SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ÈRKE male èrke
VELIKOST ÈRK
CTRL+ za poveèavo
CTRL- za pomanj¹avo
SHEMA
Kontrastna shema Obièajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Predsednik Pahor na zasedanju XVIII. Vrha Mednarodne organizacije za Frankofonijo (Organisation internationale de la Francophonie, OIF)

Djerba, Tunizija, 19. 11. 2022 | sporoèila za javnost, govori

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se udele¾uje XVIII. zasedanja Vrha Mednarodne organizacije za Frankofonijo (Organisation internationale de la Francophonie, OIF) na Djerbi v Tuniziji. Gre za prvo udele¾bo slovenskega predsednika na vrhu OIF.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na zasedanju nastopil z govorom o digitalizaciji in umetni inteligenci, ki je ena od dveh nosilnih tem tokratnega vrha. Zasedanje XVIII. Vrh Frankofonije ima naslov 'Povezljivost v raznolikosti: digitalizacija, vektor razvoja in solidarnosti v frankofonskem prostoru' in ga vodi predsednik Republike Tunizije Kais Saied. Gre za pomembno sreèanje, kjer med drugim obele¾ujejo 50. obletnico ustanovitve te mednarodne organizacije in v okviru katerega se naèrtuje sprejem pomembnih strate¹kih dokumentov za prihodnje delovanje, vkljuèno z Deklaracijo iz Djerbe.

Ob robu zasedanja se je predsednik republike Borut Pahor sestal z generalno sekretarko OIF Lousie Mushikiwabo. V podporo slovenski kandidaturi za nestalno èlanico Varnostnega sveta 2024-2025 je opravil bilateralne pogovore z veèsogovorniki iz dr¾av èlanic OIF.

OIF, pri kateri ima Slovenija status opazovalke, ¹teje skupaj 88 dr¾av èlanic in vlad (54 dr¾av in vlad je polnopravnih èlanic, 7 pridru¾enih èlanic in 27 opazovalk). OIF trenutno predseduje Tunizija, ki je tudi njena ustanovna èlanica. Vrh je najvi¹ji organ OIF in zaseda vsaki dve leti.

Predsednik Pahor na zasedanju XVIII. Vrha Mednarodne organizacije za Frankofonijo (Organisation internationale de la Francophonie, OIF)
Foto: Matja¾ Klemenc/UPRS

Besedilo govora predsednika Pahorja v slovenskem jeziku (Velja govorjena beseda!)

Povezljivost v raznolikosti: digitalizacija vektor razvoja in solidarnosti v frankofonskem prostoru

Spo¹tovani predsednik, ekscelence, dame in gospodje,

Pozdravljam odlèitev, da se na dana¹njem vrhu OIF posebno pozornost nameni digitalizaciji. Digitalne tehnologije so danes nujne za vse vidike na¹ega ¾ivljenja. Postati morajo dostopne vsem. Biti morajo varne in zanesljive ter trajnostne. Naloga dr¾av je spodbujanje povezljivosti. Veè je potrebno vlagati v digitalno infrastrukturo ter v ljudi in njihove digitalne spretnosti.

Gospe in gospodje,

Dovolite mi nekaj besed o umetni inteligenci –tem pomembnem vidiku digitalne preobrazbe. Slovenija je na podroèju umetne inteligence odlièna. V Sloveniji imamo veè kot 40 let izku¹enj pri izvajanju raziskovalne in izobra¾evalne dejavnosti na tem podroèju. Tematiki umetne inteligence tudi sam posveèam veliko pozornost. V predsedni¹ki palaèi sem gostil posvetovanja na to temo.

®elimo sodelovati pri razvoju kakovostne, pregledne in etiène umetne inteligence. Na¹e vrednote so tudi vrednote Frankofonije. Na¹i strokovnjaki so aktivno sodelovali pri pripravi Unescovega priporoèila o etièni uporabi umetne inteligence. Zelo aktivni so bili tudi v pogajanjih za njihov sprejem novembra 2021. Slovenija od lanskega leta gosti prvi Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO, IRCAI. IRCAI je ustanovil tudi mre¾o centrov odliènosti na podroèju umetne inteligence in trajnostnega razvoja (NAIXUS) za povezovanje z dr¾avami globalnega juga.

IRCAI sodeluje v mre¾i Artificial Intelligence 4 Development Network in Africa pri zagonu pobude za razvoj zbirk podatkov za afri¹ke jezike. Ta projekt, ki ga vodi 29 raziskovalcev, zajema 9 afri¹kih jezikov, ki se govorijo v 22 dr¾avah in dosegajo 300 milijonov govorcev. S tem poudarjamo pomen ohranjanja nacionalnega jezika in kulturne identitete. Dr¾avam Frankofonije nudimo izku¹nje in znanje s tega podroèja.

Predsednik Pahor na zasedanju XVIII. Vrha Mednarodne organizacije za Frankofonijo (Organisation internationale de la Francophonie, OIF)
Foto: Matja¾ Klemenc/UPRS

Govor predsednika Pahorja v francoskem jeziku:

La Connectivitédans la diversité: le numérique vecteur de développement et de solidaritédans l'espace francophone

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs,

Je salue la décision de consacrer, àl'occasion de ce Sommet de l'OIF, une attention particulière àla numérisation. Aujourd'hui, les technologies numériques sont indispensables dans tous les aspects de notre vie. Il est nécessaire qu'elles deviennent accessibles àtous. Elles doivent être sécurisées, sûres et durables. Il appartient aux états de promouvoir la connectivité. Des investissements plus importants dans les infrastructures numériques sont nécessaires, ainsi que dans les populations et leur formation au numérique.

Permettez-mois de dire quelques mots sur l'intelligence artificielle, cet aspect si important de la transformation numérique. La Slovénie excelle dans le domaine de l'intelligence artificielle. La Slovénie compte 40 années d'expérience dans les activités de recherche et de formation dans ce domaine. Personnellement, je prête une grande attention àla thématique de l'intelligence artificielle. Au Palais présidentiel, j'ai accueilli des colloques sur le thème. Nous souhaitons participer au développement d'une intelligence artificielle de qualité, transparente et éthique. Nos valeurs sont également les valeurs de la Francophonie. Nos experts ont activement collaboréàla rédaction de la Recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle.

Ils ont pris une part active dans les négociations relatives àson adoption en novembre 2021. Depuis l'année dernière, la Slovénie accueille le premier Centre international de recherche sur l'intelligence artificielle (IRCAI), un centre placé sous les auspices de l'UNESCO. L'IRCAI a également fondéun réseau de centres d'excellence dans le domaine de l'intelligence artificielle et du développement durable (NAIXUS - Network for Artificial Intelligence, Knowledge and SUStainable development), pour faciliter la coopération entre États Nord-Sud.

L'IRCAI s'intègre au réseau IAPD Afrique (Intelligence artificielle pour le développement en Afrique) en contribuant au lancement du projet de développement des bases de données pour les langues africaines. Ce projet, menépar 29 chercheurs, couvre 9 langues africaines parlées dans 22 pays, concernant ainsi 300 millions de locuteurs. Nous soulignons ainsi l'importance de préserver toute langue nationale et identitéculturelle.

Les États membres de la Francophonie pourront bénéficier de notre expérience et de nos connaissances dans le domaine.