arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
60-letnica Organizacije za prehrano in kmetijstvo - FAO (Rim, 15.10.2005)
Urad predsednika
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organaUrad predsednika Republike Slovenije
Odgovorna uradna osebamag. Metka Cerar, generalna sekretarka
Datum prve objave kataloga09.12.2004
Datum zadnje spremembe01.01.2007
Katalog je dostopen na spletnem naslovuhttp://www.up-rs.si/
Druge oblike katalogaInterno: Lotus Notes – zbirka podatkov "Akti Urada PRS"

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa
  V Uradu predsednika Republike Slovenije se zagotavlja izvrševanje zadev v zvezi z opravljanjem funkcije predsednika republike.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
  Urad ima tri notranje organizacijske enote:

  1. Kabinet, Valentina Flander, šefinja kabineta

  2. Generalni sekretariat, mag. Metka Cerar, generalna sekretarka

  3. Sekretariat za splošne in pravne zadeve, Divna Potočar, namestnica generalne sekretarke

  Kot povsem samostojna notranja organizacijska enota posluje pisarna bivšega predsednika republike v skladu z zakonom.

Organigram organa2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
Seznam vseh drugih organov s področja dela - Naziv organa - Naslov organa- Kontaktni podatki organa (za vsako enoto posebej)- Opomba (povezava na katalog organov) -
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba
  Divna Potočar, univ.dipl.prav,
  namestnica generalne sekretarke
  Erjavčeva 17, Ljubljana,
  telefon: 01 478 13 00
  telefax: 01 478 13 50
  e-pošta: divna.potocar@up-rs.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
 • Povezava na državni register predpisov
 • Ustava Republike Slovenije (URS), Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006
 • Zakon o volitvah predsednika republike (ZVPR), Uradni list RS, št. 39/1992
 • Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), Uradni list RS, št. 41/2007
 • Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR), Uradni list RS, št. 15/2003
 • Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-UPB1), Uradni list RS, št. 112/2005
 • Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (ZGZH), Uradni list RS, št. 67/1994, 14/1999 Odl.US: U-I-296/94
 • Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl-UPB1), Uradni list RS, št. 69/2004
 • Zakon o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (ZOdlZS), Uradni list RS, št. 24/1992
 • Zakon o pomilostitvi (ZPom-UPB1), Uradni list RS, št. 23/2005
 • Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3), Uradni list RS, št. 63/2007
 • Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ-UPB1), Uradni list RS, št. 109/2006,
 • Zakon o državnem svetu (ZDSve-UPB1), Uradni list RS, št. 100/2005
 • Zakon o poslancih (ZPos-UPB2), Uradni list RS, št. 69/2004
 • Zakon o političnih strankah (ZPolS-UPB1), Uradni list RS, št. 100/2005
 • Zakon o Slovensko obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA-UPB2), Uradni list RS, št. 81/2006
 • Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP), Uradni list RS, št. 71/1993 (15/1994 - popr.), 56/2002-ZJU
 • Zakon o upravnem sporu (ZUS-1), Uradni list RS, št. 105/2006
 • Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS-UPB1), Uradni list RS, št. 64/2007
 • Zakon o sodiščih (ZS-UPB4), Uradni list RS, št. 94/2007
 • Zakon o sodniški službi (ZSS-UPB4), Uradni list RS, št. 94/2007
 • Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-UPB5), Uradni list RS, št. 94/2007
 • Zakon o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS), Uradni list RS, št. 64/2001, 59/2002, 82/2004 Odl.US: U-I-120/04-14
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS-A), Uradni list RS, št. 59/2002
 • Kazenski zakonik (KZ-UPB1), Uradni list RS, št. 95/2004
 • Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1), Uradni list RS, št. 11/2001, 20/2006-ZNOJF-1
 • Zakon o policiji, (ZPol-UPB6), Uradni list RS, št. 107/2006
 • Zakon o obrambi (ZObr-UPB1), Uradni list RS, št. 103/2004
 • Zakon o vojaški dolžnosti (ZVojD-UPB1) , Uradni list RS, št. 108/2002
 • Zakon o tajnih podatkih (ZTP-UPB2), Uradni list RS, št. 50/2006
 • Zakon zunanjih zadevah (ZZZ-1-UPB1), Uradni list RS, št. 113/2003
 • Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1-UPB1), Uradni list RS, št. 3/2006
 • Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1-UPB1), Uradni list RS, št. 72/2006
 • Zakon o informacijskem pooblaščencu (ZInfP), Uradni list RS, št. 113/2005
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2), Uradni list RS, št. 51/2006
 • Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTSV-1), Uradni list RS, št. 96/2005
 • Zakon o preprečevanju korupcije (ZPKor), Uradni list RS, št. 2/2004, 92/2005 Skl.US: U-I-263-05-6, 97/2005 Odl.US: U-I-163/05-36, 100/2005 Skl.US: U-I-296/05, 20/2006-ZNOJF-1
 • Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (ZNOJF-1), Uradni list RS, št. 20/2006
Predpisi lokalnih skupnosti
  -
Predpisi EU
  -
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
  -
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
  -
2.g Seznam vrst uradnih postopkov s kratkim opisom poteka postopkov
Seznam vrst uradnih postopkov
  Urad ne vodi upravnega, sodnega ali zakonodajnega postopka
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam javnih evidenc
  -
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
  -
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
  -

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij -

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posameznih informacijah)-

Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani