2. ZVEZEK
Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje 
Povezovanje entitet s poslovnimi pravili
METODOLOŠKI OPIS
Globalni podatkovni model sestavljajo entitetni diagram (lahko še podrobnejši entitetni diagrami) in opisi entitet. Entitetni diagram prikazuje entitete IS in razmerja med njimi.

Poslovna pravila so implicitno podana s samimi elementi, ki nastopajo v entitetnem diagramu (entitete, povezave in števnosti povezav). Pravila tipa dejstvo so prikazana preprosto s povezavami med entitetami ali kot atributi entitet (teh navadno ne obravnavamo pri strateškem planiranju, ampak šele v fazi analize). Omejitve so predstavljene z uporabo simbolov za določitev števnosti povezav.

Dodatno opisi entitet, ki so podani v naravnem jeziku, vsebujejo še številna poslovna pravila. Vsak opis entitete spada v kategorijo termin, znotraj opisov pa je razvidnih tudi več pravil drugih kategorij. Primer zapisa poslovnega pravila v eni od možnih sintaks je podan že na sliki (Slika 3.3) v poglavju Tehnika. Pri tem je treba upoštevati, da so določena pravila zajeta in morda opisana že v sklopu drugih modelov.Teme izbranega poglavja
Poslovna pravila

Sorodne teme
Globalni podatkovni model: definicija
Globalni podatkovni model: tehnika
Globalni podatkovni model: metoda dela
Globalni podatkovni model: primer

Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje