Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni

Hide details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI

Naslov zakona: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb
Klasifikacijska številka:435-01 / 90 - 0003 / 0051
EPA:672 - III
Kratica:ZDDPO-C
Seja DZ:20. Redna, 11/28/2002
Objava v Ur. listu:108/2002, 12/12/2002 (stran 12912)
SOP:2002-01-5315
ZAKON

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB (ZDDPO-C)

1. člen

V zakonu o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list, RS, št. 72/93, 20/95, 34/96, 27/98 - odločba US in 50/2002 - odločba US) se 12. člen spremeni tako, da se glasi:

"Med odhodke davčnega zavezanca se vštevajo samo tisti odhodki, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti ali posledica opravljanja te dejavnosti, oziroma samo tisti odhodki, ki so neposreden pogoj za ustvarjanje prihodkov.

Odhodke, ki se ne štejejo za odhodke iz prejšnjega odstavka, določi minister za finance, pri tem pa upošteva naslednje:
- ekonomsko upravičenost zaradi pridobivanja dobička;
- povezanost z obdavčenimi prihodki;
- poslovno potrebnost;
- značaj privatnosti;
- skladnost z običajno poslovno prakso.

Med odhodke ni mogoče vključiti izdatkov, ki imajo naravo investicij."

2. člen

V 1. točki 17. člena se številka "10" nadomesti s številko "5" ter se črtata podtočki "1.1. Stavbe 5" in "1.1.1. Ceste, komunalni objekti, zgornji ustroj železniških prog 14,3".

V 2. točki se številka "33,3" nadomesti s številko "25" ter se črtajo podtočke "2.1. Oprema za opravljanje dejavnosti rudnikov ter za raziskovanje, pridobivanje in prenos nafte in plina 20" in "2.2. Oprema za vodno gospodarstvo, vodovod in kanalizacijo 14,3" in "2.3. Oprema za gojitev, varstvo in izkoriščanje gozdov ter gojitev in lov divjadi 50". Doda se nova podtočka, ki se glasi: "2.1. Osebni avtomobili 12,5". Dosedanja podtočka "2.4" postane podtočka "2.2".

V 3. točki se številka "14,3" nadomesti s številko "10" ter se črtata podtočki "3.1. Maline, robide in ribez 33,3" in "3.2. Hitrorastoče drevje 33,3".

V 4. točki se številka "50" nadomesti s številko "20".

V 5. točki se številka "33,3" nadomesti s številko "20" ter se v podtočki 5.1. številka "20" nadomesti s številko "10".

3. člen

Na koncu stavka 21. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:

"pri tem pa kot podlago upošteva raven posameznih navedenih pravic delavcev, določeno z zakonom in splošnima kolektivnima pogodbama."

4. člen

V prvem odstavku 23. člena se število "70%" nadomesti s številom "50%".

5. člen

V prvem odstavku 39. člena se število "40%" nadomesti s številom "20%". Na koncu stavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:

"če gre za investicije v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva v Republiki Sloveniji."

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"Davčnemu zavezancu se prizna dodatna davčna olajšava (razen v osebna motorna vozila) v višini 20% investiranega zneska v opremo, razen v pohištvo in pisarniško opremo brez računalniške opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če gre za investicije v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva v Republiki Sloveniji."

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi "prejšnjem odstavku" nadomestita z besedilom "prvem in drugem odstavku tega člena".

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se v prvem stavku beseda "dveh" nadomesti z besedo "treh", v drugem stavku pa se beseda "petih" nadomesti z besedo "treh".

6. člen

V prvem odstavku 40. člena se za besedo "odtuji" doda besedilo "ali prenese izven Republike Slovenije", za besedo "odtujitve" se doda besedi "ali prenosa".

7. člen

V prvem odstavku 41. člena se za besedami "neopredmetena dolgoročna sredstva" doda besede "v Republiki Sloveniji".

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

"Davčna olajšava iz prejšnjega odstavka se prizna za dobo dveh let, če se oblikovane rezerve v višini izkoriščene davčne olajšave porabijo za namen iz prejšnjega odstavka."

V tretjem odstavku se beseda "četrtega" nadomesti z besedo "drugega".

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

"Davčni zavezanec, ki uveljavlja davčno olajšavo po prvem odstavku tega člena, mora voditi evidence, ki vsebujejo podatke in informacije o oblikovanju investicijske rezerve, o posameznem namenu oblikovanja investicijske rezerve in o porabi investicijske rezerve po posameznih namenih njenega oblikovanja in o stanju investicije."


PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
8. člen

Davčnemu zavezancu, ki na dan začetka uporabe tega zakona še tečejo roki po 39., 40. in 41. členu zakona, ti roki tečejo do poteka.

Davčnemu zavezancu, ki je pričel z amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev pred dnevom začetka uporabe tega zakona, se kot odhodek prizna amortizacija teh opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev do dokončne amortizacije po stopnjah, določenih v 17. členu zakona.

9. člen

Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka 5. člena tega zakona se za leto 2003 davčnemu zavezancu prizna davčna olajšava v višini 30% investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (razen v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če gre za investicije v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva v Republiki Sloveniji, in dodatna davčna olajšava (razen v osebna motorna vozila) v višini 10% investiranega zneska v opremo, razen v pohištvo in pisarniško opremo brez računalniške opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če gre za investicije v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva v Republiki Sloveniji. Za leto 2004 se davčnemu zavezancu prizna davčna olajšava v višini 25% investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (razen v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če gre za investicije v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva v Republiki Sloveniji, in dodatna davčna olajšava (razen v osebna motorna vozila) v višini 15% investiranega zneska v opremo, razen v pohištvo in pisarniško opremo brez računalniške opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če gre za investicije v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva v Republiki Sloveniji.

10. člen

Minister za finance izda podzakonski akt iz drugega odstavka 1. člena tega zakona najkasneje do 1. januarja 2003.

11. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2003.Številka: 435-01/90-3/51
Ljubljana, dne 28. novembra 2002Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor


Zadnja sprememba: 03/21/2007
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni