Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni

Show details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI

ZAKON

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-D)


1. člen

V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 134/03-uradno prečiščeno besedilo) se v 3.a členu v 1. točki črtata besedi "s sedežem".

2. člen

V drugem odstavku 7.a člena se za šesto alineo, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova sedma alinea, ki se glasi:
"- dobave plina preko distribucijskega sistema za zemeljski plin ali dobave električne energije pod pogoji iz četrte in pete alinee prvega odstavka 15. člena tega zakona."

3. člen

V prvem odstavku 12. člena se v 1. točki besedilo "iz 2., 3. in 4. točke" nadomesti z besedilom "iz 2., 3., 4. in 7. točke".

Za 6. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, se doda nova 7. točka, ki se glasi:
"7. osebe, identificirane za namene DDV v Sloveniji, ki jim je dobavljeno blago pod pogoji iz četrte in pete alinee prvega odstavka 15. člena tega zakona, če to dobavo blaga opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji."

4. člen

V prvem odstavku 15. člena se dodata novi četrta in peta alinea, ki se glasita:
"- pri dobavi plina preko distribucijskega sistema za zemeljski plin ali dobavi električne energije davčnemu zavezancu - preprodajalcu: kraj, kjer ima davčni zavezanec - preprodajalec sedež ali stalno poslovno enoto, za katero je blago dobavljeno, oziroma če takega kraja ni kraj, kjer ima stalno prebivališče ali kjer običajno prebiva. - pri dobavi plina preko distribucijskega sistema za zemeljski plin ali dobavi električne energije, ki ni dobava iz prejšnje alinee: kraj, kjer naročnik dejansko rabi in porabi plin ali električno energijo.
5. člen

V tretjem odstavku 17. člena se doda nova 12. točka, ki se glasi:
"12. zagotavljanje dostopa do in prevoz ali prenos preko distribucijskih sistemov za zemeljski plin ali električno energijo in opravljanje drugih, s tem neposredno povezanih storitev."

6. člen

V 28. členu se za 6. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 7. točka, ki se glasi:
"7. uvoz plina preko distribucijskega sistema za zemeljski plin ali uvoz električne energije."

7. člen

V 32. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"(2) Oprostitev se nanaša tudi na promet storitev, povezanih s prometom blaga po prejšnjem odstavku in na dobavo blaga iz prejšnjega odstavka ter promet storitev v prostih conah, prostih in carinskih skladiščih na blagu iz prejšnjega odstavka."

Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.

8. člen

V 38. členu se črtajo deveti do petnajsti odstavek.

9. člen

V tretjem odstavku 39. člena se za besedama "uvozna dajatev" črta nadaljnje besedilo odstavka.

10. člen

V prvem odstavku 39.a člena se besedi "davčnemu zavezancu" nadomestita z besedo "osebam".

11. člen

V tretjem odstavku 39.b člena se besedilo "davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV" nadomesti z besedilom "osebi, identificirani za namene DDV" in črtajo besede "davčnih zavezancih,".

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

(1) Določbe 2. do 6. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2005, določbe 7. člena tega zakona pa naslednji dan po objavi potrditve ureditve po zaključenem postopku posvetovanj v skladu z 29. členom Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) s spremembami.

(2) Potrditev iz prejšnjega odstavka objavi v Uradnem listu Republike Slovenije minister, pristojen za finance.

13. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Številka: 434-02/96-13/76
Ljubljana, dne 20. aprila 2004
EPA 1200-III


Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor


Zadnja sprememba: 05/03/2004
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni