Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti

Show details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI

Na podlagi prvega odstavka 24. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) in 168. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. oktobra 1997 sprejel


Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke

in kdaj

Rezultati
ZS/1STATISTIKA NACIONALNIH RAČUNOV
ZS/1.1Poročilo podjetij in drugih organizacij NR-PODJObračun dodane vrednosti (bruto vrednost proizvodnje zmanjšana za vmesno porabo) in njena stroškovna struktura (poraba fiksnega kapitala, indirektni davki, subvencije, sredstva zaposlenih in poslovni presežek) po dejavnostih ter razdelitvene transakcije.Obračunavanje makroekonomskih agregatov L, čLPretek. letoPodjetja in druge organizacije16.09.
ZS/1.2Obračun dodane vrednosti kmetijstva zasebnega sektorja brez pravnih oseb DV-KMEObračun dodane vrednosti (bruto vrednost proizvodnje zmanjšana za vmesno porabo) in njena stroškovna struktura (poraba fiksnega kapitala, indirektni davki, subvencije, sredstva zaposlenih in poslovni presežek) kmetijstva zasebnega sektorja.Obračunavanje makroekonomskih agregatovLPretek. letoDokumentacija Statističnega urada RS Davčna uprava RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano16.09.
ZS/1.3Obračun dodane vrednosti nekmetijskih dejavnosti zaseb- nega sektorja brez pravnih oseb DV-ZA Obračun dodane vrednosti (bruto vrednost proizvodnje, zmanjšana za vmesno porabo) in njena stroškovna struktura (poraba fiksnega kapitala, indirektni davki, subvencije, sredstva zaposlenih in poslovni presežek) po nekmetijskih dejavnostih zasebnega sektorja.Obračunavanje makroekonomskih agregatovLPretek. letoDavčna uprava RS 16.09.
ZS/1.4Obračun bruto domačega proizvoda BDPObračun bruto domačega proizvoda po dejavnostih in po institucionalnih sektorjih.Obračunavanje makroekonomskih agregatovLPretek. letoDokumentacija Statističnega urada RS Agencija RS za plačilni promet Banka Slovenije30.09.
ZS/1.5Poročilo proizvajalcev državnih storitev NR-PDSObračun dodane vrednosti, njena stroškovna struktura in razdelitvene transakcije.Obračunavanje makroekonomskih agregatovLPretek. letoOrgani lokalnih skupnosti in KS, posebna združenja16.09.
ZS/1.6Poročilo kreditnih institucij NR-KITransakcije storitev in razdelitvene transakcije v finančnem sektorju.Obračunavanje makroekonomskih agregatovL, čLPretek. letoBanke, borze, hranilnice, Banka Slovenije16.09.
ZS/1.7Poročilo zavarovalnih organizacij NR-ZOTransakcije storitev in razdelitvene transakcije v finančnem sektorju.Obračunavanje makroekonomskih agregatov L, čLPretek. letoZavarovalnice in podobne organizacije
ZS/1.8Letno poročilo o investicijah v osnovna sredstva podjetij in drugih organizacij INV-01 in INV-03Izplačila za investicije po virih financiranja; ustvarjene proizvodne in neproizvodne investicije v nova in rabljena osnovna sredstva po tehnični struktu- ri, značaju graditve in namenu; predračunska vrednost investicij, aktivirane, neaktivirane investicije in investicije v teku po namenu.Obračunavanje makroekonomskih agregatovLPretek. letoVsa podjetja in drugi investitorji 28.02. Davčna uprava RS28.08.
ZS/1.9Poročilo o investicijah v nekmetijske dejavnosti in stanovanjsko izgradnjo zasebnega sektorja brez pravnih oseb INV-ZASBruto investicije po tehnični strukturi.Obračunavanje makroekonomskih agregatovLPretek. letoDokumentacija Statističnega urada RS 01.09.02.09.
Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/2STATISTIKA CEN
ZS/2.1Trimesečno poročilo o nabavnih cenah reprodukcijskega materiala, delovnih sredstev in storitev v kmetijstvu CENE-52ČLKoličine in vrednosti za izbrane proizvode in storitve.Spremljanje gibanja nabavnih cen reprodukcij- skega materiala, delovnih sredstev in storitev v kmetijstvu ČLPreteklo četrtletjeIzbrani poslovni subjekti s področja kmetijstva 10.01 11.04. 11.07. 10.10.31.01. 29.04. 29.07. 31.10.
ZS/2.2Mesečno poročilo o cenah kmetijskih proizvodov pri proizvajalcihKoličina, vrednost in povprečne cene za izbrane kmetijske proizvode.Spremljanje cen v kmetijstvuMPretekli mesecDokumentacija Statističnega urada RS15. v mesecu
ZS/2.3Mesečno poročilo o proizvajalčevih cenah industrijskih izdelkov CENE-41/MProizvajalčeve cene za izbrane reprezentante industrijskih izdelkov.Izračun indeksov cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcihMMed 15. pretek- lega in 15. teko- čega mesecaIzbrani poslovni subjekti s področja rudarstva in predelovalnih dejavnosti7. v mesecu
ZS/2.4Polletno poročilo o cenah novih stanovanj GRADB-41/PLCene stanovanj za 1m2 stanovanjske površine, struktura cene.Spremljanje cen novih stanovanjPLPreteklo polletjePodjetja s področja gradbeništva in enote drugih podjetij, ki imajo podatke 30.01. 30.07.15.03. 15.09.
ZS/2.5Mesečno poročilo o cenah industrijskih izdelkov v trgovini na debelo CENE-21/MCene v trgovini na debelo za izbrane reprezentante industrijskih izdelkov.Izračun indeksov cen na debeloMTekoči mesecIzbrani poslovni subjekti v trgovini na debelo med 23. in 25. v mesecu opazovalcu cen11. v mesecu
ZS/2.6Polletno poročilo o nabavnih in prodajnih cenah, razliki v ceni in prometnem davku v trgovini na drobno: - kmetijskih proizvodov CENE-11/PL - industrijskih živilskih proizvodov CENE-12/PL - neživilskih proizvodov CENE-13/PLNabavne in prodajne cene, razlika v ceni in prometni davek v trgovini na drobno za izbrane reprezentante živilskih in neživilskih proizvodov.Spremljanje gibanja nabavnih cen, razlike v ceni in prometnega davkaPLApril, oktoberIzbrani poslovni subjekti v trgo- vini na drobno 30.04. 30.10. opazovalcu cen15.01. 15.07.
ZS/2.7Mesečno poročilo o cenah na drobno za kmetijske proizvode CENE-11/MNajpogostejše cene na drobno v trgovini na živilskem trgu za približno 40 kmetijskih proizvodov v določenem številu mest za izračunavanje reprezentativnih cen.Izračun indeksov cen na drobno2 x MTekoči mesecIzbrani poslovni subjekti v trgovini na drobno in na tržni- cah med 01. in 07. ter med 18. in 25. v mesecu opazovalcu cenZadnji delovni dan v mesecu
ZS/2.8Mesečno poročilo o prodajnih cenah na drobno za industrijske živilske proizvode CENE-12/MProdajne cene v trgovini na drobno za izbrane reprezentante industrijskih živilskih proizvodov v izbranih mestih.Izračun indeksov cen na drobnoMTekoči mesecIzbrani poslovni subjekti v trgovini na drobno med 17. in 19. v mesecuZadnji delovni dan v mesecu
ZS/2.9Mesečno poročilo o prodajnih cenah na drobno neživilskih proizvodov CENE-13/MProdajne cene v trgovini na drobno za izbrane reprezentante neživilskih proizvodov v izbranih mestih.Izračun indeksov cen na drobnoMTekoči mesecIzbrani poslovni subjekti v trgovini na drobno med 03. in 12. v mesecu opazovalcu cenZadnji delovni dan v mesecu
ZS/2.10Mesečno poročilo o cenah na drobno za storitve CENE-14/MCene na drobno za izbrane reprezentante obrtnih, komunalnih, prometnih in drugih storitev.Izračun indeksov cen na drobnoMTekoči mesecIzbrani poslovni subjekti, ki oprav- ljajo obrtne, komunalne, prometne in druge storitve med 20. in 22. v mesecu opazovalcu cenZadnji delovni dan v mesecu
ZS/2.11Indeksi cen življenjskih potrebščin Indeksi cen življenjskih potrebščin po skupinah, po namenu porabe (prehrana, tobak in pijača, obleka in obutev, stanovanje, higiena in zdravje, kultura in razvedrilo, promet in ptt) na podlagi cen v trgovini na drobno za izbrane reprezentante proizvodov in storitev v izbranih mestih.Spremljanje cen življenjskih potrebščinMTekoči mesecDokumentacija Statističnega urada RSZadnji delovni dan v mesecu
ZS/2.12Indeksi povprečnih vrednosti izvoza in uvoza četrletnoIzračun agregiranih indeksov povprečnih vrednosti izvoza in uvoza po sektorjih standardne mednarodne trgovinske klasifikacije.Spremljanje cen v zunanji trgoviniČLMarec, maj, avgust, novemberDokumentacija Statističnega urada RS30.05.
ZS/2.13Mesečno poročilo o cenah gostinskih storitev CENE-31/MCene v gostinstvu za izbrane reprezentante izvenpenzionskih storitev.Izračun indeksov cen v gostinstvuMTekoči mesecIzbrani poslovni subjekti v gostin- stvu med 13. in 16. v mesecu opazovalcu cen 10. v mesecu
ZS/2.14Trimesečno poročilo o cenah penzionskih storitev CENE-33/čLCene penzionskih storitev v izbranih hotelih.Spremljanje gibanja cen penzionskih storitevčLPreteklo četrtletjeIzbrani poslovni subjekti v gostinstvu 10.01. 10.04. 10.07. 10.10.20.02. 20.05. 20.08. 20.11.
ZS/2.15Letno poročilo o cenah komunalnih storitev za poslovne subjekte CENE-17Cena komunalnih storitev in najemnine za poslovne prostore za poslovne subjekte.Spremljanje cen komunalnih storitevLMarecIzbrani poslovni subjekti, 1.04, opazovacu cen20.04.
Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/3STATISTISTIKA RUDARSTVA, PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI IN OSKRBE Z ELEKTRIKO
ZS/3.1Mesečno poročilo industrije IND-1/MProizvodnja, realizacija in zaloge proizvodov; poraba in zaloge surovin ter goriv, poraba električne in toplotne energije; število zaposlenih; problematika podjetij.Spremljanje mesečnih gibanj industrijske proizvodnjeMPretekli mesecPoslovni subjekti s področja industrije in rudarstva in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z industrijsko proizvodnjo 08. v mesecu20. v mesecu
ZS/3.2Letno poročilo industrije IND-21Vsako leto: proizvodnja, realizacija in zaloge proizvodov v merskih enotah in vrednost realiza- cije po nomenklaturi proizvodov; zaposleni in de- lovne ure; podatki o izmenah; agregati v elek- trarnah; pogonski stroji in motorji; poraba elek- trične energije po tehnološkem namenu; izkoriš- čanje zmogljivosti prek proizvodov (dosežena in možna proizvodnja); spremembe v proizvodnem programu; izvoz in uvoz; kooperacija; inovacij- ska dejavnost in transfer tehnologije Periodično: fluktuacija zaposlenih po stopnji stro- kovne izobrazbe; znaki tehničnega napredka in druge aktualne informacije.Spremljanje stanja na področju industrijeLPreteklo letoPoslovni subjekti s področja industrije in rudarstva in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z industrijsko proizvodnjo 15.03.30.09.
ZS/3.3Letno poročilo obrti OBRT-21Proizvodnja in realizacija proizvodov in storitev; zaposleni, delovne ure in izmene; motorji in naprave; poraba električne energije po tehnološkem namenu; nakup, poraba in zaloge energije in goriva.Spremljanje stanja na področjih dejavnosti, ki se opravljajo na obrtni načinLPreteklo letoPravne osebe, ki opravljajo dejavnost na obrtni način in obrtne enote drugih pravnih oseb 31.03.30.06.
ZS/3.4Letno poročilo o obrti v zasebnem sektorju brez pravnih oseb OBRT-3Lastniki, solastniki in zaposleni v zasebnem sektorju brez pravnih oseb; zaposleni in njihova strokovna izobrazba; delo v zasebnem sektorju kot postranski poklic.Spremljanje stanja na področjih dejavnosti, ki se opravljajo na obrtni način.LPreteklo letoPristojni upravni organi 31.03.30.06.
ZS/3.5Letna bilanca električne energije IND-4a IND-4bProizvodnja, lastna poraba in dobava poslovnim subjektom za prenos in distribucijo električne energije, uvoz, izvoz; prodaja pomembnejšim odjemal- cem idr.Spremljanje proizvodnje, nabave, dobave in porabe električne energijeLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki izvajajo distri- bucijo električne energije in in- dustrijske elek- trarne 05.02. 15.03.
ZS/3.6Letno poročilo o stroških geološko rudarskih raziskovanj GRRNačrtovana in porabljena sredstva ter načrtova- na in opravljena dela geološko-rudarskih razis- kovanj za mineralne surovine in podzemeljske vode; lokacija in vrsta ležišča in nahajališča, na- črtovana in porabljena sredstva po virih financi- ranja (lastna sredstva, združena sredstva, krediti - domači in zunanji, vla- ganja tujih oseb idr.) in po oblikah raziskovanja (za osnovno in za podrobno raziskovanje); obseg in vrednost načrtovanih in opravljenih del po vrstah del. Spremljanje geološko rudarskih raziskovanjLPreteklo leto majPoslovni subjekti, ki so nosilci vlaganja pri raziskova- njih mineralnih surovin in podze- meljskih voda 30.03. 30.07.
ZS/3.7Poročilo o uporabi zmogljivosti v industriji IND-K od leta 1994 daljeŠtevilo strojev, njihova zmogljivost in vrednost po nomenklaturi; razpored strojev po izmenah in dejanske delovne ure strojev na karakterističen dan za konkretno podjetje; možen in dosežen sklad ur strojev v opazovanem letu; vzroki nezadostne uporabe zmogljivosti; procesni računalniki idr.Spremljanje zmogljivosti in izkoriščenosti delovnih priprav5LPreteklo letoPoslovni subjekti s področja rudarstva in industrije in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z industrijsko proizvodnjo 15.09.05.04.
ZS/3.8Popis obrti od leta 1997 daljeVrsta dejavnosti; zaposleni, lastniki in družabniki; število, velikost, vrednost, opremljenost in starost poslovnih prostorov; število, vrednost, starost, tehnične zmogljivosti opreme; poraba energije in goriv; finančno poslovanje in drugo.Spremljanje stanja na področjih dejavnosti, ki se opravljajo na obrtni način10LPreteklo letoPoslovni subjekti, ki opravljajo dejavnost na obrtni način 30.05.199631.12.
Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/4. STATISTIKA KMETIJSTVA IN RIBIŠTVA
ZS/4.1Mesečno poročilo o realizaciji pridelave podjetij v kmetijstvu KME-TRG-33/MProdaja kmetijskih proizvodov v količini in vrednosti, po proizvodih in skupinah proizvodov lastne pridelave.Spremljanje realizacije kmetijske pridelaveMPret. mesecPoslovni subjekti s področja kmetijstva 05. v mesecu26.v mesecu
ZS/4.2Mesečno poročilo o morskem ribištvu KME-61/MUlov plavih rib, drugih rib, rakov, mehkužcev in školjk in gojenje rib in školjk.Spremljanje morskega ribolova in ribogojstvaMPret. mesecPoslovni subjekti s področja ribištva, pristojni upravni organi 06. v mesecu05. v mesecu 20. v mesecu
ZS/4.3Mesečno poročilo o zakolu živine v klavnicah KME-52/MŠtevilo zaklane živine po vrstah in kategorijah, masa žive in zaklane živine, klavnost živine ter uvoz živine za klanje. Spremljanje zakola živineMPretekli mesecKlavnice 06. v mesecu 22. v mesecu
ZS/4.4Letno poročilo o zaklani živini v gostinskih obratih v lasti občanov KME-52-1Število in masa zaklane živine po vrstah.Spremljanje zakola živineLPreteklo letoPristojni veterinarski inšpektorati 10.01.04.02
ZS/4.5Trimesečno poročilo kmetijskih podjetij o številu prašičev in organiziranem pitanju živine KME-54/čLŠtevilo in promet prašičev po kategorijah in namenu reje. Organizirano pitanje. Spremljanje živinoreječLPreteklo četrtletjePoslovni subjekti, ki redijo prašiče oziroma organizirajo pitanje živine 05.01. 05.04. 05.07. 05.10.27.01. 27.04. 27.07. 27.10.
ZS/4.6Poročilo o kmetijskih zemljiščih KME-20a, KME-20bKmetijska zemljišča po lokaciji, površini, rabi in uporabi.Spremljanje rastlinske pridelaveL31.03.Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Geodetska uprava RS 15.04.15.05.
ZS/4.7 Poročilo o zasejanih površinah med jesensko setvijo - stanje 15. decembra KME-21a KME-21bZasejana zemljišča, poraba in zaloge mineralnih gnojil v podjetjih in zadrugah. Preskrba kmetov z reprodukcijskim materialom.Spremljanje rastlinske pridelaveLOpazovano letoPoslovni subjekti s področja kmetijstva, in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s kmetijskim pri- delovanjem, ter Kmetijska sveto- valna služba pri Republiški upravi za pospeševanje kmetijstva 15.12.17.01.
ZS/4.8Poročilo o površinah in nasadih ob koncu spomladanske setve - stanje 31. maja KME-22a KME-22bRaba zemljišč, zasejana zemljišča, sadno drevje in vinski trsi, pričakovani pridelek pšenice.Spremljanje rastlinske pridelaveLOpazovano letoPoslovni subjekti s področja kmetijstva, in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s kmetijskim pri- delovanjem, ter Kmetijska sveto- valna služba pri Republiški upravi za pospeševanje kmetijstva 31.05.10.07.
ZS/4.9Letno poročilo o pridelavi zelenjave in cvetja v zaščitenem prostoru KME-23Površine, obseg pridelave zelenjave in cvetja v zaščitenem prostoru ter poraba energije.Spremljanje rastlinske pridelaveLPreteklo letoPoslovni subjekti s področja kmetijstva in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s pridelovanjem cvetja in vrtnin v zaščitenih prostorih 07.02.20.04.
ZS/4.10 Poročilo o pričakovanih pridelkih zgodnjih posevkov in sadja - stanje 20. junija KME-31a KME-31bPričakovani pridelki pšenice in drugih strnih žit ter zgodnjega sadja.Spremljanje rastlinske pridelaveLOpazovano letoPoslovni subjekti s področja kmetijstva in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s pridelovanjem zgodnjih posevkov, ter Kmetijska svetovalna služba pri Republiški upravi za pospeševanje kmetijstva 20.06.17.07.
ZS/4.11Poročilo o pričakovanih pridelkih pomembnih poznih posevkov, - stanje 10. avgusta KME-32-Ia KME-32-IbPričakovani pridelki pomembnejših poznih po- sevkov; koruza, sladkorna pesa, silažna koruza, krompir.Spremljanje rastlinske pridelaveLOpazovano letoPoslovni subjekti s področja kmetijstva in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s pridelovanjem zgodnjih posevkov, ter Kmetijska svetovalna služba pri Republiški upravi za pospeševanje kmetijstva 10.08.01.09.
ZS/4.12Poročilo o doseženih pridelkih zgodnjih posevkov in zgodnjega sadja - stanje 15. avgusta KME-32a KME-32bDoseženi pridelki pšenice, drugih strnih žit in zgodnjega sadja. Pridelovanje semenske pšenice in nameravana setev pšenice.Spremljanje rastlinske pridelaveLOpazovano letoPoslovni subjekti s področja kmetijstva in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s pridelovanjem zgodnjih posevkov, ter Kmetijska svetovalna služba pri Republiški upravi za pospeševanje kmetijstva 15.08.15.09.
ZS/4.13Poročilo o pričakovanih pridelkih poznih posevkov, sadja in grozdja - stanje 05. septembra KME-31a KME-31bPričakovani pridelki pomembnejših poznih posevkov, sadja in grozdja. Spremljanje rastlinske pridelaveLOpazovano letoPoslovni subjekti s področja kmetijstva in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s pridelovanjem poznih posevkov, ter Kmetijska svetovalna služba pri Republiški upravi za pospeševanje kmetijstva 05.0930.09
ZS/4.14Poročilo o doseženih pridelkih poznih posevkov sadja in grozdja - stanje 10. novembra KME-33a KME-33bDoseženi pridelki poznih posevkov, poznega sadja in grozdja, predelava sadja in grozdja. Pridelava semenskega in sadnega materiala pri poslovnih subjektih.Spremljanje rastlinske pridelaveLPreteklo letoPoslovni subjekti s področja kmetijstva in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s pridelovanjem južnega sadja, ter Kmetijska svetovalna služba pri Republiški upravi za pospeševanje kmetijstva 10.11.20.12.
ZS/4.15Poročilo o doseženih pridelkih južnega sadja - stanje 15. januarja KME-34a KME-34bDoseženi pridelki in predelava južnega sadja.Spremljanje rastlinske pridelaveLPreteklo letoPoslovni subjekti s področja kmetijstva in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s pridelovanjem južnega sadja, ter Kmetijska svetovalna služba pri Republiški upravi za pospeševanje kmetijstva 15.01.10.02.
ZS/4.16Anketa o številu živine - stanje 31.decembra KME-51-2Število in promet govedi, prašičev, konj, ovac, perutnine, koz in kuncev, prireja mleka, volne in jajc.Spremljanje živinorejeL31.12.Izbrana kmečka gospodarstva, Republiška govedorejska služba 01.01.-15.01.25.03.
ZS/4.17Letno poročilo o živinoreji KME-51-2a Število živine po vrstah in kategorijah, število čebeljih panjev, bilanca živine, uvoz živine, živalska prireja.Spremljanje živinorejeL31.12.Poslovni subjekti s področja kmetijstva, in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z živinorejo 15.01.25.03.
ZS/4.18Letno poročilo poslovnih subjektov s področja kmetijstva KME-71Zaposlene osebe, zmogljivost objektov in naprav, kmetijski stroji, bilanca pšenice in koruze, poraba mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin; poraba goriv, maziv in električne energije. Spremljanje kmetijske pridelaveLPreteklo letoPoslovni subjekti s področja kmetijstva, in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s kmetijsko pridelavo 07.02.20.04.
ZS/4.19Letno poročilo o ribičih in sredstvih za morsko ribištvo KME-61 IZaposleni osebe v podjetjih, ribiči, plovna sredstva in oprema; zmogljivost ladij, leto zgraditve, moč motorjev, vrsta ribiške opreme. Spremljanje sredstev za morsko ribištvoLPreteklo letoPoslovni subjekti s področja ribištva ter pristojni upravni organi 26.02.31.03.
ZS/4.20Letno poročilo o sladkovodnem ribogojstvu in ribištvu KME-62Zaposlene osebe v podjetjih. Ribogojnice za krape in postrvi. Prireja tržnih rib in mladic ter ulov rib. Plovna sredstva in oprema.Spremljanje ribogojstva in ribolovaLPreteklo letoPoslovni subjekti s področja ribištva 31.03.30.04.
ZS/4.21Letni indeksi fizičnega obsega kmetijske pridelave Indeksi kmetijske pridelave po skupinah in podskupinah - skupaj in po sektorjih. Spremljanje kmetijske pridelaveLPreteklo letoDokumentacija Statističnega urada RS 10.01. prvi rezultati 20.05. končni rezultati
ZS/4.22Obračun živalske prireje Prirastek živine, prireja mesa, mleka, jajc, volne in medu.Spremljanje kmetijske pridelaveLPreteklo letoDokumentacija Statističnega urada RS25.04.
ZS/4.23Popis kmetijstva od l. 1997 dalje (poseben zakon)Osnovne zmogljivosti, zemljišča, število dreves, število živine, zgradbe in oprema, člani gospo- dinjstva in delovna sila, agrotehnika. Priprava popisa in nastavitve registra.Spremljanje osnovnih značilnosti kmetij Nastavitev registra10L15.05Nosilci kmečkih gospodarstev popisovalcem 15.05.-31.05.31.06. prvi rezultati končni rezultati po 6. mesecih
ZS/4.24Letno poročilo o namakalnih sistemih VOD-4Zajemanje vode in vrste izvirov in sistemov, število uporabnikov siste- mov, objekti in namakalne naprave, način namakanja in namakane površine, doseženi pridelek na namakanih povr- šinah družbenega sektorja idr.Spremljanje namakalnih sistemovLPreteklo letoPoslovni subjekti s področja vodnega gospodarstva in kmetijstva 01.03.24.04.
Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/5. STATISTIKA GOZDARSTVA IN LOVA
ZS/5.1Letno poročilo o gospodar- jenju z gozdovi GOZD/LGojitvena in varstvena dela v gozdu, posek po vrstah gozdov in vrstah dreves, redne ter sanitarne sečnje, proizvodnja in prodaja gozdnih sortimentov v vseh gozdovih, stranski gozdni proizvodi, gozdne prometnice, ločeno po lastništvu gozdov.Spremljanje gospodarjenja z gozdoviLPreteklo letoZavod za gozdove in Gozdarski inštitut, sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, pristojni upravni organi 15.04.25.04.
ZS/5.2Letno poročilo o gozdnih požarih GOZD/FFOpožarjena površina po vrstah gozdov, vzroki požarov, izguba lesne mase; ločeno po lastništvu gozdov.Spremljanje gozdnih požarovLPreteklo letoZavod za gozdove in Gozdarski inštitut 15.04.25.04.
ZS/5.3Poročilo o gozdovih GOZD/PPovršina gozdov po vrstah sestojev, spremembe površin po vzrokih sprememb, obliki gosopodar- jenja, biomasa, lesna zaloga, prirastek, etat, velikosti parcel; ločeno po lastništvu gozdov.Spremljanje stanja gozdov10LPreteklo letoZavod za gozdove in Gozdarski inštitut 15.04.25.04.
ZS/5.4Letno poročilo o mehanizaciji in porabi energije v gozdarstvu GOZD/EOpremljenost s stroji, poraba energije in struktura opravljenih delovnih ur po vrsti gozdnih del.Spremljanje porabe energije in mehanizacijeLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki izvajajo gozdna dela 15.04.15.06.
ZS/5.5Letno poročilo o upravljanju s prosto živečim živalstvom LOV-11Struktura odstrela po ekoloških enotah ocena številčnosti vrst, lovski objekti, lovne površine, lovci, ohranitev, obnova in izboljšanje habitatovSpremljanje upravljanja populacij divjih živaliLPreteklo letoZavod za gozdove, poslovni subjekti s področja lovstva, lovske družine, pristojni upravni organi 31. 05.31.08.
ZS/5.6Letno poročilo o poseku gozdnega drevja. GOZD/SKoličina in sortimentna struktura po drevesnih vrstahSpremljanje sečenj v gozdovihLPreteklo letoLastniki gozdov 31.01.25.04.
ZS/5.7Poročilo o zdravstvenem stanju gozdovOsutost drevesnih krošenj, prirastek po stopnjah osutosti, foliarne in talne analizeSpremljanje zdravstvenega stanja gozdovL in 5LPreteklo letoGozdarski inštitut 15.0425.04
Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/6. STATISTIKA GRADBENIŠTVA IN STANOVANJ
ZS/6.1Mesečno poročilo o izvajanju gradbenih del v državi GRADB-21a/MVrednost opravljenih del, vrednost pogodb, število zaposlenih in število opravljenih ur na gradbiščih.Spremljanje gradbene dejavnostiMOd 01.01. do konca preteklega mesecaPoslovni subjekti s področja grad- beništva in enote drugih poslovnih subjektov, ki izvajajo gradbena dela 25. v mesecu08. v naslednjem mesecu
ZS/6.2Trimesečno poročilo o izvajanju gradbenih del v državi GRADB-21b/čLVrednost opravljenih del po vrstah gradnje, vrednost pogodb, število zaposlenih in število opravljenih ur na gradbiščih, število in površina dokončanih stanovanj, število nedokončanih stanovanj.Spremljanje gradbene dejavnostičLOd 01.01. do konca preteklega četrtletjaPoslovni subjekti s področja gradbe- ništva in enote drugih poslovnih subjektov, ki izvajajo gradbena dela 25.01. 25.04. 25.07. 25.10.20.02. 20.05. 20.08. 20.11.
ZS/6.3Trimesečno poročilo o izvajanju gradbenih del v tujini ter projektiranju, inženiringu in tehničnem svetovanju pri graditvi objektov v tujini GRADB-33/čLVrednost opravljenih del po vrstah gradnje, od tega vrednost porabljenega materiala in opreme, proizvedene v Republiki Sloveniji, vrednost pogodb, število zaposlenih na gradbiščih v tujini; vrednost pogodb in opravljenih storitev za projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje, število zaposlenih.Spremljanje gradbene dejavnosti in storitev pri graditvi objektov v tujiničLOd 01.01. do konca preteklega četrtletjaPoslovni subjekti s področja gradbe- ništva in enote drugih poslovnih subjektov, ki izvajajo gradbena dela in storitve v tujini 15.04. 15.06. 15.09. 15.12.15.05. 15.07. 15.10. 15.01.
ZS/6.4Letno poročilo o gradbenem objektu GRADB-11, (GRADB-12 kontrolnik) GRADB-11a, (GRADB-12a kontrolnik)Lokacija in velikost objekta, vrednost opravlje- nih del, opremljenost stavb z napeljavami, šte- vilo in površina dokončanih in nedokončanih stano- vanj, vrsta dokončanih stanovanj, površina poslovnih prostorov idr.Spremljanje gradbene dejavnosti in bilanca stanovanjskega skladaLPreteklo letoPoslovni subjekti s področja gradbe- ništva in enote drugih poslovnih subjektov, ki izvajajo gradbena dela 20.02. Pristojni upravni organ 15.01.20.06.
ZS/6.5Letno poročilo o rušitvah in spremembah namembnosti stavb in stanovanj GRADB-71Lokacija stavbe, vzrok rušitve, število in površina stanovanj po vrsti, opremljenosti z napeljavami in pomožnimi prostori idr.Bilanca stanovanjskega sklada L Preteklo letoPristojni upravni organ in poslovni subjekti, ki vodijo dokumenta- cijo o rušenju 31.01.30.04.
ZS/6.6Bilanca stanovanjskega skladaŠtevilo in velikost stanovanj, opremljenost z napeljavami za centralno kurjavo, vodovod in električni tok, opremljenost s kopalnicami.Spremljanje stanja na področju stanovanjskega standardaL31.12.Dokumentacija Statističnega urada RS30.06.
ZS/6.7Poročilo o porabi gradbenega in pogonskega materiala GRADB-13Vrednost in količina porabljenega gradbenega in pogonskega materiala.Spremljanje stanja gradbene dejavnostiLPreteklo letoPoslovni subjekti s področja gradbe- ništva in enote drugih poslovnih subjektov, ki izvajajo gradbena dela 01.04.15.08.
ZS/6.8 Polletno poročilo o gibanju gradbenih stroškov GRADB-IGS/PLStroški gradbenih, obrtniških in instalacij- skih del po izbranih pozicijah za stanovanjsko gradnjo.Spremljanje gibanja gradbenih stroškovPL31.03. 30.09.Poslovni subjekti, ki izvajajo gradbena dela 10.04. 10.10.10.05. 10.11.
Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/7. STATISTIKA PROMETA IN ZVEZ
ZS/7.1Mesečno poročilo o železniškem prevozu PROM-Ž/M-11Prevoz potnikov v domačem in mednarodnem prevozu – število potnikov in potniški kilometri. Prevoz blaga v notranjem in mednarodnem prevozu v tonah in tonskih kilometrih. Zaposleni Spremljanje železniškega prevozaMPretekli mesecSlovenske železnice 10. v mesecu30. v mesecu
ZS/7.2Mesečno poročilo o morskem plovbi PROM-P/M-11Število in zmogljivost prevoznih sredstev po vrstah. Prevožena pot prevoznih sredstev. Prevoz potnikov v domačem in mednarodnem prevozu - število potnikov in potniške milje. Prevoz bla- ga v domačem in mednarodnem prevozu – v tonah in tonskih miljah. Zaposleni.Spremljanje morske plovbeMPretekli mesecPoslovni subjekti, ki opravljajo prevoz potnikov in blaga v morski plovbi 10. v mesecu12. v mesecu
ZS/7.3Prijava o priplutju-odplutju ladij PROM-P/M-31a PROM-P/M-31bPromet ladij v linijski in prosti plovbi po šte- vilu, BRT in NRT. Promet ladij po vrstah, zasta- vah in državah priplutja in odplutja. Prevoz potnikov po državah vkrcanja in izkrcanja in za- stavah prevoznikov. Prevoz blaga po državah vkr- canja in izkrcanja, zastavah in vrstah blaga. Transport prevoznih sredstev s trajekti po državah vkrcanja in izkrcanja in zastavah prevoznikov.Spremljanje luškega prometaMPretekli mesecPristaniške kapitanije 05. v mesecu30. v mesecu
ZS/7.4Mesečno poročilo o zračnem prevozu PROM-Z/M-11Število in zmogljivost letal. Izkoriščenost le- tal. Prevoz potnikov v domačem in mednarodnem prometu - število potnikov in potniški kilometri. Prevoz tovora v domačem in mednarodem pro- metu - tone in tonski kilometri. Zaposleni. Spremljanje zračnega prevozaMPretekli mesecPoslovni subjekti, ki opravljajo zračni prevoz 10. v mesecu12. v mesecu
ZS/7.5Mesečno poročilo o prometu na letališčih PROM-Z/M-21Promet domačih in tujih letal po vrstah prometa. Prevoz potnikov, tovora in pošte. Zaposleni. Spremljanje letališkega prometaMPretekli mesecPoslovni subjekti, ki opravljajo letališke storitve 10. v mesecu12. v mesecu
ZS/7.6Mesečno poročilo o javnem prevozu v cestnem prometu PROM-C/M-11Število in zmogljivost prevoznih sredstev po vrstah. Prevožena pot prevoznih sredstev. Prevoz potnikov v domačem in mednarodnem prevozu - število potnikov in potniški kilometri. Prevoz tovora v domačem in mednarodnem prevozu - tone in tonski kilometri. Zaposleni.Spremljanje cestnega prevozaMPretekli mesecPoslovni subjekti, ki opravljajo cestni prevoz 10. v mesecu30. v mesecu
ZS/7.7Mesečno poročilo o mejnih prehodih v cestnem prometu, mednarodni in meddržavni promet PROM-C/M-31Število vozil po vrstah in državah, v katerih so vozila registrirana. Število potnikov v potniških in tovornih vozilih. Tranzit tovornih vozil po državah, v katerih so vozila registrirana. Tone blaga v tovornih vozilih.Spremljanje mejnega prometa cestnegaMPretekli mesecCarinarnice in carinske izpostave za blagovni, ter policijski mejni organi za potniški mejni prevoz 10. v mesecu30. v mesecu
ZS/7.8Mesečno poročilo o mejnih prehodih v cestnem prometu, obmejni promet PROM-C/M-32Število vozil po vrstah in državah, v katerih so vozila registrirana. Število potnikov v potniških in tovornih vozilih. Tone blaga v tovornih vozilih.Spremljanje obmejnega cestnega prometaMPretekli mesecCarinarnice in carinske izpostave za blagovni ter policijski mejni organ za potniški mejni prevoz 10. v mesecu30. v mesecu
ZS/7.9Poročilo o mejnem prometu potnikov z vlaki, letali, ladjami PROM-Ž/M-3 PROM-Z/M-3 PROM-P/M-3Prihod in odhod potnikov v rednem in obmejnem prevozu v železniškem, zračnem in pomorskem prevozu.Spremljanje drugega mejnega prometaMPretekli mesecCarinarnice 10. v mesecu30. v mesecu
ZS/7.10Mesečno poročilo o mestnem prometu PROM-M/M-11Število in zmogljivost prevoznih sredstev po vrstah. Prevožena pot prevoznih sredstev. Prevoz potnikov po vrstah vozil. Zaposleni.Spremljanje mestnega prevozaMPretekli mesecPoslovni subjekti, opravljajo mestni prevoz potnikov 10. v mesecu12. v mesecu
ZS/7.11Mesečno poročilo o prevozu z žičnicami PROM-ŽI/M-11Prepeljani potniki, čas obratovanja, prihodki.Spremljanje prevoza z žičnicamiMPretekli mesecUpravljalci žičnic 10. v mesecu30. v mesecu
ZS/7.12Mesečno poročilo o plinovodih PROM-PL/M-11Količina transportnega plina v domačem in mednarodnem prometu v m3 in kilometrih. Zaposleni.Spremljanje plinovodnega transportaMPretekli mesecPoslovni subjekti, ki opravljajo plinovodni transport 10. v mesecu12. v mesecu
ZS/7.13Mesečno poročilo o prekladanju v lukah, pristaniščih in drugih tovornih postajah PROM-PR/M-11Število in zmogljivost prekladalnih sredstev. Preložene in premanipulirane tone blaga po opera- cijah in vrsti manipulacije. Prekladanje blaga z zabojniki in število prekladanih zabojnikov in prevoznih sredstev. Zaposleni.Spremljanje pomožnih prometnih dejavnostiMPretekli mesecPoslovni subjekti, ki opravljajo pomožne prometne dejavnosti 10. v mesecu12. v mesecu
ZS/7.14Mesečno poročilo o PTT prometu PROM-PTT/M-11Poštni in telefonsko-telegrafski promet v domačem in mednarodnem prometu. Zaposleni.Spremljanje poštnih in telekomunikacijskih storitevMPretekli mesecPoslovni subjekti, ki opravljajo poštne in telekomunikacijske storitve 10. v mesecu12. v mesecu
ZS/7.15Letno poročilo o morski plovbi PROM-P-11Prevozna sredstva po vrstah in zmogljivostih.Iz- koriščenost prevoznih sredstev. Prevoz potnikov v domačem in mednarodnem prometu - število potnikov in potniške milje. Prevoz blaga v domačem in mednarodnem prometu - tone in tonske milje. Prihodki in devizno poslovanje. Nakup in poraba goriva ter maziva. Prevoz zabojnikov po velikosti v domačem in mednarodnem prometu. Prevoz blaga v zabojnikih v domačem in mednarodnem prometu. Prevoz prevoznih sredstev v domačem in mednarodnem prometu.Spremljanje pomorske plovbeLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki izvajajo prevoz potnikov in blaga v morski plovbi30.04.
ZS/7.16Letno poročilo o trgovski mornarici in prevozu zabojnikov v lukah PROM-P-31Registrirano ladjevje pomorskega prometa. Prevoz zabojnikov po velikosti in vrstah prometa. Prevoz blaga v zabojnikih.Spremljanje luškega prometaL31.12.Pristaniške kapitanije 15. 04.15.05.
ZS/7.17Letno poročilo o zračnem prevozu PROM-Z-11Število letal po vrstah in zmogljivostih. Izkoriš- čenost letal. Prevoz potnikov na linijah v domačem in mednarodnem prometu - število potnikov in potniški kilometri. Prevoz tovora na linijah v domačem in mednarodnem prometu - tone in tonski kilometri. Prihodki in devizno po- slovanje. Nakup in poraba goriva ter maziva. Za- posleni. Tokovi potnikov in tovora na domačih in mednarodnih relacijah. Promet domačih letal na tujih letališčih. Spremljanje zračnega prevozaLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki opravljajo zračni prevoz 10.03.01.04.
ZS/7.18Letno poročilo o prometu na letališčih PROM-Z-21Prometne zmogljivosti na letališčih. Promet do- mačih in tujih letal na letališčih. Promet potnikov in tovora v domačem in mednarodnem prometu po državah in zastavah prevoznikov. Prihodki in devizno poslovanje. Poraba električne energije, goriva in maziva. Zaposleni. Spremljanje letališkega prometaLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki opravljajo letališke storitve 10.03.25.03.
ZS/7.19Letno poročilo o cestnem prevozu PROM-C-11Prevozna sredstva po vrstah, zmogljivostih in in- tervalih zmogljivosti. Izkoriščenost prevoznih sredstev. Prevoz potnikov in potniški kilometri po razdaljah. Prevoz blaga in tonski kilometri po razdaljah. Prihodki in devizno poslovanje. Nakup ter poraba goriva in maziva. Prevoz zabojnikov po velikosti v domačem in mednarodnem prometu. Prevoz blaga z zabojniki v domačem in mednarodnem prometu. Prevoz prevoznih sred- stev v domačem in mednarodnem prometu.Spremljanje cestnega prevozaLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki opravljajo cestni prevoz 15.03.30.04.
ZS/7.20Letno poročilo o cestnem prevozu za lastne potrebe PROM-C-21Prevozna sredstva po vrstah in zmogljivostih. Izkoriščenost prevoznih sredstev, prevoženi kilometri skupaj in s potniki oziroma tovorom, ter poraba goriva. Prevoz potnikov - število potnikov in potniški kilometri. Prevoz tovora - tone in tonski kilometri.Spremljanje cestnega prevozaLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki opravljajo prevoz za lastne potrebe 15.03.30.04.
ZS/7.21Letno poročilo o cestah in mostovih PROM-C-41 PROM-C-41aDolžina javnega cestnega omrežja po kategorijah cest in vrsti vozne površine. Število in dolžina cestnih objektov.Spremljanje stanja cestnega omrežjaL31.12.Direkcija RS za ceste, občine oziroma lokalne skupnosti 10.03.30.04.
ZS/7.22Letno poročilo o mestnem prevozu PROM-M-11Prevozna sredstva po vrstah in zmogljivostih. Iz- koriščenost prevoznih sredstev. Prihodki po vrstah prevoznih sredstev. Prihodki in devizno poslovanje. Nakup in poraba goriva ter maziva.Spremljanje mestnega prometaLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki opravljajo mestni prevoz potnikov 10.0330.04.
ZS/7.23Letno poročilo o plinovodih PROM-PL-11Dolžina in zmogljivost plinovodov, Izkorišče- nost zmogljivosti in količina transportiranega pli- na po relacijah. Prihodki. Poraba električne energije. Zaposleni.Spremljanje plinovodnega prevozaLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki opravljajo plinovodni transport 10.03.20.03.
ZS/7.24Letno poročilo o prekladanju in drugih storitvah v lukah, pristaniščih in na drugih tovornih postajah PROM-PR-11Število in zmogljivost prekladalnih sredstev po vrstah. Izkoriščenost sredstev. Preložene in pre- manipulirane tone blaga po vrsti blaga in mani- pulacije. Nabava in poraba pogonskega goriva in maziva. Prihodki in devizno poslovanje. ZaposleniSpremljanje pomožnih prometnih dejavnostiLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki opravljajo pomožne prometne dejavnosti 10.03.10.04.
ZS/7.25Letno poročilo o železniškem prevozu PROM-Ž-11Dolžina prog. Prevozna sredstva po vrstah in zmoglji- vostih. Izkoriščenost prevoznih sredstev. Prevoz potnikov v domačem in mednarodnem prometu – število potnikov in potniški kilometri. Prevoz potnikov po razdaljah. Prevoz potnikov v mednarodnem prevozu po državah. Prevoz blaga v domačem in mednarodnem prevozu v tonah, tonskih kilometrih in številu pošiljk ter vrstah blaga. Prevoz blaga po razdaljah. Prevoz blaga v mednarodnem prometu po državah in vrstah blaga. Kombinirani prevoz po vrstah blaga. Prevoz zabojnikov po velikosti v domačem in mednarodnem prometu. Dohodki in devizno poslovanje. Nakup in poraba pogonskega goriva in maziva. Zaposleni.Spremljanje želez- niškega prevozaLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki opravljajo železniški prevoz 20.04.30.04.
ZS/7.26Letno poročilo o prometu na železniških postajah PROM-Ž-12Odpotovali potniki, nakladanje in razkladanje blaga po vrstah pošiljk. Odpotovali potniki, nakladanje in razkladanje blaga po vrstah blaga na železniških postajah v izbranih mestih. Spremljanje železniškega postajnega prometaLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki opravljajo storitve na železniških postajah 20.04.10.05.
ZS/7.27Letno poročilo o PTT sredstvih, omrežju in storitvah PROM-PTT-11PTT sredstva. PTT promet v domačem in mednarodnem prometu po vrstah storitev. PTT promet po mesecih. Prihodki in devizno poslovanje. Zaposleni.Spremljanje PTT prometaLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki opravljajo poštne in telekomunikacijske storitve 01.04.15.04.
ZS/7.28Letno poročilo o enotah PTT omrežjaPTT sredstva, telefonski naročniki, promet in zaposleni po izvršilnih enotah – poštah posamično.Spremljanje PTT prometaLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki opravljajo poštne in telekomunikacijske storitve 01.04.25.04.
ZS/7.29Štetje prometa na mednarodnih "E" cestah ŠPC-1 od leta 1995 daljeŠtevilo, vrsta in obseg prometa motornih vozil glede na klasifikacijo Komiteja za notranji transport Evropske ekonomske skupnosti.Spremljanje cestnega prometa5LTekoče letoDirekcija RS za ceste 15.09.199631.3.1997


Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/8. STATISTIKA NOTRANJE TRGOVINE
ZS/8.1Mesečno poročilo o trgovini na drobno in na debelo TRG-14/MPromet in zaloge blaga v trgovini na drobno in trgovini na debelo za predhodni in poročevalni mesec ter napoved prometa in zalog blaga v trgovini na drobno in na debelo v naslednjem mesecu.Spremljanje dejavnosti trgovineMPretekli mesecPoslovni subjekti v trgovini in enote drugih poslovnih subjektov, ki opravljajo promet blaga na debelo ali na drobno 10. v mes.21.v mesecu
ZS/8.2Mesečno poročilo o odkupu kmetijskih proizvodov in lesa od zasebnih proizvajalcev TRG-31/M TRG-31a/MKupovanje oziroma prevzemanje kmetijskih proizvodov in lesa v količini in vrednosti po proizvodih in skupinah proizvodov.Spremljanje odkupa kmetijskih proizvodov in lesaMPretekli mesecPoslovni subjekti, ki odkupujejo kmetijske proizvode in les 05.v mes.26.v mes.
ZS/8.3Mesečno poročilo o prometu kmetijskih proizvodov na živilskih trgih TRG-13/MKoličina kmetijskih proizvodov, ki so jih zasebni proizvajalci prodali na živilskih trgih, ter po- vprečna cena teh proizvodov.Spremljanje prometa kmetijskih proizvodovM Pretekli mesecPoslovni subjekti, ki opravljajo storitve v zvezi z uporabo prodajnega prostora na tržnicah 05.v mesecu26.v mes.
ZS/8.4Trimesečno poročilo o trgovini na drobno in na debelo TRG-15-čLPromet blaga, zaloge, prodajalne in delavci v trgovini na drobno in trgovini na debelo. Promet na drobno po načinu plačevanja , promet na debelo po vrstah kupcev in celotni promet po mesecih.Spremljanje dejavnosti trgovinečLPreteklo četrtletjePoslovni subjekti, ki opravljajo promet blaga na debelo in na drobno 15.02. 15.04. 15.07. 15.10.30.03. 30.05. 30.08. 30.11.
ZS/8.5Letno poročilo o trgovini na drobno in proizvodih TRG-12Promet in zaloge blaga v trgovini na drobno v količini in vrednosti po proizvodih in skupinah proizvodov.Spremljanje dejavnosti trgovineLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki opravljajo promet blaga na drobno 15.02 .15.06.
ZS/8.6Letno poročilo o trgovini na debelo po proizvodih TRG-22Promet in zaloge blaga v trgovini na debelo v ko- ličini in vrednosti po proizvodih in po skupinah prioizvodov, in sicer ves promet, posebej pa prodaja organizacijam izven gospodarstva.Spremljanje dejavnosti trgovineLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki opravljajo promet blaga na debelo 15.02.15.06.
ZS/8.7Poročilo o domačih sejmih v Sloveniji TRG-23Datum in kraj sejma, ime in pomen sejma, po- vršina razstavnega prostora, število razstavljal- cev na sejmu, število obiskovalcev.Spremljanje sejemske dejavnostiLPreteklo letoOrganizatorji sejmov - pet dni po sejmu15 dni po končanem sejmu
ZS/8.8Poročilo o prodajni zmogljivosti v trgovini na drobno TRG-41 od leta 1993 daljeZmogljivosti prodajnega prostora in priročnih skladišč, promet in zaposlene osebe v prodajalni - vse po tipih prodajaln in trgovinskih strokah.Spremljanje dejavnosti trgovine3LPreteklo letoPoslovni subjekti, ki opravljajo promet blaga v trgovni na drobno 31.5.28.11.
ZS/8.9Poročilo o skladiščnih zmogljivostih v gospodarstvu TRG-42 od leta 1994 daljeZmogljivosti skladiščnega prostora po vrstah skladišč in dejavnostih (površina, prostornina in zmogljivost prostora za spravljanje), tehnična opremljenost skladišča (naprave za manipuliranje z blagom, instalacije), povezanost skladišča s prometnicami, način uporabe skladišča (za lastne potrebe, za dajanje v najem), leto zgraditve, knjigovodska vrednost idr.Spremljanje skladiščnih zmogljivosti v gospodarstvu5LPreteklo letoPoslovni subjekti, ki razpolagajo s skladiščnim prostorom za blago, gotove izdelke in material 01.09.20.03.95
Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/9. STATISTIKA GOSTINSTVA IN TURIZMA
ZS/9.1Mesečno poročilo o turistih in o njihovih prenočitvah TU-11/MPrihodi turistov in njihove prenočitve po državah izvora. Nastanitvene zmoglji- vosti po stanju na dan 31. julija in 31. avgusta (število objektov, sob in ležišč), po vrstah in ka- tegorijah nastanitvenih enot. Spremljanje turistične dejavnostiM Pretekli mesecPoslovni subjekti, ki nudijo nastanit- vene zmogljivosti gostom, poslovni subjekti, ki posredujejo pri nastanitvi gostov, pristojni upravni organi 05.v mes.15. v mesecu prvi podatki, 28. v mesecu
ZS/9.2Mesečno poročilo o obiskovalcih turističnih zanimivosti, igralnic in kopališč TU-2/čLDomači in tuji obiskovalci turističnih zanimivosti, igralnic, obiskovalci kopališč vse po mesecih četrtletjaSpremljanje turistične dejavnostičLPreteklo četrtletjeUpravljalci objektov - turističnih zanimivosti, igralnic in kopališč 05. v mesecu 20.02. 20.05. 20.08. 20.11.
ZS/9.3Trimesečno poročilo o gostinstvu GO-11/čLPromet, zaposlene osebe, sedeži, poslovne enote, objekti v sestavi poslovne enote - vse po vrstah in kategorijah; promet posameznih proizvodov in storitev po količini in vrednosti. Skupni promet po mesecih.Spremljanje gostinske dejavnostičLPreteklo četrtletjePoslovni subjekti, ki opravljajo gostinske storitve 15.01 15.04. 15.07. 15.10.25.02. 25.05. 25.08. 25.11.
ZS/9.4Letno poročilo o gostinstvu GO-11A Promet, zaposlene osebe, sedeži po vrstah in karegorijah, promet posameznih proizvodov in storitev po količini in vrednosti.Spremljanje gostinske dejavnostiLPreteklo letoIzbrani manjši poslovni subjekti, ki opravljajo gostinske storitve 30.0310.05.
ZS/9.5Letno poročilo o porabi surovin za pripravljanje obrokov v gostinstvu GO-15APoraba surovin za pripravljanje obrokov, v koli- čini in vrednosti po proizvodih.Spremljanje gostinske dejavnostiLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki opravljajo gostinske storitve 05.02. 20.4.
ZS/9.6Poročilo o turističnih agencijah in uradih TU-14Mreža poslovnih enot, fizični obseg organiziranega turističnega prometa (za domače prebivalstvo po državah potovanja, za tujce po državah porekla), prevozna sredstva agencij in uradov.Spremljanje dejavnosti turističnih agencij in posrednikovLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki opravljajo storitve potovalnih in turističnih organizacij 31.01. 20.03.
ZS/9.7Letno poročilo o prometu tujih plovil, namenjenih razvedrilu in športu TU-17Število prihodov tujih plovil, namenjenih razvedrilu in športu v obalnem morju po zastavi, vrsti plovila, načinu vstopa v državo ter število potnikov.Spremljanje navtičnega turizmaLPreteklo letoPristaniške kapitanije in njihove izpostave 25.02. 29.03.
ZS/9.8Letno poročilo o zmogljivosti in prometu marin TU-18Zmogljivost (površina akvatorija, število prive- zov, dolžina razvite obale, prostor za plovila na kopnem ipd.); promet plovil v marini; število oseb in prenočitev na plovilih v marini; prihodek marine idr. Spremljanje prometa marinL Preteklo letoPoslovni subjekti, ki se ukvarjajo z izposojanjem ladijskih privezov, čuvanjem in vzdrževanjem plovil in drugimi storitvami v zvezi z navtičnim turizmom 15.03. 24.04.
ZS/9.9Anketa o turistih iz tujine TU-13 od 1994 daljeDemografske in ekonomske značilnosti tujih turistov, način in motivi za prihod v Slovenijo, dolžina bivanja, stroški in njihova struktura idr.Spremljanje tujskega turizma3LJunij - september tekočega leta za Slovenijo in oktober tekočega leta za Ljubljano, zdraviliške in druge turistične kraje ter dec.94-feb.95 za gorske krajePo naključju izbrani tuji turisti v izbranih turističnih objektih anketarju31.12.
ZS/9.10Anketa o tujih potnikih TU-16 od leta 1994 daljeSplošni podatki o tujih potnikih; opredelitev potnika (turist, enodnevni obiskovalec, migrant); motivi za prihod v Slovenijo; stroški in struktura stroškov idr.Spremljanje tujskega turizma3LJunij - september tekočega letaPo naključju izbrani tuji potniki na izbranih mejnih prehodih anketarju junij-september31.12.
ZS/9.11Poročilo o nastanitvenih zmogljivostih gostinstva GO-20, 21, 22 od leta 1995 daljeZmogljivosti in tehnična opremljenost gostinskih objektov z nastanitvenimi zmogljivostmi po vrstah in kategorijah; prostori in tereni za kongrese, razvedrilo, šport, površina objektov, leto zgraditve idr.Spremljanje zmogljivosti in opremljenosti objektov z nastanitvenimi zmogljivostmi5L1. avgust tekočega letaPoslovni subjekti, ki nudijo nastanitvene zmogljivosti v najem za krajši čas, poslovni subjekti, ki posredu- jejo pri nastanitvi gostov, pristojni upravni organi 15.08.30.12.
ZS/9.12Poročilo o tehnični opremljenosti in zaposlenih osebah v gostinstvu GO-15b od leta 1993 daljeOpremljenost gostinskih objektov z napravami in aparati za pripravo in spravljanje hrane in pijač, vzdrževanje higiene idr., zaposlene osebe po stopnji strokovne izobrazbe in po poklicih.Spremljanje gostinske dejavnosti2L31. avgust tekočega letaPoslovni subjekti, ki opravljajo gostinske storitve 15.10.20.12.
Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/10. STATISTIKA ZUNANJE TRGOVINE
ZS/10.1Spremljanje blagovnega
prometa s tujino
Podatki o izvozu in uvozu blaga: vrednost fran-
ko meja izvoženega - uvoženega
blaga v tolarjih in dolarjih; količina v kilogramih
in ustrezni merski enoti; namembna država, država
izvora, država uvoza; država izvršenega in
država prejetega plačila; vrsta izvoza-uvoza,
vrsta izvoženega-uvoženega blaga po carinski
tarifi, nomenklaturi statistike zunanje trgovine,
enotni klasifikaciji dejavnosti, stopnji obdelave,
ekonomskem namenu, carinski stopnji in davčni stopnji;
matična številka uporabnika pri uvozu; matična šte-
vilka proizvajalca pri izvozu; režim izvoza -
uvoza; carinarnica; carinski zavezanec; matična
številka carinskega zavezanca.
Spremljanje
blagovnega
prometa
s tujino
MPretekli
Republiška
mesec
carinska
uprava-podatki
s carinskih
deklaracij
20. v mesecu
30. v mesecu
Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/11. STATISTIKA KOMUNALNE DEJAVNOSTI
ZS/11.1Letno poročilo plinarn KOM-PLPoraba plina ter električne energije, trdih, tekočih in plinastih goriv.Spremljanje dejavnosti plinarnLPreteklo letoPoslovni subjekti za proizvodnjo in distribucijo plina 20.01.20.02.
ZS/11.2Letno poročilo javnih toplarn in kotlovnic KOM-TPLPridobivanje tople in vroče vode, proizvodnja vodne pare L in električne energije ter poraba električne energije,trdih, tekočih in plinastih goriv.Spremljanje dejavnosti javnih toplarn in kotlovnicLPreteklo letoPoslovni subjekti za proizvodnjo toplotne energije 20.01.20.02.
ZS/11.3Letno poročilo o investicijah v komunalne objekte in naprave KOM-INVInvesticije po vrstah in virih sredstev, po namenu uporabe in po mestnih naseljih; povračila za go- spodarjenje s komunalnimi objekti in napravami skupne rabe.Spremljanje investicij v komunalne objekte in napraveLPreteklo letoPoslovni subjekti, ki opravljajo komunalne storitve 20.03.20.06.
ZS/11.4Poročilo o komunalni infrastrukturi KOM-1 do 7 od 1999 dalje Električno omrežje in preskrba z električno energijo; plinovodno omrežje in preskrba s plinom; ulice, trgi, parkirišča, javne poti in pokopališča; javne zelene površine in javna otroška igrišča; tržnice in sejmišča; javna služba snage in javne sanitarije; javna kopališča.Spremljanje stanja in razvoja komunalne infrastrukture6LPreteklo letoPoslovni subjekti, pooblaščeni za upravljanje komunalne infrastrukture, pristojni upravni organi 31.03.30.06.
Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/12.STATISTIKA PORABE GOSPODINJSTEV
ZS/12.1Anketa o porabi gospodinjstev APG
Od 1993 dalje
Osnovni podatki o članih gospodinjstva (EMŠO, razmerje do nosilca gospodinjstva, spol, datum rojstva, šolska izobrazba, poklic, družbeno-ekonomski položaj).
Višina razpoložljivih sredstev po virih (denarna sredstva, potrošniška in investicijska posojila ter vrednost lastne proizvodnje, porabljene v gospodinjstvu - vrednost naturalne porabe). Višina porabljenih sredstev po namenu porabe oziroma življenjski stroški in drugi odhodki gospodinjstev (nabave za gotovino in na kredit) ter vrednost naturalne porabe. Količine porabljenih izdelkov osebne porabe (kupljene količine in količine iz lastne proizvodnje). Vrsta in opremljenost stanovanja. Preskrbljenost s trajnejšimi potrošnimi dobrinami. Potovanja domačega prebivalstva.
Obračunavanje makroekonomskih agregatovČL

5L
Preteklo četrtletje

Tekoče leto
Slučajno izbrana gospodinjstva19.09.
15.12.
15.03.

Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/13.DEMOGRAFSKA STATISTIKA
ZS/13.1Prijava rojstva DEM-1 Vpisan v rojstno matično knjigo, letnik, stran, zap. številka vpisa, priimek in ime otroka, matere in očeta, enotna matična številka občana za otroka, mater in očeta; državljanstvo otroka, matere in očeta; kraj in datum registracije rojstva; vitaliteta otroka (živorojen, mrtvorojen); spol otroka; datum rojstva otroka; stalno prebivališče očeta, matere in otroka; vrsta prebivališča; mesto rojstva; vrsta poroda; število otrok, ki jih je mati doslej rodila; koliko od teh otrok je sedaj še živih; število otrok, ki jih je mati rodila v tej zakonski zvezi; otrok je rojen v zakonski zvezi, rojen zunaj zakonske zveze, rojen v zunajzakonski skupnosti; datum in kraj sklenitve zakonske zveze staršev; vrstni red zakon- ske zveze matere; datum rojstva očeta in matere; šolska izobrazba očeta in matere; poklic (delo, ki ga opravlja) očeta in matere; delovni status matere in očeta; vpisan v DK (mati in oče); ura rojstva; kraj rojstva otroka; kraj rojstva matere in očeta. Narodna pripadnost otroka, matere in očeta. *Spremljanje naravnega gibanja prebivalstvaM LOb dogodkuUpravna enota (notranje zadeve) Zdravstvene organizacije CRP Sproti ob dogodku Dnevno
*Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi
15. v mesecu
ZS/13.2Prijava smrti DEM-2 Vpisan v matično knjigo umrlih, letnik, stran, zap. številka vpisa, priimek in ime umrlega; za poročene žene tudi priimek pred sklenitvijo zak. zveze; enotna matična številka občana; državljanstvo umrlega; priimek in ime zakonca; enotna matična številka občana za zakonca in datum rojstva; kraj in datum registracije smrti; spol umrlega; datum smrti; čas smrti (0-24); datum rojstva, stalno prebivališče umrlega; vrsta prebivališča; zakonski stan umrlega, šolska izobrazba umrlega; delo, ki ga je umrli opravljal (poklic); delovni status umrlega; za vzdrževane osebe ekonomske značilnosti vzdrževalca; kraj smrti (naselje, občina); mesto smrti; zdravniška oskrba; kdo je dal podatke o vzroku smrti; vzrok smrti; za umrlega otroka, starega od 0 do 7 let; datum rojstva matere; ura rojstva (samo za dojenčke), delo, ki ga opravlja mati umrlega dojenčka oz. njen vzdrževalec; delovni status matere oz. njenega vzdrževalca; šolska izobrazba matere; koliko otrok je skupaj rodila mati umrlega dojenčka; ali je bil otrok rojen v zakonski zvezi, rojen zunaj zakonske zveze, najdenček; za nasilne smrti: vrsta nasilne smrti, čas dogodka, datum, ura, dan, interval med dogodkom in smrtjo, zunanji vzrok nasilne smrti, kraj smrtne nesreče, nesreča je bila (kje); kraj rojstva umrlega; vpisan v evidenci državljanov; priimek in ime očeta in matere umrlega; kraj rojstva zakonca umrlega; kraj in datum poroke; datum in kraj pokopa.Spremljanje naravnega gibanja prebivalstva M LOb dogodkuUpravna enota (notranje zadeve) Zdravstvene organizacije Inštitut za varovanje zdravja RS CRP Sproti ob dogodku Dnevno Tedensko 15. v mesecu
ZS/13.3Priznanje očetovstva in posvojitev otroka DEM-1aVpisan v rojstno matično knjigo, letnik, stran, zap. št. vpisa, priimek in ime otroka, matere, očeta, posvojitelja in posvojiteljice; enotna matična številka občana za otroka, mater, očeta in posvojitelje, državljanstvo otroka; vpis v rojstno matično knjigo; datum vpisa zaznambe; obrazec vel- ja za: priznanje očetovstva, ugotovitev očetovstva in posvojitev otroka; datum priznanja ali ugotovitve očetovstva, posvojitve; za enostransko posvojitev datum zakonske zveze; kraj rojstva otroka; datum rojstva otroka; spol otroka; stalno prebivališče otroka, matere, očeta, posvojitelja, posvojiteljice; vrsta prebivališča; poklic (delo, ki ga opravlja) oče, mati, posvojitelj, posvojiteljica; stan posvojitelja, posvojiteljice; datum rojstva matere, očeta, posvojitelja, posvojiteljice; delovni status očeta in matere, posvojitelja in posvojiteljice; kdo so posvojitelji.Spremljanje priznanj očetovstva in posvojitve otrokM LOb dogodkuUpravna enota (notranje zadeve) CRP Sproti ob dogodku Dnevno Tedensko15. v mesecu
ZS/13.4Prijava sklenjene zakonske zveze DEM-3 Vpisan v poročno matično knjigo naselja, matičnega območja, letnik, zap. št. vpisa; priimek in ime ženina in neveste; enotna matična številka občana za ženina in nevesto; državljanstvo ženina in neveste; kraj in datum registracije sklenitve zakonske zveze; kraj in datum sklenitve zakonske zveze. Za ženina in nevesto: - prejšnji zakonski stan - obstoj zunajzakonske skupnosti - vrstni red sklenitve zakonske zveze - datum rojstva - šolska izobrazba - poklic (delo, ki ga opravlja) ali poklic vzdrževalca - delovni status ali delovni statius vzdrževalca - stalno prebivališče, - vrsta prebivališča. Priimek ženina in neveste po sklenitvi zakonske zveze; kraj rojstva ženina in neveste; datum prenehanja prejšnje za- konske zveze ženina in neveste; priimek in ime očeta ženina in neveste; priimek in ime matere ženina in neveste; DK občine ženina in neveste; stopnja sorodstva. Narodna pripadnost ženina in neveste.*Spremljanje sklenjenih zakonskih zvezM LOb dogodkuUpravna enota (notranje zadeve) CRP Sproti ob dogodku Dnevno Tedensko


*Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi.
15. v mesecu
ZS/13.5Razveza zakonske zveze DEM-6 Vpisan v "P" vpisnik sodišča, enota, datum, zap. št. vpisa; priimek in ime ter priimek ob rojstvu za moža in ženo; enotna matična številka občana za moža in za ženo; datum pravnomočnosti sodbe o razvezi zakonske zveze; zadnje skupno stalno prebivališče zakoncev; vrsta prebivališča; datum sklenitve zakonske zveze, ki se razvezuje (trajanje zakonske zveze); datum rojstva moža in žene; šolska izobrazba moža in žene; poklic (delo, ki ga opravlja) moža; poklic (delo, ki ga opravlja) žene; delovni status moža in žene; (za vzdrževane osebe ekonomske značilnosti vzdrževalca); zakonski stan moža in žene pred sklenitvijo zakonske zveze, ki se razvezuje; vrstni red moževe in ženine sklenjene zakonske zveze, ki se razvezuje; število in spol vseh otrok, rojenih v tej zakonski zvezi; število in spol živorojenih otrok v tej zakonski zvezi; število in spol mrtvorojenih otrok v tej zakonski zvezi; število in spol še živih otrok, rojenih v tej zakonski zvezi; število in spol vzdrževanih otrok, rojenih v tej zakonski zvezi; število in spol vzdrževanih otrok,ki niso bili rojeni v zakonski zvezi, ki se raz- vezuje; komu so bili vzdrževani otroci (glede na spol otrok) iz te zakonske zveze ob razvezi dodeljeni; občina stalnega prebivališča moža po razvezi za- konske zveze; občina stalnega prebivališča žene po razvezi zakonske zveze; kraj rojstva moža; kraj rojstva žene. Kraj sklenitve zakonske zveze, ki se razvezuje. Narodna pripadnost moža in žene.*Spremljanje razvezanih zakonskih zvezM LOb dogodkuSodišča, pristojna za razveze zakonskih zvez CRP Sproti ob dogodku Dnevno; tedensko
*Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi.
15. v mesecu
ZS/13.6Prijava, odjava stalnega prebivališča, sprememba naslova stanovanja (za državljane RS) SEL-1EMŠO, priimek in ime, kraj rojstva, kje je imela mati stalno prebivališče ko je bila oseba rojena, novo in staro stalno prebivališče, vrsta prebivališča, državljanstvo, zakonski stan šolska izobrazba poklic (za priseljene iz tujine poklic pred preselitvijo) delovni status, vzrok selitve EMŠO zakonca, za otroke EMŠO staršev, datum prijave, odjave, spremembe, Narodna pripadnost*Spremljanje selitvenega gibanja prebivalstvaM LOb dogodkuUpravna enota (notranje zadeve) sproti ob dogodku, dnevno oziroma Ministrstvo za notranje zadeve Tedensko CRP Tedensko Baza podatkov o aktivnem prebivalstvu Letno*Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi.
15. v mesecu
ZS/13.7Prijava in odjava začasnega prebivališča (za državljane RS)EMŠO, priimek in ime, datum rojstva, spol, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, vrsta prebivališča, vzrok selitve, šolska izobrazba poklic, delovna aktivnost datum prijave oziroma odjave. Narodna pripadnost*Spremljanje selitvenega gibanja prebivalstvaM LOb dogodkuUpravna enota (notranje zadeve) sproti ob dogodku, dnevno oziroma Ministrstvo za notranje zadeve Tedensko CRP Tedensko*Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli , kateremu narodu pripada, če to ne želi.
15. v mesecu
ZS/13.8Prijava, odjava, sprememba tujčevega stalnega - začasnega prebivališčaEnotna matična številka osebe, priimek in ime, spol, rojstni datum, rojstni kraj, država, kjer je imela mati prebivališče ko je bila oseba rojena, zakonski stan, poklic pred priselitvijo, poklic, delovni status, šolska izobrazba, zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji, sedanje začasno oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, vrsta prebivališča, Emšo zakonca, za otroke Emšo staršev,datum prijave, odjave, spremembe. Narodna pripadnost*Spremljanje selitvenega gibanja prebivalstvaM LOb dogodkuMinistrstvo za notranje zadeve Tedensko Urad za priseljevanje in begunce Tedensko CRP Tedensko*Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi.
15. v mesecu
ZS/13.9Obmejni migrantiEnotna matična številka osebe, tujca, priimek in ime, spol, rojstni datum, rojstni kraj, državljanstvo, poklic, stalno oziroma začasno prebivališče, kraj dela. Datum izpolnitve obrazca.Spremljanje obmejne migracijeM L Ob dogodkuMinistrstvo za notranje zadeve Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve15. v mesecu
ZS/13.10Spremljanje števila in sestave prebivalstvaŠtevilo prebivalcev Slovenije (po vrsti prebivališča, državljanstvu, starosti, spolu, zakonskem stanu).Spremljanje števila prebivalstvaMMesečnoCRP Ministrstvo za notranje zadeve15. v mesecu
ZS/13.11Pregled o naravnem gibanju prebivalstva DEM-4Število vpisov v rojstne, mrliške, poročne matične knjige po matičnih območjih.Spremljanje naravnega gibanja prebivalstvaMUpravna enota (notranje zadeve) 03. v mesecu30. v mesecu
ZS/13.12Mesečni pregled vpisov v matične knjige DEM-5Število vpisov v rojstne, mrliške in poročne matične knjige.Spremljanje naravnega gibanja prebivalstvaMDokumentacija Statističnega urada RS DEM-430. v mesecu
ZS/13.13Tablice umrljivostiVerjetnost umiranja po starosti in spolu, srednje trajanje življenja.Izračunavanje pričakovanega trajanja življenjaLDokumentacija Statističnega urada RS20. september

Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/14 VOLILNA STATISTIKA IN REFERENDUMI
ZS/14.1Volitve poslancev v državni zbor VO-DZVolilne enote in volilni okraji, kandidiranje, volilna udeležba, volilni rezultati, podatki o kandidatu: ime in priimek, EMŠO, spol, rojstni datum, občina rojstva, občina stalnega prebivališča, narodnna pripadnost* šolska izobrazba, stopnja strokovne izobrazbe, poklic, pripadnost stranki.Spremljanje volilnih rezultatovOb volitvahOb volitvahVolilne komisije lokalne samouprave oz. Republiška volilna komisija ob volitvah

*Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi.
En mesec po volitvah
ZS/14.2Volitve predsednika R Slovenije VO-PRKandidiranje, volilna udeležba - volilni rezultati.Spremljanje volilnih rezultatov Ob volitvahOb volitvahRepubliška volilna komisija ob volitvahEn mesec po volitvah
ZS/14.3Volitve članov v državni svet VO-DSVolilne enote, kandidiranje, volilna udeležba. Podatki o kandidatu: ime in priimek, EMŠO, spol, rojstni datum, občina rojstva, občina stalnega prebivališča,narodna pripadnost*, šolska izobrazba, stopnja strokovne izobrazbe, poklic, pripadnost stranki, zastopstvo nosilcev interesov.Spremljanje volilnih rezultatovOb volitvahOb volitvahRepubliška volilna komisija ob volitvah

*Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi.
En mesec po volitvah
ZS/14.4Volitve v občinske svete VO-OSVolilne enote temeljnih lokalnih skupnosti, volilna udeležba, volilni rezultati. Podatki o kandidatih in izvoljenih: ime in priimek, EMŠO,spol, rojstni datum, občina rojstva, občina stalnega prebivališča, narod na pripadnost,* šolska izobrazba, stopnja strokovne izobrazbe, poklic, pripadnost stranki.Spremljanje volilnih rezultatovOb volitvahOb volitvahVolilne komisije lokalne samouprave

*Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi.
En mesec po volitvah
ZS/14.5Volitve v svete vaških in četrtnih skupnosti VO-SSKVolilne enote, volilna udeležba, volilni rezultati. Podatki o kandidatih in izvoljenih: ime in priimek, EMŠO, spol, rojstni datum, občina rojstva, občina stalnega prebivališča, narodna pripadnost,* šolska izobrazba, stopnja strokovne izobrazbe, poklic, pripadnost stranki.Spremljanje volilnih rezultatovOb volitvahOb volitvahObčinske volilne komisije in volilne komisije skupnosti

*Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli kateremu, narodu pripada, če to ne želi.
En mesec po volitvah
ZS/14.6Volitve županov občinVolilne enote temeljnih samoupravnih lokalnih skupnosti,volilna udeležba, volilni rezultati. Podatki o kandidatih in izvoljenih: ime in priimek, EMŠO, spol, rojstni datum, občina rojstva, občina stalnega prebivališča, narodna pripadnost*, šolska izobrazba, stopnja strokovne izobrazbe, poklic pripadnost stranki.Spremljanje volilnih rezultatovOb volitvahOb volitvahObčinske volilne komisije

*Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi.
En mesec po volitvah
ZS/14.7Volitve v pokrajinske svete VO-PSVolilne enote, kandidiranje, volilna udeležba, volilni rezultati. Podatki o kandidatih in izvoljenih: ime in priimek, EMŠO, spol, rojstni datum, občina rojstva, občina stalnega prebivališča, narodna pripadnost*, šolska izobrazba, stopnja strokovne izobrazbe, poklic, pripadnost stranki.Spremljanje volilnih rezultatovOb volitvahOb volitvahPokrajinske volilne komisije

*Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi.
En mesec po volitvah
ZS/14.8Samoprispevki SAŠtevilo, časovno obdobje, vrste objektov in območje za katerega so razpisani.Spremljanje gibanja samoprispevkovLPreteklo letoObčine 31.01.18.04.

Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/15. STATISTIKA DELA
ZS/15.1Anketa o delovni sili (ADS) (izvaja Statistični urad RS v sodelovanju z Republiškim zavodom za zaposlovanje) Demografske karakteristike: status gospodinjstva v stanovanju, imena oseb, ki živijo v gospodinjstvu, EMŠO, odnos do nosilca gospodinjstva, spol, državljanstvo, mesec in leto rojstva, zakonski stan, dosežena stopnja izobrazbe, leta šolanja; izobraževanje/usposabljanje: v zadnjih štirih tednih, vrsta in trajanje; delovna aktivnost v referenčnem tednu; značilnosti osnovne zaposlitve: zaposlitveni status v referenčnem tednu, delo za določen/nedoločen čas, kratek naziv podjetja oz. organizacije, vrsta dejavnosti, opis dela/ poklic, število zaposlenih besed na lokaciji kjer dela, država v kateri dela mesec in leto pričetka sedanje zaposlitve/ dela, običajno število delovnih ur v referenčnem tednu, razlogi za razliko med običajnimi in dejanskimi delovnimi urami, delo v izmenah, ob večerih, ponoči, ob sobotah, ob nedeljah, na domu, iskanje druge osnovne zaposlitve in/ali dodatnega dela ter razlogi; opravljanje dodatnega dela za plačilo: zaposlitveni status, kratek naziv podjetja oz. dejavnosti, vrsta dejavnosti, opis dela, število dejansko opravljenih ur, redno, občasno, sezonsko; delovne izkušnje oseb, ki niso zaposlene: mesec in leto zadnje zaposlitve, razlogi za opustitev dela, takratni zaposlitveni status, vrsta kratek naziv podjetja oz. dejavnosti opustitev dela, takratni dejavnosti, opis dela/poklic; iskanje zaposlitve/dela: status tik pred začetkom iskanja zaposlitve, oblika iskane zaposlitve/dela, trajanje iskanja, načini iskanja v zadnjih štirih tednjih, mesec in leto zadnjega obiska na zavodu za zaposlovanje, oblike pomoči, ki jih oseba prejema, pripravljenost pričeti z delom v naslednjih dveh tednih; status neaktivnih oseb; status osebe pred enim letom: zaposlitveni/delovni status, vrsta kratek naziv podjetja oz. dejavnosti, opis dela/ poklic, država prebivališča: osebe, ki so leto dni pred anketiranjem bile član gospodinjstva, v času anketiranja pa v gospodinjstvu več ne živijo: ime, spol, državljanstvo, mesec in leto rojstva, zakonski stan, dosežena izobrazba, preselitev.Pridobitev primerljivih podatkov (ILO in Eurostat metodologija) za spremljanje velikosti in strukture aktivnega/ neaktivnega prebivalstva, ugotavljanje relativne stopnje brezposelnostiLMajReprezentativni vzorec gospodinjstev; člani gospodinjstva30.09.
ZS/15.2Mesečno pročilo o plačah in zaposlenih osebah ZAP/MIzplačane plače skupaj; število zaposlenih oseb, na katere se nanašajo izplačila; število zaposlenih oseb na koncu predhodnega in poročevalskega meseca; število zaposlenih oseb, ki so prišle in odšle med poročevalnim mesecem; število zaposlenih žensk na koncu poročevalnega meseca, število sprejetih pripravnikov.Spremljanje stanja na področju zaposlenosti in plačMPredpretekli mesecPodjetja in druge organizacije ter njihove enote, ki so na območju druge občine 15. v mes.15. v mesecu
ZS/15.3Poročilo o zaposlenih osebah glede na velikost plač ZAP/PL Podatki o številu zaposlenih oseb po višini plač, o najmanjši in največji plači v podjetju oziroma organizaciji.Spremljanje stanja na področju plačPLMarec, septemberPodjetja in druge organizacije - in nji- hove enote, ki so na območju dru- ge občine 15.04. 15.10.31.05. 30.11.
ZS/15.4Poročilo o plačah po stopnji strokovne usposobljenosti ZAP-1 Vsako leto, ko ni izvajanj ZAP-3Plače po stopnji strokovne usposobljenosti za opravljanje določenih del in nalog in spolu.Spremljanje stanja na področju plačLPreteklo letoPodjetja in druge organizacije in njihove enote, ki so na območju druge občine 15.04.26.06.
ZS/15.5Trimesečno poročilo o osebah, ki samostojno opravljajo dejavnost - poklic in osebah, ki so pri njih zaposlene ZAP-čL marec, junij, september in december vsakega letaŠtevilo oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost - poklic, in število oseb, ki so pri njih zaposleni, po spolu, po dejavnostih, po katerih se vodijo in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.Spremljanje stanja na področju zaposlenostičLMarec, junij, september, decemberObmočne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 15.04. 15.07. 15.10. 15.01.29.05. 29.08. 28.11. 28.02.
ZS/15.6Poročilo o plačah za določene poklice ZAP-2 vsako drugo leto Plače za določene poklice (približno 250 poklicev). Za vsak poklic se navedejo podatki za eno obliko stopnje strokovne izobrazbe in določeno število let delovne dobe.Spremljanje stanja na področju plač2LPreteklo leto Preteklo letoPodjetja in druge organizacije in njihove enote, ki so na območju druge občine 30.4.01.10.
ZS/15.7Poročila podjetij in drugih organizacij o zaposlenih osebah ZAP-3 vsako tretje letoŠtevilo zaposlenih oseb po spolu, šolski izobrazbi, kvalifikacijah (izobrazbi in usposobljenosti), fluktuacija pripravnikov, struktura letnega sklada delovnega časa; število zaposlenih oseb, na katere se nanaša sklad delovnega časa;strokovno usposabljanje zaposlenih oseb, število zaposlenih oseb po oblikah izpopolnjevanja in izobraževanja, plače zaposlenih oseb po stopnji strokovne usposobljenosti in spolu in po stopnji šolske izobrazbe in spolu.Spremljanje stanja na področju zaposlovanja3LoktoberPodjetja in druge organizacije, dokumentacija Statističnega urada RS 31.01.30.09.
ZS/15.8Poročilo o stroških delovne sile ZAP-4 1995 pilotska anketa na majhnem vzorcu od 1996 redno raziskovanje vsakih 5 letBruto plače, nadomestila za čas nedela, premije in brezplačne ugodnosti, dodatki za nastanitev, delodajalčevi socialni prispevki za zaposlene osebe, delodajalčevi stroški za poklicno usposabljanje, delodajalčevi drugi stroški delovne sile,delodajalčevi stroški za blaginjo, opravljene delovne ure.Spremljanje stanja na področju stroškov delovne sile5LPreteklo letoPodjetja in druge organizacije in njihove enote, ki so na območju druge občine 30.4.30.12.
ZS/15.9Poročilo o stavkah in izprtjih ZAP-5 od 1996 naprejŠtevilo udeležencev v stavki ali izprtju, trajanje v delovnih urah, delovnih dnevih, koledarskih dnevih, vzroki.Spremljanje stanja na področju delovnih sporovMPretekli mesecPodjetja in druge organizacije ter njihove enote, ki so na območju druge občine 15. v mesecu
ZS/15.10Popis zaposlenih oseb ZAP-20 in ZAP-20A vsako 10. leto od 1997Priimek in ime, spol, rojstno leto, delovna doba, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma delovnih nalog, skupina del in delovnih nalog, stalno prebivališče, vrsta delovnega razmerja, delovni čas, bruto plača in število plačanih delovnih ur za predhodno leto, število mesecev na katere se nanašajo podatki o bruto plači in plačanih delovnih urah, delo v izmenah.Spremljanje stanja na področju zaposlenosti10 LStanje 31.12.1996Podjetja in druge organizacije in njihove enote, ki so na območju druge občine1998
ZS/15.11Letno poročilo o zaposlenih osebah slovenskih poslovnih subjektov na začasnem delu v tujini (detaširane zaposlene osebe)Število detaširanih zaposlenih oseb po stopnjah šolske izobrazbe, dejavnostih in državljanstvu.Spremljanje stanja na področju zaposlovanjaLPreteklo letoMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve30.03.


Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/16. STATISTIKA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
ZS/16.1Poročilo zavodov o vzgojno varstveni dejavnosti PŠV-1Podatki o oddelkih, otrocih, zaposlenih za vzgojno in varstvo otrok, prostorih.Spremljanje stanja na področju otroškega varstvaL30.09.Vzgojno varstveni zavodi, osnovne šole 12.10.30.12.
ZS/16.2Poročilo zavodov o pripravi na osnovno šolo PŠV-MŠOrganizirana priprava otrok na osnovno šolo, število otrok, oddelkov in zaposlenih po celoletnem in skrajšanem programu.Spremljanje stanja na področju priprave na osnovno šoloLŠolsko letoVzgojno varstveni zavodi, osnovne šole 25.06.20.09.
ZS/16.3Poročilo osnovnih šol ŠOL-OPodatki o vrsti in organizaciji šol, oddelkih, učencih po spolu uspešnosti izobraževanja in drugih aktivnostih, šolski prehrani, o učiteljih in drugem pedagoškem osebju.Spremljanje stanja na področju izobraževanjaLKonec šolskega leta, 31.08. začetek šolskega leta, 15.09.Osnovne šole, zavodi za usposab- ljanje, osnovne šole za odrasle Konec šol.leta, začetek šol.leta 24.09.16.01. 23.10. (predhodni podatki)
ZS/16.4Poročilo srednjih šol ŠOL-SPodatki o vrsti šol, oddelkih, učencih po spolu, vzgojno- izobraževalnih programih in uspešnosti, občini stalnega prebivališča, šolski prehrani in drugih aktivnostih učencev, o pedagoškem osebju.Spremljanje stanja na področju izobraževanjaLKonec šolskega leta, 31.08. začetek šolskega leta, 15.09.Srednje šole za mladino, srednje šole za odrasle Konec šol. leta, začetek šol.leta 24.09.24.01. 28.10. (predhodni podatki)
ZS/16.5Študenti višjih in visokih šol ŠOL-ŠTUD-20EMŠO; država rojstva, priimek in ime; spol; datum rojstva; kraj rojstva; državljanstvo; narodna pripadnost;* občina osnovne šole; vrsta in ime srednje šole; študijski program ter občina in država srednje šole; leto izdaje zaključnega spričevala smer, skupina in študijsko leto; študijsko leto prvega vpisa na to šolo; študijsko leto prvega vpisa na kateri- koli redni študij; stopnja, letnik in način študija; vrsta vpisa; kraj izvajanja študija; na katerem visoko- študija; dnevni prevoz, način prehrane; vrsta in mesečni znesek štipendije; ali ima študent družinsko pokojnino; končana višja, visoka izobrazba (visokošolski zavod, program in smer, leto izdaje diplome, povprečna ocena ter država visokošolskega zavoda); podatki, ki jih izpolnijo zaposleni študentje; ime podjetja; občina zaposlitve; poklic in zaposlitveni status študenta; delovna doba v letih; ali je plačan prispevek za izredni študij, kdo ga je plačal, koliko in datum plačila.Spremljanje stanja na področju izobraževanjaLŠolsko leto Študenti višje- šolskega, visoko- šolskega, specia- lističnega, magistr- skega študija ob vpisu.
*Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi. Višje, visoke šole, fakultete in umet- niške akademije, univerze Ministrstvo za zdravstvo, Zdravniška zbornica 15.11.
05.01.
ZS/16.6Vpis študentov ŠOL-ŠTUD-22Študenti po šolah, letnikih in načinu študija.Spremljanje stanja na področju izobraževanjaLŠolsko letoVišje, visoke šole, fakultete in umet- niške akademije Začetek šolskega leta 15.10.30.10. (predhodni podatki)
ZS/16.7Diplomirani študenti ŠOL-DIPL-50EMŠO; datum diplomiranja; ime šole; študijski program; stopnja študija; kraj študija; priimek, očetovo ime, dekliški priimek in ime diplomanta; spol; rojstni datum; rojstni kraj, občina, država; stalno prebivališče; državljanstvo; narodna pripadnost;* prejšnja šolska izobrazba; način študija; leto prvega vpisa na to šolo; poklic staršev oz. vzdrževalcev, poklic diplomanta (če je zaposlen); zaposlitveni status staršev oz. vzdrževalcev, zaposlitveni status diplomata, če je zaposlen; dosežena šolska izobrazba staršev oz. vzdrževalcev; družinske razmere; kje se diplomant namerava zaposliti po diplomi, nagrada ob diplomi.Spremljanje stanja na področju izobraževanjaLKoledarsko letoŠtudenti višješol- skega in visoko- šolskega študija, ob diplomi. Višje, visoke šole, fakultete, umetni- ške akademije
do 05.v mesecu,
univerze,
06.01.

*Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi.
08.03.
ZS/16.8Magistri oziroma specialisti ŠOL-MAG-80EMŠO; datum diplomiranja; ime šole, študijski program in smer; priimek, očetovo ime in ime; spol rojstni datum; rojstni kraj; stalno prebivališče; državljanstvo; narodnostna pripadnost; strokovni naziv; na kateri šoli je končal višješolski oz. visokošolski študij; leto vpisa na magistrski oz. specialistični študij; študijsko področje, iz katerega je opravljeno magistrsko oz. specialistično delo; naslov magistrskega oz. specialističnega dela; način študija; nosilec stroškov podiplomskega študija; poklic magistra oz. specialista in staršev oz. vzdrževalcev; dejavnost podjetja, organizacije, zavoda, v katerem je magister oz. specialist zaposlen; družbenoekonomski položaj; dosežena šolska izobrazba staršev oz. vzdrževalcev; družinske razmere.Spremljanje stanja na področju izobraževanjaLKoledarsko letoŠtudenti magistr- skega, speciali- stičnega študija ob diplomi. Višje, visoke šole, fakultete, umetniške akademije, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravniška zbornica, Inštituti 06.01.

*Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi.
28.02.
ZS/16.9Doktorji znanosti ŠOL-DR-70EMŠO; datum doktoriranja; ime šole; študijski program, smer; priimek, očetovo ime in ime; spol; rojstni datum; rojstni kraj; stalno prebivališče; državljanstvo; narodnostna pripadnost; na kateri šoli je končan visokošolski študij (ime šole, študijski program in smer ter leto diplomiranja); leto diplomiranja magisterija oz. specializacije; področje znanosti magistrskega oz. specialističnega dela; področje znanosti, iz katere je doktoriral; naslov doktorske disertacije; poklic staršev oz. vzdrževalcev ter poklic doktorja znanosti; dejavnost podjetja, organizacije, zavoda, v kateri je doktor zaposlen; status pri delu, ki ga opravlja; dosežena šolska izobrazba staršev oz. vzdrževalcev; družinske razmere.Spremljanje stanja na področju izobraževanjaLKoledarsko letoDoktorji znanosti ob diplomi Visoke šole, fakultete, umetniške akademije, univerze, Inštituti 06.01. *Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi.28.02.
ZS/16.10Poročilo o visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcih in sodelavcih ŠOL-KP-60Zaposleni po nazivu, izobrazbi, spolu in delovnem času in oblikah delovnega razmerja.Spremljanje stanja na področju izobraževanjaL31.10.Višje, visoke šole, fakultete, umet- niške akademije 23.11.24.12.
ZS/16.11 Statistično poročilo o štipendiranju učencev in študentov ŠOL-ŠTIPPodatki o štipenditorju: ime podjetja, zavoda, dejavnost, občina Podatki o štipendistu: ime in priimek, EMŠO, spol, občina stalnega prebivališča štipendista, občina v kateri je šola, vrsta štipendije, šola-smer-poklic, za katero dobiva štipendijo, stopnja zahtevnosti, letnik šolanja; letnik šolanja, v katerem je postal štipendist, višina štipendije v tolarjih, status vzdrževalca štipendista, bivanje štipendista v času šolanja.Spremljanje stanja na področju izobraževanjaL31.12.Podjetja in druge organizacije, Republiški zavod za zaposlovanje, drugi zavodi, ki imajo štipendiste 16.01.20.04.
ZS/16.12Poročilo podjetij in drugih organizacij o izobraževanju zaposlenih ŠOL-ZAPPodatki o organiziranju in izvajanju izobraževanja, vrste izobraževanja in udeleženci po spolu, stroški za izobraževanje, organizatorji in izvajalci izobraževanja.Spremljanje stanja na področju izobraževanja zaposlenihLKoledarsko letoPodjetja, druge organizacije, zavodi 23.03.01.07.
ZS/16.13Poročilo o delu ljudskih univerz ŠOL-LUPodatki o vrstah izobraževanja, udeleženci po spolu in starosti, drugih dejavnostih, o zaposlenih, stroških. Spremljanje stanja na področju izobraževanjaLŠolsko letoLjudske univerze Šolsko leto 20.09.18.11.
ZS/16.14Poročilo glasbenih šol ŠOL-GLPodatki o vrsti in organizaciji šol, učencih, inštrumentih, uspešnosti učencev, nastopih in drugih glasbenih dejavnostih ter o učiteljih.Spremljanje stanja na področju glasbenega izobraževanjaLKonec šolskega leta, 31.8. začetek šolskega leta, 20.9.Glasbene šole Konec šolskega leta, začetek šolskega leta 02.10.16.12. 30.10. (predhodni podatki)
ZS/16.15Popis šolskega prostora osnovnih in srednjih šol ŠOL-ZGRSplošni podatki o poslopju, podatki o prostorih in šolskem zemljišču.Spremljanje stanja šolskih zgradbObčasno7. - 12.5.Osnovne, srednje šole, Ministrstvo za šolstvo in šport 01.06.30.03.
ZS/16.16Popis učiteljev v osnovnih, glasbenih in srednjih šolah, izobraževalnih centrih in ljudskih univerzah ŠOL-PDEMŠO, priimek in ime, spol, datum rojstva, delovne izkušnje, dokončana šola, stopnja strokovne izobrazbe, dela in naloge delavca, delovno razmerje, pedagoško- andragoška izobrazba, strokovni izpit, predmeti, ki jih poučuje, tedensko število ur poučevanja.Spremljanje stanja zaposlenih učiteljev v osnovnih, srednjih šolah, izobraževalnih centrih in ljudskih univerzahObčasno31.3.Osnovne, glasbene in srednje šole, izobraževalni centri in ljudske univerze, Ministrstvo za šolstvo in šport 24.4.31.12.
ZS/16.17Popis visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev na višjih in visokih šolah

ŠOL-PDV
EMŠO, priimek in ime, rojstni podatki, državljanstvo, narodna pripadnost,* podatki o stalnem prebivališču, podatki o izobrazbi, področje znanosti magisterija, specializacije ali doktorata, naziv, delovno razmerje, raziskovalna, umetniška in izobraževalna aktivnost, znanje tujih jezikov.Spremljanje stanja zaposlenih oseb v višjem in visokem šolstvuObčasno31.3.Višje, visoke šole, fakultete, umetniške akademije, Ministrstvo za šolstvo in šport 24.04.

*Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi.
31.12.
ZS/16.18Poročilo dijaških in študentskih domov ŠDPopis dijaških in študentskih domov, dijaki in študentje po vrstah šole, ki jo obiskujejo, spolu, po stopnji strokovne izobrazbe in poklicu vzdrževalca, po deležu oskrbnine, po občini stalnega bivališča, zaposleno osebje, podatki o prostoru.Spremljanje stanja na področju izobraževanjaL31.3.Dijaški in študentski domovi 15.04. 05.06.
ZS/16.19Zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in osebnosti VMOZavodi, varovanci po starosti in spolu, po vrsti šole, ki jo obiskujejo, družinske razmere, zaposleni. Spremljanje stanja na področju vzgoje in izobraževanja vedenjsko in osebnostno motenih otrok in mladostnikovL31.12.Zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in osebnosti25.02.
ZS/16.20Zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju ZUZavodi, varovanci po starosti in spolu, družinske razmere, po vrsti šole, ki jo obiskujejo, zaposleniSpremljanje stanja na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvojuL31.12.Zavod za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju25.02.

Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/17.1 STATISTIKA ŠPORTA
ZS/17.1Poročilo športnih društev in klubov ŠPORT-1 Od leta 1994Podatki o športnih društvih (klubih), sekcijah, članstvu, strokovnem osebju, tekmovanjih, akcijah, tečajih, prihodkih in odhodkihSpremljanje stanja na področju rekreativnega in tekmovalnega športa5LPreteklo letoMinistrstvo za šolstvo in šport10.07
ZS/17.2Poročilo o športnorekreativni dejavnosti v podjetjih in drugih organizacijah ŠPORT-2 Od leta 1993Podatki o organiziranosti in obliki športnorekreacijske dejavnosti v podjetjih, številu organizatorjev športne rekreacije po strokovni usposobljenosti, številu objektov - lastnih in v najemu, številu organiziranih ur športne rekreacije po športnih panogah, tekmovanjih in tekmovalcih, akcijah in odhodkih organizacij za izvajanje športne rekreacije.Spremljanje stanja na področju športnorekreativne dejavnosti v podjetjih in drugih organizacijah3LPreteklo letoPodjetja in druge organizacije10.07
ZS/17.3 Poročilo o športnih objektih ŠPORT-3 Od leta 1992Podatki o številu športnih centrov, vrsta in število objektov vadišč, podatki o stroških vzdrževanja in investicijah.Spremljanje stanja na področju športnih objektov5L31.12.Ministrstvo za šolstvo in šport30.05
ZS/17.4Poročilo organizacij za tehnično izobraževanje TEH-IZO Od leta 1993Podatki o športnih klubih, organizacijah, članstvu, strokovnemu osebju, funkcionarjih, tečajih, predavanjih, tekmovanjih, prihodkih, odhodkih.Spremljanje stanja na področju tehničnega izobraževanja4LPreteklo letoVse organizacije za tehnično izobraževanje25.12.
Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/18. STATISTIKA RAZISKOVALNO-RAZVOJNE DEJAVNOSTI
ZS/18.1Letno poročilo raziskovalnih in raziskovalno- razvojnih organizacij, podjetij in zavodov R-RDRaziskovalno razvojno področje po OECD metodologiji FRASCATI: zaposleni v R-RD (zaposleno osebje v FTE in oseba-leto) po poklicu povezano z ISCO-m, po ravni formalne izobrazbe - z ISCED-om; izdatki za RRD (notranji izdatki - tekoči in kapitalni ter direktni izdatki države); RR aktivnosti, klasificirane po institucionalni organiza- ciji (sektorsko) in funkcionalni distribuciji (vrsti aktivnosti, ciljih, področjih znanosti, socio-ekonomskih kriterijih); izumi, patenti (prijavljeni, registrirani, preizkušeni); vrednost objektov in raziskovalne opreme v lasti razisko- valne organizacije ter njena zasedenost.Spremljanje stanja na področju raziskovalno- razvojne dejavnostiLPreteklo letoJavni raziskovalni zavodi, raziskovalne in raziskovalno-razvojne enote gospodarskih družb,subjekti javnih služb, javni visokošolski zavodi, drugi javni zavodi. 15.04.30.06

Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/19STATISTIKA KULTURE
ZS/19.1Letno poročilo za knjige in brošure TISK-1Delo po avtorju, jeziku originala, UDK, zvrsti, založniku, naklada.Spremljanje stanja na področju kultureLPreteklo letoNUK 15.04. 30.06.
ZS/19.2Letno poročilo za periodični tisk TISK-2Periodika izhajanja; založnik, namen, jezik, naklada, UDK. Spremljanje stanja na področju kultureL Preteklo letoNUK 15.04. 30.06.
ZS/19.3Letno poročilo za video posnetke TISK-3Video kasete, vrsta, producent, kopije. Spremljanje stanja na področju kultureLPreteklo letoNUK 15.04. 30.06.
ZS/19.4Letno poročilo za zvočne posnetke TISK-4Gramofonske plošče; zvočne kasete; CD, vrsta, založnik, naklada. Spremljanje stanja na področju kultureLPreteklo letoNUK 15.04. 30.06.
ZS/19.5Letno poročilo o gledališki dejavnosti KU-GLGledališča in skupine ter drugi producenti, izvedena dela, predstave, obiskovalci, gostovanja, zaposleni. Spremljanje stanja na področju kultureLPretekla gledališka sezonaGledališke skupine, producenti 01.10. 12.11.
ZS/19.6Letno poročilo filharmonije in poklicnih orkestrov KU-FOVrsta orkestra, koncerti, obiskovalci, gostovanja, zaposleni.Spremljanje stanja na področju kultureLPretekla gledališka sezonaPoklicni orkestri 20.09. 09.10.
ZS/19.7Letno poročilo radiodifuznih zavodov KU-RTVTehnične značilnosti radiodifuznih zavodov, radijski in TV-program, zaposleni, finančna sredstva, naročniki. Spremljanje stanja na področju kultureLPreteklo letoRadiodifuzni zavodi, 05.04. 30.05.
ZS/19.8Letno poročilo o proizvod- nji filmov KINO-2Proizvedeni filmi po dolžini, vrsti, proizvajalcuSpremljanje stanja na področju kultureLPreteklo letoPodjetja za proizvodnjo filmov 20.01. 28.02.
ZS/19.9Letno poročilo o izvozu in uvozu filmov KINO-4Izvoženi in uvoženi filmi po dolžini, vrsti in državi uvoza ali izvozaSpremljanje stanja na področju kultureLPreteklo letoPodjetja za uvoz ali izvoz filmov 20.01. 28.02.
ZS/19.10Letno poročilo o filmih v prometu KINO-5Država izvora filma, vrsta filma, število komercialnih kopijSpremljanje stanja na področju kultureLPreteklo letoPodjetje za promet filmov 20.01.28.02.
ZS/19.11Letno poročilo kinematografov KINO-1Oprema kinematografov, predvajani filmi, predstave, obiskovalci, prihodki, odhodki.Spremljanje stanja na področju kultureLPreteklo letoKinematografi 15.04. 15.06.
ZS/19.12Poročilo muzejev in muzejskih zbirk KU-MZ - vsako tretje leto od leta 1992Muzeji, zbirke po vrstah, predmeti po vrstah, razstave, gostovanja, obiskovalaci, zaposleni. Spremljanje stanja na področju kulture3LPreteklo letoMuzeji, galerije, zbirke 15.04. 30.06.
ZS/19.13Poročilo o dejavnosti posredovanja kulturnih vrednot KU-GRRazstave po vrstah, gostovanja, obiskovalci, zaposleni.Spremljanje stanja na področju kultureLPreteklo letoGalerije, razstavišča 16.01. 08.04.
ZS/19.14Poročilo knjižnic KU-BIB Od leta 1993Knjižnice po vrstah, obdelano knjižnično gradivo, prirast, izposoja, izmenjava gradiva, uporabniki, zaposleni, sredstva.Spremljanje stanja na področju kulture3LPreteklo letoVse knjižnice, NUK 30.03. 30.07.
ZS/19.15Letno poročilo kulturnih domov KU-DK Od leta 1994Sestava domov, kongresna, izobraževalna in kulturna dejavnost, zaposleni.Spremljanje stanja na področju kulture3LPreteklo letoVsi kulturni domovi, zavodi za kulturo 30.09.15.11.
ZS/19.16Poročilo živalskih vrtov KU-ZV Od leta 1995Površina, objekti živalskega vrta in akvarija, živali po vrstah zaposleni, obiskovalci, finance.Spremljanje stanja živalskega vrta5LPreteklo letoŽivalski vrt 10.04.30.04.
ZS/19.17Poročilo arhivov KU-ARH Od leta 1994Arhivsko gradivo po vrstah, prirast, izposoja, uporabniki, razstave, zaposleni.Spremljanje stanja na področju kulture3LPreteklo letoArhivi 25.01.15.04.
ZS/19.18Poročilo kulturno-umetniških društev KU-KUD Od leta 1996Sekcije po vrstah, člani, prireditve, obiskovalci, gostovanja.Spremljanje stanja na področju kulture5LPreteklo letoKulturno- umetniška društva 01.02.01.06.
ZS/19.19Popis kulturnih spomenikov KU-ZSK Od leta 1996Ime in lokacija spomenika, vrsta in skupina, čas nastanka, ohranjenost, namen, varstveni režim.Spremljanje stanja kulturnih spomenikov10L31.12.Zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine 15.04.30.09.


Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/20 STATISTIKA SOCIALNEGA VARSTVA
ZS/20.1Uporabniki, storitve in dajatve socialnega varstva SOC-1Uporabniki storitev in dajatev socialnega varstva za otroke, mladostnike in odrasleSpremljanje stanja na področju socialnega varstva L 31.12Centri za socialno delo in drugi izvajalci SV 30.1.30.3.
ZS/20.2Otroški domovi SOC-20Otroci po spolu in družinskih razmerah; otroci pod skrbništvom, zaposleno osebjeSpremljanje stanja na področju socialnega varstva otrokL 31.12Otroški domovi 31.0125.2.
ZS/20.3Socialnovarstveni zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov z zmerno, težko in težjo motnjo v razvoju SOC-30Varovanci po kategorijah in stopnji motenosti, družinske razmere, socialnopoklicni položaj staršev, zaposleno osebje.Spremljanje stanja na področju socialnega varstvaL 31.12.Socialnovarstveni zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v razvoju 31.1.25.2.
ZS/20.4Zavodi za poklicno reha- bilitacijo invalidov in podjetja za zaposlo- vanje invalidov SOC-40Oskrbovanci po invalidno- sti in pravnem razmerju, proizvodnih programih in storitvah, plačilu reha- bilitacije in bivanju, zaposlenosti po usposobitvi, invalidi in zaposleni po izobrazbi in po drugih ustreznih znakih.Spremljanje stanja na področju rehabilitacije in zaposlovanja invalidov2L 31.12.Zavodi za poklicno rehabilitacijo in podjetja za zaposlovanje invalidov20.03
ZS/20.5Domovi za starejše SOC-52Vrste domov, varovanci po starosti, zdravstvenem stanju, razlogih, zaradi katerih so bili sprejeti v zavod, vzdrževanju in drugih ustreznih znakih, zaposlene osebeSpremljanje stanja na področju socialnega varstvaL 31.12.Domovi za starejše15.4.
ZS/20.6Posebni socialnovar- stveni zavodi SOC-54Varovanci po starosti, zdravstvenem stanju, tretmanu in pomembnih znakih, zaposlene osebeSpremljanje stanja na področju varstva posebnih kategorij oskrbovancevL 31.12.Posebni socialnovarstveni zavodi 20.1 . 15.4.
ZS/20.7Varstveno delovni centri SOC-56Varovanci po starosti, stopnji prizadetosti, tretmanu in pomembnih znakih, zaposlene osebeSpremljanje posebne kategorije odraslih oseb z motnjami v razvoju, vključenih v institucio- nalno varstvoL 31.12.Delovnovarstveni centri in enote 20.1. 15.4.
ZS/20.8Centri za socialno delo SOC-61Dejavnost centrov za socialno delo in zaposleni delavci po strokahSpremljanje dejavnosti centrov za socialno deloL 31.12.Centri za socialno delo 30.3.


Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/21 STATISTIKA DRUŽINSKIH PREJEMKOV IN VARSTVA MATERINSTVA
ZS/21.1Otroški dodatek OD Število upravičencev in otrok, status upravičen- cev in otrok.Spremljanje stanja na področju družinskih prejemkovL 31.12. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 28.2.15.4.
ZS/21.2Denarna nadomestila za čas porodniškega dopusta NDPŠtevilo upravičencev, spol, starost, status, podaljšanje porodniškega dopusta, način korišče- nja.Spremljanje stanja na področju družinskih prejemkovL 31.12.Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 28.2.15.4.
ZS/21.3Starševski dodatek SDŠtevilo upravičencev, spol, status upravičencev.Spremljanja stanja na področju družinskih prejemkovL 31.12.Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 28.2.15.4
ZS/21.4Pomoč za opremo novorojenca PONŠtevilo upravičencev, oblike pomoči (denar, paket)Spremljanje stanja na področju varstva materin- stva in na področju zaposlovanjaL 31.12Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 28.2.
ZS/21.5Varstvo materinstva VMŠtevilo delavcev, ki uveljavljajo pravico do dela s polovičnim delovnim časom zaradi varstva otroka, spol, status.Spremljanje stanja na področju varstva materinstva in na področju zaposlovanjaL31.12.Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 28.2.15.4.

Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/22. STATISTIKA PRAVOSODJA
ZS/22.1Polnoletne osebe, zoper katere je postopek po kazenski ovadbi in predhodni postopek končan SK-1Podatki o storilcu (spol, leto rojstva), kaznivem dejanju, postopku, vrsti odločbe trajanju postopka. Za neznane storilce podatke o kaznivem dejanju in postopku. Spremljanje stanja na področju kaznivih dejanjLPreteklo letoPristojna državna tožilstva 05.v mesecu 15.03.
ZS/22.2Obtožene polnoletne osebe, zoper katere je kazenski postopek pravnomočno končan SK-2Podatki o storilcu (spol, leto rojstva, občina stalnega bivališča, izobrazba), kaznivem dejanju , sodni odločbi, izrečenih sankcijah, trajanju postopka, drugi podatki. Spremljanje stanja na področju kaznivih dejanjL Preteklo letoPristojna sodišča .05. v mesecu 15.03.
ZS/22.3Mladoletne osebe, zoper katere je postopek po kazenski ovadbi in pripravljalni postopek končan SK-3Podatki o storilcu (spol, leto rojstva), kaznivem dejanju, postopku, vrsti odločbe, trajanju postopka. Spremljanje stanja na področju kaznivih dejanjL Preteklo letoPristojna državna tožilstva 05. v mesecu 15.03.
ZS/22.4Mladoletne osebe, zoper katere je kazenski postopek pred senatom pravnomočno končan SK-4Podatki o storilcu (spol, leto rojstva, občina, stalnega bivališča, izobrazba), kaznivem dejanju, sodni odločbi, izrečenih sankcijah, trajanju postopka, drugi podatki. Spremljanje stanja na področju kaznivih dejanjL Preteklo letoPristojna sodišča 05. v mesecu 15.03.
ZS/22.5Odgovorne osebe, zoper katere je predhodni postopek za gospodarski prestopek končan SP-1 Podatki o odgovorni osebi (spol, leto rojstva, poklic, izobrazba) gospodarskem prestopku, postopku, vrsti odločbe, trajanju postopka. Spremljanje stanja na področju gospodarskih prestopkovL Preteklo letoPristojna državna tožilstva 05. v mesecu 15.03.
ZS/22.6Odgovorne osebe, zoper katere je postopek za gospodarski prestopek pravnomočno končan SP-2Podatki o odgovorni osebi (spol, leto rojstva, poklic, izobrazba), gospodarskem prestopku, postopku, sodni odločbi, izrečenih sankcijah, trajanju postopka. Spremljanje stanja na področju gospodarskih prestopkovL Preteklo letoPristojna sodišča 05. v mesecu 15.03.
ZS/22.7Pravne osebe, zoper katere je predhodni postopek za gospodarski prestopek končan SP-3 Podatki o pravni osebi (dejavnost, oblika lastnine), gospodarskem prestopku, postopku, vrsti odločbe, trajanju postopka. Spremljanje stanja na področju gospodarskih prestopkovL Preteklo letoPristojna državna tožilstva 05.v mesecu 15.03.
ZS/22.8Pravne osebe, zoper katere je postopek za gospodarski prestopek pravnomočno končan SP-4Podatki o pravni osebi (dejavnost, oblika lastnine) gospodarskem prestopku, postopku, sodni odločbi, izrečenih sankcijah, trajanju postopka. Spremljanje stanja na področju gospodarskih prestopkovL Preteklo letoPristojna sodišča 05. v mesecu 15.03.

Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/23. STATISTIKA OKOLJA IN NARAVNIH VIROV
ZS/23.1Letno poročilo o onesnaževanju zraka ZRAK-1Podatki o porabi goriv in surovin na področju industrije, rudarstva, komunalne dejavnosti, široke porabe in prometa. Izračun emisij SO2 in NOx.Spremljanje onesnaževanja zrakaLPreteklo letoDokumentacija Statističnega urada RS in drugih organov 31.03. 31.03. 30.09.
ZS/23.2Priprava izbranih osnovnih podatkov o okoljuOsnovni podatki o okolju Republike Slovenije. LPreteklo letoDokumentacija Statističnega urada RS in drugih organov 30.09. 30.09. 30.12.
ZS/23.3Poročilo o odpadkih iz industrije, kmetijstva, gradbeništva in bolnišnic ODP-1 od 1996 daljeNastale in od drugih prevzete količine odpadkov po vrstah in načinu odvoza; izvoz in uvoz odpadkov; posebni in posebej nevarni odpadki; naprava za ravnanje z odpadki.Spremljanje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi3LPreteklo letoIndustrijska podjetja, kmetijske organizacije, gradbena podjetja in bolnišnice 31.03. 30.09.
ZS/23.4Letno poročilo o uporabi vode in varstvu voda pred onesnaževanjem VOD-1Izkoriščanje in uporaba vode po virih preskrbe in načinu uporabe, odplake, prečiščevanje odplak, ponovno uporabljene in recirkulacijske vode, naprave za prečiščevanje odplak, hlajenje, lastnina, in drugo.Spremljanje stanja vodaLPreteklo letoPoslovni subjekti s področja industrije in rudarstva ter enote neidustrijskih organizacij, ki se ukvarjajo z industrijsko proizvodnjo, Ministrstvo za okolje in prostor 16.03. 01.09.
ZS/23.5Letno poročilo o varstvu pred poplavami in ureditvi rek VOD-3a Obramba območja pred poplavami, (velikimi) zunanjimi vodami, poplavljene površine in objekti, regulacija rek, poraba energije in goriva, idr.Spremljanje varstva pred poplavamiLPreteklo letoPoslovni subjekti za vodnogospodar- ske storitve in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z varstvom pred škodljivim delovanjem voda 01.03.24.04.
ZS/23.6Letno poročilo o izsuševanju zemljišča VOD-3bIzsuševanje zemljišča, ki ga ogrožajo odvečne notranje in podzemne vode. Objekti izsuševalnih sistemov, poraba energije, goriva, idr.Spremljanje izsuševanja zemljiščLPreteklo letoPoslovni subjekti za vodnogospodarske storitve in enote drugih poslovnih subjektov podjetij, ki se ukvarjajo z varstvom pred škodljivim delovanjem voda 01.03.24.04.
ZS/23.7Letno poročilo o varstvu zemljišč pred erozijo in o urejanju hudournikov VOD-ERPodatki o eroziji zemljišč, osnovni podatki o hudournikih, urejanje hudournikov in dela v hudourniških strugah, poraba energije in goriva, idr.Spremljanje varstva zemljiščLPreteklo letoPodjetje za urejanje hudournikov 01.03.24.04.
ZS/23.8Poročilo o javnem vodovodu (VOD-2V)Izviri voda po številu, vrsti in količini zajete vode in načinu transportiranja. Dobavljene količine vode. Periodično: leto, ko se je začela uporabljati voda iz javnega vodovoda; objekti vodovodnega sistema na območju, na katerem so.Spremljanje porabe vodaLPreteklo letoPoslovni subjekti s področja komunalne dejavnosti ter drugi poslovni subjekti, ki razpolagajo z dokumentacijo o javnem vodovodu 01.03.10.09.
ZS/23.9Poročilo o javni kanalizaciji (VOD-2K)Odpadne vode, prečiščevanje odpadnih voda; periodično: kanalizacijsko omrežje in naprave, leto ko se je kanali- zacijski sistem začel izkoriščati; način odvajanja odpadnih voda; čistilne naprave; poraba energije idr.Spremljanje odpadnih vodaLPreteklo letoPoslovni subjekti s področja komunalne dejavnosti in krajevne, vaške in četrtne skupnosti, ki razpolagajo z dokumentacijo o javni kanalizaciji 01.03.10.09.
ZS/23.10Poročilo o javnem odvozu in odlagališčih odpadkov KODP-1 od 1996 daljeOdvoz sestava gospodinjskih, njim podobnih in kosovnih odpadkov; ravnanje z odpadki, zbranimi v javnem odvozu; izvor odloženih odpadkov.Spremljanje dejavnosti javnega odvoza odpadkov,ravnanja z odpadki in stanja javnih odlagališč odpadkov3LPreteklo letoPoslovni subjekti in druge organizacije, pooblaščeni za odvoz odpadkov in upravljanje z odlagališči odpadkov 31.01.
ZS/23.11Ocena škode, ki so jo povzročile elementarne nesreče ELNESCeloten znesek škode na poškodovanih in uniče- nih sredstvih po vrsti materialnih dobrin, sektor- ju lastnine, področjih dejavnosti in vzrokih na- stanka škode (poplava, potres, drsenje zemljišča, epidemije bolezni pri ljudeh, epizootije bolezni živali in različne vrste škodljivcev v kmetijstvu, škoda, ki je nastala z onesnaževanjem zemljišča, vode in zraka, ter škoda zaradi tehničnih po- manjkljivosti ali zastarele tehnologije, druge na- ravne nesreče in drugi vzroki).Obračunavanje makroekonomskih agregatovLPreteklo letoDržavne in regijske komisije za oceno škode 30.04.01.06.
ZS/23.12Letno poročilo o požarihŠtevilo požarov po vzrokih, panogah dejavnosti, višini škode; po mesecih in dnevih nastanka; po občinah in sektorju lastništva; po vrsti opožarjenega objekta in lastništva, idr.Spremljanje požarovLPreteklo letoMinistrstvo za obrambo20.08.
ZS/23.13Letno poročilo o preskrbi prebivalstva s pripeljano pitno vodoKoličine pripeljane pitne vode, število pripeljanih cistern, število oskrbljenih prebivalcev in živine, število prepeljanih kilometrovSpremljanje oskrbe prebivalstva s pripeljano pitno vodoLTekoče letoMinistrstvo za obrambo20.09.

Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika izvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
ZS/24. STATISTIKA DENACIONALIZACIJE
ZS/24.1Statistično poročilo o denacionalizaciji v SlovenijiPodatki o udeležencih: - EMŠO (če ni EMŠO - ime, priimek, rojstni datum in spol ter stalno prebivališče), državljanstvo - MŠ organizacije za zavezanca. Predmet denacionalizacije ter njegova velikost, vrednost in lokacija. Vloga in nadaljne stopnje reševanja.Spremljanje denacionalizacije31.12.Organi, ki so po zakonu dolžni izvajati postopke Ministrstvo za pravosodje Sodni organiLetno
Zap.št.Naloga in nosilec1)Kratka opredelitev vsebine in ciljaSodelujejoRoki
ZS/RN RAZVOJNE IN METODOLOŠKE NALOGE
ZS/RN.1Model podatkov SlovenijeAnaliza zbiranja podatkov v Republiki Sloveniji iz evidenčnega in statističnega vidika, harmonizacija in združevanje v kontroliran model podatkov.Gospodarska zbornica, Republiška geodetska uprava, Davčna uprava RS, Agencija RS za plačilni promet, Banka Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor in druge organizacije.Enkrat letno poročilo
ZS/RN.2Uskladitev statističnih ekonomskih klasifikacij in nomenklatur z evropskimi standardiCilj je uvesti povezan sistem statističnih klasifikacij dejavnosti, proizvodov, storitev in blaga, ki bo usklajen z mednarodnimi priporo- čili in standardi EU. Naloga obsega naslednje vsebinske sklope: - uvedba nove klasifikacije dejavnosti, - revizija kriterijev razvrščanja po dejavnosti in opredelitve statističnih enot; priprava metodoloških osnov za razvrščanje in prerazvrstitev poslovnih subjektov po novi klasifikaciji dejavnosti; prehod na statistično izkazovanje podatkov po novi klasifikaciji dejavnosti; uskladitev primerljivosti časovnih serij podatkov za nazaj; uskladitev klasifikacij, ki so povezane z EKD z novo standardno klasifikacijo dejavnosti, - uvedba nove nomenklature proizvodov; revizija statistike proizvodov.Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za finance, Republiški zavod za zaposlovanje. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.1996
ZS/RN.3Poslovni register SlovenijeIz nepopolnih in horizontalno nepovezanih registrov poslovnih subjektov v Sloveniji vzpostaviti poslovni register, ki bo večnamenski, primerljiv in povezljiv s podobnimi evropskimi (ES - Business Register, VAT).Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve, Agencija RS za plačilni promet, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in z Nacionalnim programom statističnih raziskovanj pooblaščene organizacije.1998
ZS/RN.4Sistem nacionalnih računov za SlovenijoObračun osnovnih makroekonomskih agregatov za Slovenijo in razvoj sistema nacionalnih računov po mednarodnih priporočilih, ki ga sestavljajo: a) integrirani ekonomski računi - tekoči računi - račun proizvodnje - računi razdelitve in porabe dohodka - računi akumulacije - račun kapitala - finančni račun - račun drugih sprememb v sredstvih - bilanca stanja - račun tujine b) tabela ponudbe virov in njihove potrošnje c) analiza finančnih transakcij in stanja finančnih sredstev i n obveznosti d) tabele prebivalstva in zaposlenihMinistrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Agencija RS za plačilni promet, Ministrstvo za finance (Republiška carinska uprava, Davčna uprava RS), Banka Slovenije.1998
ZS/RN.5Input-output tabele Slovenije za leto 1995Priprava metodologije in tabel input-output za leto 1990 in 1992 na osnovi proizvodnih statistik ter testiranje rezultatov: - pretoki proizvodov in storitev (commodity by commodity) - matrika proizvodnje (make matrika) - matrika vmesne porabe - tabela tehnični koeficientov - absorbcijska matrika idr.Izbrani eksperti PHARE in drugi.1997
ZS/RN.6 Ocena BDP v stalnih cenahPriprava metodoloških osnov v skladu z mednarodnimi standardi in ocenjevanje BDP po cenah leta 199O oz. 1992.Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj - Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. Izbrani eksperti PHARE.1995
ZS/RN.7 Mednarodni program primerjave BDP (International Comparison Program -ICP) Vključitev v mednarodni program. Prenos metodologije ter njeno vključevanje v ustrezne statistične raziskave (Anketa o potrošnji v gospodinjstvih, investicije, statistika cen, gradbeništva...). Izvedba programa.Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo, IGM, Avstrijski zavod za statistiko1995
ZS/RN.8Kvartalno ocenjevanje BDPPriprava metodoloških osnov za ocenjevanje BDP in osnovnih makroekonomskih agregatov.Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj - Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, tehnična pomoč Eurostata in EFTE1997
ZS/RN.9Vrednost ustvarjenih investicij (četrtletno)Priprava metodoloških osnov pridobivanja podatkov o vrednosti ustvarjenih investicij na osnovi vzorca po četrtletjih.Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Gospodarska zbornica Slovenije.1997
ZS/RN.10 Plačilna bilanca, devizna bilanca in bilanca stanja in obveznosti in terjatev Slovenije do tujine (Nosilec: Banka Slovenije) Priprava metodoloških osnov za statistično spremljanje transakcij Slovenije z nerezidenti ter zasnova ustreznih baz podatkov.Statistični urad RS, ekspertna pomoč.1997
ZS/RN.11 Statistika davkov Priprava metodoloških osnov za spremljanje davkov v skladu z mednarodnimi statističnimi standardi. Ministrstvo za finance (Davčna uprava RS), Agencija RS za plačilni promet, Banka Slovenije, Avstrijski zavod za statistiko.1998
ZS/RN.12Anketa o porabi gospodinjstevPriprava metodoloških osnov v skladu z mednarodnimi standardi in priporočili Eurostata.Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, sindikati, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj..1997
ZS/RN.13Socialnoekonomski računiPriprava eksperimentalnih socialnih računov na osnovi povezovanje podatkov iz različnih statističnih in administrativnih virov, tako da bi bile predstavljene demografske in socialne tranzicije ter ekonomske transakcije različnih podskupin slovenske populacije.Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Vladni uradi.1999
ZS/RN.14Anketa o porabi časaAnaliza anket, ki se že izvajajo v državah EU in ugotavljanje potreb po uvedbi le-teh v Sloveniji.1998
ZS/RN.15Prag revščineAnaliza revščine v Sloveniji s pomočjo določitve različnih pragov revščine glede na različne teoretične pristope, pri čemer mora biti poudatek na statističnem objektivnem merjenju in ne na določanju absolutnega praga revščine.Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Urad za makroekonomske analize in razvoj, Drugi eksperti.1997
ZS/RN.16Anketa potrošnikovPilotna (poskusna) izvedba harmonizirane evropske ankete potrošnikov, na podlagi katere se zbirajo kvalitativni podatki o mišljenju (vrednotenju) potrošnika o njegovi in nacionalni ekonomski situaciji. Anketni podatki so eden od pomembnih virov za kratkoročne ekonomske indikatorje.Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Združenja v Gospodarski zbornici Slovenije in Ministrstvo za znanost in tehnologijo1995
ZS/RN.17Poročilo o informatiziranih delovnih mestih in uporabi opremeRevizija metodologije in spremembe vsebine raziskovanja.Ministrstvo za znanost in tehnologijo.1998
ZS/RN.18Register kmetij (Nosilec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)Cilj naloge je nastavitev registra kmetij za potrebe kmetijske statistike ter administrativne namene. Register kmetij bo podlaga za bolj kvalitetno, racionalno in ažurno spremljanje kmetijstva ter osnova za bolj učinkovito vodenje kmetijske politike. Pri pripravi strokovnih izhodišč za nastavitev registra bodo upoštevana mednarodna priporočila in standardi EU. Prevzeli bi EMŠO, ime, priimek in naslov, za lastnike in člane gospodinjstva, podatke iz zemljiškega katastra in knjige, podatke o kmečkem gospodarstvu iz popisa in druge javne podatke. Za potrebe nastavitve registra kmetij in izvedbe Popisa kmečkih gospodarstev v letu 1997 bomo pripravili spisek kmetij, narejen na podlagi podatkov popisa 1991. Spisek kmetij, ki bo vseboval enotno identifikacijo kmetije, ime, priimek in naslov nosilca kmečkega gospodarstva ter podatek o socioekonomskem tipu kmetije bomo posredovali kmetijski svetovalni službi, veterinarski službi, selekcijski službi po posameznih speciesih. Ti bodo v svoje evidence vnesli enotno identifikacijo iz seznama.Statistični urad RS, Ministrstvo za finance (Davčna uprava RS), Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška geodetska uprava, Raziskovalne organizacije.Konec l.1998
ZS/RN.19Revizija in dograditev statistike kmetijstvaCilj naloge je prilagoditi statistično spremljanje področja kmetijstva glede na zahteve vodenja kmetijske politike in potrebe drugih uporabnikov z mednarodnimi priporočili (OZN/FAO) in standardi Eurostata. Naloga obsega naslednja področja: - revizija metod napoved in ocene rastlinske pridelave - revizija statističnega spremljanja živinoreje - revizija spremljanja cen kmetijskih proizvodov - revizija spremljanja kmečke delovne sile - priprava metodoloških osnov za krmske in prehranske bilance - priprava metodoloških osnov za kmetijske bilance.Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, raziskovalne organizacijeKonec l.1998
ZS/RN.20Spremljanje prometa z zemljišči in drugimi nepremičninamiPredmet transakcije, vrednost transakcije, podatki o kupcu in prodajalcu (EMŠO, stalno prebivališče, spol, poklic, državljanstvo). Poskus izračuna indeksov področno in regionalno.Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance (Davčna uprava RS). Raziskovalne organizacije, Strokovna združenja.1997
ZS/RN.21Poročilo o lastnini in uporabnikih nepremičnin NEP-1 (Nosilec: Republiška geodetska uprava)Podatki prevzeti iz CRP-ja v zemljiško knjigo in v zemljiški kataster: EMŠO, ime, priimek in naslov lastnika in uporabnika nepremičnine. Podatke prevzamejo geodetski upravni organi in preko njih drugi uporabniki zemljiškega katastra; smiselno se dokončajo na ta način tudi tekoče naložitve.Statistični urad RS. Sodišča.1997
ZS/RN.22Revizija statistike cenGlavni namen revizije indeksa cen življenjskih potrebščin je zagotoviti usklajenost z zahtevami EU na področju harmonizacije indeksa cen življenjskih potrebščin. Na področju uporabe cen kot deflatorjev je potrebno dograditi spremljanje cen na področju gradbeništva in zunanje trgovine.PHARE, regionalni program in države vključene kot donatorji te pomoči.1997 do 1999
ZS/RN.23Revizija statistike podjetijRevizija letnih raziskovanj o strukturi in dejavnosti proizvodnih in storitvenih podjetij, spremljanje netržnih storitev. Uvedba statistike o proizvodnji blaga in storitev, da bi zagotovili podatke za spremljanje sektorske in regionalne politike ter za tržne raziskave. Revizija statistike majhnih in srednje velikih podjetij, ki obsega predvsem razvoj posebnih indikatorjev za spremljanje majhnih podjetij.PHARE Ministrstvo za gospodarske dejavnosti. Eksperti.1997
ZS/RN.24Panelno anketiranje novoustanovljenih podjetijCilj panelnega anketiranja novoustanovljenih malih podjetij je statistično spremljanje razvoja malih podjetij, ocenjevanja kvalitete registrov in ocenjevanje stopnje preživetja poslovnih subjektov. Panelno anketiranje se bo izvajalo v okviru mednarodnega projekta, po primerljivi metodologiji.1999
ZS/RN.25Spremljanje konjunkturnih gibanjSpremljanje konjunkturnih gibanj bo dopolnjeno z revizijo obstoječih in uvajanjem nekaterih kratkoročnih indikatorjev, ki jih naša statistika še ne spremlja.PHARE, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Gospodarska zbornica Slovenije, Raziskovalne organizacije.Konec l.1997
ZS/RN. 26Revizija statistike energetikePo podpisu evropske listine in novih energetskih strategij v državi je potrebna revizija statistike energetike. Pri tem je zlasti pomembna: - uskladitev klasifikacije in definicij energentov z mednarodnimi priporočili, - revizija statističnega spremljanja proizvodnje in porabe energentov in cen energije, - priprava metodologije za energetsko bilanco.PHARE, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.1997
ZS/RN.27Energetska kartica stavb in stanovanjZaradi kompleksnih nalog se začne v Sloveniji z eksperimentalno nastavitvijo energetske (ekološke) kartice stavb in stanovanj po skandinavskih vzorih, kot sestavine registra stanovanj in zgradb. Za enoto opazovanj bodo povezani popisni podatki 91 s podatki iz drugih virov, tudi EMŠO, ime in priimek uporabnika in lastnika za povezovanje podatkov za statistično izkazovanje.Ministrstvo za znanost in tehnologijo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Ministrstvo za okolje in prostor Raziskovalne organizacije SML Ljubljana SML Maribor Obalna skupnost Koper.1997 1999
ZS/RN.28Prilagoditev statistike zunanje trgovine zahtevam EUStatistika zunanje trgovine EU spremlja vključevanje nečlanic v postopno liberalizacijo pretoka blaga v EU s statističnimi podatki, pri čemer predpostavlja, da so vir in zbiranje podatkov harmonizirani. Podatke nameravajo spremljati v kombinirani nomenklaturi (CN). V Sloveniji je treba CN uvesti v carinske listine in druge dokumente. SURS sodeluje, saj podatki zunanje trgovine temeljijo na carinskih dokumentih. Specifična naloga pa je tudi razvoj statistike carinskih tarif in prilagoditev ter racionalizacija informacijskih tokov, ki spremljajo pretok blaga.Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo za finance, Republiška carinska uprava, Davčna uprava RS, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Raziskovalne organizacije.Konec l.1997
ZS/RN.29Statistika mednarodne menjave storitev Namen naloge je pripraviti metodološka izhodišča za statistično spremljanje mednarodne menjave na področjih: - storitev vezanih na statistiko podjetij - turizma vezanega na statistiko namestitev - direktnih investicij.Banka Slovenije, PHARE.1999
ZS/RN.30Spremljanje gradbene dejavnosti pri upravnih organihCilj naloge je zasnovati novo statistično raziskovanje za spremljanje gradbene dejavnosti v državi. Z raziskovanjem, ki bo spremljalo podatke o izdaji gradbenih, uporabnih in obratovalnih dovoljenj ter dovoljenj za odstranitev objektov v kombinaciji z drugimi viri, bo vsebina statistike razširjena, tako da bo bolj ustrezala potrebam uporabnikov. Hkrati bo tudi usklajena z mednarodnimi priporočili in standardi EU.Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo za okolje in prostor in drugi ustrezni upravni organi, Inšpekcije, PHARE.Konec l.1998
ZS/RN.31Pilotsko (poskusno) raziskovanje s področja cestnega blagovnega transporta v EU in oz.državah EEA, razširjeno na nekatere države v tranziciji Cilj pilotskega (poskusnega) raziskovanja je testiranje možnosti oz. izvedljivosti spremljanja novo opredeljenih vsebin na osnovi definicij in klasifikacij EU za statistično spremljanje podjetij s področja storitev. Na ta način je možno zbrati tudi nekaj osnovnih mednarodno primerljivih statistik za omenjeni sektor. Raziskovanje pokriva naslednje vsebine: - glavne značilnosti transportnega podjetja - osnovno dejavnost - prihodke in odhodke - ustvarjen promet - izvoz in uvoz - investicije in zakup - transportno opremo - prevoz blaga - zaposlene osebe.Ministrstvo za promet in zveze, Gospodarska zbornica Slovenije, Prometni inštitut, PHARE.1998
ZS/RN.32Revizija statistike notranje trgovine v državah srednje in vzhodne EvropeProjekt vodi Eurostat. Namen projekta je revizija statistike notranje trgovine v smeri mednarodne primerljivosti podatkov racionalizacije zbiranja podatkov in zagotavljanja kvalitetnih informacij. Projekt ima tri faze: - pregled stanja na področju statistike notranje trgovine - revizija konjunkturnega spremljanja trgovine in izvedba poskusne raziskave - dograditev letnega spremljanja trgovine in izvedba poskusne raziskave.Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Gospodarska zbornica Slovenije, ITEOKonec l. 1998
ZS/RN.33Proučitev možnosti in poskusno zajemanje podatkov o proizvodnji gozdnih sortimentov v zasebnem sektorjuPo spremembi zakonodaje, ki ureja področje gozdarstva sedanji način mesečnega statističnega spremljanja proizvodnje gozdnih sortimentov v zasebnem sektorju ni več možen. Zato je potrebno proučiti druge možne vire in načine zbiranja podatkov od zasebnih lastnikov gozdov.Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove Gozdarski inštitut Slovenije1998
ZS/RN.34Metodologija raziskovalno-razvojne dejavnostiCilj naloge je uskladiti metodologijo raziskovalno-razvojne dejavnosti z mednarodno uveljavljeno metodologijo OECD-ja, metodologijo Frascati, ki omogoča pridobitev osnovnih mednarodno primerljivih indikatorjev s področja znanosti in tehnologije. Naloga vključuje metodološke uskladitve naše zakonodaje, ki ureja področje raziskovalne dejavnosti na področju javnega in zasebnega sektorja. - Opredelitev in uskladitev osnovnih definicij s področja raziskovalno-razvojne dejavnosti - Vzpostavitev osnovnih klasifikacij - Merjenje delovne sile in izdatkov za raziskovalno-razvojno dejavnost po Frascati standardih.Ministrstvo za znanost in tehnologijo.1998
ZS/RN.35Metodologija inovacijske dejavnostiPriprave metodologije za spremljanje stanja na področju tehnoloških inovacij po mednarodno predpisanih metodoloških standardih OECD, priročnih OSLO. - Opredelitev osnovnih definicij o inovacijah (inovativna dejavnost, postopki in inovativne stvaritve) - Merjenje inovacijskih postopkov in stvaritev - Merjenje izdatkov za inovacije - Vzpostavitev osnovnih klasifikacij in postopkov za statistično spremljanje inovativne dejavnosti. - Opredelitev statističnih enot (podjetij), klasificiranih po osnovni dejavnosti, po velikosti, po izdelkih (produktih).Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti1997 1998
ZS/RN.36Register stanovanj (Nosilec: Ministrstvo za okolje in prostor)Poskusna nastavitev registra stanovanj (stavb) po stanovanj- skem zakonu in spremljanje ekoloških, energetskih in soci- ekonomskih značilnosti stanovanja. Potreba po statističnem izkazovanju kot mednarodna obveznost. Osnova so zahteve in in priporočila ES in stanovanjskih registracij. Viri podatkov: Popis stanovanj 91 - (fizični podatki), CRP - (ime, priimek in naslov lastnika in stanovalcev ter EMŠO), podatki iz zemljiškega katastra, zemljiške knjige, komunalne in druge organizacije, ki oskrbujejo stanovanja. Naloga je povezana z ekološko kartico stavbe in njeno geokodo.Statistični urad RS, PHARE-nizozemska pomoč, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, raziskovalne organizacije, Ministrstvo za finance, Mesti Ljubljana in Maribor, Obalna skupnost Koper1998
ZS/RN.37Statistika socialnih in neprofitnih stanovanjPriprava metodologije za statistično spremljanje stanja socialnih in neprofitnih stanovanj.Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.1998
ZS/RN.38Uskladitev statističnih klasifikacij na področju socialnih stanjUsklajevanje in priprava nacionalnih klasifikacij na osnovi mednarodnih standardov, predvsem klasifikacije poklicev, izobraževanja, statusa v zaposlitvi, migracij, aktivnosti prebivalstva.Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Republiški zavod za zaposlovanje, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport.1999
ZS/RN.39Dopolnitev in harmonizacija definicij prebivalstva z mednarodnimi standardiUsklajevanje metodoloških osnov demografske statistike (zbiranja in prikazovanja podatkov o različnih kategorijah prebivalstva Slovenije), analiza obstoječih virov na administrativni in statistični ravni, priprava metodologije in postopkov za nov način spremljanja in prikazovanja podatkov v skladu z mednarodnimi standardi.Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve.1997
ZS/RN.40Popisi Priprava metodologije za izvedbo velikih popisov (prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj, kmetijstva, obrti) na podlagi obstoječih registrov in baz podatkov. Usklajevanje metodologije z mednarodnimi standardi, pilotni popis prebivalstva 1996 in popis kmetijstva 1997.Vsi po zakonu določeni nosilci registrov in baz podatkov, ki pokrivajo cel teritorij Slovenije.1998
ZS/RN.41Kontrola kvalitete podatkov o prebivalstvuIzbor tipa in vzorca za testiranje obsega in kvalitete podatkov o stanju in gibanju prebivalstva.Ministrstvo za notranje zadeve.1998
ZS/RN.42Projekcije prebivalstvaIzdelava projekcij prebivalstva do leta 2020 po starosti in spolu za Slovenijo in manjše teritorialne enote v sodelovanju z Eurostatom.Eurostat1998
ZS/RN.43Centralni register prebivalstvaUskladitev vsebine Centralnega registra prebivalstva z zakonodajo in projekt predaje upravljanja.Ministrstvo za notranje zadeve.1999
ZS/RN.44Baza podatkov o aktivnem prebivalstvuIntegracija podatkov o aktivnem prebivalstvu Slovenije. Osnova naj bi bila v Registru zdravstvenih zavarovancev, ki ga vodi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Republiški zavod za zaposlovanje, Ministrstvo za zdravstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.1998
ZS/RN.45Družbeni položaj žensk in družinOpredelitev statističnih kazalcev za spremljanje položaja žensk in družin in njihov izbor, priprava poskusnega vprašalnika v okviru poskusnega popisa (1998), opredelitev drugih virov in priprava metodologije.Ministrstvo za zdravstvo ter drugi organi zadolženi za urejanje položaja žensk.1997
ZS/RN.46Statistika zaposlenostiUskladitev statistike zaposlenosti v skladu z definicijami OZN agencijo (ILO) oz. evropske statistike (EUROSTAT), predvideva izboljšanje in povečanje vzorca Ankete o delovni sili in vključitev ankete v povezavo z drugimi anketami, ki jih izvaja državna statistika. Spremljanje obsega dela (volume of work).Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Republiški zavod za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Agencija RS za plačilni promet, Mednarodna organizacija dela, PHARE.1997
ZS/RN.47 Statistika plač Uskladitev statistike plač z mednarodnimi standardi, predvsem priprava metodologije za poskusno anketo o stroških delovne sile za leto 1995. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Agencija RS za plačilni promet, Gospodarska zbornica Slovenije, Mednarodna organizacija dela, PHARE. 1997
ZS/RN.48Statistika delovnih sporovPostavitev metodologije statistike stavk in izprtij usklajene s standardi Mednarodne organizacije dela.Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, reprezentativni sindikati.1997
ZS/RN.49Statistika izobraževanjaŠtudij dokumentacij UNESCO, OECD s tega področja, uvajanje ISCED klasifikacije in usklajevanje definicij z mednarodnimi standardi predvsem na področju spremljanja funkcionalnega izobraževanja.Ministrstvo za šolstvo in šport. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Republiški zavod za zaposlovanje.1998
ZS/RN.50Statistika kultureŠtudij dokumentacij UNESCO s tega področja, priprava nove metodologije za spremljanje kulture.Ministrstvo za kulturo, NUK.1997
ZS/RN.51Statistika socialnega varstvaSpremljanje prejemnikov in porabnikov pomoči. Vključitev oz. uskladitev z metodologijo EU, European system of integrated social protection (SESPROS).Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za finance - Davčna uprava RS1997
ZS/RN.52Statistika okoljaPriprava metodologije za razvoj statistike okolja v skladu s priporočili Združenih narodov in z zakonom o varstvu okolja, podpora podzakonskih aktov, vključevanje podatkov, monitoringov.Ministrstvo za okolje in prostor, Raziskovalne in druge organizacije, Vladne službe.1995 do 1999
ZS/RN.53Razvoj indikatorjev za izbrane lokalne skupnosti, nove in druge teritorialne enoteV Sloveniji je v teku teritorialna reorganizacija, ki bi jo morali upoštevati, ko postavljamo prioritete na tem področju: - uvedba NUTS, 3. raven, - opredelitev novih teritorialnih enot, - izbor kazalnikov za nove lokalne enote. Viri podatkov: Popisi stanovanj in kmečkih gospodarstev 1991, CRP (Emšo, ime in priimek in naslov lastnika ali uporabnika nepremičnine), podatki iz zemljiškega katastra in zemljiške knjige, komunalne in druge oskrbne organizacije. Naloga je povezana z ZS/RN.35 Register stanovanj, ZS/RN.5 Geokodirane baze podatkov.Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, Mesta Ljubljana, Maribor in Koper, Bavarski statistični zavod, PHARE, Javni zavod Triglavski narodni park.1998
ZS/RN.54Geokodirane baze podatkov, kartografsko prikazovanje podatkovRazvoj postopkov za pridobivanje in prikazovanje podatkov v geografskem prosetoru. Geokodiranje nepremičninskih in administrativnih enot in tekoč prevzem podatkov iz raznih virov (datoteke ali sloji) po principih geomatike. Izkazovanje in posredovanje podatkov in razvoj geomatskih analiz.Republiška geodetska uprava, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Inštitut za varovanje zdravja, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in zbornice.1999
ZS/RN.55Uporaba mednarodnih baz podatkov, ki zadevajo interese in delo državnih statistik in disemina- cijo njihovih podatkov.Vključitev v mednarodne baze podatkov in njihova uporaba ter posredovanje uporabnikom.Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in drugi uporabniki.1998
ZS/RN.56Razvoj vzorčenja po standardih za statistične potrebeUporaba vzorčnih metod pri zbiranju podatkov v konkretnih primerih ob predpostavki sedanjega varstva osebnih podatkov v Sloveniji. Zgraditev potrebnega modela podatkov za splošno pripravo vzorcev.Univerza v Ljubljani, Eksperti PHARE (Danska)tekoče
ZS/RN.57Banka statističnih podatkovRazvoj postopkov in procedur za hitro pridobivanje aktualnih agregiranih operativnih podatkov iz obstoječih zbirk. Nalaganje in diseminacija večine časovnih serij za uradno uporabo.Severno Porenje-Vestfalija, Statistični zavod.tekoče
ZS/RN.58MARS-projekt v Republiki Sloveniji (uporaba tal)Ocenjevanje površin in pridelkov kmetijskih kultur po metodologiji predpisani od EU, prilagojeni tudi našim razmeram in potrebam. Uporaba geolociranih satelitskih posnetkov.CEC-JRC, FAO Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.1999
ZS/RN.59Analiza ERS-1 radarskih posnetkovRazvojno delo na ovrednotenju radarskih satelitskih podatkov za vegetacijo - ponudba od Evropske vesoljske agencije.Evropska vesoljska agencija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo1995
ZS/RN.60Sredozemski akcijski plan (Barcelonska konvencija)Analiza degradacije okolja zaradi kmetijskih dejavnikov, metodološke priprave.Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.1995
ZS/RN.61Prilagajanje dokumentalistične in knjižničarske dejavnosti SURS-a mednarodnim in drugim standardom in zahtevam na področju dela državne statistikeVključitev v mednarodne mreže (Intrastat), modernizacija posredovanja statističnih podatkov uporabnikom na različnih medijih, koordinacija in dokumentacija vseh izkazovanj proti tujim državnim ustanovam (skupna deklaracija).Vsi organi in organizacije, ki izmenjujejo statistične in evidenčne podatke. PHAREtekoče
ZS/RN.62EUROVOC za statistične in druge potrebe Republike Slovenije (Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Služba za zakonodajo Republike Slovenije)Projekt osvajanja terminologije, uporabljene v pravni ureditvi Evropske Unije za statistične in druge namene (prireditev tezavrov, uporabljenih v EUROVOC-u in drugih tezavrov v obliko, ki bo služila kot osnova za statistično izkazovanje in izmenjavo podatkov z Evropsko Unijo).Del nalog bo na projektni način prenešen raziskovalnim in drugim organizacijam.1998
ZS/RN.63Elektronski statistični vprašalnikiUvajanje novih tehnologij na področju zbiranja statističnih in drugih podatkov bo postopoma ena najpomembnejših faz modernizacije in racionalizacije statističnega sistema. V podobno smer potekajo procesi tudi od poročevalskih enot prek komunikacijskega omrežja, kar pomeni, da odpade ročno vpisovanje teh podatkov klasične obrazce in potem zajem istih na računalniške medije, kontrola, itd.Poročevalske enote, veliki uporabniki, Agencija, Banka Slovenije, Zavarovalnice, Carina, ipd., Projekt EDI.1997
ZS/RN.64Računalniška izmenjava podatkov (RIP oziroma EDI), Trgovinsko središčeNa področju statistike se intenzivno razvijajo mednarodni standardi, ki jih poznamo pod skupnim nazivom Edifact. Intenzivno že poteka uvajanje teh standardov v statistiko (GESMES), zlasti pa razvoj novih standardov, ki bodo imeli daljnosežne posledice na tehnološke procese znotraj statisti- čnega sistema. Med drugim bodo standardi zveza z drugimi bazami podatkov v državi in navzven. Preučene bodo naloge v zvezi z "Cartagena Document" 1992 (UNCTAD) in možnostjo trgovinskega središča.Ministrstvo za gospodarske dejavnosi, Državni organi, Poročevalske enote, Zunanje organizacije, Projekt EDI-v Sloveniji.Dec.1999
ZS/RN.65Elektronske publikacijePriprava elektronskih publikacij je naloga, ki je povezana s posebno tehnologijo (CD-ROM), WORM CARD, Diskete) in standardi izdelave, ki jih zaenkrat ni. Cilj je, da se takšne statistične publikacije izdelujejo in distribuirajo tudi na elektronskih nosilcih. Rešiti je treba vprašanje ind. lastnine (copyright-a).Inštitucije, ki so vključene v realizacijo NPSRRS in uporabniki, posredniki. 1997
ZS/RN.66Meta podatki statističnega sistemaMeta podatki so podatki o podatkih. Zbrani in urejeni predstavljajo bazo znanja tudi o NPSRRN. Nacionalne statistične organizacije delajo na teh projektih, ki so praviloma še razvojne narave.Institucije, ki so vključene v realizacijo NPSRRS in izbrani uporabniki.Dec. 1999


Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika IzvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA BANKA SLOVENIJE
BS/1Dnevno poročilo bankPodatki o stanju določenih sredstev bank, ki so jih le te dolžne, v skladu s ustreznim sklepom Sveta Banke Slovenije, dnevno sporočati Banki SlovenijeSpremljanje bančnega poslovanjaD Banke vsak delovnik2 dni po izteku dekade
BS/2Desetdnevno poročilo o kreditih in sredstvih bankDoločeni podatki o kreditih in drugih oblikah plasmajev, podatki o sredstvih - depozitih pravnih in fizičnih osebSpremljanje bančnega poslovanjaD10Banke 5.,15.in 25. v mesecu2 dni po roku za banke
BS/3Desetdnevno poročilo o obtoku gotovinePodatki o gotovini v obtokuSpremljanje denarne maseD10Banka Slovenije v dveh dneh po preteku dekadev treh dneh po preteku dekade
BS/4Mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov bank, hranilnih in drugih finančnih organizacijPromet in saldo analitičnih in sintetičnih računovSpremljanje poslovanja finančnih organizacijMBanke, hranilnice in DFO šesti delovni dan v mesecu za predhodni mesecv treh dneh po preteku roka za predložitev podatkov
BS/5Mesečna bilanca bank po skrajšani shemiStanje sredstev in plasmajev bank zadnjega dne v mesecu po pomembnejših bilančnih postavkah za monetarno - kreditne analizeSpremljanje bančnega poslovanjaMBanke do 10. v mesecu za zadnji dan predhodnega meseca15. v mesecu
BS/6Mesečno spremljanje obrestnih merObrestne mere na sredstva in plasmaje bankSpremljanje obrestnih merMBanke do 10. v mesecu za prejšnji mesec15. v mesecu
BS/7Poročilo o obračunu obvezne rezerve bank pri Banki SlovenijeDepoziti bank, od katerih se obračunava obvezna rezerva, razvrščanje po stopnjah obvezne rezerve; znesek obračunane in izločene obvezne rezerveSpremljanje bančnega poslovanjaMBanke do 10. v mesecu za prejšnji mesec15. v mesecu
BS/8Šestmesečno poročilo o strukturi dinarskih in deviznih prihrankovDinarski in devizni prihranki po rokih, višini vlog, številu varčevalcevSpremljanje varčevanjaPLBanke 25.7. 25.1.31.7. 31.1.
BS/9Plačilna bilanca SlovenijeVse transakcije med rezidenti Slovenije in nerezidentiSpremljanje ekonomskih odnosov s tujinoMBanke, Statistični urad RS podjetja in druge pravne in fizične osebe 25. v mesecu za pretekli messec30. v mesecu za predhodni mesec
BS/10Devizna bilanca Vsa plačila med rezidenti Slovenije in nerezidenti Spremljanje ekonomskih odnosov s tujinoMBanke, podjetja in druge pravne in fizične osebe 25. v mesecu za pretekli mesec30. v mesecu za predhodni mesec
BS/11Bilanca obveznosti in terjatev Slovenije do tujineStanje obveznosti in terjatev rezidentov Slovenije do nerezidentovSpremljanje ekonomskih odnosov s tujinoLVse pravne osebe do konca meseca za pretekli mesecKonec četrtega meseca po preteku leta

Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika IzvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
STATISTIČNE RAZISKAVE POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
PIZ/1Polletno poročilo
o zavarovancih po-
kojninskega in in-
invalidskega zava-
rovanja (ZA-l in
ZA-la) iz družb.
in zaseb.sektorja
Stanje in povpreč.
štev.zavarovancev
po spolu, dejavnos-
tih in vrsti zava-
rovanja
Analiza
stanja PIZ
PLPreteklo
polletje
oz. leto
ZPIZlO.9.
3l.3.
PIZ/2Poročilo o zavaro-
vancih pokojnin-
skega in invalid-
skega zavarovanja
(ZA-2)
za vsako tretje leto
od 1993 dalje
Stanje zavarovancev
po spolu, starosti,
vrsti zavarovanja,
pokojninski dobi,ude-
ležbi v NOV, dajavnos-
tih, plačah in zavaro-
valni dobi s povečanjem
Spremljan-
je gibanja
3 LStanje po
preteku
3. let
ZPIZ3l.l2.
PIZ/3Polletno poročilo
o uživalcih pravic
iz pokojninskega in
invalidskega zava-
rovanja (ZA-3)
Stanje in gibanje
uživalcev pravic iz
naslova zavarovanja
po vrstah pravic in
celotno št.izplačil
Spremljan-
je gibanja
uživalcev
PLPreteklo pol-
letje oz.leto
ZPIZ10.2.
10.8.
PIZ/4Letno poročilo o
usklajevanju po-
kojnin z gibanjem
nominalnih plač
(ZA-4)
Uživalci pokojnin po
vrstah pokojnin,spolu,
pokojninski dobi in
višini pokojnine
Spremljan-
je usklaje-
vanja pokoj-
nin
LPreteklo
leto
ZPIZ3O.6.
PIZ/5Poročilo o užival-
cih pravic iz po-
kojninskega in in-
validskega zavaro-
vanja (ZA-5)
vsako tretje leto od
1993 dalje
Uživalci starostne in
invalidske pokojnine
po spolu, starosti,ča-
su upokojitve,pokoj-
ninski dobi,višini po-
kojnine, družinske po-
koj. po vrstah pokoj-
nine in uživalcih,vi-
šini pokojnine, upra-
vičenci do invalidnin
po vzroku in stopnji
telesne okvare
Analiza
stanja po
obdobju
upokojit-
ve in dru-
gih obe-
ležjih
3 LStanje po pre-
teku 3.let
ZPIZ3O.6.
PIZ/6Letno poročilo o
uživalcih pokojnin,
ki so pravico do
pokojnine prvič
uveljavili (ZA-6)
Uživalci starostne in
invalidske pokojnine
po spolu,starosti,pok.
dobi,znesku pokojnine,
pri inv.pok. še po de-
javnostih in vzroku in-
validnosti, pri družin-
skih pokojninah pa po
vrsti uživalcev in vi-
šini pokojnin
Spremljan-
je stanja
pri novih
upokojitvah
LPreteklo
leto
ZPIZ3O.6.
PIZ/7Letno poročilo o
uživalcih pokoj-
nin, ki jim je
prenehala pravica
do pokojnine
(ZA-7)
Uživalci pokojnin po
vrsti pokojnine, spolu
znesku pokojnine,letih
uživanja pokojnine,sta-
rosti in pokojninski
dobi
Spremljan-
je časa
uživanja
pokojnine
LPreteklo
leto
ZPIZ3O.4.
PIZ/8Letno poročilo o
delovnih invali-
dih (ZA-8)
Delovni invalidi s pre-
ostalo delovno sposob-
nostjo, nevarnostjo pred
nastankom invalidnosti
in spremembe delovne
sposobnosti po vrsti pra-
vic, vzroku invalidnosti,
spolu, stopnji strokovne
izobrazbe, starostnih
skupinah itd.
Analiza
stanja
invalid-
nosti
LPreteklo
leto
ZPIZ3l.5.
PIZ/9Letno poročilo o
vloženih zahtevkih
za uveljavljanje
pravic zavarovan-
cev (ZA-9)
Odločanje o zahtevah za-
varovancev po posameznih
vrstah pravic iz pokoj-
ninskega in invalidskega
zavarovanja
Spremlajn-
je reševan-
ja zahtevkov
LPreteklo
leto
ZPIZ3l.3.
PIZ/1OZbirna polletna in
letna bilanca o
prihodkih in odhod-
kih Zavoda za po-
kojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije
(ZA-lO)
Prihodki in odhodki po
klasifilaciji finančnih
podatkov s finančnimi
rezultati. Odhodki po
vrsti pokojnin,varstveni
dodatek itd.
Spremljan-
je prihod-
kov in od-
odhodkov
skupnosti
PLPreteklo
polletje
oz.leto
ZPIZ3l.8.
3l.3.
PIZ/11Zbirna letna bi-
lanca stanja Za-
voda za pokojnin-
sko in invalidsko
zavarovanje
(ZA-11)
Stanje in viri sredstev
zavoda po klasifikaciji
finančnih podatkov
Spremljan-
je stanja in
virov sred-
stev zavoda
LPreteklo
leto
ZPIZ3l.3.

Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika IzvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
RZZ/1Mesečno poročilo o prijavljenih potrebah po delavcih in pripravnikihŠtevilo prijavljenih potreb po stopnji strokovne izobrazbe in po področjih dejavnostiSpremljanje stanja na področju zaposlovanjaMPretekli mesecPodjetja, organizacije, skupnosti med mesecem15. v mesecu
RZZ/2Mesečno poročilo o realiziranih potrebah po delavcih in pripravnikihŠtevilo realiziranih potreb po stopnjah strokovne izobrazbe in po področjih dejavnostiSpremljanje stanja na področju zaposlovanjaMPretekli mesecPodjetja, organizacije, skupnosti med mesecem15. v mesecu
RZZ/3Mesečno poročilo o prijavljenih iskalcih ponovne zaposlitve po vzrokih prenehanja zadnje zaposlitveŠtevilo iskalcev ponovne zaposlitve po spolu, stopnjah strokovne izobrazbe in vzrokih prenehanja zadnje zaposlitveSpremljanje stanja na področju zaposlovanjaMPretekli mesecRepubliški zavod za zaposlovanje 15. v mes.15. v mesecu
RZZ/4Mesečno poročilo o registrirano brezposelnih osebahŠtevilo vseh, iskalci prve zaposlitve, stari do 25. leta starosti, brezposelni zaradi stečaja, trajni presežki, na novo prijavljeni, zaposleni v tekočem mesecu, črtani iz evidence, prejemniki denarnega nadomestila in pomoči, vse kategorije po spolu in stopnji strokovne izobrazbe.Spremljanje stanja na področju zaposlovanjaMPretekli mesecRepubliški zavod za zaposlovanje 15. v mes.15. v mesecu
RZZ/5Mesečno poročilo o osebah, ki so se s posredovanjem zavoda za zaposlovanje začasno zaposlile v tujini in o osebah, ki so se vrnile z začasnega dela v tujini ter prijavile pri zavodu za zaposlovanjeŠtevilo začasno zaposlenih v tujino in število povratnikov iz tujine, ki so se prijavili na zavodu za zaposlovanje po stopnjah šolske izobrazbe in po državahSpremljanje stanja na področju zaposlovanjaMPretekli mesecRepubliški zavod za zaposlovanje 15. v mes.15. v mesecu
RZZ/6Letno poročilo o registrirano brezposelnih osebahŠtevilo oseb, ki iščejo zaposlitev (31.12.) po strokovni usposobljenosti, poklicih, spolu, starosti, delovni dobi, času čakanja na zaposlitev, število upravičencev do denarnega nadomestila, število invalidov, ki iščejo zaposlitev, število strokovno usposobljenih in prekvalificiranih s posredovanjem zavoda za zaposlovanjeSpremljanje stanja na področju zaposlovanjaLPreteklo letoRepubliški zavod za zaposlovanje 20.1.20.01.
RZZ/7Poročilo o izdanih delovnih dovoljenjih za tujceŠtevilo izdanih delovnih dovoljenj po vrstah dovoljenj, po stopnjah strokovne izobrazbe in državljanstvu.Spremljanje stanja na področju zaposlovanjaMPretekli mesecRepubliški zavod za zaposlovanje 15. v mes.15.v mesecu
RZZ/8Poročilo o tujih državljanih, zaposlenih v SlovenijiŠtevilo zaposlenih po stopnjah strokovne izobrazbe, dejavnostih, spolu in državljanstvu (stanje), nove zaposlitve in prenehanje zaposlitve, matična številka tujca.Spremljanje stanja na področju zaposlovanjaMPretekli mesecPodjetja, organizacije, skupnosti, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve. Med mesecem15. v mesecu
RZZ/9Letne potrebe po delavcih in pripravnikih ter poročilo o zaposlovanju v preteklem letuObseg in struktura načrtovanih potreb po delavcih in število delavcev s pogoji za upokojitev ter število zaposlenih invalidov.Spremljanje stanja na področju zaposlovanjaLPreteklo leto, opazovano letoPodjetja, organizacije, skupnosti 15.1.31.03.
RZZ/10Letno poročilo o prijavah v program srednjega izobraževanjaPrijave za vpis v 1. letnik po vrstah šol, programih in občini predhodnega šolanja.Spremljanje stanja na področju zaposlovanja z vidika izobraževanjaLOpazovano šolsko letoOsnovne šole 31.3.Po zaključku prijavnega roka
RZZ/11Letno poročilo o uspešnosti srednjega izobraževanjaPoročilo o uspešnosti učencev, ponavljalcih, o prešolanju in izstopih, po vrstah šol, letnikih, programih, spolu in občini šolanja ter predviden priliv v zaposlitevSpremljanje stanja na področju zaposlovanja z vidika izobraževanjaLOpazovano šolsko letoSrednje šole 15.11.31.12.

Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika IzvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI
PROMET
AG/1Mesečno poročilo o raz -
členjenem prometu raču -
nov, ki jih vodi Agen -
cija (R -1)
Podatki o prejemkih in izdatkih
pravnih oseb, evidentiranih na
računih pri Agenciji
Spremljanje
plačilnega
prometa
MOd 1.1. do zadnjega
v ustreznem mesecu
tekočega leta (ku-
mulativa)
Podružnice
Agencije do
4. v mesecu
Do 10. v mesecu
AG/2Mesečno poročilo o vpla -
čilu in razporeditvi
javnih prihodkov (B -2)
Podatki o vplačilih prihodkov
po vrstah ter njihova razpore-
ditev na račune prejemnikov
(proračuni, ZPIS, ZZZS, skla-
di in drugi)
Spremljanje
vplačil in
razporedi-
tve javnih
prihodkov
MOd 1.1. do zadnjega
v ustreznem mesecu
tekočega leta (ku-
mulativa)
Podružnice
Agencije do
4. v mesecu
Do 10. v mesecu
AG/3Prijava investicije
Agenciji: obrazec
Agencije -IN -1
Podatki o investicijskem ob-
jektu (naziv in naslov objek-
ta, leto začetka graditve,
predvideno leto dokončanja
idr.); podatki o predračunski
vrednosti objekta, njegovi teh-
nični strukturi (gradbena dela,
oprema idr.); viri financiranja
objektov
Spremljanje
investicij
MZahteva za gradbeno
dovoljenje
Pravna oseba/
investitor
pred izdajo
gradbenega
dovoljenja
25. v mesecu
AG/4Prijava spremembe
predračunske vredno -
sti investicijskega
objekta:
- obrazec Agencije -IN -2
Podatki o predračunski vredno-
sti objekta (predračunska vred-
nost s prijavljenimi prekora-
čitvami, povečanje/zmanjšanje
predračunske vrednosti); tehnič-
na struktura (gradbena dela,
oprema idr.); struktura virov
financiranja objekta
Spremljanje
investicij
MOb
dogodku
Pravna oseba/
investitor ob
spremembi
predračunske
vrednosti
25. v mesecu
AG/5Mesečno poročilo bank
o plačilih za investi -
cije iz investicijskih
posojil v uporabi
- obrazec INV -POS
Plačila za investicije iz in-
vesticijskih posojil bank
(po občinah, po dejavnostih
investitorjev in po bankah)
Spremljanje
investicij
MDo 8. v mesecuBanke, ki
odobravajo
investicijska
posojila
pravnim osebam-
investitorjem
25. v mesecu
AG/6Trimesečno poročilo
pravnih oseb s področ -
ja negospodarstva za
obdobja:
januar -december
januar -marec
januar -junij
januar -september
Podatki o neto prihodku prav-
nih oseb s področja negospo-
darstva od začetka poslovnega
leta do konca obračunskega ob-
dobja, številu zaposlenih,
plačah
Spremljanje
poslovanja
pravnih
oseb s pod-
ročja nego-
spodarstva
čLJanuar-december pret. leto
Januar-marec tekoče leto
Januar-junij tekoče leto
Januar-september
tekoče leto
Pravne osebe
s področja ne-
gospodarstva
za obdobja:
I-XII 94 do 28.2.
I-III 95 do 20.4.
I-VI 95 do 31.7.
I-IX 95 do 20.10.
Za obdobje:
I-XII, 15.3.
I-III, 30.4.
I-VI, 15.8.
I-IX, 30.10.
AG/7Letni računovodski
izkazi gospodarskih
družb, gospodarskih
javnih služb in vseh
drugih družb, ki vodijo
računovodske evidence
po zakonu o gospodar -
skih družbah: bilanca
stanja in bilanca us -
peha za namene države
Podatki iz bilance stanja o
premoženju in virih premo-
ženja, podatki poslovno-
izidne bilance o čistem do-
bičku oz. čisti izgubi
Spremljanje
poslovanja
gospodarskih
družb, gospo-
darskih javnih
služb in drugih
družb, za name-
ne države
LPreteklo koledarsko
leto
Gospodarske družbe, subjekti
gospodarskih javnih
služb in druge
družbe, ki vodijo
računovodske eviden-
ce po zakonu o go-
spodarskih družbah,
do 28.2.
15.3.
AG/8Letni računovodski izkazi
majhnih pravnih oseb s
področja negospodarstva,
narejeni po zakonu
o računovodstvu:
- bilanca stanja po
skrajšani shemi
- bilanca uspeha po
skrajšani shemi
- razporeditev rezultatov
- dodatni računovodski
izkaz - dodatek
Podatki bilance stanja o pre-
moženju in virih premoženja;
podatki poslovno-izidne bilan-
ce, o prihodkih in odhodkih,
dobičku oz. izgubi
Spremljanje
poslovanja
pravnih oseb
s področja
negospodarstva
LPreteklo letoMajhne pravne osebe
s področja negospo-
darstva,
do 28.2.
15.3.
AG/9Letni računovodski izkazi
srednjih pravnih oseb s
področja negospodarstva,
narejeni po zakonu
o računovodstvu:
- bilanca stanja
- bilanca uspeha po
skrajšani shemi
- razporeditev
rezultatov
- dodatni računovodski
izkaz - dodatek
Podatki bilance stanja o pre-
moženju in virih premoženja;
podatki poslovno-izidne bilan-
ce o prihodkih in odhodkih,
dobičku oz. izgubi
Spremljanje
poslovanja
pravnih oseb
s področja
negospodarstva
LPreteklo letoSrednje pravne ose-
be s področja
negospodarstva,
do 28.2.
15.3.
AG/10Letni računovodski izkazi
velikih pravnih oseb s
področja negospodarstva,
narejeni po zakonu
o računovodstvu:
- bilanca stanja
- bilanca uspeha
- razporeditev rezultatov
- dodatni računovodski
izkaz - dodatek
Podatki bilance stanja o pre-
moženju in virih premoženja;
podatki poslovno-izidne bilan-
ce o prihodkih in odhodkih,
dobičku oz. izgubi
Spremljanje
poslovanja
pravnih oseb
s področja
negospodarstva
LPreteklo letoVelike pravne ose-
be s področja
negospodarstva,
do 28.2.
15.3.
AG/11Letni računovodski izkazi
bank in drugih finančnih
organizacij:
- bilanca stanja
- izkaz uspeha
- izkaz uporabe dobička
in kritja izgube
Podatki o vrstah aktive in
pasive; o prihodkih in od-
hodkih, o dobičku oz. izgubi
ter o uporabi dobička oz.
kritju izgube
Spremljanje
poslovanja
finančnih
organizacij
LPreteklo koledarsko
leto
Banke in druge
finančne organiza-
cije,
do 28.2.
25.3.
AG/12Letni računovodski izkazi državnega pro -
računa in proračunov lokalnih
skupnosti:
- bilanca stanja
- bilanca prihodkov in
odhodkov
Podatki o sredstvih ter virih
sredstev; podatki o prihodkih
in odhodkih, presežku prihod-
kov in njihovi razporeditvi
oz. odhodkih, prenesenih v
naslednje obračunsko obdobje
Spremljanje
poslovanja
LPreteklo letoDržava in lokalne
skupnosti, do
28.2.
25.3.
AG/13Letni računovodski izkazi državnih or -
ganov in organov lokalih skupnosti
skupnosti:
- bilanca stanja
- bilanca prihodkov in
odhodkov
Podatki o sredstvih ter virih
sredstev; podatki o prihodkih
in odhodkih, presežku prihod-
kov in njihovi razporeditvi
oz. nekritih odhodkih in nji-
hovem kritju
Spremljanje
poslovanja
LPreteklo letoDržavni organi, organi
lokalnih skupno-
sti (organi in
organizacije RS, poslovna
in delodajalska
združenja)
28.2.
25.3.
AG/14Letni računovodski izkazi
drugih uporabnikov:
- bilanca stanja
- bilanca prihodkov in
odhodkov
Podatki o sredstvih ter virih
sredstev; podatki o prihodkih
in odhodkih, presežku prihod-
kov in njegovi razporeditvi
oz. nekritih odhodkih in nji-
hovem kritju
Spremljanje
poslovanja
drugih
uporabnikov
LPreteklo letoPolitične stranke
sindikati, krajevne
skupnosti in društva
25.3.
AG/15Letni računovodski izkazi do -
ločenih uporabnikov:
- obrazec: bilanca
Podatki o sredstvih ter virih
sredstev; o prihodkih in odhod-
kih, o presežku prihodkov oz.
nekritih odhodkih
Spremljanje
poslovanja
določenih
uporabnikov
LPreteklo letoPolitične organizacije,
sindikati,
društva
25.3.
AG/16Računovodski izkazi
majhnih pravnih oseb s
področja negospodarstva
za obdobje januar -junij:
- bilanca uspeha po
skrajšani shemi
- razporeditev rezultatov
Podatki poslovno-izidne bilance;
podatki o prihodkih in odhodkih,
podatki o bruto dobičku oz. iz-
gubi
Spremljanje
poslovanja
majhnih
pravnih
oseb
s področja
negospodarstva
LJanuar-junijMajhne pravne ose-
be s področja ne-
gospodarstva do
31.7.
15.8.
AG/17Računovodski izkazi
srednjih in velikih
pravnih oseb s področja
negospodarstva za obdob -
je januar -junij:
- bilanca stanja po
skrajšani shemi
- bilanca uspeha po
skrajšani shemi
- razporeditev rezul -
tatov
Podatki bilance stanja o premo-
ženju in virih premoženja ter
podatki poslovno-izidne bilance
(o prihodkih in odhodkih, bruto
dobičku oz. izgubi)
Spremljanje
poslovanja
srednjih
in velikih
pravnih oseb
s področja
negospodarstva
LJanuar-junijSrednje in veli-
ke pravne osebe
s področja ne-
gospodarstva do
31.7.
15.8.
AG/18Računovodski izkazi državnega
proračuna in proračunov
lokalnih skupnosti za
obdobje januar -junij:
- prihodki in odhodki
med letom
Podatki o prihodkih in odhodkih,
presežku prihodkov in njegovi
razporeditvi, oz. odhodkih
prenesenih v naslednje obračun-
sko obdobje
Spremljanje
poslovanja
LJanuar-junij Država, lokalne
skupnosti do
31.7.
25.8.
AG/19Računovodski izkazi državnih or -
ganov in organov lokalnih
skupnosti:
- prihodki in odhodki
med letom
Podatki o prihodkih in odhodkih,
presežku prihodkov in njegovi
razporeditvi oz. nekritih odhod-
kih in njihovem kritju
Spremljanje
poslovanja
LJanuar-junij Državni organi in organi
lokalnih skupno-
sti (organi in
organizacije,
poslovna in
delodajalska združenja)
do 31.7
25.8.
AG/20Centralna evidenca
lastninskih certifikatov
Podatki o evidenčnih računih
imetnikov lastninskih certi-
fikatov
Spremljanje
procesa
lastninje-
nja
dnevnoMinistrstvo za
notranje zadeve,
Ministrstvo za
ekonomske odnose
in razvoj, Mini-
strstvo za delo,
družino in soc.
zadeve, Sloven-
ski odškodninski
sklad
Na zahtevo
Vlade Repub-
like Slove-
nije
AG/21Centralni register pod -
jetij, ki se lastnin -
sko preoblikujejo
Osnovni podatki podjetij (ma-
tična številka, naziv, kraj,
dejavnost, vrednost družbenega
kapitala po otvoritveni bilan-
ci)
Spremljanje
procesa
lastninskega
preobliko-
vanja pod-
jetij
tedenskoAgencija za
prestrukturiranje
in privatizacijo
Na zahtevo
Vlade Repub-
like Slove-
nije

Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika IzvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA
IVZ/1 STATISTIKA OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
IVZ 1.1Delo dejavnosti splošne medicineOznaka uporabnika, starost, spol, občina, podatki o zdravstvenem delavcu in izvajalcu zdravstvenega varstva, diagnoza, postopki, napotitev.Spremljanje dejavnosti splošne medicineP,L30.06.
31.12.
Vsi javni zdr. zavodi ter druge pravne in fizične osebe, katerih zdr. dejavnost obsega dejavnost splošne medicine ne glede na koncesijo.15.03.
IVZ 1.7Statistika začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokovOznaka uporabnika, starost, spol, občina, diagnoza, odsotnostSpremljanje in analiziranje vzrokov začasne odsotnosti z dela. Predlaganje ukrepov.L
.
30.06.
31.12.
ZZ, ZZV do 14 v mesecu za pretekli mesec31.03.
1505.
1.09.
IVZ 1.8Statistika poškodb pri deluOznaka uporabnika, podatki o umrlih in poškodovanih pri delu, o poškodbi, okoliščinah in vzroku nastanka poškodbe pri deluSpremljanje in analiziranje poškodb, ki so se zgodile zaposlenim na delu, na poti na delo, na poti z dela in službeni poti. Predlaganje ukrepovL31.12.Delodajalci, ZZZS, ZZV do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Polletno poročilo o štev. poškodov. in umrlih pri delu, po spolu in gosp. dejavnostih - ZZV do 15.2. in 20.7.
31.03.
IVZ 1.9Delo zobozdravstvene dejavnostiPodatki o obiskih, storitvah ter ugotovljenih boleznih in stanjih, Spremljanje in vrednotenje opravljenega dela v okvirju zobozdravstvene dejavnosti.
Ugotavljanje stanja oralnega zdravlja prebivalstva
P,L30.6.
31.12.
Vsi javni zdr. zavodi ter druge pravne in fizične osebe, katerih zdr. dejavnost obsega zobozdravstveno varstvo, ZZV, 15.2.,20.7.31.03.
15.08.
IVZ 1.10Patronažno varstvoPodatki o varovancih in opravljenem delu v patronaži in negi bolnikaSpremljanje in vrednotenje dela polivalentne patronažne službeL31.12.Vsi javni zdr. zavodi ter druge pravne in fizične osebe, katerih zdr. dejavnost obsega polivalentno patronažno službo31.03..
IVZ/2 STATISTIKA AMBULANTNO SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI
IVZ 2.1Ambulantno-spec. dejavnostOznaka uporabnika, starost, spol, občina, diagnoza, postopek, Spremljanje in vrednotenje ambulantno.-specialistične
dejavnosti
P,L
.
30.6.
31.12
Specialistične ambulante
ZZV, 15.2.,20.7.
31.03.
15.08.
IVZ 2.1Ambulantno-spec. dejavnostOznaka uporabnika, starost, spol, občina, diagnoza, postopek, Spremljanje in vrednotenje ambulantno.-specialistične
dejavnosti
P,L30.6.
31.12.
Specialistične ambulante
ZZV, 15.2.,20.7.
31.03.
15.08.
IVZ/3 STATISTIKA BOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
IVZ 3.1 Statistika bolnišnične dejavnosti
(stacionariji)
Podatki o bolnišnični dejavnosti, gibanje bolnikov, oskrbni dneviSpremljanje in vrednotenje bolnišnične dejavnosti P,L
.
30.6.
31.12
Bolnišnice RS
15.2.
20.7.
31.03.
15.08.
.
IVZ 3.2Bolezni, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišniciOznaka uporabnika, podatki o bolniku, hospitaliziranem zaradi bolezniSpremljanje in proučevanje pojavnosti bolezni, ki zahtevajo hospitalizacijoM31.12Bolnišnice RS
do 10. v mesecu
(obrazec)
Magnetni medij do
15.2. in 20.7.
30.06.
IVZ 3.3Poškodbe, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišniciOznaka uporabnika, podatki o hospitaliziranem poškodovancu, okoliščinah nastanka poškodbe, o poškodbi in trajanju zdravljenjaSpremljanje in proučevanje pojavnosti poškodb, ki zahtevajo hospitalizacijoM,P;L31.12.
30.6.
Bolnišnice RS
do 10. v mesecu
Magnetni medij do
15.2. in 20.7.
30.06
IVZ 3.5Perinatalni informacijski sistemPorodni zapisnik, podatki o porodnici, priimek ime matere, EMŠO matere, priimek otroka,, EMŠO otroka, priimek ime očeta, EMŠO očeta, ime, Kg,Rh,ICT,WaR,Rubela, HbsAg ,HIV Toxoplazmoza sprejem, Anamneza porodnice, družinska, osebna-bolezni pred nosečnostjo, ginekološka, sedanja nosečnost, intrauterini posegi, zdravila v tej nosečnosti, povzetek poroda, začetek poroda, razpok mehurja, trajanje od razpoka mehurja do poroda, plodovnica, zdravila med porodom, nadzor ploda med porodom, amnioskopija, pH, število rojenih otrok, vstava, porodne nepravilnosti, trajanje poroda, operativno dokončanje poroda, epiziotomija, poškodbe porodne poti, posegi, posegi-drugi, nepravilnosti placente, popkovnica, komplikacije 3. porodne dobe ,porodna analgezija, anestezija, stanje otrok ob rojstvu, post, postpartalni potek, novorojenec, porodna teža, porodna dolžina, obseg glave ob rojstvu, gestacijska starost, termin poroda, teža ob odpustu, dolžina ob odpustu, obseg glave ob odpustu, za gestacijsko starost, KG, Rh, DCT, pH arterije umbilikalis, Apgar, odpust/premestitev,BCG, F/tsh, drugi pres. testi, dojenje, UZ kolkov, UZ glave, UZ ledvic, Okul. pr., nega, prirojene napake, diagnoze, pogostejše diagnoze, podatki o umrlem otrokuSpremljanje, vrednotenje in načrtovanje zdravstvenih programov na perinatalnem področju. P, L30.6.
31.12.
Porodnišnice v RS, patronažna služba (za porode doma), ZD,ZZV31.5.
IVZ 3.6Fetalne smrti do 28. tedna nosečnostiZakonski stan, izobrazba, poklic, kraj bivanja, datum sprejema, datum odpusta, odpustna diagnoza, anamnestični podatki, posegi, klinični potekSpremljanje in vrednotenje fetalnih smrti, zdravstvenega stanja nosečnice in zdravstvenih programov za zmanjševanje tega pojava. Predlaganje programov za znižanje števila fetalnih smrti.L31.12.Vsi javni zdr. zavodi ter druge pravne in fizične osebe, katerih zdr. dejavnost obsega zdr. varstvo žensk, ne glede na koncesijo31.5.
IVZ 3.7Statistika prirojenih anomalijPriimek in ime otroka, datum rojstva, mesto rojstva, naslov stalnega bivališča, spol, vrsta poroda, zaporedje otroka, teža otroka ob rojstvu, APGAR po 1 in 5 , gestacijska starost, gotovost datuma zadnje menstruacije, datum ugotovljene napake, stanje ob ugotovitvi napake, vrsta opravljenih prenatalnih diagnostičnih testov in rezultat, postmortalni pregled otroka, datum postmortalnega pregleda otroka, ustanova obdukcije, obducent, diagnoze okvare, potrditev diagnoze, številka McKusickovega kataloga, genetski vzrok okvare, sorodstvo staršev, prehodno okvarjeni otroci, izvor podatkov, kraj rojstva matere, mesta rojstev starih materinih staršev, naslov prebivališča v času nosečnosti, poklic, zaposlitev, uporaba kontracepcije pred zanositvijo (vrstač čas uporabe), umetna oploditev, oploditev v epruveti, bolezni pred nosečnostjo (diagnoza, datum pojava bolezni, terapija), bolezni med nosečnostjo (diagnoza, datum pojava bolezni, terapija), razvade med nosečnostjo, družinska anamneza usmerjena v kongenitalne anomalije, ostale bolezni v družini, kraj rojstva očeta, kraj rojstva očetovih staršev, starost ob spočetju otroka, narodnostna pripadnost, poklic, izobrazba, zaposlitev, socialni položaj, bolezni pred spočetjem (diagnoza, datum pojava bolezni, terapija) izpostavčljenost očeta pred spočetjem morebitnim škodljivim učinkom iz okolja, družinska anamneza glede pojavnosti anomalij ter ostale bolezni v družini, prijavitelj primera, ustanova, datum prijaveSpremljanje, vrednotenje pojavnosti prirojenih anomalij, načrtovanje programov na področju genetskega svetovanja in antenatalnem področju ter ugotavljanje vzrokov pojavnosti ter komunikacija z evropskim registrom

“Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi.”
L31.12.Porodnišnice v RS, patronažna služba, ZD, ZZV ter druge pravne in fizične osebe, katerih zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno otroško zdravstveno dejavnost ne glede na koncesijo15.8.
IVZ 3.8Prijava sterilizacije
Prijava umetne osemenitve
Poročilo komisij I in II stopnje
Podatki potrebni za izvajanje zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok - Uradni list SRS, št. 11/77 in 42/86Spremljanje in vrednotenje sterilizacije in umetne osemenitve in spremljanje dela Komisij I in II stopnje za umetno prekinitev nosečnosti in sterilizacijoL31.12.Bolnišnica, ZD, ZZV,
31.5.
30.6.
15.3.
30.6.
30.10.
IVZ 3.9Delo dejavnosti za transfuzijo krviPodatki o zdravstvenih zavodih, zdravstvenih delavcih, krvodajalcih, količini odvzete krviSpremljanje dela dejavnosti za transfuzijo krviL31.12.Zavod RS za transfuzijo krvi, ZZV, 31.12.31.5.
IVZ 3.10Statistika rakaEMŠO,priimek ime, dekliški priimek, poklic, rojstni kraj, narodnostna pripadnost, rebivališče, kraj, bolnišnica, oddelek, številka popisa, datum sprejema, predhodno ugotovljen kakšen drug rak, datum ugotovitve sedanjega raka, zaporedno število sedanjega raka, predhodno zdravljenje sedanjega raka, vzrok sprejema, razred, lokalizacija raka, histološka oz. citološka dgn., stadij po tnm ali drugi ustrezni klinični lokalizaciji, opredelitev stadija solidnih tumorjev in malignih limfomov po vseh preiskavah, diagnoza ugotovljena, način zdravljenja med sedanjo hospitalizacijo, datum pričetka zdravljenja, datum odpusta oz. smrti, stanje ob, obdukcija, kontrola predvidena oz. bolnik premeščenSpremljanje gibanja novotvorb

“Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi.”
L
.
31.12Bolnišnice RS
31.12.
Vsi javni zdr. zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdr. dejavnost ne glede na koncesijo
31.5.
IVZ 3.11Statistika žilnokirurških bolnikov Priimek in ime, datum sprejema, datum operacije, datum odpusta, šifra bolnice, šifra oddelka,klasifikacija operacije, indikacije za operacijo, rizični faktorji ateroskleroze, hude spremljajoče bolezni, podatki o bolniku, tip operacije, tip grafta, postoperativne komplikacije, operacija v zvezi s komplikacijami, postoperativna zaščita, ocena bolnikovega stanja, postoperativni podatki o bolnikuSpremljanje žilnokirurških bolnikovL31.12.Bolnišnice RS31.5.
IVZ 3.12Statistika diabetikov Priimek in ime, občina stalnega bivališča, izobrazba, diabetes v sorodstvu, podatki o nosečnosti, mesec in leto ugotovitve diabetesa, nastop simptomov diabetesa, telesna teža, telesna višina, simptomi ob manifestaciji, debelost kot povod za manifestacijo, infekti kot povod za manifestacijo, druge bolezni in stanja kot povod za manifestacijo, zdravila kot povod za manifestacijo, diagnoza je postavljena, tip diabetesa ob odkritju, gestacijski diabetes, retinopatija, nevropatija, nefropatija, diabetična gangrena, makroangiopatija udov, makroangiopatija cerebralna, makroangiopatija koronarna, nefroangioskleroza, akutne komplikacije, arterijska hipertenzija, peroralna terapija, insulin-kratki, insulin-srednji, insulin-dolgi, hipoglikemične kome, sopojavi terapije, umrli, šifra vzroka smrtiSpremljanje diabetičnih bolnikovL
.
31.12Dispanzerji za diabetes31.5.
IVZ 3.13Statistika TBC bolnikovPriimek in ime, stalno bivališče, poklic, stan, zavarovanje, datum odkritja tbc-e, prijavni karton za pljučno tbc-o, datum odkritja tbc-e, vzrok preiskave v dispanzerju, rtg izvid, BCG, tuberkulinski test, induracija, kemoprofilaksa, lab. izvidi, sputum na BK, diagnoza, prvi podvzeti ukrepi, način zdravljenja, prijavni karton za izvenpljučno tbc-o, obolenje prijavila ustanova, diagnoza in klasifikacija, opombe, prijava/odjava aktivne tbc-e, glavni poklic, zaposlen,diagnoze, bolezen ugotovljena, datum odjave/odjava zaradi prijavni karton vpisanih v dispanzersko knjigo umrlih, osnovni vzrok smrti, preverjen vzrok smrti, datum smrti, v matični knjigi je vzrok smrti : tbc-a/drugo obolenje, mesto smrtiZasledovanje gibanja tuberkuloze in vsklajevanje epidemioloških ukrepov proti tej bolezniLSprotnoVsi javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti. , Dispanzerji za tuberkulozo31.5.
IVZ 3.14Statistika hospitaliziranih psihiatričnih bolnikovOznaka uporabnika, starost, spol, občina, diagnoza, postopki, napotitevSpremljanje in vrednotenje zdravljenja hospitaliziranih psihiatričnih bolnikovL31.12.Psihiatrične bolnišnice RS31.3.
IVZ 3.15Statistika kliničnih-biokemičnih
laboratorijev
Podatki o številu vzorcev in preiskav, vrsta vzorca, namen preiskave, rezultati preiskave, podatki o vrsti laboratorija, opremiSpremljanje in vrednotenje dela biok. lab.L31.12.Vsi javni zdravstveni zavodi ter druge pravne osebe, ki imajo v svoji sestavi klinično-biokemični laboratorij
IVZ/4 STATISTIKA ZDRAVSTVENOVZGOJNEGA DELA
IVZ 4.1Zdravstvenovzgojno deloPodatki o vsebini, metodi, obliki dela, zajeti populaciji, izvajalcih, razdeljenem materialu, in mestu izvajanja zdravstvenovzgojnega delaSpremljanje, vrednotenje, programiranje in načrtovanje zdravstveno-
vzgojnega dela ter raziskovanje in proučevanje
L31.12.Vsi ZZ30.6.
IVZ/5 STATISTIKA POKLICNIH BOLEZNI, SUMA NA POKLICNO BOLEZEN IN BOLEZNI V ZVEZI Z DELOM
IVZ 5.1Statistika poklicnih bolezni, suma o poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delomPodatki o prijavljenih poklicnih boleznih, vzroku, delovnem mestu in posledicahSpremljanje in poklicnih bolezni, suma na pokl. bolezenL31.12.Vsi javni zdr. zavodi ter druge pravne in fizične osebe, katerih zdr. dejavnost obsega medicino dela, sprotno31.3.
IVZ/6 STATISTIKA UMRLJIVOSTI
IVZ 6.1Zdravniško poročilo o umrli osebiEMŠO, priimek in ime umrle osebe, stalno prebivališče, narodnostna pripadnost, življenska skupnost, šolska izobrazba, poklic, poklic vzdrževalca, družbenoekonomski položaj v poklicu osebe oz. njenega vzdrževalca, poklic, ki je lahko vplival na osnovni vzrok smrti, spološni podatki o nastopu smrti, podatki za nasilne smrti, podatki za otroka, umrlega pred izpolnjenim 15. letom starosti, podatki o boleznih in stanjih umrlega podatki o boleznih in stanjih matere, ki so povezane s smrtjo novorojenca, podatki o mrliškem ogledniku, podatki o obducentuPreprečevanje prezgodnje umrljivosti

“Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi.”
L31.12.Mrliški ogledniki sproti, ZZV31.5.
IVZ/7 STATISTIKA ZDRAVSTVENE POMOčI UŽIVALCEM DROG
IVZ 7.1Zdravstvena pomoč uživalcem drogPodatki o številu in tipu uživalcev drog Spremljanje in vrednotenje zdravstvene pomoči uživalcem drogL,P30.6.
31.12.
ZZV31.3.
IVZ/8 STATISTIKA FIZIKALNE MEDICINE IN REHABILITACIJE
IVZ 8.1Statistika ambulantne in bolnišnične fizikalne medicine in rehabilitacijePodatki o ambulantni in bolnišnični fizikalni medicini in rehabilitacijiSpremljanje in vrednotenje ambulantne in bolnišnične fizikalne medicine in rehabilitacije obolelih in poškodovanihM,P,L30.6.
31.12.
Za ambulantno fizikalno medicino in rehabilitacijo vsi javni zdr. zavodi ter druge pravne in fizične osebe, katerih zdr. dejavnost obsega fizikalno medicino in rehabilitacijo ne glede na koncesijo, za bolnišnično fizikalno medicino in rehabilitacijo Inštitut za rehabilitacijo Republike Slovenije15.3.
15.8.
IVZ/9 STATISTIKA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PSIHOSOCIALNO MOTENIH OTROK IN MLADOSTNIKOV
IVZ 9.1Zdravstveno varstvo psihosocialno motenih otrok in mladostnikovPodatki o številu obiskov, izobrazbi in zaposlenosti staršev, številu otrok v družini, vključenosti v vzgojno-izobraževalni progra, letniku šolanja in učnem uspehu, področju disfunkcionalnosti in obolevnosti Spremljanje duševnega zdravja otrokL31.12.Zavodi za mentalno higieno in psihopediatrijo15.3.
IVZ/10 STATISTIKA REŠEVALNE SLUŽBE
IVZ10.1Delo reševalne službePodatki o številu prevoženih km, številu prepeljanih bolnikov po skupinah vzrokov za prevoz, podatki o reševalnih avtomobilih, podatki o zaposlenem osebjuSpremljanje dela reševalne službeP,L
30.06., 31.12.Reševalne postaje, ZZV
20.02., 20.07.
15.3.
30.8
IVZ/11 STATISTIKA PORABE ZDRAVIL
IVZ 11.1Registrirana zdravilaPodatki o zdravilihAžurna evidenca števila registriranih zdravilL31.12.Pristojni upravni organ sprotno
IVZ 11.2Poraba zdravil izdanih na zdravniški recept Podatki o številu in vrednostih izdanih zdravil na receptu po veljavni klasifikaciji zdravil, starosti, spolu in regijahVrednotenje predpisovanja zdravil po veljavni klasifikaciji zdravil, starosti in spoluL,P
.
30.6.
31.12
Lekarna, lekarniška postaja
15.3.,1.8.
31.3.
1.9.
IVZ 11.3Poraba zdravil izdanih brez zdravniškega receptaPodatki o količini in vrednosti izdanih zdravilVrednotenje porabe zdravil izdanih brez receptaL31.12.Lekarna, lekarniška postaja
15.3.,1.8.
31.3.
1.9.
IVZ 11.4Bolnišnična poraba zdravil izdanih na izdajnicePodatki o količini in vrednosti izdanih zdravil po veljavni klasifikaciji zdravil po bolnišničnih oddelkihVrednotenje porabe zdravil po bolnišnicah, oddelkih in regijahL31.12Bolnišnice, ki imajo v sestavi lekarno 15.3.31.3.
IVZ 11.5Dejavnost javnih lekarnPodatki o količini in vrednosti izdanih zdravil in ostalega blaga brez zdravniškega receptaZagotoviti podatke o delu javnih lekarn na informacije, planiranje kadrov in finančnih sredstevL
.
31.12Lekarne in lekarniške postaje 15.3.31.3.
IVZ/12 STATISTIKA ZDRAVSTVENE NEGE
IVZ 12.1Statistika zdravstvene negePodatki o varovancih in opravljenem deluSpremljanje in vrednotenje zdravstvene negeL
.
31.12Vsi javni zdr. zavodi in fizične osebe, katerih zdr. dejavnost obsega zdravstveno nego31.3.
IVZ/13 STATISTIKA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
IVZ 13.1Gibanje zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodovŠifra delavca, priimek in ime. rojstni priimek, spol, datum rojstva, naslov, poštna številka, občina, prepoved opravljanja poklica, zaposlitev, šolanje, specialistično usposabljanje, podatki o zdravstvenem zavodu/enotiSprtemljanje gibanja zdravstvenih delavcev in sodelavcevSprotno31.12.Vsi javni zdravstveni zavodi ter druge pravne osebe, ki zaposlujejo zdravstvene delavce in sodelavce31.5.
IVZ 13.2Število študentov na VŠZ, na medicinski fakulteti in farmacijiPodatki o številu študentov in diplomantov po spolu, smereh in načinu šolanja in stopnji šolanjaSpremljanje in vrednotenje zadovoljevanja kadrovskih potreb v zdravstvuL31.12.Vse srednje, višje in visoke šole medicinske in farmacevtske smeri 31.7.31.5.
IVZ 14 STATISTIKA SOCIALNEGA VARSTVA
IVZ 14.1Problemi strank in storitve centrov za socialno deloPodatki o problemih strank centrov za socialno delo, pobudnikih obravnave, metodah dela in dejavnosti centrov za socialno deloSpremljanje in vrednotenje stanja na področju storitev in problemov strank centrov za socialno delo v Sloveniji ter statistična in znanstvena raziskovanjaL31.12.Centri za socialno delo
15.2.
30.6.
IVZ/15 STATISTIKA S PODROČJA NALEZLJIVIH BOLEZNI
IVZ 15.1Pojavnost nalezljivih bolezniEMŠO, priimek ime, podatki o bivališču, naslov zaposlitve oziroma kolektiva, področje dela, diagnoza (MKB) povzročitelj, datum dogodka, način ugotovitve bolezni, način pojavljanja, identiteta kontaktov, podatki o hospitalizaciji, izolaciji, zdravstvenem nadzoru, datumu smrti, podatki o epidemijskem pojavu (datumi začetka, ugotovitve, konca) vrste epidemije, povzročitelj viri okužbe, poti širjenja, odvzeti vzorci, rezultati analiz, izvedeni ukrepiSpremljanje pojava nalezljivih bolezni, njihovi značilnosti in ovrednotenja izvedenih ukrepovSprotnoVsi javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti sprotno.Sprotno letno
20.5.
IVZ 15.2Pojavnost infekcije s HIV in spolno prenesenih bolezni (SPB)Ime in priimek, datum rojstva, starost, spol, država rojstva, državljanstvo, narodna pripadnost, etnična pripadnost, prebivališče, poklic, zaposlitev, zakonski stan/življenska skupnost, diagnoze, datumi postavitve diagnoz, rezultati laboratorijskih preiskav, vrsta in trajanje zdravljenja/profilakse, podatki o svetovanjih, napotitvah, spolni usmerjenosti, izpostavljenosti/dejavnikih tveganja, identiteta kontaktov, podatek o obveščanju kontaktov, Spremljanje pojavljanja in porazdelitve SPB, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje obvladovanja SPB.SprotnoVsi javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti sprotno.
ZZV vsak 7.dan

*Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi.”
Vsak 7. dan
M,čL,L
IVZ 15.3Statistika obveznikov za cepljenje in izvajanja cepljenjaEMŠO, priimek ime, podatki o bivališču, cepljenje (datum dogodka, vrsta, količina, serija, proizvajalec, datum veljavnosti), naziv javnega zavoda, podatki o zdravnikuZagotoviti podatke o novorojenih in obveznikih za cepljenje ter spremembe zaradi cepljenja, spremljanje izvajanja cepljenja in ovrednotenje obveznega programaM do 10. v mesecuStatistični urad RS, IVZ,ZZV, pooblaščeni izvajalci cepljenja20.5.
IVZ 15.4Statistika varstva prebivalstva pred steklinoPriimek in ime, podatki o bivališču, poklic, datum in kraj poškodbe, lokalizacija in število poškodb, klasifikacija poškodbe, podatki o živali, rezultat veterinarskega pregleda, obdelava rane (kraj, datum, način), predhodne poškodbe in cepljenja (datumi), pasivna zaščita (datum, vrsta, količina-v I.E., serija, proizvajalec, datum veljavnosti) cepljenje (datumi dogodkov, vrsta, količina, serija, proizvajalec, datum veljavnosti), naziv javnega zavoda, podatki o zdravniku, datum pričetka obravnaveSpremljanje varstva prebivalstva pred steklino na osnovi postopkov zdravstvene in veterinarske dejavnostiL10.2.Izvajalci v ZZV
Pooblaščena veterinarska dejavnost
20.5.
IVZ 15.5Statistika stranskih pojavov po cepljenju Priimek in ime, podatki o bivališču, podatki o uporabljenem cepivu (datum dogodka, vrsta, količina, serija, proizvajalec, datum veljavnosti), naziv javnega zavoda, podatki o zdravniku, datum prijave, stranski pojav (datum začetka in konca, vrsta), vzročna povezava, preiskave, izvidi, ukrepi, izidSpremljanje stranskih učinkov po cepljenjuSprotnoIzvajalci cepljenjaSprotno letno
20.5.
IVZ 15.6Poročilo o delu javnozdravstvenih laboratorijev (medicinska mikrobiologija, sanitarna mikrobiologija, sanitarna kemija, medicinska citogenetika)Podatki o številu vzorcev in preiskav, vrsta vzorca, namen preiskave, rezultati preiskave, podatki o vrsti laboratorija,opremiSpremljanje in vrednotenje dejavnosti in diagnostike zaradi usreznega zdravljenja in ugotavljanja zdravstvene ustreznostiLJavno zdrav. lab., ZZV , IVZ, Golnik, KC, MF, Transf. drugi pooblaščeni laboratoriji
10.2.
Letno
20.5.
IVZ/16 - STATISTIKA S PODROčJA EKOLOGIJE
IVZ 16.1Zdravstvena ustreznost živil in predmetov splošne uporabePodatki o vrsti, številu laboratorijsko pregledanih živil in predmetov splošne uporabe, lastniku, proizvajalcu, odvzemniku, datumu sprejema, datumu odvzema, datumu analize, mestu odvzema, namenu, vrsti, rezultatih preiskav, oceni zdravstvene ustreznosti živil, predmetov splošne uporabeSpremljanje zdravstvene usreznosti živil in predmetov splošne uporabe, zaradi ocene zdravstvene ogroženostiLPreteklo tromesečje
Polletje
Pooblaščeni javni zavodi pristojni upravni organ 10.1.,10.4. 10.7.,10.10. ZZV 20.1. 20.4.,20.7. 20.10.Polletno
30.1.
30.7.
IZV 16.2Preskrba prebivalstva s pitno vodoPodatki o tipih, številu in vrstah objektov, deležu prebivalstva, ki se oskrbuje, upravljalcu objekta, vodovarstvenih conah virov, zadostnosti preskrbe, nadzoru objektov s strani ZZV, vrsti in kvaliteti surove vode, kondicioniranju in kloriranju vodeSpremljanje preskrbljenosti prebivalstva z zdravo pitno vodoLPreteklo letoZZV, ki imajo sanitarni, terenski in laboratorijski nadzor, poonlaščeni laboratoriji, pristojni upravni organi 10.11, 10.4.,10.7.,
10.10.
20.1.,20.4.,
20.7.,20.10.
IVZ 16.3Higienska ustreznost pitne vodePodatki o številu laboratorijsko analiziranih vzorcev pitne vode vključno površinskih in talnih voda namenjenih za vodna zajetja (surova voda) naročniku, odvzemniku, mestu odvzema, datumu odvzema vzorca, datumu sprejema in datumu analize, vrsti analize (mikrobiološka, fizikalno kemična, radiološka, genotoksična), namenu analize, rezultati analize in ocena higienske ustreznosti vode Spremljanje higienske ustreznosti pitne vode, zaradi ocene zdravstvene ogroženosti prebivalstvaLZa preteklo letoZZV in drugi laboratoriji, pooblaščeni za ugotavljanje higienske neoporečnosti vode
10.1.,10.4.
10.7.,10.10.
20.1.,20.4.
20.7.,20.10.
IVZ 16.4Statistika o kopalnih vodahPodatki o kopališčih in kopalnih vodah: bazenske, površinske tekoče in stoječe vode, ter vode obalnega morja; bazeni glede na vrsto vode (sladka, morska), namenu (rekreacijski oz. športni in drug) število objektov, število odvzetih vzorcev na mikrobiološke, fizikalno kemijske, radiološke in druge preiskave in rezultati z odst. oporečnih vzorcev, mesto odvzema vzorca, zdravstvena ocenaSpremljanje kakovosti kopalnih vod, zaradi varovanja zdravja prebivalstvaLPreteklo letoZZV, ki imajo sanitarni terenski in laboratorijski nadzor, pooblaščeni laboratoriji, pomorska biološka postaja
10.1.,10.4.
10.7.,10.10
20.1.,20.4.
20.7.,20.10
IVZ 16.5Statistika odpadkov zdravstvenih zavodovPodatki o odpadkih, ki nastajajo v zdravstvenih zavodih, vrsta in količina ravnanje in odstranjevanje, vodenje evidenc, Spremljanje ravnanja z odpadki iz zdravstvenih zavodih zaradi prip. vplivov na zdravje in okoljeLPreteklo letoZZV, ki imajo sanitarni terenski in laboratorijski nadzor in pristojni upravni organi
10.1.,10.4.,10.7.,10.10.
20.1.,20.4.
20.7.,20.10.

Zap.št.Raziskovanje Ime/OznakaVsebinaNamenPeriodika IzvajanjaObdobje ali kritični datumKdo mora dati podatke in kdajRezultati
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
ZZZS/1Polletno in letno poročilo o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanjaStanje in povprečno število zavarovanih oseb obveznega zdravstvenega zavarovanja po skupinah zavarovalnih podlag (delavci; osebe, ki v RS samostojno opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost kot edini ali glavni poklic; kmetje; upokojenci; upravičenci iz proračuna, družinski člani, ostali).Spremljanje stanja zavarovanih oseb obveznega zdravstvenega zavarovanjaPL, L30.6. 31.12.ZZZS25.8. 31.3.
ZZZS/2Polletno in letno poročilo o zavarovancih prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitveStanje in število zavarovancev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev.Spremljanje gibanja zavarovanih osebPL, L30.6.ZZZS Zavarovalne in pozavarovalne organizacije 31.7. za obd. I - VI I - XII25.8. 31.3.
ZZZS/3Poškodbe pri delu in poklicne bolezniŠtevilo poškodovanih oz. zbolelih; poškodovani oz. zboleli po dejavnostih.Analiza stanjaL31.12.Delodajalci do 20. v mesecu za pretekli mesec ZZZS za preteklo leto31.3.
ZZZS/4Polletno in letno poročilo o začasnih zadržanostih od dela, glede katerih je izplačevalec nadomestila ZZZSPrimeri in dnevi začasne zadržanosti od dela po posameznih vzrokih (bolezen, poškodba, nega, spremstvo, izolacija, drugo).Spremljanje začasne zadržanosti od dela zaradi zdravstvenih razlogov, ki bremenijo sredstva ZZZSPL, L30.6. 31.12.ZZZS25.8 31.3.
ZZZS/5Zbirno polletno in letno poročilo o prihodkih in odhodkih ZZZS glede obveznega zdravstvenega zavarovanjaPrihodki, odhodki po vrstah (zdravstvene storitve, zdravila, ortopedski in drugi tehnični pripomočki, denarne pravice zavarovanih oseb oseb itd.).Spremljanje prihodkov in odhodkov ZavodaPL, L30.6. 31.12.ZZZS31.8. 31.3.
ZZZS/6Letno poročilo - prostovoljno zdravstveno zavarovanje za razliko do polne vrednosti storitevStanje vplačil premij za prostovoljno zdravstveno zavarovanje za razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev - in odhodki za ta namen.Spremljanje stanja sredstev - vplačil premij in proračuna storitevL31.12.ZZZS Zavarovalne organizacije31.3.

KONČNA DOLOČBA

Ta nacionalni program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 050-01/92-6/3
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.


Periodično: fluktuacija zaposlenih po stopnji stro-
kovne izobrazbe; znaki tehničnega napredka in
druge aktualne informacije.
ZS/3.3Letno poročilo obrti
OBRT-21
Proizvodnja in realizacija proizvodov in storitev; zaposleni, delovne ure in izmene; motorji in naprave; poraba električne energije po tehnološkem namenu; nakup, poraba in zaloge energije in goriva.Spremljanje stanja na področjih dejavnosti, ki se opravljajo na obrtni načinLPreteklo letoPravne osebe, ki opravljajo dejavnost na obrtni način in obrtne enote drugih pravnih oseb

31.03.
30.06.
ZS/3.4Letno poročilo o obrti v zasebnem sektorju brez pravnih oseb
OBRT-3
Lastniki, solastniki in zaposleni v zasebnem sektorju brez pravnih oseb; zaposleni in njihova strokovna izobrazba; delo v zasebnem sektorju kot postranski poklic.Spremljanje stanja na področjih dejavnosti, ki se opravljajo na obrtni način.LPreteklo letoPristojni upravni organi
31.03.
30.06.
ZS/3.5Letna bilanca električneProizvodnja, lastna poraba in dobava poslovnimSpremljanjeLPretekloPoslovni subjekti, 15.03.
energijesubjektom za prenos in distribucijo električne proizvodnje,letoki izvajajo distri-
IND-4aenergije, uvoz, izvoz; prodaja pomembnejšim odjemal-nabave,bucijo električne
IND-4bcem idr.dobaveenergije in in-
in porabedustrijske elek-
električnetrarne
energije05.02.
ZS/3.6Letno poročilo o stroškihNačrtovana in porabljena sredstva ter načrtova-SpremljanjeLPretekloPoslovni subjekti, ki 30.07.
geološko rudarskih raziskovanjna in opravljena dela geološko-rudarskih razis-geološkoletoso nosilci vlaganja
GRRkovanj za mineralne surovine in podzemeljskerudarskihmajpri raziskova-
vode; lokacija in vrsta ležišča in nahajališča, na-raziskovanjnjih mineralnih
črtovana in porabljena sredstva po virih financi-surovin in podze-
ranja (lastna sredstva, združena sredstva, meljskih voda
krediti - domači in zunanji, vla-30.03.
ganja tujih oseb idr.) in po oblikah raziskovanja
(za osnovno in za podrobno raziskovanje); obseg
in vrednost načrtovanih in opravljenih del po
vrstah del.
ZS/3.7Poročilo o uporabi zmogljivosti vŠtevilo strojev, njihova zmogljivost in vrednost poSpremljanje5LPretekloPoslovni subjekti s05.04.
industrijinomenklaturi; razpored strojev po izmenah inzmogljivostiletopodročja rudarstva in
IND-Kdejanske delovne ure strojev na karakterističen danin izkoriščenostiindustrije in enote
od leta 1994 daljeza konkretno podjetje; možen in dosežen sklad ur strojevdelovnihdrugih poslovnih
v opazovanem letu; vzroki nezadostne uporabepripravsubjektov, ki se
zmogljivosti; procesni računalniki idr.ukvarjajo z
industrijsko
proizvodnjo
15.09.
ZS/3.8Popis obrtiVrsta dejavnosti; zaposleni, lastniki in družabniki;Spremljanje10LPretekloPoslovni subjekti,31.12.
od leta 1997 dalještevilo, velikost, vrednost, opremljenost in staroststanja naletoki opravljajo
poslovnih prostorov; število, vrednost, starost, tehničnepodročjihdejavnost na
zmogljivosti opreme; poraba energije in goriv; dejavnosti, kiobrtni način
finančno poslovanje in drugo.se opravljajo30.05.1996
na obrtni način
Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka
Vsebina
Namen
Periodika izvajanja
Obdobje ali kritični datum
Kdo mora dati podatke in kdaj
Rezultati
ZS/4. STATISTIKA KMETIJSTVA IN RIBIŠTVA
ZS/4.1Mesečno poročilo o realizacijiProdaja kmetijskih proizvodov v količini inSpremljanjeMPret. mesecPoslovni subjekti26.v mesecu
pridelave podjetij vvrednosti, po proizvodih in skupinah proizvodovrealizacijes področja
kmetijstvu lastne pridelave.kmetijskekmetijstva
KME-TRG-33/Mpridelave05. v mesecu
ZS/4.2Mesečno poročilo o morskemUlov plavih rib, drugih rib, rakov, mehkužcev inSpremljanjeMPret. mesecPoslovni subjekti05. v mesecu
ribištvuškoljk in gojenje rib in školjk.morskegas področja ribištva,20. v mesecu
KME-61/Mribolova inpristojni upravni
ribogojstvaorgani
06. v mesecu
ZS/4.3Mesečno poročilo o zakoluŠtevilo zaklane živine po vrstah in kategorijah,SpremljanjeMPretekliKlavnice22. v mesecu
živine v klavnicahmasa žive in zaklane živine, klavnost živine ter zakolamesec06. v mesecu
KME-52/Muvoz živine za klanje.živine
ZS/4.4Letno poročilo o zaklaniŠtevilo in masa zaklane živine po vrstah.SpremljanjeLPretekloPristojni04.02
živini v gostinskih obratih zakolaletoveterinarski
v lasti občanov živineinšpektorati
KME-52-110.01.
ZS/4.5Trimesečno poročiloŠtevilo in promet prašičev po kategorijahSpremljanječLPretekloPoslovni subjekti,27.01.
kmetijskih podjetijin namenu reje. Organizirano pitanje.živinoreječetrtletjeki redijo prašiče27.04.
o številu prašičev oziroma27.07.
in organiziranem organizirajo27.10.
pitanju živinepitanje živine
KME-54/čL05.01.
05.04.
05.07.
05.10.
ZS/4.6Poročilo o kmetijskih zemljiščihKmetijska zemljišča po lokaciji, površini, rabiSpremljanjeL31.03.Sklad kmetijskih15.05.
KME-20a, KME-20bin uporabi.rastlinskezemljišč in gozdov
pridelaveGeodetska uprava RS
15.04.
ZS/4.7Poročilo o zasejanih površinahZasejana zemljišča, poraba in zaloge mineralnihSpremljanjeLOpazovanoPoslovni subjekti s17.01.
med jesensko setvijo -gnojil v podjetjih in zadrugah.rastlinskeletopodročja kmetijstva,
stanje 15. decembraPreskrba kmetov z reprodukcijskim materialom.pridelavein enote drugih
KME-21aposlovnih subjektov,
KME-21bki se ukvarjajo s
kmetijskim pri-
delovanjem, ter
Kmetijska sveto-
valna služba pri
Republiški upravi za
pospeševanje kmetijstva
15.12.
ZS/4.8Poročilo o površinah in nasadihRaba zemljišč, zasejana zemljišča, sadno drevjeSpremljanjeLOpazovanoPoslovni subjekti s10.07.
ob koncu spomladanske setvein vinski trsi, pričakovani pridelek pšenice.rastlinskeletopodročja kmetijstva,
- stanje 31. majapridelavein enote drugih
KME-22aposlovnih subjektov,
KME-22bki se ukvarjajo s
kmetijskim pri-
delovanjem, ter
Kmetijska sveto-
valna služba pri
Republiški upravi za
pospeševanje kmetijstva
31.05.
ZS/4.9Letno poročilo o pridelaviPovršine, obseg pridelave zelenjave in cvetja vSpremljanjeLPretekloPoslovni subjekti s20.04.
zelenjave in cvetja v zaščitenemzaščitenem prostoru ter poraba energije.rastlinskeletopodročja kmetijstva
prostoru pridelavein enote drugih
KME-23poslovnih subjektov,
ki se ukvarjajo s
pridelovanjem cvetja
in vrtnin v zaščitenih
prostorih
07.02.
ZS/4.10Poročilo o pričakovanihPričakovani pridelki pšenice in drugih strnihSpremljanjeLOpazovanoPoslovni subjekti s17.07.
pridelkih zgodnjih posevkovžit ter zgodnjega sadja.rastlinskeletopodročja kmetijstva
in sadja - stanje 20. junijapridelavein enote drugih
KME-31aposlovnih subjektov,
KME-31bki se ukvarjajo s
pridelovanjem zgodnjih
posevkov, ter Kmetijska
svetovalna služba pri
Republiški upravi za
pospeševanje kmetijstva
20.06.
ZS/4.11Poročilo o pričakovanihPričakovani pridelki pomembnejših poznih po-SpremljanjeLOpazovanoPoslovni subjekti s01.09.
pridelkih pomembnih poznih posevkov,sevkov; koruza, sladkorna pesa, silažna koruza, krompir.rastlinskeletopodročja kmetijstva
- stanjepridelavein enote drugih
10. avgustaposlovnih subjektov,
KME-32-Iaki se ukvarjajo s
KME-32-Ibpridelovanjem zgodnjih
posevkov, ter Kmetijska
svetovalna služba pri
Republiški upravi za
pospeševanje kmetijstva
10.08.
ZS/4.12Poročilo o doseženih pridelkihDoseženi pridelki pšenice, drugih strnih žit inSpremljanjeLOpazovanoPoslovni subjekti s15.09.
zgodnjih posevkov in zgodnjega sadjazgodnjega sadja. Pridelovanje semenskerastlinskeletopodročja kmetijstva
- stanjepšenice in nameravana setev pšenice.pridelavein enote drugih
15. avgusta poslovnih subjektov,
KME-32aki se ukvarjajo s
KME-32bpridelovanjem zgodnjih
posevkov, ter Kmetijska
svetovalna služba pri
Republiški upravi za
pospeševanje kmetijstva
15.08.
ZS/4.13Poročilo o pričakovanih pridelkihPričakovani pridelki pomembnejših poznih SpremljanjeLOpazovanoPoslovni subjekti s30.09
poznih posevkov, sadja in grozdjaposevkov, sadja in grozdja. rastlinskeletopodročja kmetijstva
- stanjepridelavein enote drugih
05. septembra poslovnih subjektov,
KME-31a ki se ukvarjajo s
KME-31b pridelovanjem poznih
posevkov, ter Kmetijska
svetovalna služba pri
Republiški upravi za
pospeševanje kmetijstva
05.09
ZS/4.14Poročilo o doseženih pridelkih poznih Doseženi pridelki poznih posevkov, poznega sadja SpremljanjeLPretekloPoslovni subjekti s20.12.
posevkov sadja in grozdja - stanje in grozdja, predelava sadja in grozdja. rastlinskeletopodročja kmetijstva
10. novembraPridelava semenskega in sadnega materialapridelavein enote drugih
KME-33apri poslovnih subjektih.poslovnih subjektov,
KME-33bki se ukvarjajo s
pridelovanjem južnega
sadja, ter Kmetijska
svetovalna služba pri
Republiški upravi za
pospeševanje kmetijstva
10.11.
ZS/4.15Poročilo o doseženih pridelkih južnega sadja - stanje 15. januarja
KME-34a
KME-34b
Doseženi pridelki in predelava južnega sadja.Spremljanje rastlinske pridelaveLPreteklo letoPoslovni subjekti s področja kmetijstva in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s pridelovanjem južnega sadja, ter Kmetijska svetovalna služba pri Republiški upravi za pospeševanje kmetijstva
15.01.
10.02.
ZS/4.16Anketa o številu živine -Število in promet govedi, prašičev, konj,SpremljanjeL31.12.Izbrana kmečka25.03.
stanje 31.decembraovac, perutnine, koz in kuncev,živinorejegospodarstva, Republiška
KME-51-2prireja mleka, volne in jajc.govedorejska služba
01.01.-15.01.
ZS/4.17Letno poročilo o živinorejiŠtevilo živine po vrstah in kategorijah, število SpremljanjeL31.12.Poslovni subjekti25.03.
KME-51-2ačebeljih panjev, bilanca živine, uvoz živine,živinorejes področja kmetijstva,
živalska prireja.in enote drugih
poslovnih subjektov,
ki se ukvarjajo
z živinorejo
15.01.
ZS/4.18Letno poročilo poslovnihZaposlene osebe, zmogljivost objektov in naprav,SpremljanjeLPretekloPoslovni subjekti20.04.
subjektov s področja kmetijstvakmetijski stroji, bilanca pšenice in koruze, porabakmetijskeletos področja kmetijstva,
KME-71mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin;pridelavein enote drugih
poraba goriv, maziv in električne energije.poslovnih subjektov,
ki se ukvarjajo s
kmetijsko pridelavo
07.02.
ZS/4.19Letno poročilo o ribičih inZaposleni osebe v podjetjih, ribiči,SpremljanjeLPretekloPoslovni subjekti31.03.
sredstvih za morsko ribištvoplovna sredstva in oprema;sredstev zaletos področja ribištva
KME-61 Izmogljivost ladij, leto zgraditve,morskoter pristojni
moč motorjev, ribištvoupravni organi
vrsta ribiške opreme.26.02.
ZS/4.20Letno poročilo o sladkovodnemZaposlene osebe v podjetjih. Ribogojnice zaSpremljanjeLPretekloPoslovni subjekti30.04.
ribogojstvu in ribištvu krape in postrvi. Prireja tržnih rib inribogojstvaletos področja
KME-62mladic ter ulov rib. Plovna sredstva in oprema.in ribolovaribištva
31.03.
ZS/4.21Letni indeksi fizičnega obsegaIndeksi kmetijske pridelave po skupinah inSpremljanjeLPretekloDokumentacija10.01.
kmetijske pridelavepodskupinah - skupaj in po sektorjih.kmetijskeletoStatističnega urada RSprvi
pridelaverezultati
20.05.
končni
rezultati
ZS/4.22Obračun živalske prirejePrirastek živine, prireja mesa, mleka, jajc, volneSpremljanjeLPretekloDokumentacija25.04.
in medu.kmetijskeletoStatističnega urada RS
pridelave
ZS/4.23Popis kmetijstvaOsnovne zmogljivosti, zemljišča, število dreves,Spremljanje10L15.05Nosilci kmečkih31.06. prvi
od l. 1997 dalještevilo živine, zgradbe in oprema, člani gospo-osnovnihgospodarstevrezultati
(poseben zakon)dinjstva in delovna sila, agrotehnika.značilnostipopisovalcemkončni rezultati
Priprava popisa in nastavitve registra.kmetij15.05.-31.05.po 6. mesecih
Nastavitev
registra
ZS/4.24Letno poročilo oZajemanje vode in vrste izvirov inSpremljanjeLPretekloPoslovni subjekti24.04.
namakalnih sistemihsistemov, število uporabnikov siste-namakalnihletos področja vodnega
VOD-4mov, objekti in namakalne naprave,sistemovgospodarstva
način namakanja in namakane površine,in kmetijstva
doseženi pridelek na namakanih povr-01.03.
šinah družbenega sektorja idr.
Zap.št.
Raziskovanje Ime/Oznaka
Vsebina
Namen
Periodika izvajanja
Obdobje ali kritični datum
Kdo mora dati podatke in kdaj
Rezultati
Zadnja sprememba: 10/22/1998
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti