Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni

Show details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI
Z A K O N
O UPORABI DENARNE ENOTE REPUBLIKE SLOVENIJE1. člen

V Republiki Sloveniji se kot zakonito plačilno sredstvo uporabljajo bankovci in kovanci, ki se glasijo na denarno enoto, določeno z zakonom o denarni enoti Republike Slovenije(Uradni list RS, št. 17/91).

2. člen

Do izdaje bankovcev in kovancev iz prejšnjega člena se kot zakonito plačilno sredstvo uporabljajo vrednostni boni Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vrednostni boni).

Vrednostne bone izda Republika Slovenija v imenu in za račun Banke Slovenije.

3. člen

Apoene in glavna znamenja vrednostnih bonov določa Banka Slovenije.

4. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona Banka Slovenije vzame iz obtoka bankovce in kovance, ki se glasijo na dinarje in kovance, ki se glasijo na pare.

Banka Slovenije izroči vrednostne bone v obtok na dan iz prejšnjega odstavka.

5. člen

Dinarski bankovci in kovanci se zamenjajo za vrednostne bone v menjalnem razmerju, ki ob uveljavitvi tega zakona znaša 1:1.

Menjalno razmerje iz prejšnjega odstavka se uporablja v roku za redno zamenjavo.

6. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona se cene vseh proizvodov in storitev izkazujejo v denarni enoti Republike Slovenije.

7. člen

Poštne znamke in koleki ter druge taksne in davčne vrednotnice, čeki, plačilni nalogi in drugi instrumenti notranjega plačilnega prometa, ki so bili v prometu na dan uveljavitve tega zakona, ostanejo še naprej v veljavi, dokler ne bodo izdani novi, pri čemer njihova vrednost ustreza številu enot, izraženih v denarni enoti Republike Slovenije.

8. člen

Za zneske, navedene v predpisih in splošnih aktih, sodnih in upravnih aktih, na obveznicah in drugih vrednostnih papirjih, menicah, v pogodbah in drugih listinah in obvestilih, v obračunih in evidencah, izdanih oziroma nastalih do uveljavitve tega zakona, se šteje, da so navedeni v denarni enoti Republike Slovenije.

9. člen

Banka Slovenije določi način, postopek in rok za prilagoditev depozitnih in kreditnih razmerij temu zakonu.

10. člen

Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 450-05/91-4/1
Ljubljana, dne 8. oktobra 1991


Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar
Zadnja sprememba: 07/13/2000
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni