Na ponovljen javni poziv za namestnika predsednika KPK prispele tri kandidature

Ljubljana, 17. 4. 2019 | sporočila za javnost

Na ponovni javni poziv predsednika republike za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, ki se je iztekel v četrtek, 11. aprila 2019, so v predvidenem roku prijave posredovali trije (3) kandidati, mag. Zoran Dimović, Rajko Gerič in Damjan Matičič. Kandidature so bile danes predane izbirni komisiji za izbiro primernih kandidatov za namestnika predsednika KPK.

Članice in člani izbirne komisije v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije so:

1.DRŽAVNI ZBOR RS: Ivan Hršak,
2. VLADA RS: izr. prof. dr. Benjamin Flander,
3. SODNI SVET RS: mag. Jana Petrič,
4. URADNIŠKI SVET: mag. Helena Kamnar,
5. CNVOS: Dr. Erik Brecelj,

Izbirna komisija, ki se danes sestaja na prvi seji, bo preverila izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov in ocenila njihovo primernost ter najpozneje v 14 dneh predsedniku republike posredovala svoje poročilo. V tem delu izbirna komisija v celoti in samostojno vodi postopek izbire. Predsednik republike imenuje novega namestnika KPK zgolj izmed kandidatov, ki mu jih bo posredovala izbirna komisija. To je dolžan storiti najpozneje v 30 dneh po prejemu seznama kandidatov. V primeru, da ne imenuje nobenega kandidata, o tem obvesti izbirno komisijo in ponovi postopek javnega poziva.

Predsednik republike je pri imenovanju namestnika predsednika KPK vezan izključno na predlog, ki mu ga posreduje izbirna komisija. Predsednik Pahor je večkrat opozoril na nujnost spremembe tega postopka, saj meni, da je premalo transparenten.

Novi namestnik predsednika KPK bo imenovan za 5-letni mandat.

Namestnik predsednika KPK mora biti državljan Republike Slovenije. Imeti mora najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje. Imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere je zahtevana ta izobrazba, ter ne sme biti pravnomočno obsojen na kazen zapora. Kandidati morajo k svoji kandidaturi priložiti dokazila, s katerimi izkažejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki jih določa drugi odstavek 7. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Pred imenovanjem je predvidena javna predstavitev kandidatke oziroma kandidata za namestnika predsednika KPK.