archived page

Ustavni zakon o spremembi 68. člena ustave Republike Slovenije


Ustavni zakon o spremembi 68. člena ustave Republike Slovenije(UZS68)
Ljubljana, 17 julij 1997

(Uradni list RS, št. 42/1997)


I.

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) se 68. člen spremeni tako, da se glasi:

"Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali če tako določa mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, ob pogoju vzajemnosti.

Zakon in mednarodno pogodbo iz prejšnjega odstavka sprejme Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev."


II.

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru.


Št. 001-02/97-14/2
Ljubljana, dne 14. julija 1997Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l.r.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani