Zbirke Državnega zbora RS - predlogi aktov

Show details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI
V Ljubljani, 28. februarja 2008

Državni zbor RS, predsednik g. France Cukjati
Vlada RS, predsednik g. Janez Janša
Ministrstvo za kulturo, minister dr. Vasko Simoniti
Generalni direktor RTV Slovenija
Direktor Radia Slovenija
Direktor Televizije Slovenija
Predsednik Programskega sveta RTV Slovenija
Predsednik Sveta delavcev RTV Slovenija
Reprezentativni sindikati RTV Slovenija: predsednik Sindikata KUU RTV Slovenija, predsednik Sindikata delavcev radiodifuzije in predsednik Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija


Zadeva: Poročilo o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2007


Nadzorni svet JZ RTV Slovenija (v nadaljevanju: NS) je v skladu z določilom 9. člena poslovnika pripravil poročilo o delu v letu 2007. V njem je skozi dnevne rede sej predstavljen kronološki pregled dela in preko sklepov ugotovitve, priporočila ter zaveze poslovodstvu zavoda kot tudi dinamika njihove realizacije. Obravnaval je številna, tudi posamična vprašanja, področja in probleme ter sprejel številne sklepe. Slednji so v osrednjem, vsebinskem delu poročila razvrščeni po tematiki, zaradi različnosti in številčnosti pa zajeti v podpoglavjih.

V skladu z zakonsko (Zakon o RTV Slovenija, Ur. l. RS, št. 96/2005) in statutarno (Statut RTV Slovenija, Ur. l. RS, št. 106/2006) določenimi pristojnostmi so bili sprejeti tudi določeni dokumenti in sklepi, ki se nanašajo tudi na organizacijo dela NS. Podani so v okviru poglavja »Notranje aktivnosti NS«, medtem ko so tematike razdeljene po področjih, na osnovi katerih so bila oblikovana tudi delovna telesa oziroma odbori nadzornega sveta. Sledi poročilo o aktivnostih realizacije nekaterih sklepov, katerih zaradi narave ni bilo možno izpolniti takoj po sprejetju in je bilo z generalnim direktorjem dogovorjeno, da se jih izpolni v dogovorjenem kasnejšem roku, o aktivnostih za njihovo realizacijo pa se NS obvešča v redni točki »tekoča obvestila generalnega direktorja«. Zadnji del poročila predstavlja še vsebinska področja, katerih realizacija sklepov je bila vsebinsko zahtevnejša, zato je bila, po dogovoru med NS in generalnim direktorjem JZ RTV Slovenija, prenesena v kasnejšo končno realizacijo, v začetek leta 2008.

NS je v letu 2007 pri svojem delu vseskozi sledil in deloval skladno s temeljnim načelom opredeljenim v 21. členu Statuta RTV Slovenija. Aktivnosti NS so bile usmerjene v spremljanje, analiziranje, preverjanje in ukrepanje v duhu in s ciljem varovanja interesov zagotavljanja ekonomske učinkovitosti in uspešnosti poslovanja RTV Slovenija. Usmerjene so bile v izpolnjevanje dejavnosti in poslanstva nacionalne Radiotelevizije Slovenija.

V primeru, da bi želeli ali bi se izkazala potreba po podrobnejši razjasnitvi določenih vprašanj, predlagam, da se obrnete na nadzorni svet, ki Vam bo z veseljem ustregel.

S spoštovanjem,

Franc Orešnik,l.r.
predsednik nadzornega sveta

Priloga:
- Poročilo o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2007


NADZORNI SVET

POROČILO O DELU
NADZORNEGA SVETA
RADIO TELEVIZIJE SLOVENIJA
V LETU 2007Ljubljana, 28.2.2008


»Z roko v roki zmoremo več«.


SESTAVA NADZORNEGA SVETA JZ RTV SLOVENIJA

Franc OREŠNIK predsednik

Tomaž GLAŽAR namestnik predsednika

Sonja HEINE članica

mag. Klemen JAKLIČ član

mag. Igor ŠETINC član

Janez ČADEŽ član

Nikola DAMJANIĆ član

dr. Matjaž DURJAVA član

mag. Silvo ŠKORNIK član

Martin ŽVELC član

mag. Mateja VODEB članica od maja 2007

Darja KOCJAN sekretarka


Poročilo pripravili:
Franc Orešnik,l.r.
Tomaž Glažar,l.r.
Darja Kocjan,l.r.KAZALO
SESTAVA NADZORNEGA SVETA JZ RTV SLOVENIJA 1
UVOD 2
1 SEJE NADZORNEGA SVETA 3
2 PREGLED OBRAVNAVANIH PODROČIJ, SKLEPOV IN UGOTOVITEV
NADZORNEGA SVETA 6 3 TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA 37
4 SKLEPI, KI ŠE NISO IZPOLNJENI 38
ZAKLJUČEK 40UVOD

V skladu z Zakonom in Statutom RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija (v nadaljevanju: NS): sprejme statut zavoda; finančni načrt in letno poročilo; odloča o uporabi morebitnega presežka prihodkov nad odhodki; določa ceno storitev, ki niso del javne službe; določi način prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov; način plačevanja prispevkov za sprejemnike ter kriterije za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo skladno z zakonom; odloča o tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev; nadzira poslovanje zavoda; nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja ter pregleduje periodične obračune. Pri svojem delu ima pravico do vpogleda v vso dokumentacijo zavoda, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na obratovanje oddajnikov. Organizira svoje delo, za kar ima pravico imenovati svoje odbore v skladu s poslovnikom ter odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom ali statutom. O svojih ugotovitvah pisno obvešča Programski svet in Programska odbora RTV- programov za italijansko oz. madžarsko narodno skupnost, Državni zbor in pristojnega ministra za področje medijev.

NS šteje enajst članov. Upoštevaje zastopanost političnih strank jih pet imenuje in razrešuje Državni zbor, štiri Vlada RS, dva pa na neposrednih volitvah izvolijo zaposleni. Za mandatno obdobje 2006 - 2010 so bili s strani Državnega zbora RS, imenovani: Nikola Damjanić, Tomaž Glažar, mag. Klemen Jaklič, Franc Orešnik, mag. Igor Šetinc; s strani Vlade RS, upoštevaje sklep Vlade RS z dne 14.9.2006, s katerim je imenovala mag. Silva Škornika (po odstopu dr. Janeza Jerovška), so bili imenovani še: Janez Čadež, dr. Matjaž Durjava in Sonja Heine. Iz vrst zaposlenih sta bila izvoljena Martin Žvelc in v maju 2007 mag. Mateja Vodeb (po prenehanju mandata Rajku Geriču). Od izvolitve za predsednika dne 26. oktobra 2006, nadzornemu svetu predseduje Franc Orešnik.

V letu 2007 se je NS sestal na 9-ih rednih sejah. Skladno z začrtano potjo delovanja, katera izhaja iz zaključka poročila za leto 2006, so bile aktivnosti v letu 2007 usmerjene v spremljanje in nadzor nad:


Poleg omenjenega se je NS vključil in po potrebi obravnaval tudi druga splošna in posamična vprašanja, področja in probleme, ki so se pojavili in sodijo, skladno z Zakonom, Statutom ter Poslovnikom v delokrog pristojnosti Nadzornega sveta JZ RTV Slovenija. Ob obravnavi je sprejel tudi sklepe, večina katerih je sestavni del nadaljevanja tega poročila, upoštevaje tudi realizacijo njihovega izvajanja, katero je NS tekoče spremljal.

Upoštevaje strukturo poročila za leto 2006 tudi prvi vsebinski del poročila za leto 2007 predstavlja kronološki pregled dela NS, z evidenco in datumi sej, dnevnimi redi in prisotnostjo članov. Iz slednjega je razvidno, da so bile vse seje sklepčne, glasovanje in sprejemanje sklepov pa je bilo omogočeno, ne glede na potrebno večino.

Najbolj so delo in rezultati NS razvidni iz sklepov in njihove realizacije. Zato je tudi poročilo o delu NS v vsebinskem delu sestavljeno iz sprejetih sklepov, razvrščenih po posamezni tematiki. NS je v drugem letu svojega delovanja obravnaval različne tematike, ki so v poročilu zajete v podpoglavja: planiranje, poročila, ekonomika poslovanja, investicije, kadrovske zadeve, sredstva delnic Eutelsat in pravne zadeve. Sledi poglavje »Notranje aktivnosti NS«. Tematike so razdeljene podobno, kot je NS oblikoval tudi svoja delovna telesa oziroma odbore. Preko pregleda sklepov po posamezni tematiki je mogoče razbrati aktivnosti NS na posamezno temo ter dinamiko reševanja in izvajanja sklepov oz. dogovorov. Ta del pa je pomemben tudi za člane NS, saj omogoča natančen vpogled v oblikovanje, dopolnjevanje in realizacijo sklepov ter zavez in predlogov, ki so bile posredovane vodstvu zavoda. V naslednjem sklopu so predstavljene vsebine o katerih je bilo dogovorjeno, da generalni direktor redno obvešča NS v okviru točke »tekoča obvestila generalnega direktorja ter v zadnjem delu, pred zaključkom, so prikazani sklepi, ki še niso bili izpolnjeni, ker je bila njihova realizacija predvidena za kasnejši čas, predvsem začetek leta 2008 ter obravnavo zaključnega računa in letnega poročila o poslovanju zavoda v letu 2007.

1 SEJE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet se je v letu 2007 sestal na 9-ih rednih sejah. Povprečna dolžina seje je bila 5 ur upoštevajoč ½ urni odmor za malico. Seje so bile sledeče:


d n e v n i r e d :

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje 2. Tekoča obvestila generalnega direktorja
3. Spisek redno zaposlenih in rednih honorarnih sodelavcev, ki imajo manj kot 40 delovnih ur
4. Imenovanje delovnih teles nadzornega sveta
5. Pobude, razno

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Nikola Damjanić, mag. Igor Šetinc, Janez Čadež, dr. Matjaž Durjava, Sonja Heine, mag. Silvo Škornik in Martin Žvelc

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA SVETA: mag. Klemen Jaklič - opr.
d n e v n i r e d :
1. Potrditev zapisnika 13. redne seje 2. Tekoča obvestila generalnega direktorja
3. Zaključni račun in Letno poročilo o poslovanju RTV Slovenija za leto 2006
4. Poročilo o delu NS v letu 2006
5. Način, spremljanje in analiza obračunavanja potnih stroškov in službenih potovanj
6. Koriščenje razvojnih sredstev za digitalizacijo
7. Pobude, razno
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Nikola Damjanić, mag. Igor Šetinc, Janez Čadež, dr. Matjaž Durjava, Sonja Heine, mag. Silvo Škornik, mag. Klemen Jaklič in Martin Žvelc
d n e v n i r e d :
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje 2. Tekoča obvestila generalnega direktorja
3. Marketing RTV Slovenija
4. Poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar-marec 2007
5. Izhodišča za pripravo planskih dokumentov za leto 2008
6. Koriščenje razvojnih sredstev
7. Pobude, razno

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Nikola Damjanić, mag. Igor Šetinc, dr. Matjaž Durjava, Sonja Heine, mag. Silvo Škornik, Martin Žvelc in Janez Čadež

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA SVETA: mag. Klemen Jaklič - opr.
d n e v n i r e d :
1. Potrditev zapisnika 15. redne seje 2. Tekoča obvestila generalnega direktorja
3. Dopolnitev Pravilnika o oblikovanju delovnih teles NS RTV Slovenija
4. Planska izhodišča 2008
5. Problematika plačevanja nadomestil za uporabo avtorskih glasbenih del (SAZAS)
6. Marketing RTV Slovenija
7. Pobude, razno

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Nikola Damjanić, mag. Igor Šetinc, mag. Klemen Jaklič, dr. Matjaž Durjava, Sonja Heine, mag. Silvo Škornik, Martin Žvelc in mag. Mateja Vodeb

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA SVETA: Janez Čadež - opr.
d n e v n i r e d :
2. Potrditev zapisnika 16. redne seje 3. Tekoča obvestila generalnega direktorja
4. Revizijsko poročilo o poslovanju za leto 2006 in stališče poslovodstva
5. Poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar-junij 2007 in primerjava z obdobjem januar-junij 2006
6. Sprejem in potrditev cenikov in prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija
7. Sprejem dolgoročnega plana porabe sredstev obveznic RS in delnic Eutelsat
8. Pobude, razno

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: Franc Orešnik, Tomaž Glažar, mag. Igor Šetinc, Janez Čadež, dr. Matjaž Durjava, Sonja Heine, mag. Mateja Vodeb, mag. Silvo Škornik, Martin Žvelc in mag. Klemen Jaklič

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA SVETA: Nikola Damjanić - opr.

