besedo. Ciril Ribičič, poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov. Začel bi s tem, da je nacionalna lista zelo občutljiv instrument, ker prerazporeja glasove. Torej, razporeja jih od enih kandidatov k drugim kandidatom in iz enih pokrajin Slovenije k drugim pokrajinam. Konkretno ne samo v tem primeru, ampak tudi v tem primeru so kandidati z nacionalnih list kandidirali v ljubljanskih volilnih enotah. Zaradi tega sodim, da je treba biti pri določanju nacionalne liste, ki ima tako veliko moč, še posebej natančen in je treba še posebej natančno presojati, na kakšen način se vlaga.
Tukaj je bil izražen dvom v demokratičnost postopka. Odgovori, ki smo jih dobili, mene niso zelo prepričali. V imenu Slovenskih krščanskih demokratov je bilo rečeno "Mi stojimo za svojimi dejanji", vendar pa niso bili dani argumenti, zakaj. Na zelo konkretna vprašanja, med drugim na vprašanje, ali je res, da je najprej bil razglašen en rezultat, pa potem v zapisniku drugi, je bil odgovor, da o tem člana komisije ne moreta presojati, ker nista člana sveta Slovenskih krščanskih demokratov.
Posebej se mi je zdel argument pomemben, da je vprašanje, če lahko zaradi takega dvoma zdaj odklonimo potrditev mandata. Pri tem se mi zdi pomemben tudi naslednji "proti" argument: res se je težko odločiti in ne potrditi mandata zaradi dvoma, ki je izražen in ki je pomanjkljivo dokazan, kot so tudi odgovori po mojem mnenju pomanjkljivi. Ampak res je, da tukaj odločamo o konfliktu interesov; če damo prav eni strani, so izvoljeni eni, če damo prav drugi strani, so izvoljeni drugi. V vsakem primeru so torej prizadeti posamezniki in celo pokrajine Slovenije. Ne gre za to, da bi tukaj presojali samo o interesu enega posameznika in se pri tem seveda ravnali po znanem načelu domneve nedolžnosti - tukaj gre za drugačno situacijo: ali bomo šteli in upoštevali glasove ljudi, volivcev in poslancev in pokrajin, ali stališče, ki je prek nacionalne liste bilo izraženo s strani vodstva politične stranke.
Zaradi teh pomislekov in zaradi možnosti, da prizadeti nadaljujejo svoj spor pred Ustavnim sodiščem, smo se v poslanski skupini Združene liste odločili, da ne podpremo potrditve teh treh spornih mandatov, glasujemo pa za potrditev vseh ostalih mandatov, ki s pritožbami niso bili osporavani. Hvala lepa.

PREDSEDUJOČI MAG. MARJAN SCHIFFRER: Hvala lepa. Še kakšen zastopnik? Prosim.

ALOJZ PETERLE: (Lojze Peterle, Slovenski krščanski demokrati.) Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci! Zelo prav je, da smo si vzeli veliko časa za razčiščevanje vprašanj, ki so povezana z nacionalno listo. Vemo, kako občutljivo je to in je prav, da si vzamemo še več časa, če je potrebno. Tako smo ravnali tudi v naši stranki, ko smo dobili z Republiške volilne komisije zahtevo, da pošljemo potrjen zapisnik. To smo obravnavali v skladu z našimi internimi pravili na seji našega sveta. In zapisnik je bil potem poslan komisiji nazaj in ga je akceptirala kot verodostojen dokument, in vse je bilo storjeno v skladu z zakonom in našimi internimi pravili. Danes pa je poslanska skupina tudi izrazila preko predstavnika v Mandatno-imunitetni komisiji, da stoji za tem, kar je svet odločil. Svet je odločil v skladu z našimi pravili, zato mi ne moremo ravnati danes pri odločanju na podlagi dvomov, sumov ali česa podobnega - brali smo pač nekje, kot je bilo poslušati - ampak na podlagi preveritve, ki je formalno verodostojna, zato bomo mi podprli vseh 90 poslancev.

PREDSEDUJOČI MAG. MARJAN SCHIFFRER: Hvala lepa. Prosim, še kdo? Želijo besedo poslanke ali poslanci? Ne želi nihče. Hvala.
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo.
Pojasnilo. Na podlagi četrtega odstavka 7. člena zakona o poslancih ter drugega in tretjega odstavka 14. člena poslovnika Državnega zbora zbor skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni. O vsakem spornem mandatu pa odloča posebej. Poslanec katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Iz poročila Mandatno-imunitetne komisije izhaja, da so bile zboru predložene pritožbe zoper odločitve volilne komisije, zato bomo najprej glasovali o delu poročila Mandatno-imunitetne komisije, ki se nanaša na potrditev mandatov, ki niso sporni, in sicer: Na podlagi navedenega in v skladu s prvim odstavkom 14. člena poslovnika Državnega zbora Mandatno-imunitetna komisija ugotavlja, da 87 poslanskih mandatov ni spornih in zato predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da na podlagi 7. člena zakona o poslancih in drugega odstavka 14. člena poslovnika Državnega zbora sprejme naslednji sklep: "Potrdijo se mandati 87 poslancev Državnega zbora Republike Slovenije izvoljenih na volitvah 10. novembra 1996 po seznamu izvoljenih kandidatov, ki je sestavni del poročila Mandatno-imunitetne komisije."
Prosim, če spet ugotovimo prisotnost! (90 prisotnih.)
Kdo je za predlagani sklep Mandatno-imunitetne komisije? (90 poslancev.) Proti ne more biti nihče.
Ugotavljam, da je ta sklep sprejet.
V skladu s prvim odstavkom 14. člena poslovnika Državnega zbora Mandatno-imunitetna komisija predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da na podlagi 109. člena zakona o volitvah v Državni zbor četrtega odstavka 7. člena zakona o poslancih in drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena poslovnika Državnega zbora sprejme naslednje sklepe. Prvi sklep: "Potrdi se poslanski mandat Izidorju Rejcu, rojenemu 5.11.1936, stanujočemu Vodovodna 3, Ljubljana in s tem zavrne pritožbi Neve Miklavčič-Predan in Marijane Košir v delu, ki se nanašata na mandat Izidorja Rejca." Ugotovimo prisotnost! Opozarjam gospoda Rejca, da v tem trenutku ne sme glasovati. (87 prisotnih.) Ugotovimo še enkrat prisotnost! (87 prisotnih.)
Kdo je za? Gospod Rejc ne glasuje. (45 poslancev.) Je kdo proti? (42 poslancev.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet.
Spet prosim navzočnost!
Drugi sklep: "Potrdi se poslanski mandat Miroslavu Mozetiču, rojenemu 7.2.1950, stanujočemu Vaše 5/D, Medvode in s tem zavrne pritožbi Neve Miklavčič-Predan in Marjane Košir v delu, ki se nanašata na mandat Miroslava Mozetiča." Ugotovimo prisotnost! (88 prisotnih.)
Kdo je za? (Gospod Mozetič ne voli.) (45 poslancev.) Je kdo proti? (42 poslancev.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet.
Tretji sklep: "Potrdi se poslanski mandat mag. Marijanu Schiffrerju, rojenemu 4.6.1922 stanujočemu v Lomas del Mirador, Temple 2688, Buenos Aires, Argentina in s tem zavrne pritožbi Neve Miklavčič-Predan in Marjane Košir v delu, ki se nanašata na mandat mag. Marijana Schiffrerja." Ugotovimo prisotnost! (89 prisotnih.)
Kdo je za? (45 poslancev.) Je kdo proti? (42 poslancev.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet. (Aplavz.)
Čestitke vsem novoizvoljenim poslankam in poslancem. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajam na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA - IZVOLITEV PREDSEDNIKA, PODPREDSEDNIKA IN ČLANOV KOMISIJE ZA VOLITVE, IMENOVANJA IN ADMINISTRATIVNE ZADEVE. Prosim.

DR. FRANC ZAGOŽEN: Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci! V imenu poslank in poslancev izvoljenih na listah Slovenske ljudske stranke, Slovenskih krščanskih demokratov in Socialdemokratske stranke predlagam proceduralni sklep, da prekinemo sejo in jo nadaljujemo v ponedeljek ob 10. uri s 3. točko dnevnega reda. Ta predlog bi rad kratko utemeljil. Mislim, da bi bilo v interesu Državnega zbora, torej vseh novoizvoljenih poslancev tudi, če bi dali nekaj časa še predvsem predsednikom parlamentarnih strank za pogovore in usklajevanja. Na ta način bi po naših pričakovanjih prišli do trdnejših in kvalitetnejših odločitev pri nadaljnjem konstituiranju Državnega zbora. Predlagam torej, da o tem proceduralnem sklepu glasujemo. Hvala.

