Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni

Hide details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI

Naslov zakona: Zakon o volitvah poslancev v Evropski parlament iz Republike Slovenije
Klasifikacijska številka:004-01 / 02 - 0013 / 0001
EPA:519 - III
Kratica:ZVPEP
Seja DZ:19. Redna, 10/25/2002
Objava v Ur. listu:96/2002, 11/14/2002 (stran 10508)
SOP:2002-01-4803
Z A K O N

O VOLITVAH POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE
V EVROPSKI PARLAMENT (ZVPEP)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Poslanke oziroma poslanci (v nadaljnjem besedilu: poslanci) iz Republike Slovenije v evropskem parlamentu se volijo neposredno na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem za dobo petih let.

2. člen

Poslanec v evropskem parlamentu (v nadaljnjem besedilu: poslanec) ne more biti poslanec v državnem zboru in ne more opravljati izvršilne funkcije v lokalni skupnosti. Poslanec tudi ne sme opravljati funkcij in dejavnosti, ki jih ne sme opravljati poslanec v državnem zboru.

3. člen

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (v nadaljnjem besedilu: volitve) razpiše predsednik republike. Za dan glasovanja se določi nedelja ali drug dela prost dan v obdobju, ki ga določi pristojni organ Evropske unije.

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Volitve se razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred dnevom glasovanja. Od dneva razpisa glasovanja do dneva glasovanja mora preteči najmanj šestdeset dni.

Z dnem, ki je v aktu o razpisu volitev določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna opravila.

4. člen

Volitve vodijo in izvajajo volilni organi, imenovani po zakonu o volitvah v državni zbor.

5. člen

Za odločanje o zakonitosti aktov volilnih organov pri volitvah poslancev v evropski parlament v upravnem sporu je pristojno vrhovno sodišče.

6. člen

Sredstva za volitve v evropski parlament se zagotavljajo v državnem proračunu.

7. člen

Glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor.

8. člen

Glede volilne kampanje pri volitvah v evropski parlament se smiselno uporabljajo določbe zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), ki veljajo za volilno kampanjo za volitve v državni zbor.

Glede volilne kampanje pri volitvah v evropski parlament se ne uporabljata določbi četrtega in petega odstavka 2. člena zakona o volilni kampanji.

9. člen

Glede položaja poslanca, glede pridobitve in prenehanja mandata poslanca, glede nezdružljivosti funkcije poslanca z drugimi funkcijami, glede poslanske imunitete ter glede materialnih in drugih pogojev za delo poslanca ter glede pravice poslanca po prenehanju mandata se smiselno uporabljajo določbe zakona o poslancih in določbe drugih zakonov, ki veljajo za poslance državnega zbora.

Glede omejitev in obveznosti poslanca, vezanih na funkcijo poslanca, se smiselno uporabljajo ustrezne določbe zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.

II. VOLILNA PRAVICA

10. člen

Pravico voliti in biti izvoljen za poslanca v evropskem parlamentu ima državljanka oziroma državljan (v nadaljnjem besedilu: državljan) Republike Slovenije, ki ima pravico voliti in biti izvoljen za poslanca državnega zbora.

Pravico voliti in biti izvoljen za poslanca v evropskem parlamentu ima pod pogoji iz prejšnjega odstavka tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, pod pogojem, da mu ni bila odvzeta volilna pravica in pod pogojem, da je vpisan v evidenco volilne pravice.

Volivka oziroma volivec (v nadaljnjem besedilu: volivec) lahko na istih volitvah v evropski parlament glasuje samo enkrat in kandidira samo na eni kandidatni listi.

Državljan Republike Slovenije, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in uresničuje volilno pravico za volitve poslancev evropskega parlamenta v drugi državi, ne more uresničevati volilne pravice za volitve poslancev evropskega parlamenta iz Republike Slovenije.

Evidenco volilne pravice in sestavo volilnih imenikov ureja zakon.

III. VOLILNI SISTEM

11. člen

Poslanci se volijo po proporcionalnem načelu.

Glasuje se o listah kandidatk oziroma kandidatov (v nadaljnjem besedilu: kandidatov).

Območje Republike Slovenije je ena volilna enota.

12. člen

Volivec lahko glasuje samo za eno listo kandidatov. Volivec lahko na glasovnici označi enega kandidata, ki mu daje prednost pred ostalimi kandidati na listi, za katero je glasoval (preferenčni glas).

13. člen

Delitev poslanskih mest med liste kandidatov se opravi na ravni vse države.

Poslanska mesta se dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila poslancev, ki se volijo (d'Hondtov sistem). Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista.

Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov. Preferenčni glasovi za posamezne kandidate se upoštevajo, če število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega količnik, izračunan tako, da se število vseh glasov, oddanih za listo, deli z dvakratnikom števila kandidatov na listi. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor poslanskih mandatov pripada posamezni listi, so na preostala poslanska mesta na tej listi izvoljeni kandidati po vrstnem redu kandidatov na listi kandidatov.

IV. KANDIDIRANJE

14. člen

Kandidate za poslance lahko predlagajo politične stranke in volivci. Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor poslancev se voli iz Republike Slovenije.

15. člen

Politične stranke določajo kandidate po postopku, določenim z njihovimi pravili. Lista kandidatov se določi s tajnim glasovanjem.

Politična stranka lahko vloži listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj štirih poslancev državnega zbora ali najmanj tisoč volivcev.

Dvoje ali več političnih strank lahko vloži skupno listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj šestih poslancev državnega zbora ali najmanj tisoč petsto volivcev.

16. člen

Listo kandidatov lahko vložijo volivci, če je podprta s podpisi najmanj tri tisoč volivcev.

17. člen

Vsak poslanec in vsak volivec lahko da podporo samo eni listi kandidatov.

18. člen

Lista kandidatov se vloži pri republiški volilni komisiji najkasneje trideseti dan pred dnevom glasovanja.

Če je na listi kandidatov kandidat, ki ni državljan Republike Slovenije, je pa državljan države članice Evropske unije, mora biti listi priložena tudi izjava kandidata, v kateri je navedeno njegovo državljanstvo in naslov njegovega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji ter izjava, da ne kandidira na volitvah v evropski parlament v nobeni drugi članici Evropske unije.

Republiška volilna komisija obvesti druge države članice Evropske unije o tem, kateri njihovi državljani kandidirajo na volitvah v evropski parlament.


V. GLASOVANJE IN UGOTAVLJANJE IZIDA VOLITEV

19. člen

Glede organizacije in dela na voliščih, glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

20. člen

Glasovnica vsebuje:
- oznako volilne enote,
- navodilo o načinu glasovanja,
- zaporedne številke in imena list kandidatov po vrstnem redu iz seznama list kandidatov, pri vsaki listi pa tudi zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov,

Volivec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko liste kandidatov, za katero glasuje. Če želi dati posameznemu kandidatu z liste preferenčni glas, obkroži zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata, ki mu daje preferenčni glas.

21. člen

Izid volitev na volišču ugotavlja volilni odbor.

Ugotavljanje volilnega izida se začne po tem, ko se zaprejo vsa volišča v vseh državah članicah Evropske Unije.

22. člen

Republiška volilna komisija ugotovi, koliko glasov je dobila posamezna lista kandidatov, koliko poslanskih mest je pripadlo posamezni listi in kateri kandidati s posameznih list so izvoljeni.

23. člen

Državni zbor potrdi izvolitev poslancev. Proti odločitvi državnega zbora je v skladu z zakonom mogoča pritožba na ustavno sodišče.

Predsednik državnega zbora obvesti predsednika evropskega parlamenta o izidu volitev v evropski parlament.

24. člen

Predsednik državnega zbora o prenehanju mandata poslanca in o tem, kdo je izvoljen za poslanca namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat, obvesti predsednika evropskega parlamenta.

VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

25. člen

Ta zakon se začne uporabljati, ko Republika Slovenija pridobi pravico voliti poslance v evropski parlament.

26. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Številka: 004-01/02-13/1
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor


Zadnja sprememba: 11/19/2002
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti zakoni