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje 2. Tekoča obvestila generalnega direktorja
3. Konkreten predlog popravljalnih ukrepov na ugotovljene napake in nepravilnosti iz
revizijskega poročila in pisma poslovodstvu za leto 2006
4. Poraba sredstev obveznic RS in delnic Eutelsat: 5. Pobude, razno

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Nikola Damjanić, mag. Igor Šetinc, Janez Čadež, dr. Matjaž Durjava, mag. Klemen Jaklič, Sonja Heine, mag. Mateja Vodeb, mag. Silvo Škornik in Martin Žvelc

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje 2. Ceniki in prodajni pogoji za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2008
3. Programsko produkcijski načrt JZ RTV Slovenija za leto 2008 - osnutek
4. Pobude, razno:
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Nikola Damjanić, mag. Igor Šetinc, Janez Čadež, dr. Matjaž Durjava, mag. Mateja Vodeb, mag. Silvo Škornik in Martin Žvelc

ODSOTNA ČLANA NADZORNEGA SVETA: Sonja Heine in mag. Klemen Jaklič - oba opr.

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje 2. Elaborat za program TV SLO 3
3. Programsko poslovni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2008 – osnutek 4. Pobude, razno

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Nikola Damjanić, mag. Igor Šetinc, Janez Čadež, Sonja Heine, dr. Matjaž Durjava, mag. Mateja Vodeb, mag. Klemen Jaklič, mag. Silvo Škornik in Martin Žvelc

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje 2. Tekoča obvestila generalnega direktorja
3. Projekti za koriščenje sredstev obveznic RS in delnic Eutelsat
4. Nov »Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov
ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija«
5. Sprememba »Pravilnika o kriterijih za odpis, delni odpis,odlog in obročno plačilo
prispevka za programe RTV Slovenija«
6. Poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar-oktober 2007, primerjava z
obdobjem januar-oktober 2006 ter ocena rezultatov poslovanja za celotno leto 2007
7. Pobude, razno

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Nikola Damjanić, mag. Igor Šetinc, Janez Čadež, Sonja Heine, dr. Matjaž Durjava, mag. Klemen Jaklič, mag. Silvo Škornik in Martin Žvelc
ODSOTNA ČLANICA NADZORNEGA SVETA: mag. Mateja Vodeb - opr.

2 PREGLED OBRAVNAVANIH PODROČIJ, SKLEPOV IN UGOTOVITEV NADZORNEGA SVETA

2.1 PLANIRANJE2.2 POROČILA


2.3 EKONOMIKA POSLOVANJAZa ustrezno javno objavo cenikov poskrbijo službe za trženje RTV programov RTV Slovenija.

- Predlog oz. idejni projekt »Medijska kreativnost invalidov«

16. redna seja

Dopis z ugotovitvenim sklepom nadzornega sveta je bil programskemu svetu posredovan 06.09.2007.

- Prošnja Zavoda za oživitev civilne družbe
V skladu z ugotovitvijo, kot izhaja iz sprejetega sklepa 7-3 na 16. redni seji, je bil odgovor Zavodu za oživitev civilne družbe s strani nadzornega sveta poslan 05. julija 2007 in s strani generalnega direktorja, da bo RTV Slovenija za izvedbo posvetovanja prispevala sredstva v višini šest tisoč evrov, dne 20. avgusta 2007. 2.4 INVESTICIJE

- Projekt izgradnje "news« centra na Komenskega 5 in celostne prostorsko-prometne ureditve RTV centra v Ljubljani

2.5 KADROVSKE ZADEVE

2.6 SREDSTVA IZ DELNIC EUTELSAT- Visoka ločljivost produkcijske tehnološke verige
- Računalniško podprt sistem za pripravo, predvajanje in arhiviranje TV produkcije
Generalni direktor je »Organizacijski predpis o izrabi finančnih sredstev za razvojne projekte 2008-2010«, ki je del programsko-finančnega dela PPN 2008, 2009 in PPN 2010, sprejel in izdal 24.10.2007.
2.7 PRAVNE ZADEVE

NS je na 15. redni sejo sprejel pojasnilo vodstva zavoda o izvedbi davčnega svetovanja v letu 2007.Odgovor Pro Plusu je bil poslan 05. julija 2007.


2.8 NOTRANJE AKTIVNOSTI NADZORNEGA SVETA

3 TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Ker zaradi zahtevnosti narave nekaterih sklepov ni bilo možno izpolniti takoj po sprejetju, je bilo dogovorjeno z generalnim direktorjem, da se jih izpolni v dogovorjenem kasnejšem roku, medtem ko generalni direktor obvešča NS o aktivnostih za njihovo realizacijo v redni točki »tekoča obvestila generalnega direktorja«. Šlo je za aktivnosti sledečih področij:

Generalni direktor je o večini področij poročal redno, v skladu z dogovorom, medtem ko je NS prejel informacijo o gledanosti oddaje »Odmevi« od dneva prenove, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega, le na 16. redni seji. Iz leta 2006 ostaja odprt še spor z mariborskimi novinarji. V zvezi z aktivnostmi priprave projektov, vezanih na možno pridobivanje nepovratnih sredstev EU pa je generalni direktor po sklepu 7-3 21. redne seje dolžan predložiti NS poročilo, na katere projekte oz. javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev EU se je prijavila RTV Slovenija v letu 2007, vključno z navedbo njihovi uspešnosti.


4 SKLEPI, KI ŠE NISO IZPOLNJENIOb upoštevanju podanih pojasnil k predlaganim planskim dokumentom za leto 2007 in predlaganim dopolnitvam, s katerimi je bil na 12. redni seji NS dne 21.12.2006 sprejet finančni plan, je NS ob realizaciji sklepov v sklopu sklepa 1-6 na 13. redni seji dne 25.1.2007 ugotovil, da ni realizirana zahteva, da se podrobneje razmeji in loči finančno poslovanje javne službe in tržne dejavnosti, saj dodatna pojasnila glede uporabljenih sodil za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, niso ustrezna, ker niso v skladu z veljavno zakonodajo (14. člen Zakona o RTV). Zato je NS naročil poslovodstvu, da takoj uskladi sodila z veljavno zakonodajo ter zagotovi ločitev med javno službo in tržno dejavnostjo.


NS se je s sklepom 1-6 seznanil z ugotovitvami Odbora za nadzor nad ekonomiko poslovanja, vezanimi na informacijo o aktivnostih JZ RTV Slovenija za uskladitev sredstev v upravljanju z veljavno zakonodajo in predpisi. Ob tem je naročil vodstvu zavoda, naj izdela natančno evidenco o lastniškem statusu opreme in nepremičnin v upravljanju javnega zavoda. Najkasneje v mesecu septembru 2007 naj poslovodstvo prične pogajanja za ureditev statusa sredstev v upravljanju, skladno z novimi Slovenskimi računovodskimi standardi. NS je priporočil, da se vsa oprema in nepremičnine v upravljanju, kot vložek države prenesejo v premoženje JZ RTV Slovenija.

V skladu z dogovorom na 16. redni seji redno spremlja nadaljnje aktivnosti Odbor za nadzor ekonomike poslovanja, medtem ko se NS o urejanju področja obvešča v okviru točke »tekočih obvestil generalnega direktorja«.S sklepom 2-4 je bilo naročeno vodstvu zavoda, naj se NS do konca leta 2007 predloži še poročilo o velikih avtorskih pravicah.


NS je s sklepom 1-6 podprl predlog Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, da generalni direktor prične, po sprejemu PPN za leto 2008, z revizijo poslovanja PPE Multimedijski center za leto 2007.

NS je s sklepom 1-7 sprejel informacijo Odbora za nadzor ekonomike poslovanja v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije za izbiro izgradnje Poslovno informacijskega sistema, videnjem izvedbe projekta IT s strani svetovalca generalnega direktorja za informacijsko tehnologijo in ekonomiko projekta ter podpira predlog odbora, da vodstvo zavoda do konca leta 2007 izvede revizijo projekta realizacije prenove PIS, s poudarkom na preveritvi upoštevanja Zakona o javnih naročilih in preveritvi pravnih podlag za sklepanje aneksov k osnovni pogodbi.
V skladu z dogovorom na 20. redni seji vodstvo predloži NS poročilo o ugotovitvah revizije projekta realizacije prenove PIS do 10.01.2008.

NS se je seznanil z informacijo generalnega direktorja o pripravi reorganizacije Službe za trženje in Službe za odnose z javnostmi, ki bo izvedena najkasneje do konca leta 2007 in predlaga, da se predlog reorganizacije predloži v obravnavo na naslednjo sejo Odboru za nadzor trženja. Pri izdelavi predloga se naj upoštevajo dosedanja priporočila pristojnega odbora.

S sklepom 2-1 se je NS seznanil s pobudo generalnega direktorja za razveljavitev Pravilnika o avtorskih in sorodnih pravicah iz delovnega razmerja pri RTV Slovenija ter mnenjem in predlogom Odbora za pravne zadeve, ki je predmetno zadevo obravnaval na seji 25.09.2007. NS je naročil generalnemu direktorju, naj zaradi pomanjkljivosti v določbah 9. in 13. člena, Pravilnika o avtorskih in sorodnih pravicah iz delovnega razmerja pri RTV Slovenija, ki ga je sprejel Svet javnega zavoda RTV Slovenija na 26. redni seji, dne 21.04.2005, razveljavi pravilnik oziroma sprejme ustrezne spremembe 9. in 13. člena.
O sprejetju novega pravilnika oz. spremembi omenjenih dveh členov obstoječega pravilnika se v skladu z dogovorom na 19. redni seji obvesti tudi NS.

NS je obravnaval in s sklepom 3-1 podprl predložene popravljalne ukrepe vodstva zavoda na ugotovljene napake in nepravilnosti v revizijskem poročilu, upoštevanje priporočila revizijske hiše KPMG, za leto 2005 in 2006. Ob tem nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj tekoče spremlja potek realizacije popravljalnih ukrepov za leto 2006 in v primeru odstopanj ustrezno ukrepa. Končno poročilo o odpravi ugotovljenih napak in nepravilnosti iz revizije se NS predloži ob zaključnem računu za leto 2007.

Dogovorjeno je bilo, da Odbor za nadzor ekonomike poslovanja podrobneje pogleda oceno potencialnih obveznosti iz naslova odprtih tožbenih zahtevkov (priloga popravljalnih ukrepov za leto 2006) in o ugotovitvah seznani NS na eni prihodnjih sej.


V razpravi ob osnutku programsko poslovnega načrta za leto 2008 je bilo predlagano, da Odbor za nadzor ekonomike poslovanja preveri, ali zavod dejansko vodi prihodke in odhodke iz naslova opravljanja javne službe ter prihodke in odhodke iz naslova tržnih dejavnosti na dveh ločenih računih.

V skladu z 80.-im členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju bo NS obravnaval poročilo o delu Sveta delavcev RTV Slovenija v letu 2007 ob obravnavi zaključnega računa zavoda za leto 2007.


Ker sklepi 3-3, 3-6 in 3-7 niso bili realizirani v skladu s sprejetimi je NS na 21. redni seji v sklopu sklepa 1-2 sprejel predlog generalnega direktorja, da bo čistopis programsko poslovnega načrta za leto 2008 obravnaval na izredni seji dne 17.01.2008.V skladu z dogovorom na 21. redni seji (v povezavi s sklepom 3-18, ko je NS dovolil koriščenje razvojnih sredstev za projekt: »PP-7 – CIRCOM REGIONAL 2008«) se po končani 26. redni letni konferenci Circom regional, ki bo potekala v mesecu maju 2008 v Mariboru, NS predloži zaključno finančno poročilo, poročilo o oddajah, ki so bile objavljene v programih RTV Slovenija v letu 2007, vključno z informacijo, kje je upravni oz. finančni sedež Circoma regional.

ZAKLJUČEK


Namen poročila je predstaviti delo in aktivnosti, ki jih je nadzorni svet opravil v letu 2007. Ob tem pa ne gre spregledati tudi tistih, ki so bile opravljene preko delovnih teles. Zato v poročilu ne gre iskati niti obrambe niti samohvale. Gre za predstavitev enoletnega dela nadzornega sveta, njegovih ugotovitev, stališč in naročil, skratka njegovih rezultatov, za napore in stremljenja več kot dva tisoč redno zaposlenih na RTV Slovenija ter za spodbuden rezultat, ki ga bomo v prihodnje poskušali še izboljšati.

Nadzorni svet se pridružuje tistim, ki menijo, da Slovenija potrebuje javno Radiotelevizijo, saj je edina strokovno usposobljena za utrjevanje in ohranjanje slovenskega jezika, slovenske kulturne ustvarjalnosti, nacionalnega arhivskega bogastva ter narodne identitete tako na domačih tleh kot v Evropski Uniji. Temu pa je potrebno dodati še, da mora biti tudi javna RTV Slovenija učinkovita, uspešna, gospodarna, kvalitetna, inovativna in progresivna, uporabnikom in zaposlenim prijazna, skratka taka, da bomo lahko nanjo ponosni vsi, tudi v širših okvirih. Nadzorni svet upa, da se temu mnenju pridružujejo tako bralci tega poročila kot Državni zbor Republike Slovenije.

Zadnja sprememba: 04/16/2008
Zbirke Državnega zbora RS - spredlogi aktov