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Prosim o tem predlogu bomo glasovali. Ugotovimo prisotnost! (86 prisotnih.) Ali želi kakšna poslanska skupina na podlagi 73. člena poslovnika razpravljati o tem predlogu?

MIRAN POTRČ: Hvala. Gospod predsedujoči! Sem Miran Potrč, poslanec Združene liste socialnih demokratov in v njenem imenu bom govoril. V poslanski skupini smo prepričani, da bi bilo prav, da se po opravljenih volitvah Državni zbor čimprej konstituira. Čas, ki je potreben za ugotovitev mandatov, terja svoje delo. Danes smo se kar lep čas po opravljenih volitvah prvič sestali in naše pričakovanje je bilo, da bomo po proceduri, ki je predvidena, opravili tudi izvolitev predsednika in najmanj enega podpredsednika Državnega zbora, da bi Državni zbor lahko opravil druge naloge, ki so pred njim, predvsem pa, da bi se začeli resni razgovori o mandatarju in tudi o delitvi dela v Državnem zboru, ki je pogoj, da Državni zbor lahko dela. Žal nam je in radi bi izrazili svoje nerazpoloženje do dejstva, da se je že v začetku dela Državnega zbora pristopilo k oblikovanju skupine, ki poskuša na vsak način zagotoviti, da se ob 45 glasovih, ki jih ima, uveljavijo predvsem njeni interesi, ne pa, da se normalno usklajuje delo vseh poslank in poslancev, organiziranih v poslanske skupine, ki so zastopane v Državnem zboru. Naše prepričanje je, da je potrebno predsednika Državnega zbora izvoliti z voljo vseh poslank in poslancev, vseh, ker bo tudi vse predstavljal, bo moral delovati, tako da bo užival zaupanje čim širšega kroga, ne pa, da bo izvoljen na drug način. Zato smo mi danes pričakovali normalno nadaljevanje. Žal nam je, da to ni zagotovljeno in svoje prepričanje, da je to slabo in da je to tudi proti volji tistih, ki so pričakovali normalen začetek novoizvoljenega Državnega zbora, sporočam, da bomo proti takemu proceduralnemu predlogu. Hvala.

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Hvala. Še kakšen predstavnik poslanske skupine? (Ne.)
Kdo je za predlog, da se seja nadaljuje v ponedeljek ob 10.00 uri?
Kdo je za? (40 poslancev.) Kdo ugovarja poteku glasovanja?

DR. FRANC ZAGOŽEN: Gospod predsedujoči, žal moram ugovarjati tudi poteku vodenja seje. Podal sem proceduralni predlog in o tem se ne razpravlja, tudi ne v imenu poslanskih skupin. 88. člen poslovnika to izrecno pravi. Zaradi tega je nastala zmeda tudi pri glasovanju potem. Veliko prej smo ugotavljali sklepčnost, kot pa potem glasovali. Zato predlagam, da ponovno daste predlog na glasovanje, ampak brez razprave. Hvala.

PREDSEDUJOČI MAG. MARIJAN SCHIFFRER: Če dovolite bom prebral 73. člen... Dobro. Ponovimo glasovanje. Prvo ugotovimo prisotnost. Prosim še enkrat. Začnimo še enkrat s prisotnostjo. (86 prisotnih.)
Kdo je za to, da se ta seja preloži na prihodnji ponedeljek 2. decembra ob 10. uri dopoldan? (52 poslancev.) Je kdo proti? (27 poslancev.)
Ugotavljam, da je sklep sprejet. Sejo bomo nadaljevali prihodnji ponedeljek ob 10.00 uri dopoldan. Hvala lepa.

(SEJA JE BILA PREKINJENA 28. NOVEMBRA 1996 OB 16.32 URI.)

Zadnja sprememba: 03/25/1997
Zbirke Državnega zbora RS - dobesedni zapisi sej