Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni

Show details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU
OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB (ZDDPO-B)1. člen

V zakonu o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93 in 20/95) se v 31. členu za besedo "stroškov" črta vejica in doda besedilo, ki se glasi: "in za že obdavčene posebne rezervacije po zadnjem odstavku 23. člena tega zakona".

2. člen

V prvem odstavku 39. člena se številka "20%" nadomesti s številko "40%".

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Davčni zavezanec, ki koristi davčno olajšavo po prejšnjih dveh odstavkih, ne sme razporejati dobička za udeležbo v dobičku. Če davčni zavezanec razporedi dobiček za udeležbo v dobičku pred potekom petih let po letu, v katerem je izkoristil davčno olajšavo, mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo v letu razporeditve dobička za udeležbo v dobičku."

3. člen

Za 65.b členom se doda nov 65. c člen, ki se glasi:
"65.c člen
Davčna osnova se zmanjšuje za obračunane obresti od dolgoročnih in kratkoročnih vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Republika Slovenija, občine ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija oziroma občine, vendar največ v višini davčne osnove."

4. člen

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1997. Določbe 3. člena tega zakona se uporabljajo tudi za obračun davka od dobička pravnih oseb za leto 1996.


Št. 435-01/90-3/28
Ljubljana, dne 19. junija 1996

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč
Zadnja sprememba: 07/13/2000
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni