2. ZVEZEK
Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje 
Model uporabe mobilnih aplikacij: metoda dela
METODOLOŠKI OPIS
Izdelava modela uporabe mobilnih aplikacij poteka v dveh korakih. V okviru prvega je potrebno identificirati informacijske potrebe v stanju mobilnosti, kar pomeni identificirati delovne procese in potrebe po informacijah v stanju mobilnosti. V okviru drugega pa je potrebno za identificirane informacijske potrebe v stanju mobilnosti opredeliti vrste funkcionalnosti, ki jih morajo nuditi mobilne aplikacije in organizacijske vloge, katerim so namenjene. Prvi korak označujemo kot identifikacijo informacijskih potreb v stanju mobilnosti, drugega pa kot opredelitev procesnega in organizacijskega modela uporabe mobilnih aplikacij.

V okviru identifikacije informacijskih potreb v stanju mobilnosti je potrebno identificirati delovne procese, ki bi z uporabo mobilnih aplikacij in s tem informacijsko podporo (tudi) v stanju mobilnosti pridobili na učinkovitosti. Rekli bi lahko tudi, da je potrebno identificirati procese, kjer bi informacijska podpora (tudi) v stanju mobilnosti pomenila kakovostni preskok informacijske podpore na višji nivo. V okviru identifikacije je potrebno za vsak proces določiti bodisi posamezne aktivnosti, bodisi sklope njegovih aktivnosti, ki potrebujejo informacijsko podporo v stanju mobilnosti. Poleg internih potreb je potrebno upoštevati tudi potrebe zunanjih akterjev, v tem primeru državljanov in predstavnikov pravni oseb, ki sodelujejo v delovnih procesih oz. postopkih.

V okviru opredelitve procesnega in organizacijskega modela uporabe mobilnih aplikacij je za vsako od aktivnosti oz. sklopov aktivnosti potrebno opredeliti tudi interne in zunanje organizacijske vloge, ki v okviru procesov potrebujejo mobilne aplikacije. Nosilec organizacijske vloge ima pri določeni aktivnosti ali sklopu aktivnosti in v kontekstu uporabe mobilnih aplikacij pri tem lahko eno od naslednjih vlog:

 • nosilec izvaja aktivnost,
 • nosilec ali zainteresirani (državljan ali predstavnik pravne osebe) mora biti obveščen o rezultatu ali posebni situaciji v okviru aktivnosti tudi v stanju mobilnosti,
 • nosilec je odgovoren za pravilno delovanje aktivnosti, torej jo mora nadzirati in
 • nosilec potrdi ustreznost rezultata aktivnosti.

  Poleg tega je v okviru drugega koraka potrebno opredeliti tudi vrste funkcionalnosti in osnovni namen uporabe mobilne aplikacije v stanju mobilnosti. V kontekstu uporabe mobilnih aplikacij so zanimive naslednje vrste funkcionalnosti:

 • Obveščanje: potrebno je opredeliti, kaj je predmet in namen obveščanja. Poleg tega je potrebno opredeliti tudi pogoj, kdaj in v katerih primerih je potrebno uporabniku posredovati obvestilo. Na ta način je izražen pogoj, ki odraža, kdaj in v katerih primerih je potrebno uporabniku posredovati obvestilo oz. v splošnem mobilno aplikacijo. Pogoj je aktualen le v primeru modela kontekstno odvisnih mobilnih aplikacij.
 • Potrjevanje: potrebno je opredeliti predmet potrjevanja in možne opcije za potrditev. Poleg tega je potrebno opredeliti tudi, kdaj in v katerih primerih je potrebno uporabniku posredovati aplikacijo, katere namen je potrjevanje.
 • Pregledovanje: potrebno je opredeliti podatkovne strukture, za katere mora mobilna aplikacija omogočati pregledovanje vsebine. Poleg tega je potrebno opredeliti tudi, kdaj in v katerih primerih je potrebno uporabniku posredovati aplikacijo za pregledovanje.
 • Zagon aplikacije: predstavlja in združuje vse ostale tipe funkcionalnosti, ki jih v splošnem lahko pokriva mobilna aplikacija. Tudi v tem primeru je potrebno opredeliti, kdaj in v katerih primerih je potrebno uporabniku posredovati aplikacijo.

  Pravkar opredeljene vrste funkcionalnosti so razdeljene glede na pričakovane tipične informacijske potrebe uporabnika v stanju mobilnosti. Funkcionalnost pregledovanja bi, na primer, lahko vključili tudi pod ostale funkcionalnosti v Zagon aplikacije. Razlog za posebno obravnavo te vrste funkcionalnosti je v predvidevanju, da bo pregledovanje podatkov in s tem pridobivanje informacij v stanju mobilnosti, ena pomembnejših funkcionalnosti mobilnih aplikacij.

  Pri identificiranju procesov s potrebo po informacijski podpori v stanju mobilnosti je potreben racionalen pristop, saj ni res, da potrebuje vsak ali večina procesov informacijsko podporo v stanju mobilnosti. Identifikacija mora iti predvsem v smeri iskanja novih možnosti, ki jih prinaša uporaba mobilnih tehnologij.

  Za prikaz modela uporabe mobilnih aplikacij uporabimo eno od predhodno predstavljenih tehnik. V večini primerov zadostuje poenostavljen tabelarični prikaz. V ostalih primerih pa uporabimo bodisi tabelarični prikaz, bodisi eEPC diagram. V okviru izdelave strateškega plana lahko glede na različne potrebe po nivoju podrobnosti za različne sklope uporabimo eno od treh predstavljenih tehnik. • Sorodne teme
  Model uporabe mobilnih aplikacij: definicija
  Model uporabe mobilnih aplikacij: tehnika
  Model uporabe mobilnih aplikacij: primer

  Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje