Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni

Show details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI


Z A K O N

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-A)1. člen

V zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in 17/2000 - odločba US) se v 36. členu tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:

"(3) Za davčnega zavezanca, ki je v preteklem koledarskem letu dosegel promet blaga oziroma storitev v vrednosti do 10,000.000 tolarjev, je davčno obdobje koledarsko polletje, za davčnega zavezanca, ki je v preteklem koledarskem letu dosegel promet blaga oziroma storitev od 10,000.000 tolarjev do 20,000.000 tolarjev, je davčno obdobje koledarsko trimesečje. Pri začetku opravljanja obdavčljive dejavnosti se davčno obdobje določi glede na pričakovano vrednost prometa blaga oziroma storitev v prvem koledarskem letu.

(4) Davčni zavezanec - izvoznik, ki izpolnjuje pogoje za obračunavanje DDV v trimesečnem oziroma šestmesečnem obdobju, se lahko odloči za obračunavanje DDV v enomesečnem obdobju. V tem primeru mora pisno obvestiti pristojni davčni organ v roku 15 dni pred prehodom na mesečni obračun DDV. Obdobje obračunavanja DDV po tem odstavku ne sme biti krajše od 12 mesecev."

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:

"(5) Promet blaga oziroma storitev po tem členu je promet, ki je izkazan v obračunu DDV za preteklo koledarsko leto."

2. člen

V 38. členu se v drugem odstavku za besedo "zadnjega" doda beseda "delovnega".

3. člen

V 39. členu se v prvem odstavku za besedo "zadnjega" doda beseda "delovnega".

4. člen

V 40. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:

"Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčeno in oproščeno dejavnost, sme odbiti le znesek vstopnega DDV, ki se nanaša na obdavčeno dejavnost."

5. člen

V 41. členu se v šestem odstavku besedilo "in, če pridobi dovoljenje davčnega organa" nadomesti z besedilom "in če priglasi izbran način določanja odbitnega deleža davčnemu organu."

Na koncu šestega odstavka se doda novo besedilo, ki se glasi:

"Davčni zavezanec lahko začne izračunavati odbitni delež v skladu s tem odstavkom v prvem davčnem obdobju, ki sledi davčnemu obdobju, v katerem je svojo izbiro priglasil davčnemu organu, če je davčni organ prejel priglasitev vsaj 15 dni pred začetkom novega davčnega obdobja, sicer pa z začetkom naslednjega davčnega obdobja. Davčni zavezanec mora izračunavati odbitni delež v skladu z načinom, ki ga je izbral v skladu s tem odstavkom najmanj 12 mesecev. Če davčni zavezanec želi ponovno spremeniti izbrani način določanja odbitnega deleža, mora tudi to spremembo priglasiti davčnemu organu."

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

"(7) Davčni organ lahko na podlagi priglasitve iz prejšnjega odstavka prepove davčnemu zavezancu uporabo izbranega načina določanja odbitnega deleža, če davčni zavezanec z izbranim načinom ne omogoča izvajanja nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem DDV v skladu z zakonom."

6. člen

V 53. členu se prvi in drugi odstavek nadomestita z novimi prvim do četrtim odstavkom, ki se glasijo:

"(1) Če je znesek davčne obveznosti v davčnem obdobju manjši od zneska vstopnega DDV, ki ga sme davčni zavezanec odbiti v istem davčnem obdobju, se mu razlika všteva v plačila v naslednjih davčnih obdobjih.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se davčnemu zavezancu na njegovo zahtevo razlika vrne v 60 dneh po predložitvi obračuna DDV, in sicer:
1. davčnemu zavezancu, ki predlaga mesečne obračune DDV, če znesek za vračilo v tem davčnem obdobju presega 200.000 tolarjev;
2. davčnemu zavezancu, ki predlaga trimesečne obračune DDV, če znesek za vračilo v tem davčnem obdobju presega 100.000 tolarjev;
3. davčnemu zavezancu, ki predlaga šestmesečne obračune DDV, če znesek za vračilo v tem davčnem obdobju presega 30.000 tolarjev.

(3) Davčnemu zavezancu, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, se na njegovo zahtevo razlika vrne v 60 dneh po predložitvi obračuna DDV, ki se nanaša na zadnje davčno obdobje v koledarskem letu.

(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se ne nanašajo na davčnega zavezanca - izvoznika, ki v zaporednih obračunih DDV izkazuje presežek vstopnega DDV. Davčni zavezanec - izvoznik lahko zahteva vračilo razlike takrat, ko predloži obračun DDV. Razlika se davčnemu zavezancu vrne najkasneje v 30 dneh po predložitvi obračuna."

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se besede "iz prvega in drugega odstavka" nadomestijo z besedami "iz drugega do četrtega odstavka".

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen

(1) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali obračune DDV za koledarsko polletje, vlagajo obračune v skladu s 1. členom tega zakona za davčna obdobja od 1. julija 2001 dalje.

(2) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali obračune DDV za koledarsko trimesečje in je v skladu s 1. členom tega zakona njihovo davčno obdobje koledarsko trimesečje ali koledarski mesec, vlagajo obračune v skladu s 1. členom tega zakona za davčna obdobja od 1. julija 2001 dalje.

(3) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali obračune DDV za koledarsko trimesečje in je v skladu s 1. členom tega zakona njihovo davčno obdobje koledarsko polletje, vlagajo obračune v skladu s 1. členom tega zakona za davčna obdobja od 1. julija 2001 dalje.

(4) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali obračune DDV za koledarski mesec in je v skladu s 1. členom tega zakona njihovo davčno obdobje koledarsko trimesečje, vlagajo obračune v skladu s 1. členom tega zakona za davčna obdobja od 1. julija 2001 dalje.

(5) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali obračune DDV za koledarski mesec in je v skladu s 1. členom tega zakona njihovo davčno obdobje koledarsko polletje, vlagajo obračune v skladu s 1. členom tega zakona za davčna obdobja od 1. julija 2001 dalje ter vložijo skupni davčni obračun za davčna obdobja od maja do junija 2001.

(6) Davčni zavezanci iz tega člena vlagajo obračune DDV za davčna obdobja pred 1. majem 2001 v skladu s predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona.

8. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Številka: 434-02/96-13/5
Ljubljana, dne 11. aprila 2001


Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor


Zadnja sprememba: 03/21/2007
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni