Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni

Show details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O DENARNI ENOTI REPUBLIKE SLOVENIJE1. člen

V zakonu o denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91-I) se v 2. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"V denarnem prometu se uporablja skrajšano ime denarne enote Republike Slovenije: SIT."

2. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Številka: 450-05/91-3/5
Ljubljana, dne 1. julija 1992
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar
Zadnja sprememba: 07/13/2000
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni