Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni

Show details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKIZAKON

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-E)1. člen

V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 97/04-uradno prečiščeno besedilo) se v 1. členu na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo: "v skladu s Šesto direktivo Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L št. 145 z dne 13.6.1977, str.1, z vsemi spremembami)".

2. člen

V 36. členu se v tretjem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:

"Za davčnega zavezanca, ki šele začne opravljati obdavčljivo dejavnost, je, ne glede na vrednost pričakovanega prometa, prvih 12 mesecev davčno obdobje koledarski mesec."

3. člen

V 40. členu se na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo: "Davčni zavezanec sme odbiti vstopni DDV ne prej kot v davčnem obdobju, v katerem je prejel račune za njemu opravljen promet blaga in storitev oziroma carinske deklaracije za uvoženo blago."

V tretjem odstavku se v 2. točki besedilo "prvim in tretjim odstavkom 32. člena" nadomesti z besedilom "prvim, drugim in četrtim odstavkom 32. člena".

V osmem odstavku se beseda "četrtega" nadomesti z besedo "tretjega".

V devetem odstavku se za besedo "odbitka" postavi vejica, besedilo "v skladu z drugim in tretjim odstavkom" pa nadomesti z besedilom "ki se lahko uveljavlja v skladu s sedmim odstavkom".

4. člen

V 41. členu se v prvem odstavku besedilo "v skladu z drugim in tretjim odstavkom" nadomesti z besedilom ", ki se lahko uveljavlja v skladu s sedmim odstavkom".

5. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne meseca, ki sledi njegovi uveljavitvi.
Številka: 434-02/96-13/82
Ljubljana, dne 7. oktobra 2004
EPA 1496-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri HorvatZadnja sprememba: 10/25/2004
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni