2. ZVEZEK
Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje 
Model uporabe mobilnih aplikacij: primer
METODOLOŠKI OPIS
V nadaljevanju predstavljeni primeri vsebujejo tudi tabelarične prikaze modela uporabe mobilnih aplikacij. Zaradi dejstva, da gre za več primerov, ki so tudi na kratko opisani, so tabele prikazane ločeno. Pri izdelavi strateškega plana pa praviloma tisti del modela uporabe mobilnih aplikacij, ki je predstavljen s tabelaričnim prikazom (poenostavljenim tabelaričnim prikazom) prikažemo v skupni tabeli, kjer je vsaka mobilna aplikacija prikazana v svoji vrstici.

Obveščanje o nepopolni vlogi

Slika 3.59 prikazuje primer uporabe diagramske tehnike eEPC za prikaz vključitve mobilne aplikacije v delovni proces, v tem primeru upravni postopek. Referent, na katerega se vlogo signira, vlogo pregleda in ugotovi ali je popolna. V primeru, ko vloga ni popolna, to ustrezno označi. S tem pa se sproži tudi mobilna aplikacija za obveščanje, ki je prikazana na sliki, ki uporabniku na mobilno napravo sporoči, kaj mora pri svoji vlogi dopolniti.


Slika 3.59: Primer uporabe mobilne aplikacije za obveščanje državljana o nepopolnosti vloge


Namesto eEPC diagrama, ali še poleg njega, lahko mobilno aplikacijo opišemo tudi tabelarično, kot to prikazuje naslednja tabela (Tabela 3.35).


Tabela ‎3.35: Primer tabelaričnega prikaza v primeru obveščanja o nepopolni vlogi


Namesto pravkar predstavljenega tabelaričnega prikaza lahko model uporabe mobilnih aplikacij prikažemo tudi na poenostavljen način, kot to prikazuje tabela (Tabela 3.36).


Tabela ‎3.36: Primer poenostavljenega tabelaričnega prikaza v primeru obveščanja o nepopolni vlogi


Obveščanje o zaključku postopka pridobitve gradbenega dovoljenja

Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je za vlagatelja zelo pomemben, saj njegov zaključek predstavlja pomembno mejno točko. Zato je za vlagatelja dobrodošlo, če je lahko obveščen o zaključku postopka takoj, ko se le-ta zaključi.


Tabela ‎3.37: Primer tabelaričnega prikaza za obveščanje o zaključku postopka pridobitve gradbenega dovoljenja


Pregled stanja postopka

Za državljana, ki je oddal vlogo in s tem začel nek upravni postopek, je zelo dobrodošlo, če lahko spremlja stanje upravnega postopka tudi preko mobilne aplikacije in ne le preko enotnega državnega portala. Tabela 3.38 prikazuje primer opisa mobilne aplikacije, ki državljanu omogoča pregledovanje stanja postopka.


Tabela ‎3.38: Primer tabelaričnega prikaza za pregledovanje stanja postopka


Omeniti velja, da gre v tem primeru za aktivnost, ki ni del upravnega postopka, temveč sodi v kontekst državljana oz. zunanjega uporabnika.Sorodne teme
Model uporabe mobilnih aplikacij: definicija
Model uporabe mobilnih aplikacij: tehnika
Model uporabe mobilnih aplikacij: metoda dela

Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje