archived page

Katalog informacij javnega značaja


1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organaUrad predsednika Republike Slovenije
Odgovorna uradna osebaUroš Krek, generalni sekretar
Datum prve objave kataloga09.12.2004
Datum zadnje spremembe15.01.2011
Katalog je dostopen na spletnem naslovuhttp://www.up-rs.si/
Druge oblike katalogaInterno: Domino Lotus Notes – zbirka podatkov "Akti Urada PRS"

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa
  V Uradu predsednika Republike Slovenije se zagotavlja izvrševanje zadev v zvezi z opravljanjem funkcije predsednika republike.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
  Urad ima dve notranji organizacijski enoti:
  1. Kabinet predsednika, Mojca Seliškar Toš, šefinja kabineta
  2. Generalni sekretariat, Uroš Krek, generalni sekretar
Organigram organa
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
Seznam vseh drugih organov s področja dela - Naziv organa - Naslov organa- Kontaktni podatki organa (za vsako enoto posebej)- Opomba (povezava na katalog organov) -
2.c Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojna oseba
Uroš Krek,
generalni sekretar
Erjavčeva 17, SI-1000 Ljubljana,
telefon: 01 478 12 03
telefax: 01 478 13 57
e-pošta: uros.krek@up-rs.si
  Če nastanejo zaradi posredovanja informacij javnega značaja za Urad predsednika republike stroški, jih Urad predsednika republike prosilcu zaračuna na podlagi 18., 19. in 20. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07).
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
 • Povezava na državni register predpisov
 • Ustava Republike Slovenije (URS), Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006
 • Zakon o volitvah predsednika republike (ZVPR), Uradni list RS, št. 39/1992
 • Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), Uradni list RS, št. 41/2007
 • Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR), Uradni list RS, št. 15/2003
 • Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-UPB1), Uradni list RS, št. 112/2005
 • Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (ZGZH), Uradni list RS, št. 67/1994, 14/1999 Odl.US: U-I-296/94
 • Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl-UPB1), Uradni list RS, št. 69/2004
 • Zakon o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (ZOdlZS), Uradni list RS, št. 24/1992
 • Zakon o pomilostitvi (ZPom-UPB1), Uradni list RS, št. 23/2005
 • Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3), Uradni list RS, št. 63/2007
 • Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ-UPB1), Uradni list RS, št. 109/2006,
 • Zakon o državnem svetu (ZDSve-UPB1), Uradni list RS, št. 100/2005
 • Zakon o poslancih (ZPos-UPB2), Uradni list RS, št. 69/2004
 • Zakon o političnih strankah (ZPolS-UPB1), Uradni list RS, št. 100/2005
 • Zakon o Slovensko obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA-UPB2), Uradni list RS, št. 81/2006
 • Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP), Uradni list RS, št. 71/1993 (15/1994 - popr.), 56/2002-ZJU
 • Zakon o upravnem sporu (ZUS-1), Uradni list RS, št. 105/2006
 • Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS-UPB1), Uradni list RS, št. 64/2007
 • Zakon o sodiščih (ZS-UPB4), Uradni list RS, št. 94/2007
 • Zakon o sodniški službi (ZSS-UPB4), Uradni list RS, št. 94/2007
 • Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-UPB5), Uradni list RS, št. 94/2007
 • Zakon o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS), Uradni list RS, št. 64/2001, 59/2002, 82/2004 Odl.US: U-I-120/04-14
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS-A), Uradni list RS, št. 59/2002
 • Kazenski zakonik (KZ-UPB1), Uradni list RS, št. 95/2004
 • Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1), Uradni list RS, št. 11/2001, 20/2006-ZNOJF-1
 • Zakon o policiji, (ZPol-UPB6), Uradni list RS, št. 107/2006
 • Zakon o obrambi (ZObr-UPB1), Uradni list RS, št. 103/2004
 • Zakon o vojaški dolžnosti (ZVojD-UPB1) , Uradni list RS, št. 108/2002
 • Zakon o tajnih podatkih (ZTP-UPB2), Uradni list RS, št. 50/2006
 • Zakon zunanjih zadevah (ZZZ-1-UPB1), Uradni list RS, št. 113/2003
 • Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1-UPB1), Uradni list RS, št. 3/2006
 • Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1-UPB1), Uradni list RS, št. 72/2006
 • Zakon o informacijskem pooblaščencu (ZInfP), Uradni list RS, št. 113/2005
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2), Uradni list RS, št. 51/2006
 • Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTSV-1), Uradni list RS, št. 96/2005
 • Zakon o preprečevanju korupcije (ZPKor), Uradni list RS, št. 2/2004, 92/2005 Skl.US: U-I-263-05-6, 97/2005 Odl.US: U-I-163/05-36, 100/2005 Skl.US: U-I-296/05, 20/2006-ZNOJF-1
 • Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (ZNOJF-1), Uradni list RS, št. 20/2006
Predpisi lokalnih skupnosti
  -
Predpisi EU
  -
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
  -
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
  -
2.g Seznam vrst uradnih postopkov s kratkim opisom poteka postopkov
Seznam vrst uradnih postopkov
  Urad ne vodi upravnega, sodnega ali zakonodajnega postopka
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam javnih evidenc
  -
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
  -
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
  -

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij -

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posameznih informacijah)-

© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani