Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni

Hide details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI

Naslov zakona: Zakon o trgovini
Klasifikacijska številka:311-01/92-4/3
EPA:118
Kratica:ZT
Seja DZ:03/25/1993
Objava v Ur. listu:18/93, 04/09/1993 (stran 821)
SOP:1993-01-0815


Z A K O N
O TRGOVINII. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Trgovina je po tem zakonu opravljanje trgovinske dejavnosti na domačem trgu in s tujino. Trgovina obsega nakupovanje blaga zaradi nadaljnje prodaje in opravljanje trgovinskih storitev.

2. člen

Trgovec je po tem zakonu pravna oseba ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje trgovinske dejavnosti in izpolnjuje pogoje, določene z zakonom.

3. člen

Trgovec opravlja trgovinsko dejavnost svobodno in pod enakimi pogoji na način, ki ne omejuje konkurence, ne povzroča škode potrošnikom in ki je v skladu z zakonom, ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in dobrimi poslovnimi običaji.

4. člen

Trgovcu ni mogoče z akti in dejanji državnih organov in organov lokalnih skupnosti ter organizacij, ki opravljajo javna pooblastila, omejiti pravice do svobodnega nastopanja na trgu, preprečevati konkurence, ga spravljati v neenak položaj, razen v primerih, določenih z zakonom.

II. TRGOVINSKA DEJAVNOST (TRGOVANJE)

5. člen

Trgovinska dejavnost se lahko opravlja kot trgovina na debelo, trgovina na drobno ali kot trgovinske storitve.

Trgovina na debelo
6. člen

Trgovina na debelo je vsako nakupovanje blaga zaradi nadaljnje prodaje trgovcem, predelovalcem in velikim potrošnikom doma in v tujino, ne glede na to ali je blago prodano v nespremenjenem stanju ali po obdelavi, predelavi oziroma dodelavi v spremenjenem stanju.

Veliki potrošniki po tem zakonu so podjetja in druge organizacije ter fizične osebe, ki nabavljeno blago uporabljajo pri opravljanju svoje dejavnosti.

7. člen

Trgovina na debelo se opravlja v prodajnih objektih, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom ali drugimi predpisi.

Za opravljanje trgovine na debelo samo v tranzitu ni treba imeti skladišč.

Trgovina na drobno
8. člen

Trgovina na drobno je nakupovanje blaga ter njegova nadaljnja prodaja končnim potrošnikom in tudi prodaja blaga, ki ni namenjeno končni potrošnji, v prodajnih objektih iz 9. člena tega zakona.

Prodaja blaga končnim potrošnikom je po tem zakonu prodaja blaga za osebno porabo in prodaja blaga za potrebe gospodinjstev.

Prodaja blaga, ki ni namenjeno končni potrošnji, je po tem zakonu prodaja blaga pravni osebi oziroma fizični osebi, ki nabavljeno blago uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, če so izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugim zakonom.

9. člen

Trgovina na drobno se opravlja v prodajnih objektih (v nadaljnjem besedilu: prodajalne) ali zunaj njih, če so za tako obliko prodaje izpolnjeni pogoji, določeni s tem zakonom ali drugim predpisom.

10. člen

S prodajo blaga zunaj prodajaln so mišljene prodaja po pošti, na premičnih stojnicah, prodaja od vrat do vrat, prodaja s prodajnimi avtomati in potujoča prodajalna.

S prodajo blaga zunaj prodajaln so mišljene tudi priložnostne prodaje (na prireditvah, sejmih, shodih in podobno).

Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno, je treba pridobiti soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti.

Trgovinske storitve
11. člen

Trgovinske storitve so storitve v zvezi s posredovanjem blaga in storitev v trgovini na debelo in drobno (zastopniške oziroma agencijske, posredniške, komisijske, storitve blagovnih borz, tržnic, franšizing - franchising in drugo).

Storitve skladiščenja blaga, nadzor kakovosti in količine blaga, špediterske storitve, storitve zavarovanja blaga, ekonomske propagande, raziskave trga, blagovni lizing (leasing), faktoring (factoring) in druge storitve so trgovinske storitve po tem zakonu, če jih opravlja trgovec.

III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE TRGOVINSKE DEJAVNOSTI

12. člen

Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni:
- minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln;
- minimalni sanitarno-zdravstveni pogoji, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter osebe, ki neposredno poslujejo z blagom, pomembnim za zdravje ljudi;
- pogoji o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki neposredno opravljajo trgovinsko dejavnost, glede na zahtevnost posameznih vrst trgovinskih opravil.

Minimalne pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše pristojni minister. Pri predpisovanju pogojev upošteva merila, ki so usklajena z mednarodnimi standardi in drugimi predpisi.

13. člen

Minimalne tehnične in druge pogoje iz prve alinee prejšnjega člena predpiše minister, pristojen za trgovino.

S predpisom iz prejšnjega odstavka se določijo minimalni tehnični pogoji, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, oprema in naprave v prodajnih objektih trgovine na debelo in drobno, pogoji glede zunanjih površin prodajnega objekta (funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine in podobno) in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajnih objektov ter proizvodi, ki jih je dovoljeno prodajati na ta način.

14. člen

Poleg pogojev iz prejšnjega člena predpiše minister, pristojen za trgovino tudi dodatne pogoje glede opremljenosti prodajaln in načina prodaje za določene vrste blaga, če fizikalno-kemične in druge lastnosti blaga, ki lahko ogrožajo življenje in zdravje ljudi ter njihovo premoženje ter namen uporabe takega blaga to zahtevajo.

15. člen

Minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje iz druge alinee 12.člena tega zakona predpiše minister, pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za trgovino ter z ministrom, pristojnim za prehrano.

16. člen

Minimalno stopnjo izobrazbe osebam iz tretje alinee 12.člena tega zakona predpiše minister, pristojen za trgovino.

S predpisom iz prejšnjega odstavka se določi minimalna stopnja izobrazbe prodajalca in trgovskega poslovodje.

17. člen

Merila za določitev urnika obratovalnega časa prodajaln predpiše minister, pristojen za trgovino.

V skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka določi trgovec urnik obratovalnega časa svoje prodajalne, ki ga prijavi pristojnemu organu lokalne skupnosti.

Trgovec je dolžan poslovati v obratovalnem času, ki ga je določil v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.

18. člen

Trgovec mora sproti voditi evidenco o nakupu in prodaji blaga in storitev in zagotoviti njeno dostopnost pristojnim inšpekcijskim organom.

Minister, pristojen za trgovino predpiše obliko in način vodenja te evidence na obrazcih, in sicer za trgovino na debelo, trgovino na drobno in za trgovinske storitve.

IV. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO IN UPRAVNI UKREPI

19. člen

Uresničevanje določb tega zakona nadzoruje pristojni tržni inšpekcijski organ, razen določbe 15. člena tega zakona, katere uresničevanje nadzoruje pristojni sanitarni inšpekcijski organ, in določbe 18. člena tega zakona, katere uresničevanje nadzoruje poleg tržnega tudi pristojni davčni inšpekcijski organ.

20. člen

Če pristojni tržni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi:
- da trgovec ne opravlja trgovinske dejavnosti na predpisan način ali da opravlja trgovinsko dejavnost, za katero ni registriran (2., 6., 8., 10. in 11. člen),
- da druga pravna oseba ali fizična oseba opravlja trgovinsko dejavnosti, za katero ni registrirana (2. člen), mu opravljanje take dejavnosti prepove z odločbo.

Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.

21. člen

Če pristojni tržni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi, da opravlja trgovinsko dejavnost posameznik, čeprav za to ni registriran, mu opravljanje take dejavnosti prepove.

Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.

22. člen

Če pristojni tržni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi:
- da prodajni objekti ne izpolnjujejo predpisanih minimalnih tehničnih in drugih pogojev ali da niso izpolnjeni pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln (13. člen),
- da opremljenost prodajalne in način prodaje blaga ne izpolnjujeta dodatnih pogojev (14. člen),
- da trgovec ne vodi sproti evidence o nakupu in prodaji blaga in storitev ali če jo vodi drugače, kot je predpisano (18. člen), z odločbo začasno prepove trgovcu opravljati trgovinsko dejavnost do odprave nepravilnosti, ugotovljene s sklepom inšpekcijskega organa.

Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.

23. člen

Če pristojni tržni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi, da prodajalec ali trgovski poslovodja ne izpolnjuje predpisane minimalne stopnje izobrazbe (16. člen) ali če trgovec ne posluje v določenem obratovalnem času (17. člen), izda odločbo, s katero:
- prepove trgovcu ali osebi pri trgovcu nadaljnje opravljanje trgovinske dejavnosti,
- naloži trgovcu poslovanje v določenem obratovalnem času.

Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.

V. KAZENSKE DOLOČBE

24. člen

Z denarno kaznijo najmanj 3.000.000 tolarjev se kaznujejo za gospodarski prestopek:
- trgovec pravna oseba ali druga pravna oseba, ki ne opravlja trgovinske dejavnosti na predpisan način ali ki opravlja trgovinsko dejavnost za katero ni registrirana (2., 6., 8., 10. in 11. člen),
- druga pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost, za katero ni registrirana (2. člen),
- trgovec pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost kljub začasni prepovedi opravljanja trgovinske dejavnosti (22. člen).

Za prestopek iz prejšnjega odstavka se trgovcu pravni osebi ali drugi pravni osebi skupaj z denarno kaznijo izreče tudi varstveni ukrep odvzema blaga in delovnih priprav, ki so bile uporabljene pri kršitvi.

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za gospodarski prestopek odgovorna oseba pri trgovcu pravni osebi ali drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

25. člen

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:
- trgovec fizična oseba, ki ne opravlja trgovinske dejavnosti na predpisan način ali ki opravlja trgovinsko dejavnost, za katero ni registrirana (2., 6., 8., 10. in 11. člen),
- druga fizična oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnosti, za katero ni registrirana (2. člen),
- trgovec fizična oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost kljub začasni prepovedi opravljanja trgovinske dejavnosti (22. člen),

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se trgovcu fizični osebi ali drugi fizični osebi skupaj z denarno kaznijo izreče tudi varstveni ukrepi odvzema blaga in delovnih priprav, ki so bile uporabljene pri kršitvi.

26. člen

Če pristojni tržni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi kršitev iz 24. in 25. člena tega zakona, začasno zaseže blago in delovne priprave, ki so bile uporabljene pri kršitvi. O začasnem zasegu blaga in delovnih priprav mora pristojni tržni inšpekcijski organ takoj obvestiti pristojno sodišče oziroma sodnika za prekrške.

27. člen

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje trgovec pravna oseba ali trgovec fizična oseba, ki stori prekršek pri opravljanju trgovinske dejavnosti:
- če ne opravlja trgovine na debelo, razen trgovine v tranzitu v prodajnih objektih, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane s tem zakonom (7. člen),
- če ne opravlja trgovine v prodajalni, zunaj prodajalne pa na predpisan način (9. člen),
- če prodajni objekti ne izpolnjujejo predpisanih minimalnih tehničnih in drugih pogojev in če niso izpolnjeni pogoji za prodajo blaga zunaj prodajalne (13. člen),
- če opremljenost prodajalne in način prodaje blaga ne izpolnjujeta dodatnih pogojev (14. člen),
- če poslovni prostori, oprema in naprave ter osebe, ki neposredno prodajajo ne izpolnjujejo minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev (15. člen),
- če prodajalec ali trgovski poslovodja nima predpisane minimalne stopnje izobrazbe (16. člen),
- če ne posluje v določenem obratovalnem času (17. člen),
- če ne vodi evidence o nakupu in prodaji blaga in storitev ali če je ne vodi v skladu z zakonom (18. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 75.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pri trgovcu pravni osebi, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

28. člen

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek, kdor opravlja trgovinsko dejavnost, čeprav za to ni registriran.

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se skupaj z denarno kaznijo izreče tudi varstveni ukrep odvzema blaga in delovnih priprav, ki so bile uporabljene pri prekršku.

O začasnem zasegu blaga in delovnih priprav mora pristojni tržni inšpekcijski organ takoj obvestiti pristojnega sodnika za prekrške.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen

Minister, pristojen za trgovino predpiše v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki neposredno opravljajo trgovinsko dejavnost, glede na zahtevnost posameznih vrst trgovinskih opravil (16. člen), pravilnik o obratovalnem času prodajaln (17. člen) in pravilnik o vodenju evidence o nakupu in prodaji blaga in storitev (18. člen).

Rok iz prejšnjega odstavka velja tudi za določitev prodaje blaga zunaj prodajaln ter za določitev proizvodov, ki jih je dovoljeno prodajati na ta način (9. in 13. člen).

Do uveljavitve pravilnikov iz prvega odstavka tega člena veljata pravilnik o izobrazbi in drugih pogojih oseb, ki opravljajo blagovni promet in storitve v blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 22/78, 7/81, 19/81) in pravilnik o minimalnem obsegu podatkov in minimalnih evidencah, ki jih morajo upoštevati in voditi pri blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/78).

30. člen

Osebam, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo delo prodajalca ali trgovskega poslovodje, pa ne izpolnjujejo pogojev o minimalni stopnji izobrazbe po predpisu iz 16. člena tega zakona, se prizna strokovna usposobljenost, če jim je bila ta priznana do tega dne z internim aktom oziroma če so najmanj 15 let opravljale delo prodajalca ali trgovskega poslovodje.

Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona ne izpolnjujejo pogojev o minimalni stopnji izobrazbe po predpisu iz 16. člena tega zakona in se jim ta tudi ne priznava na način iz prejšnjega odstavka, morajo predpisano izobrazbo pridobiti v dveh letih po uveljavitvi tega zakona, ali pa v tem času opraviti preizkus strokovne usposobljenosti pri ustreznem združenju trgovcev v okviru zborničnega sistema.

31. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati zakon o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77 in 29/86), razen določb 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. in 30. člena in določbe 126., 127., 128., 129. in 130. člena obrtnega zakona (Uradni list SRS, št. 35/88, 43/88 in 24/89) ter se prenehajo uporabljati določbe 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. člena zakona o trgovini (Uradni list SFRJ, št. 46/90).

32. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 311-01/92-4/3
Ljubljana, dne 25. marca 1993

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik
Zadnja sprememba: 07/13/2000
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni