Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti

Hide details for EVIDENČNI PODATKIEVIDENČNI PODATKI

Naslov zakona: Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo
Klasifikacijska številka:320-06/92-4/1-1
EPA:
Kratica:
Seja DZ:07/01/1992
Objava v Ur. listu:MP 9/92, 07/17/1992 (stran 103)
SOP:1992-02-0055


A K T
O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA
glede konvencij organizacije združenih narodov in konvencij,
sprejetih v mednarodni agenciji za atomsko energijo


Ob upoštevanju:


* določb temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije;


* določb deklaracije o neodvisnosti, s katerimi Republika Slovenija:

- razglaša svojo samostojnost in neodvisnost, se kot mednarodnopravni subjekt v polnem pomenu besede ter v skladu z načeli združevanja suverenih držav v Evropi povezuje z drugimi državami, želi postati članica OZN, se vključi v KEVS, Svet Evrope, v Evropsko skupnost in druge povezave držav;

- spoštuje načela mednarodnega prava in v skladu s pravnim nasledstvom določbe mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila SFR Jugoslavija in se nanašajo na ozemlje Republike Slovenije;


* določbe ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, da vlada Republike Slovenije predloži Skupščini Republike Slovenije pregled mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na Republiko Slovenijo, na podlagi katerega Skupščina Republike Slovenijo sprejme akt o notifikaciji teh mednarodnih pogodb;


* dejstva, da je Republika Slovenija mednarodno priznana,

Skupščina Republike Slovenije ugotavlja, da je Republika Slovenija pravna naslednica naslednjih mednarodnih sporazumov, katerih članica je bila bivša SFR Jugoslavija:


A. Konvencije OZN

1. Konvencija o privilegijih in imunitetah Združenih narodov;
New York, 13. februar 1946, objavljena v Uradnem listu FLRJ, št. 20/50;

2. Konvencija o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij;
New York, 21. november 1947, objavljena v Uradnem vestniku Prezidija Ljudske Skupščine FLRJ, št. 4/52 in v Uradnem listu FLRJ, št. 8/59, 11/60, 10/64, 5/68, 36/70, 11/79;
Republika Slovenija bo uporabljala konvencijo za naslednje specializirane agencije: MOD, FAO, UNESCO, IMF, IBRD, WHO, UPU, ITU, WMO, IFAD in WIPO.

3. Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih;
Dunaj, 18. april 1961, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 2/64;

4. Fakultativni protokol k Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih, ki se nanaša na obvezno reševanje sporov;
Dunaj, 18. april 1961, objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe,št. 2/64;

5. Dunajska konvencija o konzularnih odnosih;
Dunaj 24. april 1963, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe,št. 5/66;

6. Konvencija o specialnih misijah;
New York, 8.12.1969, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 19/75;

7. Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločinov proti mednarodno zaščitenim osebam, vključno z diplomatskimi agenti;
New York, 14. december 1973, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 54/76;

8. Dunajska konvencija o predstavljanju držav v njihovih odnosih z mednarodnimi organizacijami univerzalnega značaja;
Dunaj, 14.3.1975, (še ni v veljavi), objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe,št. 3/77;

9. Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida;
New York, 9. december 1948, objavljena v Uradnem vestniku Prezidija Ljudske skupščine FLRJ, št. 2/50;

10. Konvencija o preprečevanju in odpravljanju trgovine z osebami in izkoriščenje prostituiranja drugih;
Lake Sucess, New York, 21.3.1950,objavljena v Uradnem vestniku Prezidija Ljudske skupščine FLRJ, št. 2/51;

11. Konvencija o odpravi suženjstva, trgovine s sužnji, ustanov in prakse podobne suženjstvu;
Ženeva, 7.9.1956, objavljena v Uradnem listu FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 7/58;

12. Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije;
New York, 7. marec 1966, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 6/67;

13. Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah;
New York, 16. december 1966, objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 7/71;

14. Mednarodni pakt o političnih in državljanskih pravicah;
New York, 16.december 1966, objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 7/71;
Skupščina Republike Slovenije daje naslednjo izjavo: Republika Slovenija priznava v skladu z 41. členom Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah pristojnost Komiteja za človekove pravice, da raziskuje pritožbe, ki jih država, ki je dala tako izjavo, vloži zoper drugo državo, ki mora tudi biti vezana z isto izjavo, za neizpolnjevanje obveznosti iz mednarodnega pakta.

15. Konvencija o nezastaranju vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti;
New York, 26. november 1968, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 50/70;

16. Mednarodna konvencija o zatiranju in kaznovanju zločina apartheida;
New York, 30.11.1973, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 14/75;

17. Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije proti ženskam:
New York, 18. december 1979, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 11/81;

18. Konvencija o političnih pravicah žensk;
New York, 31.3.1953, objavljena v Uradnem listu FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 7/54;

19. Konvencija o državljanstvu poročenih žensk;
New York, 20.2.1957, objavljena v Uradnem listu FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 7/58;

20. Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah:
New York, 20. november 1989,objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 15/90;
Republika Slovenija daje ob deponiranju notifikacije o sukcesiji naslednjo izjavo: Republika Slovenija trenutno ne more sprejeti 1. točke 9. člena konvencije, ker veljavna zakonodaja Republike Slovenije določa, da pristojni organi (centri za socialno delo) lahko odločijo o odvzemu pravice staršev do varstva in vzgoje otroka brez poprejšnjega sodnega vpogleda.

21. Konvencija o statusu beguncev;
Ženeva, 28. julij 1951, objavljena v Uradnem listu FLRJ - Mednarodne pogodbe,št. 7/60;

22. Protokol o statusu beguncev;
New York, 31. januar 1967, objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 17/67;

23. Konvencija o statusu oseb brez državljanstva;
New York, 28. september 1954, objavljena v Uradnem listu FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 8/59;

24. Dunajska konvencija o pogodbenem pravu;
Dunaj, 23.maj 1969, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 30/72;

25. Dunajska konvencija o nasledstvu držav v pogledu pogodb;
Dunaj, 23. avgust 1978, (še ni v veljavi), objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 1/80;

26. Mednarodna konvencija proti jemanju talcev;
New York, 17. december 1979, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 9/84;

27. Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja;
Ženeva, 13. novembra 1979, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 11/86;

28. Protokol h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja iz 1979 o dolgoročnem financiranju programa za opazovanje in ovrednotenje emisije onesnaževalcev zraka v Evropi;
Ženeva 28. september 1984, objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 2/87;

29. Dunajska konvencija o zaščiti ozonskega plašča;
Dunaj, 22. marec 1985, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 1/90;

30. Montrealski protokol o substancah, ki škodujejo ozonskemu plašču;
Montreal, 16. september 1987, objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 16/90;

31. Enotna konvencija o mamilih iz 1961. spremenjena in dopolnjena s Protokolom z dne 25. marca 1972;
New York, 8. avgust 1975, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 2/64, 3/78;

32. Konvencija o psihotropnih substancah;
Dunaj, 21. februar 1971, objavljena v Uradnem listu SFRJ, št. 40/73;

33. Konvencija Združenih narodov proti prepovedani trgovini z mamili in psihotropnimi substancami;
Dunaj, 20. december 1988, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 14/90;
Ob notifikaciji nasledstva bo Republika Slovenija obvestila Generalnega sekretarja OZN, da je za izdajanje dovoljenj za promet z opojnimi drogami v Republiki Sloveniji pristojno Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo, za kontrolo prometa z opojnimi drogami pa Republiški sanitarni inšpektorat.

34. Konvencija o uveljavljanju alimentacijskih zahtevkov v tujini;
New York, 20.junij 1956, objavljena v Uradnem listu FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 10/59;
V skladu z 2. členom bo dolžnosti organa za zvezo opravljalo Ministrstvo za zdravstvo, socialno varstvo in družino.

35. Konvencija o carinskih olajšavah v turizmu;
New York, 4.6.1954, objavljena v Uradnem listu FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 5/60;

36. Carinska konvencija o začasnem uvozu privatnih cestnih vozil;
New York, 4.6.1954, objavljena v Uradnem listu FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 5/60;

37. Carinska konvencija o mednarodnem prevozu blaga na osnovi TIR karneta (Konvencija TIR);
Ženeva, 15.1.1959 in 14.11.1975, objavljena v Uradnem listu FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 3/61 (za besedilo iz 1959); za sedaj veljavno besedilo je SFRJ deponirala ratifikacijski instrument 20.9.1977, objavljeno pa je v Uradnem listu RS, št. 35/92 (Mednarodne pogodbe, št. 9);

38. Konvencija in statut o tranzitu;
Barcelona, 20.4.1921, objavljena v Službenih novinah Kraljevine Jugoslavije, št. 148-I. V z dne 3.7.1930;

39. Deklaracija o graditvi velikih cest za mednarodni promet;
Ženeva, 16.9.1950, objavljena v Uradnem listu FLRJ -Mednarodne pogodbe, št. 12/60;

40. Sporazum o označevanju gradbišč na cestah;
Ženeva, 16.12.1955,objavljen v Uradnem listu FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 7/57;

41. Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR);
Ženeva, 19. maj 1956, objavljena v Uradnem listu FLRJ - Mednarodne pogodbe, t. 11/58, 1/59, 12/61, 1/63, 4/63 in 12/75;

42. Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR);
Ženeva, 30. september 1957, objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 61/70, 59/72;
a) Protokol k zgornjemu sporazumu;
New York, 21.8.1975,objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 8/77;

43. Konvencija o cestnem prometu;
Dunaj, 8.11.1968, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 6/78;
V skladu s četrtim odstavkom 45. člena se za razločevanje Republike Slovenije v mednarodnem prometu vozil za vozila, ki so registrirana v Republiki Sloveniji določa znak SLO.

44. Evropski sporazum, ki dopolnjuje Konvencijo o cestnem prometu z dne 8.11.1968;
Ženeva, 1.5.1971, objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 8/77;

45. Evropski sporazum o glavnih mednarodnih prometnih žilah;
Ženeva, 15.11.1975, objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 5/80;

46. Evropski sporazum o najpomembnejših železniških progah;
Ženeva, 31.5.1985, objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 11/89;

47. Mednarodna konvencija o usklajevanju mejnih kontrol blaga;
Ženeva, 21.10.1982, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 4/85;

48. Sporazum o uvozu predmetov prosvetnega, znanstvenega in kulturnega značaja;
Lake Success, New York, 22.11.1950, objavljen v Uradnem listu FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 17/52;

49. Protokol k sporazumu o uvozu predmetov prosvetnega, znanstvenega in kulturnega značaja;
Nairobi, 26.11.1976, objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 7/81;

50. Konvencija o teritorialnem morju in zunanjem pasu;
Ženeva, 29.4.1958, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 4/65;

51. Konvencija o odprtem morju;
Ženeva, 29.4.1958, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 4/65;

52. Konvencija o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katero se lahko šteje, da ima čezmerno travmatične učinke, ali da deluje brez razlike v pogledu ciljev;
Ženeva, 10.10.1980, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 3/82;

53. Konvencija o priznanju in izvršitvi tujih arbitražnih odločb;
New York, 10.6.1958, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 11/81;
Skupščina Republike Slovenije daje naslednjo izjavo:
V skladu s tretjim odstavkom 1. člena bo Republika Slovenija na recipročni podlagi uporabljala konvencijo samo glede na tiste arbitražne odločbe, ki so bile izdane na ozemlju druge članice konvencije in za spore, ki izvirajo iz pogodbenih ali nepogodbenih pravnih razmerij, ki se po slovenski zakonodaji štejejo za trgovinske.

54. Evropska konvencija o mednarodni trgovinski arbitraži;
Ženeva, 21.4.1961, objavljena v Uradnem listu FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 12/63;

55. Mednarodni sporazum o ustanovitvi Univerze za mir;
New York, 5.12.1980, objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 8/83, 1/85.


B. Konvencije sprejete v okviru Mednarodne agencije za atomsko energijo:

1. Sporazum o privilegijih in imunitetah Mednarodne agencije za atomsko energijo;
Dunaj, 1.7.1960, objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 1/64;

2. Dunajska konvencija o civilni odgovornosti za jedrsko škodo;
Dunaj, 21.5.1963, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 5/77;

3. Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala;
Dunaj, 1979, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 5/77;

4. Sistem za poročanje o incidentih IAEA (IAEA-IRS);
Dunaj, 14.5.1986, objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe,št. 1/87;

5. Konvencija o zgodnjem obveščanju o jedrskih nesrečah;
Dunaj, 26.9.1986, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 15/89;

6. Konvencija o pomoči v primeru jedrskih nesreč ali radiološke nevarnosti;
Dunaj, 26.9.1986, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 4/91.


Ta akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 320-06/92-4/1-1
Ljubljana, dne 1. julija 1992.


Skupščina
Republike Slovenije

Predsednik
dr. France Bučar
Zadnja sprememba: 04/29/1999
Zbirke Državnega zbora RS - sprejeti akti