Zbirke Državnega zbora RS - predlogi aktov

Show details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKIPOROČILO DRUŽBE
D.S.U., d.o.o.
o izvajanju nalog na podlagi 62. člena ZZLPPO

od 1.1.2007 do 30.9.2007
D.S.U., d.o.o.D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana (v nadaljevanju DSU) skladno z 62. členom Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (v nadaljevanju ZZLPPO) vsake tri mesece poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o izvajanju nalog, ki jih ima na podlagi ZZLPPO.

V predloženem poročilu so zajete zadeve iz tega naslova, ki še niso zaključene, ter spremembe, ki so se v okviru izvajanja nalog na podlagi ZZLPPO dogodile v obdobju od 01.01.2007 do 30.09.2007.


PREDSTAVITEV DRUŽBE

DSU je družba z omejeno odgovornostjo, za katero veljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD). Ustanoviteljica DSU je Republika Slovenija. Njen najvišji organ je skupščina, katere pristojnosti izvaja Vlada RS kot edini družbenik. Nadzorno funkcijo opravlja tričlanski nadzorni svet, ki ga imenuje Vlada RS. Predsednik nadzornega sveta je dr. Edo Pirkmajer.

Vlada RS je dne 7.9.2006 sprejela sklep o prenehanju in začetku likvidacije DSU ter za likvidacijskega upravitelja imenovala mag. Uroša Rožiča. Hkrati je Vlada RS naložila Ministrstvu za finance, da pripravi predlog zakona, ki bo urejal prenos pooblastil, pravic in obveznosti D.S.U. d.o.o. - v likvidaciji ter preostanek premoženja na Slovensko odškodninsko družbo d.d.. Do sprejetja zakona in prenosa pooblastil in preostanka premoženja D.S.U. d.o.o. - v likvidaciji na Slovensko odškodninsko družbo d.d. ni prišlo. Vlada Republike Slovenije je dne 12.07.2007 kot edini družbenik D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o. – v likvidaciji sprejela sklep o ustavitvi postopka redne likvidacije. Družba nadaljuje z delovanjem. Od vključno 13.07.2007 dalje je naziv firme ponovno D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., direktor družbe je mag. Uroš Rožič.SEZNAM ZAKONOV IN PODZAKONSKIH AKTOV, KI UREJAJO PRISTOJNOSTI DSU

Zakoni

- Zakon o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur.l.RS 50/2004- ZPPSRD)
- Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94-odločba US, 43/95 – odločba US, 1/96, 30/98-ZZLPPO, 72/98 – odločba US, 31/00- ZP-L; ZLPP)
- Zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur. l. RS, št. 71/94, 57/95, 39/96-odločba US, 30/98, 50/96-popravek sklepa odločbe US, 30/98-ZZLPPO, 110/02 - ZDT-B; ZPPOLS)
- Zakon o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo (Ur. l. RS, št. 35/94, 40/97; ZZPLP)
- Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Ur. l. RS, št. 40/97, 13/2002 – odločba US, 101/03; ZLPPOD)
- Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka (Ur. l. RS št.24/96, 22/2000; ZLPPTR)
- Zakon o podjetjih (Ur.l. SFRJ 77/88 , 40/89, 83/89, 46/90, 61/90, Ur. l. RS, stari 10/91, Ur. l. RS/1 17/91 - ZVDE, 55/92- ZLPP, 13/93-ZP, 30/93- ZGD, 42/93-odločba US, 66/93-ZP, 31/00-ZP-L; Zpod)
- Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti SRD (Ur.l.RS, št- 30/98, 72/98-odločba US, 12/99, 50/99 - ZPSPID, 6/2000- pobuda-ustavnost, , 12/2001- odločba US, 79/2001, 80/04 – ZUARLPP; ZZLPPO)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l.SFRJ, 47/86)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS 80/99, 70/2000, 52/2002, 73/04; ZUP)
- Zakon o družbenem kapitalu (Ur. l. SFRJ, št. 84/89, 46/90)
- Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99-ZFPPod, 31/2000-ZP-L, 36/2000-ZPDZC, 45/2001, 59/2001, 50/2002-sklep o zadržanju izvrševanja, 93/02-odločba US, 57/04; ZGD)
- Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS št. 45/95, 34/96, 60/99-ZSRR, 22/2000-ZJS, 67/2001, 47/2002; ZUKLPP)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS št. 32/93, 30/98, 101/99; ZGJS)
- Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS št. 82/94, 21/95 in 16/96 (ZVET), 33/2001 (VZET-1))
- Zakon o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS št. 69/94 in 7/95)
- Zakon o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini (Ur. l. RS št. 16/96, 89/99 –ZLSZDL)
- Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (Ur.l. RS št. 89/99, 107/99; ZLKSDL)
- Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS št. 50/99, 106/99, 58/2002- ZPSPID)
- Zakon o sodnem registru (Ur. l. RS št. 13/94, 31/2000; ZSReg)
- Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS št. 42/93, 61/2000-odločba US, 56/2001; ZSDU)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS št. 75/94, 22/2000-ZJS, 96/02- ZUJIK; ZUJIKP)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS št. 96/02; ZUJIK)
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A, Ur.l., št. 39/97)
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Ur.l. RS št. 44/97, 59/01, 110/02 –ZGO-1, - ZLNDL)
- Stanovanjski zakon (Ur.l.RS št. 18/91indr.; SZ)
- Stanovanjski zakon (Ur.l. RS št. 69/03, 18/04-ZVKSES; SZ-1)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št. 7/99, 110/02-ZGO-1, 126/03-ZVPOPKD; ZVKD)
- Zakon o denacionalizaciji (Ur.l. RS št. 27/91 indr.; ZDEN)


Podzakonski predpisi:

- Uredba o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Ur. l. RS, št. 24/93, 25/93, 60/93 62/93, 72/93, 19/94, 32/94, 45/94, 5/95, 37/95- odločba US)
- Uredba o pripravi programa preoblikovanja in izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94, 68/94, 37/95- odločba US, 24/96, 47/97-ZPre)
- Uredba o načinu prodaje premoženja v lasti SRD pooblaščenim investicijskim družbam (Ur. l. RS št. 48/98)
- Uredba o načinih javne prodaje delnic in poslovnih deležev v lasti SRD (Ur. l. RS št. 56/98)
- Uredba o načinu, pogojih in postopku uporabe obveznic Republike Slovenije za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij (Ur. l. RS št. 41/98, 60/98)
- Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Ur. l. RS št. 20/94, 18/02- nova uredba)
- Uredba o postopku zapiranja evidenčnih računov imetnikov lastniških certifikatov in uporabi lastniških certifikatov (Ur. l. RS št. 48/98).


Meddržavne pogodbe:

- Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi premoženjskopravnih razmerij (Ur.l.RS št. 31/99- Mednarodne pogodbe št. 720-01/99-13/1)


IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL


DSU v svojem imenu in za račun komitenta Republike Slovenije opravlja naslednje posle:
1) Ugotavljanje družbenega premoženja, ki na podlagi 5. in 6. člena ZZLPPO preide v last in upravljanje DSU in izvajanje pravnih poslov, povezanih s tem premoženjem.
2) Zavarovanje lastniških deležev in zavarovanje sredstev ter upravljanje in sklepanje pravnih poslov, povezanih z izločenim premoženjem, ki je predmet denacionalizacijskih zahtevkov.
3) Vodenje izvenbilančne evidence sredstev in pogojnih obveznosti do DSU ter sklepanje aneksov k pogodbam o vzpostavitvi izvenbilančne evidence sredstev in pogojnih obveznosti podjetja do sklada in dogovorov o prekinitvi pogodb ter drugih pravnih poslov.
4) Upravljanje z deleži in delnicami podjetij ter drugim premoženjem, ki je ostalo po izpeljanih privatizacijskih postopkih.
5) Privatizacijo podjetij in drugega premoženja v lasti DSU.
6) Prodaje delnic in deležev podjetij v lasti DSU. (področje javnih pooblastil)
7) Pravne posle v zvezi z odpravo oškodovanj. (področje javnih pooblastil)
8) Uveljavljanje zahtevkov v skladu z zakoni pred sodišči in upravnimi organi in sodelovanje kot stranka ali intervenient pred sodišči ali upravnimi organi.
9) Sodelovanje z državnim pravobranilstvom Republike Slovenije pri uveljavljanju zahtevkov iz naslova oškodovanja družbenega premoženja in poravnavanje stroškov njihovega zastopanja in stroškov neuspešnih zahtevkov.
10) Vodenje evidence in izvršitev obveznosti po 125. členu SZ in 173. členu SZ-1; (Stanovanjski zakon)
11) Sklepanje notarskih zapisov o prenosu in prodaji poslovnih deležev oz. delnic iz notranjega odkupa na podlagi že sklenjenih pogodb.
12) Sklepanje pogodb o prenosu poslovnih deležev oz. delnic s Slovensko odškodninsko družbo, d.d. in Kapitalsko družbo, d.d..
13) Urejanje premoženjskopravnih razmerij med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo.
14) Vodenje upravnih postopkov v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij in licencami ocenjevalcev vrednosti podjetij, določenimi z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi predpisi.
15) Hranjenje dokumentacije Slovenske razvojne družbe d.d.- v likvidaciji in Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo ter vodenje arhiva.
16) Dajanje izjav in informacij v zvezi s to dokumentacijo na podlagi različnih zahtevkov.
17) Opravljanje del za komisijo, ustanovljeno na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
18) Nakazovanje sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi ZUKLPP, v proračun Republike Slovenije.1. Ugotavljanje družbenega premoženja, ki na podlagi 5. in 6. člena ZZLPPO preide v last in upravljanje DSU in izvajanje pravnih poslov, povezanih s tem premoženjem

1.1. Prenos premoženja na podlagi 5.člena ZZLPPO
Nepremičnine
Spremembe v obdobju 1.1.2007 do 30.9.2007
(stanje 30.9.2007)
1
Parcela v Batujah (1150/70 pot 229 m2) Možnost prenosa na občino in MOP
2
Parcela v Batujah (1162 gozd 979 m2) Možnost prenosa na občino in MOP
3
Stanovanje v Osijeku, Adolfa Waldingera 26, 40,08 m2 Postopek izpraznitve stanovanj, nato prodaja po tržni ceni
4
Stanovanje v Osijeku, Adolfa Waldingera 26, 40,08 m2 Postopek izpraznitve stanovanj, nato prodaja po tržni ceni
5
Stanovanje v Osijeku, Adolfa Waldingera 26, 68,71 m2 Postopek izpraznitve stanovanj, nato prodaja po tržni ceni
6
Stanovanje v Osijeku, Adolfa Waldingera 26, 68,71 m2 Postopek izpraznitve stanovanj, nato prodaja po tržni ceni
7
Poslovni prostor v Vršcu, Sterijina 107 Sprejet sklep o prodaji
8
Poslovni prostor v Vršcu, Žarka Zrenjanina 33 Sprejet sklep o prodaji
9
Poslovni prostor v Beogradu, Resavska 32Sprožen sodni postopek za vračilo premoženja
10
Poslovni prostor v Boljevcu, parc št. 2912/2, 2912/3Sprožen sodni postopek za vračilo premoženja
11
Poslovni prostor v Beogradu, Čingrijina 1a, parc.št.3862/1, k.o.Zvezdara (Libela p.o.)V postopku prodaje, izdelana cenitev

Spremembe v obdobju 1.1.2007 do 30.9.2007:

- Dne 04.05.2007 je bila podpisana Kupoprodajna pogodba št.18/2007 (024/07-31) o prodaji parc.št.840 njiva (370m2), 841 njiva (470m2), 842 stavbišče (394m2) vse k.o.Pepeljevac ter parc.št.2058 k.o.Kruševac hiša in dvorišče (362m2), kupca: Todič Milovan in Gajič Dušan, kupnina 16.200 Eur.
- S sklepom Okrožnega sodišča v Celju z dne 10.1.2007 se je stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Libela p.o. Celje zaključil, nevnovčeno premoženje družbe pa se je preneslo na DSU.


1.2. Prenos premoženja na podlagi 6.člena ZZLPPO
Spremembe v obdobju 1.1.2007 do 30.9.2007
(stanje 30.9.2007)
1
Adria Airways d.d. LjubljanaNovembra 2005 je bil podjetju posredovan poziv k ureditvi razmerij z DSU, ker v lastninjenje ni bilo vključeno premoženje na področju drugih republik bivše Jugoslavije. Na sestanku oktobra 2006 je bilo dogovorjeno, da bo podjetje pridobilo vse potrebne podatke o tem premoženju ter pridobilo cenitve. Posredovan jim je bil poziv k posredovanju podatkov in dve urgenci (dne 03.04.2007 in 17.05.2007).
2
Aerodrom Ljubljana, d.d.V zvezi z ugotavljanjem prenosa nepremičnin na DSU, je Okrajno sodišče v Kranju dne 07.09.2005 dovolilo obnovo pravdnega postopka, na kar se je podjetje pritožilo. Višje sodišče je dne 06.12.2006 zavrnilo predlog za obnovo postopka, DSU pa je vložil revizijo zoper ta sklep.
3
Agroemona, d.o.o., DomžaleZAKLJUČENO:
Podjetje nas je z dopisom z dne 13.03.2007 obvestilo, da parc. št. 149/2, k.o. Vodice ni bila vključena v lastninsko preoblikovanje. Enako je bilo ugotovljeno tudi za parc. št. 13/7, k.o. Mengeš. Kupoprodajna pogodba za parc. št. 149/2, k.o. Vodice je bila podpisana dne 04.07.2007, za parc. št. 13/7, k.o. Mengeš pa dne 13.06.2007.
4
Brivsko-frizerski salon Nada d.o.o. RadovljicaZAKLJUČENO:
Urejanje razmerij je bilo vezano na denacionalizacijski postopek. V zvezi s tem je bila dne 07.11.2006 izdana delna odločba, ki nalaga plačilo odškodnine v obveznicah Slovenske odškodninske družbe. Glede na to je DSU s podjetjem sklenil Pogodbo o ureditvi razmerij, ki se nanaša na plačilo denarnega nadomestila za neolastninjeni del družbenega kapitala – pogodba je bila podpisana dne 04.04.2007.
5
ČZP VEČER, d.d., MariborPodjetje je poizvedovalo za parc. 2114/1, k.o. Bežigrad in parc. 2115, k.o. Bežigrad. Ugotovljeno je bilo, da gre pri parc. 2114/1 za t.i. funkcionalno zemljišče in je potrebno samo uskladiti zemljiško-knjižno stanje z dejanskim, medtem ko je parc. 2115 postala last DSU v skladu s 6. čl. ZZLPPO. Po mnenju SPL, upravitelja stavbe, gre tudi pri parc. 2115, k.o. Bežigrad za funkcionalno zemljišče oz. gradbeno parcelo. Trenutno je zadeva v postopku dodelitve gradbene parcele. Dne 17.05.2007 je bil na SPL, d.d. posredovana zahteva za pisno obveščanje o poteku postopka.
6
DAJ-DAM d.d. Ljubljana Gre za parc. št. 16/2, stavbišče v izmeri 501 m2, k.o. Gradišče I, katere del je bil izločen zaradi denacionalizacijskega zahtevka, posledično pa se ugotavlja, da je preostali del potrebno obravnavati kot neolastninjeno premoženje, za katerega veljajo določbe 6. člena ZZLPPO. Postopek denacionalizacije je sicer pravnomočno zaključen – vračilo v naravi je zavrnjeno, vendar podjetje DSU-ju ne priznava lastninske pravice.
7
Emona MAXIMARKET – MERCATOR, d.d.Dva sklopa:
  I. Parc. št. 30/6 in 30/7, k.o. Gradišče I:
  Del parc. št. 30/6 in 30/7, k.o. Gradišče I je bila s pogodbo o brezplačnem prenosu prenesena z družbe IZTR d.o.o. na podjetje Emona Maximarket, vendar je slednje ni vključilo v lastninjenje.
  II. ZAKLJUČENO:
  V lastninjenje prav tako niso bile vključene parcele št. 3094/1, 3094/2, 3082/1 in 3082/3, vse k.o. Ajdovščina. Z namenom ureditev medsebojnih razmerij, je bila za slednje parcele, z družbo PS MERCATOR, d.d. dne 28.06.2007 podpisana Pogodba o ureditvi razmerij.
8
FIT d.d. LjubljanaGre za nerazdeljeno družbeno premoženje DO VARNOST, v zvezi s katerim še vedno poteka pravdni postopek. Slednji je vezan na ugotovitev deležev na premoženju posameznih družb, pravnih naslednic TOZD-ov v sestavi DO Varnost.
9
G & P Hoteli BledZAKLJUČENO:
Predmet urejanja sta bili parceli 1144/18, k.o. Želeče in parc. 1144/19, k.o. Želeče, ob obali jezera Bled, ki v naravi predstavljajo del zaokroženega zemljišča okoli Vile Zlatorog, ki je v upravljanju Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS. Ker je v zemljiški knjigi kot lastnik vpisan pravni prednik podjetja G & P Hoteli Bled, je bilo lastništvo s slednjega preneseno na DSU. Dne 15.05.2007 je bila med DSU in Republiko Slovenijo podpisana Pogodba o neodplačnem prenosu nepremičnin.
10
GIVO LjubljanaZAKLJUČENO:
S podjetjem GIVO je bil dne 08.03.2007 podpisan sporazum, na podlagi katerega je podjetje DSU-ju odstopilo prejeto kupnino od že prodanega stanovanja št. 2 na naslovu Črtomirova 23, Ljubljana.
11
Gozdno gospodarstvo Ljubljana (Gozd Ljubljana, d.d.)Dva sklopa:
I. Parc. št. 944/160 – del, k.o. Laze:
   Posredovan je bil poziv SKZG-ju naj prenese stavbna zemljišča na DSU. Za parc. št. 944/160, k.o. Laze je potrebna predhodna parcelacija, ker gre deloma za kmetijsko zemljišče;
II. ZAKLJUČENO:
   Parc. št. 841/4, k.o Zg. Pirniče: za to parc. je bila dne 09.11.2006 že podpisana Pogodba o prenosu zazidanih stavbnih zemljišč, s katero je bila nepremičnina s sklada prenesena na DSU. Prodajna pogodba za parc. 841/4, k.o. Zg. Pirniče je bila sklenjena dne 25.04.2007.
12
Gozdno gospodarstvo Postojna d.d.Gre za več parcel (2191/7 k.o. Snežnik, 2195/3 k.o. Snežnik, 2195/4 k.o. Snežnik in 1787/2 k.o. Leskova dolina), za katere je bilo ugotovljeno, da niso bile vključene v lastninjenje. Pri nekaterih parcelah (2727/5 k.o. Trnje, 2235/5 k.o Snežnik, 2727/2 k.o. Trnje, 29/98 k.o. Postojna, 29/99 k.o. Postojna, 29/100 k.o. Postojna, 1922/2 k.o. Leskova dolina in 1922/3 k.o. Leskova dolina) je predhodno potrebna parcelacija ter prenos ustreznega dela na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov oz. s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov na DSU.

ZAKLJUČENO:
Dne 17.04.2007 je bila podpisana tudi Kupoprodajna pogodba za parc. št. 1787/2, k.o. Leskova dolina.
  Opomba: Parc. št. 2195/4, k.o. Snežnik je bila prodana dne 24.11.2006.
  13
  Ilirija Trgovina Ilirska BistricaPosredovan poziv in ponovna urgenca k prenosu nepremičnin na DSU oz. k odkupu tega premoženja, vendar s strani podjetja ni nikakršnega odziva. Dne 06.03.2007 je bil novemu direktorju posredovan poziv k ureditvi statusa neolastninjenih nepremičnin, z vso dokumentacijo v zvezi s tem. Ker je bilo ugotovljeno, da so bile sporne nepremičnine predmet Prodajne pogodbe z dne 12.11.2001, je bilo podjetje dne 24.04.2007 pozvano k sklenitvi sporazuma, na podlagi katerega je podjetje dolžno DSU-ju nakazati denarno nadomestilo za prodane nepremičnine. DSU je dne 23.7.2007 na Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici posredoval zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo pridobitve lastninske pravice na parc. št. 111/2, 1114, 1115, 1116, 1117/1, 1117/2 in 1119, vse k.o. Podgrad.
  14
  IZTR LjubljanaDne 07.02.2006 vložena tožba DSU na Okr. sodišče v Ljubljani proti IZTR, A1 in BSL, ker podjetje ni lastninilo nepremičnine parc. št. 3081, k.o. Ajdovščina. Za nepremičnine parc. št. 36/8, k.o. Gradišče I, parc. št. 175/3, k.o. Gradišče I, parc.št. 3082/6, k.o. Ajdovščina in parc. št. 3093, k.o. Ajdovščina je bil podan predlog za vpis DSU v zemljiško knjigo. Vpis je že izvršen za parc. št. 36/8 in 175/3, k.o. Gradišče.
  15
  Konstruktor, splošno gradbeno podjetje, d.d. MariborDva sklopa:
   I. ZAKLJUČENO:
   Po izvedeni parcelaciji parcele 1475/1, k.o. Maribor – Grad na 1475/9 in 1475/1, je bila parcela 1475/9 vrnjena denac. upravičencem, parcela 1475/1 pa je postala last DSU. Občina je uveljavljala predkupno pravico - odločitev o odkupu parcele je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel dne 21.05.2007, prodajna pogodba pa je bila podpisana dne 18.06.2007.
   II. V last DSU je v skladu s 6. členom ZZLPPO prešla tudi parc. št. 1602/1, k.o. Spodnje Radvanje. Ker je parcela v neposredni bližini Osnovne šole Tabor 1, je bilo dne 02.08.2007 na Mestno občino Maribor posredovano povpraševanje za odkup.
  16
  LITOSTROJ Holding d.d. - v stečajuPotekajo geodetske izmere zemljišč, vzdrževanje. Prodaja možna izključno stanovalcem naselja.
  17
  Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana
  (Verd, Vrhnika)
  Dva sklopa:
  V last DSU so prešle naslednje nepremičnine: parc. št. 283/6, 289/2 in 283/5, vse k.o. Verd. Ker so nepremičnine v zelo slabem stanju, je bilo pridobljeno tudi poročilo statika s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Prvi javni razpis za zbiranje ponudb za odkup je bil zaključen brez izbora kupca, drugi razpis pa je bil zaključen z izborom štirih kupcev.

  I. ZAKLJUČENO:
  Prodajna pogodba za parc. št. 283/6 in 289/2, obe k.o. Verd je bila podpisana 09.03.2007.

  II. Parc. št. 283/5, k.o. Verd:
  Parc. št. 283/5, k.o. Verd je bila predmet parcelacije, za katero GURS še ni izdal odločbe, zato bo podpis pogodb šele po izdaji te odločbe in pridobitvi novih potrdil o namenski rabi zemljišča.
  18
  Meja d.d. ŠentjurZa nepremičnine vl. št. 182, k.o. Goričica, parc. št. 84/1.S in parc.št. 84/2.S ter nepremičnine vl. št. 42, k.o. Brezovje, parc. št. 544/1, 600/6, 601/6, 600/2, 600/4, 600/15, 600/16, 600/17, 600/5, 600/7, 601/2, 601/3, 601/4, 600/8, 600/1, 600/13 in 600/14 je bil podan predlog za vpis lastninske pravice DSU v zemljiško knjigo. Za nepremičnine vl. št. 182, k.o. Goričica je bilo ugotovljeno, da so v lasti Občine Šentjur. Glede lastništva drugih parcel potekajo razgovori med družbo MEJA, d.d. (odkup) in Ministrstvom za šolstvo in šport (neodplačni prenos na RS, za Kmetijsko šolo).
  V povezavi z drugimi parcelami še potekajo sodni spori. Problem tudi z dokazili o lastništvu.
  19
  Mercator Kmet. gospodar. d.o.o. KočevjeTrije sklopi:
   I. Parc. št. 688/2, k.o. Željne je bila prenesena s SKZG na DSU. Sledila bo prodaja. Za del parcele je predvidena dodelitev gradbene parcele.
   II. Parc. št. 240/1, k.o. Željne je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov s pogodbo z dne 07.06.2007 prenesel na DSU. Dne 05.10. 2007 je bil objavljen oglas za javno zbiranje ponudb za odkup te parcele.
   III. Parc. št. 633/5, k.o. Željne – potreben prenos s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov na DSU, ker gre za stavbno zemljišče.
  20
  Peko, d.d., TržičUgotovljeno je bilo, da stanovanje v Osijeku, na naslovu Kapucinska 36, ki ga je podjetje PEKO prodalo g. Matijeviču, ni bilo vključeno v otvoritveno bilanco stanja na dan 1.1.1993, zato je bilo podjetje pozvano k nakazilu denarnega nadomestila. Podjetje predlaga razveljavitev kupoprodajne pogodbe oz. vzpostavitev prejšnjega stanja. Ker glede navedenega podjetje ni posredovalo nikakršnih dokazil, je bil meseca septembra 2007 podjetju ponovno posredovan poziv k nakazilu kupnine.
  21
  Planika, d.d. Kranj - v stečajuS stečajnim upraviteljem potekajo razgovori o možnosti pripoznanja izločitvene pravice in izplačila denarnega nadomestila, ker so nepremičnine že prodane. Stečajni upravitelj je prerekal terjatev, vložena je bila tožba za ugotovitev izločitvene pravice.
  22
  Projektivno podjetje KranjPo izjavah zastopnika podjetja zemljiško-knjižno stanje ni usklajeno z dejanskim stanjem, vendar z ustreznimi dokazili, ki bi to potrjevala ne razpolaga.
  23
  SAP SERVO LjubljanaV zemljiški knjigi je na parcelah parc. št. 1845/2, 1845/3, 1845/4, 1845/6 in 1845/7, vse vl. št. 1381 k.o. Bežigrad, kot imetnik pravice uporabe vknjiženo Prometno podjetje SAP Ljubljana. Ugotovljeno je bilo, da te parcele niso bile predmet delitve med TOZD-i in tudi niso bile lastninjene, zato je DSU vložil predlog za vpis lastninske pravice na predmetnih nepremičninah.
  24
  TERMOPOL d.o.o. SovodenjIz sklepa Okrajnega sodišča v Škofji Loki z dne 22.01.2007 je razvidno, da parc. št. 638/3, pašnik v izmeri 942 m2, k.o. Laniše ni bila vključena v lastninjenje podjetja in je zato prešla v last in upravljanje DSU. Naknadno je bilo ugotovljeno, da na parceli stoji stanovanjska hiša, stanovanja pa sta bila že leta 1993 predmet prenosa na Stanovanjski sklad RS, ki jih je še isto leto prodal. Poleg tega iz Lokacijske informacije izhaja, da gre delno za kmetijsko zemljišče, zato je bil na SKZG posredovan poziv k preučitvi zadeve.
  25
  Zavod IRGO (Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje)ZAKLJUČENO:
  Ugotovljeno je bilo, da družba Strojna tovarna Trbovlje v otvoritveno bilanco na dan 01.01.1993 ni vključila 14% ustanoviteljskih pravic v zavodu IRGO, zato so le-te v skladu z določili ZZLPPO prešle na DSU. Postopek prodaje je potekal z javnim zbiranjem ponudb; Pogodba o prenosu ustanoviteljskih pravic je bila podpisana dne 30.07.2007.
  26
  ZIL Inženiring, d.d. (L Egoles)Predmet urejanja je zemljišče parc. št. 99/6, k.o. Kokra (brunarica na Krvavcu) in 40% posl. prostora v pritličju na Celovški 185 v Lj.
  Posredovan je bil poziv (urgenca) podjetju L Egoles, kot zemljiško-knjižnemu lastniku za prenos zemljišča parc. št. 99/6, k.o. Kokra na DSU. Posredovan tudi dopis odvetnici Brecelj in dne 20.6.2006 urgenca za odgovor odvetnice. Dne 04.01.2007 je bil na Okrajno sodišče v Kranju vložen predlog za plombo, ker je družba Egoles d.d. vložila predlog za vknjižbo lastninske pravice za to parcelo.
  27
  Žičnice Vogel d.d. BohinjGre za zemljišče, ki je obremenjeno s hipoteko. DSU je opozoril sodišče, da je, v primeru dražbe, do presežka kupnine nad vrednostjo hipoteke upravičen DSU.
  28
  Žito d.d. LjubljanaDSU je pravne zastopnike podjetja pozval, da naj podjetje poda izjavo volje, s katero bo priznalo, da je DSU na izviren način pridobil lastninsko pravico na nepremičninah parc. št. 1531/3, 1531/4, 1531/1, vl. št. 59, k.o. Vič. Nov poziv s predlogom za ureditev statusa teh nepremičnin je bil posredovan podjetju dne 14.02.2007.
  29
  Žito Gorenjka d.d. LesceZAKLJUČENO:
  Ugotovljeno je bilo, da parcela št. 337/1, k.o. Tržič ni bila upoštevana v otvoritveni bilanci stanja podjetja na dan 01.01.1993, zato je v skladu s 6. členom ZZLPPO postala last DSU - Pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim je bila podpisana dne 17.04.2007. Za parc. št. 337/1, k.o. Tržič je bila dne 27.08.2007 sklenjena kupoprodajna pogodba.  1.3. Prenos premoženja na podlagi 6.člena ZZLPPO s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS in izvajanje pravnih poslov povezanih s tem premoženjem


  6. člen Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti SRD določa, da se za družbeni kapital, ki z dnem uveljavitve tega zakona preide v last in upravljanje SRD in se preoblikuje po ZZLPPO, šteje tudi premoženje, ki ni bilo upoštevano v otvoritveni bilanci po stanju na dan 1.1.1993. Navedena določba se nanaša tudi na premoženje (zemljišča), ki so jih podjetja je v postopku lastninjenja prenesla na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG), ker je zemljiškoknjižno stanje v času lastninjenja (per 1.1.93) izkazovalo da so to kmetijska zemljišča, iz današnjih lokacijskih informacij pa izhaja, da so predmetna zemljišča opredeljena kot zazidana stavbna zemljišča, ki bi jih podjetja morala lastniniti. Glede na navedeno DSU in SKZG podpišeta pogodbo o prenosu stavbnega zemljišča s SKZG na DSU, DSU pa v nadaljevanju predmetno zemljišče proda. Prednostno pravico pri nakupu določenega zemljišča ima podjetje, ki je v času lastninjenja to zemljišče preneslo na SKZG.

  Zemljišče/prenosnik na SKZG
  Stanje 30.09.2007
  parc. št. 562/2 k.o. Lokavec - vodotok
  Agrogorica Šempeter pri Novi Gorici
  19.5.06 posredovan poziv SKZG naj prenese zemljišče na DSU
  26.7.06 podpisana pogodba o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča s SKZG na DSU - št. pog. 022/06-12
  30.8.06 posredovana cenitev s strani fizične osebe, ki je zainteresirana za odkup predmetnega zemljišča
  5.9.06, 5.12.06 DSU posredoval dopis podjetju Agrogorica, če bo uveljavljal prednostno pravico pri odkupu
  11.12.06 DSU prejel dopis podjetja, da ne bo uveljavljal prednostne pravice. Dne 9.1.07 DSU na predlog kolegija (dec. 06) posredoval dopis MOP-u oz. Agenciji za okolje, ali bo po Zakonu o vodah uveljavljala prednostno pravico pri odkupu. Dne 12.3.07 DSU prejel izjavo Agencije za okolje o neuveljavljanju predkupne pravice.
  20.3.07- sklep kolegija DSU, da soglaša s prodajo zemljišča fizični osebi – g. Lokar, ker njegov objekt meji na predmetno zemljišče.
  5.4.07 podpisana prodajna pogodna med DSU in g. Lokarjem – št. pog. 024/07-30/l. 16.4.07 plačana kupnina
  parc. št. 369/2 k.o. Lokavec
  Agrokombinat Lenart
  April 06 - DSU je prejel obvestilo fiz. osebe, da bi želela odkupiti stavbno zemljišče, ki je bilo prenešeno na SKZG; DSU čaka prenos zemljišča s SKZG na DSU
  parc. št. 276/2 k.o. Križe
  Bombažna predilnica in tkalnica Tržič
  29.11.06 poziv DSU-ja (glede na obvestilo SKZG) naj prenese
  zemljišče na DSU
  parc. št. 208/2, 210/3 k.o. Ljubno
  Cestno podjetje Kranj
  14.6.06 poziv DSU-ja (glede na obvestilo SKZG) naj prenese
  zemljišče na DSU
  25.8.06 podpisana pog. o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča s SKZG na DSU - št. pog. 022/06-13
  26.10.06 DSU posredoval podjetju v podpis prodajno pogodbo - št. pog. 024/06-01
  1.12.06 podjetje obvestilo DSU, da je prodajno pogodbo že podpisalo, da pa ureja še zadeve z DURS-om in notarjem. Dne 21.12.06 notarsko overjena prodajna pogodba - št. pog. 024/06-01/l
  2.3.07 plačana kupnina (poziv DSU-ja na plačilo kupnine 5.2.07)
  23.3.07 poziv DSU na plačilo zamudnih obresti, ker je bila kupnina plačana z dvo mesečno zamudo
  2.4.07 plačane zamudne obresti
  parc. št. 514 in 515 k.o. Dravlje
  Eurotehna Ljubljana
  30.5.07 notarsko overjena (podpisana 4.4.07) pogodba o prenosu zemljišča s SKZG na DSU (8.100 m2) – št. pog 022/07-18/l
  7.6.07 – sprejet sklep kolegija, da DSU pridobi cenitev zemljišča in objavi razpis za javno zbiranje ponudb
  11.7.07 izbran cenilec za ocenitev zemljišča; 27.8.07 DSU prejel cenitev zemljišča; 5.10.07 v Dnevniku objavljen oglas za javno zbiranje ponudb
  parc. št. 762/7, 762/1, 762/8, 762/2 k.o Zrkovci
  Florina Maribor
  30.9.06 - v teku je podpis pogodbe o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča s SKZG na DSU
  23.11.06 je SKZG DSU-ju vrnil nepodpisane pogodbe o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča s pojasnilom, da predmetna zemljišča niso predmet prenosa na DSU, ker so bila 11.3.93 ta zemljišča opredeljena kot kmetijska zemljišča, 25.3.00 pa kot nezazidana stavbna zemljišča
  26.9.07 – sestanek med DSU, SKZG in Florino Maribor– dogovorjeno, da bodo predmetne parcele prenesene s SKZG na DSU in nato prodane podjetju Florina Maribor
  parc. št. 21/13 - 1072 m2, 21/14 k.o. Podljubelj
  Gozdno gospodarstvo Kranj
  priprava pogodbe o prenosu zemljišča v izmeri 1072 m2+4098 m2 s
  SKZG na DSU (potenc. kupec Kompas MTS Ljubljana, ker zemljišče pripada hotelu, ki je last podjetja); zemlj. leži ob obmejnem pasu – DSU 6.4.06 prejel odgovor Občine Tržič, da se pred prenosom zemljišča na DSU ne more opredeliti glede uveljavljanja predkupne pravice
  21.9.06. DSU posredoval SKZG-ju v podpis pogodbo o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča s SKZG na DSU – št. pog. 022/06-17 (12.12.06 SKZG sporočil DSU-ju, da je pog. žigosana s strani DURS-a, notar Škrk hoče odločbo UE Tržič o odobritvi pravnega posla). 12.2.07 DSU posredoval dopis Občini Tržič ali bo uveljavljala predkupno pravico, ki je opredeljena v lokacijski inf. izdani 25.10.06
  22.2.07 DSU posredoval Občini na njihovo zahtevo še pogodbo o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča s SKZG na DSU
  23.5.07 z Občine Tržič telefonsko sporočili, da bodo v mesecu juniju 07 sprejeli dogovor o tem ali bodo uveljavljali predkupno pravico; julija 07 je Občina Tržič zaprosila za sestanek glede tega vprašanja, ki naj bi bil v avgustu 07 (sestanek je na predlog Občine Tržič prestavljen na oktober 07 – udeleženci: Občina Tržič, Kompas MTS, DSU)
  parc. št.618/3, 618/6 k.o.Ojstriška vas
  Hmezad Kmetijstvo Žalec
  12.6.06 podpisana pogodba o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča s SKZG na DSU – št. pog. 022/06-06
  2.8.06 SKZG predložil DSU-ju cenitev predmetnih zemljišč
  14.11.06 cenilec podal izjavo, da se vrednost zemljišča na stanje november 06 glede na oceno, ki je bila opravljena v letu 2005 ni spremenila
  decembra 06 DSU pripravil prodajni pogodbi (kupca zemljišča sta dve fizični osebi) – št. pog. 024/06-04/l in 024/06-05/l, 19.12.06 sta bili pogodbi posredovani v podpis potencialnima kupcema 22.1.07 in 5.1.07 podpisani prodajni pogodbi
  29.1.07 in 30.1.07 plačana kupnina
  parc. št. *67 k.o. Bratonečice
  Jeruzalem Ormož
  11.7.06 poziv DSU-ja (glede na obvestilo SKZG) naj prenese
  zemljišče na DSU
  parc. št. *40/2 k.o. Miklavž
  Jeruzalem Ormož
  22.5.07 podpisana in notarsko overjena pogodba o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča s SKZG na DSU – št. pog. 022/07-16/l
  parc. št. 511/1, 514/2, 508/2 k.o. Boh. Bistrica
  Lip Bled
  22.8.06 poziv DSU-ja naj SKZG prenese zemljišče na DSU
  parcele k.o. Trnovsko predmestje (C. dveh cesarjev, Ljubljana - območje urejanja VR2/6)
  Ljubljanske mlekarne
  Na Mestni občini Ljubljana je 11.10.2006 potekal sestanek glede ureditve lastništva zemljišč in legalizacije objektov na področju Ceste dveh cesarjev v Ljubljani (k.o. Trnovsko predmestje) – območje VR 2/6. Sestanka so se udeležili predstavniki MOL-a, SKZG-ja in DSU-ja. Sprejeti so bili naslednji sklepi:
   - izdan bo nov načrt parcel, na podlagi katerega se pridobi novo lokacijsko informacijo z novimi parcelnimi številkami – to nalogo bo izvršil MOL
   - na podlagi nove lokacijske informacije SKZG zazidana stavbna zemljišča prenese na DSU, nezazidana stavbna zemljišča pa na MOL
   - MOL posreduje v vednost elaborat – osnutek predloga določitve funkcionalnih zemljišč k objektom, o katerem se mora DSU izjasniti v roku enega meseca
   - opravi se enotna ocena zemljišč na predmetni lokaciji
   - delitev stroškov med MOL, SKZG in DSU se opravi naknadno
  3.11.06 MOL posredoval elaborat – »Osnutek predloga določitve funkcionalnih zemljišč k objektom na Cesti dveh cesarjev v območju urejanja VR2/6«
  24.11.06 MOL posredoval novo lokacijsko informacijo za območje VR2/6
  6.12.06 DSU MOL-u posredoval mnenje glede osnutka predloga določitve funkcionalnih zemljišč k objektom na območju urejanja VR2/6 – DSU ni imel pripomb
  13.12.06 SKZG sporočil DSU-ju, da bo v januarju 07 posredoval pogodbo o prenosu zazidanih stavbnih zemljišč na območju VR 2/6 s SKZG na DSU. Dne 17.1.07 na DSU potekal sestanek s predstavnico podjetja LUZ – Ljubljanski urbanistični zavod Ljubljana, ki je predložila osnutke odmer gradbenih parcel na območju VR 2/6 in novo lokac. inf. – DSU se je s predlogom odmer strinjal
  27.2.07 podpisana pogodba o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča - št. pog. 022/07-07/l (27.2.07 posredovana v notarsko overitev SKZG-ju)
  čaka se na dokončne projekte podjetja LUZ Ljubljana – odmera gradbenih parcel in parcelacija ter enotna cenitev zemljišč za vse potencialne kupce
  15.5.07 sestanek na MOL-u – prisotni DSU in MOL – dogovor glede parcelacije parcele št. 590/7 k.o. Trnovsko predmestje, ki še ni bila prenešena s SKZG na DSU oz. MOL – del parcele št. 590/7 bo prodajal DSU, del parcele pa MOL
  11.7.07 DSU od SKZG prejel notarsko overjeno pogodbo o prenosu stavbnih zemljišč št. pog. 022/07-07/l; sept. 07 - skladno z dogovorom 15.5.07 na MOL-u, MOL naročil izvedbo ureditev mej, parcelacije (12.9.07 je geodet na lokaciji izvedel javno razgrnitev parcelacije) in izdelavo cenitve – cenitev je v teku
  parc. št. 2181/11, 2181/13, 2181/14, 2181/23 k.o Vič
  Ljubljanske mlekarne Ljubljana
  14.6.06 poziv DSU-ja (glede na obvestilo SKZG) naj prenese
  zemljišče na DSU
  4.9.06 podpisana pogodba o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča s SKZG na DSU - št. pog. 022/06-06
  oktober 06 – DSU prejel obvestilo fizične osebe, da je zainteresirana za odkup zemljišča, ker le to leži pod njenim objektom oz. meji na objekt, ki je v njeni lasti; DSU čaka oceno vrednosti zemljišča26.2.07 DSU prejel oceno vrednosti zemljišča
  15.3.07 DSU posredoval prodajno pogodbo v podpis (pogodba čaka na potrditev DURS-a); 2.4.07 podpisana in notarsko overjena prodajna pogodba – št. pog. 024/07-20/l; 23.3.07 plačana kupnina (op. kupnina je bila plačana preden je bila prodajna pogodba notarsko overjena)
  - parc. št. 590/1, 590/3, 480/15 k.o. Trnovsko predmestje
  in
  - parc. št. 2250 k.o Vič
  Ljubljanske mlekarne Ljubljana
  15.6.06 in 30.6.06 poziv DSU-ja (glede na obvestilo SKZG) naj SKZG prenese zemljišče na DSU
  parc. št. 2419/16 k.o. Vič
  Ljubljanske mlekarne
  27.3.07 podpisana pogodba o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča med DSU in SKZG - št. pog. 022/07-12/l
  5.6.07 podpisana in notarsko overjena prodajna pogodba (kupec fiz. os. Ažman)– št. pog. 024/07-33/l
  27.6.07 plačana kupnina
  parc. št. 577/12, 577/13, 577/14, 577/15 k.o. Ježica
  Ljubljanske mlekarne
  16.8.07 podpisana in notarsko overjena pogodba o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča med DSU in SKZG št. pog. 022/07-22
  parc. št. 137/3 k.o Presika
  Ljutomerčan Ljutomer
  14.5.07 podpisana pogodba o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča med DSU in SKZG - št. pog. 022/07-15/l
  14.9.07 podpisana in notarsko overjena kupoprodajna pogodba (kupec fiz. os. Avgust in Silvestra Rajh) št. pog. 024/07-46; 12.9.07 plačana kupnina
  parc. št. 50/1 k.o. Mahovnik
  Mercator Kmet. gosp. Kranj
  26.3.07 podpisana pogodba o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča med DSU in SKZG - št. pog. 022/07-08/l
  19.3.07 DSU prejel obvestilo o lastnikih stanovanj v dveh objektih, ki mejita na zemljišče parc. št. 50/1 k.o. Mahovnik - DSU jim je 26.3.07 posredoval ponudbo za odkup
  april 07 – DSU prejel ponudbo za odkup s strani večih potencialnih kupcev, ki mejijo na predmetno zemljišče za odkup
  maj 07 – sprejet sklep kolegija DSU, da bo DSU naročil odmero, parcelacijo in cenitev zemljišča - 28.6.07 – ogled zemljišča s cenilcem
  20.9.07 podpisana pogodba o cenitvi, ki vključuje: izvedbo ureditve mej, parcelacijo in cenitev zemljišča št. pog. 092/07-13
  parc. št. 140 in 2943 k.o. Polom
  Mercator Kmet. gosp. Kočevje
  26.3.07 podpisana in notarsko overjena pogodba o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča med DSU in SKZG - št. pog. 022/07-09/l – za predmetno zemljišče je imel SKZG sklenjeno zakupno pogodbo
  8.8.07 DSU prejel obvestilo SKZG, da je zakupna pogodba razveljavljena
  10.9.07 podpisana in notarsko overjena kupoprodajna pogodba (kupec fiz. os. Stanislav in Milena Vesel) št. pog. 024/07-48; 10.9.07 plačana kupnina
  parc. št. 43/1 k.o. Hrastje
  Mercator KŽK Kranj
  30.9.07 v teku podpis pogodbe o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča med DSU in SKZG št. pog. 022/07-29
  parc. št. 570/2 k.o. Sevnica
  Mercator Sevnica
  18.6.07 podpisana pogodba o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča med DSU in SKZG (notarsko overjena 21.6.07) - št. pog. 022/07-19/l
  10.9.07 v teku podpis kupoprodajne pogodbe (kupec Občina Sevnica) – št. pog. 024/07-45; 20.9.07 plačana kupnina (op. kupnina je bila plačana pred podpisom pogodbe)
  parc. št. 1085/2 k.o. Črnuče
  SCT Ljubljana
  24.4.07 podpisana (notarsko overjena 2.6.07) pogodba o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča med DSU in SKZG - št. pog. 022/07-11/l
  14.5.07 DSU prejel cenitev zemljišča
  27.9.07 – DSU na podlagi pogajanj s SCT Ljubljana (potencialni kupec) dosegel zvišanje cene glede na ocenjeno vrednost, podan predlog kolegiju DSU za prodajo
  parc. št 1419/79, 1419/75 k.o. Verd - kamnolom oz. nabrežina ob cesti
  Slovenske železnice ŽGP Ljubljana
  7.6.06 podpisana pogodba o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča s SKZG na DSU - št. pog. 022/06-04
  junij in september 06 – DSU poslal podjetju dopis ali bo kamnolom odkupil; do konca junija 06 podjetje še ni posredovalo odgovora
  11.10.06 – DSU prejel odgovor podjetja, da za nakup zemljišča nima interesa in da dejavnost pridobivanja kamnitih agregatov na Verdu opravlja njihovo hčerinsko podjetje Kamnolom Verd
  6.12.06 – DSU prejel dopis podjetja Kamnolom Verd, da za nakup zemljišča nima interesa. 2.3.07 ogled zemljišča oz. kamnoloma na terenu s sodelavko SKZG Lokalna izp. Vrhnika
  7.3.07 DSU posredoval ponudbo za odkup kamnoloma Občini Vrhnika (po inf. SKZG Lokalna izp. Vrhnika je slednja pri SKZG ustno izrazila interes za odkup)
  3.8.07 – DSU prejel odgovor Občine Vrhnika, da je pripravljena prevzeti zemljišča brezplačno
  21.8.07 – sklep kolegija DSU, da se zemljišče oceni in se ga ponudi v odkup preko javnega razpisa
  26.9.07 – v teku podpis pogodbe o cenitvi – št. pog. 092/07-14
  parc. št. 570/4 do ¼ k.o. Stražišče
  Tekstilna tovarna Zvezda Kranj
  11.4.06 poziv DSU-ja SKZG-ju (glede na obvestilo SKZG) naj prenese zemljišče na DSU
  20.11.06 ponoven poziv DSU-ja naj SKZG prenese zemljišče na DSU 26.3.07 SKZG posedoval pogodbo prenosu zazid. stavb. zemljišča – v teku je podpis pogodbe o prenosu
  28.3.07 podpisana pogodba o prenosu zazid. stavb. zemljišča parc. št. 570/4 do ¼ k.o. Stražišče (notarsko overjena 23.5.07)
  maj 07 – DSU prejel vlogo odvetnice, ki zastopa del kupcev stanovanj v večstanovanjski stavbi (Pot v Bitnje 13, Kranj - parc. št. 570/5 k.o. Stražišče), ki meji na zemljišče parc. št. 570/4 do ¼ k.o. Stražišče – zemljišče naj bi bilo po trditvah odvetnice vključeno v lastninje, zato je DSU pozval cenilca na dopolnitev cenitve oz. pojasnilo ali je bilo zemljišče vključeno v cenitev podjetja Tekstilna tovarna Zvezda Kranj
  24.9.07 – DSU prejel dokumentacijo; ker dokumentacija ni popolna, je DSU pozval odvetnico, ki zastopa stanovalce, na predložitev kupoprodajnih pogodb med stanovalci in Tekstilno tovarna Zvezda
  parc. št. 815/5 k.o. Podljubelj
  Tekstilna tovarna Zvezda Kranj
  11.4.06 poziv DSU-ja SKZG-ju (glede na obvestilo SKZG) naj prenese zemljišče na DSU
  20.11.06 ponoven poziv DSU-ja naj SKZG prenese zemljišče na DSU
  parc. št. 98/8 k.o. Cirknica
  Vinag Maribor
  22.1.07 podpisana in notarsko overjena pogodba o prenosu zazid. stavbnega zemlj. – št. pog. 022/07-03/l in pridobljena ocena vrednosti zemljišča s strani SKZG
  marec 07 – v teku podpis prodajne pogodbe med DSU in kupcem fiz. osebo Brigito Maček (ker zemljišče meji na njen objekt) – št. pog. 024/07-18/l
  5.4.07 notarsko overjena prodajna pogodba (podpisna 16.3.07) – št. pog. 024/07-18/l
  17.4.07 plačana kupnina
  parc. št. 599/2 k.o. Morje
  Vinag Maribor
  11.4.07 podpisana pogodba o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča – št. pog. 022/07-03/l (not. overjena 11.6.07) – št. pog. 022/07-17/l
  18.9.07 – podpisana kupoprodajna pogodba (kupec Silvo Brglez) št. pog. 024/07-47
  parc. št. 401/4 k.o. Spodnji Porčič
  Žipo Lenart
  17.5.06 poziv DSU-ja SKZGju naj prenese
  zemljišče na DSU
  25.8.06 podpisana (17.10.06 notarsko overjena) pogodba o prenosu zazidanega stavbnega zemljišča s SKZG na DSU – št. pog. 022/06-14
  5.12.06 DSU prejel prošnjo s strani fizičnih oseb za odkup zemljišča, ker le to meji na njihovo parcelo
  23.1.07 je DSU pridobil cenitev zemljišča
  7.3.07 podpisana in notarsko overjena prodajna pogodba – št. pog. 024/07-13/l
  23.3.07 plačana kupnina  2. Zavarovanje lastniških deležev in zavarovanje sredstev ter upravljanje in sklepanje pravnih poslov, povezanih z izločenim premoženjem, ki je predmet denacionalizacijskih zahtevkov


  2.1. Delnice, rezervirane za denacionalizacijske upravičence

  Zap
  št.
  Matična
  številka
  Družba
  Nominalna
  vrednost
  (Sit)
  Št.delnic
  31.12.2006
  Št.delnic
  30.9.2007
  1
  5146984
  Agrokombinat Maribor d.d.
  1.000
  11.606
  11.606
  2
  5097053
  Alpetour - Potovalna agencija d.d., Kranj
  2.000
  11.491
  11.491
  3
  5001170
  Daj - Dam gostinsko podjetje d.d.
  2.000
  2.559
  2.559
  4
  5048664
  Fructal d.d., Ajdovščina
  1.000
  1.462
  1.462
  5
  5074894
  Gradis skupina G d.d. (GP Jesenice)
  10.000
  2.112
  2.112
  6
  5001382
  HIT Alpinea, d.d. (prej HTP Gorenjka K. Gora d.d.)
  1.000
  46.554
  46.554
  7
  5040043
  Jelovica d.d., Škofja Loka
  1.000
  24.900
  23.730
  8
  5053447
  Kino Sora d.o.o., Škofja Loka
  10.000
  52
  52
  9
  5157714
  Herz, d.d. (prej Kovina d.d., Šmartno)
  1.000
  31.871
  31.871
  10
  5072166
  Kovinska Bled, d.d.
  1.000
  5.402
  5.402
  11
  5072000
  Kristal Maribor d.d.
  1.000
  6.162
  6.162
  12
  5025648
  Lesnina d.d., Ljubljana
  10.000
  146
  146
  13
  5316766
  Liko d.d., Vrhnika
  1.000
  66.376
  66.376
  14
  5284619
  LTH Škofja Loka d.d.
  10.000
  55
  55
  15
  5015456
  Mlaj Zadobrova d.o.o.
  1.000
  18.282
  18.282
  16
  5141966
  Perutnina Ptuj d.d.
  1.000
  7.586
  7.586
  17
  5049318
  Pivovarna Laško d.d.
  1.000
  169.567
  169.261
  18
  5048877
  PPS - Pekarne Ptuj d.d.
  10.000
  1.160
  1.160
  19
  5198046
  SCT, d.d.
  5.000
  1.006
  1.006
  20
  5129451
  Semesadike Mengeš d.d.
  1.000
  44.607
  44.607
  21
  5005710
  Slovenijales d.d., Ljubljana
  10.000
  227
  227
  22
  5005817
  Sora Medvode d.d.
  1.000
  8.609
  7.026
  23
  5254132
  Steklarna Hrastnik d.d.
  1.000
  38.598
  38.598
  24
  5038057
  SVEA Lesna Litija d.d.
  1.000
  4.822
  4.722
  25
  5860555
  Totra Tekstil
  1.000
  8.431
  8.431
  26
  5043093
  TKI Hrastnik d.d.
  1.000
  39.694
  39.694
  27
  5040060
  Trgovina Novoteks d.o.o.
  1.000
  2.521
  2.521
  28
  5132347
  Vino Brežice d.d.
  1.000
  1.139
  105
  29
  5391814
  ŽITO d.d.
  10.000
  1.514
  1.514


  Pivovarna Laško d.d.
  Na podlagi Sklepa Okrajnega sodišča v Celju Opr.št. N 4/97, ki je postal pravnomočen dne 9.12.2006, je DSU na upravičenca Virant Ivana preknjižila 306 delnic družbe Pivovarna Laško (24.1.2007) in mu izplačala pripadajoče dividende z rev.obrestmi (29.1.2007).
  Potekajo pravni postopki na Upravni enoti in Upravnem sodišču.

  ŽITO d.d. – ŽITO Intes d.d.
  Skupščina družbe ŽITO, d.d. je dne 11.8.2006 dala soglasje k pogodbi o pripojitvi delniške družbe ŽITO Intes, d.d. k delniški družbi ŽITO, d.d. Delničarji ŽITO Intes, d.d. so v skladu z določili pripojitvene pogodbe za 109 delnic družbe ŽITO Intes, d.d. prejeli 1 delnico družbe ŽITO, d.d. (DSU je imela 159.456 delnic Žito Intes, d.d. in je prejela 1.462 delnic Žito, d.d., skupno ima sedaj 1.514 delnic družbe Žito,d.d.).

  Jelovica d.d. Škofja Loka
  Dne 19.10.2006 je bila podpisana pogodba št. 022/06-16 o prenosu 399 delnic družbe Jelovica d.d. Škofja Loka na pet denacionalizacijskih upravičencev (preknjižba 17.11. oz. 13.12.2006).
  Dne 17.1.2007 je bila podpisana pogodba št. 022/07-02 o prenosu 210 delnic družbe Jelovica d.d. Škofja Loka na denacionalizacijski upravičenki Mlinar in Pungerl (preknjižba 24.1.2007).
  Dne 4.10.2007 je bila na podlagi pravnomočnih denacionalizacijskih odločb podpisana pogodba št.022/07-30 o prenosu 960 delnic družbe Jelovica d.d. Škofja Loka na sedem denacionalizacijskih upravičencev oziroma njihovih dedičev (preknjižba 4.10.2007): Maria Vlasta Lenart Zilberkrein (91), Ana Maria Cristina Kowalski (130), Irene Angela Francisca Kowalski (130), Kristina Hejnalova (183), Franc Peter Minko Heinrihar (130), Maria Ana Barbara Heinrihar (130) in Franc Stanko Heinrihar (166). Primer Heinrihar je s tem zaključen, preostalih 23.730 delnic se nanaša na primer Veber.

  SORA Medvode, d.d.
  V skladu z regresnim zahtevkom Slovenske odškodninske družbe, d.d., št. DE/99-8067/R1-1/M, z dne 28.08.2007, ki temelji na denacionalizacijski odločbi št. 03/01-301-122/92, z dne 30.05.2000 (pravnomočna dne 22.05.2001), je bilo v skladu s 14. odst. 51 člena ZZLPPO-B, na Slovensko odškodninsko družbo, d.d. preneseno 1.583 delnic družbe SORA d.d. Medvode – pogodba o prenosu delnic št. 022/07-26 je bila podpisana dne 18.09.2007. Gre za delnice, ki so bile rezervirane za denacionalizacijskega upravičenca Franca Berganta. V zvezi s tem primerom je potreben še prenos na KAD in SOD v skladu z 7. odst. 51. čl. ZZLPPO-B, preostale delnice bodo predmet prodaje po 51. čl. ZZLPPO-B. Zavarovanje obstaja tudi na sredstvih (nepremičnine).


  SVEA Lesna Litija, d.d.
  Na podlagi pravnomočne delne odločbe o denacionalizaciji št.301-5/96 je bila SOD, d.d. dolžna plačati odškodnino v obveznicah SOS, DSU pa je bila na podlagi določil 14.odst.51.člena ZZLPPO-B dolžna prenesti 100 zadržanih navadnih delnic družbe Svea na SOD, d.d.. Pogodba št. 022/07-14 o prenosu 100 delnic družbe Svea, d.d. na SOD, d.d. je bila podpisana dne 19.6.2007 (preknjižba dne 22.6.2007). Glede na prej omenjeno odločbo št. 301-5/96 je potrebno, v skladu s 3. odst. 49. člena ZZLPPO, umakniti ustrezen del zadržanih delnic, zato je DSU dne 20.06.2007 podjetju posredoval soglasje k umiku preostalih 4.722 delnic. Sklep o umiku teh delnic mora sprejeti uprava družbe.


  Vino Brežice, d.d.
  Sklep skupščine družbe z dne 29.1.2007 o zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube iz 644.263.000 Sit na 59.757.924,09 Sit (zmanjšanje za 584.505.075,91 Sit). Osnovni kapital družbe se je zmanjšal z združitvijo kosovnih delnic v razmerju 1:10,7812145386726. DSU je imela pred tem za denacionalizacijske upravičence rezerviranih 1.139 delnic, po novem jih ima 105.


  2.2. Zavrnjeni zahtevki za rezervirane denacionalizacijske delnice

  Zap
  št.
  Matična
  številka
  Družba
  Nominalna
  vrednost
  (Sit)
  Št.delnic
  31.12.2006
  Št.delnic
  30.9.2007
  1
  5043794
  Beti d.d., Metlika
  4.000
  20.694
  0
  2
  5042801
  Cinkarna Celje d.d.
  6.000
  2.149
  0
  3
  5026431
  Delikatesa d.d., Ljubljana
  4.000
  1.986
  1.613
  4
  5033187
  Embalaža d.d., Maribor
  1.000
  10.475
  10.475
  5
  5038251
  KLI Logatec d.d.
  1.000
  7.653
  882
  6
  5033942
  Mlinostroj d.d., Domžale
  1.000
  5.934
  5.934
  7
  5005710
  Slovenijales d.d., Ljubljana
  10.000
  12
  12


  BETI, tekstilna industrija, d.d.
  V postopku lastninskega preoblikovanja je družba Beti, d.d. vključila v otvoritveno bilanco stanja in svoj program tudi vrednost podjetja, ki se nahaja na ozemlju Republike Hrvaške. V programu je zato predvidela prenos ustreznega števila delnic na Sklad RS za razvoj do dokončne ureditve premoženjskopravnih razmerij med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Dne 10.10.1996 je bila podpisana pogodba o prenosu 20.694 delnic oznake H1 na Sklad RS za razvoj. Navedena pogodba je v 3.4.točki določala, da Sklad z delnicami prosto razpolaga po 1.1.1999, če do tega dne lastninski status sredstev družbe Beti, d.d. na ozemlju Republike Hrvaške ni rešen. Dne 23.2.2000 je začela veljati Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi premoženjskopravnih razmerij. Na podlagi te pogodbe je bila konstituirana meddržavna komisija, ki je dne 5.7.2000 objavila skupni poziv vsem, ki razpolagajo z dokumentacijo in drugimi podatki potrebnimi za določitev kapitala pravnih oseb, da te posredujejo SRD oziroma Hrvaškemu fondu za privatizacijo. Na navedeni poziv se družba Beti, d.d. ni odzvala. DSU je tako prosto razpolagala z 20.694 delnicami družbe. Likvidacijski upravitelj DSU je dne 23.01.2007 sprejel sklep, da DSU skupaj s Kapitalsko družbo, d.d. objavi oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic družbe Beti, tekstilna industrija, d.d., Metlika. Skupni oglas KAD in DSU za javno zbiranje ponudb je bil objavljen dne 16.02.2007 v časnikih Delo in Finance. V okviru skupnega razpisanega števila delnic družbe Beti za prodajo (96.842 delnic oz. 24,58% osnovnega kapitala) je bilo v lasti DSU 20.694 delnic (5,254% osnovnega kapitala). Dne 13.7.2007 je bila podpisana Prodajna pogodba (št.021/07-16) o prodaji delnic družbe Beti, d.d. z najugodnejšim ponudnikom, družbo Poteza Naložbe, d.o.o.. Kupnina v višini 325.930,50 Eur je bila plačana dne 6.8.2007. ZAKLJUČENO.

  Cinkarna Celje, d.d.
  Delna odločba Upravne enote Mozirje št. 301-9/92-95 z dne 18.4.1995, na podlagi katere so bile delnice prenesene na DSU, je postala pravnomočna dne 19.6.1995. Ker je bil denacionalizacijski zahtevek upravičencev za preneseni del delnic z dopolnilno odločbo Upravne enote Mozirje št.301-9/92 pravnomočno zavrnjen (12.07.2005), so bile le-te predmet nadaljnje prodaje v skladu z 51.členom ZZZLPPO. V skladu z 51.členom ZZLPPO je bila dne 18.6.2007 podpisana Pogodba št.021/07-13 o prodaji 2149 delnic družbe Cinkarna, d.d. (kupec Cinkarna, d.d., kupnina 238.925,82 Eur plačana 18.6.2007). ZAKLJUČENO.

  Delikatesa, d.d.
  Na podlagi pravnomočne odločbe o denacionalizaciji št.03/01-301-193/93 je bila SOD, d.d. dolžna plačati odškodnino v obveznicah SOS, DSU pa je bila na podlagi določil 14.odst.51.člena ZZLPPO-B dolžna prenesti 363 zadržanih navadnih delnic DKTH na SOD, d.d.. Pogodba št. 022/07-13 o prenosu 363 delnic družbe Delikatesa, d.d. na SOD, d.d. je bila podpisana dne 28.5.2007.
  Na podlagi določil 7.odst.51.člena ZZLPPO-B je bila DSU dolžna prenesti na SOD, d.d. še 10 zadržanih navadnih delnic DKTH. Pogodba št.022/07-23 o prenosu 10 delnic družbe Delikatesa, d.d. na SOD, d.d. je bila podpisana 10.9.2007.
  Ponudba za odkup preostalih 1.613 delnic je bila podjetju posredovana dne 05.06.2007, ostalim delničarjem pa dne 21.09.2007. Rok za sprejem ponudbe poteče 15.10.2007.

  Embalaža d.d. Maribor
  Dne 20.6.2006 je bila podpisana pogodba št. 022/06-05 o prenosu 8.920 delnic družbe EMBALAŽA d.d. Maribor na Slovensko odškodninsko družbo d.d. Z navedeno pogodbo je DSU izvršil regresni zahtevek SOD-a z dne 29.5.2006 in pravnomočno dopolnilno odločbo o denacionalizaciji, s katero je SOD izplačal odškodnino v obveznicah v skupni višini 108.447,84 USD.
  Dne 7.9.2006 je bila podpisana pogodba št.022/06-15 o brezplačni odsvojitvi 1.309 delnic na Kapitalsko družbo d.d. in 1.309 delnic na Odškodninsko družbo d.d..
  Dne 24.10.2006 je DSU na podlagi 51. člena ZZLPPO ponudila delničarjem v odkup 10.475 delnic družbe EMBALAŽA d.d. Maribor. Dne 4.12.2006 nas je družba pisno obvestila, da v roku niso prejeli nobene ponudbe delničarjev za odkup delnic.

  KLI Logatec, d.d.
  V skladu z regresnim zahtevkom Slovenske odškodninske družbe, d.d., št. DE/93-268/R1-1/M, z dne 28.08.2007, ki temelji na denacionalizacijski odločbi Upravne enote Logatec št. 351-29/93-013, z dne 20.04.2004 (pravnomočna dne 10.05.2004), je bilo, v skladu s drugo točko izreka te odločbe in v skladu s 14. odst. 51. člena ZZLPPO-B, na Slovensko odškodninsko družbo, d.d. preneseno vseh 2.555 delnic družbe KLI Logatec (KLIG), ki so bile rezervirane za denacionalizacijsko upravičenko HERMINO VOUK – pogodba o prenosu delnic št. 022/07-28 je bila podpisana dne 18.09.2007 (preknjižba 04.10.2007).
  Poleg tega je bilo na podlagi regresnega zahtevka Slovenske odškodninske družbe, d.d., št. DE/98-5925/R1-1/M, z dne 28.08.2007 in št. DE/98-5925-1/F z dne 31.05.2001, ki temelji na denacionalizacijski odločbi Upravne enote Logatec št. 301-4/96, z dne 12.09.2000 (pravnomočna dne 04.04.2001), v skladu s 14. odst. 51. člena ZZLPPO-B, na Slovensko odškodninsko družbo, d.d. preneseno vseh 4.216 delnic družbe KLI Logatec (KLIG), ki so bile rezervirane za denacionalizacijska upravičenca Huberta VOUKA in Frančiško HODNIK - pogodba o prenosu delnic št. 022/07-27 je bila podpisana 18.09.2007 (preknjižba 04.10.2007).
  Preostalih 882 delnic predstavlja preostanek delnic iz primera Jakob Maček.  2.3. Zavarovanje na sredstvih podjetja


  Stanje 30.09.2007
  1
  Gostinstvo Bela Krajina (Hotel Lahinja)Zaključeno. Dne 11.5.2006 je bila s kupcem Štajdohar Gostinstvo, d.o.o. sklenjena Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij št.Dnep 03/06, dne 14.11.2006 pa Aneks št.1 k pogodbi. Predmet pogodbe: idealni delež 5.635/10.000 nepremičnin parc.št.250/7 in 250/15, obe vl.št.1261 k.o.Črnomelj. Kupnina 39.800.000 Sit+1.816.720 Sit dokončno plačana 3.4.2007.
  2
  Slovenijavino d.d. LjubljanaZaključeno. Na razpis, objavljen v mesecu novembru 2006 sta se javila 2 ponudnika, ki sta bila pozvana na povišanje ponujene cene. Na podlagi dopolnitve ponudbe kupec izbran. Dne 22.1.2007 sklenjena Prodajna pogodba št. 014/07-03 za nepremičnino parc.št.1006/1 poslovna stavba 730m2 in dvorišče 185m2 ter parc.št.1006/20 poslovna stavba 12m2 obe k.o.Sp.Šiška s kupcem Biro 747, d.o.o.. Kupnina v višini 208.771,49 Eur je bila dokončno plačana 22.1.2007.
  3
  Oljarna Fram d.o.o.Zaključeno. Predkupni upravičenec je uveljavil predkupno pravico, dne 15.12.2006 je bila podpisana Prodajna pogodba št.024/06-04 za nepremičnino parc.št.165.S, vl.št.549 k.o.Fram s kupcem Zadružna oskrba, d.o.o.. Kupnina v višini 14.000.000 Sit je bila plačana 12.1.2007.
  4
  Radenska RadenciObseg izločenih sredstev še vedno ni razčiščen.
  5
  Mercator SVS Ptuj, Grajska 12, Slovenska BistricaPredviden prenos na Občino Slovenska Bistrica.
  6
  Mercator SVS Ptuj, Trg svobode 10, Slovenska BistricaSalon pohištva in manjši poslovni prostor sta v postopku prodaje.
  7
  Mercator SVS Ptuj, Trg svobode 10, Slovenska BistricaZaključeno. Razpis za prodajo je bil objavljen v mesecu marcu 2006; kupnina za obe stanovanji je bila nakazana, po ponovnem razpisu za »bar Tramšek« je bil kupec izbran in sicer obstoječi najemnik. Dne 4.4.2007 sklenjena Kupoprodajna pogodba št.13/2007 za gostinski lokal »Center bar Tramšek«, del stavbe št. 6, Trg svobode 10, Sl.Bistrica s kupcem Tramšek Branka s.p. za kupnino 31.297 Eur. Kupnina plačana 27.6.2007.
  8
  Mercator SVS Ptuj, 1/6 stavbe ŠmarjeDedni postopek je zaključen, z nepremičnino bomo lahko razpolagali le v sodelovanju z denacionalizacijskimi upravičenci in občino, ki so solastniki
  9
  ŽITO d.d.Pogodba o uskladitvi z.k. stanja z ŽITO-m je podpisana, pripravili bomo pogodbe o prodaji stanovanj obema stanovalcema
  10
  TIKO TržičPoslovni delež bo prešel na SOD d.d. – zaradi izplačanih obveznic
  11
  LIKO Vrhnika, d.d.Kupnine po Pogodbah o prodaji stanovanj stanovalcem na Obrtniški ulici 3 so bile nakazane v avgustu 2006, decembra je bila izvedena parcelacija, potreben je razgovor na občini Borovnica, ker je interesent za odkup in mejaš sosednjih parcel
  12
  Mercator d.d. (bivša Živila)Eno stanovanje že prodano (v mesecu decembru 2006 je bil opravljen prevzem), drugo stanovanje je v postopku prodaje (opravljena je bila cenitev in sprejet sklep o prodaji)
  13
  Gostinstvo Bela Krajina (Hotel Lakner)V postopku je prenos na občino Črnomelj
  14
  Mlekarna Ptuj d.d.Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij je v pripravi
  15
  Mercator d.dPo objavljenem razpis v mesecu septembru je bil kupec izbran, po končani etažni lastnini bo pripravljena pogodba o prodaji
  16
  DAJ DAMPredvideva se tožba za izročitev nepremičnine
  17
  JELOVICA d.d. Škofja LokaObveznice so bile izdane za vratarnico podjetja, izločeno je bilo več nepremičnin
  18
  Kinematografi Maribor d.d.V mesecu septembru 2007 je bila v družbo poslana ponudba za dokapitalizacijo kina Partizan po pogojih 51. člena ZZLPPO


  DAJ – DAM Gostinsko podjetje, d.d., Ljubljana
  V skladu z 51. členom ZZLPPO je bila podjetju dne 10.09.2007 posredovana ponudba za odkup 517/1000 nepremičnine parc. št. 16/2.S, k.o. Gradišče I; rok za odgovor je 60 dni.

  SORA Medvode, d.d.
  Na podlagi denacionalizacijske odločbe št. 03/01-301-122/92, z dne 30.05.2000 (pravnomočna dne 22.05.2001), s katero zahtevi za vračilo nepremičnin v last in posest ni bilo ugodeno, je bilo podjetje dne 07.09.2007 in dne 24.09.2007 pozvano k posredovanju cenitve nepremičnin, ki so bile izločene v namen zavarovanja pravic bivših lastnikov.


  2.3. Nepremičnine iz stečajnih postopkov (predmet denacionalizacije)

  št.
  Naziv
  Stanje 30.09.2007
  1
  Centralni obrati, Prvomajska 39, Nova GoricaDelno vrnjeno z odločbo Upravne enote Nova Gorica št.301-9/93-62 z dne 15.12.03,
  V lasti DSU 2 cestišči
  2
  GZ Pisarna, Tavčarjeva ul.4, LjubljanaSe oddaja.
  3
  Emona Ribarstvo d.o.o.-v stečajuparc. št. 2165/3, vl. št. 2395 k.o. Vič – stavbišče s stanovanjsko stavbo 296 m2 in dvorišče 3310 m2
  4
  Gradbeni finalist-Finalni podi d.o.o. – v stečajuparc. št. 147 – stavbišče, klet, ruševina 146 m2 in dvorišče 415 m2;
  parc. št. 1282/10 – stanovanjski objekt 210 m2, dvorišče 310 m2;
  parc. št. 149 – objekt gasilski dom 71 m2;
  parc. št. 1256/42- poslovna stavba 248 m2, dvorišče 789 m2;
  parcele so vknjižene v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu pri vl. št. 393 k.o. Hudi kot.
  5
  Lesna industrija Platana p.o. Murska Sobota-v stečajuidealni delež do 1022/4068 parc. št. 179/8,
  parc. št. 179/5 – trafo postaja 35 m2 in
  parc. št. 180 – poslovna stavba 367 m2,
  vse k.o. Murska Sobota.
  Izvršeno rušenje dotrajane stavbe zaradi odločbe upravne enote.  3. Vodenje izvenbilančne evidence sredstev in pogojnih obveznosti do DSU ter sklepanje aneksov k pogodbam o vzpostavitvi izvenbilančne evidence sredstev in pogojnih obveznosti podjetja do sklada in dogovorov o prekinitvi pogodb ter drugih pravnih poslov

  V skladu z Uredbo o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja so podjetja pred lastninjenjem pri izdelavi otvoritvene bilance za opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe v republikah nekdanje Jugoslavije lahko zmanjšala svoja sredstva do višine knjigovodske oziroma bruto vrednosti naložb. Prav tako so lahko zmanjšala svoja sredstva do višine bruto terjatev v republikah nekdanje Jugoslavije, Iraka, Kube in LR Angole.

  Podjetja so dolžna ob prodaji nepremičnin na DSU nakazati 80% od prejetega zneska. V letu 2007 je bilo do 30.09.2007 nakazano 288.384,72 Eur (9.1. pl. Intertrade ITS 35.386,41 Eur, 13.4. pl. Intertrade ITS 5.376,00 Eur, 8.5. pl. Tehnounion 20.614,00 Eur, 28.5. pl. Inles 12.000,00 Eur, 6.6. pl. Schenker (Pervan) 6.000,00 Eur, 31.7. pl. Alpina, d.d. 29.992,00 Eur in Tehnounion, d.d. 19.668,63 Eur, 20.8. pl. Lesnina, d.d. 9.600,00 Eur, 27.8. pl. Lesnina, d.d. 75.200,00 Eur, 4.9. pl. Alpina, d.d. 29.992,00 Eur, 7.9. pl. MDS IT, d.d. 1.727,26 Eur, 10.9. pl. Semenarna, d.d. 42.828,42 Eur).

  Po stanju 30.09.2007 znašajo evidentirane obveznosti podjetij približno 5 milijard SIT po knjigovodskih vrednostih na dan 31.12.1992.

  Odprtih ostaja 53 zadev. Od tega je 36 podjetij takih, ki imajo v svojih izvenbilančnih evidencah nepremičnine (večinoma v Srbiji in BiH).

  SEZNAM ODPRTIH ZADEV lega nepremičnin
  1Kovinoplastika Ložnaložba Hrvaška (nepremičnine)
  2TehnounionNaložbe (nepremičnine)
  3TRAIGBih, Srbija
  4Mlinotest Ajdovščinanaložba
  5Alpina ŽiriSrbija
  6AgrariacvetjeSrbija, Bih
  7Iskrakibernetikadogovor ni podpisan
  8SemenarnaBih, Srbija
  9Konfekcija Jutranjkanaložba
  10Intereuropa KoperSrbija, Bih
  11Radenska RadenciSrbija, Bih
  12Fructal AjdovščinaSrbija, Bih,Hrvaška
  13RudisSrbija
  14CERTUSDolgoročne finančna naložbe
  15MDS MetalkaHrvaška, Bih, Srbija
  16MOTVOZ in PLATNOKratkoročne terjatve
  17Petrol d.d.Bih
  18SlovenijaavtoHrvaška, Makedonija, Srbija – stanovanja
  19KIK KamnikKratkoročne terjatve
  20KRAS SežanaKratkoročne terjatve
  21GRADIS TEOzemljišča Irak
  22Trgovina NOVOTEKSHrvaška,Srbija
  23UsnjeplastKratkoročne terjatve
  24KRKA Novo mestoSrbija
  25ISKRA PrinsHrvaška, Bih, Srbija
  26GIP Vegradterjatve
  27COMMERCEBih
  28PLESKARHrvaška (prenos na DSU)
  29LESNINA d.d.vse rep., zaključeno, nepremičnine prodane, obročno odplačevanje
  30COLOR MedvodeHrvaška,Srbija
  31AgromehanikaSrbija
  32ISKRA SISTEMIBiH
  33Vino BizeljskoKratkoročne terjatve
  34Inles Trgovinavse rep.
  35TEKOLSrbija – Beograd
  36IUV d.d.Srbija – Beograd
  37AdriacommerceHrvaška, Srbija
  38IC IzterjavaSrbija
  39HOJA MobilesKratkoročne terjatve
  40INTERTRADE ITSHrvaška
  41KOKRAKratkoročne terjatve
  42Podjetje TRGSrbija, Makedonija, Hrvaška - stanovanja
  43Marles d.d.Bih
  44Podjetje VELOvse rep. (stanovanja)
  45ŽITO d.d.Srbija - Beograd
  46SCT d.d.Naložbe in terjatve
  47Preskrba d.d.Kratkoročne terjatve
  48Gorenjska PredilnicaKratkoročne terjatve
  49Mostovna LjubljanaHrvaška
  50Metalka Trgovina d.d.Hrvaška, BiH, Srbija
  51Ingrad Koncern d.d.Kratkoročne terjatve
  52MK BiroopremaHrvaška, Srbija
  53EUROTEHNASrbija (zaključen stečaj)


  4. Upravljanje z deleži in delnicami podjetij ter drugim premoženjem, ki je ostalo po izpeljanih privatizacijskih postopkih.


  4.1. Ostanki notranjih odkupov
  V torek 11.9.2007 je bil v Delu in Financah objavljen skupni razpis D.S.U. d.o.o., KAD d.d. in SOD d.d. za prodajo poslovnega deleža v družbi ZIM d.o.o. Rok za oddajo ponudbe je 29.10.2007 do 12.00 ure.

  DSU je dvakrat neuspešno prodajal delnice družbe IBI d.d., zato je v oktobru 2007 pristopil k sporazumu o skupnem nastopu imetnikov navadnih kosovnih delnic družbe IBI Kranj d.d. pri prodaji delnic družbe. Dne 03.10.2007 je bil v Financah objavljen skupni razpis devetih imetnikov navadnih kosovnih delnic družbe, ki skupaj razpolagajo s 85,05%. Rok za oddajo ponudb je 29.10.2007 do 12.00 ure.

  Metalka Trgovina, d.d.
  Družba je dne 14.06.2006 objavila sklic 6. skupščine. DSU je na sedež družbe dne 20.6.2006 posredoval predlog razširitve dnevnega reda, ki se nanaša na uveljavitev pravic iz naslova dobljene sodbe Višjega sodišča. V mesecu septembru je na DSU prispel predlog za nakup delnic s strani družbe. Opravljen je bil razgovor s predstavniki družbe, na katerem je bilo s strani DSU pojasnjeno, da je za prodajo lahko osnova samo cenitev in nato javni razpis. Dogovorjeno je bilo, da družba na DSU posreduje podatke oziroma analizo, na osnovi katere je posredovala ponujeno ceno delnice.

  Dne 5.12.2006 je bila na predlog DSU – v likvidaciji sklicana skupščina z namenom izvršitve sodbe Višjega sodišča o razveljavitvi dokapitalizacije družbe ter zaradi imenovanja posebnega revizorja, ki bi preveril posamezne posle družbe. Skupščina ni uspela, saj je bila DSU – v likvidaciji v svojih predlogih preglasovana. Po pridobitvi cenitev je DSU – v likvidaciji v mesecu decembru objavila razpis za prodajo 639.891 delnic družbe. Zaradi neustreznih ponudb je bil razpisni postopek zaključen brez izbora. Razpis je bil ponovljen v mesecu januarju 2007. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana družba FACIG d.d., Dalmatinova 2 Ljubljana. Pogodba o prodaji in nakupu delnic je bila sklenjena 27.02.2007. Kupnina v višini € 959.836,50 je bila plačana dne 09.03.2007, delnice pa prenesene na novega imetnika dne 13.03.2007.

  EMONA Blagovni center d.d. – v likvidaciji
  Skupščina družbe Emona blagovni center d.d. – v likvidaciji je dne 19.12.2006 sprejela sklep o delni razdelitvi premoženja na podlagi poročila likvidacijskega upravitelja (400,00 Sit/delnico). DSU je dne 27.12.2006 prejela nakazilo v višini 7.875.600,00 Sit.

  ISKRA Invest, d.d.
  Skupščina družbe Iskra Invest, d.d. je dne 2.10.2006 sprejela sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe. DSU je 7.2.2007 prejela izplačilo denarne odškodnine v višini 1.195 Sit za delnico (3.759,93 Eur za 754 delnic IING).

  ISKRA Sistemi, d.d. (Iskra Transmission, d.d.)
  Pripojitev družbe Iskra Transmission, d.d. k družbi Iskra Sistemi, d.d. (pogodba o pripojitvi z dne 27.6.2005). Menjalno razmerje delnic: 0,1492 delnice prevzemne družbe ISLG (1.111) za vsako delnico prevzete družbe IEZG (7.448). Zamenjava delnic v KDD izvedena 4.1.2006, razlika v višini 5,82 Eur je bila nakazana 28.3.2007. Družba Iskra Transmission, d.d. je bila dne 11.4.2007 izbrisana iz sodnega registra.

  SORA MEDVODE d.d.
  Na skupni javni razpis prodaje delnic v lasti DSU - v likvidaciji in Kad, ki je bil objavljen v dnevnem časopisu dne 16.3.2007, se je prijavil edini ponudnik Metalka Trgovina, d.d.. Zaradi prenizke kupnine, ki je edini ponudnik tudi po pozivu k izboljšanju ponudbe ni povišal, se je razpis zaključil kot neuspešen.


  4.2. Delnice in poslovni deleži družb v stečaju (denacionalizacija in ostanki notranjih odkupov)

  Zap.
  št.
  Matična
  številka
  Družba
  Nominalna
  vrednost
  (Sit)
  Št.delnic
  (delež)
  31.12.06
  Št.delnic
  (delež)
  30.9.07
  1
  5034221
  BAČA d.d. - v stečaju od 05.03.2002
  8.000
  2.491
  2.491
  2
  5142148
  Bistriške mesnine d.d. - v stečaju od 09.11.2000
  1.000
  8.008
  8.008
  3
  5034329
  ČIB Bovec d.d. - v stečaju od 22.07.1996
  1.000
  31.433
  31.433
  5034329
  ČIB Bovec d.d. - v stečaju od 22.07.1996
  1.000
  31.832
  31.832
  4
  5035856
  Rog Kolesa (Elan Bikes), d.d. – v stečaju od 02.12.2005
  1.000
  509
  509
  5
  5151716
  Emona Ribarstvo d.o.o. Ljubljana - v stečaju od 30.11.1998
  1.000
  11.493
  11.493
  6
  5098173
  Gradbinec d.d. Kranj - v stečaju od 06.03.2000
  2.000
  6.960
  0
  7
  5005469
  IBN-JT d.d. - v stečaju od 04.05.2000
  1.000
  27.584
  27.584
  8
  5074614
  Ingrad Koncern d.d., Celje - v stečaju od 15.06.2005
  10.000
  1.425
  1.425
  5074614
  Ingrad Koncern d.d., Celje - v stečaju od 15.06.2005
  10.000
  9.262
  9.262
  9
  5075041
  LIO Škofja Loka d.d. - v stečaju od 23.03.2000
  1.000
  25.841
  0
  10
  5107032
  Malgos d.d. - v stečaju od 01.03.2000
  1.000
  7.797
  7.797
  11
  5033071
  Mehanika Trbovlje d.d. - v stečaju od 18.09.2003
  1.000
  5.505
  5.505
  12
  5076587
  MP Instalacija Ljubljana d.d. - v stečaju od 09.10.1998
  1.000
  10.409
  10.409
  13
  5040116
  Novoteks Tkanina, d.d. - v stečaju od 01.04.2005
  1.000
  17.741
  17.741
  14
  5515521
  OFERTA d.o.o. Maribor - v stečaju
  10.000
  226
  226
  5515521
  OFERTA d.o.o. Maribor - v stečaju
  10.000
  357
  357
  15
  5254299
  PAP Intel d.d. Ljubljana - v stečaju od 22.10.1999
  10.000
  6.214
  0
  16
  5038561
  Pohištvo Čepovan d.d. - v stečaju od 17.08.2001
  1.000
  18.280
  18.280
  17
  5387213
  Stanovanjski servis d.o.o. - v stečaju od 18.11.1997
  10.000
  133
  133
  18
  5049385
  TLP Tiskarna Ljudske Pravice d.o.o. - v stečaju od 27.01.1997
  1.000
  121.533
  121.533
  5049385
  TLP Tiskarna Ljudske Pravice d.o.o. - v stečaju od 27.01.1997
  364.598
  364.598
  19
  5036941
  Univerzale d.d. Domžale - v stečaju od 18.11.2002
  1.000
  106
  106


  GRADBINEC, d.d. Kranj - v stečaju
  V skladu z regresnim zahtevkom Slovenske odškodninske družbe, d.d., št. DE/95–2663/R1–1/M, z dne 27.08.2007, ki temelji na dveh odločbah o denacionalizaciji, in sicer na odločbi št. 455-2/2003-13 z dne 13.12.2005 (pravnomočna dne 16.01.2006), ter na odločbi št. 301-23/93-08/IB z dne 13.01.1998, je bilo vseh 6.960 delnic družbe GRADBINEC, d.d., Kranj – v stečaju (ob lastninjenju: SGP Gradbinec Kranj), ki so bile rezervirane za denacionalizacijskega upravičenca Vladimirja Šramla, preneslo na Slovensko odškodninsko družbo, d.d., v skladu z 14. odst. 51. čl. ZZLPPO – pogodba o prenosu delnic št. 022/07-25 je bila podpisana dne 18.09.2007.


  Dne 20.2.2007 je Okrožno sodišče v Kranju zaradi pravnomočno zaključenega stečajnega postopka po sklepu sodišča št. St 16/2000 z dne 5.2.2007 izbrisalo stečajnega dolžnika LIO, lesna industrija in objekti Škofja Loka, d.d. - v stečaju iz sodnega registra.


  Dne 9.8.2007 je Okrožno sodišče v Ljubljani zaradi pravnomočno zaključenega stečajnega postopka po sklepu sodišča št. St 64/1999 z dne 26.7.2007 izbrisalo stečajnega dolžnika PAP-INTEL, d.d. - v stečaju iz sodnega registra.


  5. Privatizacija podjetij in drugega premoženja v lasti DSU

  5.1. ZZLPPO – Zakon o zaključku lastninskega preoblikovanja podjetij


  Matična
  Številka
  Ime družbe
  Nominalna
  vrednost
  DSU v Osn.Kap.
  Stanje 30.9.2007
  Št.
  Delnic
  DSU
  30.9.2007
  Delež
  skupaj (%)
  31.12.2006
  Delež
  skupaj (%)
  30.9.2007
  1
  5488397
  ABC Agrohit d.o.o.
  -
  8,708
  0
  2
  5403685
  Agroemona d.o.o.
  8.834.000,00 Sit
  -
  1,612
  1,316
  3
  5025869
  Geoplin d.o.o. Ljubljana
  276.998,84 Eur
  -
  0,691
  0,898
  4
  5301971
  G & P Hoteli Bled d.o.o.
  82.029.200,00 Sit
  -
  3,834
  3,834
  5
  5111188
  Metalka Commerce d.d.
  0
  99,123
  0
  6
  5034086
  Prod d.o.o. Ljubljana
  20.777.000,00 Sit
  -
  100,00
  100,00
  7
  5077133
  Projektivno podjetje Kranj d.o.o.
  8.315.000,00 Sit
  -
  11,835
  11,835
  8
  5095387
  Ribe Maribor d.o.o.
  9.245.000,00 Sit
  -
  22,791
  22,791
  9
  5037948
  STOL d.d. Kamnik
  0
  64,685
  0
  10
  5005582
  Veletrgovina Vema d.d.
  0
  0,033
  0
  11
  5186234
  Hmezad Hram Šmarje pri Jelšah, d.o.o.
  -
  0
  12
  5150884
  Hmezad TG d.o.o. Radlje ob Dravi v stečaju (Hmezad kmet Radlje d.o.o.)
  115.810.000,00 Sit
  (100)
  (100)
  13
  5074843
  Vatrostalna Jesenice d.o.o. v stečaju
  (100)
  0
  14
  5072590
  Dimnikarstvo Ljubljana, d.o.o.
  39.200.000,00 Sit
  -
  0
  100


  Dimnikarstvo Ljubljana, d.o.o.
  Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 16.05.2007 sklenilo, da se za edinega družbenika oziroma ustanovitelja družbe vpiše DSU, saj podjetje Dimnikarstvo Ljubljana, d.o.o. ni izvedlo lastninskega preoblikovanja. Ne glede na to, je Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom z dne 13.06.2007 odločilo, da se za družbo začne postopek izbrisa iz sodnega registra po uradni dolžnosti. DSU je zoper ta sklep podal ugovor, kateremu je sodišče dne 12.09.2007 ugodilo ter sklep o izbrisu iz sodnega registra razveljavilo. Sledilo je pridobivanje dokumentacije o poslovanju podjetja, nadaljnje odločitve pa bodo odvisne od ekonomskega in pravnega pregleda družbe.

  ABC Agrohit d.o.o., Ljubljana:
  Po seji skupščine družbe septembra 2006 je bil opravljen razgovor med lastniki KAD, SOD in DSU o prodaji deležev. Ker DSU lahko prodaja svoje deleže na osnovi cenitve, je bil sprožen postopek za izdelavo cenitve. Po pridobljeni cenitvi je bila objavljena skupna prodaja deleža KAD, SOD in DSU. Ker se na razpis ni javil nihče, je bila v družbo ŽITO d.d. v mesecu decembru poslana ponudba za odkup. Konec marca 2007 smo prejeli dopis družbe Žito d.d., s katerim so nas obvestili, da sprejemajo našo ponudbo. Na podlagi tega je bila 26.04.2007 podpisana pogodba o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbi ABC AGROHIT, d.o.o. Dne 11.05.2007 je D.S.U. d.o.o. – v likvidaciji prejela kupnino v višini 133.868,45 EUR, tako da nima več poslovnega deleža v družbi.

  Agroemona, d.o.o., Domžale:
  Upravna enota Domžale je izdala dopolnilno (končno) odločbo o denacionalizaciji opr.št.32100-146/93-2/a, ki je postala pravnomočna 4.8.2006. Na podlagi odločbe je bil SOD denacionalizacijski upravičenki (ki se je odpovedala zahtevku za vrnitev stvari in zahtevala odškodnino v obliki obveznic SOD) dolžan izplačati odškodnino v obliki obveznic SOD, DSU pa je bil na podlagi 4.odstavka 49.člena ZZLPPO Slovenski odškodninski družbi, d.d. dolžan izročiti zadržani poslovni delež. Tako je bila dne 29.5.2007 sklenjena pogodba o brezplačni odsvojitvi in prevzemu dela poslovnega deleža v družbi Agroemona, d.o.o. v nominalni višini 2.089.000 Sit (0,296%) na SOD.

  Geoplin d.o.o. Ljubljana:
  Dne 31.1.2006 je bil podpisan notarski zapis Pogodbe o brezplačnem prenosu poslovnega deleža družbe Droga Kolinska d.d. v družbi Geoplin d.o.o. na družbo DSU. DSU je pridobila nominalni poslovni delež v višini 3.697.846,20 Sit oz. 0,05% osnovnega kapitala.

  Dne 1.3.2006 smo prejeli sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. Cpg 68/2003 z dne 21.10.2005, s katero mora tožena stranka - družba Valkarton d.d., Logatec celotno naložbo v družbi Geoplin d.o.o. prenesti na družbo DSU. Dne 20.4.2006 je bil podpisan notarski zapis Pogodbe o brezplačnem prenosu poslovnega deleža družbe Vlkarton d.d. v družbi Geoplin na DSU. DSU je pridobila nominalni poslovni delež v višini 19.935.471,50 Sit oz. 0,27% osnovnega kapitala. Družba Valkarton je morala v skladu s prejeto sodbo plačati tudi vse pravdne stroške in prejeti dobiček iz te naložbe, skupaj z zamudnimi obrestmi.

  V mesecu februarju 2006 smo prejeli mnenje prof. dr. Bojana Zabela o obstoju družbenega kapitala v družbi Geoplin na podlagi SAS v času preoblikovanja iz TOZD v gospodarsko družbo z znanimi lastniki.

  Dne 13.3.2006 je NS DSU sprejel sklep, da iz izvedenskega mnenja ekonomske stroke, ki ga je DSU predložilo Državno pravobranilstvo Republike Slovenije in izvedenskega mnenja pravne stroke, ki ga je izdelal prof. dr. Bojan Zabel, izhaja, da je v družbi Geoplin d.o.o. na dan 31.12.1992 obstajal družbeni kapital. Direktorju družbe DSU je NS naložil, da v okviru zakonskih pooblastil ukrene vse potrebno za ugotovitev obsega in prenos tega kapitala na DSU.

  Dne 23.5.2006 smo posredovali družbi Geoplin poziv, da nam na podlagi 512.člena ZGD omogoči vpogled v bilance stanja družbe za obdobje od leta 1975 do vključno leta 1988. Ker nam je uprava Geoplina dne 29.5.2006 zavrnila našo zahtevo, smo dne 5.6.2006 od uprave zahtevali, da odločanje o vpogledu dokumentacije uvrsti kot dodatno točko na dnevni red skupščine dne 14.6.2006. Dodatna točka po predlogu DSU je bila uvrščena na dnevni red skupščine, vendar sklep o vpogledu v bilance družbe Geoplin od leta 1975 do vključno leta 1988 ni bil sprejet, ker je zanj glasovalo le 32,52% glasov. DSU je dne 30.6.2006 v skladu s 513.členom ZGD zahteval vpogled v dokumentacijo Geoplina tudi preko Okrožnega sodišča v Ljubljani. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 3.11.2006 sklenilo, da je poslovodja dolžan DSU dovoliti vpogled v bilance stanja od leta 1975 do vključno leta 1988. Geoplin se je na odločitev sodišča pritožil.

  Dne 2.10.2006 smo na podlagi pogodbenega naročila prejeli izdelano izvedensko mnenje o obsegu družbenega kapitala v podjetju Geoplin na dan 1.1.1993 in 1.8.1998, ki bo podlaga za vložitev tožbenega zahtevka zoper Geoplin. Dne 12.12.2006 smo pri izvedencu naročili dodatek k že izdelanemu izvedenskemu mnenju.

  Dne 20.12.2006 je bila v notarski pisarni Nevenke Tory podpisana pogodba o odplačnem prenosu poslovnega deleža družbe Litostroj Holding d.d. v stečaju v družbi Geoplin d.o.o. na kupca družbo Termoelektrarna Brestanica d.o.o. in DSU. Kupca sta pridobila poslovni delež vsak v višini 6.451.364,70 Sit za kupnino vsak 34.334.000 Sit.

  Dne 25.1.2007 je bila podpisana Pogodba o odplačnem prenosu poslovnega deleža družbe Pomurske mlekarne, d.d. v družbi Geoplin d.o.o. na DSU (na podlagi predkupne pravice družbenikov). DSU je pridobil poslovni delež v nominalni višini 14.045.263,00 Sit (0,19%) za kupnino 118.000.000,00 Sit oz. 492.405,27 Eur.

  Dne 4.4.2007 je bila podpisana Pogodba o odplačnem prenosu poslovnega deleža družbe Novoles, d.d. v družbi Geoplin d.o.o. na DSU (na podlagi predkupne pravice družbenikov). DSU je pridobil poslovni delež v nominalni višini 512.036,20 Sit (0,01%) za kupnino 16.500,00 Eur.

  Končno verzijo dodatka k izvedenskemu mnenju o obsegu družbenega kapitala v podjetju Geoplin Ljubljana na dan 01.01.1993 in 01.08.1998 smo prejeli dne 16.02.2007. V dodatku je podrobneje obrazložen obseg družbenega kapitala, ki ni bil lastninjen in je lahko podlaga za vložitev tožbe. Omenjeni dodatek je obravnaval tudi nadzorni svet D.S.U. d.o.o. – v likvidaciji in zavzel stališče, naj se o tem obvesti Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za finance z namenom usklajenega nastopa pri razreševanju omenjene problematike. V pripravi je tožba.

  Dne 22.08.2007 je bila podpisana Pogodba o odplačnem prenosu poslovnega deleža družbe Toplarna Hrastnik d.o.o. v družbi Geoplin d.o.o. na DSU (na podlagi predkupne pravice družbenikov). DSU je pridobil poslovni delež v nominalni višini 767.179,91 SIT (0,01%) za kupnino 24.087,85 EUR.

  V avgustu je DSU vložil tudi tožbo proti družbi Geoplin d.o.o. zaradi prenosa poslovnega deleža, v višini 18.440.000 EUR, kot preostanek družbenega kapitala.

  Metalka Commerce, d.d, Ljubljana:
  Dne 17.07.2006 je bila na Okrožnem sodišču v Ljubljani vpisana statusna sprememba preoblikovanja družbe iz d.o.o. v d.d.. Preoblikovanje je bilo potrebno zaradi izpeljave privatizacije, saj je v družbi mnogo več kot 50 družbenikov, kot to dovoljuje zakon, oziroma zaradi sodelovanja 900 upravičencev v IR in NO.

  Obdelava o sodelovanju upravičencev v IR in NO je bila potrjena dne 18.12.2006. Ker je v preostalem delu predvidena prodaja strateškemu kupcu, je bil sprejet sklep, da se pridobi cenitev družbe po tržni vrednosti.

  Dne 23.01.2007 je bila z družbo Metalka Commerce d.d. podpisana pogodba, na podlagi katere je družba dolžna izvesti vse potrebno za preknjižbo delnic v KDD na upravičence iz interne razdelitve in notranjega odkupa.

  Na podlagi ocene vrednosti lastniškega kapitala družbe Metalka Commerce d.d., ki jo je naredila pooblaščena ocenjevalka vrednosti Viktorija Vehovec, je D.S.U. d.o.o. – v likvidaciji objavila javni razpis za zbiranje ponudb za nakup 251.189 delnic družbe Metalka Commerce d.d., kar predstavlja 76,15% osnovnega kapitala družbe. Komisija za ocenjevanje ponudb in oblikovanje predloga za izbor najugodnejšega ponudnika je na podlagi prispelih ponudb in dvakratnih dopolnitev ponudb predlagala likvidacijskemu upravitelju najugodnejšega ponudnika. Soglasje k sklepu likvidacijskega upravitelja o izboru najugodnejšega ponudnika je 04.04.2007 dal tudi nadzorni svet D.S.U. d.o.o. – v likvidaciji. Pogodba o prodaji in nakupu delnic Metalke Commerce d.d. je bila s kupcem LES d.o.o. podpisana 12.04.2007. Kupnina, v višini € 4.144.618,50, je bila plačana 07.05.2007. Po izvršenem prenosu delnic na kupca je D.S.U. d.o.o. – v likvidaciji lastnica še 5.258 delnic, ki so bile rezervirane za denacionalizacijskega upravičenca. Konec junija smo od SOD d.d. prejeli obvestilo, da je denacionalizacijski postopek zaključen. V skladu z 51. členom ZZLPPO bo D.S.U. d.o.o. – v likvidaciji omenjene delnice prenesla na SOD d.d. Dne 29.06.2007 je D.S.U. d.o.o. – v likvidaciji od okrožnega sodišča v Ljubljani prejela tožbo tožeče stranke Metalka Trgovina d.d. zoper toženo stranko LES d.o.o. in D.S.U. d.o.o. – v likvidaciji. Tožba se nanaša na ugotovitev ničnosti pogodbe o prodaji 251.189 navadnih imenskih delnic družbe Metalka Commerce d.d.

  Na podlagi pravnomočne odločbe o denacionalizaciji št.351-144/1992-64200 je bila SOD, d.d. dolžna plačati odškodnino v obveznicah SOS, DSU pa je bila na podlagi določil 14.odst.51.člena ZZLPPO-B dolžna prenesti 5.258 zadržanih navadnih delnic družbe Metalka Commerce, d.d. na SOD, d.d.. Pogodba št.022/07-21 o prenosu preostalih 5.258 delnic družbe Metalka Commerce, d.d. na Slovensko odškodninsko družbo,d.d. je bila podpisana 30.7.2007. DSU po prenosu ne razpolaga več z delnicami družbe Metalka Commerce, d.d.

  Prod d.o.o. Ljubljana:
  Podjetje je dne 30.11.2005 v celoti vrnilo sredstva (4.074.000,00 SIT + obresti), ki so jih upravičenci vplačali za notranji odkup, ki pa v skladu s sklenjeno sodno poravnavo ni bil izveden. S tem so bile poravnane vse obveznosti podjetja iz naslova lastninjenja oz. privatizacije.

  Dejavnost družbe PROD d.o.o. je pridobivanje in predelava mineralnih surovin, potrebnih za gradbeništvo ter prodaja teh surovin v naravnem in predelanem stanju. Do decembra 2006 je Rudarska inšpekcija Inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo dovoljevala izkoriščanje mineralnih surovin na podlagi veljavnega Rudarskega projekta in gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je podjetje predvidevalo izkopati še cca 20.000 m3 gramoza in si tako zagotoviti surovinsko bazo za prodajo v letu 2007 in 2008. Nova odločba z dne 22.12.2006 pa je prepovedala izvajanje rudarskih del z namenom izkoriščanja mineralne surovine, na kar se je podjetje pritožilo. Ministrstvo za gospodarstvo je pritožbo podjetja zavrnilo, podjetje pa je nato sprožilo upravni spor. Dne 29.06.2007 je Inšpektorat RS za energetiko in rudarstvo izdalo odločbo, s katero je bilo podjetju PROD, d.o.o. trajno prepovedano pridobivanje mineralne surovine (peska). Podjetje se je na odločbo pritožilo, Inšpektorat pa je dne 02.08.2007 izdal novo odločbo, ki je nadomestila odločbo z dne 29.06.2007. V zadnji odločbi podjetju ni bila izrečena prepoved pridobivanja mineralnih surovin, je pa zavezala podjetje k posredovanju listin, na podlagi katerih je družbi dovoljeno odlaganje zemljin na parcelah 1575/2, 1575/3 in 1575/4, k.o. Stanežiče. Ustrezne listine je podjetje posredovalo v predvidenem roku.

  Glede na razplet dogodkov je uvedba likvidacijskega postopka družbe predvidena že v letu 2007. V okviru likvidacije bo potrebna demontaža vseh separacijskih naprav in strojev ter prodaja teh strojev in naprav, kakor tudi poravnava vseh obveznosti. Zaradi odpisa terjatve večje vrednosti, je ob polletju 2007 izkazan negativen poslovni izid, medtem ko je tekoče poslovanje podjetja pozitivno.

  Dne 09.10.2007 je bil sprejet sklep o začetku postopka redne likvidacije družbe PROD, d.o.o..

  Ribe Maribor d.o.o.:
  DSU je kot 30,40% družbenik z dopisom z dne 21.6.2006 zahteval od direktorja družbe Ribe Maribor d.o.o. sklic skupščine z naslednjim dnevnim redom:
  · Obravnava letnega poročila za leto 2003
  · Obravnava letnega poročila za leto 2004
  · Obravnava letnega poročila za leto 2005
  · Zmanjšanje osnovnega kapitala po poenostavljenem postopku z umikom poslovnega deleža
  Po ugotovitveni odločbi Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Agencije RS za okolje štev.:354-16-3/00 z dne 25.10.2002 in odločbi Ministrstva za okolje, prostor in energijo štev.:461-01-1/2002 z dne 17.9.2003 so prešle v last države Republike Slovenije tudi parcele, ki so v uporabi družbe Ribe Maribor d.o.o.: k.o. Rače parc.št. 1421/1 – ribnik in 1414/1 – travnik, k.o. Podova parc.št 489/2 – ribnik in k.o. Ješenca parc.št.378 – ribnik. Za vrednost izločenega premoženja je družba v soglasju z DSU dolžna umakniti preračunani poslovni delež, ki je bil v postopku privatizacije rezerviran za ta namen.

  Skupščina družbe je bila sklicana dne 26.7.2006. Z umikom poslovnega deleža za vrednost izločenega premoženja (4.435.000 Sit) se je delež DSU znižal na 22,791% in znaša nominalno 9.245.000 Sit.

  Dne 19.9.2006 je bila z družbo Ribe Maribor d.o.o. podpisana pogodba o ureditvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za nepremičnine – lokal na severnem delu objekta »E« Kardeljeva cesta Maribor, stoječ na parceli 84, k.o. Spodnje Radvanje.

  STOL d.d. Kamnik:
  Skladno s sklepom skupščine družbe Stol, d.d. z dne 19.07.2005 se je osnovni kapital družbe zmanjšal iz 1.940.500.000 Sit na 388.100.000 Sit zaradi kritja prenesene izgube in prenosa 155.069.519,36 Sit v kapitalske rezerve (zmanjšanje nominalne vrednosti ene delnice iz 10.000 Sit na 2.000 Sit).

  Nadzorni svet DSU je dne 13.03.2006 sprejel sklep o privatizaciji družbe STOL d.d. Kamnik. Sklep o privatizaciji družbe je bil dne 31.03.2006 objavljen v časopisu Dnevnik, v Uradnem listu in na internetni strani DSU.
  Sklep določa:
  Dne 18.5.2006 je bila podpisana Pogodba št. 012/06-03 o prenosu 31.606 delnic družbe STOL, d.d. na Slovensko odškodninsko družbo d.d. zaradi izvršitve pravnomočne odločbe o denacionalizaciji št.: 301-3/93 z dne 28.6.2002.

  Dne 18.5.2006 je bila podpisana Pogodba št. 012/06-02 o prenosu 1.012 delnic družbe STOL, d.d. na Slovensko odškodninsko družbo d.d. zaradi izvršitve pravnomočne odločbe o denacionalizaciji št.: 301-9/92 z dne 9.2.2004.

  Dne 25.5.2006 je bila podpisana Pogodba št. 012/06-01 o brezplačni odsvojitvi 30.674 delnic družbe STOL, d.d. Kamnik na Slovensko odškodninsko družbo d.d. in Kapitalsko družbo d.d..

  DSU je v vlogi nadzora poslovanja družbe STOL d.d. sodelovala pri naslednjih aktivnostih:
  V okviru javne prodaje delnic, ki so jo skupno vodili DSU – v likvidaciji, KAD in SOD je bilo v dnevnem časopisu in uradnem listu objavljeno vabilo k javni dražbi. Na dražbo so se prijavili štirje dražitelji, od katerih pa se na sami dražbi ni nihče odzval na poziv k povišanju kupnine. Kupec delnic, ki so bile predmet prodaje je postala družba Avtoakustika d.o.o., ki je prva vplačala varščino.

  Veletrgovina Vema, d.d.
  Dne 4.1.2007 preknjižba 63 delnic Veletrgovine Vema, d.d. na družbo Veletrgovina Vema, d.d. (kot lastne delnice so bile prenesene na družbo, ker je denacionalizacijski upravičenec umrl)

  Vatrostalna Jesenice, d.o.o. – v stečaju
  Izbris družbe iz Sodnega registra z dne 20.4.2007 na podlagi pravnomočnega sklepa o zaključku stečajnega postopka z dne 19.4.2007 (3.4.2007)


  5.2. Tožba družbenega pravobranilca

  Matična
  številka
  Ime družbe
  Nominalna
  vrednost
  DSU v Osnovnem kapitalu (Sit)
  30.9.2007
  Št.
  Delnic
  DSU
  30.9.2007
  Delež 31.12.06
  (%)
  Delež
  30.9.2007
  (%)
  1
  5006040
  Adria, turistično podjetje d.o.o., Ankaran
  1.073.876.000,00
  -
  94,000
  94,000
  2
  5065011
  Avtobusni promet Murska Sobota d.d.
  45.598.000,00
  45.598
  47,306
  47,306
  3
  5005019
  Dom d.o.o. Ljubljana
  8.913.000,00
  -
  47,13
  47,13
  4
  5003121
  Gospodarsko razstavišče d.o.o.
  74.098.217,28
  -
  1,509
  1,226
  5
  5004586
  Kompas Hoteli Bled d.d.
  68.900.000,00
  17.225
  12,845
  12,845
  6
  5255171
  Kompas International d.d., Ljubljana
  23,601
  0
  7
  5005477
  Ona On d.o.o., Ljubljana
  1.186.001,58
  -
  0,67
  0,67
  8
  5099595
  Poslovni sistem Za Avto d.o.o.
  389.548.800,00
  -
  20,00
  0
  9
  5001609
  Primorje Export p.o. Nova Gorica v stečaju
  (100%)
  0

  Avtobusni promet d.d. Murska Sobota:
  Podjetje je na poziv DSU predložilo poročilo o vrednotenju podjetja na dan 1.1.1993. Naknadno je DSU podjetje pozval k dopolnitvi poročila, in sicer tako, da bi se cenilka opredelila glede odločbe revizijskega organa SDK št. 390-23/93-343 z dne 27.12.1993 (ki med drugim nalaga povečanje družbenega kapitala za 55.381.207,53 SIT). Obenem je DSU predlagal dve možnosti rešitve oškodovanja družbenega premoženja oz. dve možnosti za izvedbo privatizacije. S predlaganima načinoma se podjetje ni strinjalo, pač pa je predlagalo odkup delnic po cca 700 SIT za delnico, medtem ko revalorizirana prodajna vrednost delnice na dan 30.09.2006 znaša 16.159 SIT (ob upoštevanju trenutnega lastništva DSU). Njihov predlog smo ocenili kot neuspešen poizkus izvensodne poravnave in ponoven dokaz nepripravljenosti na ureditev razmerij. O tem je bilo obveščeno tudi Državno pravobranilstvo, ki je predhodno izkazalo interes za aktivno sodelovanje v postopku sporazumnega reševanja primera.

  Na obravnavi dne 07.03.2007 se je predvsem ugotavljalo, ali je bila tožba Družbenega pravobranilca vložena pravočasno ali ne. V namen pridobitve dokazil v zvezi s tem, je bila nova obravnava predvidena za 04.04.2007. Obravnava je bila nato preložena na 28.05.2007 oz. na 20.06.2007. Na slednji sta bili v zvezi z izročanjem revizijskih poročil zaslišani dve priči ter sprejet sklep, da se na naslednji obravnavi zaslišita še dve priči ter opravijo poizvedbe pri Arhivu Slovenije glede obstoja poštne knjige Agencije RS za revidiranje. Na obravnavi dne 11.07.2007 sta bili zaslišani dve priči, ter sprejet sklep, da se o obstoju poštne knjige opravijo poizvedbe na Pošti Slovenije. Na zadnji obravnavi, ki je potekala dne 03.09.2007 je bil sprejet sklep, da se zaradi ugotovitve višine zmanjšanja premoženja Avtobusnega prometa Murska Sobota določi izvedenca ekonomsko finančne stroke, in sicer Branka Mayra, s Ptuja.

  Gospodarsko razstavišče, d.o.o., Ljubljana:
  V mesecu marcu 2006 smo prejeli potrjeno obdelavo podatkov s strani MG. Podjetju je bil takoj posredovan vzorec tabele, kakršen je potreben za pripravo pogodb o prenosu poslovnih deležev na posamezne upravičence na podlagi vloženih certifikatov v okviru interne razdelitve. V podjetju so zbirali pooblastila za podpis pogodb o prenosu poslovnega deleža. Prenos 116 poslovnih deležev na upravičence iz interne razdelitve še ni v celoti zaključen.

  Dne 10.4.2007 je bila podpisana Pogodba o prenosu poslovnih deležev GR na posamezne upravičence na podlagi vloženih certifikatov v okviru interne razdelitve. Na upravičence se je preneslo nominalno 17.108.000,00 Sit. Po prenosu DSU ostaja lastnik deleža v nominalni vrednosti 74.098.217,28 Sit (od tega je 686.000,00 Sit še namenjeno za upravičence do interne razdelitve).

  Dne 16. marca 2007 je bil objavljen skupni razpis SOD, KAD in DSU za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev. Na seznamu je bil tudi poslovni delež, ki ga ima DSU v Gospodarskem razstavišču d.o.o., v nominalni vrednosti 73.412.217,28 SIT. Razpisni postopek je bil zaključen brez izbora.

  Poslovni sistem Za Avto d.o.o.:
  Dne 12.03.2007 je bila podpisana pogodba o brezplačni odsvojitvi poslovnega deleža družbe PS Za Avto d.o.o. Z njo je bil, na podlagi 23. člena ZZLPPO, prenesen poslovni delež v višini 194.774.400,00 SIT (10,00 %) na KAD in enak poslovni delež na SOD. DSU tako ne razpolaga več z deležem v omenjeni družbi.

  Adria, turistično podjetje, d.o.o., Ankaran:
  Sklep o privatizaciji je bil odobren na NS SRD dne 27.3.2000. Na sklep o privatizaciji se je pritožila družba Adria Convent, vendar je s pisno izjavo z dne 12.5.2000 pritožbo zoper sklep umaknila, tako da se je pritožbeni postopek ustavil. V skladu s sklepom o privatizaciji je bila izvedena interna razdelitev z zadolžnicami in certifikati. Dne 8.12.2000 je bila podpisana Pogodba o brezplačni odsvojitvi in prevzemu poslovnega deleža s Kapitalsko družbo in dne 28.11.2000 Pogodba o prenosu poslovnega deleža na upravičence iz interne razdelitve.
  V letih 2000 in 2001 so bili objavljeni trije javni razpisi za zbiranje ponudb za nakup 83,79% poslovnega deleža družbe. Prvi in drugi razpis sta se zaključila brez izbora najugodnejšega ponudnika, v času tretjega razpisa pa je SRD prejela sklep Okrožnega sodišča v Kopru, s katerim se je (do rešitve tožbenih zahtevkov) prepovedalo odtujevanje, obremenjevanje, prenos in kakršnokoli drugačno razpolaganje s poslovnim deležem družbe Adria, turistično podjetje, d.o.o., tako da je bil tudi ta razpis zaključen neuspešno. SRD je preko svojega pooblaščenca dne 27.9.2001 vložila ugovor zoper sklep o izdaji začasne odredbe in dne 7.12.2001 pritožbo na izdani sklep Okrožnega sodišča v Kopru. Višje sodišče je dne 30.5.2002 pritožbo SRD zavrnilo. Glede na to, da zaradi začasne odredbe DSU ne more nadaljevati s postopkom prodaje poslovnega deleža, je skupščina družbe v letu 2004 potrdila investicijske projekte za prenovo depandans in izgradnjo odprto-zaprtega bazena z wellness centrom in savnami. Okrožno sodišče v Kopru je dne 6.1.2006 zavrnilo primarni tožbeni zahtevek najemnika Adria Hoteli za priznanje poslovnega deleža na osnovnem kapitalu Adrie, turistično podjetje, d.o.o. Ankaran, vendar pa sodba še ni pravnomočna, ker se je najemnik na sodbo pritožil. Začasna odredba je tako še vedno v veljavi do pravnomočnosti sodbe. Na skupščini družbe z dne 18.6.2007 je bila z mesta direktorice sporazumno odpoklicana ga. Zlatka Galinec. Za mandat dveh let je bil imenovan novi direktor g. Igor Lebar.

  Kompas International, d.d.
  Dne 16. marca 2007 je bil objavljen skupni razpis SOD, KAD in DSU za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev. Na seznamu je bil tudi poslovni delež, ki ga je imela DSU v družbi Kompas International, d.d. (44.795 delnic oz. 23,601%). Na javni razpis so pravočasno prispele štiri ponudbe, dve sta presegali izhodiščno prodajno ceno. Z namenom doseganja čim višje kupnine se je na podlagi soglasja nadzornega sveta DSU pristopilo k izvedbi postopka javne dražbe. Na podlagi uspešno izvedene javne dražbe je bila dne 19.6.2006 z najugodnejšim ponudnikom Avtoprevozništvo Tomaž Leben, s.p. sklenjena Prodajna pogodba št. 021/07-14 za ceno 17,80 Eur za delnico. Kupnina v višini 797.351,00 Eur, ki je po pogodbi pripadala DSU, je bila plačana 19.6.2007.

  Primorje Export p.o. Nova Gorica v stečaju
  Sklep sodišča z dne 21.12.2006, ki je postal pravnomočen 5.1.2007, da se stečajni postopek zoper prodano pravno osebo Primorje Export, p.o. ustavi in se nadaljuje zoper stečajno maso.


  5.3. Podjetja brez revizije hčerinskih podjetij v tujini

  Z.št
  Matična
  Številka
  Ime družbe
  Nominalna
  vrednost
  DSU v Osn.Kap.
  30.9.2007
  Št.
  Delnic
  DSU
  30.9.07
  Delež
  31.12.2006
  (%)
  Delež
  30.9.2007
  (%)
  1
  5066034
  GIO d.o.o. Ljubljana
  679.151,03 Sit
  + 276.075,57 Sit
  -
  0,042
  0,038
  2
  5034639
  Paloma d.d.
  5.161,91 Eur
  1.237
  0,036
  0,036
  3
  5039789
  KTL Navita Embalaža, d.o.o. v stečaju
  (51,10)
  (51,10)


  GIO, d.o.o., Ljubljana:
  Dne 25.01.1995 je Družbeni pravobranilec RS vložil dve tožbi zaradi ugotovitve ničnosti nekaterih pogodb, ki so bile sklenjene med podjetji Smelt Global Ljubljana, Granex AG Zürich, Smelt Intag Zürich ter Smelt International d.d., v skupnem znesku 292 mio SIT. Poleg tega je revizija postavila domneve za dodatna oškodovanja, ki pa niso bila ovrednotena.

  Družba GIO bi morala zagotoviti revizijo v treh podjetjih v tujini. Zagotovila je le revidirane izkaze za družbo Intag Incorporated, New York, za ostali dve družbi (Smelt Intag, Švica in Unimercat, München) pa je navedla, da revidiranih poročil ne more zagotoviti.

  Ker družba GIO ni uspela uskladiti lastninskih razmerij, je celotni DK na podlagi 4.odstavka 50. člena ZLPP oktobra 1996 prešel v last in upravljanje Sklada.

  Meseca marca 1997 je bila za družbo GIO naročena komercialna revizija, z namenom preveriti pravilnost vrednotenja naložb, oškodovanje pa še ni bilo odpravljeno. Družbeni pravobranilec je dne 21.04.2000 ponovno izgubil tožbo na Okrožnem sodišču v Ljubljani. V skladu z dogovorom z družbo GIO in SRD, se je nato DP pritožil le na del, ki se nanaša na tožbo zoper zaposlenega Jožeta Puciharja iz leta 1994, v višini 2.473.000,00 SIT. Dne 19.12.2001 je bila podpisana poravnava med stečajnim upraviteljem SMELT International d.d. Ljubljana, GIO d.o.o. Ljubljana ter SMELT INTAG Zürich, Švica, ki zaključuje zgodbo oškodovanja družbenega premoženja.

  Dne 12.02.2002 je bila podpisana Pogodba o izročitvi stvarnega vložka in o prevzemu novega vložka med GIO d.o.o. in SRD d.d., po kateri je SRD d.d. konvertiral del svoje terjatve do družbe v lastniški delež.

  Vlada RS je dne 14.03.2002 sprejela sklep o prenosu dodatnega premoženja v lasti SRD na Slovensko odškodninsko družbo d.d. in Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.. Pogodba o brezplačnem prenosu poslovnega deleža na SOD d.d. v nominalni vrednosti 855.957.174,20 SIT je bila podpisana dne 13.06.2002 in dne 4.11.2002 Aneks št. 1 k tej pogodbi, po katerem je ugotovljen 34,238% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. Pogodba o brezplačnem prenosu poslovnega deleža na KAD d.d. v nominalni vrednosti 542.187.830,00 SIT pa je bila podpisana dne 29.07.2002.

  Dne 16.09.2004 je Nadzorni svet družbe D.S.U. d.o.o. sprejel Sklep o privatizaciji družbe. Na objavljeni sklep je bila vložena pritožba, ki je bila dana v reševanje na Ministrstvo za gospodarstvo. Ministrstvo za gospodarstvo je pritožbo zavrnilo z odločbo št.: 454-15/2004/5-M10511 z dne 13.05.2005. Sklep o privatizaciji je z izdajo odločbe postal dokončen in pravnomočen.

  V skladu z dokončnim in pravnomočnim Sklepom o privatizaciji je bila dne 09.08.2005 podpisana Pogodba o brezplačni odsvojitvi poslovnega deleža družbe, po kateri je bil na KAD d.d. prenesen 6,996% poslovni delež in na SOD d.d. prav tako 6,996% poslovni delež. DSU je imel po podpisu te pogodbe v družbi 30,08 % poslovni delež.

  Dne 05.09.2005 smo s strani Ministrstva za gospodarstvo prejeli potrjeno obdelavo podatkov, na osnovi katere smo pripravili izračun za podpis pogodb o prenosu poslovnih deležev na upravičence iz naslova vloženih certifikatov lastninskega preoblikovanja. V podjetje je vložilo certifikate 6 upravičencev v skupni vrednosti 1.376.094,00 SIT po stanju na 31.12.1992, kar v osnovnem kapitalu predstavlja 0,01481%. Izračun je pokazal, da eden od upravičencev nima dovolj za prejem celotnega poslovnega deleža.

  Dne 26.04.2006 je bila sklicana izredna skupščina družbe, na kateri je bila sprejeta nova družbena pogodba in imenovan tričlanski nadzorni svet. V mesecu juliju 2006 je bila izredna seja skupščine družbe, na kateri je bil imenovan nov član NS in potrjene nove sejnine članov NS. V mesecu avgustu 2006 je bilo izdano potrdilo o lastninskem preoblikovanju družbe HERMES p.o. v postopku urejanje statusa nepremičnine v Sarajevu.

  Dne 13.9.2006 je bila podpisana Pogodba o prenosu poslovnega deleža družbe GIO, d.o.o. na upravičenca do interne razdelitve Muller Henrika in Podgornik Borisa, prenesel se je skupno nominalni delež 0,00261% oz.65.407,23 Sit. Dne 22.12.2006 je bila podpisana Pogodba o prenosu poslovnega deleža družbe GIO, d.o.o. na 4 upravičence do interne razdelitve Belantič, Jakopič, Herakovič in Petrin, prenesel se je skupno nominalni delež 0,0122% oz.304.837,54 Sit.

  DSU je odkupil deleže in sicer:
  V torek 11. septembra je bil v Delu in Financah objavljen skupni razpis D.S.U. d.o.o., KAD d.d. in SOD d.d. za prodajo poslovnega deleža v družbi GIO d.o.o. Rok za oddajo ponudbe je 29.10.2007 do 12.00 ure.


  5.4. Posebne igre na srečo

  Z.št.
  Matična
  številka
  Ime družbe
  Nominalna
  vrednost
  DSU v Osn.Kap.
  Št.
  Delnic
  DSU
  Delež
  %
  31.12.2006
  Delež
  %
  30.9.2007
  1
  1214381
  TERME Maribor d.d.
  27.423.000,00 Sit
  27.423
  1,199
  1,199

  Delnice (27.423) so rezervirane za denacionalizacijske upravičence.


  5.5. Prenos po sklepu vlade 60% + 20%

  Z.št.
  Matična
  Številka
  Ime družbe
  Nominalna
  vrednost
  DSU v Osn.Kap.
  Sit
  Št.
  Delnic
  DSU
  Delež
  %
  31.12.2006
  Delež
  %
  30.9.2007
  1
  5003938
  Jeklotehna Maribor, d.d. v stečaju
  (80,00)
  0
  2
  5254973
  SGP Gradbenik, d.d. (dne 03.01.2000 pripojitev Gidgradu d.d. v stečaju)
  29.328.000,00
  29.328
  (6,721)
  (6,721)
  3
  5290074
  TAM Maribor d.d. v stečaju
  (67,00)
  (67,00)

  S sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 17.5.2007, ki je postal pravnomočen 1.6.2007, se je stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Jeklotehna Maribor, d.d. – v stečaju zaključil, ker so bila končana vsa opravila iz stečajnega postopka. Pravna oseba je bila izročena kupcu Rating, d.o.o., Ljubljana.

  5.6. SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. - PRENOS IZ RS

  Matična
  številka
  Ime družbe
  Nominalna
  vrednost
  DSU v Osn.Kap.
  Sit
  Št.
  Delnic
  Delež
  %
  31.12.2006
  Delež
  %
  30.9.2007
  5046432
  SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.
  0
  8,606%
  0%

  10.7.2006 je bila na podlagi soglasja Vlade RS z dne 31.5.2007 podpisana Pogodba o prodaji 85.600 delnic družbe SIJ, d.d. kupcu Dilon, d.o.o. za kupnino 16.326.650,64 Eur. Kupnina je bila plačana 19.7.2007 in skladno s sklepom Vlade RS zadržana za namen nakupa deleža v družbi Geoplin, d.o.o. in drugega finančnega premoženja s soglasjem nadzornega sveta DSU.


  6. Prodaje delnic in deležev podjetij v lasti DSU 7. Pravni posli v zvezi z odpravo oškodovanj 8. Uveljavljanje zahtevkov v skladu z zakoni pred sodišči in upravnimi organi in sodelovanje kot stranka ali intervenient pred sodišči ali upravnimi organi


  Ime družbe, zadeva
  Odprti zahtevki
  Spremembe v letu 2007
  1Pivovarna Laško d.d. –
  Predlagatelj Virant Ivan
  • Udeležba na naroku dne 6.3.2006 v nepravdni zadevi Opr. št. N797, Okrajno sodišče v Celje – vrnitev podržavljenega premoženja v obliki delnic;
  • Razpisan je nov narok, ki bo 28.6.2006;
  • Sklep Okrajnega sodišča v Celju opr. št. N 4/97 z dne 14.11.2006, pravnomočen 9.12.2006 – DSU je 24.1.2007 Virantu izročila 306 delnic Pivovarne Laško in izplačala pripadajoče dividende dne 29.1.2007.
  • Zaključeno.
  2Vele d.d.
  • Vložitev intervencijske tožbe zoper Vele d.d. in RS zaradi ugotovitve obstoja upnika terjatve, izročitve v last nepremičnin (ki nimajo statusa kmetijskih zemljišč, vendar so bila pomotoma prenesena na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, hkrati pa niso bile predmet lastninskega preoblikovanja podjetja), in izstavitve zemljiškoknjižne listine - pravda VII Pg 311/2005;
  • Sodba VIII Pg 311/2005 z dne 14.2.2007, tožbeni zahtevek DSU je bil zavrnjen. Pritožba DSU z dne 3.4.2007.
  • Sodba Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 420/2007 z dne 6.9.2007, s katero je bilo pritožbi DSU delno ugodeno. Drugotožena stranka je dolžna DSU izstaviti za vknjižbo lastninske pravice primerno listino, na podlagi katere bo mogoč zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice pri z.k.vložku št.1332 k.o.Grosuplje. Sodba še ni pravnomočna.
  3IZTR d.o.o.
  A1, investicijsko upravljanje, d.d.
  BSL finančni inženiring d.o.o.
  • Tožba zaradi ugotovitve lastninske pravice - parc. št. 3081 k.o. Ajdovščina (ker nepremičnina ni bila predmet lastninskega preoblikovanja)
  • Zemljiškoknjižni predlog za vpis zaznambe spora
  • Poteka postopek izvensodne poravnave (poslali predlog izvensodne poravnave BSL)
  4Kramaršič Vlasta Ljudmila, Ljubljana
  Skale Alenka, Ljubljana
  • Pravdna zadeva II P 19/2004
  • D.S.U. d.o.o. je tožena na izplačilo denarnih sredstev po 125. členu SZ
  • Udeležba na naroku dne 28.2.2006;
  • Prvi pripravljalni spis tožene stranke RS z dne 26.4.2006;
  • Sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 18.5.2006 – tožbeni zahtevek se zavrne;
  • Pritožba tožeče Alenke Skale z dne 18.12.2006 zoper sodbo z dne 18.5.2006.
  • 9.10.2007 obravnava na Okrožnem sodišču v Ljubljani
  5Agrarna skupnost Kriška planina in
  Pašna skupnost Jezerce (veza RTC Krvavec, d.d.)
  • Zahteva za priznanje lastnosti stranke oz. podredno za priznanje lastnosti stranskega intervenienta v postopku denacionalizacije na podlagi zahteve navedenih Agrarnih skupnosti – 12.6.2006;
  • Sklep UE Kranj št. 321-188/93-64 z dne 21.6.2006 o priznanju lastnosti stranke DSU v denacionalizacijskem postopku;
  6Visočnik Gordana, Hoška 31/d, Hoče
  • Izvršilna zadeva III I 02/02980 – zaradi plačila 320.000,00 SIT
  • Sklep Okrajnega sodišča v Mariboru z dne 27.1.2006 (prejeto 24.4.2006) o dovolitvi izvršbe z novimi upnikom DSU (DSU je prevzel terjatev od stečajnega dolžnika Aksa, Tovarna pohištva in inženiring Murska Sobota, d.o.o., na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Murski Soboti opr. št. St 21/2000).
  7Metalka Trgovina d.d.
  • Pravda VIII Pg 101/06
  • V zvezi s tožbo DSU zoper toženo stranko Metalka Trgovina d.d. zaradi neveljavnosti sklepa uprave toženke o povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala, je Višje sodišče v Ljubljani s sodbo in sklepom opr. št. VIII Pg 101/06 z dne 16.3.2006 razveljavilo sklep uprave toženke o povečanju osnovnega kapitala, zavrnilo pa je pritožbo DSU-ja v zvezi z ničnostjo vpisa sklepa v sodni register.
  • Vložitev tožbe dne 12.5.2006 – zaradi ničnosti vpisa sklepa o povečanju osnovnega kapitala toženke v sodni register (tožba temelji na pravnomočni odločitvi Višjega sodišča z dne 16.3.2006 o razveljavitvi sklepa uprave, torej na novem dejstvu, ki v prejšnjem postopku še ni nastopilo-tako je tožba dopustna).
  • Vložitev revizije dne 12.5.2006 zoper II. točko sodbe Višjega sodišča z dne 16.3.2006, ki se nanaša na ničnost vpisa v sodni register.
  • Odgovor DSU z dne 19.6.2006 na revizijo, ki jo je zoper sodbo Višjega sodišča z dne 16.3.2006 vložila Metalka Trgovina d.d..
  • Prva pripravljalna vloga in predlog za izdajo začasne odredbe (preklic sklicane skupščine in prepoved sklica skupščine do pravnomočne odločitve o glavni stvari)-11.7.2006.
  • Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani V Pg 35/2006 z dne 14.7.2006 – predlog za začasno odredbo se zavrne. Izvensodna poravnava.
  8Metalka Trgovina d.d.
  • Pravda V Pg 53/2006
  • Tožba zaradi ničnosti oz. razveljavitve sklepov 6. skupščine družbe Metalka Trgovina d.d. z dne 17.7.2006 (vložena 11.8.2006). Umik
  • Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, s katerim se DSU odpoveduje tožbenim zahtevkom, vsaka stranka nosi svoje stroške postopka
  9Kompas Rent A Car d.d.
  • Pravda VII Pg 38/2004
  • SRD je 13.1.2004 vložila tožbo zaradi plačila 8.736.447,30 SIT – temelj je pogodba o vzpostavitvi izvenbilančne evidence sredstev in pogojnih obveznosti podjetja do SRD št. 23-98/065.
  • Sodba Okrožnega sodišča v Ljubljana z dne 16.5.2006 – tožbeni zahtevek SRD se zavrne;
  • Pritožba z dne 31.8.2006 zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 16.5.2006;
  • Višje sodišče v Ljubljani je s sodbo I Cpg 911/2006 z dne 11.7.2007 pritožbo DSU zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča I.stopnje.
  • Zaključeno.
  10Lastniki stanovanj Obirska 21 a, NN, Ljubljana
  in
  Katarina Gradišar in ostali
  • Pravda I P 556/2006
  • Dne 15.2.2006 so lastniki stanovanj Obirska 21a, Ljubljana vložili zoper Kranjc Andreja iz Ljubljana in SRD tožbo zaradi razveljavitve kupoprodajne pogodbe št. 3/2004 z dne 15.3.2004 in aneksa k tej pogodbi ter izstavitve zemljiškoknjižne listine.
  • Odgovor DSU-ja na tožbo z dne 6.6.2006.
  • Trenutno poteka postopek mediacije pM 365/2007.
  11Megainvest, d.d. (prej KS 1 d.d. in KS d.d.)
  in
  KS 2 Naložbe d.d. (prej KS2 PID d.d.)
  • Pravda V Pg 104/2002
  • Dne 18.10.2002 je bila vložena tožba proti SRD zaradi plačila odškodnine 491.361.213,00 SIT v zvezi s pogodbami o prodaji in nakupu delnic družbe Papirnice Radeče, sklenjenih dne 3.7.1998, št. 205-98/012, 206-98/012, 207-98/012.
  • Udeležba na naroku dne 20.4.2006, 14.9.2006 in 12.6.2007.
  12Krajevna skupnost Mirna, Dana d.d. Mirna in Gop d.o.o.
  • Pravda P 54/2004-Okrajno sodišče v Trebnjem
  • Tožniki Krajevna skupnost Mirna, Dana d.d. in GOP d.o.o. tožijo Republiko Slovenijo in fizično osebo so vložili tožbo zaradi ugotovitve lastninske pravice na parc. št. 1743/1, 1748 in 1751/1, vse k.o. Straža.
  • Okrajno sodišče v Trebnjem je DSU obvestilo o začeti pravdi ter ga pozvalo, da se pridruži drugotoženi stranki, to je RS, kot stranski intervenient.
  • Udeležba na naroku dne 14.4.2006. Stranska intervencija je bila zavrnjena.
  • Sodba in sklep Okrajnega sodišča v Trebnjem opr. št. P 54/2004 z dne 14.4.2006 – tožbeni zahtevek se zavrne.
  • Dne 5.2.2007 vložena revizija s strani tožečih strank.
  13Avtobusni promet Murska Sobota, d.d. (AP) in Linija, d.d.
  • Pravda Pg 118/2000
  • Družbeni pravobranilec RS je 16.6.2000 vložil tožbo zaradi ugotovitve ničnosti pogodbe o skupnem opravljanju dejavnosti z dne 21.10.1992 (med AP in Linija) in plačila 63.548.000,00 SIT (zmanjšanje premoženja AP) in zaradi spremembe velikosti deleža družbenega kapitala v osnovnem kapitalu AP tako, da le ta znaša 97,1042 %.
  • 16.7.2005 je DSU prijavil sosporniško intervencijo na strani tožeče stranke.
  • Maj 2006-sestanek s pooblaščencem AP z namenom sporazumne ureditve medsebojnih razmerij - dogovor ni bil sprejet.
  • S sklepom Pg 118/2000 z dne 13.9.2007 je bil za izvedenca finančne stroke imenovan Branko Mayr, Ptuj z namenom da ugotovi višino zmanjšanja premoženja družbe Avtobusni promet
  14Marjeta Ivanka Bonicelli, Bled
  Marija Janžekovič Jankovič, Lj.
  (Mineral d.d.)
  • Pravda P 1175/2003
  • Tožba zoper SRD (DSU) z dne 10.4.2003 zaradi izročitve 2963 delnic izdajatelja Mineral d.d. (zavarovanje iz naslova denacionalizacije v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja Mineral);
  • Odgovor na tožbo -6.5.2003
  • Sodba Okrožnega sodišča v Lj. z dne 26.5.2005 – ugodilo tožbenemu zahtevku za izročitev delnic ali plačilo 5.926.000,00 SIT;
  • Pritožba z dne 29.8.2005;
  • Sodba Višjega sodišča v Lj. z dne 17.5.2006 – pritožba DSU se zavrne in potrdi sodba sodišča prve stopnje;
  • Revizija zoper sodbo Višjega sodišča dne 30.6.2006;
  • Vložena izvršba za izterjavo pravnomočne terjatve
  • Dne 2.2.2007 vložen ugovor s strani DSU
  15Dom Koper d.o.o.
  • Izvršba Ig 2002/03332
  • Sklep o izvršbi 005 Ig 2002/03332 Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 24.4.2002 – dovoli se predlagana izvršba upnika Dom Koper d.o.o. zoper SRD za plačilo 37.994.287,00 SIT na podlagi računa z dne 8.11.2001, ki se nanaša na plačilo stroškov v zvezi z udeležbo na javnih razpisih SRD-a za nakup poslovnega deleža družba Adria Turistično podjetje d.o.o.;
  • Sklep o izvršbi 0005 Ig 2002/03332 z dne 5.8.2002 – v zvezi z ugovorom SRD se razveljavi sklep o dovolitvi izvršbe in se postopek nadaljuje kot pri ugovoru zoper plačilni nalog;
  • Sklep in sodba Okrožnega sodišča v Lj, III Pg 272/2002-
  • tožbeni zahtevek družbe Dom Koper d.o.o. za plačilo 37.994.287,00 SIT se zavrne;
  • Poizvedba pri sodišču glede pravnomočnosti zadeve III Pg 272/2002;
  • Pritožba družbe Dom Koper d.o.o. z dne 7.9.2006 zoper sodbo Okrožnega sodišča v Lj., III Pg 272/2002;
  16Simpoles d.o.o.
  • Izvršba Ig 2006/666
  • 20.9.2006 je bil na Okrajno sodišče v NM vložen izvršilni predlog na podlagi izvršljive sodne odločbe zaradi izterjave 249.811,00 SIT s pp;
  • Kot ostanek stečajne mase družbe Aksa d.o.o. je bila s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti St 21/2000 na SRD prenesena terjatev do Simpolesa d.o.o. v višini 93,9526 %; Dolg v zg. navedeni višini temelji na pravnomočnem sklepu o izvršbi Ig 2001/00332 z dne 28.6.2001;
  • Trenutno v postopku. Dolžnik Simpoles zahteva razveljavitev potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti. Sodišče ga je na naroku 28.5.2007 pozvalo, da založi predujem za izvedbo dokaza z izvedencem grafologom v roku 30 dni.
  17Avtoprevozništvo Prkič Janez s.p., Murska Sobota
  • Izvršba Ig 00604/2001
  • Umik izvršilnega predloga-28.7.2006-neuspešen izvršilni postopek;
  • (Kot ostanek stečajne mase družbe Aksa d.o.o. je bila s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti St 21/2000 na SRD prenesena terjatev do zg. Navedenega družbenika v višini 93,9526 %);
  • Zaključeno
  18Rozman Janez, Bohinjska Bistrica
  Smukavec Vera, Bohinjska Bistrica
  (Triglav, Čevljarsko podjetje Bohinjska Bistrica p.o.)
  • Upravni postopek U 1056/2006
  • Tožba g. Rozmana idr. z dne 26.4.2006 na odpravo odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 4903-22/2005 z dne 26.2.2006 – MOP je zavrnil pritožbo tožnikov zoper odločbo organa prve stopnje, s katero je bila zavrnjena zahteva za povrnitev vlaganj v denacionalizirano nepremičnino, ki je bila last podjetja Triglav, Čevljarsko podjetje Bohinjska Bistrica p.o., ki pa je leta 1999 prešlo v last in upravljanje SRD;
  • Odgovor na tožbo (23.8.2006)-DSU je kot stranka, ki bi ji bila odprava izpodbijane odločbe lahko v neposredno škodo podala odgovor na tožbo;
  • Upravno sodišče je tožbo zavrnilo s sodbo z dne 9.11.2006. Zoper sodbo sta 14.12.2006 dolžnika vložila pritožbo.
  • 17.8.2007 smo prejeli sodbo Vrhovnega sodišča RS I Up 161/2007, s katero je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo.
  • Zaključeno.
  19Vlado Stevanovič, Somobor, Srbija
  (Dan d.d.)
  • Izvršilna zadeva In 04/01423
  • Sklep o izvršbi z dne 17.11.2004 na podlagi pravnomočne sodbe za izterjavo denarne terjatve v znesku 546.895,00 SIT s pripadki, ki jih je dolžna izplačati družba Dan d.d. iz naslova odpravnine ob upokojitvi in regresa za LD oz. na podlagi 27. člena ZFPP v zvezi s 394. čl. ZGD družba DSU in drugi ustanovitelji izbrisane družbe Dan d.d.;
  • Ugovor zoper navedeni sklep o izvršbi je Okrajno sodišče v Ljubljani s sklepom z dne 3.2.2006 zavrnilo;
  • Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom III Cp 1955/2006 z dne 26.7.2006 zavrnilo pritožbo DSU in potrdilo sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 3.2.2006;
  • DSU je dne 13.10.2006 podal Državnemu tožilstvu RS predlog za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani
  • 19.12.2006 odgovor Vrhovnega tožilstva RS, da ni podlage za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.
  • S sklepom In 2004/1423 z dne 29.5.2007 je sodišče na podlagi ZFPPod prekinilo postopek.
  • Zaključeno
  20Andrea Beghetto, Padova, Italija
  • I P 2588/2006
  • Tožba na razveljavitev javnega razpisa za zbiranje ponudb za prodajo paketa delnic Semenarne Ljubjana d.d. in sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika ter razveljavitev pogodbe o prodaji delnic družbe Semenarna Ljubljana, d.d.;
  • Odgovor DSU-ja na tožbo z dne 30.10.2006;
  21Zvon dva holding, finančna družba, d.d.
  • Pravda VII Pg 12/2005
  • Tožba z dne 31.12.2004 zaradi razdrtja oz. ničnosti pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnine po notarskem zapisu notarke Tory SV 370/2002 ter plačila 1.296.000.000,00 SIT-nepremičnine, ki predstavljajo del tovarniškega kompleksa Cimosa. Prodaja je bila izvedena na podlagi javnega razpisa za zbiranje ponudb za nakup delnic, poslovnih deležev in drugega premoženja za lastniške certifikate;
  • Odgovor na tožbo – april 2005;
  • Prva pripravljalna vloga – 17.11.2006;
  • Glavna obravnava pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 23.11.2006;
  • Prijava terjatve iz naslova odškodnine v znesku 411.000.000,00 SIT v postopku redne likvidacije DSU;
  • DSU prijavljeno terjatev prereka po temelju in po višini-6.12.2006;
  • Poskušana izvensodna poravnava ni bila uspešna. Na zadnjem naroku 28.6.2007 je sodišče zadevo zaključilo.
  • S sodbo VII Pg 12/2005 je sodišče v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke in jo zavezalo na povrnitev stroškov DSU. Sodba še ni pravnomočna.
  22Dušan Gostič, Ljubljana
  (Dan d.d.)
  • Izvršilna zadeva In 2004/1420
  • Upnik Dušan Gostič je dne 11.10.2005 umaknil predlog za izvršbo zoper DSU in druge dolžnike;
  • Sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 21.10.2005 o ustavitvi izvršilnega postopka;
  • Zaprosilo za pravnomočnost sklepa – 8.12.2006 (do 30.9.2007 še ni pravnomočnosti);
  23Vincencij Srakar, Ljubljana
  (Dan, d.d.)
  • Izvršilna zadeva 1 I 2000/01225
  • Sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 2.12.2005 o ustavitvi izvršbe na podlagi umika predloga za izvršbo s strani upnika Vincencija Srakarja;
  • Zaprosilo za pravnomočnost sklepa – 8.12.2006
  • Zaradi ZFPPod se je s sklepom z dne 22.5.2007 postopek prekinil.
  24Čarapić Dragan, Čačak
  (Emona Commerce d.o.o.)
  • Tožba za plačilo 27.000,00 EUR z dne 27.10.2006 vložena na Opštinski sud Čačak – dolg izvira iz kupoprodajne pogodbe št. 7/2003, katere predmet so nepremičnine. Pogodba je sicer pretežno realizirana (v višini 98.000,00 EUR).
  • Občinsko sodišče v Čačku je dne 20.12.2006 izdalo zamudno sodbo P 1677/06, s katero je našemu tožbenemu zahtevku v celoti ugodilo. Sodba je postala pravnomočna, na podlagi le-te je bil vložen predlog za izvršbo. S sklepom I 501/07 z dne 11.5.2007 je Občinsko sodišče v Čačku dovolilo izvršbo.
  25Egoles d.d., Škofja Loka
  • 10.5.2007 lastninska tožba zaradi neolastninjene parcele po 6.členu ZZLPPO, vrednost spora 56.550 Eur
  26Daj-Dam, d.d., Ljubljana
  • 5.4.2007 tožba zaradi izbrisa in ugotovitve lastninske pravice na nepremičnini, vrednost spora 500.000 Eur
  27Gorica SGP d.d., Nova Gorica
  In
  Pozicija, d.o.o., Nova Gorica
  • 13.9.2007 tožba zaradi ugotovitve lastninske pravice na nepremičninah po 6.členu ZZLPPO, vrednost spora 1.300.000 Eur
  28Geoplin, d.o.o., Ljubljana
  • Tožba zaradi prenosa poslovnega deleža v višini 18.440.000 Eur na podlagi 3.člena ZZLPPO, neolastninjen družbeni kapital.  9. Sodelovanje z državnim pravobranilstvom Republike Slovenije pri uveljavljanju zahtevkov iz naslova oškodovanja družbenega premoženja in poravnavanje stroškov njihovega zastopanja in stroškov neuspešnih zahtevkov

  V obravnavanem obdobju je potekala izmenjava informacij v zvezi s tožbo, ki jo je DSU vložila proti družbi Geoplin, d.o.o., Ljubljana za ugotovitev družbenega kapitala ter v zvezi s tožbo DSU proti podjetju BSL finančni inženiring d.o.o. zaradi ugotovitve lastninske pravice na parceli št. 3081 k.o. Ajdovščina (ker nepremičnina ni bila predmet lastninskega preoblikovanja).


  10. Vodenje evidence in izvršitev obveznosti po 125.členu SZ in 173. členu SZ


  Pregled izvršenih plačil v letu 2007:

  PLAČILA
  UPRAVIČENEC
  V EUR
  DATUM
  18.1.2007
  Mezgolitis Emerik
  3.978,87
  13.3.2007
  Kondič Dušanka
  2.446,40
  1.8.2007
  Jošič Vlade
  732,68
  6.9.2007
  Ulbl Milan
  1.840,70
  skupaj leto 2007
  8.998,65


  Pregled stanja na kontu obveznosti DSU iz naslova 125. in 173.člena SZ

  Stvarni vložek obvezn.
  236.690.300,00 Sit
  Stvarni vložek terjatev
  19.849.056,59 Sit
  Plačila 2004
  59.384.988,81 Sit
  Plačila 2005
  15.043.310,94 Sit
  Plačila 2006
  8.613.035,92 Sit
  Plačila 2007
  8.998,65 Eur (2.156.436,49 Sit)
  Stanje na kontu
  549.338,47 Eur (131.643.470,95 Sit)


  11. Sklepanje notarskih zapisov o prenosu in prodaji poslovnih deležev oz. delnic iz notranjega odkupa na podlagi že sklenjenih pogodb
  Opisano v ostalih točkah.  12. Sklepanje pogodb o prenosu poslovnih deležev oz. delnic s Slovensko odškodninsko družbo, d.d. in Kapitalsko družbo, d.d.
  Opisano v ostalih točkah.


  13. Urejanje premoženjskopravnih razmerij med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo

  Dne 7.9.2005 smo obvestili Hrvaški fond za privatizacijo o prenosu vseh pooblastil in pravic iz SRD na DSU. Hkrati smo sporočili imena članov slovenskega dela meddržavne komisije, imenovanih s strani direktorja družbe DSU in jih zaprosili za sklic komisije.

  HFP nas je dne 23.12.2005 obvestil o članih hrvaškega dela meddržavne komisije in predlagal, da kot predsedujoči v naslednjem mandatu skličemo komisijo konec januarja 2006.

  Meddržavna komisija je bila v soglasju s HFP sklicana dne 7.2.2006 v Ljubljani. Na komisiji so se obravnavali naslednji projekti:

  V letu 2006 so se sicer nadaljevala pogajanja DSU z družbo Kraš d.d. Zagreb o določitvi lastniškega deleža na začasni pravni osebi Planika Kobarid-Tolmin d.o.o., vendar so zahteve hrvaške strani nerealne in celo višje kot prvotno.

  DSU je dne 12.7.2006 pisno pozvala HFP, da naj kot predsedujoči v meddržavni komisiji čimprej skliče sejo in nas obvesti o dosedanjih aktivnostih in stanju na projektih, za katere so se hrvaški predstavniki obvezali, da bodo organizirali sestanke na nivoju HFP.

  Dne 13.10.2006 je Okrožno sodišče v Mariboru vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Sana d.o.o. Hoče. V Uradnem listu št.132 z dne 15.12.2006 pa je bil objavljen poziv upnikom Sane za prijavo svojih terjatev likvidacijskemu upravitelju Antonu Finguštu.

  Dne 26.3.2007 je DSU sklical 13. redno sejo meddržavne komisije, na kateri je bilo ugotovljeno, da razen na uspešno zaključenem projektu SANA na drugih projektih ni večjega napredka.


  D.S.U. razpolaga z naslednjimi lastniškimi deleži na podlagi določil Pogodbe med RS in Hrvaško o ureditvi premoženjskopravnih razmerij:

  Ime družbe Nominalna VREDNOST
  DSU V OSNOV. V OK
  Št.
  Delnic
  Delež
  (%)
  31.12.06
  Delež
  (%)
  31.9.07
  1Kera-Kor, d.o.o.1.178.000,00 kn-31,0031,00
  2Planika Kobarid - Tolmin d.o.o.0,00-100,00100,00

  Projekt Sana Hoče

  Dne 13.10.2006 je Okrožno sodišče v Mariboru vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Sana d.o.o. Hoče. V Uradnem listu št.132 z dne 15.12.2006 pa je bil objavljen poziv upnikom Sane za prijavo svojih terjatev likvidacijskemu upravitelju Antonu Finguštu.

  Dne 29.1.2007 je bila v obliki notarskega zapisa podpisana pogodba o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med D.S.U., d.o.o.- v likvidaciji in Podravko d.d.. Pogodba temelji na meddržavni pogodbi med RS in RH o ureditvi premoženjskopravnih razmerij ( Ur.l. RS- Mednarodne pogodbe, št 31/99). Skladno s pogodbo je postal DSU lastnik vseh nepremičnin in sredstev pridobljenih iz naslova prodaje in gospodarjenja s stanovanji, Podravka pa lastnik opreme in drobnega inventarja.

  V aprilu je likvidacijski upravitelj družbe D.S.U., d.o.o. – v likvidaciji sprejel sklep št. 48, da se prične postopek javnega razpisa prodaje nepremičnin, ki so bila na DSU prenesena na podlagi Pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih zadev. V maju je bil objavljen oglas za javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin projekta » Sana«, na osnovi katerega so bili izbrani najugodnejši ponudniki za nakup šestih stanovanj, za ostale neuspešno prodane nepremičnine pa se je razpis ponovil v mesecu juliju. Na slednjem so bila prodana kmetijska zemljišča, kupec preostanka celotnega stanovanjsko poslovnega kompleksa, pa je bil izbran na osnovi tretjega ponovljenega razpisa v avgustu. Do meseca oktobra je bila kupnina nakazana na račun prodajalca le za pretežni del stanovanjskih enot.


  14. Vodenje upravnih postopkov v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij in licencami ocenjevalcev vrednosti podjetij, določenimi z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi predpisi


  Ime družbe
  Odprte zadeve
  1Golf in Kamp Bled, d.d.
 • Sklep DSU-ja o dovolitvi obnove postopka lastninskega preoblikovanja podjetja št. LP 01086/1997-MP z dne 20.3.2006;
 • 5.4.06 vložena pritožba podjetja Golf in kamp na MG zoper sklep DSU-ja z dne 20.3.2006 ;
 • Odločba MG št. 454-5/2003/10-042009 z 25.7.2006 – pritožba podjetja zoper sklep DSU z dne 20.3.2006 se zavrne;
 • Tožba družbe Golf in Kamp z dne 1.9.2006 zoper odločbo MG z dne 25.7.2006;
 • 29.9.06 Posredovanje upravnega spisa MG-ju;
 • 2Gostinsko podjetje Daj Dam d.d.
 • Odločba DSU z dne 25.1.2007, da se postopek lastninskega preoblikovanja podjetja Daj-Dam, d.d. obnovi.
 • 3Grand Hotel Union d.d. (Fedor Gregorič, Lj.)
 • Odločba MG št. 454-38/2002/5-042009 z dne 5.1.2006 - potrjuje odločbo D.S.U. d.o.o. z dne 22.3.2005, ki je v zvezi z obnovo postopka lastninskega preoblikovanja GH Union obdržala odločbo Agencije o lastninskem preoblikovanju podjetja v veljavi;
 • Tožba stranke Fedorja Gregoriča z dne 10.2.2006 zoper odločbo MG z dne 5.1.2006;
 • 3.5.2007 in 21.8.2007 posredovana dokumentacija Ministrstvu za gospodarstvo v zvezi z denacionalizacijo (primer Fedor Gregorič)


 • V zadevi odvzema licence za vrednotenje podjetij mag. Cvetki Peršak (licenco ji je v letu 1993 odvzela strokovna komisija za ocenjevalce – koordinacijo te komisije je vodila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo – v nadaljevanju: Agencija) je DSU 11.6.2007 prejel sodbo Vrhovnega sodišča z dne 10.5.2007 št. U 1754/2004, s katero je zavrglo revizijo, ki jo je zahtevala mag. Cvetka Peršak zoper sklep Agencije z dne 18.3.2004 št. mag. Peršak/OP/1; s slednjo je Agencija potrdila odvzem licence (Agencija je to odločbo izdala na podlagi obnove postopka; obnovo postopka je Agenciji v letu 2001 naložilo sodišče). Vrhovno sodišče je s sodbo št. U 1754/2004 z dne 10.5.2007 naložilo Ministrstvu za gospodarstvo (v nadaljevanju: MG), kot drugostopenjskemu organu Agencije, da mora v zadevi ponovno odločiti. MG je 25.7.2007 izdal odločbo št. 020-2/2004/5-042110, s katero je zavrnil pritožbo mag. Peršak in potrdil sklep Agencije z dne 18.3.2004 št. mag. Peršak/OP/1. 12.9.07 je DSU s strani pooblaščenca mag. Cvetke Peršak prejel predlog izvensodne poravnave, s katero DSU (naslednik Agencije) in mag. Peršak rešujeta vse medsebojne spore:
  - mag. Peršak se odpoveduje vložiti tožbo na Upravno sodišče zoper sklep Agencije z dne 18.3.2004 št. mag. Peršak/OP/1
  - mag. Peršak se obvezuje, da bo po podpisu poravnave umaknila tožbo, ki jo je 5.12.1997 vložila zoper pravnega prednika DSU (to je Agencijo) zaradi plačila odškodnine na Okrožno sodišče v Ljubljani in se bo odpovedala tožbenemu zahtevku
  V poravnavi je dogovorjeno, da vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.

  Poravnava je bila s strani DSU podpisana 13.9.2007. 17.9.2007 je bil s strani pooblaščenca mag. Cvetke Peršak na Okrožno sodišče v Ljubljani posredovan umik tožbe. DSU je 8.10.2007 odvetnika, ki je v predmetni zadevi zastopal Agencijo, pooblastila, da prevzame pravdo in soglaša z umikom tožbe.


  15. Hranjenje dokumentacije Slovenske razvojne družbe d.d.- v likvidaciji in Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo ter vodenje arhiva

  DSU je pooblaščena za hranjenje in vodenje arhiva Slovenske razvojne družbe d.d. in Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo. 16. Dajanje izjav in informacij v zvezi s to dokumentacijo na podlagi različnih zahtevkov


  DSU podaja informacije v zvezi z arhivsko dokumentacijo na podlagi novinarskih zahtevkov in dostopa do informacij javnega značaja:

  - 9 zahtev za dostop do informacij javnega značaja; zahtevki se nanašajo na stvarno premoženje podjetij, to je pregled nepremičnin-zemljišč, vključenih v lastninjenje
  - 19 pisnih informacij na podlagi novinarskih zahtevkov; nanašajo se na lastninjenje nepremičnin, prodaje deležev in drugega stvarnega premoženja ter privatizacijo.

  Na podlagi Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi premoženjskopravnih razmerij (Ur.l.RS št. 31 z dne 30.12.1999 – v nadaljevanju PSH) so bila izdana potrdila o vključenosti posameznih nepremičnin v premoženje, ki je bil predmet lastninskega preoblikovanja po ZLPP. Potrdila so se nanašala predvsem na premoženje, ki ga imajo podjetja oz. druge slovenske pravne osebe na področju Republike Hrvaške.
  Potrdila je do uveljavitve Zakona o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo (ZPPSRD – Ur. l. RS št. 50/04) izdajala Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, po njenem prenehanju pa jih izdaja DSU.

  Potrdila so bila izdana za naslednja podjetja oz. druge pravne osebe:

  - Pivovarna Union Ljubljana (inf. za povezano podjetje v Buzetu)
  - Istrabenz Koper
  - Patentcommerce Ljubljana
  - Surovina Maribor
  - Domplan Kranj
  - Gradis GP Celje
  - Cestno podjetje Ljubljana
  - SIP, Strojna industrija Šempeter
  - Projektivni atelje Ljubljana (PA Prostor, PA Arhing, Projektivni atelje Nizke gradnje)
  - Domplan Kranj
  - Celjske mesnine
  - TKK Srpenica
  - Alpkomerc Tolmin
  - Avtoprevoz Tolmin
  - IMP Ljubljana
  - Zlatarna Celje (potrdilo je bilo izdano fizični osebi, ki je kupilo nepremičnino v stečajnem postopku podjetja)
  - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - ZPIZ (zavodu je bilo izdano potrdilo, da se ni lastninil po ZLPP)
  - Opremales z.o.o. Ljubljana (fizični osebi je bilo izdano potrdilo, da se pravna oseba, ki ima status zadruge, ni lastninsko preoblikovala po ZLPP)
  - Moda Celje
  - Telekom Slovenije
  - Gozdno gospodarstvo Postojna
  - Helios, tovarna barv, lakov in umetnih smol, Domžale
  - IMP Livar (sedaj Livar d.d.) Ivančna Gorica
  - IMP Armature d.o.o. Ivančna Gorica
  - Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (pravni osebi je bilo izdano potrdilo, da se ni lastninila po ZLPP)
  - CGP, cestno in gradbeno podjetje, Novo mesto
  - Gozdarstvo GRČA Kočevje (pravni naslednik podjetja Gozdno gospodarstvo Kočevje)
  - Gradnje, gradbeno podjetje Kranj
  - Dolenjske lekarne Novo mesto (pravni osebi, ki ima status javnega zavoda je bilo izdano potrdilo, da se ni lastninila po ZLPP)
  - Paralele Ljubljana
  - Kurivo Gorica Nova Gorica
  - Color Medvode – izdano je bilo potrdilo o lastninjenju poslovnega prostora v Sarajevu, Dobrovoljačka ul. 50a
  - Ljubljanski potniški promet (pravni osebi, ki ima status javnega podjetja je bilo izdano potrdilo, da se ni lastninila po ZLPP)
  - Banka Koper (pravni osebi, ki ima status banke je bilo izdano potrdilo, da se ni lastninila po ZLPP)
  - Elektro Gorenjska Kranj
  - HIT hoteli, igralnice, turizem Nova gorica
  - PUH Podjetje za urejanje hudournikov Ljubljana
  - Slovenijales, mednarodno podjetje, Ljubljana (potrdilo je bilo izdano fizični osebi, ki je kupila nepremičnino od podjetja)
  - SORA Industrija pohištva Medvode
  - Trgovsko podjetje TEKO Celje (ker je podjetje v letu 2005 šlo v stečaj, je bilo potrdilo izdano stečajnemu upravitelju)
  - Zvezda Tekstilna tovarna Kranj
  - DZS, Založništvo in trgovina, Ljubljana
  - Zavarovalnica Tilia Novo mesto (pravni osebi, ki ima status zavarovalnice je bilo izdano potrdilo, da se ni lastninila po ZLPP)
  - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Ljubljana (pravni osebi je bilo izdano potrdilo, da se ni lastninila po ZLPP).
  - Liko Vrhnika
  - Primorje Ajdovščina
  - Sava Kranj (potrdilo se je nanašalo na nepremičnine, ki jih ima podjetje v Srbiji, Ruma)
  - Helios, tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, Domžale (prvotnemu potrdilu je bilo izdano še dopolnilno potrdilo)
  - HIT hoteli, igralnice turizem Nova gorica (prvotnemu potrdilu je bilo izdano še dopolnilno potrdilo)
  - Intereuropa Koper
  - Astra Veletrgovina Ljubljana (stečajnemu upravitelju je bilo izdano potrdilo, da se podjetje ni lastninilo po ZLPP, ker je bil pred 1.1.93 nad njim uveden stečajni postopek)
  - Gorenjska predilnica Škofja Loka (potrdilo je bilo izdano fizični osebi oz. njenemu podjetju, ki je kupilo nepremičnino od podjetja Gorenjska predilnica Škofja Loka)
  - Hubelj trgovina Ajdovščina (potrdilo je bilo izdano fizični osebi, ki je kupila nepremičnino od podjetja)
  - Resevna, trgovina in storitve Šentjur
  - Fructal Ajdovščina
  - Poslovni sistem Mercator Ljubljana – podjetju je bilo izdano potrdilo o vključitvi 107 počitniških enot v premoženje, ki je bilo predmet lastninskega preoblikovanja po ZLPP (počitniške enote so bile vključene v premoženje krovnega podjetja (PS Mercator) in premoženje 23 hčerinskih podjetij.
  - Valkarton Logatec (potrdilo se je nanašalo na nepremičnine, ki jih podjetje ni lastninilo – potrdilo je DSU izdal na zahtevo podjetja)
  - Eurotehna Ljubljana (potrdilo je bilo izdano podjetju Telenerg iz Zagreba, ki je nepremičnino (poslovni prostor v Zagrebu) kupilo od podjetja Eurotehna Ljubljana)
  - GOST Velenje (to podjetje se je lastninilo kot hčerinsko podjetje v okviru podjetja REK RLV Velenje)
  - Univit Holding Ljubljana
  - IMP Elektromonter Ljubljana
  - Telekom Slovenije
  - Sava Kranj (potrdilo se je nanašalo na nepremičnine, ki jih ima podjetje v Makedoniji)
  - Chemo Ljubljana (potrdilo je bilo izdano podjetju Sava Kranj, ki se je leta 2002 pripojilo podjetju Sava Trade Ljubljana in se je nanašalo na nepremičnine, ki jih ima podjetje v Srbiji – mesto Beograd)
  - Iskra Tela Ljubljana (potrdilo je bilo izdano podjetju Iskra Ljubljana, ki je leta 2003 pripojilo podjetje Iskra Tela Ljubljana)
  - Volna Ljubljana
  - Resevna Šentjur
  - SŽ Consulting – podjetje za izvajanje investicij Ljubljana (potrdilo je bilo izdano pravnemu nasledniku tega podjetja t.j. DiS Consulting d.o.o. Ljubljana)
  - Steklarna Luminos d.d. Slovenska Bistrica
  - SGP Primorje Ajdovščina (potrdilo je bilo izdano pravnemu nasledniku tega podjetja t.j. Primorje Ajdovščina)
  - Varnost Bežigrad (potrdilo je bilo izdano fizični osebi, ki je kupila nepremičnino od podjetja)
  - Gospodarski vestnik Ljubljana (potrdilo je bilo izdano fizični osebi, ki je kupila nepremičnino od podjetja)
  - Avtomontaža Ljubljana oz. hčerinsko podjetje Avtomontaža BUS Ljubljana (izdano je bilo potrdilo, da podjetje ni zaključilo postopka lastninskega preoblikovanja po ZLPP, ker je še pred izvedbo postopka lastninjenja prešlo na Slovensko razvojno družbo - potrdilo je bilo izdano stečajnemu upravitelju podjetja)
  - ATAC (ustanovitelja te družbe sta bila Avtotehna Ljubljana in Autocommerce Ljubljana- izdano je bilo potrdilo, da podjetje ni zaključilo postopka lastninskega preoblikovanja po ZLPP, ker je še pred izvedbo postopka lastninjenja prešlo na Slovensko razvojno družbo)
  - Kovinastroj Gastronom Grosuplje
  - GOST Velje (hčerinska družba podjetja Rudnik lignita Velenje)
  - Termoelektrarna Šoštanj (podjetju oz. družbi je bilo izdano potrdilo, da se ni lastninilo po ZLPP)
  - Elektro Gorenjska Kranj
  - Tovarna meril Slovenj Gradec – izdano je bilo potrdilo, da se podjetje ni lastninilo po ZLPP, ker je bil nad njim pred letom 1993 uveden stečajni postopek; potrdilo je bilo izdano podjetju SKB Consulting Slovenj Gradec, ki je nepremičnino v počitniškem naselju Barbariga odkupilo od podjetja Tovarna meril Slovenj Gradec oz. njegovega pravnega naslednika Plastika Pameče Slovenj Gradec (apartma v Barbarigi je bil del stečajne mase)
  - LIV Postojna
  - Center Ljubljana (potrdilo je bilo izdano podjetju Topdom Ljubljana, ki je pravni naslednik podjetja Center Ljubljana)
  - Kolinska Ljubljana (potrdilo je bilo izdano pravnemu nasledniku, podjetju Droga Kolinska Ljubljana)
  - Paloma Sladki vrh (podjetju je bilo izdano potrdilo, da se ni lastninilo po ZLPP, ker je kapital podjetja Paloma Sladki vrh pred uveljavitvijo ZLPP prešel na Sklad za razvoj oz. pravno naslednico Slovensko razvojno družbo)
  - Iskra Kibernetika – Tovarna Vega Ljubljana (potrdilo je bilo izdano pravnemu nasledniku podjetja, to je podjetju Vega Ljubljana in sicer, da se podjetje Iskra Kibernetika – Tovarna Vega ni lastninilo po ZLPP, ker je kapital tega podjetja prešel na Sklad RS za razvoj oz. pravno naslednico Slovensko razvojno družbo)
  - Lesnina Veletrgovina Ljubljana (podjetju je bilo izdano potrdilo, da se ni lastninilo po ZLPP, ker je kapital podjetja pred uveljavitvijo ZLPP prešel na Sklad za razvoj oz. pravno naslednico Slovensko razvojno družbo)
  - Mlinotest Ajdovščina
  - Varnost Bežigrad Ljubljana (potrdilo je bilo izdano fizični osebi, ki je nepremičnino kupila od podjetja)
  - KŽK Kmetijstvo Šenčur (potrdilo se je nanašalo na del nepremičnin, ki jih ima podjetje v Sloveniji in jih je lastninilo po ZLPP – potrdilo je bilo izdano podjetju, ker ga je slednje moralo potrdilo DSU-ja predložiti Upravni enoti Kranj, ki odloča o predmetnih nepremičninah v denacionalizacijskem postopku)
  - Tiskarna »Jože Moškrič« Ljubljana (potrdilo je bilo izdano fizični osebi, ki je nepremičnino kupila od podjetja)
  - Radeče Papir Radeče (potrdilo je bilo izdano fizični osebi, ki je nepremičnino kupila od podjetja)
  - Steklarna Luminos Slovenska Bistrica
  - SŽ Consulting – podjetje za izvajanje investicij Ljubljana (potrdilo je bilo izdano pravnemu nasledniku podjetja DiS Consulting Ljubljana)
  - SGP Primorje Ajdovščina (potrdilo je bilo izdano pravnemu nasledniku Primorje Ajdovščina)

  V začetku meseca avgusta 2007 je bil DSU s strani dveh slovenskih podjetij obveščen, da je hrvaško zemljiškoknjižno sodišče zavrnilo predlog za vpis lastninske pravice na nepremičninah, ki so jih slovenska podjetja pridobila odplačno in so jih lastninila po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. Hrvaška sodišča so zavrnila predloge za vpis lastninske pravice na predmetnih nepremičninah z argumentom, da morajo slovenska podjetja sodišču predložiti še potrdilo Hrvatskega fonda za privatizaciju, da so bile nepremičnine, ki so locirane na področju Hrvaške, vključene v premoženje, ki se je lastninilo po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. Glede na to, da so izvedbo postopkov lastninjenja slovenskih podjetij nadzirale izključno slovenske državne pravne osebe (Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Slovenska razvojna družba, Agencija RS za revidiranje), ki tudi edine razpolagajo z arhivsko dokumentacijo, ki se nanaša na te postopke, je DSU opozoril tudi Hrvatski fond za privatizacijo, da prouči svojo postavitev pogoja, ki ga ni mogoče izpolniti. O tem odprtem vprašanju je DSU obvestil tudi Ministrstvo RS za pravosodje, sočasno pa je obema zgoraj omenjenima institucijama predlagal skupen sestanek, na katerem se bo opisana situacija sporazumno razrešila.

  DSU je v mesecu septembru 2007 izdal potrdila o vključenosti nepremičnin, ki jih imajo slovenska podjetja na področju Hrvaške naslednjim podjetjem:
  - Rudis Trbovlje
  - Sanolabor Ljubljana
  - Zdravstveni dom Idrija - javni zavod (pravni osebi je bilo izdano potrdilo, da se ni lastninila po ZLPP)
  - Tovarna olja »Oljarica« Kranj (potrdilo je bilo izdano pravnemu nasledniku tega podjetja t.j. Tovarna olja Gea d.d. Slovenska Bistrica)
  - Jadran Sežana
  - Hmezad Sadjarstvo Mirosan Petrovče (sedaj Sadjarstvo Mirosan Petrovče - potrdilo je bilo izdano hrvaški pravni osebi, ki je nepremičnino v počitniškem naselju Červar odkupila od podjetja Sadjarstvo Mirosan Petrovče).
  Zgoraj navedenim podjetjem je DSU obravnavana potrdila v preteklosti (to je v obdobju od leta 2001 do avgusta 2007) že izdal, vendar jih je DSU na zahtevo hrvaškega sodišča moral izdati ponovno, ker je hrvaško sodišče zahtevalo, da potrdila podpiše direktor, kot uradni zastopnik DSU (v preteklosti je potrdila po pooblastilu direktorja podpisovala strokovna sodelavka DSU).

  Podjetju Peko je bila na njihovo prošnjo posredovana cenitev, ki je bila izdelana za potrebe otvoritvene bilance stanja njihovega podjetja.

  Javnemu gospodarskemu zavodu »Protokolarne storitve RS Brdo pri Kranju« je bila na njegovo prošnjo posredovana informacija o tem, ali so bile določene parcele lastninjene po ZLPP. To informacijo je zavod potreboval v postopku urejanja zemljiškoknjižnega stanja.

  Upravnim enotam so bili v zvezi z denacionalizacijskimi postopki posredovani podatki o izločenem oz. vključenem premoženju v okviru lastninskega preoblikovanja za naslednja podjetja:
  Upravni enoti Ljubljana je bilo v zadevi denacionalizacijskega postopka, v katerem, kot zavezanec nastopa Gradbeno podjetje Grosuplje, posredovano pojasnilo, da se slednji ni lastninsko preoblikoval po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, ker je pred 1.1.93 prešlo na Sklad za razvoj.

  Upravni enoti Radovljica je bil na njen poziv posredovan odgovor, da DSU ni stranka v denacionalizacijskem postopku, ki se nanaša na nepremičnine na področju Bleda oz. katastrske občine Rečica, ker je le-te Hotel Krim Bled pred. 1.1.1993 prodal Veslaškemu klubu Bled.

  Ministrstvu za gospodarstvo je bila na njegovo zahtevo posredovana dokumentacija, ki se nanaša na postopek lastninskega preoblikovanja Grand hotel Union, ki nastopa v vlogi denacionalizacijskega zavezanca v postopku, v katerem kot upravičenec nastopa Fedor Gregorič.

  Ministrstvu za kulturo je bila na njegovo zahtevo posredovana informacija, ki se nanaša na postopek lastninskega preoblikovanja podjetja Iskra Ljubljana, ki nastopa v vlogi denacionalizacijskega zavezanca za nepremičnine v Ljubljani, in sicer v Stegnah in na Tržaški cesti.


  Občinam so bili v povezavi z zakonom o gospodarskih javnih službah posredovana pojasnila glede izločenega oz. vključenega premoženja v okviru lastninskega preoblikovanja za naslednja podjetja:
  - Mecator Kmetijsko gospodarstvo Kočevje
  - SGP Gorica Nova gorica
  - SCT Ljubljana.

  Pregledani so bili programi lastninskega preoblikovanja, otvoritvene bilance ter cenitve podjetij (SGP Gradbinec Kranj, GIP Ingrad Celje, Stavbar IGM Hoče, Instalacija Ljubljana, Gradbeni finalist Maribor, ING Inženiring Ljubljana), ki so imela dolgoročno finančno naložbo v podjetju Giposs Ljubljana.

  Počitniški skupnosti Murska Sobota je DSU izdal potrdilo, da le-ta ni bila zavezana izpeljati postopka lastninjenja po ZLPP, da pa je na podlagi predloženega poročila pooblaščene revizijske družbe razvidno, da so nepremičnine, na področju Rovinja sestavni del kapitala te pravne osebe. Predmetno potrdilo je bilo Počitniški skupnosti Murska Sobota izdano za potrebe vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo pri sodišču v Rovinju.

  Slovenski odškodninski družbi je bila posredovana dokumentacija s pojasnili, ki se nanaša na postopek lastninskega preoblikovanja podjetja Hotel Jelovica Bled, ki je kot zavezanec nastopalo v denacionalizacijskem postopku, v katerem je upravičenec Erat August Karel.

  Okrožnemu sodišču v Ljubljani so bili posredovani podatki, ki se nanašajo na postopek lastninskega preoblikovanja podjetja Litostroj Holding d.d. Ljubljana.

  Stečajnemu upravitelju AM-BUS Ljubljana je bila posredovana dokumentacija in pojasnila, ki se nanašajo na postopek lastninskega preoblikovanja tega podjetja oz. povezanega podjetja Avtomontaža Ljubljana.

  Podjetju IUV – Industrija usnja Vrhnika je bilo izdano potrdilo, da je bila nepremičnina Andrejev dom (zemljišče in objekt) vključeno v lastninjenje – predmetna nepremičnina je bilo v okviru postopka lastninjenja po pomoti vključena v pogodbo o prenosu na SKZG – potrdilo je DSU izdal podjetju za ureditev zemljiško knjižnega stanja. Stečajnemu upravitelju podjetja Eurotehna Ljubljana (g. Janezu Golobu) so bile predane kopije arhivske dokumentacije, ki se nanaša na postopek lastninskega preoblikovanja – stečajni upravitelj je dokumentacijo potreboval za vzpostavitev premoženjske evidence podjetja.

  Podjetju Era Velenje, ki je po zaključku postopka lastninjenja pripojilo podjetje Dravinjski dom Slovenske Konjice, je bila posredovana arhivska dokumentacija, ki se nanaša na nepremičnine, ki so bile vključene v lastninjenje podjetja Dravinjski dom Slovenske Konjice.

  Podjetju Condor Ljubljana, ki je odkupilo lastniški delež v podjetju KIK Kemijska industrija Kamnik je bila posredovana informacija koliko je bilo udeležencev notranjega odkupa v okviru postopka lastninjenja podjetja KIK Kemijska industrija Kamnik.

  Sodišču je bila preko odvetnika posredovana informacija glede lastninjenja konkretnega zemljišča v okviru podjetja Marles Holding Maribor. Direktorju podjetja Tekstilna Medvode, Industrija tehničnega tekstila so bile predane kopije dokumentacije, ki se nahaja v arhivu Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo. Podjetje je dokumentacijo potrebovalo za vzpostavitev premoženjske evidence.
  Podjetju Mercator KŽK Kmetijstvo Kranj je bilo na njegovo zahtevo izdano potrdilo katere nepremičnine so bile vključene v premoženje podjetja, ki se je lastninsko preoblikoval po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.

  Podjetju Gradnje Kranj je bilo na njegovo zahtevo izdano potrdilo, katere nepremičnine so bile na področju katastrske občine Struževo vključene v premoženje, ki se je lastninsko preoblikovalo po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.

  Podjetju SGP Gorica Nova Gorica je DSU posredoval poziv, naj pojasni ali so bila v lastninjenje vključena nekatera zemljišča na področju katastrske občine Nova Gorica. Poziv je bil posredovan zato, ker je DSU s strani drugih pravnih oseb dobil informacijo, da obstaja sum, da določena zemljišča, na katerih je vpisano podjetje SGP Gorica Nova Gorica (v nadaljevanju: podjetje), podjetje ni vključilo v lastninjenje. To domnevo je potrdil tudi pregled arhivske dokumentacije, ki je bila s strani podjetja predložena Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo. Ker podjetje v postavljenem roku DSU-ju ni odgovorilo, je DSU podjetju posredoval poziv na izstavitev posadne listine.

  DSU je aprila 2007 prejel obvestilo podjetja HIT Alpinea Kranjska gora (pravni naslednik družbenega podjetja HTP Gorenjka, Kranjska gora) o zaključenem denacionalizacijskem postopku, ki zadeva nepremičnino Selo 15, Žirovnica. Ker predmetna nepremičnina zaradi denacionalizacije ni bila vključena v lastninjenje, upravni organ (Upravna enota Jesenice oz. Ministrstvo za gospodarstvo) pa je odločil, da se denacionalizacijskemu upravičencu izročijo obveznice, je nepremičnina v skladu z 51. členom ZZLPPO v povezavi z določbo 5. člena ZPPSRD, prešla na DSU. DSU bo nepremičnino Selo 15, Žirovnica poskušal prodati in je v zvezi s tem že opravil prve postopke (ogled nepremičnine; posredovan je bil poziv Občini Žirovnica naj posreduje podatke o stanovalcih, ki živijo v tej stavbi).


  17. Opravljanje administrativnih del za komisijo, ustanovljeno na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

  DSU je z uveljavitvijo Zakona o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo prevzel od Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo opravljanje administrativnih nalog za komisijo, ki je bila ustanovljena na podlagi 5.člena ZZVJTO.

  Dne 13.04.2007 je bil v Ur.listu št.33/2007 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ZVVJTO-D, z veljavnostjo od 14.04.2007. Zakon določa, da v imenu RS vračila vlaganj izvrši Slovenska odškodninska družba, d.d..

  Skladno z ZVVJTO-D sta DSU in SOD po stanju 20.4.2007 dne 23.04.2007 opravila predajo dokumentacije oz. arhiva, ki se nanaša na izvedbo zakona.  18. Nakazovanje sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi ZUKLPP v proračun Republike Slovenije

  Vsa denarna sredstva, pridobljena v postopkih lastninskega preoblikovanja na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij se nakazujejo na posebni privatizacijski transakcijski račun DSU.

  Za ugotavljanje obveznosti do proračuna Republike Slovenije se ugotavlja posebna bilanca pritoka sredstev iz naslova kupnin, ki se izdeluje vsako četrtletje. Prenakazilo sredstev se izvede do petega v mesecu po preteku četrtletja (torej do 5.januarja, 5.aprila, 5.julija in 5.oktobra).

  Bilanca pritokov in odtokov po ZLPP v Eur za obdobje od 1.1.2007 do 30.9.2007:

  SALDO 31.12.2006
  1.702.783,22
  A. PRITOKI
  Oškodovanje družbenega kapitala (Magistrat International)
  77.310,46
  Oškodovanje družbenega kapitala (Nada, d.o.o.)
  8.393,12
  Ustanoviteljske pravice IRGO, 5.čl.ZZLPPO
  218.824,80
  YU terjatve in nepremičnine
  290.206,61
  Izplačane dividende
  101.874,86
  Kupnina od prodanih nepremičnin (5, 6 in 51.čl. ZZLPPO)
  1.662.746,79
  Kupnina za prodane deleže podjetij (ostanki NO, Ex lege, 51.čl...)
  3.588.120,35
  Najemnine 51.čl.ZZLPPO, nadomestila
  57.374,10
  Drugi prilivi (premoženje Sana Hoče, OSM..)
  233.276,95
  Obresti TRR
  478,80
  Skupaj pritoki
  6.238.606,84
  B. ODTOKI
  Nakazilo v proračun 5.1.2007 za l.2006
  1.702.783,22
  Nakazilo v proračun 5.4.2007 za 1.kvartal 2007
  897.311,06
  Nakazilo v proračun 5.7.2007 za 2.kvartal 2007
  1.243.766,32
  Stroški komisijskega poslovanja I-III/2007
  34.669,68
  Stroški komisijskega poslovanja IV-VI/2007
  170.001,01
  Stroški komisijskega poslovanja VII-IX/2007
  165.460,91
  Bančna provizija in stroški vodenja TRR
  143,66
  Skupaj odtoki
  4.214.135,86
  Dejansko nakazilo v proračun 05.10.2007
  3.727.254,20


  Pregled nakazil v proračun Republike Slovenije, Kapitalski družbi, d.d. in Slovenski odškodninski družbi, d.d. iz naslova prejetih kupnin v letu 2007 ter primerjava s planom za leto 2007:


  Proračun RS
  KAD
  SOD
  Nakazilo 5.1.2007 za 4.kvartal 2006
  1.702.783,22 EUR
  11.642,21 EUR
  11.614,64 EUR
  Nakazilo 5.4.2007 za 1.kvartal 2007
  897.311,06 EUR
  238.565,54 EUR
  309.871,58 EUR
  Nakazilo 5.7.2007 za 2.kvartal 2007
  1.243.766,32 EUR
  105.816,09 EUR
  105.816,09 EUR
  Nakazilo 5.10.2007 za 3.kvartal 2007
  3.727.254,20 EUR
  177.552,63 EUR
  190.437,70 EUR
  Skupaj nakazila v letu 2007
  7.571.114,80 EUR
  533.576,47 EUR
  617.740,01 EUR
  Plan nakazil za leto 2007
  4.550.000,00 EUR
  300.000,00 EUR
  350.000,00 EUR
  Indeks realizacija/plan 2007
  166,4
  177,8
  176,5

  Zadnja sprememba: 10/23/2007
  Zbirke Državnega zbora RS - spredlogi aktov